hkr.sePublications
Change search
Refine search result
9899100101102103104 5001 - 5050 of 5212
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 5001.
  Walldén- Mårtensson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Wemfors, Anna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Om att leva i den "snåla världen": En kvalitativ studie om ensamstående föräldrars och barns upplevelser och strategier i dagens konsumtionssamhälle.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Poverty among children has received a great deal of attention in the media the past few years. The group in which poverty among children has increased most is among single parents; therefore we have chosen to examine this group in this study. The purpose of this study is to take part in single parents and their children’s experiences of living within a very tight budget and the strategies they use. We found it interesting to put this information in relationship to the consumer society we live in today. Single parents and some of their children have participated in this study.

  Using focus groups in which the constellations were different group discussions were led that were based on different themes that are relevant to this study. A qualitative study has been done in which interest in the interviewed peoples own experiences and stories has been in focus. This has been done using an abductive approach. With the help of previous knowledge and literature studies we have found our preliminary theories. These theories were then applied to the interviewers; this led to the theories used in the study. The theoretical perspective used is from Bourdieus thoughts about the concept lifestyle along with Goffmans reasoning about the importance of rolls in the social scene where individuals act to reflect themselves. We have even found a perspective of stress theories to be interesting.

  One conclusion in this study is that the choice of strategies can be reflected in the individual’s lifestyle.  

   

   

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5002.
  Wallgren, Lisette
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The complex service field-Is it possible to standardize? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The field of complex services contains several actors. First it is the complex service companies that supply a professional service supplier. The professional service provider acts in many cases as a consultant. Secondly, the professional service provider works together with the client to reach a more efficient marketing. That marketing is then directed towards the customer. The customer is the client’s client and the end result.

  The purpose with this dissertation is to investigate if it is possible to standardize the working procedure in order to make it as efficient as possible. We choose to investigate this based on interviews with two firms: Marklyss, a domestically operating firm, and GFK, an internationally operating firm. Our limitation is due to the ability to find participating firms.

  Based on the interviews, we analysed the collected information through different theories such as 7K and standardization versus adaptation model. This was done to find similarities and differences between the companies. We found that there were some similarities that could be used to create a standardized platform for the working procedure. Also we found some differences that could be investigated further if there is any possibility to find out why and if it is possible to transform it into a similarity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5003.
  Wallin Andersson, Nathalie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. Tvångsåtgärder är i Sverige olagligt och kan ej tillämpas i omvårdnaden då personer med demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Att få personer med demenssjukdom att samverka i omvårdnaden kräver således andra åtgärder för att kringgå dessa dilemman. Syfte: Att belysa vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt där 11 artiklar granskades. Analysmetoden inspirerades av Forsberg och Wengströms tidigare etablerade modell. Resultat: Två huvudkategorier med två underkategorier under vardera. Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman. Det utkristalliserades i resultatet att tvång faktiskt förekommer i omvårdnaden av personer med demenssjukdom trots att de faller utanför befintliga lagrum. Det framkom dock i resultatet att ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom var en av nycklarna till att kringgå etiska dilemman. Vårdpersonalens utbildningsgrad påverkade i vilken utsträckning en personcentrerad vård utövades. Slutsats: Mer utbildning krävs för att öka vårdpersonalens kunskap i hur en personcentrerad omvårdnad skall bedrivas för att undvika att etiska dilemman uppstår. Därtill behöver vårdpersonal i större utsträckning beakta de etiska värdegrunderna för omvårdnad. Det leder till en förbättrad omvårdnad samt livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad bör således ingå redan i grundutbildningen för all vårdpersonal.

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 5004.
  Wallin, Angelica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Didaktiska strategier inom naturvetenskap: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares didaktiska strategier vid arbete med naturvetenskap. Hur förskollärare motiverar val av metod vid lärandesituationer. Studien är kvalitativ med en teoretisk utgångspunkt i fenomenografin. Den kvalitativa metoden i studien är semistrukturerade intervjuer där svaren analyserats i olika kategorier för att försöka se olika samband för att sedan koppla till litteratur som har anknytning till studien. Via kategorierna synliggörs resultaten att intresse, engagemang och samtal med barnen anses som betydelsefulla delar vid barns lärande om naturvetenskap samt att barnens intresse står i fokus för val av lärandeobjekt och metod.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5005.
  Wallin, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Yrkeselevers lärande inom Energi och Miljö: En jämförelse mellan olika undervisningssätt på Fordonsprogrammet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka kunskapsmässiga skillnader inom ett avgränsat avsnitt inom Naturkunskap A mellan två grupper av gymnasieelever som undervisades utefter olika pedagogiska synsätt. Vidare undersöktes elevernas egna reflektioner kring sitt lärande och vilka övriga färdigheter de upplevde sig ha utvecklat och om det framkom någon skillnad mellan grupperna. Metoden för studien var att dela upp eleverna i grupper varav en undervisades genom katederundervisning och en arbetade projektbaserat och ämnesintegrerat. Enkäter genomfördes för att belysa vilka förkunskaper som fanns initialt och sedan för att undersöka hur kunskapsutvecklingen såg ut ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Intervjuer med ett urval av eleverna genomfördes också för att få information om elevernas upplevelser av sitt eget lärande samt vilka färdigheter de ansåg sig ha utvecklat. Sammanfattningsvis så visar min studie att projektbaserad och ämnesintegrerad undervisning är en god metod att höja motivationen, öka engagemanget, utveckla helhetssyn, samarbetsförmåga, reflektions- och analysförmåga och därmed få ett djup i lärandet med bestående kunskaper. Katederundervisning är inte uteslutet som undervisningsform utan snarare pekar studien på att en kombination är det mest produktiva.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5006.
  Wallin, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ämnesintegration på Fordons- och transportprogrammet: Några yrkesämneslärares perspektiv på ämnesintegration mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera de möjligheter och hinder som några yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet upplevde med ämnesintegrerad undervisning. Fokus låg på för- och nackdelar för elevernas lärande och förberedelse inför yrkeslivet. Vidare undersöktes hur ämnesintegrationen, som yrkesämneslärarna hade erfarenhet av, var strukturerad och vilka utvecklingsmöjligheter yrkesämneslärarna ansåg att ämnesintegration hade. Ämnesintegration definierades här som ett medvetet arbetssätt, där mer än en kurs och en lärare var involverad och kursmål från flera kurser bedömdes. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med intervjuer av sex yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet som arbetade på samma gymnasieskola. Sammanfattningsvis visade studien att deltagande yrkesämneslärare ansåg att ämnesintegration var ett bra arbetssätt för att ge eleverna möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och förberedas inför yrkeslivet. Dock var deltagande yrkesämneslärare tveksamma beträffande den struktur skolan arbetade efter, en struktur som var baserad på de gymnasiegemensamma ämnena. De upplevde att detta medförde att eleverna eventuellt inte tillgodogjorde sig de fördelar som brukar lyftas fram med ämnesintegration. De såg en positiv utvecklingspotential för skolan med en genomarbetad ämnesintegrerad profil. Studien visade även att det fanns områden som skolan behövde utveckla för att ämnesintegration skulle bli ett framgångsrikt koncept, exempelvis att överbrygga olikheter mellan yrkesämneslärare och ämneslärare samt satsa på kompetensutveckling. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5007.
  Wallin, Jani
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att enbart gälla skriven text till att även innefatta bild, musik, film och andra medier, de facto används och fungerar i skolans verklighet.

  I studien tecknas först en bild av det forskningsläge som ligger till grund för hela studien och som samtidigt anknyter till undersökningsämnet.

  Den metod som används är en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där åtta respondenter, fyra lärare och fyra elever, intervjuas.

  Resultatet visar att det tycks finnas ett glapp mellan styrdokumentens tankar om det vidgade textbegreppet i skolan och hur det faktiskt ser ut i skolan.

  Uppsatsen avslutas med en diskussion där det i två teman, Textbegreppet i en vid definition och Olika syn på olika medier, diskuteras kring de empiriska resultaten i anknytning till den forskning som lyfts upp i studien. I studiens avslutande del, Avslutande reflektioner, poängteras glappet mellan styrdokumenten och verkligheten och en mer vid syn på textbegreppet uppmuntras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5008.
  Wallin, Nils
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  "Vatten gifver gräs": Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet.

  Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under perioden måste revideras.

  För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 172 socknar av 253 ängsvattning.

  Download full text (pdf)
  Vattengifvergräs
 • 5009.
  Wallin, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Mellblom, Jeanette
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Nyckeln till naturvetenskap: En studie av pedagogers arbete med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5010.
  Wallstedt, Johan
  Kristianstad University College, School of Engineering.
  Maskinskydd på rullriktverk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  ESAB is a world leader in production of welding consumables and equipment. The company manufactures, among other things, welding electrodes. A roller straightening unit is used in the cutting process to straighten the wire, which the welding electrode consists of, by adjusting some of the rollers during operation. According to ESAB’s standard and the European machinery directives, moving parts of machinery, such as rollers of the roller straightening unit, must be out of the operator’s reach. Guards and protective devices should achieve their safety function with minimal downtime and the least reduction in productivity. The main purpose with this project is to draw up protection device proposals for roller straightening units and based on drawings implement one suitable concept.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5011.
  Waltersson, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av tidigare forskning kring ADHD är syftet med denna studie att få en djupare inblick i hur pedagoger på en organisatorisk nivå bemöter ADHD elever i undervisningen. Detta görs genom att synliggöra de erfarenheter pedagoger i grundskolans senare år har inom området. Kunskap om att hantera elever med ADHD är värdefull eftersom det blir lättare att bemöta och undervisa elever med denna diagnos. Detta val gjordes för att diagnosen ADHD ofta förekommer i dagens skolor och i flera elevgrupper. Detta ställer stora krav på pedagogen att besitta tillräckliga kunskaper, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, för att kunna hantera och bemöta dessa elever i olika undervisningssituationer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning samt pedagogens roll kring ADHD. Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Eftersom detta ämne behandlas utifrån pedagogens synvinkel, har undersökningsgruppen bestått utav fyra olika pedagoger. Intervjumetoden som valdes var den kvalitativa, som spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades och sammanfattades. I resultatet framgick att bemötandet av ADHD elever på organisatorisk nivå är av stor betydelse för det både eleven och pedagogen. I diskussionen belyses de olika undervisningsmetoder, med tyngdpunkt på organisationen i klassrummet, som pedagogerna använde kopplat till litteratur och syfte.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5012.
  Wang, Chenghong (Roger)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wang, Guocheng (Peter)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wang, Mingliang (Leo)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Analysis of the Competitiveness of the Ningbo Garment Industry2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation focuses on the topic of competitiveness of the Ningbo garment industry. The purpose is to find out the strengths and weaknesses of the Ningbo garment industry by applying different theories assessing its competitiveness. The theoretical framework discussion is based on a literature review about competitiveness and its assessment theories and relevant garment theories. We analyzed the case in a qualitative and a quantitative way. The Porter’s “diamond” model and the Tim Padmorre & Hervey Gibson’s GEM model are our theoretical frameworks. In the process of quantification in the analysis of the GEM model, the authors of this dissertation conducted questionnaires addressed to 22 specialists and 173 garment company’s managers in Ningbo. We came to the conclusion that the Ningbo garment industry has competitiveness at a national level. Since the documentary data are based on past material and the process of scoring is subjective, the results of this study are valid to some extent and may not entirely reflect its status quo. The paper concluded with the criticism of methodology and authors’ implications of how to improve the competitiveness of the Ningbo garment industry.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5013.
  Wang, Fangfang
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  English Article Acquisition : An Investigation among Chinese Students2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5014.
  Wang, Jiaoli (Lily)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jiang, Xiaodong (Jack)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Motivation Mechanism for Chinese Public Departments2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Problems: The problem is that there is a lack of an academically reliable motivation theory originating from public organizations. However, there are motivation theories that have been tested on a variety of organizations. The fact that many public organizations have performance problems indicates that there is a need for a motivation theory which is applicable to public organization.

  Purpose: The prime practical purpose is to compare the perceived conditions within the Chinese civil servant system with western theories of what constitutes satisfying work conditions. A further purpose is to suggest normative hypotheses about how these theories might be used to increase work satisfaction in the Chinese civil servant organization.

  Methodology: To test our suggested motivation mechanism we conducted a survey using questionnaire and interview. Our research area is Ningbo and our case is a Ningbo Personnel Department.

  Conclusions: The research showed that the modified motivation theories could be used in the Chinese public departments and our created motivation mechanism could be used to improve the working efficiency in Chinese public departments at least in advanced areas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5015.
  Wang, Libo (Michael)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zhu, Bo (Pritt)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Competitors' Cluster - A Phenomenon in the Field of Retail Locating2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Cluster is a common phenomenon in developed countries. Horizontal clusters and vertical clusters are often seen in these countries. In the domestic retailing, a particular type of cluster—competitors’ cluster plays an important role in the past, nowadays and in the future. Though many researchers have investigated into clusters and talked a lot about the benefits firms could share by clustering together, few of them explained directly why the competitors of the same trade cluster together for competition. This dissertation tried to find explanatory factors that lead competitors to clusters by taking the electronics stores in Kristianstad as an example. Based on the cluster theory, the imitative behavior theory, Huff ’s model, the 4C theory, five underlying factors (the rivals, the costs, the traveling distance, the shopping area and the purchase volume) were put forward. Six propositions were set up to testify these five factors existing in formation of the cluster. A survey was conducted by using face-to-face interview on retailers and questionnaire on consumers. The results of the survey indicated that the propositions were valuable when it came to explain why the phenomenon of the competitors’ cluster emerged. The survey implied that when firms chose to locate the stores, from their own perspective, they wanted to constrain rivals and reduce costs by clustering. Meanwhile, firms also took the consumers’ attractiveness into their consideration. Shopping area and traveling distance were exact explanatory factors, which can reveal incentives of the retailing competitors’ cluster. The research will do help to the future retailing development in China and also can be helpful for the governments in China to plan the commerce distribution.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5016.
  Wang, Shuang
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Xiang, Linjing
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Xing, Fei
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Green food development in China: focus on the east2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose/aim

  The aim of our dissertation is to increase consumers’ buying awareness of green food and promote green food consumption in eastern China.

  Approach

  We collect data through a questionnaire and present hypotheses through reading related scientific articles. The data analysis includes description of samples and statistical tests in the form of cross tabulations, chi squares and frequency tables.

  Findings

  The questionnaire researches consumers’ income and education levels, ages and price of green food, etc. We find ages and education levels have a significant influence on frequency of buying green food, while income levels and price have no strong influence.

  Originality/value

  An original idea is to research the current green food market, and based on it to increase the consumers’ buying awareness and promote green food consumption. Further, the empirical data is collected from different cities in the east where there is a higher demand of green food. The study has value for the debate concerning the group of people who are older and have lower education levels as our great target consumers. The result of income levels and price means consumers are more lay attention to green food quality.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5017.
  Wang, Yu
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zhu, Gang
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hu, Zhiang
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Headquarters relocation of Chinese domestic firms within China——case study of a fashion firm in Ningbo 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Headquarters relocation of Chinese domestic firms within China is a new economic phenomenon in recent years. Domestic firms’ headquarters relocation has a tremendous influence on the economy of the cities and these firms. We believe this phenomenon can be explained by the classical economic rules. The purpose of this dissertation is to find the factors explaining headquarters relocation from the perspectives of internal and external areas of the Chinese firms. On the basis of relevant literature review and our case study of headquarters relocation, a model, which can be used to evaluate the situation of firms that plan to relocate their headquarters, is developed. Two types, seven internal factors and seven external ones, are integrated in our model. To test this model, we have developed two hypotheses, made a questionnaire within Zhejiang province of China and interviewed two managers. The result from the survey indicates that the thirteen factors listed in the questionnaire were considered important. Four factors are the core factors. Meanwhile, the result also shows that, “the different wishes of the most staff to the headquarters relocation”(the staff’s opinions toward relocation differed), need not to be considered to most firms when they make a decision of headquarters relocation. This is a weak factor. Hence, we revise our model to remove this factor. On the other hand, we can see the general analysis of the four core factors in headquarters relocation available still in firms of different industries.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5018.
  Wanlu, Song
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Bobbie in the Railway Children: The Harmony Seeker2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5019.
  Wanstadius, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Andersson, Katarina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Att motivera ungdomar till fysisk aktivitet och bra kostvanor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är i dag ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och övriga världen, framförallt bland barn och ungdomar. En betydande orsak till att övervikten i Sverige ökat är en felaktigt sammansatt kost och att vi blivit fysiskt inaktiva i allt större omfattning. Genom att motivera barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter och äta hälsosammare kan positiva hälsokonsekvenser uppnås. Syftet var att undersöka kost- och motionsvanor bland elever i skolår 9, samt jämföra hur flickor respektive pojkar kan motiveras till bra kost- och motionsvanor. Vi valde att genomföra en enkätundersökning på elever i skolår 9 i Kristianstads kommun, där sammanlagt 235 elever besvarade enkäten. Resultatet visade att eleverna i skolan skulle kunna motiveras av fler idrottslektioner, gratis frukt på rasterna samt att få möjlighet att påverka såväl skollunchen som idrottslektionernas innehåll. En könsskillnad som framkom var att inom skolidrotten motiverades flickor i högre grad än pojkar av prova-på-dagar utan tävlingsmoment, medan pojkarna främst motiverades av idrottsturneringar som skolan anordnar. Slutsatsen av denna studie är att skolan är en viktig arena för att motivera barn och ungdomar till bra kost- och motionsvanor. Genom att utveckla undervisningen i idrott och hälsa och främja hälsosamma kostvanor i skolmiljön, kan skolan bidra till att skapa bestående motivation och intresse för kost och motion hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5020.
  Ward, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bör fantasylitteratur bli en verklighet i svenskundervisningen?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om fantasylitteraturens plats i svenskundervisningen och nyttan med fantasyromaner. Min undersökning utgår ifrån en enkätundersökning med 56 deltagande elever och intervjuer, tre enskilda och tre via mail. Syftet med undersökningen är att få reda på om fantasylitteraturen har sin plats i svenskundervisningen enligt eleverna och om de ser någon nytta med att läsa fantasyromaner. Enkätundersökningen visade att majoriteten var negativ till att plocka in fantasy i undervisningen. Intervjuerna visade att de ungdomar som läser fantasyromaner ser fantasylitteraturen som en självklar del av svenskundervisningen och litteraturen ställde sig i de flesta fall positiv till fantasygenren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5021.
  Wastring, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  En ny teknikkultur: äkthet i sociala medier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis gives increased knowledge of how a digital artifact in social media might encourage genuineness, as an antithesis to profiling in order to create a balance between profiling and genuineness. The thesis treats the area of “ how and why we present ourselves in a certain way in social media”. This is understood and discussed with the help of two endpoints; profiling and genuinness in social media. The study also discusses the role of the designer in this context.

  The thesis explores the area through a literature, but also conduct its own study in the form of semi-structured group interviews. The study shows that stakeholders feels pressure to profiling from social media. Public areas seems to benefit profiling, while smaller context favors genuinness. When it comes to the form of communication it seems that profiling is favored from the forms of communication that come as far from the physically real meeting as possible, while the communicatonforms that provide the experiences similar to a physically real meeting is perceived to be the most genuine.

  The thesis suggests that an digital artefact in social media that aim to encourage genuinness should create a safe environment, where everything is not always for everyone and where the forms of communication that promotes genuinness is encouraged.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5022.
  Wayele, Ban
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Nezami, Rashida
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Förekomst av parodontit och karies hos typ 2 – diabetiker2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the prevalence of gingivitis, periodontitis and dental caries in individuals with type 2 – diabetes. The study was conducted in a form of a general literature review with the restricted to the following conditions: human studies, English, and articles published between 2007 - 2012. Articles lacking a control group were excluded. The data were collected through searches of the medical database PubMed. A compilation of 11 scientific articles was examined.

  In individuals with diabetes mellitus type 2, the presence of gingivitis was identified in 3 articles, periodontitis in 10, and dental caries in 3 articles. The 3 articles that showed presence of gingivitis demonstrated that individuals with type 2 – diabetes had a higher prevalence of gingivitis compared to non-diabetic individuals. A higher prevalence of periodontitis in individuals with type 2 – diabetes mellitus was found in 10/10 publications. Theses studies demonstrated in individuals with type 2 – a significantly higher incidence of deep pocket depths, attachment loss, recession defects and with higher plaque and gingival index scores. The three articles that showed the presence of dental caries also demonstrated a higher prevalence of dental caries in individuals with type 2 – diabetes mellitus. 

  The articles included in the literature study showed statistically significant higher prevalence of gingivitis, periodontitis, and dental caries in individuals with type 2 – diabetes mellitus than in individuals without a diagnosis of diabetes.

  Keywords: Type 2 – Diabetes, Gingivitis, Periodontitis and Dental Caries

  Download full text (pdf)
  Kandidatuppsats
 • 5023.
  Weihao, Du
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ji, Qin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Liaoming, Wang
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The Relationship Between Human Resources and Urban Competitiveness A case study of Ningbo city 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Nowadays the competitiveness is a hot subject being studied all over the China. This dissertation is dedicated to analyzing the relationships between human resources and economic development, innovation and technology, and industrial cluster. The main purpose of this dissertation is to find out the extent to which human resource plays an important role in the competitiveness of one city, one economic region, even one state, and also to give some insight in how to accelerate the competitiveness enhancement by adjusting the quantity, quality, collocation, and structure of human resources, and so on.

  Literature review was conducted in the context of our theoretical framework discussion. Theories of Porter from USA and theory of competitiveness of Ni Pengfei from China were discussed. Then, a new model was created and, a deductive method was adopted. From different angles, three aspects associated with competitiveness were analyzed respectively. An in-depth case study of the city Ningbo, China was conducted. Our theoretical framework and model were tested in the case study.

  We came to conclusion that human resources has significant effect on the economic development, innovation and technology and industrial cluster. It is apparent that human resources is one of the crucial variables prompting competitiveness. Finally, further researches and practical implications of our study were discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5024.
  Welff Nantas, Christina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En jämförelse mellan ett engelskspråkigt klassrum i Sverige respektive Litauen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete jämförs två engelskspråkiga klassrum som bygger på två olika samhällssystem, ett litauiskt och ett svenskt. Syftet är att upptäcka skillnader och likheter genom att se olika existerande kulturer i klassrummen. Avsikten är att tydliggöra vilka faktorer som skapar förutsättningar för en gynnsam språkutveckling i engelska. Två fallstudier och två intervjuer med en engelsklärare från respektive land har genomförts. Studiens resultat visar att det litauiska klassrummet tryckte mer än det svenska på kortare lektioner, mindre grupper och hög aktivitet av målspråket. Det svenska klassrummet betonade elevens personliga utveckling och möjligheter till inflytande, men samtidigt blev användningen av målspråket inte kontinuerligt eftersom de svenska eleverna ofta saknade relevant ordförråd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5025.
  Welin, Diana
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Man blir opererad i magen men det sitter egentligen i huvet": En kvalitativ studie kring livskvalitet hos magsäcksopererade kvinnor i viktminskningssyfte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Obesity and overweight leads to complications and problems with secondary diseases is increasing every year. A method for the treatment of obesity and obesity is becoming more common is gastric banding that restricting food intake.

  Objective: The aim of the study was to find out how gastric surgery informants themselves reason about their experiences in dealing with their quality of life in relation to gastric banding as a method for weight loss. How to get the knowledge to deal with her ​​new life and how they feel that they can handle their new lifestyle?

  Method: The study was qualitative and was based on semi-structured interviews with five women who have undergone stomach surgery to lose weight. The interviews were analyzed using qualitative content analysis.

  Results: The interviews revealed that an operation is the last resort when other options for weight loss have failed. Living with obesity means being exposed to stigma and a low quality of life. The knowledge they need to manage their new lifestyle are not from health care, but it provides on the internet in forums with other gastric surgery.

  Conclusion: The quality of life improved after a gastric surgery, but information about how the new life and what can be expected and any problems that arise are up to the individual to learn. An increased understanding and coordinated methods needs to be developed for more health promotion work in the public health system.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5026.
  Welin, Josefine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Communities - Nätgemenskap ut ett sociologiskt perspektiv 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ, kvantitativ och teoretisk studie om människor och communities.

  Utifrån bland annat teoretiker som Giddens belyses ämnen som postmodernism och vart den har först oss. Utifrån Israels sammanfattning av teoretiker kan man ta del av Bourdieus tankar om socialt och kulturellt kapital, samt sociala fält.

  De egna teorierna har uppstått ur kvalitativa undersökningar såsom intervjuer. Även kvantitativa undersökningar har gjorts på medlemmar på community Helgon.

  I analyskapitlet sammanvävs frågeställningarna med teoretikerna och undersökningarna.

  Studien visar att communities används som en marknad för att synas. Detta är inget nytt fenomen utan även människor i de förmoderna samhällena ville sticka ut. Vad postmodernismen har gett oss är ett nytt fält att leva ut detta behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5027.
  Wellbro, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Levin, Karolina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Hur patienter med övervikt- eller fetmaproblematik upplever vårdpersonalens bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter: En litteraturstudie2009Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som ökar bland befolkningen. Ett liv med övervikt eller fetma kan medföra en vardag med diskriminering och fördomar. Patienter med övervikt eller fetma kan uppleva brister i vårdpersonals bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med övervikt eller fetma upplever vårdpersonalens och framförallt sjuksköterskans bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter. Metod: Fördjupningsarbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie vilken baserades på sex vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienter med övervikt eller fetma upplevde vårdpersonals bemötande såväl positivt som negativt. Patienterna upplevde att vårdpersonals kunskap om övervikt och fetma var otillräcklig. Slutsats: Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har inte tillräcklig acceptans och förståelse för patienter med övervikt- eller fetmaproblematik. Det är därför av betydelse att vårdspersonal får kunskap om och erfarenhet av denna patientgrupp för att patienter ska uppleva sig väl bemötta, vilket i sig medför ökad motivation att klara av den livsstilsförändring de behöver göra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5028.
  Wemby, Annika
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Crafting a Dual-Market Strategy: A case study of Burberry2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In today’s competitive environment, companies compete for the same customers. Therefore, it is important to be able to satisfy the ever changing needs of customers. Companies can satisfy customer demand by learning about the customer and by alternating offerings in accordance to changing needs. These are actions undertaken by market driven companies. Alternatively, market driving companies satisfy customer demand by being creative and by focusing on customers’ future needs, an action which implies educating customers. However, there are also companies which pursue both of these strategies simultaneously. The purpose of this dissertation is to examine how companies implement a dual-market strategy, and how the strategy is incorporated into the business. Based on literature on closely related research fields, a framework is developed. This framework suggests that certain components influence a dual-market strategy. A study is conducted on the luxury fashion company Burberry. Through semi-structured interviews with employees at Burberry, this study investigates how the company’s use of a dual-market strategy affects the organisational culture and vision. The results indicate that the phenomenon of duality is noticeable in the company’s culture and vision. Due to the lack of research on a dual-market strategy, this study attempts to provide a deeper understanding of the phenomenon of duality. Companies can use the conclusions drawn from this study, as guidelines for how to pursue a dual-market strategy. However, more research is necessary before any generalisations can be made.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5029.
  Wendel, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Barnen bakom missbruket: yrkesverksammas erfarenheter av gruppen som stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to study how the communities work with groups as a support to children with addictive parents, and to increase my understanding of the groups meaning as a support. My main questions have been: How are the child group sessions formed? What kind of experience does the group leaders have regarding their functions? The study is a qualitative investigation that has been turned to prefessionals in the subject area and  is based on 6 interviews and secondary sources. The material has been analyzed from a narrativ theory as well as a salutogent perspective. Research shows that children growing up in an addictive environment often have decreased psychological health and are overrepresented amongst those who developed a future addiction. During the 1990- ies the first groups for children in addicted enviroments developed in Sweden and since then the groups have improved intensely. Reasearch shows that support is an important part for children with addictive parents and those who has managed well in life has had an adult to support and confirm them. All of my interviews worked with children are people too (CAP) as a method but the shape of the groups were formed differently. They showed the importance of meeting with other children in the same situations and rebuilding their self esteem. It was important that the child was aware that the parents addiction wasn´t their fault and nothing they could change. My result clearly shows the importance of the group existence and describes that the children progressivly opened up and could talk about their experiences. The need of the group sessions felt as large but the difficulty lies in how to get the children to enter the group. In the matter of development my interviews wanted the public to be more aware of these problems and let them know that these groups existed.

  Keywords: children, addictive parents, groups, support, professionals perspective

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5030.
  Wendt, Tobias
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kinnwall, Emelie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Men läroboken är inte död...: En kvalitativ studie om lärobokens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares uppfattning om lärobokens roll i svenskundervisningen på gymnasiet, samt hur de resonerar kring sin användning av läroböcker i undervisningen. Det empiriska materialet bygger på 5 semistrukturerade intervjuer med lärare av olika ålder och yrkeserfarenhet. Studiens resultat och analys sätts i relation till befintlig forskning inom området.

  Resultatet av visar att gymnasielärarna i första hand ser läroboken som ett komplement, eller som ett läromedel av flera. Samt att lärobokens roll i undervisningen varierar baserat på vilken del av svenskämnet, den språkliga eller den litteraturvetenskapliga som läraren talar om. Här framgår att fyra av de fem tillfrågade lärarna upplever sig ha större användning av läroboken både i förarbetet samt den konkreta undervisningen när det kommer till den språkliga delen av ämnet, medan de i större utsträckning använder sig av övrig- eller egenproducerat material i den litteraturvetenskapliga delen av undervisningen.

  Det tydligaste resultatet som går att utläsa av vår studie, vilket även finner stöd i den befintliga forskningen inom ämnet, är att det som i första hand avgör lärobokens roll i undervisningen är lärarens subjektiva uppfattning om professionen och läraruppdraget, vilket faller tillbaka på den enskilda lärarens behov av kreativ frihet, deras pedagogiska och politiska grundsyn samt deras ämnes- och kunskapssyn.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5031.
  Wennerberg, Martina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Några svenskars fritid- En strike för det sociala kapitalet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The title of this study came about from the title of Robert Putnams book Bowling Alone, where Putnam mentions that less people are bowling in teams than before. Bowling is still a large leisure activity in the USA but people tend to bowl more and more in small groups and less in organized teams.

  This study deals with social capital and leisure time. Its aim is to find out if some Swedish people create social capital on their leisure time and also how do they spend their leisure time. Robert Putnams book Bowling Alone serves as main background material along with the work by Bo Rothstein. The study also contains statistics from SCB and five interviews have been carried out. The results show that the US and Sweden are different on some points and very similar on others. The social capital is doing quite well on some points and not so good on others. All and all one can say that there is still hope for the social capital.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5032.
  Wennerlund, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Veronika
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vilka faktorer påverkar en kunds benägenhet att lämna sin bank?: Kvantitativ undersökning inom bankverksamheten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. Anledningen till det syfte som studien valt är på grund av den konkurrenssituation som bankerna befinner sig i.I den teoretiska referensramen diskuteras det först hur en organisation jobbar med sina kunder. Därefter följer information om kundrelationer och kundtillfredsställelse. Härefter presenteras de faktorer som kan påverka en kund: lojalitet, kundnöjdhet, varumärke, förtroende och åtagande. Studien valde i undersökningsmodellen att föra samman förtroende och åtagande till ett begrepp för att sedan gå djupare in på detta. Förtroende/åtagande påverkas av olika indikatorer som kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. Förtroende/åtagande vägdes sedan mot begreppet benägenhet att lämna för att se vilket samband de har till varandra.Undersökningen använder sig av en deduktiv ansats med ett positivistiskt synsätt. Denna studie baseras på en kvantitativ metod då det görs en enkätundersökning för att kunna besvara studiens hypoteser utifrån problemformuleringen. Sedan presenteras resultaten med hjälp av SPSS med bland annat en regressionsanalys och korrelationstest.Undersökningen görs i två steg för att besvara hypoterserna. I det första steget testas de olika indikatorerna till förtroende/åtagande för att se vilka av dessa som har störst påverkan på förtroende/åtagande och även för att se vilka andra samband som finns. Det visade sig att opportunistiskt beteende inte hade något samband och saknade tillförlitlighet till förtroende/åtagande. I det andra steget testas förtroende/åtagande till benägenhet att lämna sin bank för att se om det finns en koppling mellan dessa variabler. Resultatet visade att en kunds benägenhet att lämna sin bank påverkas av förtroende/åtagande som därigenom påverkas av de olika indikatorerna förutom genom opportunistiskt beteende. Studien har fem hypoteser som accepterades och en som förkastades. Detta resultat kan vara användbart för banker för att veta hur de ska agera mot sina kunder. Bankerna bör lägga fokus på hantering av ett kundmöte och även få kunden att känna tillit till sin bank.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5033.
  Wennerlund, Ida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Thongkiang, Kritsada
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård: sjuksköterskors erfarenheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. För att sjuksköterskan ska kunna skapa möjligheter för patienten att vara delaktig i sin vård när kommunikationshinder föreligger är tolk ett alternativ som gynnar båda parter. Tolken ska enligt god tolksed översätta allt som sägs, utan att lägga in sina egna åsikter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av planering och genomförande av kommunikation med tolk inom slutenvården. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar från databaserna Pubmed, Cinahl Complete och PsycINFO. Artiklarna är granskade med hjälp av HKRS granskningsmall för kvalitativa artiklar och analyserade enligt Fribergs (2012b) analysmodell. Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av hur kommunikation med hjälp av tolk fungerar skiljde sig åt och sju kategorier framkom av analysen; Faktorer som påverkar kommunikationen med patienten, betydelsen av tid, att få tillgång till tolk, ett hot mot integriteten, att vara beroende av andra för informationsöverföring, att förlita sig på anhöriga och betydelsen av tid. Diskussion: Studiens kvalitet granskades med hjälp av Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp; tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet och överförbarhet. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att tolken påverkade patientens integritet. Sjuksköterskor upplevde även bristande förtroende för tolken och behov av ökad kompetens för mer effektiv kommunikation med tolk. Resultatet diskuteras delvis utifrån Suzie Kims yrkesdomän, Antonovskys teori om KASAM samt ur etiska aspekter och samhällsperspektiv.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5034.
  Wennerlund, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Melander, Andrée
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Upplevelser av måltidsmiljön: Små förändringar kan göra skillnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att få nöjda gäster eller kunder är det för företag och verksamheter viktigt att arbeta med upplevelser. Speciellt gäller det för verksamheter med tjänstebaserade produkter. I denna explorativa studie undersöks om måltidsmiljön, i ett tjänstebaserat företag, kan påverka helhetssynen av företaget. I undersökningen genomfördes en förändring på måltidmiljön, mellan två olika grupper. Undersökningen tillämpades på konferensanläggningen Krinova Science Park, Kristianstad. Förändringens syfte var att se om gästernas upplevelse hos verksamheten påverkades utifrån olika måltidsmiljöer. De två undersökta grupperna tilldelades en och samma enkät där påståenden berörde olika aspekter i måltidsmiljön. Aspekterna byggde på olika delar som på ett eller annat sätt påverkar individers sinnen. Det fanns skillnader i gruppernas svar gällande måltidsmiljöns påverkan på helhetsupplevelsen hos konferensanläggningen. Det kan tyda på att de små förändringarna som gjordes i måltidsmiljön påverkade gästernas svar. Till exempel visade resultatet i påståendet om dekorationen att fler individer i gruppen som upplevde förändringen, svarade mer positivt till lokalens dekoration. Samt instämde fler respondenter, som upplevde förändringen, helt till påståendet om måltidsmiljön påverkade helhetsupplevelsen av besöket hos Krinova Science Park. Resultaten styrks även av tidigare vetenskapliga studier inom ämnet måltidsmiljö och upplevelser. Slutsatser som dras i studien är att olika måltidsmiljöer faktiskt påverkar gäster syn på verksamheten som helhet. Dock kan inte generella slutsatser dras av enkätundersökningens resultat.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5035.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kampen om tiden: hur lärare gör för att synkronisera tid och arbete2005Student thesis
  Abstract [sv]

  Svenska skolor är målstyrda. En konsekvens av det är att lärares arbete delvis är odefinierat. Gräsrotsbyråkrater, en grupp som lärare tillhör, konfronteras ofta med dilemmat att tiden inte räcker till i förhållande till arbetsuppgifter och måldokument. Det är av vikt för lärare att definiera sitt arbete och organisera sin tid så att tid och arbete blir synkroniserade. Den här artikeln syftar till att förstå hur synkroniseringen av arbete och tid hanteras. Synkroniseringsarbetet är möjligt att studera i arbetslagsmöten. Data i form av bandinspelningar har samlats in från 12 arbetslagsmöten på ett gymnasium. Analysen utgår ifrån positioneringsteorin. Resultaten visar att lärare under möten ofta placerar antingen sig själva eller andra i positionen som tidsvakt eller tidstjuv. Varje position innehåller rättigheter, skyldigheter och förpliktelser, vilka undersöks och beskrivs i artikeln. I diskussionen lyfts tre aspekter av resultatet fram; hur man vaktar sin personliga tid på ett effektivt sätt; styrkan i att vakta tiden kollektivt och; lärares medvetenhet om sitt läraruppdrag. Samtidigt försvåras fullföljandet av läraruppdraget genom att lärares arbetsförhållanden präglas av gräsrotsbyråkrati.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5036.
  Wernered Knutsson, Ann
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Carina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Läs- och skrivundervisning för alla elever: några lärares syn på sitt och speciallärares uppdrag att skapa en språkligt tillgänglig undervisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Language is of great importance for development and learning. It is important, therefore, that everyone gets a good start in their written language development. Students come to school with varying conditions and school has an assignment to meet all the students’ needs, so they develop as far as possible. The purpose of this study is to contribute with knowledge of some teachers´ views on their work in designing a reading and writing education for all students, in collaboration with the special education teacher with specialization in language, reading and writing development skills. A qualitative method, in the form of semi-structured interviews with eight teachers in grades 1-3, has been used. The empirical data has been analyzed using socio-cultural context, special educational references with focus on the relational perspective and SPSM's accessibility model. The result shows that teachers identify the students´ skills of their written language development to best design a learning environment that provides the best opportunities for development. The teachers describe the importance of the social, educational and physical learning environment interactions. A relational perspective can be seen. Reading and writing take place in a community where support for students is given in different ways. It can be in the form of support from teachers, special education teachers and classmates. The support can also consist of different strategies or learning tools. The special education teacher’s assignment can be explained as threefold; the one who maps and identifies, the one who teaches, and the one who supports and gives advice. Most activities happen in collaboration with the teachers. The special education teacher acts as a hub in the organizations, available and easy to get in contact with. The study’s results contribute to knowledge of how special education teachers, with specialization in language, reading and writing development skills, can contribute when designing a reading and writing education for all students.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5037.
  Wernersson, Anders
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Klassteorier: en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Goldthorpe samt Wrights teori om klasser. Teorierna beskrevs, jämfördes med varandra samt utvärderades utifrån deras förmåga att nå upp till den vetenskapsteoretiska läran falsifikationismens ideal. För att förklara materialet användes diskursanalys där avsikten var att se hur senare texter om klass byggde på tidigare – d.v.s. diskursiva praktiker. Den teori som användes för att bedöma teoriernas vetenskaplighet var Karl Poppers falsifikationism. Utöver detta bedömdes de huruvida de kunde förklara sociala fenomen på ett bra sätt. Vid jämförelsen noterades att samtliga teorier betonade ägandets betydelse för klasspositionen. Marx såg dock ägandet som mer centralt än de övriga som även betonade andra saker som exempelvis kunskaper, ansvar, arbetskontrakt och auktoritet. Marx och Eriksons teori var lika i det hänseendet att de ansåg klassens betydelse var stor för att förklara sociala fenomen i jämförelse med Weber och Erikson och Goldthorpe som mer såg klasser som tillfälliga positioner. Både Marx och Wright ansåg att exploatering var ett viktigt vetenskapligt och moraliskt begrepp vilket författaren till detta arbete även gjorde. Vid en analys av klassindelning bedömdes Marx ha den enklaste klassindelningen medan Weber bedömdes ha den mest differentierade klassindelningen. Däremellan hamnade Wright och Erikson och Goldthorpe vilka var ungefär lika differentierade. Samtliga teorier befanns ha svårigheter att nå upp till falsifikationismens ideal om att kunna ge exakta förutsägelser och falsifieras genom observationer. Wrights teori var dock den som ansågs vara den bästa.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5038.
  Wessberg, Elsa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ringius, Ewa
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Barns skrivglädje En väg till att bli en god läsare? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här studien är, att undersöka om barns skrivglädje kan vara en väg till att bli en god läsare. Barns skrivande hamnar då i fokus för läsinlärningen. Utgångspunkter för vårt arbete har varit kommunikativa teorier av Montessori, Piaget och Vygotskij, samt skrivningar i olika styrdokument, främst om skrivning, vilka vi kopplat samman med delar av nutida forskning. En kvalitativ undersökning genomfördes i form av en semistrukturerad intervju med respondenter från olika yrkeskategorier i förskolan och grundskolan. Resultatet av vår undersökning visar att barns skrivglädje kan leda till att de blir goda läsare. Det framgår av studien att genom faktorer som skriftlig stimulering och uppmuntran, vistelse i en språkrik miljö, medvetenhet om språkets funktioner, vuxnas bemötande utifrån allas olika individuella förutsättningar, har betydelse för barns och elevers lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5039.
  Wessberg, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Schultz, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter Om hur specialpedagoger arbetar för att främja en god läs- och skrivinlärning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur specialpedagogen arbetar i år f-5 för att främja en positiv läs- och skrivutveckling hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien baseras på tio semikvalitativa intervjuer med specialpedagoger inom en medelstor skånsk kommun.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om hur läs- och skrivutvecklingen främjas gällande inlärningsprocess och utveckling samt metodval. Den belyser även specialpedagogens roll och adekvata teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultatet på att informanterna ansåg sig ha en viktig roll i att främja en god läs- och skrivutveckling hos elever i svårigheter. Majoriteten av respondenternas arbetsuppgifter var förlagd till undervisning av enskilda elever. Deras arbete präglades av en helhetssyn där elevens behov, intresse och förmåga fanns i fokus. Metodval anpassades utifrån individen, vilket gjorde att olika metoder kombinerades för optimal inlärning. Vikten av tidiga, intensiva insatser som oftast skedde enskilt betonades av alla medverkande. Samtliga ansvarade för genomförandet av de test som kommunen antagit för att kartlägga behovet av stöd, vilket var ett betydande kriterium. Beslutsfattare för det specialpedagogiska stödet varierade från skola till skola.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5040.
  Wessel, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Olsson, Anna
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Det mesta som kan göras inomhus kan även göras utomhus: En studie av pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien handlar om pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och utemiljön som pedagogisk resurs. Syftet med studien är att få en bild av hur utemiljön nyttjas i skola och fritidsverksamheter och om utemiljön uppfattas som en pedagogisk resurs. Vår huvudfråga är: Hur uppfattar pedagoger som arbetar med barn mellan sex till tolv år vad som kan menas med utomhuspedagogik och miljön som pedagogisk resurs? Tidigare forskning visar på att utevistelser kan främja lärande, där fysiska och psykiska aktiviteter kan kombineras. Studien har utförts på tre kommunala skolor och en I Ur och Skur- skola. Vårt urval gjordes utifrån skolverksamheternas läge och dess närmiljö. Det för att se om närheten till utemiljön eller andra faktorer inverkade på utövandet. I urvalet utgick vi också från verksamheternas pedagogik, för att kunna se om pedagogernas uppfattningar skiljer sig åt. En I Ur och Skur- verksamhet använder utemiljön ständigt i undervisningen. Val av forskningsmetod föll på kvalitativa intervjuer, där vi hade direktkontakt med informanterna. På så sätt samlade vi information om pedagogernas egna, uppfattningar, vilket var vårt syfte. Studien visar att begreppet utomhuspedagogik är svåridentifierat, medan metoder kring utövandet är det som pedagogerna i studien har mest kunskap om. Användandet av utomhusmiljön varierar i verksamheterna, vilket beror på vissa inverkande faktorer. De kan handla om tids- och personalbrist, dåligt väder och dåliga kläder.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5041.
  Westberg-Larsson, Pia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Krejstrup-Klüft, Ulrika
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen: en utvärdering av en företagshälsovårds livsstilsutbildning2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie syftar till att undersöka upplevda effekter och konsekvenser av en livsstilutbildning ur ett deltagarperspektiv, ett anordnande perspektiv och ett organisatorisktperspektiv. Detta med anledning av ett ökat fokus från samhället på ett hållbart arbetsliv. Resultatet baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder och utgår från två resultatinriktade utvärderingsmodeller och en aktörsfokuserad utvärderingsmodell. Datainsamling har skett i form av gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt enkät. Mot bakgrund av livsstilsutbildningens uppsatta mål har analysen av kvalitativa data skett genom kategorisering, den kvantitativa delen har analyserats genom internetverktyget Google Docs. Resultatet tyder på att arbetsgivare med stor fördel kan investera i livsstilsutbildningar då studien visar att investeringen kan anses vara en både lönsam och effektfull hälsofrämjande insats på arbetsplatsen.

  Download full text (pdf)
  Livsstilsutbildning som hälsofrämjande insats på arbetsplatsen
 • 5042.
  Westergren, Maja
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Södergren, Oscar
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Spiritual and Existential needs in palliative care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: Previous research has shown that the understanding and knowledge about the spiritual needs is not given high priority among nursing staff. During the latest years the body and its functions has controlled the healthcare and the spiritual needs has been placed in the background. All humans have spiritual needs that must be satisfied irrespective of religious background. Aim: The aim of this study was to in a caring perspective illustrate patients’ spiritual and existential needs in palliative care. Method: The study is a literature review where 12 articles has been analyzed and summarized to give an overview of rescent research. The approach for the work of the analysis of the articles was qualitative content analysis. Results: The spiritual needs increase in palliative care. To handle the increased needs coping strategies are needed. Nursing staff, relatives and religion are considered by the patient to be important resourses in order to handle the situation. The spiritual needs are not always payed attention to because of lack of knowledge among health care personal. Discussion: The older generation are most likely more spiritual and religious convinced. The sum of this becomes that most of the palliative care patients have a religious belief, that might explain the meaning of spirituality in palliative care. Conclusion: The spiritual needs increase in palliative care and the most important as a nurse is to pay attention to and answer these needs. Through education and increased awareness of spiritual needs, the palliative care could improve considerably.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5043.
  Westergård, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lek och lekfulla aktiviteter i barnskolan - möjligheter och hinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen redovisar en studie vars syfte är att studera pedagogers inställning till lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt deras föresatser när det gäller att ge leken utrymme och använda den som redskap för lärande. Dessutom undersöks hur pedagogernas förklarade föresatser i detta ämne överensstämmer med den faktiska situationen i en barnskoleklass, samt vilka möjligheter och hinder som påverkar lekens utbredning i denna verksamhet. Intervjuer av de fyra pedagoger som arbetar i denna klass har tillsammans med observationer av verksamheten använts som kvalitativ forskningsmetod. Resultaten av intervjuer och observationer har kopplats samman och analyserats utifrån problempreciseringen. Slutresultatet av studien visar att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för barns lärande och utveckling, samt att deras strävan är att ge lek och lekfulla aktiviteter utrymme, men olika hinder begränsar möjligheterna till detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5044.
  Westergård, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Schmidt, Annika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pedagogisk dokumentation: Vad, hur och varför?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98/10, trätt i kraft har kravet på pedagogisk dokumentation i förskolan ökat. Denna studie undersöker förskollärares tankar om, och arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan, med fokus på de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Resultatet visar på en övervägande positiv syn hos förskollärare. Även negativa aspekter så som tidsbrist, kompetensbrist samt olika synsätt på vad den pedagogiska dokumentationen är har framkommit i undersökningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5045.
  Westerlin, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Elgemark, Caroline
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hundens påverkan på äldre personer på ett särskilt boende2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Every individual regardless of age have human needs that has to be taken in consideration in order to experience well-being. Sometimes an individual has to move to a nursing home, related to special needs. To some people this can be a hard thing to adjust to and may lead to loneliness and depression. Services offered to the elderly should provide for the physical, psychological and social needs. This is why it’s in our interest to increase the knowledge, to be able to provide a positive change, which could be a dog. Objective: The aim of this study was to investigate if and how dogs affect elderly people when they are living in a nursinghome.  Method: A literature study based on the 13 scientific papers. Results: The result presented three categories of Social impact, Psychological impact and Physical impact. Conclusion: The scientific studies showed different results, but assumptions can be made regarding dogs impact on people needs in their everyday life. 

  Download full text (pdf)
  Examensarbete
 • 5046.
  Westerman, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Ohlsson, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Patienters beskrivning av att vårdas på isoleringsrum -en litteraturstudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: Every day patient´s get isolated in hospitals as a consequense of infection control purposes. Physical isolation can result in lack of human contact and a new unknown environment for the patient. Those two factors can easily cause stress within the patient and create anxiety for the future. Aim: The aim of the study was to describe patient´s experience of being nursed in an isolation room. Method: The method that was used was a literature research, where earlier research findings were read and put together. Results: In most studies patient´s experience negative feelings such as depression, anxiety and other mood disturbances. Positive feelings like being alone was also described. Other categories that occurred was the need for information, the environment and contact with staff and relatives. Discussion: The nurse has a big influence on the patient´s experience and it´s important to have a close relationship with the patient. It´s also important that she can sit down quietly with the patient and have an open discussion regarding the patient´s care and give room for eventual questions. Through knowledge and understanding she can hopefully reduce the negative effects of isolation that might occur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5047.
  Westford, Marie
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Bjud på en kopp kaffe: .. En fallstudie ur klientperspektiv/ Let´s talk over a cup of coffee A case studie from a clientperspective2006Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay at bachelor level was to increase the understanding regarding the experiences of a client’s meetings with different public authorities. The method used was a case study viewed from a client’s perspective and based upon three qualitative interviews with one client. Theories were used to create order and to analys the empiric material. The interviewed person talked about feelings such as dishonour, unfair treatment and feeling powerless.

  The informant wanted to reclaim the power of her life, to have influence and self-determination. Being a client and turn to different authorities for help can lead to divergent.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 5048.
  Westny, Amanda
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Emotioner i domstol: en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål.

  Frågeställningarna utgår därför ifrån vilka emotionsnormersom återfinns i domar för respektive gärningsman och brottsoffer. Frågeställningarna tar också upp vilka känslor som syns och vems känslor som uppvisas. Materialet har analyserats med hjälp av Hoschilds teori om emotionsregler samt Nils Christies teori om det ideala offret.

  Metoden för arbetet har varit kvalitativ innehållsanalys för tolkandet av domarna. Resultatet för arbetet visade att olika typer av känslor uppvisas samt att de i olika fall ligger till grund för ett juridiskt beslutsfattande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5049.
  Wetterlöv, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  KBT på behandlingshem: Utkomst av behandling för unga kvinnor med multimodal psykiatrisk problematik.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland unga kvinnor och därmed också behovet av evidensbaserade effektiva behandlingsmetoder. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandlingsmetod som visat sig vara effektivast för en rad olika psykiatriska problem. För unga kvinnor med multimodal problematik är inte alltid poliklinisk-behandling tillräcklig utan en institutionsbehandling kan vara nödvändig. Forskningen av institutionsbehandlingar ger slutsatsen att de ska grundas på kognitiva och inlärningsteoretiska principer även om väldigt få studier gjorts på målgruppen; unga kvinnor med multimodalproblematik. Målet var att göra en sådan studie och se hur självskadebeteende, mående, psykofarmaka användande och behovet av sluten psykiatrisk vård påverkas hos unga kvinnor med multimodalproblematik som genomgått en KBT behandling på ett behandlingshem. Studien, genomförd som en självskattningsstudie med 19 deltagare, visade signifikanta resultat på dessa problem förutom på behovet av sluten psykiatrisk vård. Studien visade även ökad funktionsgrad hos de behandlade unga kvinnorna. En replikering av studien med andra parametrar och bättre uppföljning vore önskvärd.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 5050.
  Wetterstrand, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!”: En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. Datainsamlings-metoderna var intervju, gruppintervju och observation och resultatet analyserades ur ett intersektionellt perspektiv för att ge en djupare förståelse för hur dimensionerna funktionalitet och etnicitet samverkar och hur detta påverkar elevkategorin. Resultatet visar att elevkategorin marginaliseras och att de dimensioner den tillhör ofta förstärker varandra, vilket komplicerar utredningsarbetet, mottagandet och undervisningen. Trots detta trivs eleverna och utvecklas kunskapsmässigt, vilket kan bero på att skolpersonalen kompenserar för systemets brister. De är emellertid kringskurna av brist på överblick, rutiner, uppföljning, fortbildning och kompetensutveckling samt en godtycklighet kring vilken elev som får vad och varför, särskilt när det gäller språkutvecklingsinsatser. I detta sammanhang har den flerspråkiga resurspersonalen en viktig men komplicerad roll i förhållande till elevkategorin och deras vårdnadshavare, eftersom de ofta fungerar som både språk- och kulturtolkar. Ytterligare forskning behövs för att utveckla förståelse för de utmaningar som dessa elever möter, vilka påverkas av intersektionen av funktionalitet och etnicitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
9899100101102103104 5001 - 5050 of 5212
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf