hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Folkesson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärobokens roll för historiemedvetande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har sin utgångspunkt i hur läroböckerna bidrar till historiemedvetande och källkritiskt tänkande hos gymnasieelever samt hur läroböckerna stämmer överens med rådande styrdokument. I undersökningen har en kvalitativ samt en komparativ metod använts. Teorin författarna utgått ifrån i sin analys är de tre olika förhållningssätten att förstå omvärlden på; som fakta, som mänsklig erfarenhet samt som generaliserbar teori. Analysen har gjorts i läroböcker under perioden 1968-2004 på tre historiska händelser: upptäckterna, Karl XII och första världskriget. I sin undersökning har författarna kommit fram till att läroböckerna mer styrs av marknaden än av rådande styrdokument, att läroböckerna inte tillräckligt uppmuntrar till källkritiskt tänkande samt att läroböckerna ger en ensidig blick av historia. Att ta in medier och diskutera dessa samt att hela tiden uppmuntra eleverna till källkritiskt tänkande, anser författarna ger lärare och elever insikt i sitt historiemedvetande.

 • 52.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hansen, Marina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tryggheten i skolan – sambandet mellan trygghet och inlärning 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete skriver vi om trygghet, hur tryggheten påverkar inlärningen och hur gruppens inlärning påverkas av en elev med trygghetsproblem. Genom litteraturstudier, observationer och samtal med pedagoger kom vi fram till att tryggheten är grundläggande för varje elevs utveckling. Ett tryggt barn kan fungera bättre i samspel med kamraterna samt prestera mer i skolan. Vi behöver som pedagoger ha ett arbetssätt där eleverna känner sig trygga, vi behöver hjälpa otrygga barn att bli trygga i skolan för att deras inlärning inte ska påverkas av att de är otrygga. Vi har kommit fram till att inlärningen påverkas om man inte är trygg i sig själv.

 • 53.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kransberg, Ann
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogens samspel med flickor och pojkar i leken 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att undersöka hur pedagogen, i förskolan, handlar i leken utifrån ett genusperspektiv. Vi använder oss av en kvalitativ metod och har observerat med hjälp av filmkamera och löpande protokoll. Undersökningsgruppen består av fyra pedagoger och elva barn i åldern ett till två år. I litteratur delen lägger vi tyngdpunkten på hur könskoderna i läroplanen sett ut ur ett historiskt perspektiv fram till nutid samt vad forskning visat om de yngre barnens lek och leksaker, pojkar och flickors lek samt pedagogens roll i leken. Våra frågeställningar är att ta reda på hur pedagoger bemöter och agerar i barns leksituationer sett ur ett genusperspektiv samt hur de jobbar för att eftersträva läroplanens bestämmelse att motverka traditionella könsmönster och könsroller i leken. Vår undersökning visar att pedagogerna tillbringar mest tid i pojkarnas lek. Pojkarna får mer bekräftelse och mer uppmärksamhet än vad flickorna får. Det är pojkarnas intresse som dominerar i de gemensamma lekarna och när pedagogerna inbjuder till lek. Följaktligen ser vi att flickorna inte får lika stor plats i leken som pojkarna och läroplanens mål om att flickor och pojkar ska få samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller inte uppnås.

 • 54.
  Andersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att arbeta hälsofrämjande i skolan: en intervjuundersökning av pedagoger/personal2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Stödjande och inspirerande miljö i hem och skolor, anses bidra till att introducera hälsosamma vanor i en tidig ålder. Undersökningen syftar till att beskriva hur pedagoger/personal som arbetar på två skolor i centrala skåne resonerar och agerar kring begreppet hälsa, med fokus på måltider, rörelse och sömn. Vi vill även få reda på hur de uppfattar att de arbetar med detta. Fem personer intervjuades (klasslärare, idrottslärare och kökspersonal). Resultatet visar att samtliga arbetar praktiskt med vad som de uppfattar ingå i hälsofrämjande arbete, men på olika sätt. Samtliga medverkande pedagoger arbetar praktiskt med hälsan, genom att till exempel vara goda förebilder, arbeta med teman, ha uteverksamhet med mera. Kökspersonalen förmedlar hälsan, genom den mat de serverar under skoldagen. Samtliga intervjuade är medvetna om att det finns vissa riktlinjer som de ska följa. Slutsatsen är att hälsan är viktig i skolan eftersom skolan har möjlighet att ge barnen kunskaper och etablera goda vanor för livet, men dessutom kan de undersökta skolorna/klasserna alltid bli ännu bättre på att arbeta med hälsofrämjande vanor.

 • 55.
  Andersson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rönnqvist, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilderboken i förskolan – ett pedagogiskt redskap för att främja muntlig språkutveckling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn pedagogerna har på bilderböckers betydelse för barns muntliga språkutveckling. Vi vill undersöka om pedagogerna på förskolan anser att de genom bilderböcker främjar barns språkutveckling och hur de i så fall går tillväga. Vi vill även undersöka om deras uppfattning om sitt arbetssätt stämmer överens med förskolans uppdrag. Undersökningen genomfördes i form av enkäter som lämnades ut till 20 olika förskoleavdelningar med barn i åldern tre till fem år. Undersökningen visade att bilderböcker används på samtliga avdelningar. Samtliga pedagoger anser att användandet av bilderboken främjar barns muntliga språkutveckling. De anser vidare att barns muntliga språkutveckling kan stimuleras genom att bilderböcker används som ett pedagogiskt redskap i olika sammanhang och på olika sätt. Undersökningen visar att pedagogerna använder sig av högläsning, boksamtal, flanosaga, temaarbete, återberättande, att berätta till bilder, eller som lugnande aktivitet och vid vila. Genom att använda olika metoder när man samtalar om bilderbokens innehåll stimuleras barnets språk, bland annat ord- och begreppsförråd, deras förmåga att samtala med andra och en förståelse för

  språkets uppbyggnad. De svar som pedagogerna gett i undersökningen visar att de är medvetna om förskolans uppdrag och att de strävar mot att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barngrupperna.

 • 56.
  Andersson, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Boberg, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rektorer-Klasslärare-Specialpedagoger - vilka kunskaper har de om stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka vilka kunskaper rektorer, klasslärare och specialpedagoger har om stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi vill även undersöka om det förekommer skillnader i kunskap mellan de olika yrkesgrupperna. Utifrån intervjuer har vi fått insikt i vad yrkesgrupperna känner till angående hjälpmedel, anpassningar och styrdokumentens innehåll vid stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. En av slutsatserna vi har dragit är att kunskapen skiljer sig mellan yrkesgrupperna. Rektorn är den som har mest kunskap om handlingsplan och andra teoretiska handlingar medan specialpedagoger och klasslärare har en mer omfattande kunskap om den dagliga verksamheten och dess problematik. Gemensamt för alla yrkesgrupperna är kunskapen om styrdokumenten.

 • 57.
  Andersson, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskolebarns spontana musicerande under fri lek2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur förskolebarn använder sig av spontansången i den fria leken. Undersökningen grundar sig på observationer av en barngrupps fria lek som genomförts under en vecka. Syftet var att få en inblick i förskolebarns spontansång för att bättre kunna ta tillvara på deras intresse i den planerade verksamheten. För att få reda på om det finns något samband mellan pedagogers planerade musikaktiviteter och barns spontansång har det observerats en planerad sångsamling, samt genomförts en intervju med pedagogen som höll i aktivitet. Resultaten visar att förskolebarn använder sig av spontansången på flera olika sätt, de sjunger både kända sånger och hittar även på egna sånger av olika slag. Denna sången visar sig i olika lekformer både inomhus och utomhus, bland annat i regellekar, rollekar och fordonslekar. Undersökningen visar att vissa barn använder spontasången mer aktivt än andra.

 • 58.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ekenberg, Ola
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Idrott och rörelse i grundskolans lägre åldrar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om idrott och rörelse i grundskolans lägre åldrar och om hur upplevelser av idrott kan påverka människors inställning till fysisk aktivitet. I arbetet har en enkätundersökning som omfattat 69 elever i årskurs två till fem genomförts. Syftet är att undersöka vad eleverna har för inställning till ämnet idrott och hälsa och hur de ser på innehållet. I undersökningen har även intervjuer med skolans rektor och en fritidspedagog genomförts. Syftet med intervjuerna är att ta reda på dessa betydelsefulla personers inställning till ämnets innehåll och hur de arbetar för att ge eleverna möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen av skoldagen.

  Resultatet visar att en klar majoritet av eleverna på den undersökta skolan ser positivt på ämnet idrott och hälsa. Av resultatet går det också att utläsa att eleverna är väl medvetna om rörelsens betydelse för en god hälsa, lärande och socialt samspel. Ett resultat av intervjuerna visar att skolan arbetar för att skapa bättre möjligheter för fysisk aktivitet.

 • 59.
  Andersson, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Germundahl, Birgitta
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskolan en frizon från trendleksaker? - en studie om fem förskollärares syn på leksaker 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att få en inblick i förskollärares tankar om barns leksaker i förskolan. Studien är baserad på intervjuer av fem förskollärare, verksamma på fyra olika förskolor, som delat med sig av sina tankar kring leksaker. I vår studie kom vi fram till fyra teman för hur förskollärare värderar leksaker: Saker som finns runtomkring, Bra leksaker, Dåliga leksaker samt Datorn. Vår slutsats är att rolleken och kreativiteten prioriteras i förskolan vilket innebär att de leksaker som främjar detta får en central plats i verksamheten. Vi kan även se att förskollärarna ser förskolan som en frizon från trendleksaker och framhåller att förskolan ska inneha de ”klassiska” leksakerna som till exempel klossar. Trendleksakerna får gärna stanna hemma.

 • 60.
  Andersson, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Zaar, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Dyslexi - ur lärarens perspektiv 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har intervjuat lärare för att få reda på hur de ser på att diagnostisera elever för att ta reda på om eleven har dyslexi. Vi fick fram att många var positiva till diagnostisering men de kunde även se vissa nackdelar. Vi vill också få reda på lärares möjligheter till fortbildning. Det fanns möjligheter för fortbildning men flertalet lärare tyckte att det inte gav så mycket. Fortbildningen var för begränsad.

  Ordet dyslexi betyder svårigheter med ord och svårigheten handlar om att göra en koppling mellan det talade och det skrivna ordet. I litteraturen kan man läsa om två läger inom dyslexiforskningen. Forskarna relaterar antingen till arv eller miljö.

  Dyslexi är ett omfattande ämne som kräver ständig uppdatering, man är aldrig fullärd.

 • 61.
  Andersson, Ragnhild
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Widerberg, Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Attityder till de naturvetenskapliga ämnena – sett ur ett lärarperspektiv2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka lärares personliga attityder och intresse för de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik. Vi ville se om det fanns ett underlag för att gå vidare med resultaten och få igång tankar om ett kvalitetsutveck-lande arbete inom de naturvetenskapliga ämnena. Genom en enkätundersökning har vi samlat in material som vi sedan har bearbetat och analyserat. Vi har funnit att lärarna är positiva till att utveckla kvaliteten i ämnena men att de är mindre intresse-rade av att delta i något projekt som främjar detta.

 • 62.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Othfors, Liselotte
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sång- och musikstunder i förskolan - en studie på fyra förskolor 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I litteraturstudien tas det upp om barns tidiga musicerande samt vilken roll pedagogen har för musikaliska aktiviteter på förskolan. Det tas även upp vad litteraturen säger om sång- och musikstunder. Genom enkätundersökningar och intervjuer vill vi undersöka hur förskolepedagogerna ser på sång- och musikstunder i sin verksamhet. Utifrån dessa resultat har vi konstaterat att förskolepedagogerna använder sig av sång och musik i den pedagogiska verksamheten. Däremot används sången och musiken i varierande utsträckning. Denna variation kan bero på om sång- och musikstunden är spontan respektive planerad. Den spontana sången och musiken används mer än vad pedagogerna är medvetna om.

 • 63.
  Andersson, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Strandberg Olofsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Are immigrant pupils experiences used as a resource in school? A descreptive investigation out of a teching point of wiew2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Today many people immigrate to Sweden, many of them with another religious belonging than the Christian. According to Lpfö98 and Lpo94, the Kindergarten and the school have the task to help alla the pupils to develop an understanding for their own cultural inheritance and the the swedish culture. The task is also to make the pupils feel as a part of the common culture.

  The aim with this essay is to investigate if - and how - the teachers in two different schools are u sing the immigrant pupils experiences and knowledge about other cultures and religions than the Christian. Does the teachers use the parents of the immigrant pupils or other relatives as a resource in their teaching?

  We also wanted to investigate what the teachers are doing with the pupils of another religious belonging than the Christian, who is not allowed to join the celebration of Christian festivals in school, such as Easter, Christmas and breaking-up ceremonies in the church.

  In this essay we have used a form. This form we gave to the teachers of the two schools that we have selected for this investigation. The results of the forms made us see the differences in the ways of working with the immigrant pupils and their experiences and knowledge.

 • 64.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tafvelin, Lisbeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Avbrott som fenomen inom förskolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle lever de flesta vuxna under styrande tidsscheman där aktiviteter och avbrott ständigt avlöser varandra. Även barnen styrs av dessa tidsscheman. Det finns bara lite forskning gjord på detta område, därför blir avbrott intressant att studera. Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om avbrott som uppstår mellan vuxna och barn i förskolan. I vår undersökning använder vi oss av observationer som metod när vi studerar vad som händer i situationerna vid avbrotten samt hur personalen går tillväga. Våra resultat beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet bygger på de observationer som gjorts av personal och barn i förskolan. Observationsmaterialet har lett fram till fyra olika teman: avbrott på grund av tidsschema, avbrott i omsorgssituationer, avbrott för att skydda barn samt interaktion som grund för avbrott. Vi har sett att avbrott sker i många olika situationer på en dag i förskolan. De vanligaste förekommande situationerna är tidsbundna aktiviteter, omsorgssituationer samt när regler inte följs. Vi har funnit att den vuxne ofta använder språket och ibland ingriper fysiskt då den avbryter barn. Det förekommer också att den vuxne handlar utan språket.

 • 65.
  Andersson, Therese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Tove
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur ska jag kunna lära mig detta? - en undersökning om hur gymnasieelever uppfattar sin lärandesituation 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi är två studerande som läser till lärare på Högskolan Kristianstad. Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur gymnasieelever upplever sin lärandesituation i svenskundervisningen. Vår forskningsfråga är: Hur upplever elever att lärarna möter elevernas förutsättningar för lärande? Vi har baserat våra antagande om inlärning på Howard Gardners ”sju intelligenser” samt Lena Boström och Hans Wallenbergs modell av fyra olika inlärningsstilar: auditiv, visuell, kinestetisk och taktil. Vi har även diskuterat hur människor lär utifrån Pramling, Marton och Booth, Säljö samt Dysthe. Undersökningens empiri utgjordes av 85 elevenkäter från en yrkesinriktad gymnasieskola i norra Skåne. Resultatet visar att majoriteten av eleverna upplever att deras lärare tillgodoser den bästa möjliga lärandesituationen och att eleverna har goda förutsättningar för att lyckas i sitt skolarbete. Enligt eleverna beror detta främst på en bra kommunikation mellan lärare och elever. Det många elever efterfrågade var variation i undervisningsmetoder och med det tror vi att lärarna når flest elever. Vi fann att de elever som har en insikt om hur de lyckas bäst i skolan har en klar fördel eftersom de har ytterligare ett redskap till framgång.

 • 66.
  Andersson, Tobias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johannesen, Mattias
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skillnader och likheter i ett kommunalt och ett enskilt fritidshem2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete vill vi undersöka om det finns någon kvalitetsskillnad mellan ett kommunalt fritidshem och ett enskilt. Syftet med denna studie är att beskriva och tolka eventuella skillnader och likheter mellan ett kommunalt och ett enskilt fritidshem. Studiens problemprecisering är: Hur ser kvalitetsskillnaden ut på verksamheten i ett enskilt fritidshem jämfört med ett kommunalt fritidshem? I vår litteraturdel har vi definierat begreppet fritidshem och beskrivit dess struktur. Vi har även tagit upp Deweys syn på skolan och barns bildning. Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt synsätt med kvalitativa intervjufrågor. Vi har valt att kategorisera informationen vi fått fram ur intervjuerna och kategorierna vi funnit är: En åldersintegrerad barngrupp på mellan 15 – 20 barn, personaltäthet och planering på fritidshemmet och slutligen att arbeta med den sociala kompetensen i fritidshemmet. Resultaten har vi sedan tolkat i en hermeneutisk anda och jämfört resultaten från de två olika fritidshemmen.

 • 67.
  Andersson, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Astgård, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skrift - en upptäckt? Är läs- och skrivsituationer ett lärandeområde som ges pedagogiskt utrymme i förskolans rollek?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om barns tidiga möte med skriftspråket i förskolan, ur ett sociokulturellt perspektiv. Den aspekt som belyses är funktionell användning av skrift i förskolebarns rollek inomhus. För detta har det skriftspråkliga innehållet i barns lek, lekmiljöer och material för skriftspråksanvändning samt pedagogers roll i leken behandlats. Syftet är att undersöka om aspekten av att erfara läs- och skrivsituationer är ett lärandeområde som ges pedagogiskt utrymme i förskolans rollek. För detta syfte har en kvalitativ undersökningsmetod valts där sex semistrukturerade intervjuer har genomförts med pedagoger på sex olika förskolor. Resultatet visar att det undersökta lärandeområdet inte ges mycket pedagogiskt utrymme i förskolan. Den av förskolorna i undersökningen som visar exempel på att arbeta pedagogiskt med läs- och skrivsituationer i leken både genom uppbyggande av lekmiljö och också utvecklande av den pågående leken, visar även fler tillfällen av funktionell användning av skriftspråket i leken. En konsekvens av resultatet är att det är angeläget för förskollärare att medvetet bygga lekmiljöer och tillföra material, samt utveckla den pågående leken med pedagogiska mål.

 • 68.
  Andreasson, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Vissa kräver många sätt att lära på” - en kvalitativ undersökning över individanpassad undervisning med inlärningsstilar som hjälp2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Av gällande styrdokument framgår tydligt att undervisningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Behövs kunskap om inlärningsstilar för att kunna fullfölja vårt uppdrag som pedagoger och bedriva en individanpassad undervisning? Med detta som utgångspunkt har vi tagit del av litteratur och forskning i ämnena individanpassad undervisning och inlärningsstilar. I teoridelen presenteras föregångare och förespråkare för individanpassad undervisning och inlärningsstilar. I undersökningen har vi intervjuat verksamma pedagoger för att få reda på deras kännedom om inlärningsstilar och om de använder sig av dem för att individanpassa undervisningen. Resultatet visar att en viss kännedom om inlärningsstilar finns och att den används i undervisningen. Vi vill med denna uppsats väcka läsarens intresse för ämnet och ge en insikt i vikten av att individanpassa undervisningen med hjälp av inlärningsstilar.

 • 69.
  Angelin, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Otfors, Ola
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Idrott och hälsa lärarens påverkan till ett hälsosamt liv - en intervjustudie med sex lärare på grundskolan om hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har individen ett stort ansvar för sin egen hälsa trots att olika levnadsvillkor leder till skillnader i motion och hälsa. Därför har centrala myndigheter, och då i synnerhet grundskolan, i uppgift att fostra eleverna till att leva ett hälsosamt liv. Syftet med uppsatsen är att beskriva hur hälsobegreppet i ämnet idrott och hälsa kan behandlas. Syftet är också att ta reda på vad begreppet hälsa kan innebära, vilka mål som finns inom området hälsa samt hur lärares inställningar till hälsoundervisning kan se ut. Arbetet tar sin teoretiska utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet bygger på en intervjustudie baserad på intervjuer med sex lärare på grundskolan som undervisar i ämnet idrott och hälsa. Intervjumaterialet resulterade i fyra olika svarskategorier; lärarnas definition av begreppet hälsa, hälsoundervisningens innehåll, övergripande – och lokala mål i ämnet idrott och hälsa samt lärarnas inställningar till hälsoundervisning. Studien visar att begreppet hälsa är relativt svårt att definiera men det gemensamma i lärarnas svar är att den fysiska hälsan poängteras. Något som också har framkommit är att lärarnas egna inställningar påverkar innehållet av hälsoundervisningen samt att de lokala kursplanernas innehåll och mål varierar stort mellan skolorna.

 • 70.
  Angelin, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Weidbo, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jämförande studie av TPR-metoden i teori och praktik kontra läroplanen - focus på flerspråkiga barn i förskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många elever i förskolan är flerspråkiga, vilket kan få konsekvenser för personalens arbete för deras behov av ökade kunskaper. För att dessa möten skall vara berikande för barnens utveckling krävs en medvetenhet hos personalen genom att de skapar ett arbetssätt som stödjer barnen i att utveckla två språk och blir delaktiga i två kulturer. Lärarna behöver därför ta hjälp av andra metoder än bara talspråket för att kunna göra sig förstådda. En sådan arbetsmetod är TPR.

  Syftet med detta arbete har varit att jämföra TPR metoden med de strävandemål som ges i läroplanen för förskolan angående språkutveckling hos barn med annat modersmål än svenska. Därför gjorde vi en sammanställning av de strävandemål angående språk som ges i läroplan för förskolan ställda mot empirin samt litteratur. Vi fick fram att genom arbetet med TPR som metod bidrar förskolan till att barn med utländsk bakgrund får utveckla ett andraspråk. Förskolan uppmuntrar och stimulerar barnet i svensk språkinlärning. Om TPR-metoden används i kombination med andra metoder, kan man få in andra direktiv utöver språket som läroplan för förskolan säger.

 • 71.
  Ann, Nilsson
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Anna, Rydell
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Yngre respektive äldre verksamma pedagogers val av läsinlärningsmetod - En jämförande intervjustudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur pedagoger med olika antal verksamma år arbetar med läsinlärning samt vad som styrt deras val av läsinlärningsmetod. Vi har utfört elva intervjuer med pedagoger på fältet av vilka fem varit verksamma i maximalt fem år samt sex i mellan 30-40 år. I litteraturdelen beskrivs olika läsinlärningsmetoder samt vilka teorier som ligger till grund för dessa. Vi gör en analys av den nya lärarutbildningen för att se i vad mån läsinlärning ingår i studenternas kurser. Resultatet av vår empiriundersökning visar att de yngre och äldre verksamma pedagogerna skiljer sig mer inom respektive grupp än sins emellan vid val av läsinlärningsmetod.

 • 72.
  Annerfors, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ferdinandsson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle och många barn i skolan går på modersmålsundervisning. Syftet med denna uppsats är att genom enkätundersökningar få en uppfattning om vad lärare, föräldrar och elever anser om modersmålsundervisning samt anledningen till varför vi har den. Den främsta orsaken till att elever och föräldrar vill ha modersmålsundervisning är att de ska lära sig sitt modersmål bättre. Lärarnas åsikter stöder den forskning som finns om modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen. Studien svarar även på vilka elever som är behöriga till undervisningen och hur den kontrolleras och följs upp. Genom ett fungerande samarbete mellan elever, föräldrar och lärare underlättas kontroll och uppföljning av elevernas språkutveckling.

 • 73.
  Anterwing, Nina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gustavsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Våga säga nej! - en väg till mindre stress i lärarrollen 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har uppmärksammat den oro som vilar över lärarnas arbetssituation, och valt att fördjupa oss i området lärare och stress. Arbetsuppgifter som ska göras och hinnas med skapar stress, men även uppgifter som egentligen inte tillhör läraryrket. Det finns undersökningar och statistik som visar att kvinnliga lärare i större utsträckning lider av stress än de manliga. Vår problemformulering lyder: Vad innebär stress för kvinnliga lärare? Anledning till detta kan man bland annat finna i att skolan reformerats och att lärarna inte hinner sätta sig in i bland annat det nya systemet, då tiden är en bristvara. För att kunna underlätta sitt eget arbete och sänka stressnivån är gränssättande egenskaper och god självkännedom bra egenskaper.

  Undersökningen är kvalitativ med hermeneutiska utgångspunkter, där vi intervjuat sex kvinnliga lärare som är verksamma i grundskolan. Resultatet visar att samtliga respondenter känt av stress i yrket, och att det finns ett samband mellan stress och om man har kontroll i tillvaron. Det finns flera faktorer i läraryrket som inverkar till stress bland annat utvecklingssamtalen, konfliktlösning och kollegor. Men samtidigt kan kollegorna vara en hjälp genom att ge flera olika perspektiv på en och samma situation.

 • 74.
  Appé, Josefine
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers tankar om barns lärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett specifikt syfte i uppsatsen är, att ta reda på hur ett antal pedagoger tänker om olika teorier om barns lärande. Arbetet handlar också om hur pedagoger säger att de stimulerar eleverna till lärande. I teoridelen beskrivs ett kognitivt, kulturhistoriskt och sociokulturellt perspektiv. Därefter introduceras Howard Gardner och hans teori om de multipla intelligenserna. Kapitlet innefattar också aktuell forskning som belyser pedagogers syn på barns lärande. Slutligen i den teoretiska delen beskrivs det vad läroplanerna säger och dess pedagogiska tankar. Jag har samtalat med fyra pedagoger, som är verksamma i grundskolan. Intervjuresultatet är sammanställt i tre olika teman som lyder: Motivation, struktur, engagemang och en blandning av olika teorier; Rörelse, massage, arbetsschema och värdegrunder; Barn lär olika; Slutsatser av resultatet.

 • 75.
  Araldsson, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kristoffersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Social reproduktion - 9: ors tankar om sitt val till gymnasieskolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna undersökning är att belysa niondeklassares val till gymnasiet samt vilka olika faktorer som påverkar dem. Fokus ligger på den sociala reproduktionen, omgivningens påverkan, samt ung-domarnas könstillhörighet. Vår forskningsfråga är: hur resonerar ungdomar när de väljer gymnasieprogram och vilka faktorer påverkar dem? Vi har valt den kvalitativa metoden, strukturerad intervju. Vårt resultat visar på flera signifikanta faktorer angående den sociala omgivningens påverkan på individen. Framförallt kan föräldrarnas yrke ses som en indikation på vad ungdomarna kommer att välja. Även kamratgruppen uppvisar starkt inflytande och står inte i opposition till föräldrarnas åsikter och värderingar. Det kan även sägas att yrkesvalet till stor del påverkas av könstillhörighet.

 • 76.
  Arndorff, Susanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pettersson, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskoleklassen – en bro till skolan?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur förskoleklassen förändrats sedan införandet av läroplanen Lpo-94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet). Den diskuterar mötet mellan förskola och skola samt lekens roll i dessa olika verksamheter. Studien baseras på intervjuer och enkätundersökningar i åtta förskoleklasser i en mindre kommun. Syftet var att undersöka hur verksamheten i förskoleklassen påverkats av införandet av läroplanen Lpo -94. Via litteratur och artiklar har det framkommit att leken är en avgörande del i barnens utveckling. Resultatet som erhållits ur undersökningen visar på att verksamheten ser mycket olika ut beroende på hur pedagogen planerat sina aktiviteter. Den visar också att Lpo -94 har påverkat verksamheten i förskoleklassen. Respondenterna menar att den nu delvis liknar mer lågstadiet. Aktiviteter som förekom på dåtidens lekis har nu gått ner till dagens förskola.

 • 77.
  Arnehov, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Immelgård, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevers syn på hur lärare kan förebygga och åtgärda mobbning i skolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur lärare kan förebygga och åtgärda mobbning i skolan. Syftet med uppsatsen är att ur ett elevperspektiv vidareutveckla våra kunskaper i vad elever anser att lärare kan göra för att förebygga och åtgärda mobbning. För att uppnå detta görs en beskrivning utifrån litteraturen kring mobbningens innebörd, dess orsaker, samt en skildring av demokrati och elevinflytande i klassrummet med samtal som ett verktyg. Vidare ges förslag på hur mobbning kan åtgärdas samt förebyggas i skolorna. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer som metod. Dessa intervjuer är gjorda med elever i en sjätteklass. Undersökningens resultat påvisar att eleverna önskar en delaktighet i ett förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning i skolan, men att detta sällan försiggår i deras klass. Resultatet framställer även att eleverna ser det som betydelsefullt att läraren kontinuerligt, rättvist och bestämt agerar gentemot mobbning i skolorna. Elevernas förslag på åtgärder innefattar att läraren bemöter eleverna både i helklass samt enskilt då mobbning uppstått. Vikt läggs vid rastvaktssystem och kamratstödjare som åtgärder samt förebyggande arbete mot mobbning på skolorna. Detta då eleverna hävdar att dessa är en bidragande faktor till varför de har lite mobbning på sin skola.

 • 78.
  Aronsson, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fånga dagen i undervisningen: en etnografisk studie i Gambia2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi sökt och erhållit kunskaper om hur lärare fångar dagen i undervisningen i Gambia, genom kvalitativa metoder bestående av intervjuer och observationer. Vi vill ta hem kunskaperna till Sverige, ta lärdom och bygga broar för att dels kunna utveckla vårt eget lärande och dels knyta till oss kunskaper om den gambiska kulturen. Vi har studerat genom ett etnografiskt synsätt eftersom vi befann oss mitt i denna annorlunda kultur under vår sista verksamhetsförlagda utbildning. Lärarna i vår undersökning tycker att de fångar dagen i undervisningen bland annat när de ser samtliga elevers engagemang och motivation, när läraren är ämnesmässigt kunnig och förberedd, när läraren anpassar undervisningen på rätt nivå, när dagen avslutas positivt och när de ser gott resultat och uppförande hos eleverna. De menar även att läraren måste vara mycket engagerad, väl förberedd både mentalt och ämnesmässigt, motiverad, använda kroppsspråket och rösten.

 • 79.
  Artebrant, Ida
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Arvidsson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Specialpedagogiska insatser - för elever i läs- och skrivsvårigheter 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet omfattar en undersökning om specialpedagogik för elever som befinner sig i läs – och skrivsvårigheter. Syftet är att ge fördjupad kunskap om vilka, personella och ekono-miska, insatser som görs för elever som befinner sig i läs – och skrivsvårigheter och som därmed är i behov av ett specialpedagogiskt stöd samt hur detta uppnås i förhållande till styrdokumentens krav.

  Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, där forskaren strävar efter att synliggöra egenskaper och uppfattningar hos respondenterna genom intervjuer. Fyra pedagoger med olika yrkesspecialiseringar har deltagit i undersökningen. Resultatet visar att de tillfrågade pedagogerna arbetar på ett medvetet och engagerat sätt för att tillgodose elevers behov. Pedagogernas tankar och resonemang kring åtgärder och specialpedagogiska insatser för elever i behov av specialpedagogiskt stöd följer mycket väl styrdokumentens direktiv.

  Emellanåt brister skolans insatser och förmåga att följa styrdokumenten beroende på begränsade ekonomiska resurstillgångar. Slutsatsen blir att skolan är beroende av komm-unens investeringar. Om inte tillräckliga ekonomiska resurser finns att tillgå, är det svårt att tillgodose alla elevers behov och därmed uppnå en skola för alla.

 • 80.
  Arvidsson, Gun
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindberg, Ulf
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Laborativ matematik - ett intressant och roligt arbetssätt?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I studien undersöks om ett laborativt arbetssätt påverkar 46 elevers intresse och förståelse för matematik. Genom enkäter av flervalskaraktär studeras elevernas inställning till matematik och hur en bra matematikundervisning ska vara. Genom kvalitativa intervjuer med sju matematiklärare undersöker vi hur de ser på laborativ matematik och hur de lägger upp sin undervisning, Då urvalet är litet gäller resultatet endast för studien.

  Gensvaret på laborationer och praktisk problemlösning tyder på att de flesta uppskattade att arbeta i grupp på ett mer praktiskt och undersökande sätt och flertalet kunde ta till sig den nya kunskapen. Om laborativa inslag höjer elevernas kunskapsnivå kunde inte påvisas under studien. Enkätsvaren visar att eleverna ibland finner matematiken lätt och ibland svår, att vissa avsnitt är roliga, medan andra är tråkiga. Eleverna vill ha en varierad undervisning, där praktiska exempel varvas med uppgifter i boken. De vill både kunna arbeta i grupp och enskilt. Mellan två gånger i veckan och en gång i månaden vill de arbeta laborativt.

  Vid intervjuerna visade det sig att samtliga lärare vara positiva till laborativ matematik, men ser sig inte ha tillräckligt med tid eller resurser. I genomsnitt disponerade lärarna mellan 20 och 50 % av lektionstiden till genomgång på tavlan.

 • 81.
  Ask, Joakim
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Aronsson, Martin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Idrott och hälsa i en åttondeklass: Aktivitetsgrad mätt med stegräknare och synen på lektionsinnehåll urett genusperspektiv2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning visar att skillnaden mellan pojkars och flickors aktivitetsgrad skiljer under lektioner i idrott och hälsa. Pojkarna har generellt sett visat sig ta fler steg än flickorna. Syftet med undersökningen är att kartlägga skillnaderna gällande aktivitetsgrad pojkar och flickor emellan under tre olika lektioner i idrott och hälsa. Vidare finner vi det också intressant att se vad målpopulationen har för åsikter om vad de anser kan kategoriseras som ett manligt/kvinnligt, kvinnligt eller manligt lektionsinnehåll. Målpopulationen består av en åttondeklass med 32 elever i sydvästra Sverige. För att samla in de data vi behöver, använder vi oss utav stegräknare och enkäter. Resultatet visar att pojkar har ett högre stegantal än flickorna under samtliga tre genomförda lektioner vad beträffar det aritmetiska medelvärdet. När det gäller målpopulationens syn på vilka aktiviteter som kategoriseras som manligt/kvinnligt, kvinnligt alternativt manligt, visar resultaten bland annat att bollspel av flickorna ses som en manlig/kvinnlig aktivitet. Resultatet från den tredje och sista lektionen vilken består av musik och rörelse, visar att mer än hälften av målpopulationen anser att detta är en manlig/kvinnlig aktivitet.

 • 82.
  Aspeklev, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gustavsson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur som läromedel 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om hur pedagoger kan använda sig av skönlitteratur i sin undervisning i ett kunskapssökande sammanhang. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där pedagoger som arbetar medvetet med skönlitteratur i skolår 1 – 6 har intervjuats. Resultatet visar att det redan från årskurs 1 går att använda sig av skönlitteratur i undervisningen och att det är nödvändigt för att kunna uppfylla kursplanens intentioner. Samtliga pedagoger använder sig huvudsakligen av skönlitteratur i sin undervisning och i undersökningen framkommer också fördelarna med att använda sig av skönlitteratur istället för traditionella läromedel. I resultatet kan utläsas att det är valet och bearbetningen av litteratur som har en avgörande roll för vilka kunskaper och lärdomar eleverna utvecklar. För att skönlitteratur ska kunna fungera som en kunskapskälla måste den bearbetas, för det är genom bearbetningen som en förståelse skapas och utvecklar eleverna.

 • 83.
  Assarsson, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Martinsson, Catia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärares förhållningssätt - eleven alltid i centrum2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om lärares förhållningssätt där syftet är att beskriva och analysera vilka strategier lärare använder för att utmana elevens lärande. Studien baseras på kvalitativ undersökning i form av intervjuer av sju grundskolelärare. Vi valde att hämta vårt empiriska material på olika skolor med hopp om att få kvalitativt skilda utsagor.

  I teoridelen redogörs det dels för hur läraryrket styrs utifrån gällande politisk styrning samt ekonomiska aspekter. Studien belyser betydelsen av att variera metod och material för att bemöta alla elevers olikheter och olika inlärningsstilar. Individuell utvecklingsplan och portfolio är två redskap för läraren i syfte att dokumentera elevens lärande och utveckling. Samtidigt som läraren förväntas att möta den enskilda individen ska hon eller han även möta gruppen. Det empiriska materialet visar att många lärare använder olika värderingsöv-ningar för att få en väl fungerande grupp. Litteraturdelen avslutas med en redogörelse av de teoretiska utgångspunkterna, i form av Vygotskijs och Piagets teorier, som ligger som grund för denna studie.

  Genom fördjupning i litteratur och empiriskt material visar resultatet att många lärare sätter eleven i centrum, men i sina uppfattningar ger de också uttryck för problematiken med att hantera stora klasser.

 • 84.
  Assarsson, Kristina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gunnarsson, Sandra
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svalner, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hälsoinvesteringar - ekonomiskt motiverbara utifrån sjukfrånvarons totala kostnad?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte var att beräkna företagets totala kostnader för sjukfrånvaro och undersöka om hälsoinvesteringarna är ekonomiskt motiverbara i form av minskad sjukfrånvarokostnad.

  Vid beräkning av företagets totala kostnader för sjukfrånvaron har vi utgått från Liukkonens modell som innefattar både kvarvarande- och merkostnader som uppkommer till följd av sjukfrånvaron. Modellen har sedan kompletterats med förklaringar från andra författare.

  Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med personalansvariga på tre företag. Vi valde företag i tre olika branscher; ett tjänsteföretag, ett tillverkande företag och ett sjukhus i den offentliga sektorn.

  I vår undersökning fann vi att företagens redovisade kostnader för sjukfrånvaro är betydligt lägre än vad våra beräkningar visade. Detta kan till viss del förklaras med att företagen inte tar hänsyn till de kring- och merkostnader som uppkommer vid sjukfrånvaro. Konsekvenserna av detta kan vara att företagen aldrig ser de totala kostnaderna som sjukfrånvaron medför, vilket i sin tur kan leda till felaktiga investeringsbeslut. Vidare undersökte vi företagets hälsoinvesteringar och om dessa fått effekter på sjukfrånvaron. Undersökningen visade att alla tre företagen hade en minskning i sjukfrånvaro. För att kunna konkludera om det är hälsoinvesteringarna som bidragit till denna minskning har vi granskat andra faktorer som kunnat påverka resultatet. Analysen påvisade att tjänsteföretagets hälsoinvesteringar hade ett samband med minskningen av sjukfrånvaro, vilket gör investeringen ekonomiskt motiverbar. I de andra företagen kunde vi inte påvisa ett direkt samband.

  För att se effekterna av lagen om särskild sjukförsäkringsavgift har vi genomfört ett förenklat exempel på tjänsteföretaget. Beräkningen visade att företaget kommer att få ökade kostnader för sjukfrånvaron från den 1 januari 2005.

 • 85.
  Augustsson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Cederholm, Carolina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur som grund för ett ämnesövergripande samarbete - En undersökning om elever och lärares attityder kring skönlitteratur i andra ämnen än svenska 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skönlitteratur är ett naturligt inslag i svenskundervisningen, men hur är det i ämnena engelska, moderna språk, historia, religionskunskap och samhällskunskap? Genom en granskning av kursplanerna konstateras att det finns många öppningar för de lärare som är intresserade av att arbeta med litteratur i klassrummet, men är detta praxis ute på skolorna? Vilka attityder finns egentligen bland lärare och elever vad gäller att använda just litteraturläsning som ett alternativt undervisningsinslag? Denna uppsats behandlar bland annat dessa frågor. Från enkätundersökningar som besvarats av lärare och elever ges en bild av vilka attityder som finns kring användandet av skönlitteratur i olika ämnen på grundskolans senare del samt gymnasieskolan. Syftet är att se mellan vilka ämnen ett samarbete, där skönlitteraturen fungerar som grund, är rekommenderbart utifrån olika aspekter.

  Utgångspunkten för undersökningen är att skönlitteratur är en bra kunskapskälla, vilket stöds av den forskning som presenteras i uppsatsen. Även undersökningens resultat pekar på detta, då det visar sig att såväl lärare som elever är positivt inställda till att använda skönlitteratur i undervisningen. Studien visar även att ett ämnesövergripande samarbete utifrån en skönlitterär text inte bör uteslutas, men att en stor del av samarbetets utfall beror på lärarens inställning.

 • 86.
  Axelsson, Eva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kvist, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En enkätundersökning om hur gymnasieelever upplever sin klassrumsmiljö2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete får man stifta bekantskap med hur elever vid tre olika gymnasieskolor i Kristianstad kommun upplever sin inlärningsmiljö och hur de tror att denna miljö påverkar deras lärandeprocess. För att komma fram till ett resultat används en enkätundersökning. Huvudresultaten som framkommer i denna undersökning är att majoriteten av respondenterna tror att klassrumsmiljön påverkar deras inlärning, att några faktorer såsom temperatur, färg och möbler spelar större roll än andra och att eleverna inte känner sig delaktiga i utformningen av sin klassrumsmiljö.

 • 87.
  Axelsson, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pettersson, Sofie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tjejer och killars attityd till skolan, NO och den fysiska miljön i NO-salen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elevers motivation, lärande och deras psykiska skolmiljö ligger allt som oftast till grund för forskning i och kring skolans värld. Då studier saknas på området kring hur elever påverkar eller påverkas av skolans fysiska miljö, har en enkätundersökning genomförts i grundskolans senare del. Resultaten visar att eleverna, i den undersökta skolan, inte prioriterar sin fysiska miljö i den utsträckningen som antogs. Elevernas reflektioner kring sin fysiska arbetsmiljö är sval och oklar. Ytterligare forskning på området elevers fysiska arbetsmiljö i relation till deras attityder till skolan föreslås. Tendenser från genomförd enkätundersökning visar också på att resultat från tidigare genomförda undersökningar, utifrån ett genusperspektiv, kring ungdomars attityder till de naturvetenskapliga ämnena förstärks.

 • 88.
  Axelsson, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ågren, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Konflikthantering - pedagogers upplevelser av arbetet med konflikthantering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Då den psykiska ohälsan i skolan ökar, blir arbetet med konflikthantering allt viktigare. Det är också så att i många situationer är det oundvikligt att undfly konflikter. Eftersom arbetet med konflikthantering är mycket tids- och energikrävande, var syftet med denna studie, att undersöka hur lärarna upplever detta arbete. Syftet var även att se vilka konflikthanteringsmetoder som finns och används. Studien är gjord med en kvalitativ metod, där tolv lärare intervjuades med hjälp av sex semistrukturerade frågor. I vårt resultat framkom att i stort sett alla de intervjuade lärarna upplevde arbetet med konflikthantering som positivt. De metoder som används av de tolv lärarna är, rollspel, samtal, medling, kompissamtal och hemlig kompis. Vi har kommit fram till att om ämnet konflikthantering ska kunna få en högre status måste lärare få utbildning, tid och resurser. Om lärare blir bra på att arbeta kontinuerligt med både förebyggande konflikthantering och faktisk konflikthantering, kommer hälsan i skolan att bli bättre.

 • 89.
  Axelsson, Torbjörn
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Isaksen, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vilka svårigheter finns när gymnasieelever lär linjära ekvationer? – Undersökning av inlärningsmöjligheter2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vilka svårigheter finns då gymnasielever lär linjära funktioner?

  Bakgrunden till att problemformuleringen uppkom är att det är en stor grupp elever som hamnar i svårigheter när de ska arbeta med linjära ekvationer. Syftet med undersökningen är att belysa några av de svårigheter som finns, ringa in dem och se vilka de bakomliggande faktorerna är. Målet är att finna svårigheter för att senare kunna samla vidare kunskap gällande dessa

  Undersökningen är kvalitativ och baseras på tre diagnoser och en intervju och är utförd på ett gymnasium. Resultatet visar på att många elever bl.a. saknar baskunskaper och problemlösningsförmåga samt att läraren ofta ej gör matematik verkligt vilket bidrar till omotivation. Studien har resulterat i en mängd punkter av svårigheter som sammanfattas efter diskussionen. Detta är ett stort område att forska i vilket bidrar till att det finns många fler svårigheter att finna än de vi funnit. Ett intressant område att göra vidare forskning på är hur man kan förebygga dessa svårigheter och hjälpa elever ur svårigheterna.

 • 90.
  Balazs, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hulte, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevattityder till Idrott och hälsa - en studie av elevers upplevelser av Idrott och hälsa samt ämnets förmåga att inspirera till regelbunden motion2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad killar och tjejer, som går andra året på

  gymnasiet, har för attityd till Idrott och hälsa och i vilken utsträckning läraren påverkar attityder. Uppsatsen behandlar även om skolämnet Idrott och hälsa kan verka som ett verktyg för regelbunden motion. Undersökningen är genomförd på en skola där enkät och intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet. Resultatet av studien visar att majoriteten av eleverna är positiva till ämnet samt att läraren har en stor inverkan för vilken attityd eleverna har till ämnet. Ett visst könsmönster går att urskilja när det gäller lektionsinnehållet, trots att detta inte efterfrågades av oss i enkäten. Studien visar att Idrott och hälsa i större utsträckning leder till regelbunden motion hos killar än hos tjejer.

 • 91.
  Bashir, Kifah
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bengtsson, Yvonne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Palliative care for pancreatic cancer - patients´ experiences2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  To receive a diagnosis of pancreatic cancer can lead to a tremendous change in a person’s life. Thoughts regarding death may cause a personal crisis which can have negative influences on the patient’s social, mental and spiritual state. Most people with pancreatic cancer are diagnosed in a late stage of the disease. Therefore, palliative care is often one of the options that are offered to patients. Moreover, to be able to provide patients with nursing care and tend to their needs, it is very important to see them as unique individuals. The purpose with the literature review was to illustrate the experiences of palliative nursing care of patients with pancreatic cancer. A systematic literature review of scientific articles was performed. The study showed that patients’ experiences of need for information, patients’ need for time, support and personal relations, patients’ experiences of hope as well as patients’ need for symptom control were of importance in palliative nursing care.

 • 92.
  Bauer, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Ulla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Munhälsan hos äldre på ett serviceboende i Kristianstad - en munhälsobedömning samt en enkätstudie 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The aim of our study was to examine the oral health status using an oral assessment guide, ROAG, among elderly people in a block of service. Another aim was to evaluate the elderlys perception of there own oral health using a questionnaire. The study were undertaken at a ward in Kristianstad, with 39 caretakers. 21 caretakers participated in the study. The assessment of the oral health status was done on the same individuals (n=21) who answered the questions in the questionnaire. The questions were read by the authors. The caretakers answered the questions, and the answers were noted by the authors. Problems with teeth and saliva were most common. Using the assessment guide showed that three caretakers had no problem with their oral health status, while ten had four or more problems. The majority experienced a few problems with their oral health. Mouth dryness were the most common experienced problem.

 • 93.
  Beckmann, Yvonne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sedzinski, Agnieszka
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogiskt arbete med matematik och bild på förskolan 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet belyser förskolepedagogernas förhållningssätt till matematik och deras sätt att uppfatta bild som ett pedagogiskt hjälpmedel i arbetet med matematik på förskolan.

  Utgångspunkten för arbetet utgörs av Läroplanen för förskolan Lpfö 98 och den vetenskapliga litteraturen inom området. Den empiriska delen består av en undersökning som omfattar en enkät och intervjuer med förskolepedagoger samt intervjuer med förskolebarnen och förslag på några aktiviteter som exemplifierar tillämpningen av bild i arbete med matematik på förskolan. Undersökningen tyder på att bilden har en viktig roll i det pedagogiska arbetet på förskolan, men trots det används den relativt lite i samband med matematik.

 • 94.
  Bengtsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rubensson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad är väder? - en undersökning bland yngre barn2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att ta reda på och undersöka barns föreställningar och intresse för väder. Det viktigaste med vårt arbete var inte att lära barnen nya saker om väder utan mer att barnen skulle få positiva erfarenheter med att arbeta med naturvetenskap. För att känna oss förbereda ville vi skriva en del i arbetet om de olika områdena vi valt: vind, åska, regn, sol och moln. I undersökningen har vi använt oss utav kvalitativ metod, där både barn och pedagoger har blivit intervjuade. Barnen fick frågor om väder och pedagogerna fick frågor om tematiskt arbete, naturvetenskapligt arbete och miljöns betydelse för lärande Vi valde att arbeta tematiskt fem veckor på två olika förskolor med naturen som närhet. Vi hade en gemensam planering, och barnen var i åldrarna 4-5 år. I vårt temaarbete ingick bland annat experiment och olika skapande aktiviteter. Resultatet av vårt arbete är att man med tematiskt arbete kan väcka barns intresse för naturvetenskap. Dessutom är det viktigt att vi som pedagoger kan skapa en miljö som väcker barnens nyfikenhet inom detta område.

 • 95.
  Bengtsson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gymnasieelevers syn på rättvisa vid betygsättning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera och analysera gymnasieelevers uppfattningar av vad rättvisa innebär i bedömnings- och betygssammanhang i det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Metoden vi använder oss av är den halvstrukturerade intervjun med en kombination av öppna och slutna frågor till de fjorton informanterna. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att sedan transkriberas och utgöra materialet i vår undersökning. Eleverna som medverkar i vår studie kommer från en och samma skola och könsfördelningen är hälften pojkar och hälften flickor.

  Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes i gymnasieskolan 1994 vilket innebär en jämförelse av elevens framvisade kunskaper och färdigheter med på förhand givna betygskriterier. Grunden för rättvis och likvärdig betygssättning tillskrivs läraren som tillämpar kursplaner och betygskriterier. Lärarna bedömer elevernas utveckling och att bli rättvist bedömd är viktigt för elevens framtid. Resultatet visar att utfallet av lärares betygsättning inte alltid vilar på Skolverkets mål och betygskriterier fast den bör göra det. För att rättvisa och likvärdiga betyg ska kunna sättas bör lärarna föra en dialog kring betygssättning om vilka krav på kunskap är på den skola läraren arbetar men även föra en diskussion med andra skolor. Fortbildning ges för lärarna gällande betygssystemets uppbyggnad för att sedan tillsammans med sina elever arbeta med mål och betygskriterier för att uppnå en rättvis och likvärdig betygssättning.

  Vår slutsats är att fler steg i betygssystemet inte löser frågan om rättvis bedömning- och betygssättning.

 • 96.
  Bengtsson, Carolin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bild och form i tematisk undervisning - hur kan bild- och formundervisningen utvecklas för att möta den tematiska undervisningen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete vänder sig till aktiva pedagoger och lärarstudenter och syftar till att undersöka hur bild och formundervisningen skulle kunna utvecklas. Det finns ”temaarbeten” i många skolor men fortfarande ses bilden som ett komplement eller en dekoration. Den tematiska undervisningen är det som vi tycker ska tillämpas i större utsträckning undervisningsmässigt för elevernas förståelse men används bildens potential fullt ut? Kan den utvecklas mer för att komma till sin fulla rätt i klassrummet? Vår problemprecisering är därför följande:

  - Hur kan bild- och formundervisningen utvecklas för att möta den tematiska undervisningsformen?

  För att undersöka vår problemprecisering användes det deltagande observationer, intervjuobservation och semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har gjorts med olika pedagoger med olika tematiska arbetsmetoder för att se utvecklingsmöjligheterna. Det studerades även litteratur om andra arbetsformer.

  Huvudresultatet är att bild- och formundervisningen kan utvecklas genom fortbildning, samarbete, klassrumsmiljön och planering. Intervjuerna och observationerna visar på varierande omfattning av integration av ämnen. Det som huvudsakligen behöver förändras är attityderna hos pedagoger och samhälle. Den vidareforskning som behövs bör kretsa kring hur pedagogen kan förändra attityden till ämnet.

 • 97.
  Bengtsson, Catharina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Toft Persson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Individuella utvecklingsplaner - en studie av ett utvecklingsarbetes förberedelse2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur förberedda rektorer i en utvald kommun anser att deras skolor är, inför det att lagen om individuella utvecklingsplaner (IUP) träder i kraft den 1 januari 2006. Vår undersökning har omfattat intervjuer med nio rektorer och en ut-bildningschef. Intervjusvaren visar att skolorna befinner sig i tre skilda faser något som visar hur olika förberedda skolorna är inför den nya lagen om IUP.

  Slutsatsen vi har kunnat dra av vårt undersökningsmaterial är bland annat att en av nio grundskolor i den undersökta kommunen har implementerat IUP. Två andra sko-lor har använt sig av IUP-material i något eller några utvalda skolår. Resterande sex skolor har ingen erfarenhet av arbete med IUP.

  I detta arbete beskriver vi också processen från IUP som förslag till slutlig lag. Vi har även valt att studera områdena ledarskap och utvecklingsarbete eftersom de är fak-torer som kan påverka förberedelsearbetet med IUP.

 • 98.
  Bengtsson, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsen, Tina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskolans läroplan – en osynlig läroplan? En studie kring föräldrars kunskap om förskolans läroplan 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med vår studie belysa föräldrars uppfattning om förskolans läroplan och visa på vikten av kommunikation mellan förskola och hem. Teoridelen behandlar förskolan och läroplanens historia sett ur ett samhällsperspektiv. Likaså behandlas utvecklingsekologi med fokus på Bronfenbrenners teorier. Kapitlet avslutas med en presentation av forskning kring förhållandet mellan förskolan och hemmet. I den empiriska delen har vi använt oss av kvantitativ metod i form av en enkätundersökning bland föräldrar med barn i förskolan, samt kvalitativ metod i form av intervjuer med föräldrar, pedagoger och rektorer. Studien visar på att föräldrar vill engagera sig i förskolans verksamhet men att tid och ork inte räcker till. Många föräldrar menar att det viktigaste är att deras barn trivs och mår bra i förskolan, och att de litar på pedagogernas kompetens. I diskussionsdelen förs ett resonemang kring vikten av trygghet och kommunikation i mötet mellan hemmet och förskolan. Likaså vikten av förståelse för varandras olika förväntningar och behov.

 • 99.
  Bengtsson, Christian
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Llancas, José
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Det är bara när man mår bra, man kan ha någon inlärning” – en studie om faktorer som främjar en god relation mellan lärare och elever ur ett lärarperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien berör viktiga omständigheter kring lärare-elevrelationen. Syftet var att undersöka några faktorer som kan främja denna relation. I vår litteraturgenomgång har vi belyst olika faktorer som kan påverka samspelet, ur ett lärarperspektiv. Några av dessa faktorer är lärarens självinsikt, lärarens empatiska förmåga, lärarens maktinflytande och kommunikationens betydelse. I den empiriska delen har vi i en kvalitativ studie undersökt uppfattningar hos åtta lärare på två skånska skolor om relationen till eleven. Där framkom det att de flesta av de intervjuade lärarna var medvetna om sin makt och sin betydelse för utfallet av relationen. Flera av lärarna påtalade vikten av en väl avvägd och respektfylld kommunikation med eleven samt vikten av att våga vara personlig och mänsklig i förhållande till denna för att på så sätt bygga upp den ömsesidiga respekten och tilliten i relationen.

 • 100.
  Bengtsson, Christina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Daton, Jana
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skoldaghem - ett bra alternativ för elever med svårigheter?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi valt att skriva om skoldaghemmet och dess verksamhet. Vi ställer oss frågan om skoldaghem är det bästa alternativet för eleverna med olika svårigheter. I litteraturavsnittet tar uppsatsen bland annat upp en historisk bakgrund och skoldaghemmets verksamhet samt antagningsprocessen. I forskningsavsnittet intervjuar vi pedagoger och elever på skoldaghem för att få svar på vår fråga. Resultaten visar att skoldaghem uppfattas som ett bra alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter. I diskussionen och slutsatsen diskuteras resultaten kring vår undersökning som visar att skoldaghem idag uppfattas som det lämpligaste alternativ för elever med sociala och emotionella svårigheter.

1234567 51 - 100 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf