hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
11121314 651 - 696 av 696
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 651.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria vid Norje Sunnansund.: Bilaga 7 i "Norje Sunnansund. Boplatslämningar from tidigmesolitikum och järnålder".2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning ingår som en del i E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgsoch Karlshamns kommuner, Blekinge län.De paleoekologiska undersökningarna vid Norje Sunnansund föranleddes av att inledandearkeologiska förundersökningar inför utbyggnad av E22 bl a visat omfattandespår från en mesolitisk boplats, RAÄ Ysane 44 (Aspeborg & Persson 1999; Aspeborg2009; Aspeborg & Lagerås 2009 och Rudebeck m fl 2010). Parallellt med den särskildaarkeologiska undersökningen utfördes de paleoekologiska undersökningarna och analysarbetetinitierades.Undersökningsområdet, tidigare benämnt lokal 12, låg cirka en kilometer sydvästom samhället Norje vid den tidigare sjön/våtmarken Vesans östra rand.Utöver paleoekologiska undersökningar relaterade till den mesolitiska boplatsen(B–F och H i figur 1) genomfördes pollenanalyser av prover från fossil åkermark på tvåimpediment (RAÄ Ysane 79 och 80) (A och G i figur 1).Den paleoekologiska arbetsinsatsen har varit flerdelad, dels deltagande i planering av projektet, dels i fält under utgrävningsfasen med aktivt stöd åt arkeologer tillsammans med inmätningar och provinsamling, ofta kombinerat med snabbare analyser. Både under fältfasen och därefter har jag arbetat med LIDAR-data för att ta fram kartor ochhöjdmodeller. Efter fältskedet genomfördes huvudparten av analysarbetet kombineratmed en succesiv avrapportering.

  De undersökta lagerföljderna i Vesan har varit förvånansvärt likartade, i botten moränmed överlagrande varvig lera, avsatt vid och strax efter isavsmältningen, (ca 12 490 f Kr).Därovan ibland en icke varvig lera, mäktigast centralt i Vesan, annars väldigt tunn. I lagerföljdernasyns alltid en påtaglig lagerlucka – upp till 6000 år. Spåren av detta skedeär lite erosionsrester, sand, grus och ibland sten. Mycket har eroderats under denna period(se bland annat figur 23), dels när området varit torrlagt från Baltiska Issjöns tappningfram till Ancylustransgressionen som ju i sig sedan kraftigt spolade området upptill kanske 3–5 m nivån. I samband med Littorinatransgressionen eroderades Listerlandetytterligare och Vesan spolades troligen ur en sista gång. Under de torrlagda skedena har Vesan varit en insjö, troligen med en vattennivå runt  m ö h och med ett smalt, slingrandeutlopp förbi lokal Norje Sunnansund.På några platser, främst Lussabacken och Norje Nordansund finns lite rester kvarav lager bildade före Littorinatransgressionen, mest sand med kolhaltiga mörkare lagermed visst organogent inslag. Därovan finns normalt en lergyttja som avlagrats underLittorinaskedet. Ovan littorinagyttjan finns mer strandnära oftast sand, ibland flygsand,annars en grundvattenavlagring. Centralt i Vesan återfinns istället en gyttja, troligenavsatt under Vesans senaste insjöfas.

 • 652.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria vid Norje Sunnansund.: Bilaga 7 i "Norje Sunnansund. Boplatslämningar from tidigmesolitikum och järnålder".  Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge2014Ingår i: "Norje Sunnansund. Boplatslämningar from tidigmesolitikum och järnålder".  Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge / [ed] Elisabeth Rudebeck, Karlskrona: Blekinge Museum , 2014Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 653.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  OSL analys: Stratigrafi och OSL-datering på lokal Norje Nordansund2016Ingår i: Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. / [ed] Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson, Karlskrona: Blekinge Museum , 2016, , s. 12Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning ingår som en del i projektet Särskildundersökning av ny vägsträckning av väg E22, sträckanSölve–Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner,Blekinge län (Länsstyrelsen i Blekinge län, Dnr 431-2502-10). Undersökningen genomfördes som en särskild utredning,steg 2, under 2011, inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10,9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1, Ysanesocken, Sölvesborgs kommun.Den särskilda utredning, steg 2, av Yta 7 omfattade enca 40–50 m bred och ca 1 580 m lång del av vägområdet förnya E22 och passerade ett flertal fastigheter i anslutning tillNorje by i Ysane socken. Undersökningsområdet gränsade isöder mot undersökningslokalen Norje Sunnansund, YsaneRAÄ 80, 44 m fl) och i norr mot lokalen Norje Nordansund(Ysane RAÄ 47) (figur 3 i rapporten).

  Sett till polleninnehåll i relation till den regionala vegetationsutvecklingenär de två undersökta pollenprofilerna någotolika till sin ålder. Profilen åt norr i schakt 1 saknar helt pollenav lind (Tilia) vilket ju är en karaktärsart i den atlantiskaskogen i regionen. Det undre provet i sektionen har så passlåga frekvenser av al att provet troligen representerar en tidigfas i alens etablering i landskapet. Pollenanalytiskt kandet undre provet därför knytas till övergången mellan tidigborealoch senboreal pollenzon, och det övre provet faller isenboreal pollenzon.Sektionen åt syd har däremot i båda sina prov lindpolleni frekvens på runt 1,5 %. Alens frekvens är hög nog attindikera att den är väl etablerad i området. Pollenanalytisktfaller proverna därför troligast i slutet av senboreal pollenzon.Av detta kan dras den slutsatsen att nedre delen av sedimenteni sektionen åt norr avlagrats före det att sedimentationeni sektionen åt syd påbörjats. Dateringarna från respektivesektion stödjer även detta och även om de är mycketlikartade är åldern för PM229 provet uppemot 100–200 åryngre än dateringen från PM230. Ur sedimentstratigrafisksynvinkel är dateringarna något anmärkningsvärda, den absolutanivån är likartad, -1,03 respektive -1,13 m, och manskulle kunna förvänta sig att sandlagret skulle ha en enhetligålder på de båda närliggande platserna. Så är tydligen intefallet, vilket rimligen bör knytas till olika exponeringsgradför strandprocesser för de båda sektionerna.Bottensekvensen av de båda lagerföljderna med ett sandigtgruslager som erosivt vilar på en glacial lera och därovangyttja tolkas troligen som en transgressionssekvens, alltså stigandevattennivå. Möjligen kan denna bero på hydrologiskaförändringar i den forna Vesaninsjön men troligast är vattenståndshöjningenknuten till en transgression i Östersjönsom nått in i Vesanbassängen.De höga tallpollenfrekvenser som förekom i proven,framförallt i de från sektionen mot norr, innebär vid dennatid en klar indikation på en strandnära miljö i ett större vattenområde,här antingen den forna Vesaninsjön, eller kansketroligare just i inledningsfasen av Östersjöns transgression ini Vesan. Höga tallpollenfrekvenser i en sådan miljö är typ och sedan drivit in i strandzonen där så småningompollenkornen brutits ner så pass att de sjunkit och inlagratsi strandnära sediment.Mikroskopiska kolpartiklar förekom i anmärkningsvärthöga frekvenserna (18–80 %) för att vara prover som inteär knutna till boplatsytor. Förklaringen kan vara att kolpartiklarvattentransporterats till platsen med processer istrandzonen. Källan kan vara en boplatsyta som eroderatsav vågorna i närområdet, men naturligt ursprung från koläldre skogsbränder eller kanske en drivvedsansamling somfattat eld är ju tänkbar.Vattenmiljön har ändrats något, vilket visar sig i lägrefrekvenser av den sötvattenlevande Pediastrum-algen i detyngsta provet PM231, än i proven från sandlagen i botten.Vad som ändrat sig i vattenmiljön är svårt att visa utan diatoméanalysmen det kan tänkas bero på ökad salthalt.Strandförskjutning och dateringarDe fyra dateringar på träkol funna i makrofossilproventagna på olika ställen i den stora Yta 7 (bilaga 9) visar enanmärkningsvärd samstämmighet, ganska tätt samladerunt 7000 f Kr. Anledningen till detta är tänkbart att söka ihavsnivåförändringar, en transgression, som höjt vattenytaninne i den forna Vesaninsjön. Strandförskjutningskurvan förBlekinge (Berglund & Sandgren 2010) visar dels att Yta 7,med nivåer runt 0 m ö. h. varit utsatt för Östersjöns vågori flera omgångar. Senast före tidpunkten för dateringarnarunt 7000 f Kr svallades området i samband med Ancylustransgressionensregression, ca 8000 f Kr. Det innebär attmarkytan i landskapet här formats under Ancylusregressionenoch sedan legat mer eller mindre orörd under drygttusen år, dock under ansamling med organiskt material i fuktigalägen, och anrikning av kol från skogsbränder och mänskligaktivitet. Vid inledningen av Littorinatransgressionenpå platsen påbörjas strandprocessernas bearbetning av denforna markytan, först säkert försiktigt på mer utsatta ställenoch med deposition av material på mer skyddade miljöer. Itakt med att transgressionen fortskrider och passagen motÖstersjön öppnas upp blir vågpåverkan alltmer intensiv. Attavsättning av det nedersta lagret med sand i schakt 1, liksomi den nedersta mer eller mindre organiska lagret i deandra schakten som daterats på Yta 7, kan knytas till envattennivåhöjning är mycket troligt. Det sandiga bottenlagretpåminner mycket om förhållandena på lokalen NorjeSunnansund, där det sandiga materialet, ofta direkt ovanen yta nederoderad i glaciala avlagringar, tolkats som detförsta spåret av Littorinatransgressionen. En observation somgjorts i alla pollenanalytiskt undersökta sekvenser i Vesanfrån detta skede är den stora förekomsten av sötvattensalgenPediastrum. Tydligen har den inledande transgressionen avde tidigare landområdena frisatt näringsämnen i mängd aven typ som gynnar åtminstone denna algs förekomst. Pediastrum-förekomsten i transgressionens inledningindikerarockså att vattnet från Östersjön som trängde in i Vesan intehaft någon större salthalt. Huruvida andra typer av grönalgeroch blågrönalger även de gynnats är inte påvisat då de intebevaras vid prepareringen av proverna inför pollenanalys.Det daterade materialet för de fyra 14C-dateringarna kantolkas som naturliga kolbitar, ansamlade under en längre tidi jordmånen. I samband med transgressionen svallades sedankolen fram och inlagrades i sedimenten. Om detta förloppvarit fallet så skulle dateringarna uppvisa en spridningför hela perioden tillbaka till Ancylustransgressionen. Så ärinte fallet, utan dateringarna är ju väl samlade i ålder, vilketgör denna tolkning mindre trolig. En möjlighet är att alltdet daterade kolet är utsvallat från en och samma boplatsytai närområdet.Alternativt kan en förklaring vara att kolet härrör från merlokala buskar och träd som dött då de dränkts av transgressionenoch sedan av någon orsak brunnit. Vid grävningenav ett djupschakt på lokalen Norjeskogen/Norjegravfälten(Lokal 14) dokumenterade jag ett lager av nedbruten torv somöverlagrades av sand från Littorinatransgressionen. I torvlagretfanns rikligt med kol, bitvis som längre bitar av tunnakvistar. Dessa kan inte ha hållit samman om de svallats framvid en strand, utan jag tolkade dem där som bildade mycketlokalt vid bränder i död torr växtlighet som sedan mer ellermindre bara fallit rakt ner i ett strandkärr.Det är noterbart att de fyra dateringarnas ålder inteöverensstämmermed förväntad tidpunkt för en transgressioni området (Berglund & Sandgren 2010), de är några hundraår äldre än förväntad transgressionsålder på denna nivå.Deras anknytning till transgressionen är knappast stark nogför att omdatera strandförskjutningskurvan, varför förklaringenatt de härrör från en uteroderad boplatsyta som varnågot hundratal år gammal då de omlagrades är den troligasteförklaringen till deras något för höga ålder.

 • 654.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Pollen- och OSL-analys, Lussabacken norr: bilaga 112016Ingår i: Lussabacken norr: boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder. Särskild arkeologisk undersökning 2011. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Elisabeth Rudebeck, Karlskrona: Blekinge Museum , 2016Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 655.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Rapport rörande havsmiljö och pollenanalytisk vegetationshistoria: undersökningsresultat från yta 7 Ysane socken, Sölvesborgs kommun, Blekinge län2014Ingår i: Yta 7: inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10, 9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1 Arkeologisk utredning, steg 2, 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Mikael Henriksson & Tony Björk, Karlskrona: Blekinge Museum , 2014, , s. 9Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning ingår som en del i projektet Särskildundersökning av ny vägsträckning av väg E22, sträckanSölve–Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner,Blekinge län (Länsstyrelsen i Blekinge län, Dnr 431-2502-10). Undersökningen genomfördes som en särskild utredning,steg 2, under 2011, inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10,9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1, Ysanesocken, Sölvesborgs kommun.Den särskilda utredning, steg 2, av Yta 7 omfattade enca 40–50 m bred och ca 1 580 m lång del av vägområdet förnya E22 och passerade ett flertal fastigheter i anslutning tillNorje by i Ysane socken. Undersökningsområdet gränsade isöder mot undersökningslokalen Norje Sunnansund, YsaneRAÄ 80, 44 m fl) och i norr mot lokalen Norje Nordansund(Ysane RAÄ 47) (figur 3 i rapporten).

  Sett till polleninnehåll i relation till den regionala vegetationsutvecklingen är de två undersökta pollenprofilerna något olika till sin ålder. Profilen åt norr i schakt 1 saknar helt pol len av lind (Tilia) vilket ju är en karaktärsart i den atlantiska skogen i regionen. Det undre provet i sektionen har så pass låga frekvenser av al att provet troligen representerar en ti- dig fas i alens etablering i landskapet. Pollenanalytiskt kan det undre provet därför knytas till övergången mellan tidig- boreal och senboreal pollenzon, och det övre provet faller i senboreal pollenzon. Sektionen åt syd har däremot i båda sina prov lindpol- len i frekvens på runt 1,5. Alens frekvens är hög nog att indikera att den är väl etablerad i området. Pollenanalytiskt faller proverna därför troligast i slutet av senboreal pollenzon. Av detta kan dras den slutsatsen att nedre delen av sedi- menten i sektionen åt norr avlagrats före det att sedimentationen i sektionen åt syd påbörjats. Dateringarna från respektive sektion stödjer även detta och även om de är mycket likartade är åldern för PM229 provet uppemot 100–200 år yngre än dateringen från PM230. Ur sedimentstratigrafisk synvinkel är dateringarna något anmärkningsvärda, den absoluta nivån är likartad, -1,03 respektive -1,13 m, och man skulle kunna förvänta sig att sandlagret skulle ha en enhetlig ålder på de båda närliggande platserna. Så är tydligen inte fallet, vilket rimligen bör knytas till olika exponeringsgradför strandprocesser för de båda sektionerna. Bottensekvensen av de båda lagerföljderna med ett sand- igt gruslager som erosivt vilar på en glacial lera och därovan gyttja tolkas troligen som en transgressionssekvens, alltså stigande vattennivå. Möjligen kan denna bero på hydrologiska förändringar i den forna Vesaninsjön men troligast är vattenståndshöjningen knuten till en transgression i Östersjön som nått in i Vesanbassängen. De höga tallpollenfrekvenser som förekom i proven, framförallt i de från sektionen mot norr, innebär vid denna tid en klar indikation på en strandnära miljö i ett större vat- tenområde, här antingen den forna Vesaninsjön, eller kanske troligare just i inledningsfasen av Östersjöns transgression in i Vesan. Höga tallpollenfrekvenser i en sådan miljö är typ-n och sedan drivit in i strandzonen där så småningom pollenkornen brutits ner så pass att de sjunkit och inlagrats i strandnära sediment. Mikroskopiska kolpartiklar förekom i anmärkningsvärt höga frekvenserna (18–80 ) för att vara prover som inte är knutna till boplatsytor. Förklaringen kan vara att kolpartiklar vattentransporterats till platsen med processer i strandzonen. Källan kan vara en boplatsyta som eroderats av vågorna i närområdet, men naturligt ursprung från kol äldre skogsbränder eller kanske en drivvedsansamling som fattat eld är ju tänkbar. Vattenmiljön har ändrats något, vilket visar sig i lägre frekvenser av den sötvattenlevande Pediastrum-algen i det yngsta provet PM231, än i proven från sandlagen i botten. Vad som ändrat sig i vattenmiljön är svårt att visa utan dia-toméanalys men det kan tänkas bero på ökad salthalt.

 • 656.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines2015Ingår i: Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines, American Geophysical Union (AGU), 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 657.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Salinity dynamics in the Baltic Sea linked to anthropogenic foraging behavior during the Holocene: S03-032014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  S03-03 Salinity dynamics in the Baltic Sea linked to anthropogenic foraging behavior during the Holocene

  Nils-Olof Svensson1

  1 Department of Science and Mathematics, Kristianstad University, 291 88 Kristianstad, Sweden

  Email: nils-olof.svensson@hkr.se

   

  Former Lake Vesan is situated in the province of Blekinge in South Sweden. Before drainage and cultivation in 1927 forming a shallow lake surrounded by Phragmites reeds and connected to the Baltic Sea through a c. 3 km long outlet river.

  This region has a well studied sea-level history showing that here global sea-level change since the last glacial is surprisingly well balanced by the glacioisostatic uplift. The result is that the studied basin for the last 10 000 years repeatedly shifted between being a lake or a bay of the Baltic. For most of this time it´s shores were important for fishing and hunting as well as for dwelling places. Later also activities like farming and burials left their traces.

  In this archeologically unusually rich environment it was decided to build a highway initiating extensive archaeological and paleoecological studies of which this study is a part.

  In the project my role is to study a more than 5 m long sediment core for microfossils and physical parameters to reveal the environmental history of the basin and its surroundings. Pollen and algae are the primary subjects here and analysis is still ongoing. Diatoms give information both on nutrient levels and salinity in the water, important both for revealing local sea-level history and productivity. This information may allow discussing changes in abundance and species composition of the limnic and marine fauna foraged by man. The sediments from early Holocene are unfortunately missing due to a hiatus. This is related to the wave action during the early part of the transgressive Ancylus stage. The younger sediments shows initially rather low but gradually increasing organic content, interpreted as low organic production during later part of the Ancylus Lake stage, and then increasing productivity as salinity in the Baltic increased due to the sea level rise in the areas of the Baltic Sea inlets.

  Further up in the sediments a color change and increase in organic content coincides with major changes in the algae flora, the green algae Pediastrum decreases at the same time as dinoflagellate resting spores becomes frequent. The diatom flora also changes distinctly, indicating higher salinity. The horizon is radiocarbon dated to 5900 BC (7900 BP) and coincides in time rather well with the shift to the fully marine part of the Littorina Sea stage.

 • 658.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Sea-level changes and landscape changes in Southern Sweden, 6 000-9 000 BC related to species hunted and fished.2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 659.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Vesan genom tiderna - från renjägare vid Yoldiahavet till vägbyggare vid Ysane2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 660.
  Svensson, Nils-Olof
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Virtuella exkursioner och ”hands-on”-laborationer för distansundervisning i geologi2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 661.
  Svensson, Nils-Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Regnéll, Joachim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Paleoekologiska, främst pollenanalytiska, undersökningar inom E18 projektet, Gulli-Langåker: Arkivapport till Statens Historiska Museum, Oslo  9 december 20112011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [no]

  I 2009 og 2010 foretok Kulturhistorisk museum omfattende feltundersøkelser knyttet til utvidelsen av Europavei 18 fra Gulli i Tønsberg til Langåker i Sandefjord i Vestfold. Det har vært mulig å foreta nærstudier av fortidens jordbrukssamfunn, og å gjennomføre et sjeldent tett samarbeid med naturvitenskapelig ekspertise. I bind 1 og 2 presenteres de utgravde lokalitetene, organisert fra Gulli i nord til Langåker i sør. Bosetning, graver og jordbruksspor fra jernalderen har fått en fremtredende plass i presentasjonene. I bind 1 finnes i tillegg artikler om overordnede administrative og metodiske forhold. I det 3. og avsluttende bindet heves blikket, og både naturvitere med kunnskap om arkeologi og arkeologer med kunnskap om naturvitenskap oppsummerer og diskuterer kulturhistorien ut fra et bredt spekter av metoder og innfallsvinkler.

 • 662.
  Svensson, Nils-Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Regnéll, Joachim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Vegetationsdynamik och markanvändningshistoria längs vägsträckan Gulli-Langåker i Vestfold2013Ingår i: E18-prosjektet Gulli-Langåker: bd 3, oppsummering og arkeometriske analyser / [ed] Lars Erik Gjerpe, Bergen: Fagbokforlaget, 2013, s. 125-164Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  I 2009 og 2010 foretok Kulturhistorisk museum omfattende feltundersøkelser knyttet til utvidelsen av Europavei 18 fra Gulli i Tønsberg til Langåker i Sandefjord i Vestfold. Det har vært mulig å foreta nærstudier av fortidens jordbrukssamfunn, og å gjennomføre et sjeldent tett samarbeid med naturvitenskapelig ekspertise. I bind 1 og 2 presenteres de utgravde lokalitetene, organisert fra Gulli i nord til Langåker i sør. Bosetning, graver og jordbruksspor fra jernalderen har fått en fremtredende plass i presentasjonene. I bind 1 finnes i tillegg artikler om overordnede administrative og metodiske forhold. I det 3. og avsluttende bindet heves blikket, og både naturvitere med kunnskap om arkeologi og arkeologer med kunnskap om naturvitenskap oppsummerer og diskuterer kulturhistorien ut fra et bredt spekter av metoder og innfallsvinkler.

 • 663.
  Sävblom, Charlotta
  et al.
  Lund University, Skåne University Hospital, Malmö.
  Halldén, Christer
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Cronin, Angel M
  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.
  Säll, Torbjörn
  Department of Cell and Organism Biology, Lund University, Lund.
  Savage, Caroline
  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.
  Vertosick, Emily A
  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.
  Klein, Robert J
  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.
  Giwercman, Aleksander
  Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York.
  Lilja, Hans
  Lund University, Skåne University Hospital, Malmö.
  Genetic variation in KLK2 and KLK3 is associated with concentrations of hK2 and PSA in serum and seminal plasma in young men2014Ingår i: Clinical Chemistry, ISSN 0009-9147, E-ISSN 1530-8561, Vol. 60, nr 3, s. 490-499Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Genetic variants in KLK2 and KLK3 have been associated with increased serum concentrations of their encoded proteins, human kallikrein-related peptidase 2 (hK2) and prostate-specific antigen (PSA), and with prostate cancer in older men. Low PSA concentrations in seminal plasma (SP) have been associated with low sperm motility. To evaluate whether KLK2 and KLK3 genetic variants affect physiological prostatic secretion, we studied the association of SNPs with hK2 and PSA concentrations in SP and serum of young, healthy men.

  METHODS: Leukocyte DNA was extracted from 303 male military conscripts (median age 18.1 years). Nine SNPs across KLK2-KLK3 were genotyped. We measured PSA and hK2 in SP and serum using immunofluorometric assays. The association of genotype frequencies with hK2 and PSA concentrations was tested with the Kruskal-Wallis test.

  RESULTS: Four KLK2 SNPs (rs198972, rs198977, rs198978, and rs80050017) were strongly associated with hK2 concentrations in SP and serum, with individuals homozygous for the major alleles having 3- to 7-fold higher concentrations than the intermediate concentrations found in other homozygotes and heterozygotes (all P < 0.001). Three of these SNPs were significantly associated with percentage of free PSA (%fPSA) in serum (all P < 0.007). Three KLK3 SNPs showed associations with PSA in SP, and the rs1058205 SNP was associated with total PSA in serum (P = 0.001) and %fPSA (P = 0.015).

  CONCLUSIONS: Associations observed in young, healthy men between the SP and serum concentrations of hK2 and PSA and several genetic variants in KLK2 and KLK3 could be useful to refine models of PSA cutoff values in prostate cancer testing.

 • 664.
  Söderquist, Pär
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Sveriges lantbruksuniversitet.
  Large-scale releases of native species: the mallard as a predictive model system2015Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Human alteration of natural systems, and its consequences are of great concern and the impact on global ecosystems is one of the biggest threats that biodiversity stands before. Translocations of invasive species, as well as intraspecific contingents with non-native genotypes, whether they are deliberate or unintentional, are one such alteration and its consequences are continuously being assessed. The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the world and a flagship in wetland conservation. It is also an important game species which is heavily restocked for hunting purposes, especially in Europe where over three million ducklings are released every year. Because of its hunted status, its abundance, and the number of released individuals, it can serve as a model species to study effects of releases, both for conservation and restocking for hunting, on wild populations. In this thesis the status of the mallard was assessed in the Nordic countries and the effects of releases on the wild populations were studied by mining historical ringing data, comparing morphology of present-day wild, farmed, and historical mallards, and analyzing phylogeography of wild and farmed mallards in Europe. The status of the mallard population in the Nordic countries are generally good, however, a joint effort of European countries is needed to monitor and manage the population. A significant difference between wild and farmed mallards concerning longevity, migration, bill morphology and genetic structure was also found, together with signs of cryptic introgression of farmed genotypes in the wild population with potential fitness reduction as a result. The effect is however limited by that only a fraction of released farmed mallards reach the breeding season due to low survival. A natural captive environment is crucial to keep individuals wild-like with high survival rates after release. However, with an introgression of potentially maladapted farmed genotypes leading to a reduction in fitness, a low survival of released mallards would favor the wild population. A legislative change regarding obligation to report numbers, provenance, and release sites of farmed mallard should be considered, together with practical solutions of ringing and genetic monitoring of released mallards.

 • 665.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Effekter av utsättningar av farmade änder ämnade för jakt2018Ingår i: Man and Biosphere Health –: en komplett akademisk miljö / [ed] Rehnstam-Holm, A.-S., Kristianstad: Högskolan Kristianstad , 2018, s. 41-47Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I över 40 år har det i Sverige pågått ett storskaligt, ekologiskt experiment där hundratusentals gräsänder årligen har fötts upp i fångenskap och satts ut i våtmarker för att öka på den jaktbara populationen. Genom uppfödning i fångenskap riskerar man att de farmade gräsänderna blir annorlunda gentemot de vilda. För att studera effekterna på den vilda populationen av dessa utsättningar startades 2010 ett doktorandprojekt finansierat av Naturvårdsverket. Projektet kom fram till att farmade änder skiljer sig i beteende och utseende mot de vilda. Det går även att genetiskt skilja på farmade och vilda gräsänder. Ett nytt projekt startades 2017 för att vidare studera effekter av utsättningar, nu även på miljön och den biologiska mångfalden där änderna sätts ut. Projekten om effekter av utsättningar av farmade änder involverar forskare från olika lärosäten i Sverige, men också från flera olika europeiska länder. Ett nära samarbete med olika lokala privata aktörer som uppfödare, markägare, jägare och viltmästare samt större organisationer somViltmästareförbundet och Svenska Jägareförbundet är avgörande för projektens framgång. Att kommuniceraresultaten på så väl vetenskapliga konferenser som för icke akademiker involverade i projekten samt i undervisning på Högskolan Kristianstad och på gymnasieskolor har hela tiden varit en målsättning. Projekten har också en tydlig plats i forskningsmiljön MABH vars kompetenser inom t.ex. vattenvård, sjukdomsspridning och landskapsutnyttjande kanknytas till projekten.

 • 666.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Utsatta änder – så går det för dem2014Ingår i: Svensk jakt, ISSN 0039-6583, Vol. 152, nr 12, s. 72-73Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 667.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Thulin, Carl-Gustaf
  Champagnon, Jocelyn
  Guillemain, Matthieu
  Kreisinger, Jakub
  Prins, Herbert
  Crooijmans, R
  Kraus, Robert
  Released game birds cause introgression in European mallard2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The practice of restocking already viable populations to improve harvest has since long been common in forestry, fisheries and wildlife management. The potential risks with restocking of native species has for a long time been overshadowed by the related issue of invasive species. However, during the last decade releases of native species with a potential non-native genome have attained more attention. A suitable model species for studying genetic effects of large-scale releases of a native species is the Mallard, Anas platyrhynchos; it is the most widespread duck in the world, it is a migrating species, and an important game bird. In several European countries it is also farmed and released to increase the harvestable population, and more than 3 million unfledged hatchlings are released each year around Europe. The aims of this study were to determine if wild and released farmed Mallards differed genetically among subpopulations in Europe, if there are signs of previous or ongoing introgression between wild and farmed Mallards, and if the genetic structure of the wild Mallard population has changed since large-scale releases started in the 1970s. We used 360 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) to analyze the genetic structure of historical wild, present-day wild, and farmed Mallards. We found a clear genetic difference between wild and farmed Mallards in Europe. We also found signs of introgression of farmed genes in the wild Mallard population, however, the rate of hybridization is probably minor due to low survival of released farmed Mallards and a change of the wild population since the start of large-scale releases is therefore limited. A low level of hybridization between farmed and wild Mallard is desired as introgressed genes may be detrimental for wild Mallards, and efforts to increase survival of farmed Mallards should therefore not be encouraged.

 • 668.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Thulin, Carl-Gustaf
  SLU, Umeå.
  Champagnon, Jocelyn
  Frankrike.
  Guillemain, Matthieu
  Frankrike.
  Kreisinger, Jakub
  Tjeckien.
  Prins, Herbert
  Nederländerna.
  Crooijmans, Richard
  Nederländerna.
  Kraus, Robert
  Tyskland.
  Released gamebrds cause introgression in European mallard2015Ingår i: 4th Pan-European Duck Symposium, Hangö, Finland, 2015, s. 75-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The practice of restocking already viable populations to improve harvest has since long been common in forestry, fisheries and wildlife management. The potential risks with restocking of native species has for a long time been overshadowed by the related issue of invasive species. However, during the last decade releases of native species with a potential non-native genome have attained more attention. A suitable model species for studying genetic effects of large-scale releases of a native species is the Mallard, Anas platyrhynchos; it is the most widespread duck in the world, it is a migrating species, and an important game bird. In several European countries it is also farmed and released to increase the harvestable population, and more than 3 million unfledged hatchlings are released each year around Europe. The aims of this study were to determine if wild and released farmed Mallards differed genetically among subpopulations in Europe, if there are signs of previous or ongoing introgression between wild and farmed Mallards, and if the genetic structure of the wild Mallard population has changed since large-scale releases started in the 1970s. We used 360 Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) to analyze the genetic structure of historical wild, present-day wild, and farmed Mallards. We found a clear genetic difference between wild and farmed Mallards in Europe. We also found signs of introgression of farmed genes in the wild Mallard population, however, the rate of hybridization is probably minor due to low survival of released farmed Mallards and a change of the wild population since the start of large-scale releases is therefore limited. A low level of hybridization between farmed and wild Mallard is desired as introgressed genes may be detrimental for wild Mallards, and efforts to increase survival of farmed Mallards should therefore not be encouraged.

 • 669.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Thulin, C-G
  University of Agricultural Sciences.
  Champagnon, J
  Frankrike.
  Guillemain, M
  Frankrike.
  Kreisinger, J
  Tjeckien.
  Prins, H T
  Holland.
  Crooijmans, R. P. M. A.
  Holland.
  R. H. S., Kraus
  Admixture between released and wild game birds: a changing genetic landscape in European mallards (Anas platyrhynchos)2017Ingår i: European Biophysics Journal, ISSN 0175-7571, E-ISSN 1432-1017, Vol. 63, nr 6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Disruption of naturally evolved spatial patterns of genetic variation and local adaptations is a growing concern in wildlife management and conservation. During the last decade, releases of native taxa with potentially non-native genotypes have received increased attention. This has mostly concerned conservation programs, but releases are also widely carried out to boost harvest opportunities. The mallard, Anas platyrhynchos, is one of few terrestrial migratory vertebrates subjected to large-scale releases for hunting purposes. It is the most numerous and widespread duck in the world, yet each year more than three million farmed mallard ducklings are released into the wild in the European Union alone to increase the harvestable population. This study aimed to determine the genetic effects of such large-scale releases of a native species, specifically if wild and released farmed mallards differ genetically among subpopulations in Europe, if there are signs of admixture between the two groups, if the genetic structure of the wild mallard population has changed since large-scale releases began in the 1970s, and if the current data matches global patterns across the Northern hemisphere. We used Bayesian clustering (Structure software) and Discriminant Analysis of Principal Components (DAPC) to analyze the genetic structure of historical and present-day wild (n = 171 and n = 209, respectively) as well as farmed (n = 211) mallards from six European countries as inferred by 360 single-nucleotide polymorphisms (SNPs). Both methods showed a clear genetic differentiation between wild and farmed mallards. Admixed individuals were found in the present-day wild population, implicating introgression of farmed genotypes into wild mallards despite low survival among released farmed mallards. Such cryptic introgression would alter the genetic composition of wild populations and may have unknown long-term consequences for conservation.

 • 670.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Thulin, C.-G.
  Champagnon, Jocelyn
  Guillemain, Matthieu
  Kreisinger, J.
  Prins, H
  Crooijmans, R.
  Kraus, R.
  Released game birds cause continent-wide introgression: a changing genetic landscape in European mallard (Anas platyrhynchos)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 671.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Longevity and migration distance differ between wild and hand-reared mallards Anas platyrhynchos in Northern Europe2013Ingår i: European Journal of Wildlife Research, ISSN 1612-4642, E-ISSN 1439-0574, Vol. 59, nr 2, s. 150-166Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The mallard Anas platyrhynchos is the world’s most widespread and numerous dabbling duck. It is also farmed and released to the wild by the millions each year, but the effects of this on wild populations remain little studied. By using historical national ringing–recovery data from Sweden and Finland, we here address three predictions based on previous studies: (1) longevity is higher in wild than in hand-reared mallards, (2) wild mallards migrate longer than hand-reared, and (3) migration distance in wild ducks surviving long enough to start fall migration has decreased over the last 50 years. Indeed, wild mallards lived longer than hand-reared (19 versus 9 months in Swedish birds and 13 versus 4 months in Finnish birds). Compared to wild mallards, a smaller proportion of hand-reared birds survived long enough to have the chance to enter the wild breeding population; less than 25 % of the Swedish birds and less than 10 % of the Finnish birds lived a year or longer. Wild birds migrated farther than hand-reared (mean distance in Swedish birds, 676 versus 523 km; in Finnish birds, 1,213 versus 157 km), a pattern caused by both shorter life span and lower migration speed in hand-reared birds. Mean migration distance in wild Swedish mallards was 787 km in 1947–1972 but 591 km in 1977–1993. This difference was not statistically significant, though, possibly due to the limited sample size and lack of data from the last two decades. In general, our study provides a conservative test of the predictions addressed, calling for more research about the consequences of restocking duck populations.

 • 672.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Norrström, Joanna
  Högskolan Kristianstad.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Guillemain, Matthieu
  Frankrike.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Wild mallards have more "goose-like" bills than their ancestors2015Ingår i: 4th Pan-European Duck Symposium, Hangö, Finland, 7-11/4, 2015, 2015, s. 38-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wild populations of the world’s most common dabbling duck, the Mallard (Anas platyrhynchos), run the risk of genetic introgression by farmed conspecifics released for hunting purposes. We tested whether bill morphology of free-living birds has changed since large-scale releases of farmed Mallards started. Three groups of Mallards from Sweden, Norway and Finland were compared: historical wild (before large-scale releases started), present-day wild, and present-day farmed. Higher density of bill lamellae was observed in historical wild Mallards (only males). Farmed Mallards had wider bills than present-day and historical wild ones. Present-day wild and farmed Mallards also had higher and shorter bills than historical wild Mallards. Present-day Mallards thus tend to have more ‘‘goose-like’’ bills (wider, higher, and shorter) than their ancestors. Our study suggests that surviving released Mallards affect morphological traits in wild population by introgression. We discuss how such anthropogenic impact may lead to a maladapted and genetically compromised wild Mallard population. Our study system has bearing on other taxa where large-scale releases of conspecifics with ‘alien genes’ may cause a cryptic invasive process that nevertheless has fitness consequences for individual birds.

 • 673.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Norrström, Joanna
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Guillemain, Matthieu
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Wild Mallards have more ”goose-like” bills than their ancestors2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wild populations of the world’s most common dabbling duck, the Mallard (Anas platyrhynchos), run the risk of genetic introgression by farmed conspecifics released for hunting purposes. We tested whether bill morphology of free-living birds has changed since large-scale releases of farmed Mallards started. Three groups of Mallards from Sweden, Norway and Finland were compared: historical wild (before large-scale releases started), present-day wild, and present-day farmed. Higher density of bill lamellae was observed in historical wild Mallards (only males). Farmed Mallards had wider bills than present-day and historical wild ones. Present-day wild and farmed Mallards also had higher and shorter bills than historical wild Mallards. Present-day Mallards thus tend to have more ‘‘goose-like’’ bills (wider, higher, and shorter) than their ancestors. Our study suggests that surviving released Mallards affect morphological traits in wild population by introgression. We discuss how such anthropogenic impact may lead to a maladapted and genetically compromised wild Mallard population. Our study system has bearing on other taxa where large-scale releases of conspecifics with ‘alien genes’ may cause a cryptic invasive process that nevertheless has fitness consequences for individual birds.

 • 674.
  Söderquist, Pär
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Norrström, Joanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Guillemain, Matthieu
  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, CNERA Avifaune Migratrice, La Tour du Valat, Le Sambuc, Arles.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Wild mallards have more ‘‘goose-like’’ bills than their ancestors: a case of anthropogenic influence?2014Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 9, nr 12, artikel-id e115143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wild populations of the world’s most common dabbling duck, the mallard (Anas platyrhynchos), run the risk of genetic introgression by farmed conspecifics released for hunting purposes. We tested whether bill morphology of free-living birds has changed since large-scale releases of farmed mallards started. Three groups of mallards from Sweden, Norway and Finland were compared: historical wild (before large-scale releases started), present-day wild, and present-day farmed. Higher density of bill lamellae was observed in historical wild mallards (only males). Farmed mallards had wider bills than present-day and historical wild ones. Present-day wild and farmed mallards also had higher and shorter bills than historical wild mallards. Present-day mallards thus tend to have more “goose-like” bills (wider, higher, and shorter) than their ancestors. Our study suggests that surviving released mallards affect morphological traits in wild population by introgression. We discuss how such anthropogenic impact may lead to a maladapted and genetically compromised wild mallard population. Our study system has bearing on other taxa where large-scale releases of conspecifics with ‘alien genes’ may cause a cryptic invasive process that nevertheless has fitness consequences for individual birds.

 • 675.
  Thorell, Kaisa
  et al.
  Karolinska institutet.
  Collin, Betty
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Hernroth, Bodil
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Sjöling, Åsa
  Karolinska institutet.
  Complete genome sequences of two marine Vibrio cholerae strains isolated from the south coast of Sweden2016Ingår i: Genome Announcements, ISSN 2169-8287, E-ISSN 2169-8287, Vol. 4, nr 5, artikel-id e01118-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Vibrio cholerae serogroups O1 and O139 are commonly associated with diarrhea, while non-O1-O139 strains may cause wound infections. Here, we present the genome sequences of two V. cholerae strains isolated from blue mussels (Mytilus edulis) collected in coastal waters of southern Sweden.

 • 676.
  Thornberg, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Sambedömning för ökad likvärdighet?2015Ingår i: Educare - Vetenskapliga skrifter, ISSN 1653-1868, nr 2, s. 179-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers’ assessment and grading of student achievement is often charged for not being reliable. Various suggestions of how to reach higher levels of reliability are advocated in different contexts, and one suggestion is “social moderation”. Social moderation involves teachers working together when assessing and grading student performance. Although the claim is often made that moderation practices lead to higher levels of reliability in teachers’ assessment and grading, such claims often lack scientific support. In this study, a literature review has been carried out in order to gain knowledge about the potential effects that moderation may have and whether these effects may in fact lead to more reliable assessment and grading. The results indicate that moderation practices do have an effect, which may ultimately lead to higher levels of reliability if these practices involve several levels in the assessment process. Moderation is also a process that can be affected by several factors, such as the organization of the moderation meetings and the selection of student performance.

 • 677.
  Thornberg, Pia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Sambedömning i skolan: exempel och forskning2014Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 678.
  Thulin, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Hellberg, Lina
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Redfors, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Backman, Anna
  Gothenburg University.
  Science communication in Early Childhood Education: examples from Swedish preschools2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Preschool in Sweden is a voluntary school form entailing education and play. A national curriculum with learning goals regulates educational activities, and prescribes covering science. This mission affects practices, teachers' knowledge, and competences. Didactical approaches, in relation to children's learning are on the agenda. We will discuss and problematize teaching of science based on three research reports. The research adheres to the ethical guidelines of the Swedish Research Council.

  (1) Science communication – children and teachers

  Firstly we report from a design-based research project where viable science practices were developed and implemented with a focus on communication. Collected video data was analysed based on phenomenography and developmental pedagogy. Analysis of teachers’ planning of consecutive activities with children focusing the intended object of learning (forces and motion) is presented. The importance of content,  educational knowledge, and teachers' experiences of their mission is discussed.

  (2) Science communication – children and tablets

  Secondly we report on a study of the potential of tablets as scaffolds in collaborative inquiry-based science learning in preschools. Specifically, we have investigated the role of Time-lapse photography and Slowmation production in scaffolding communication and learning. The theoretical framework is phenomenography  and developmental pedagogy. Video and qualitative data measures were collected. The potential of teachers, children and researchers jointly developing, enacting and evaluating learning processes supported by tablets in preschool is discussed.

  (3) Science communication – booktalks about shadows

  Thirdly we report on a study about opportunities for children in preschool to discern the physical phenomenon ‘shadow’ in conversations from various children's books. The theoretical framework is variation theory with phenomenography as an analysing method. Research results based on children´s perspective will be discussed in order to show how children perceived shadow, when talking about literature that contains fiction, visual art as well as scientific illustrations. 

 • 679.
  Thulin, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik.
  Redfors, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Student preschool teachers' experiences of science and its role in preschool2017Ingår i: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707, Vol. 45, nr 4, s. 509-520Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article reports on student preschool teachers’ views of science and its role in preschool. Three cohorts of students have been given a written questionnaire with open-ended questions before and after a one-semester course including science (specifically Chemistry and Physics) in a 3.5-year preschool teacher programme in Sweden. The science content in the course is integrated with other subjects and lecturers with different subject backgrounds work together in forming an integrated and meaningful context. A phenomenographic qualitative analysis of responses to the questionnaires before and after the course is presented. The analysis gave that many students equate science with biology (nature studies), and several did not adjust this view even though chemistry and physics were explicitly taught. Surprisingly few students were negative towards science, none after the course. However, several remain hesitantly positive. Most students described ‘what’ and ‘how’ perspectives of science, but few developed a synthesised view of science activities. However, there was a shift towards a more integrated perspective after the course. Also the quality and eloquence of the students’ response were noticeably improved in responses given after the course. Prior expectations and implications of the results for preschool teacher education are discussed.

 • 680.
  Tolf, Conny
  et al.
  Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar.
  Latorre-Margalef, Neus
  Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar.
  Wille, Michelle
  Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar.
  Bengtsson, Daniel
  Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar.
  Gunnarsson, Gunnar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Grosbois, Vladimir
  Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), Montpellier.
  Hasselquist, Dennis
  Department of Biology, Lund University.
  Olsen, Björn
  Department of Medical Sciences, Uppsala University.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man and Biosphere Health (MABH).
  Waldenström, Jonas
  Centre for Ecology and Evolution in Microbial Model Systems (EEMiS), Linnaeus University, Kalmar.
  Individual variation in influenza A virus infection histories and long-term immune responses in mallards2013Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 8, nr 4, s. e61201-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Wild dabbling ducks (genus Anas) are the main reservoir for influenza A virus (IAV) in the Northern Hemisphere. Current understanding of disease dynamics and epidemiology in this virus-host system has primarily been based on populationlevel ,surveillance studies and infection experiments conducted in laboratory settings. Using a combined experimentalnatural approach with wild-strain captive mallards (Anas platyrhynchos), we monitored individual IAV infection histories and immunological responses of 10 birds over the course of 15 months. This is the first detailed study to track natural IAV infection histories over several seasons amongst the same individuals growing from juvenile to adults. The general trends in the infection histories of the monitored birds reflected seasonal variation in prevalence at the population level. However, within the study group there were significant differences between individuals in infection frequency as well as in short and long term anti-IAV antibody response. Further observations included individual variation in the number of infecting virus subtypes, and a strong tendency for long-lasting hemagglutinin-related homosubtypic immunity. Specifically, all infections in the second autumn, except one, were of different subtypes compared to the first autumn. The variation among birds concerning these epidemiologically important traits illustrates the necessity for IAV studies to move from the level of populations to examine individuals in order to further our understanding of IAV disease and epidemiology.

 • 681.
  Tuvendal, Magnus
  et al.
  Stockholm University.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  A handshake between markets and hierarchies: geese as an example of successful collaborative management of ecosystem services2015Ingår i: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 7, nr 12, s. 15937-15954Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  An important task in research about natural resource management is to communicate the utility of different approaches from various settings. Using ecosystem services as a conceptual frame, we study a local solution to alleviate goose-human conflicts in an agricultural region in Sweden. Increasing goose numbers and crop damage led to the foundation of a goose management group (GMG), comprising landowners, farmers, hunters, ornithologists, conservation NGOs, and local and county level administration. The GMG was not given any formal or legal authority. We asked: is this management solution successful? Which problems can be solved and which remain? Can the GMG stand as a model for management of other species and in other landscapes? We interviewed present members of the GMG and analyzed minutes from its meetings. We found that the GMG has autonomy to self-organize and shows adaptive capacity over time in handling variability and complexity in its socio-ecological system. This makes the GMG a sustainable solution for local management of a resource in which goose population growth and legislation are decided at other (national or international) levels. We assessed what constitutes perceived success and found that GMG is geared toward “mediation of opposing preferences” by establishing a figurative handshake between stakeholders. By comparing how four general challenges in ecosystem service management align with formative attributes of the GMG, we discuss in which ways this management solution is applicable to other ecosystem services in other contexts.

 • 682.
  van Dijk, Jiska
  et al.
  Norge.
  Bongard, Terje
  Norge.
  Jönsson, K. Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  May, Roel
  Norge.
  Beery, Thomas
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  The value of nature for growth, development and human well-being – perspectives from human evolution and human behavioral ecology2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 683.
  Vaziri-Sani, Fariba
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Lunds universitet.
  Brundin, Charlotte
  Lund University.
  Agardh, Daniel
  Lund University.
  Osteoprotegerin autoantibodies do not predict low bone mineral density in middle-aged women2017Ingår i: Bone Reports, ISSN 2352-1872, Vol. 7, s. 132-136Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Autoantibodies against osteoprotegerin (OPG) have been associated with osteoporosis. The aim was to develop an immunoassay for OPG autoantibodies and test their diagnostic usefulness of identifying women general population with low bone mineral density.

  Methods

  Included were 698 women at mean age 55.1 years (range 50.4–60.6) randomly selected from the general population. Measurement of wrist bone mineral density (g/cm2) was performed of the non-dominant wrist by dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). A T-score < − 2.5 was defined as having a low bone mineral density. Measurements of OPG autoantibodies were carried by radiobinding assays. Cut-off levels for a positive value were determined from the deviation from normality in the distribution of 398 healthy blood donors representing the 99.7th percentile.

  Results

  Forty-five of the 698 (6.6%) women were IgG-OPG positive compared with 2 of 398 (0.5%) controls (p < 0.0001) and 35 of the 698 (5.0%) women had a T-score < − 2.5. There was no difference in bone mineral density between IgG-OPG positive (median 0.439 (range 0.315–0.547) g/cm2) women and IgG-OPG negative (median 0.435 (range 0.176–0.652) g/cm2) women (p = 0.3956). Furthermore, there was neither a correlation between IgG-OPG levels and bone mineral density (rs = 0.1896; p = 0.2068) nor T-score (rs = 0.1889; p = 0.2086). Diagnostic sensitivity and specificity of IgG-OPG for low bone mineral density were 5.7% and 92.9%, and positive and negative predictive values were 7.4% and 90.8%, respectively.

  Conclusion

  Elevated OPG autoantibody levels do not predict low bone mineral density in middle-aged women selected from the general population.

 • 684.
  Vecchi, Matteo
  et al.
  Italien.
  Cesari, Michele
  Italien.
  Bertolani, Roberto
  Italien.
  Jönsson, Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rebecchi, Lorena
  Italien.
  Guidetti, Roberto
  Italien.
  Integrative systematic studies on tardigrades from Antarctica identify new genera and new species within Macrobiotoidea and Echiniscoidea2016Ingår i: Invertebrate systematics, ISSN 1445-5226, E-ISSN 1447-2600, Vol. 30, nr 4, s. 303-322Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Tardigrades represent one of the most abundant groups of Antarctic metazoans in terms of abundance and diversity, thanks to their ability to withstand desiccation and freezing; however, their biodiversity is underestimated. Antarctic tardigrades from Dronning Maud Land and Victoria Land were analysed from a morphological point of view with light microscopy and scanning electron microscopy, and from a molecular point of view using two genes (18S, 28S) analysed in Bayesian inference and maximum-likelihood frameworks. In addition, indel-coding datasets were used for the first time to infer tardigrade phylogenies. We also compared Antarctic specimens with those from Italy and Greenland. A combined morphological and molecular analysis led to the identification of two new evolutionary lineages, for which we here erect the new genera Acanthechiniscus, gen. nov. (Echiniscidae, Echiniscoidea) and Mesobiotus, gen. nov. (Macrobiotidae, Macrobiotoidea). Moreover, two species new to science were discovered: Pseudechiniscus titianae,sp. nov. (Echiniscidae : Echiniscoidea) and Mesobiotus hilariae, sp. nov. (Macrobiotidae : Macrobiotoidea). This study highlights the high tardigrade diversity in Antarctica and the importance of an integrated approach in faunal and taxonomic studies.

 • 685.
  Wallin, Nils
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  "Vatten gifver gräs": Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet.

  Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under perioden måste revideras.

  För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 172 socknar av 253 ängsvattning.

 • 686.
  Wamsler, Christine
  et al.
  Lund University.
  Niven, Lisa
  Lund University.
  Beery, Thomas H.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Bramryd, Torleif
  Lund University.
  Ekelund, Nils
  Malmö University.
  Jönsson, K. Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Osmani, Adelina
  Lund University.
  Palo, Thomas
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Stålhammar, Sanna
  Lund University.
  Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change2016Ingår i: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, nr 1, artikel-id 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ecosystem-based approaches for climate change adaptation are promoted at international, national, and local levels by both scholars and practitioners. However, local planning practices that support these approaches are scattered, and measures are neither systematically implemented nor comprehensively reviewed. Against this background, this paper advances the operationalization of ecosystem-based adaptation by improving our knowledge of how ecosystem-based approaches can be considered in local planning (operational governance level). We review current research on ecosystem services in urban areas and examine four Swedish coastal municipalities to identify the key characteristics of both implemented and planned measures that support ecosystem-based adaptation. The results show that many of the measures that have been implemented focus on biodiversity rather than climate change adaptation, which is an important factor in only around half of all measures. Furthermore, existing measures are limited in their focus regarding the ecological structures and the ecosystem services they support, and the hazards and risk factors they address. We conclude that a more comprehensive approach to sustainable ecosystem-based adaptation planning and its systematic mainstreaming is required. Our framework for the analysis of ecosystem-based adaptation measures proved to be useful in identifying how ecosystem-related matters are addressed in current practice and strategic planning, and in providing knowledge on how ecosystem-based adaptation can further be considered in urban planning practice. Such a systematic analysis framework can reveal the ecological structures, related ecosystem services, and risk-reducing approaches that are missing and why. This informs the discussion about why specific measures are not considered and provides pathways for alternate measures/designs, related operations, and policy processes at different scales that can foster sustainable adaptation and transformation in municipal governance and planning.

 • 687.
  Weisser, Johan J.
  et al.
  Danmark.
  Hansen, Martin
  Danmark.
  Björklund, Erland
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Plattformen för molekylär analys. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön MoLab.
  Sonne, Christian
  Danmark.
  Dietz, Rune
  Danmark.
  Styrishave, Bjarne
  Danmark.
  A novel method for analysing key corticosteroids in polar bear (Ursus maritimus) hair using liquid chromatography tandem mass spectrometry2016Ingår i: Journal of chromatography. B, ISSN 1570-0232, E-ISSN 1873-376X, Vol. 1017, s. 45-51Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the development and evaluation of a methodology for extraction, clean-up and analysis of three key corticosteroids (aldosterone, cortisol and corticosterone) in polar bear hair. Such a methodology can be used to monitor stress biomarkers in polar bears and may provide as a useful tool for long-term and retrospective information. We developed a combined pressurized liquid extraction (PLE)-solid phase extraction (SPE) procedure for corticosteroid extraction and clean-up followed by high pressure liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) analysis. This procedure allows for the simultaneous determination of multiple steroids, which is in contrast to previous polar bear studies based on ELISA techniques. Absolute method recoveries were 81%, 75% and 60% for cortisol, corticosterone and aldosterone, respectively. We applied the developed method on a hair sample pooled from four East Greenland polar bears. Herein cortisol and corticosterone were successfully determined in levels of 0.32 +/- 0.02 ng/g hair and 0.13 +/- 0.02 ng/g hair, respectively. Aldosterone was below limit of detection (LOD<0.17 ng/g). The cortisol hair concentration found in these East Greenland polar bears was consistent with cortisol levels previously determined in the Southern Hudson Bay and James Bay in Canada using ELISA kits. (C) 2016 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 688.
  Westergren, Albert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Torfadóttir, Ólina
  Akureyri Hospital, Iceland.
  Ulander, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Axelsson, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Lindholm, Christina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Malnutrition prevalence and precision in nutritional care: an intervention study in one teaching hospital in Iceland2010Ingår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 19, nr 13-14, s. 1830-1837Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this study was to explore the point prevalence of malnutrition and the targeting of nutritional interventions in relation to undernutrition risk before and after an intervention. Background. Malnutrition risk and the precision in targeting nutritional treatment are indicators of quality of care. Knowledge regarding the in-hospital prevalence of malnutrition and nutritional treatment is meagre for Iceland. Design. Pre- and postintervention study. Methods. The study was performed during one day in 2006 (March) and one day in 2007 (April). In total, 95 (89%) and 92 (88%) patients agreed to participate. Moderate/high undernutrition risk was defined as the occurrence of at least two of the following: involuntary weight loss, body mass index below limit and eating difficulties according to Minimal Eating Observation Form - Version II. Being overweight was graded based on body mass index. Specific nutritional care actions were recorded. Intervention: A five-point programme for nutrition and eating was implemented. Results. Moderate/high risk for undernutrition was found in 25 and 17% in the two years (ns, not significant). A high body mass index was found in 53 and 54% (ns). The number of patients with a documented body mass index significantly increased between the two surveys (1 and 30%, p-value < 0 center dot 0005). The use of oral supplements increased from 11-40% (p < 0 center dot 0005) and especially among those at no/low undernutrition risk, with ingestion or deglutition difficulties (p < 0 center dot 0005 in both cases) but not among those with appetite and energy problems (ns). Conclusion. Implementing a nutritional programme does not necessarily affect the number of in-patients with malnutrition, but it is likely to increase the precision of nutritional care to some extent. Relevance to clinical practice. Greater efforts need to be taken to increase the precision of nutritional care among patients at moderate/high undernutrition risk and among those with appetite and energy problems.

 • 689. Whelan, M. J.
  et al.
  Van Egmond, R.
  Guymer, I.
  Lacoursière, Jean O.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Vought, Lena B. M.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Finnegan, C.
  Fox, K. K.
  Sparham, C.
  O'Connor, S.
  Vaughan, M.
  Pearson, J. M.
  The behaviour of linear alkyl benzene sulphonate under direct discharge conditions in Vientiane, Lao PDR2007Ingår i: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 41, nr 20, s. 4730-4740Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Direct discharge of untreated sewage to surface waters is a common practice in many parts of the world. However, relatively little is known about the behaviour of synthetic organic pollutants under these conditions. This paper describes a sampling campaign designed to track changes in water quality in a surface water system in Vientiane (Lao PDR) receiving significant quantities of untreated waste water. The study was based on following in-channel transport using a fluorescent tracer injected as a pulse, with a focus on the anionic surfactant linear alkylbenzene sulphonate (LAS) and ammonia. Water samples were collected at a number of stations with sampling times estimated to coincide with solute time-of-travel. The reduction in LAS concentration with flow-time could be approximated by first-order kinetics with a half life of about 7 h. Free ammonia concentrations decreased more slowly than LAS and remained above the level believed to be toxic for sensitive aquatic species along the entire channel. Changes in the ratios of LAS alkyl chain homologues to total LAS concentrations suggest a preferential removal of longer chain lengths. The role of biodegradation in the removal of LAS was confirmed by the presence of LAS metabolites (sulphophenylcarboxylates, SPCs) which increased systematically (as a fraction of LAS remaining) with flow-time.

 • 690.
  Widén, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Ekholm, A.
  Department of Plant Breeding and Biotechnology Balsgård, Swedish University of Agricultural Sciences, Kristianstad.
  Coleman, M.D.
  School of Life and Health Sciences, Aston University, Birmingham.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Rumpunen, K.
  Department of Plant Breeding and Biotechnology Balsgård, Swedish University of Agricultural Sciences, Kristianstad.
  Erythrocyte antioxidant protection of rose hips (Rosa spp.)2012Ingår i: Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ISSN 1942-0900, s. 621579-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rose hips are popular in health promoting products as the fruits contain high content of bioactive compounds. The aim of this study was to investigate whether health benefits are attributable to ascorbic acid, phenols, or other rose-hip-derived compounds. Freeze-dried powder of rose hips was preextracted with metaphosphoric acid and the sample was then sequentially eluted on a C18 column. The degree of amelioration of oxidative damage was determined in an erythrocyte in vitro bioassay by comparing the effects of a reducing agent on erythrocytes alone or on erythrocytes pretreated with berry extracts. The maximum protection against oxidative stress, 59.4±4.0% (mean ± standard deviation), was achieved when incubating the cells with the first eluted meta-phosphoric extract. Removal of ascorbic acid from this extract increased the protection against oxidative stress to 67.9±1.9%. The protection from the 20% and 100% methanol extracts was 20.8±8.2% and 5.0±3.2%, respectively. Antioxidant uptake was confirmed by measurement of catechin by HPLC-ESI-MS in the 20% methanol extract. The fact that all sequentially eluted extracts studied contributed to protective effects on the erythrocytes indicates that rose hips contain a promising level of clinically relevant antioxidant protection.

 • 691.
  Winberg, Mikael
  et al.
  Umeå universitet.
  Lindahl, Britt
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Science for life: development of multi-concept instrument to study the impact of socio-scientific issues on students' interest in science2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 692.
  Wolf-Watz, Daniel
  et al.
  Karlstads universitet.
  Beery, Thomas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Sandell, Klas
  Karlstads universitet.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet.
  Friluftsliv och miljöengagemang: sammankopplade men utan enkla samband2014Ingår i: Friluftsliv i förändring: studier från svenska upplevelselandskap / [ed] Fredman, P., Stenseke, M., & Sandell, K., Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2014, s. 152-166Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 693.
  Woodward, Guy
  et al.
  Department of Zoology, Ecology and Plant Science, University College Cork.
  Gessner, Mark O.
  Department of Aquatic Ecology, Eawag.
  Giller, Paul S.
  Department of Zoology, Ecology and Plant Science, University College Cork.
  Gulis, Vladislav
  Institute of Marine Research (IMAR) and Department of Life Sciences, University of Coimbra.
  Hladyz, Sally
  Department of Zoology, Ecology and Plant Science, University College Cork.
  Lecerf, Antoine
  Université de Toulouse.
  Malmqvist, Björn
  Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University.
  McKie, Brendan G.
  Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University.
  Tiegs, Scott D.
  Department of Aquatic Ecology, Eawag.
  Cariss, Helen
  Department of Environmental and Geographical Sciences, Manchester Metropolitan University.
  Dobson, Mike
  Department of Environmental and Geographical Sciences, Manchester Metropolitan University.
  Elosegi, Arturo
  Department of Plant Biology and Ecology, Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country, Bilbao.
  Ferreira, Verónica
  Institute of Marine Research (IMAR) and Department of Life Sciences, University of Coimbra.
  Graça, Manuel A.S.
  Institute of Marine Research (IMAR) and Department of Life Sciences, University of Coimbra.
  Fleituch, Tadeusz
  Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków.
  Lacoursière, Jean O.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Nistorescu, Marius
  Department of Systems Ecology and Sustainability, University of Bucharest.
  Pozo, Jesús
  Department of Plant Biology and Ecology, Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country, Bilbao.
  Risnoveanu, Geta
  Department of Systems Ecology and Sustainability, University of Bucharest.
  Schindler, Markus
  Department of Aquatic Ecology, Eawag.
  Vadineanu, Angheluta
  Department of Systems Ecology and Sustainability, University of Bucharest.
  Vought, Lena B. M.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Chauvet, Eric
  Université de Toulouse.
  Continental-scale effects of nutrient pollution on stream ecosystem functioning2012Ingår i: Science, ISSN 0036-8075, E-ISSN 1095-9203, Vol. 336, nr 6087, s. 1438-1440Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Excessive nutrient loading is a major threat to aquatic ecosystems worldwide that leads to profound changes in aquatic biodiversity and biogeochemical processes. Systematic quantitative assessment of functional ecosystem measures for river networks is, however, lacking, especially at continental scales. Here, we narrow this gap by means of a pan-European field experiment on a fundamental ecosystem process—leaf-litter breakdown—in 100 streams across a greater than 1000-fold nutrient gradient. Dramatically slowed breakdown at both extremes of the gradient indicated strong nutrient limitation in unaffected systems, potential for strong stimulation in moderately altered systems, and inhibition in highly polluted streams. This large-scale response pattern emphasizes the need to complement established structural approaches (such as water chemistry, hydrogeomorphology, and biological diversity metrics) with functional measures (such as litter-breakdown rate, whole-system metabolism, and nutrient spiraling) for assessing ecosystem health.

 • 694.
  Yermakovych, Iryna
  et al.
  Ukraina.
  Mårtensson, Lennart
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Svensson, Britt-Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Samoilenko, Natalia
  Ukraina.
  Investigation of Hard Biodegradable Pharmaceuticals Pollutants Treatment of Hospital Wastewaters2014Ingår i: Book of abstracts, 2014, s. 173-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  According to the results of the research performed in the different modern research laboratories the remnants of drugs and their derivatives are found in surface waters in France, USA, UK, Germany, Denmark and Sweden. These substances also can be found in sewage sludge, river and ocean sediments and in the municipal landfills filtrates. Some species have been found even in drinking water and ice, grou nd and ocean waters. Many studies confirmed the data of the annual drug releasing into the environment, which counts several hundred of kilograms. Thus, the investigations of negative impact of pharmaceutical substances and their derivatives on aquatic organisms have been performed  during more  than 20 years and showed an extremely negative presence of any drugs in the waters. Now, they are still  considering  as  emerging organic contaminants in the different type of waters. The main sources of water pollution by pharmaceuticals and their derivatives are wastewater from hospitals, clinics, pharmaceutical industries and domestic sewage as well. However, the main percentage of pharmaceuticals dumped into wastewaters is coming from the hospitals. This is typical for large cities, where is situated a great n um ber of hospitals and health care institutions. In the opinion of one study hospital wastewaters have been found in a 15 times higher potential ecotoxicity than the general urban have. The negative effect of pharmaceuticals influence into environment can be decrease due to application of different kinds of additional wastewater treatment as Advanced Oxidation Processes (AOPs). The main approaches of hospitals wastewater treatment in Ukraine and Sweden by implementation of AOPs method were considered in this study. The main data of this research will be presented. 

 • 695.
  Yli Panula, Eija
  et al.
  Finland.
  Persson, Christel
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Sustainable development. Biodiversity and species identification - all are various concepts: I can´t connect them to each other in my mind2017Ingår i: Proceedings of the Annual International Conference of the Australian Association for research in Education in Melbourne, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate what kind of conceptions do the elementary pre-service teachers (EPT) have of the concepts: species identification (SI), biodiversity (BD) and sustainable development (SD) and how well they understand the relationships between these three concepts? The data of this survey has been collected in Finland and Sweden in 2011. The EPTs (186) were asked to describe the three concepts SI, BD and SD and their relationships. Special emphasis was given to use of e.g. mind maps or concept maps to explain the relationships. In inductive content based analysis EPTs´ understanding of the three concepts and their relationships were studied. The results show, firstly, the three concepts were connected to each other via EPTs´ knowledge or understanding, e.g. the importance of conserving the nature and the understanding of its function as well as man´s interest in the nature and understanding of the basic biological phenomena were emphasized as important matters necessary for comprehending the multifaceted concepts. Secondly, the concepts were connected to each other via man´s actions, e.g. when describing the relationships between the concepts man´s actions were repeatedly mentioned. Man´s action and the way of living have an effect on conservation of the BD. Furthermore, people benefit from BD and take this into account when evaluating the importance of SD. Thirdly, the relationships of the concepts was difficult to understand by the students. In this case the connections between the concepts were not identified at all or the connections were not clearly described. Especially the relationships between SI knowledge and BD or SD were difficult to understand.

 • 696.
  Yli-Panula, Eija
  et al.
  Finland.
  Persson, Christel
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Jeronen, Eila
  Finland.
  Eloranta, Varpu
  Finland.
  Pakula, Heini-Marja
  Finland.
  Landscape as experienced place and worth conserving in the drawings of Finnish and Swedish students2019Ingår i: Education sciences, ISSN 2227-7102, Vol. 9, nr 2Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children explore their environment through experiences and each experience is meaningfulin developing their environmental consciousness and identity. On the basis of the drawn landscape experiences, the present qualitative study set out to find out what landscapes the participating students deemed worth conserving. The data consisted of the drawings of 11- to 16-year-old Finnish (n = 311) and Swedish (n = 246) students. Deductive and inductive content analyses were used to analyse the data. The results showed that all three landscape types; nature, built, and social were presented in the drawings. Nature and built landscapes were the most frequent types, with the proportion of nature landscapes increasing and that of built landscapes decreasing with age. There were gender and cultural preferences: boys drew built landscapes more often than girls; and Finnish students drew summer cottages, a cultural phenomenon typical of Finnish landscapes, which was not found in Swedish drawings. Similarities in Finnish and Swedish data were identified e.g., in forest and water and “cultural landscapes”. Some of the students displayed a more distant, observing role, whereas others adopted an active one in relation to all three landscape types. The results are discussed inconnection to the landscape theories and earlier findings of the drawn environments.

11121314 651 - 696 av 696
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf