hkr.sePublications
Change search
Refine search result
14151617 801 - 846 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 801.
  Söderlund, Johan
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gymnasieelevers tankar kring kemiska processer i ett vardagligt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete belyser jag elevers tankar om fotosyntes och nedbrytning. Syftet är att studera hur elever tillämpar naturvetenskaplig kunskap på vardagsfenomen. Jag studerar hur eleverna använder sitt vardagliga språk och den teori de lärt sig i skolundervisningen. Aktuell forskning på dessa områden presenteras tillsammans med teorier om lärande och analyser och kommentarer till kursplanen.

  Intervjuer har genomförts med ett antal elever där undersökningens huvudmål har varit att se hur eleverna utvecklat sin förståelse rörande frågor om fotosyntes och nedbrytning när de gått från grundskolan till gymnasiet samt om vetenskapliga språk förändras i någon utsträckning.

  Resultatet har sedan jämförts med en nationell utvärdering av skolans naturvetenskapliga undervisning där samma frågor användes.

  Det resultat arbetet utmynnat i har gett mig den insikten att elever ofta har mer kunskap än de spontant visar. Detta anser jag är en viktig iakttagelse och hoppas därför kunna dela med mig av denna till andra pedagoger.

 • 802.
  Sörensson, Emelie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tykesson, Ylva
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad motiverar elever i skolarbetet? – en studie om elevers uppfattningar kring motivation i skolarbetet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbete var att få en ökad kunskap om och förståelse för vad som motiverar eleverna i skolarbetet. Inledningsvis gjorde vi en litteraturfördjupning inom området och fördjupade oss i begreppet motivation, olika teorier om motivation och vad läroplanen säger om området. För att få ökad kunskap och förståelse delade vi ut 81 stycken enkäter i årskurs tre och sex. För att få en ytterligare förståelse genomförde vi 12 stycken intervjuer.

  Resultatet visar att det är positiv uppmuntran, belöning, varierade arbetsuppgifter och skolan i allmänhet som eleverna i undersökningen anser som motiverande faktorer i skolarbete. Uppmuntran och belöning är också faktorer som litteraturen tar upp som motiverande faktorer. I enkätundersökningen gav eleverna också olika förslag att på hur de skulle vilja bli motiverade i skolarbetet som till exempel: få längre rast, mer varierande arbetsuppgifter, använda datorn mer och fler belöningar och tävlingar.

 • 803.
  Ternrud, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur ser ett hjärta ut?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien genomfördes som en laboration i biologi i tre åttondeklasser med totalt 42 elever. Elevernas skriftliga svar på frågor i anslutning till laborationen utvärderades med en utvecklad SOLO-taxonomi. Under laborationen observerades sex elever och anteckningar av deras samtal utvärderades också i den utvecklade SOLO-taxonomin. Efter laborationen intervjuades 17 elever. Resultatet av analysen av elevernas skriftliga svar visar att flickorna har tilldelats högre nivåer på sina svar och att de använt fler ord i svaren. Flickorna har fler svar på den högsta nivån och färre svar på den lägsta. Flickornas bättre resultat motsvaras av flickors högre betyg i den svenska grundskolan. I internationella undersökningar har flickor överlag sämre resultat än pojkar i naturvetenskapliga ämnen. Inom de naturvetenskapliga ämnena har flickorna bäst resultat i biologi.

  Eleverna som observerades hade oftast konkreta samtal om moment i laborationen. Vid intervjun uppgav eleverna att de uppskattade laborationer främst för att de bidrar till variation i skolarbetet. Av de intervjuade eleverna hade dubbel så många flickor som pojkar bett om hjälp under laborationen. Uppsatsen diskuterar om det finns ett elevperspektiv och lärareperspektiv på fördelarna med laborationer och skillnaden mellan flickors och pojkars resultat.

 • 804.
  Thifors, Christian
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gränsvärden - en oändlig uppgift2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet har varit att undersöka hur elever uppfattar och hanterar gränsvärden. Detta har jag gjort genom att först studera litteratur inom området och sedan genomföra intervjuer med elever från olika matematik E klasser. Tio elever intervjuades utifrån fem stycken problem med någon anknytning till gränsvärden. Undersökningen visar att eleverna har dålig förståelse för gränsvärden. De slutsatser som jag kan dra utifrån min undersökning är att elever saknar förståelse för vissa grundläggande begrepp som kontinuitet och går emot.

 • 805.
  Thornström, Christina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Thurn, Monica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Man kan läsa i lärarhandledningen” – en studie om lärares syn på NO-undervisningen i de lägre åldrarna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka lärares syn på NO-undervisning i skolans lägre åldrar. I litteraturgenomgången diskuteras faktorer som påverkar lärarens inställning, och forskning kring lärarutbildning och elevers intresse lyfts fram. Liksom forskningsargument som stöder NO-undervisningen och styrdokumentens innehåll. Den aktuella situationen för svenska elever vad gäller den naturvetenskapliga undervisningen diskuteras, och en jämförelse görs med internationella studier. Genom en kvantitativ enkätundersökning har vi samlat in material som vi sedan bearbetat och analyserat. 45 lärare från sex olika skolor i två kommuner deltog. Vi har kommit fram till att det undervisas väldigt lite i NO-ämnen i skolans lägre åldrar och att andelen lärare med Ma/Na utbildning är låg. Resultatet visar att det är inom biologiämnet som undervisning sker och sällan inom fysik och kemi. Undersökningen visar också att fortbildning för lärare inom NO-ämnena är ovanlig.

 • 806.
  Thorsson, Helen
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Axelsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Segregerad eller integrerad undervisning: ett specialpedagogiskt dilemma?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
 • 807.
  Thorstensson, Susanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur planerar och organiserar gymnasielärare sin undervisning med tanke på elever som har dyslexi?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla gymnasieprogram har nu, på grund av samhällets ökade kunskapskrav, en bred teoretisk grund vilket har lett till att dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter är mer synliga i skolan. Enligt Lpf 94 ska lärare ge extra stöd till elever som behöver det och i undervisningen utgå ifrån elevernas skilda behov och erfarenheter. Syftet med arbetet var att ta reda på hur gymnasielärare planerar och organiserar sin undervisning med tanke på elever med dyslexi då det finns en viss brist på forskning när det gäller dyslexi hos gymnasieelever. För att göra detta genomförde jag en enkätundersökning, svarsfrekvensen är dock inte så hög att det går att dra några allmängiltiga slutsatser. Vad som framkom av svaren är att de flesta gymnasielärare har inte fått någon större utbildning i ämnet dyslexi i sin lärarutbildning. Detta trots att skolverket genom flera undersökningar har visat på vikten av hög lärarkompetens för att förebygga läs- och skrivsvårigheter och hjälpa elever med dyslexi. Bristen på förståelse och kunskap hos lärare kan till och med vara en förvärrande omständighet hos elever med dyslexi. I undersökningen ansåg de flesta lärarna att de förbättrat sina kunskaper om dyslexi efter de börjat arbeta och de gav många exempel på hur de hjälpte sina elever trots att de inte såg sina kunskaper om dyslexi som tillräckliga.

 • 808.
  Thorén, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilacz, Andrea
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur uppfattar elever mobbning? - en kvalitativ studie i årskurs 3 och 72006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med vår uppsats ta reda på om vad mobbning egentligen är, hur den uppkommer, vad som kännetecknar mobbare, mobboffer och medlöpare samt hur man kan förebygga och åtgärda mobbning.

  Vårt syfte med uppsatsen är också att ta reda på hur elever uppfattar mobbning. Anledningen till att vi valt att skriva om mobbning är vi vill få ökad kunskap om detta inför vår kommande yrkesroll och vi anser att elever har en viktig roll i arbetet mot mobbning.

  I uppsatsen tar vi del av hur litteraturen beskriver mobbning och vi gör en undersökning genom kvalitativa intervjuer med elever i årskurs 3 och 7. Det vi får ta del av kopplar vi till vårt resultat.

  Undersökningens resultat påvisar att elever definierar mobbning som att det är när flera elever retas eller slår en elev och att detta sker ofta. Eleverna tycker också att mobbning förebyggs genom ökad kunskap och information om mobbning, ett bra rastvaktssystem och mobbningsgrupper i alla åldersgrupper. De anser också att mobbning kan åtgärdas genom samtal med elever, lärare, rektor och föräldrar.

 • 809.
  Thurban, Belinda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En undersökning av skolavslutning i kyrkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Med detta arbetet vill jag undersöka argumenten för och emot skolavslutning i kyrkan. Med hjälp av policydokument, rektorer, praxis och debattsidor lyfts argument fram och diskuteras. Svenska skolan och Svenska kyrkan har i många år haft starka band till varandra och många skolor har skolavslutning i kyrkan. I undersökningen framkom det att de som förespråkar skolavslutning i kyrkan menar att det är något mysigt, högtidligt och en tradition vi haft i många år. De som talar emot menar att man genom att ha skolavslutning i kyrkan utestänger elever från en dag som bör vara en gemensam högtidsdag.

  Att en skolavslutning ska vara för alla, vara trevlig och högtidlig är den mening som delas av alla som talar om skolavslutning i kyrkan. Av undersökningen framkommer också att det är viktigt att varje skola själv får bestämma hur de ska ha sin skolavslutning det är inget som skall bestämmas av politiker.

 • 810.
  Thuvesson, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Icke-verbal kommunikation mellan pedagog och barn i förskolan – Pedagogers uppfattningar och erfarenheter av ”kroppsspråk” i konfliktsituationer mellan vuxen och barn 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om den icke-verbala kommunikationen mellan pedagogen och barnet i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter pedagoger har av den icke-verbala kommunikationen i samband med konfliktsituationer mellan den vuxne och ett barn. Avsikten var även att undersöka vad pedagogerna uppfattar som viktigt när det gäller icke-verbala signaler i konfliktsituationer, samt hur de använder eller skulle kunna använda sin kropp som ett redskap i dessa situationer.De teoretiska utgångspunkterna har drag av det socialpsykologiska perspektivet och delar av arbetet stöds på Brodin och Hylanders tolkningar av Sterns teorier och texter om barns självutveckling. Min undersökning gjordes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Fem pedagoger fördelat på två kommuner intervjuades. I resultatet framkom det att pedagogerna anser att det är viktigt med ögonkontakt, att verbalt språk och kroppsspråk stämmer överens, samt att det är viktigt att vara i jämnhöjd med barnet. Det framkom även att pedagogerna använder sig själva som verktyg hela tiden de är tillsammans med barnet.

 • 811.
  Thuvesson, Johan
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Sofia
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  "ALLA SKA FÅ VARA MED": Medvetenhet och inställning till individanpassadundervisning och till ämnet bland lärare i Idrott och hälsa.2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 812.
  Tollgren, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Materia i omvandling: Grundskoleelevers förståelse av fotosyntesen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Målet för den naturvetenskapliga undervisningen är att ge eleverna kännedom om och förståelse för grundläggande begrepp och sammanhang. Fotosyntesen är en avgörande förutsättning för liv. För att förstå hur ekosystem hänger ihop krävs en förståelse för att atomer varken nybildas eller försvinner utan att alla processer innebär att atomerna är de byggstenar som används om och om igen. Denna insikt hos enskilda individer kan vara avgörande för hur mänskligheten lyckas hantera globala miljöproblem i ett större samhällsperspektiv.

   

  Undersökningsgruppen består av 24 elever i årskurs 8. De fick inledningsvis formulera sig skriftligt om hur de tänker kring materiaomvandling i samband med fotosyntes och förbränning. Under 5 veckor fick de följa ett slutet kretslopp, samtidigt som de undervisades om materiaomvandling i samband med fotosyntesen. Eleverna deltog i en strukturerad halvklassdiskussion runt ett slutet kretslopp. Frågeställningarna behandlade vanliga vardagstankar och de baserades på några av de svårigheter som finns för fördjupad förståelse för fotosyntesen enligt NO-didaktikforskaren Björn Andersson. Undersökningen avslutades med att eleverna återigen fick formulera sina tankar skriftligt.

   

  Undersökningens resultat verifierar övrig didaktisk forskning som pekat på svårigheter att förstå materiaomvandling. De undersökta eleverna visade inte upp det molekylbegrepp som innebär att samma atomer som ingår i en process återfinns som produkter efteråt.

   

  Studien pekar också på att elevernas kvalitativa förståelse hänger samman med hur undervisningsstoffet presenteras. Varje individ lever i sin unika verklighet. Dessa elevers förståelse verkar fördjupas när de upplever en verkligt kvalitativ skillnad mellan förförståelsen och den undervisning som presenteras. I annat fall läggs nya fakta till gamla strukturer och eleven har lärt sig något annat än det som pedagogen avsåg att förmedla

 • 813.
  Tordsson, Jesper
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  I ljuset av läxans renässans: faktorer som får elever att ägna sig åt självstudier och göra sina läxor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Självstudier upplevs av många lärare och elever, även i denna studie, som en mycket viktig del av lärandet. Hemmet eller andra avskilda platser som bibliotek kan erbjuda en lugnare studiemiljö än skolans, vilket är essentiellt för koncentrationen. Flera av lärandets nödvändiga delmoment, att nå förståelse, lära in fakta och repetition gynnas av självständigt arbete enligt forskning om läxans fördelar och nackdelar. Denna forskning pekar även på vikten av att gradvis öva upp den mentala och praktiska förmågan till självstudier. Det senare kan anses vara avgörande inför ett självstyrt livslångt lärande i yrkesliv och högre studier såväl som i den privata sfären.

  I det här arbetet intervjuades fem lärare individuellt och åtta naturvetarelever i grupp om vilka faktorer de ansåg var avgörande för att elever ägnar sig åt självstudier. Lärarna menade att föräldrarnas kravbild och överföring av värderingar var viktigast, medan eleverna hävdade att det var lärarnas kravbild och uppföljning av läxor som var avgörande. Eleverna exemplifierade med att de på grund av skillnaderna mellan två av deras lärares agerande alltid gjorde sina läxor i ämnet latin men sällan i ämnet engelska trotts att detta skapade stor frustration, eftersom de upplevde engelska som ett mycket viktigare ämne.

  Intervjuresultaten implicerar därför att det främst är det yttre motivationstrycket, från lärare och föräldrar, som får de undersökta naturvetareleverna att ägna sig åt självstudier.

 • 814.
  Torell, Sofie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sundberg, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Friluftsliv i skolan: En studie om en utomhusprofilerad skolas friluftsliv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 815.
  Torlöf Martinsson, Kathinka
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fribrock, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad ser lärarna ute på fältet för syfte med de nationella proven i årskurs fem?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om lärares förhållande till de nationella proven, som sedan 1996 hålls för skolår 5, i syfte att hjälpa till för bedömning av elevers kunskaper. Vi ville också undersöka om det fanns andra faktorer som påverkade lärares bedömning av elever. Vi valde att göra en fallstudie i form av intervjuer och observationer. Vårt material hämtade vi från två olika skolor.

  I vår teoridel redogörs för Skolverkets riktlinjer i användandet av de nationella proven samt dess syfte. Här framkommer det även olika bedömningsformer som alla har för avsikt att ge en lärare den bästa förutsättning för en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  Några olika former av bedömning presenteras och diskuteras i relation till en rättvis bedömning av elevers kunskaper.

  I vår undersökande del framkommer det att lärare använde sig av olika material och inte bara de nationella proven då de bedömde elevernas kunskaper i matematik.

 • 816.
  Toxi, Benita
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sonesson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Eleven i centrum? - är det möjligt? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att belysa lärares uppfattning om det faktum att det är eleven som ska stå i centrum i dagens skola och hur de säger sig arbeta med detta. I litteraturdelen belyser vi relevanta delar från styrdokumenten och olika teorier om hur man kan sätta individens lärande i centrum, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka eleverna när de lär. I vårt arbete använde vi också Skolverkets undersökningar som beskriver hur dagens skola arbetar med detta. Vår empiriska del består av åtta kvalitativa intervjuer med verksamma grundskollärare. Vår resultat visar att alla tycker att det är bra att eleven ska stå i centrum, det är nästintill en självklarhet. Man arbeta på i sin tro att man sätter eleven i centrum vilket man också gör men på ett tämligen enkelriktat sätt. Lärarrollen är förändrad och det påverkar möjligheten att möta eleverna.

 • 817.
  Tröst, Henrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ondskan i läroboken - Hitlers väg till makten framställd i svenska och finska läroböcker i historia2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Uppsatsen undersöker hur Adolf Hitlers biografi och plats i historien beskrivs i

  ett antal svenska och finska läroböcker i historia för grundskolans högstadium.

  Undersökningen är avgränsad till perioden från Hitlers födsel till

  maktövertagandet i Tyskland 1933/34.

  Uppsatsen använder sig av ett antal teoretiska begrepp hämtade från tidigare

  historiografisk forskning om Hitler. Uppsatsens syfte är att se om läroböckerna

  skildrar Hitler som en individuell aktör eller som en del av en struktur. Uppsatsen

  utreder också om läroböckerna förenklar beskrivningen av Hitler genom att

  demonisera honom. Slutligen redogörs för skillnader och likheter i svenska och

  finska läroböckers biografiska beskrivningar av Hitler.

  Uppsatsens slutsats är att Hitler i samtliga läroböcker är en aktör med stor

  möjlighet att påverka historiens förlopp. De strukturella förklaringarna till Hitlers

  och nazismens framgångar är oftast ekonomiska. Det finns tendenser till

  demonisering av Hitler i läroböckerna, men överlag undviker man att diskutera

  Hitlers karaktär och person utanför den politiska sfären. Beskrivningarna av

  Hitler är likartade i svenska och finska läroböcker. De finska läroböckerna

  förklarar i högre utsträckning tyskarnas vilja att rösta på Hitler med hotet från

  kommunismen, möjligen på grund av den egna finska historiska erfarenheten från

  inbördeskriget (1917) och närheten till det forna Sovjetunionen.

 • 818.
  Urkom, Josefin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jämvikt och jämställdhet- En kvalitativ studie av hur en grupp gymnasieelever från ett samhällsvetenskapligt program ser på jämställdhet inom undervisning i naturvetenskap 2009Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att belysa flickors och pojkars möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i naturvetenskap samt vad jämställdhet i skolan innebär för elever i gymnasieskolan.

  Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer vid en gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program. Studien innefattar intervjuer med tre gymnasielärare och elva gymnasieelever samt observationer i tre klasser.

  Resultatet visar att den laborativa delen inom naturvetenskapen kännetecknas av att eleverna väljer att arbeta med en vän. Ofta är det vänner av samma kön. Eleverna är positivt inställda till laborationer då dessa tillfredställer deras behov av frihet och självständighet. Resultaten visar även att elever upplever att läraren fördelar frågor jämnt i klassen och att läraren har tid till dem var och en. Observationerna visar dock att pojkar procentuellt får fler frågor än flickor. För eleverna är jämställdhet i skolan att alla elever får samma behandling, att elever får rättvisa betyg samt att alla elever får lika mycket utrymme i klassrummet. Eleverna i denna studie förmedlar en bild av att det ska råda jämvikt i skolan, det vill säga att alla elever ska väga lika tungt.

 • 819.
  Vasiliadis, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Audiovisuell text och dess inverkan på elevers ordinlärning i engelska2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar användandet av videotext som text i egen rätt med syfte att undersöka huruvida Utbildningsradions skolprogram kan vara till nytta för eleverna.

  Den teoretiska utgångspunkten är att ett sociokulturellt perspektiv på lärande är lämpligt eftersom avkodning av text är en aktiv process där lyssnaren interagerar med texten för att skapa mening och därmed lärande.

  Språkforskning och forskning kring användandet av audiovisuell text visar att engelsktextade och nivåanpassade program effektiviserar ordinlärningen hos eleverna. Tidigare forskning tyder på att det finns en koppling mellan top-down- respektive bottom-up-strategier i växelverkan vid läsning, och videotextens möjligheter att presentera en tydligare helhet med fler möjligheter att associera ords betydelser till ljud, bild, känsla och liknande.

  Undersökningen jämför om ordinlärningen utifrån en videotext ger mer eller mindre behållning än ordinlärning utifrån en tryckt text. Först gjordes ett förtest av de tillhörande ordlistorna. Elevernas behållning av arbetet med orden till respektive text mättes med hjälp av glosprov. Den förbättring eleverna gjorde efter arbetet med orden i respektive text jämfördes med resultaten från förtesten och det visade sig att ordinlärningen utifrån videotexten ger det bästa resultatet. Särskilt dyslektiker tycks tjäna på att utgå ifrån audiovisuell text.

 • 820.
  Vestergaard, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skolgården - vuxnas uppfattning om skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den används 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den kan användas. Efter att ha studerat litteratur om skolgården valde jag att göra en fenomenografisk undersökning. Målet med fenomenografi är att beskriva de kvalitativt olika sätt en grupp människor uppfattar ett och samma fenomen. Utifrån mitt syfte och metod valde jag att undersöka hur vuxna uppfattar skolgårdens betydelse och hur den kan användas. Jag har intervjuat fem stycken personer med olika anknytningar till skolgården, två lärare, en landskapsarkitekt, en rektor och en projektledare på en Barn- och ungdomsförvaltning. Fyra olika kategorier framkom i min analys av intervjuerna, vilka var: lek, fysisk aktivitet, undervisning och olika miljöer. Lek, fysisk aktivitet och undervisning är olika användningsområden på skolgården medan olika miljöer är något som påverkar dem alla. Utifrån de olika kategorierna framkommer respondenternas skilda uppfattningar att se på skolgårdens användningsområden.

 • 821.
  Vidic, Sandra
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svenska som andraspråk - lärarnas och elevernas syn på upplägget av andraspråksundervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka metoder lärarna använder sig av för att ta reda på elevernas andraspråksutveckling. Mitt syfte är också att ta reda på hur eleverna förhåller sig till andraspråksundervisningen. Undersökningen är gjord på tre olika skolor i södra Sverige där jag har intervjuat lärare i andraspråk samt ett antal elever som har svenska som sitt andraspråk. Förutom att lärarna arbetar på ett medvetande sätt med andraspråkselever visar resultatet också att performansanlysen är metoden som lärarna på dessa tre skolor väljer att använda. Undersökningen visar också att eleverna ser andraspråksundervisningen som något positivt där de får möjlighet att förbättra sitt svenska språk.

 • 822.
  Wallin, Jani
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att enbart gälla skriven text till att även innefatta bild, musik, film och andra medier, de facto används och fungerar i skolans verklighet.

  I studien tecknas först en bild av det forskningsläge som ligger till grund för hela studien och som samtidigt anknyter till undersökningsämnet.

  Den metod som används är en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där åtta respondenter, fyra lärare och fyra elever, intervjuas.

  Resultatet visar att det tycks finnas ett glapp mellan styrdokumentens tankar om det vidgade textbegreppet i skolan och hur det faktiskt ser ut i skolan.

  Uppsatsen avslutas med en diskussion där det i två teman, Textbegreppet i en vid definition och Olika syn på olika medier, diskuteras kring de empiriska resultaten i anknytning till den forskning som lyfts upp i studien. I studiens avslutande del, Avslutande reflektioner, poängteras glappet mellan styrdokumenten och verkligheten och en mer vid syn på textbegreppet uppmuntras.

 • 823.
  Waltersson, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av tidigare forskning kring ADHD är syftet med denna studie att få en djupare inblick i hur pedagoger på en organisatorisk nivå bemöter ADHD elever i undervisningen. Detta görs genom att synliggöra de erfarenheter pedagoger i grundskolans senare år har inom området. Kunskap om att hantera elever med ADHD är värdefull eftersom det blir lättare att bemöta och undervisa elever med denna diagnos. Detta val gjordes för att diagnosen ADHD ofta förekommer i dagens skolor och i flera elevgrupper. Detta ställer stora krav på pedagogen att besitta tillräckliga kunskaper, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, för att kunna hantera och bemöta dessa elever i olika undervisningssituationer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning samt pedagogens roll kring ADHD. Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Eftersom detta ämne behandlas utifrån pedagogens synvinkel, har undersökningsgruppen bestått utav fyra olika pedagoger. Intervjumetoden som valdes var den kvalitativa, som spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades och sammanfattades. I resultatet framgick att bemötandet av ADHD elever på organisatorisk nivå är av stor betydelse för det både eleven och pedagogen. I diskussionen belyses de olika undervisningsmetoder, med tyngdpunkt på organisationen i klassrummet, som pedagogerna använde kopplat till litteratur och syfte.

 • 824.
  Ward, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bör fantasylitteratur bli en verklighet i svenskundervisningen?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om fantasylitteraturens plats i svenskundervisningen och nyttan med fantasyromaner. Min undersökning utgår ifrån en enkätundersökning med 56 deltagande elever och intervjuer, tre enskilda och tre via mail. Syftet med undersökningen är att få reda på om fantasylitteraturen har sin plats i svenskundervisningen enligt eleverna och om de ser någon nytta med att läsa fantasyromaner. Enkätundersökningen visade att majoriteten var negativ till att plocka in fantasy i undervisningen. Intervjuerna visade att de ungdomar som läser fantasyromaner ser fantasylitteraturen som en självklar del av svenskundervisningen och litteraturen ställde sig i de flesta fall positiv till fantasygenren.

 • 825.
  Welff Nantas, Christina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En jämförelse mellan ett engelskspråkigt klassrum i Sverige respektive Litauen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete jämförs två engelskspråkiga klassrum som bygger på två olika samhällssystem, ett litauiskt och ett svenskt. Syftet är att upptäcka skillnader och likheter genom att se olika existerande kulturer i klassrummen. Avsikten är att tydliggöra vilka faktorer som skapar förutsättningar för en gynnsam språkutveckling i engelska. Två fallstudier och två intervjuer med en engelsklärare från respektive land har genomförts. Studiens resultat visar att det litauiska klassrummet tryckte mer än det svenska på kortare lektioner, mindre grupper och hög aktivitet av målspråket. Det svenska klassrummet betonade elevens personliga utveckling och möjligheter till inflytande, men samtidigt blev användningen av målspråket inte kontinuerligt eftersom de svenska eleverna ofta saknade relevant ordförråd.

 • 826.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Double representation, less comprehension?2011Conference paper (Refereed)
 • 827.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, Department of Teacher Education. Kristianstad University, Research environment Learning Design (LeaD).
  More words say less: comparing quantity and quality in verbal answers in an eye-tracking study with dyslexics2012Conference paper (Other academic)
 • 828.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  The ways students with dyslexia explain their impairment2011Conference paper (Refereed)
 • 829.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Where to look, when to do it and for what reason?2011Conference paper (Refereed)
 • 830.
  Westergård, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lek och lekfulla aktiviteter i barnskolan - möjligheter och hinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar en studie vars syfte är att studera pedagogers inställning till lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt deras föresatser när det gäller att ge leken utrymme och använda den som redskap för lärande. Dessutom undersöks hur pedagogernas förklarade föresatser i detta ämne överensstämmer med den faktiska situationen i en barnskoleklass, samt vilka möjligheter och hinder som påverkar lekens utbredning i denna verksamhet. Intervjuer av de fyra pedagoger som arbetar i denna klass har tillsammans med observationer av verksamheten använts som kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av intervjuer och observationer har kopplats samman och analyserats utifrån problempreciseringen. Slutresultatet av studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt att deras strävan är att ge lek och lekfulla aktiviteter utrymme, men olika hinder begränsar möjligheterna till detta.

 • 831.
  Winqvist, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Möjligheter med film/tv-program i undervisningen för grundskolans år 0 till 92004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka hur lärare använder film/tv-program i sin undervisning. I litteraturgenomgången framställs forskares syn på hur lärare bör/ska använda film/tv-program i undervisningen. De som själva är lärare använder sig regelbundet av film/tv-program i sin undervisning och denna användning studeras. Uppsatsen berör också upphovsrätten och ger en kort sammanfattning av vad lagen säger om användning av film/tv-program i skolan. Uppsatsens empiriska del utgår från en enkätundersökning bland yrkesverksamma lärare. En del av frågorna är öppna och ger lärarna möjlighet att utveckla sina svar. Där framkommer det att lärarna var positiva till att använda film/tv-program i sin undervisning och ser det som ett komplement. Uppsatsen vill också inspirera till diskussioner mellan forskare och lärare om möjligheterna med användandet av film/tv-program i undervisningen.

 • 832.
  Wolf, Fredrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevinflytandets diskurs - hur talar pedagoger om elevers inflytande?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen intresserar sig för hur pedagoger definierar och talar om fenomenet elevinflytande. Vidare problematiseras begreppet och belyses ur olika aspekter med hjälp av Michel Foucaults teorier kring makt och maktutövning. Makten och dess praktik syftar till att kon-trollera och styra elevers beteenden enligt särskilda normer. Syftet med arbetet är att belysa teknikerna för denna styrning; såsom de framträder i den diskurs som konstituerar och pro-ducerar föreställningar om elevinflytande.

  Arbetets empiriska del består av inspelade kvalitativa djupintervjuer med sex stycken gym-nasielärare verksamma inom skilda ämnen. Analysresultaten visar hur en intrikat väv av pro-duktiva och repressiva makttekniker opererar inom samma diskurs. Därtill diskuteras vilka konsekvenser dessa maktoperationer kan få för elevers möjligheter till inflytande.

 • 833.
  Xia, Jue
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Economical Metaphors  in English Newspapers2009Student thesis
 • 834.
  Xu, Lixia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Power Adjustment in Professional Women’s Language: An investigation into the use of directives in the TV-series Cashmere MafiaStudent thesis
 • 835.
  Xu, Yingying
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  How male and female characters have been portrayed: An investigation on the use of nouns and adjectives in Pride and Prejudice from the perspective of linguistic sexismIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 836.
  Xu, Yingying
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Network-building and Vocabulary Memorization for Beginners2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 837.
  Xu, Youqing
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Gender Differences in Mixed-Sex Conversations: A Study of Interruptions2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 838.
  Yingying, Wang
  Kristianstad University, Department of Teacher Education. Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Can Conceptual Metaphor Awareness Facilitate Chinese College EFL Learners’ Vocabulary Retention? - an Empirical Study: Can Conceptual Metaphor Awareness Facilitate Chinese College EFL Learners’ Vocabulary Retention? - an Empirical Study2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Much research has been made in the vocabulary field (e.g. Meara, 1989; Nation, 1990; Arnaud & Bejoint, 1992). Few researchers, however, have given methodological suggestions on how to improve vocabulary acquisition, The theory of Conceptual Metaphor provides a new proposal to be applied in vocabulary teaching and learning. Many studies have proved that raising EFL learners’ metaphor awareness can facilitate their vocabulary learning, espacially polysemous words and idiomatic expressions (e.g., Lazar 1996; Herrera and White 2000; Kondaiah 2004; Csabi 2004; Boers 2004).

   

  Based on the conceptual metaphor theory and its role on semantic change, the author aims to find out whether the vocabulary teaching strategy which focuses on raising students’ metaphor awareness can facilitate Chinese students’ performance in vocabulary (especially polysemous words and idioms) acquisition and help short-term and long-term vocabulary retention.

   

  An experiment was carried out to check the effect of the application of CMT (conceptual metaphor theory) on vocabulary acquisition and retention. Two parallel classes participated as the EC (the experimental class) and the CC (the controlled class), the EC was taught with conceptual metaphor instruction while the CC was taught in a traditional way, an immediate test and a one- week delayed test were carried out to check the experiment results. The results indicate that the CMT application can facilitate short-term vocabulary understanding, and it has positive influence on the long-term vocabulary retention.

 • 839.
  Yu, Chennan
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Metaphors in Food Advertising Slogans2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 840.
  ZHANG, HENG
  Kristianstad University College. Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  A Journey of Racial Neutrality: the symbolic meaning of the Mississippi in The Adventures of Huckleberry Finn2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 841.
  ZHANG, HENG
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Assessing test Reliability: Comparing Two Versions of Reading Comprehension Testin the TOEFL test2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper analyzes the two test forms used by TOEFL: IBT and PBT. The analysiswill focus on the reading comprehension section, its design features, content, andscoring results. The aim is to assess the reliability of the two test forms as well as toidentify factors influencing candidate performance in the reading comprehension test.Three factors are identified: test setting, test difficulty and scoring methods and results.The latter two will be focused on because test difficulty consistency directly decides thetest result consistency. And as the goal of the candidate is to achieve as high a score aspossible, and success is measured in terms of numbers, score reliability is a primaryconcern for both candidate and examining body alike.

 • 842.
  Zheng, Lingzhen
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Contemporary American Political Speeches: A Study of Sexist LanguageStudent thesis
 • 843.
  Zheng, Lingzhen
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Strategies in Vocabulary Learning and Teaching: A study of vocabulary acquisition in a Chinese University2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 844.
  Zhou, Yanping
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  The Metaphorical Use of Plant Words in Everyday Language2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 845.
  Åkerberg, Therése
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitterärt urval i Sveriges gymnasieskolor - karaktäristika, motiveringar och yttre styrande faktorer 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Åtskilliga gånger har skolans litteraturundervisning varit föremål för diskussioner som hand-lat om det litterära urval som görs i svenskundervisningen och debatter om kanon har förts. Föreliggande studie syftar till att undersöka gymnasielärares urval av fristående skönlitterära verk, som läses i sin helhet i svenskundervisningen, samt bakomliggande motiveringar och yttre faktorer som styr lärarnas urval. Studien genomfördes som en kvantitativ enkätunder-sökning i vilken 56 gymnasielärare i svenska vid 24 gymnasieskolor i Sverige deltog. Resul-tatet visar att det i dagens gymnasieskola inte kan talas om en kanon av fristående skönlitte-rära verk i någon traditionell mening, men väl om en tradition dominerad av August Strind-berg, samt av manliga och västerländska författarskap. Dock kan det idag även talas om en utveckling som gör att författare som Jan Guillou och Jonas Gardell får ett väsentligt utrym-me i undervisningen och att urvalet domineras av 1900-talslitteratur och har en stark internationell prägel. Gymnasielärarna väljer främst verk som speglar och/eller kan relateras till nutida förhållanden och de motiverar sina val främst med fokus på eleverna och deras per-sonliga och kommunikationsmässiga utveckling. Styrande för urvalet är främst gymnasielärarnas eget intresse för verken och eleverna, men även gymnasieskolans styrdokument, dess utbud av verken och undervisningens syfte, mål och schemamässiga planering.

 • 846.
  Åkesson Röding, Jon
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förutsättningar att skapa musik i grundskolan2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver tre musiklärares syn på förutsättningar att skapa musik i grundskolan. De har intervjuats med stöd av en intervjuguide som har försätts med öppna huvudfrågor och följdfrågor för att stimulera informanterna till att ge målande beskrivningar och exempel. I svaren redogör de för sina uppfattningar om musik, musikskapande, aktiviteter och skapandeprocesser, misslyckanden, gruppen och behov i grundskolan. De har även i en enkät angivit vilken musiklärarutbildning de har, antal undervisningsgrupper, lektionstid, lokaliteter, antal instrument, IT-utrustning och inspelningsmöjligheter på respektive skola. För att få inblick i musikskapandets förutsättningar i grundskolan, har jag även studerat styrdokument, litteratur och tidigare undersökningar. En tidigare undersökning (Nilsson, 2002) föreslog fortsatt forskning kring vad som underlättar och stimulerar musikskapande, vilket jag tycker att jag tangerar när jag visar förutsättningarna för musikskapande. Musikskapandet har olika skepnader och ser inte ut som man tror alla gånger. I grundskolan kan musikskapande vara så enkelt som upprepandet av två toner, eller lika komplicerat som uppsättandet av stora resurskrävande musikaler. Anmärkningsvärt är att även grundskolor som specialiserat sig på musik, saknar optimala förutsättningar.

14151617 801 - 846 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf