hkr.sePublications
Change search
Refine search result
891011 501 - 546 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 501.
  Uggmark, Henrika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Weise, Ellinor
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Påverkar personlighet graden av Organizational Citizenship Behavior? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) kännetecknas av individuella beteenden som inte finns med i de formella arbetsuppgifterna men som främjar arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen var att undersöka om graden av OCB påverkas av personlighet och ett antal bakgrundsvariabler i en förändringskontext. I studien, som i huvudsak baserades på forskning av Organ med kollegor, undersöktes tre olika verksamhetsområden: Försäkringskassan, tandvården och detaljhandeln. Studien utformades med en kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign, där insamlingen av data skedde m.h.a. en enkät. Enkäten bestod av 37 frågor uppdelade i tre delar där första delen bestod av tre bakgrundsfrågor, andra delen av tio påståenden som mätte personlighet och den sista delen av 24 frågor som mätte graden av OCB. Resultatet av studien visade att det överlag fanns en hög grad av OCB inom de undersökta verksamhetsområdena. Ett visst samband hittades mellan personlighet och de olika beteendena under begreppet OCB, och en viss skillnad i graden av OCB hittades beroende på utbildningsnivå. Eftersom det redan finns en hög grad av OCB på flera håll i arbetslivet är det viktiga inte att öka graden, utan att lära sig att få upp ögonen för beteendet och dra fördel av det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 502.
  Ulfhager, Anette
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Förnöjelse i en Kärleksrelation2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att undersöka olika faktorers betydelse för tillfredsställelsen i en kärleksrelation. Framförallt; anknytning, konflikt och copingstilar, samt inre/yttre sexuell locus of control, relationsfaktorer, spillovereffekt; påverkan mellan partners relationstillfredsställelse och konfigurationen av pars anknytningsstilar. Dessutom undersöktes om det fanns en gemensam underliggande struktur inom anknytning, konflikt och copingstilar. 106 personer (52 par) besvarade en enkät rörande de olika områdena. Faktoranalys visade 60 % total gemensam varians för anknytning, konflikt och copingstilar, de tre presenterade faktorerna benämns som generella copingstilar; -flexibel, -ångestrelaterad och -undvikande. Regressionsanalys visade att flexibel och ångestrelaterad coping tillsammans med kärlek gentemot partnern, partnerns tillgänglighet för samtal och gemensamma intressen förklarade 71 % av den totala variansen i relationstillfredsställelsen. Konfigurationen av pars anknytningsstilar avvek delvis från tidigare forskning, kombinationer av stilar innehållande hög ångest eller högt undvikande påträffades. Kombinationen secure/secure anknytningsstil var vanligast och visade sig genom one way ANOVA analys positivt påverka mäns nyttjande av integrerande konfliktstil och för såväl kvinnor som män ge hög relationstillfredsställelse. Korrelation mellan parternas tillfredsställelse i relationen gav stöd åt spillover hypotesen. Sammanfattningsvis kan sägas att anknytningsmönster på flera sätt påverkar relationstillfredsställelsen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 503.
  Veletanlic, Muhamed
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Assessing attachment models using the implicit association test 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Internal working models of attachment are claimed to be unconscious structures operating outside the conscious awareness. Existing measures of attachment are almost exclusively explicit, either self-reports or interviews and it is questionable whether these instruments are able to tap into unconscious attachment attitudes. The main purpose of the present study is to develop Implicit Association Test (IAT) tools for assessing adult attachment and to examine their construct validity. Two sets of implicit attachment measures, based on the two-dimensional attachment model (Bartholomew & Horowitz, 1991), were developed. Convergent validity was assessed by examining (1) the relationship between implicit model of self and implicit self-esteem and (2) the relationship between the implicit model of other and implicit sociability. Divergent validity of attachment IATs was assessed by examining the relationship between the explicit and implicit attachment. The results showed support for convergent validity of the IAT Model of Self and for divergent validity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 504.
  Veletanlic, Muhamed
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gränslösa studenter – en narrativ studie av en grupp bosniska flyktingars väg till högskola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att utveckla förståelse om hur en grupp vuxna flyktingar från Bosnien-Hercegovina har motiverats till högskolestudier i Sverige och hur högskoleutbildningen har förändrat deras tillvaro. Studien fokuserar på en grupp flyktingar som kom till Sverige på 1990-talet och kort därefter bestämde sig för att investera i högskoleutbildning. Fem personer intervjuades och deras berättelser analyserades och tolkades utifrån en narrativ ansats. Studiens resultat visar att det finns ett antal faktorer som är viktiga för informanternas val att studera på högskola. Dessa är: bekräftelse från omgivningen, tillräckliga språkkunskaper och trygg ekonomi. Berättelserna även avslöjar att det finns ett antal mål som informanterna har strävat efter: ekonomisk trygghet, samhällsnytta, självvärde, kontinuitet i livet, självförverkligande, samhällsanpassning och större anställningsmöjligheter. Som en följd av högskolestudierna kom förändrad social status, större delaktighet i samhället, självkännedom samt nya sociala nätverk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 505.
  Vendel, Jan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mänskan är människa bara tillsammans med andra Elevperspektiv på specialpedagogiken 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om hur lärandet påverkas av specialpedagogiska insatser, hur den har utvecklats och hur den har bedrivits inom det svenska skolväsendet. Gruppens betydelse för individen och de sociala kontakterna i klassen belyses. Syftet med föreliggande uppsats är att ge röst åt elever från år 6 - 9 om hur deras lärandesituation påverkas av att specialpedagogiska insatser sker utanför klassens ram och hur den individuella utvecklingsplanen kan vara ett stöd i deras lärande.

  Med hjälp av intervjuer av fem elever framträder olika bilder av hur de uppfattar sig själva, skolan och specialpedagogiken. De ger också sin syn på den individuella utvecklingsplanen. Utanförskap och sämre sociala kontakter kan bli följden av att specialpedagogiska insatser sker utanför klassens ram. När de positiva effekterna av stödet uteblir kan självförtroendet hos eleven försämras.

  I Sverige har jämlikhet i samhälle och skola länge varit ett viktigt inslag i samhällsdebatten och historiskt sett har skolan blivit allt mer inkluderande. Strävan har varit att ge alla likvärdiga möjligheter när det gäller utbildning. De ekonomiska resurserna i skolan har överlag minskat under 1990-talet. Detta har lett till en ökad social kategorisering av elever med skolsvårigheter

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 506.
  Vizuete, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vägen Till Personlig Framgång – Hierarkisk Karriär 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hierarkisk karriärutveckling utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Undersökningen har antagandet att utvecklingen mot en hierarkisk karriär, likt utvecklingsfaserna i livet i övrigt, följer bestämda faser eller stadier där man kan se paralleller mellan uppbyggnaden av en karriär och utvecklingsfaserna i livet. Studien syftade till att undersöka bankchefers karriärer och analysera dem efter de steg som vägen till en hierarkisk karriär antas utgöras av, utifrån de steg som Greenhaus et al. (2000) med hjälp av utvecklingspsykologin byggt upp. Detta för att hitta vad som har varit avgörande i deras väg mot framgång. I undersökningen intervjuades tre bankchefer om deras hierarkiska karriärvägar. Critical Incident Technique användes som metod i intervjuerna, vilket innebar att målet var att utifrån deras egna ord fånga upp de kritiska händelserna och viktiga milstolpar som tagit dem till den chefsposition de idag innehar. Resultaten visar att motivation, insikt om egna intressen och välformulerade mål, i kombination med en stark drivkraft och vilja är vad som ligger bakom de tre chefernas hierarkiska karriärer. Dessa identitetsstyrkor överensstämmer med Eriksons utvecklingspsykologiska teori som beskriver de psykologiska redskap som krävs för att utveckla en hierarkisk karriär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 507.
  Wackenfors, Marianne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jonsson, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bergström, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Språkstörning ett socialt och kommunikativt handikapp 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Språkstörning är ett funktionshinder som inte kan kompenseras fullt ut och som kvarstår genom livet men ändra karaktär över tid. Vårt syfte med denna studie är att undersöka på vilket sätt språkstörningen är ett handikapp för barn i ålder 4 - 16 år i ett socialt och kommunikativt sammanhang.

  Studien baseras på intervjuer av pedagoger, specialpedagoger och logopeder. Vi har även undersökt uppfattningen hos föräldrar till barn i språkklass med hjälp av enkäter.

  Resultatet av våra intervjuer bekräftar de erfarenheter vi själva har från arbete med språkstörda barn. En språkstörning är ett socialt och kommunikativt handikapp. Våra resultat indikerar även att detta kan föregås av ärftliga faktorer då vi uppfattar att föräldrar hade svårigheter att besvara enkäterna.

  Sammanfattningsvis menar vi att barn med språkstörning behöver mycket hjälp av särskilt utbildad personal för att kunna förstå omgivningen och få fler sociala relationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 508.
  Welin, Josefine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Communities - Nätgemenskap ut ett sociologiskt perspektiv 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ, kvantitativ och teoretisk studie om människor och communities.

  Utifrån bland annat teoretiker som Giddens belyses ämnen som postmodernism och vart den har först oss. Utifrån Israels sammanfattning av teoretiker kan man ta del av Bourdieus tankar om socialt och kulturellt kapital, samt sociala fält.

  De egna teorierna har uppstått ur kvalitativa undersökningar såsom intervjuer. Även kvantitativa undersökningar har gjorts på medlemmar på community Helgon.

  I analyskapitlet sammanvävs frågeställningarna med teoretikerna och undersökningarna.

  Studien visar att communities används som en marknad för att synas. Detta är inget nytt fenomen utan även människor i de förmoderna samhällena ville sticka ut. Vad postmodernismen har gett oss är ett nytt fält att leva ut detta behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 509.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  A Nordic dimension in teacher education, myth or reality: the Swedish version. Paper presented at the Nordic Educational Research Association (NERA) Congress, March 9-12, Oslo, Norway2005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although there are differences, the educational systems in the Nordic countries are in many respects very similar. On a general level the society's responsibility for the educational system and teacher education makes up a fundamental Nordic dimension. This construction guaranties a powerful educational organization characterized by accessibility and stability.

  I will also suggest a system similarity, in form of three organizational levels of the society's concern for the educational area, which I label: 1) An ideological or political level, 2) A knowledgeable and directive level and 3) An implemental level. Each level is directly responsible for the performances of the level below but there are also dependencies in that relationship, being one kind between levels 1 and 2 and another kind between levels 2 and 3.

  In Sweden, the combined effects of these three levels on teacher education have resulted in several peculiarities or unwanted consequences. This paper presents a selection of such incoherent or inconsistent outcomes being the unfortunate effects of the three levels on the construction and implementation of the new teacher education in Sweden, which have resulted in a teacher education not meeting the demands and qualities intended.

 • 510.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  A professional activity: education of student teachers into a professional role2007In: A Nordic perspective on teacher education in a time of societal change: contributions from a Nordic conference that focused on the professional teacher role : Umea University 28-30 May, 2006 / [ed] Lindgren, Ulla, Umeå: Department of Swedish and Social Sciences, Teacher Education, Umea University , 2007, p. 77-95Conference paper (Other academic)
 • 511.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  A professional activity: education of student teachers into a professional role2007In: A Nordic perspective on teacher education in a time of societal change: contributions from a Nordic conference that focused on the professional teacher role: Umea University 28-30 May, 2006 / [ed] Lindgren, Ulla, Umeå: Department of Swedish and Social Sciences, Teacher Education, Umea University , 2007, p. 77-95Conference paper (Refereed)
 • 512.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  A professional activity: education of student teachers into a professional role in Sweden. Contribution the symposium: The Professional Teacher Role, Teacher Education, and the First Work Experiences in a Nordic Perspective at the AERA Annual Meeting, April 9-13, Chicago. IL2007Conference paper (Refereed)
 • 513.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vuxna och vuxenpedagogik2005In: Lärande i vuxenlivet / [ed] Wenestam, Claes-Göran, Lendahls Rosendahl, Birgit, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 13-48Chapter in book (Other academic)
 • 514.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vuxnas lärande och pedagogik2003In: Läraren och pedagogiken: festskrift tillägnad Sven-Erik Hansén / [ed] Sjöberg, Jan, Andersson, Håkan, Björkqvist, Ole, Åbo: Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi , 2003, p. 165-193Chapter in book (Other academic)
 • 515.
  Wenestam, Claes-Göran
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hansén, Sven-erik
  Åbo Akademi University.
  "Classroom models" of didaktik for teachers2006In: Economics, education and evolution: essays in honor of Olle Anckar, 19.12.2006 / [ed] Anckar, Patrik, Åbo: Åbo Akademi University Press , 2006, p. 145-163Chapter in book (Other academic)
 • 516.
  Wenestam, Claes-Göran
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lendahl Rosendahl, BirgitGöteborgs universitet.
  Lärande i vuxenlivet2005Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vilka likheter och skillnader finns det mellan att lära sig något som vuxen och som ung? Är det skillnad på att undervisa barn och unga i förhållande till vuxna? Är betingelserna för vuxnas studier och lärande andra än för barns lärande? Behövs det med andra ord en speciell vuxenpedagogik? Diskussionen om vuxenpedagogik som fenomen har återkommit med jämna mellanrum. Under de senaste decennierna har den emellertid blivit alltmer aktuell, inte minst genom de större krav på kompetensutveckling som i dag förekommer inom de flesta yrken. I denna antologi diskuteras utbildning, studier, undervisning och lärande från olika utgångspunkter och från skilda sammanhang med det gemensamt att vuxna människor står i fokus. Det innebär att begreppet vuxenstuderande är mycket bredare än vad som vanligtvis är förekommande: det innefattar vuxna med olika ambitioner och i skilda utbildningssituationer. Boken vänder sig till alla som intresserar sig för aktuella vuxenpedagogiska frågor. Den är därför användbar som litteratur på grundläggande kurser i pedagogik och vuxenpedagogik. Den är också lämplig för kurser inom lärarutbildningen som förbereder för undervisning av vuxna. Samtliga författare har sin verksamhet vid Enheten för lärande i vuxenliv vid institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Alla är i sin dagliga verksamhet engagerade i undervisning, forskning eller uppdragsutbildning där frågor om vuxenlärande behandlas.

 • 517.
  Wennerberg, Martina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Några svenskars fritid- En strike för det sociala kapitalet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The title of this study came about from the title of Robert Putnams book Bowling Alone, where Putnam mentions that less people are bowling in teams than before. Bowling is still a large leisure activity in the USA but people tend to bowl more and more in small groups and less in organized teams.

  This study deals with social capital and leisure time. Its aim is to find out if some Swedish people create social capital on their leisure time and also how do they spend their leisure time. Robert Putnams book Bowling Alone serves as main background material along with the work by Bo Rothstein. The study also contains statistics from SCB and five interviews have been carried out. The results show that the US and Sweden are different on some points and very similar on others. The social capital is doing quite well on some points and not so good on others. All and all one can say that there is still hope for the social capital.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 518.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Captives in the classroom2007Conference paper (Refereed)
 • 519.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Kampen om tiden: hur lärare gör för att synkronisera tid och arbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska skolor är målstyrda. En konsekvens av det är att lärares arbete delvis är odefinierat. Gräsrotsbyråkrater, en grupp som lärare tillhör, konfronteras ofta med dilemmat att tiden inte räcker till i förhållande till arbetsuppgifter och måldokument. Det är av vikt för lärare att definiera sitt arbete och organisera sin tid så att tid och arbete blir synkroniserade. Den här artikeln syftar till att förstå hur synkroniseringen av arbete och tid hanteras. Synkroniseringsarbetet är möjligt att studera i arbetslagsmöten. Data i form av bandinspelningar har samlats in från 12 arbetslagsmöten på ett gymnasium. Analysen utgår ifrån positioneringsteorin. Resultaten visar att lärare under möten ofta placerar antingen sig själva eller andra i positionen som tidsvakt eller tidstjuv. Varje position innehåller rättigheter, skyldigheter och förpliktelser, vilka undersöks och beskrivs i artikeln. I diskussionen lyfts tre aspekter av resultatet fram; hur man vaktar sin personliga tid på ett effektivt sätt; styrkan i att vakta tiden kollektivt och; lärares medvetenhet om sitt läraruppdrag. Samtidigt försvåras fullföljandet av läraruppdraget genom att lärares arbetsförhållanden präglas av gräsrotsbyråkrati.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 520.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Time-struggle2006Conference paper (Refereed)
 • 521.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att undersöka och utveckla undervisning: Learning Study som metod2008In: Rönnqvist, Carina, Vinterek, Monika (red). Se skolan: forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet , 2008, p. 103-121Chapter in book (Other academic)
 • 522.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärare lär om elevers lärande med hjälp av learning study2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 51-66Chapter in book (Other academic)
 • 523.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Variationsteorin i praktiken2005In: Forskningsarbete pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / [ed] Erixon, Per-Olof, Umeå: Umeå universitet , 2005, p. 316-332Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under sin tid på lärarutbildningen, och även som verksam lärare, läser och diskuterar studenter och lärare olika teorier om lärande. Samtalen resulterar inte alltid i att teorierna genomsyrar lärarens praxis, även om det i många fall varit syftet. I stället är det ofta tankar kring hur man kan utforma undervisningen som blir det bestående av en utbildning eller fortbildning. Behövs det då verkligen ännu en teori om lärande? Så länge lärare vill försöka lära elever finns det behov av sätt att uttrycka hur detta lärande konstitueras. Variationsteorin är en teori som fokuserar det intentionella lärandet i ett klassrum eller liknande. Det är emellertid inte hur vi arbetar i skolan som den vill belysa, utan vad vi vill att eleverna skall lära och varför de lär i en situation men inte i en annan. I denna artikel beskrivs variationsteorin med exempel från en nyligen genomförd studie i ämnet matematik (studien ingår i forskningsprojektet Lärandets Pedagogik, som pågår åren 2003–2005 finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare Mona Holmqvist, Högskolan Kristianstad). 

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 524.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares professionalism: en problematisering i ljuset av aktuell forskning2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport ger en översikt av främst svensk och j anglosaxisk forskning om lärares professionalism och professionalisering. Följande frågor och nyckelbegrepp behandlas.

  Hur kan professionalism och professionalisering definieras?

  Vilka tidsförändringar har skett ifråga om professionalisering?

  Vilka nya grundkrav har vuxit fram på lärarrollen?

  När och hur har professionalismen och lärares makt minskat över tid? Varför?

  Vilka ideal och realiteter finns då det gäller lärares etik, politiska förhållanden och påverkan?

  Vilken betydelse har läraridentiteten?

  Vad innebär kunskap och kompetens i ett professionellt sammanhang? samt

  Vilka strategier bör samhället och lärarna använda for att öka lärarprofessionalismen?

 • 525.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärarrollen i verkligheten: åtta grundskollärare berättar2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  |Rapporten redovisar resultatet av en empirisk undersökning av åtta grundskollärares uppfattningar och upplevelser ifråga om lärarrollen och dess förändring, främst under de senaste decennierna. Intervjuerna utfördes i fyra strategiskt och stratifierat utvalda skolor med hjälp av narrativ metod. Denna metod utgår från en kvalitativ ansats, som innebar att lärarna själva berättade relativt fritt utifrån en frågeguide.

  En medveten avgränsning gjordes i undersökningen: ett kategoriserat innehållsfokus fanns, där substansen betraktades som det viktiga, inte berättelsernas former eller strukturer. Frågorna behandlade, förutom bakgrund och motiv till yrkesvalet, upplevelser av lärararbetet och lärarutbildningen, uppfattningar om läroplaner, lärarens upplevelse av sin livssituation (viktiga levnadshändelser), vidare lärarens synpunkter på skolans organisation och ekonomi över tid. Andra viktiga frågor berörde deras uppfattningar om samhällsförändringar, skolans värdegrunder samt risken for utbrändhet bland lärare.

  Resultaten visade att professionalismen behövde stärkas. Några av lärarna kände sig nedvärderade i samhället och i massmedierna, de ansåg sig behöva bättre stöd för sin sociala elevfostran, önskade klarare moralisk gränssättning, mer hjälp för svagare elever, for att kunna använda nya pedagogiska modeller och verktyg på rätt sätt. Sociala och kulturella skillnader kräver mer resurser. Skolor har visserligen flera stödorgan, men mer samarbete med föräldrarna önskas. Ifråga om samhällets förändring brister lokaldemokratin, enligt flera lärare. Arbetsuppgifter hopar sig och detta resulterar ofta i tidsbrist och stress. Men flera förslag till förbättringar för lärare och skola framläggs av de intervjuade, såväl resursstöd utifrån som omorganisation av det egna arbetet och skolverksamheten.

 • 526.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samhällsförändringar och nya lärarroller2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport beskrivs översiktligt ett flertal samhällsförändringar, vilka varit av betydelse för att skapa och förändra nya sociala och kulturella lärarroller. Beskrivningen grundar sig på såväl svensk som internationell forskning.

  Följande problemställningar har väglett översikten.

  Vilka är samhällsförändringarnas innebörd och vilka konsekvenser har de haft för lärares arbete?

  Vilka hinder eller möjligheter för lärare utpekas av forskarna?

  Vad orsakar lärares utbrändhet och hur kan denna motverkas?

  Vad betyder ny informations- och kommunikationsteknik (IKT) för lärares roller?

  En viktig slutsats är att skola och lärare borde få mer resurser till kompetensutveckling för att klara de nya sociala och kulturella rollerna, särskilt med tanke på fostran, mångkulturalism och kommunikationspedagogik. Lärare borde även få träna i proaktiv stresshantering för att minska risken för senare utbrändhet. Ifråga om IKT behövs mer ideologisk reflektion, mål- och värdeinriktning samt pedagogisk och organisatorisk vidareutveckling.

 • 527.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skolans värdegrunder2003Report (Other academic)
 • 528.
  Wersäll, Britt-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skolkultur och lärarroll2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar översiktligt olika perspektiv, teorier och tidigare empiriska undersökningar om skolkultur. Följande frågor vägleder rapporten.

  Hur kan skolkulturbegreppet definieras? Vad ingår i skolkulturen?

  Vilka perspektiv har tidigare forskare utgått ifrån och vad innebär dessa perspektiv?

  Vilka aspekter framhävs och vilka resultat finns i svensk respektive utländsk forskning?

  Hur kan en strategisk positiv skolutveckling genomföras?

  I slutet av rapporten preciseras skolkulturens byggstenar med hjälp av kategorierna skolförbättring, skoleffektivitet, undervisningskultur, organisationskultur, avgränsad normativ kultur samt lärarkultur.

  Byggstenarna antas utgöra kontexter, vilka inramar lärarrollen på mellannivå. Denna nivå befinner sig mellan de yttre ramarna för lärarrollen (t.ex. statliga styrdokument) och den individuella lärarens inre egenskaper, attityder, erfarenheter, känslor och förmågor.

  Med utgångspunkt i skolkulturens byggstenar formuleras slutligen j strategiska råd angående en positiv skolkulturell utveckling. Dessa råd är viktiga förutsättningar för framtidens lärarroll. De kategoriserade strategiska råden skulle även kunna användas metodologiskt som en grund för operationaliseringar eller påståenden i strukturerade enkäter eller intervjuer då skolkulturer i bred bemärkelse inom olika typer av skolor skall undersökas och analyseras.

 • 529.
  Wessberg, Elsa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ringius, Ewa
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Barns skrivglädje En väg till att bli en god läsare? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här studien är, att undersöka om barns skrivglädje kan vara en väg till att bli en god läsare. Barns skrivande hamnar då i fokus för läsinlärningen. Utgångspunkter för vårt arbete har varit kommunikativa teorier av Montessori, Piaget och Vygotskij, samt skrivningar i olika styrdokument, främst om skrivning, vilka vi kopplat samman med delar av nutida forskning. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med respondenter från olika yrkeskategorier i förskolan och grundskolan. Resultatet av vår undersökning visar att barns skrivglädje kan leda till att de blir goda läsare. Det framgår av studien att genom faktorer som skriftlig stimulering och uppmuntran, vistelse i en språkrik miljö, medvetenhet om språkets funktioner, vuxnas bemötande utifrån allas olika individuella förutsättningar, har betydelse för barns och elevers lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 530.
  Wessberg, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Schultz, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter Om hur specialpedagoger arbetar för att främja en god läs- och skrivinlärning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur specialpedagogen arbetar i år f-5 för att främja en positiv läs- och skrivutveckling hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien baseras på tio semikvalitativa intervjuer med specialpedagoger inom en medelstor skånsk kommun.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om hur läs- och skrivutvecklingen främjas gällande inlärningsprocess och utveckling samt metodval. Den belyser även specialpedagogens roll och adekvata teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet på att informanterna ansåg sig ha en viktig roll i att främja en god läs- och skrivutveckling hos elever i svårigheter. Majoriteten av respondenternas arbetsuppgifter var förlagd till undervisning av enskilda elever. Deras arbete präglades av en helhetssyn där elevens behov, intresse och förmåga fanns i fokus. Metodval anpassades utifrån individen, vilket gjorde att olika metoder kombinerades för optimal inlärning. Vikten av tidiga, intensiva insatser som oftast skedde enskilt betonades av alla medverkande. Samtliga ansvarade för genomförandet av de test som kommunen antagit för att kartlägga behovet av stöd, vilket var ett betydande kriterium. Beslutsfattare för det specialpedagogiska stödet varierade från skola till skola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 531.
  Wetterlöv, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  KBT på behandlingshem: Utkomst av behandling för unga kvinnor med multimodal psykiatrisk problematik.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor och därmed också behovet av evidensbaserade effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som visat sig vara effektivast för en rad olika psykiatriska problem. För unga kvinnor med multimodal problematik är inte alltid poliklinisk-behandling tillräcklig utan en institutionsbehandling kan vara nödvändig. Forskningen av institutionsbehandlingar ger slutsatsen att de ska grundas på kognitiva och inlärningsteoretiska principer även om väldigt få studier gjorts på målgruppen; unga kvinnor med multimodalproblematik. Målet var att göra en sådan studie och se hur självskadebeteende, mående, psykofarmaka användande och behovet av sluten psykiatrisk vård påverkas hos unga kvinnor med multimodalproblematik som genomgått en KBT behandling på ett behandlingshem. Studien, genomförd som en självskattningsstudie med 19 deltagare, visade signifikanta resultat på dessa problem förutom på behovet av sluten psykiatrisk vård. Studien visade även ökad funktionsgrad hos de behandlade unga kvinnorna. En replikering av studien med andra parametrar och bättre uppföljning vore önskvärd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 532.
  Wiklund, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lövqvist, Catharina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur ungdomars välmående, neuroticism och extroversion hänger samman med en livsstil med självdestruktivt beteende2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan ungdomars inställning till självdestruktivt beteende, välmående, neuroticism samt extroversion och sätt att leva. Genom en faktoranalys skapades en livsstils variabel som sammanfattades till variablerna medveten och konsument. En stor del av studien behandlar ungdomar då de kan vara välmående men ändå skada sig själva på grund av den livsstil de har. I studien har 96 ungdomar deltagit. Undersökningen har utförts på tre olika gymnasieskolor i Skåne. Det är en kvantitativ undersökning som har utförts genom enkätformulär. Formuläret har berört aspekterna välmående, extroversion, neuroticism och livsstil. Resultatet visade ett samband mellan välmående och extroversion samt en livsstil som uteslöt självskada. Ungdomarna trodde de vanligaste orsakerna till självdestruktivt beteende berodde på depression, uppmärksamhet, konflikt i hemmet och i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 533.
  Wärnefjord, Gerd
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sociologistudier - en börda eller en tillgång? 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Mitt primära syfte är att få veta vad som hänt med studenterna som studerat sociologi i Kristianstad. Mina teoretiska utgångspunkter är att förklara vad kunskap i sociologi innebär. Målet med studien är att ta reda på om studenterna fått arbete inom området, efter avslutade studier i sociologi. Empiriska utgångspunkten är att försöka belysa problemet utifrån dagens arbetsmarknad och Högskola. Först gjordes en litteraturgenomgång, där söktes information angående sociologernas åsikter beträffande sociologin i samhället. Relevant litteratur från andra högskolor fanns, och två av dessa nämns, en intervjuundersökning har utförts. Ett individperspektiv har använts i analysen av samtalsintervjuerna. Vad som företrädesvis intresserat mig är huruvida sociologerna arbetar inom relevanta yrken. Verksamheter där sociologer har möjlighet till arbete omtalas. Jag gör en ansats till att förklara varför jag anser att sociologin behövs i dagens samhälls- och arbetsliv. Resultatet påvisar att studier i sociologi inte är tillräckligt för att få ett relevant yrke. Det fanns personer med relevanta yrken, men de hade ytterligare utbildning. Jag upptäckte även att ytterst få personer, vilka inte studerat på högskolan, vet vad kunskap i sociologi innebär. Sociologerna är nöjda med sitt val av ämne. Allmänt sett kan sägas att samhället inte har upptäckt behovet av sociologer, vilket de intervjuade sociologerna ansåg märkligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 534.
  Wärnefjord, Gerd
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Äras den som äras bör?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en litteraturstudie med en mindre intervjuundersökning. Syftet är att ta reda på om kompetensen tillvaratas i arbetslivet. I litteraturgenomgången har olika begrepp angående ämnet sökts. Ett individperspektiv har använts i analysen av ämnet. Vad som i första hand intresserat mig är att se om de organisationsförändringar som skett har medfört någon förändring angående tillvaratagandet av den individuella arbetstagarens kompetens. Jag kallar undersökningen ”Äras den som äras bör?”. Jag har kommit fram till att det inte skett någon förändring som är till det bättre för industriarbetarna. Problemen med individens kompetens i dagens arbetsliv relateras av intervjupersonerna till de omorganisationer som skett. Även en ökning av det sociala avståndet nämns. I stort sett tycks det som om individerna anser att ”det var bättre förr” med ”den gamla sortens” hierarkiska organisationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 535.
  Wångmar, Ann-Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Crim, Arja
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ÄR FRITIDSAKTIVITETER RELATERAT TILL PSYKISKT VÄLBEFINNANDE BLAND UNGDOMAR2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsyfte var att se om ungdomars psykiska välbefinnande, definierad som frånvaro av psykosomatiska besvär, varierar med deltagande i fritidsaktiviteter, ålder och kön. Tidigare studier har visat på samband mellan vardagsstress och psykologiska avvikelser, uppdelat i form av externaliserat (t.ex. aggressivitet) och internaliserat (t.ex. somatiska besvär) beteende. Ett urval på 746 elever från årskurs 7, 8 och 9 från en nationell undersökning användes för att undersöka relationen mellan psykosomatiska besvär och deltagande i fritidsaktiviteter. Resultaten av hierarkisk regressionsanalys och t-test för oberoende grupper visade att musikalisk aktivitet, ålder och kön predicerade ett lägre välbefinnande, samt att flickor är mer aktiva i samtliga undersökta aktivitetsvariabler och har signifikant lägre psykiskt välbefinnande än pojkar. Som möjliga orsaker till resultaten diskuterades dels enkätkonstruktionen och validiteten hos mätinstrumenten, dels hur olika aktivitetsmängd och copingstrategier kan förklara skillnaden mellan könen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 536.
  Åberg-Bengtsson, Lisbeth
  et al.
  Department of Education, Göteborg University,.
  Ottosson, Torgny
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  What lies behind graphicacy?: relating students' results on a test of graphically represented quantitative information to formal academic achievement2006In: Journal of Research in Science Teaching, ISSN 0022-4308, E-ISSN 1098-2736, Vol. 43, no 1, p. 43-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on studies carried out on qualitative data an instrument was constructed for investigating how larger numbers of students handle graphics. This test, consisting of 18 pages, each with its own graphic display(s) and a set of tasks, was distributed to 363 students, 15–16 years of age, from five different schools. The format of the questions varied, as did the format of the graphics. As students' performance was expected to be multidimensional, confirmatory factor analysis was carried out with a structural equation modeling technique. In addition to the identification of a general graphicacy-test factor (Gen) and an end-of-test effect (End′), a narrative dimension (Narr′) was vaguely indicated. This model was then related to a six-factor model of students' formal academic achievement measured by their leaving certificates from compulsory education. The strongest correlation obtained was between the general graphicacy-test dimension (Gen) and a mathematic/science factor (MathSc′) in the grades model. In addition, substantial relationships were detected between the Gen factor and both an overall school achievement factor (SchAch) and a language factor (Lang′) in the grades model.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 537.
  Ågren, Hanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sommansson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Upplevda psykosociala arbetsförhållanden bland uthyrd personal2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom postmodernismen är begrepp som flexibilitet och förändring aktuella och dagens arbetsmarkand kräver att organisationerna ska hantera denna ombytlighet. Detta har lett till att bemanningsbranschen har vuxit. Syftet med vår studie var att få förståelse för uthyrd personals arbetssituation. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes på anställda i ett större bemanningsföretag. Resultatet visar att deltagarna står inför många men korta sociala relationer. På grund av detta anses den enda kontinuerliga sociala kontakten, med den personalansvarige på bemanningsföretaget, vara av vikt. Överlag fann vi brister i det sociala stöd den uthyrde erhåller. Majoriteten av deltagarna anser att deras kompetens inte tas tillvara men att arbetet är utvecklande på grund av de erfarenheter dom erhåller. Trots detta är förhoppningen för många att genom bemanningsföretaget få ett stationärt arbete. Ett stort missnöje bland deltagarna i studien är avsaknad av belöning och feedback. Precis som begreppet flexibilitet är flitigt använt på arbetsmarkanden, menar deltagarna även att flexibilitet är en förutsättning i individens personlighetsdrag för att kunna arbeta som uthyrd. Genomgående var också att upplevelsen av arbetssituationen även beror på uppdragets längd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 538.
  Åkesson, IngaLena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur tänker konsumenten vid val av matbröd? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När man arbetar med koncept och produktutveckling är det viktigt att veta vad det är som styr valen av livsmedel då konsumenten står i livsmedelsbutiken. Detta examensarbete avgränsas till matbröd, studiens syfte var att undersöka hur konsumenten tänker vid val av matbröd (se syfte) i två olika städer i Skåne. Datainsamlingen skedde i form av en enkätundersökning och en kvalitativ intervjuundersökning. Enkätundersökningens resultat visar att mitt i veckan äter deltagarna vanligtvis färdigpaketerat matbröd som inhandlas i samband med övriga livsmedel i livsmedelsbutiken. Men vid helg och vid besök av gäster ändras köpbeteendet. De flesta enkät- och intervju deltagarna var nöjda med butikens utbud av matbröd. Resultatet av intervjuundersökningen visar att deltagarna har tre olika utgångspunkter då de väljer matbröd. Smak, hälsa och bekvämlighet. Ju mer färg på matbrödet desto godare och hälsosammare uppfattar konsumenten det. En slutsats är att dagens tidssparande konsumenters önskemål och behov av att handla allt på ett ställe. Samtidigt som de söker mer smakligt och hälsosamt matbröd skulle de kunna tillgodoses genom att småbagerierna etablera sig i köpcentrum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 539.
  Öfverman, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utvecklas och förstärks ett Typ A-beteende i yrkeslivet eller utvecklas det i ett tidigare skede före påbörjad yrkesutbildning ?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka om Typ A-beteende utvecklades och förstärktes i yrkeslivet eller om det utvecklades i ett tidigare skede före personen hade påbörjat sin utbildning och bara hade vaga föreställningar om vad som skulle krävas i yrkesrollen. Typ A-beteende förkortat TAB karakteriseras av ett antal olika personlighetsdrag ett av de mer framträdande är att personen är extremt tävlingsinriktad och högpresterande. Urvalsramen omfattade tre yrkeskategorier i Västra Götalands län. Deltagarna från de tre yrkeskategorierna var 21 polismän 14 lärare och 16 ingenjörer. Deltagarna fick genomföra ett av författaren egenkomponerat test för denna undersökning. Detta test efterfrågade vilka egenskaper undersökningsdeltagarna trodde skulle krävas i yrket före de påbörjade utbildningen respektive vilka egenskaper de ansåg krävas i yrket idag. Det framkom att det var kravbegreppen i nuläget som hade starkast koppling till TAB och att det inom grupperna endast var Polisernas rapporterade uttryck av kravbegreppen som hade en signifikant koppling till TAB. Inom gruppen betydde egenskaper/förmågor nu mer än egenskaper/förmågor före utbildning och sociala uttryck nu mer än sociala uttryck före utbildning vilket tyder på att denna grupp påverkats av sitt arbete. Ingenjörerna var den enda gruppen som uppvisade ett TAB . Det framkom även att sociala uttryck bland ingenjörerna ansågs betydligt mindre betydelsefulla jämfört med de andra två grupperna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 540.
  Öien, Gustaf
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Är generell självtillit relaterad till fysisk aktivitet på fritiden, prestation och koncentration i gymnasieskolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning hade som syfte att se om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare undersöktes om prestation och koncentration under lektioner i skolarbetet kunde förklara detta samband. Studien utfördes på en gymnasieskola och bygger på 84 elevers enkätsvar. Eleverna skattade sin egen fysiska aktivitet, självtillit, prestation i skolämnena och koncentration under lektionerna. Studien visade på ett positivt samband mellan hård fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Vidare fanns ett samband mellan självtillit och prestation. Prestation och koncentration var inte någon av de mekanismer som kunde förklara sambandet mellan fysisk aktivitet på fritiden och självtillit. Ingen av variablerna visade någon skillnad mellan könen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 541.
  Örndal, Margareta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Knutsson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bengtsson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elever i sociala och emotionella svårigheter 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande studie har som syfte att undersöka vad specialpedagoger anser är viktigt att tänka på i arbetet med de elever i förskola/skola som befinner sig i sociala och emotionella svårigheter. Vi avser även att undersöka vilken roll specialpedagoger anser sig ha gentemot övriga pedagoger i detta arbete. Studien ger en översikt av tidigare forskning om bemötandets betydelse samt vikten av socialt samspel. Hur eleverna blir bemötta i förskola/skola kan vara avgörande för deras fortsatta utveckling. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med specialpedagoger sökte vi och fick svar på syftet samt våra frågeställningar: Vad anser specialpedagoger är viktigt att tänka på i arbetet med elever i sociala och emotionella svårigheter? Vilken roll anser specialpedagoger sig ha i arbetet med dessa elever och hur anser de sig kunna stödja övriga pedagoger i detta arbete? Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att alla intervjuade specialpedagoger anser att samarbetet med föräldrarna till är av stor vikt för att skapa gynnsamma förutsättningar för eleverna. I det konkreta arbetet med eleverna lyfte specialpedagogerna upp begrepp som tydlighet, struktur och relationer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 542.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Father, friend, visionary leader or business executive?: Swedish senior municipal directors' constructions of leadership2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo, Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 220-229Chapter in book (Other academic)
 • 543.
  Österlind, Marie-Louise
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Head teachers: street level bureaucrats or pedagogues?2003In: Psychological constructivism and the social world / [ed] Chiari, Gabriele & Nuzzo Maria Laura, EPCA Publications , 2003, p. 213-219Chapter in book (Other academic)
 • 544.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela
  University of Reading.
  Johansson, Curt R.
  Lund University.
  Head teachers caught in the middle or on top of things?2007In: In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service / [ed] Aili, Carola., Nilsson, Lars-Erik., Svensson, Lennart G., Denicolo, Pamela, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 133-153Chapter in book (Other academic)
 • 545.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela M.
  School of Health and Social Care, University of Reading.
  Extending the catalytic and transformative potential of grids using a congruent technique: an exemplar study of management development2006In: Personal Construct Theory & Practice, ISSN 1613-5091, Vol. 3, p. 38-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We present a project where constructivist techniques (repertory grid interview, focus group and diary-ingroup) were combined in participative, action research. The process sustained the development of leadership and praxis through (1) individual reflection grounded in personal experiences and (2) group reflection through the shared and revised construing of pertinent issues. Throughout the project the participating managers addressed matters important to them in their professional role. The short extracts of data presented give an insight in the managers’ complex work situation, the dilemmas that they are facing and how they were stimulated to address the problems arising.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 546.
  Överström, Ann
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Interaktion mellan de yngsta barnen och lärare i förskolan - i ett emotionellt perspektiv 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att utifrån lärares beskrivningar belysa interaktion mellan de yngsta barnen och lärare i förskolan i ett emotionellt perspektiv.

  Det lilla barnet är beroende av en relation för att komma igång med sin emotionella ut-veckling. Det specialpedagogiska perspektivet kan bli aktuellt om barnet inte får sitt be-hov tillfredställt genom en nära och trygg kontakt med en vuxen.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om anknytning inom det psykodynamiska perspektivet samt interaktionistiska perspektivet. Kunskaper i utvecklingspsykologi och de vuxnas förhållningssätt anses viktigt i arbetet med förskolans yngsta barn. En stor ut-maning är att möta varje barn utifrån dennes förutsättningar och behov.

  Den kvalitativa intervjun med semistrukturerade frågor har valts som metod och mål-gruppen består av åtta lärare i förskolan från två kommuner. Resultatet visar att närhet och trygghet är begrepp som dominerar beträffande barnens behov och lärares förhåll-ningssätt. Goda möjligheter till interaktion finns och då mest i rutinsituationer. Hinder för interaktion är stora grupper där situationsbunden stress kan förekomma och här är den bästa metoden att dela barnen i mindre grupper. Slutsatsen är att det finns goda möjlighe-ter till interaktion genom ett professionellt förhållningssätt och tillfredställande metoder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
891011 501 - 546 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf