hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
949596979899100 4801 - 4850 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4801.
  von Schantz, Mattias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spenninge, Petra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utomhusmiljön på förskolan: ur ett lärandeperspektiv2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de använder utomhusmiljön som lärandemiljö. Vår studie utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor.

  Resultatet visar att pedagogerna använder utomhusmiljön för att stimulera och utmana barns lärande till exempel ett konkret och upplevelsebaserat lärande om matematik, naturvetenskap, ett praktiskt lärande om odling, bygg och konstruktion men också för att barn ska få språklig stimulans och utvecklas motoriskt. Pedagogerna ser utomhusmiljön som en möjlighet att erbjuda barn variation i sitt lärande men också som ett sätt att organisera verksamheten. Pedagogerna agerar förebilder, ledare, medupptäckare eller observatörer beroende på situation och sammanhang.

 • 4802.
  Vos, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisorns oberoende ur företagarnas perspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorns oberoende är en förutsättning för att de finansiella marknaderna ska fungeraoptimalt. Revisorn måste både vara oberoende och uppfattas som oberoende för att inteförsämra sin klients trovärdighet. Då det finns tecken på att synen på revisorns oberoendeskiljer sig mellan stora och små revisionsbyråer vill jag undersöka om det även finnsskillnader i synen på oberoendet mellan företag av olika storlek. Syftet med uppsatsen ärdärmed att beskriva och analysera om företagarnas syn på revisorns oberoende skiljer sigmellan företag av olika storlek.

  För att undersöka skillnaderna i synen på revisorns oberoende har jag utgått från dendeduktiva ansatsen då den befintliga teorin har använts för att skapa hypoteser. Dessahypoteser har sedan legat till grund för utformandet av den enkät som använts vid enkvantitativ undersökning med ett urval på 1000 företag.

  På materialet från undersökningen har ett flertal statistiska tester gjorts för att hittaeventuella samband och på så vis kunna acceptera alternativt förkasta hypoteserna. Ianalysen av materialet från undersökningen hittades ett samband mellanutbildning/erfarenhet och synen på revisorns oberoende. Även ett svagt samband mellansynen på vad revisorns oberoende innebär och företagsstorlek hittades.

 • 4803.
  Voung, My Nga
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Dispositionsrätten i fåmansföretag2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I ett fåmansföretag finns ofta en ekonomisk intressegemenskap mellan företaget och delägaren. Stoppreglerna avseende beskattning av fåmansföretag och dess delägare avskaffades från och med 2001 års taxering. I uppsatsen redogörs för hur värdet av olika förmåner vid inkomsttaxeringen beräknas till det verkliga värdet, marknadsvärdet, samt vad delägaren måste beakta för undvikande av förmånsbeskattning.

  Dispositionsrätten innebär att en anställd eller delägare i ett fåmansföretag som stadigvarande har rätt att nyttja en förmån ska beskattas för värdet av att fritt kunna disponera denna. Förmånen beskattas olika beroende på om delägaren är aktiv eller icke aktiv i företaget. Uppsatsen behandlar vad den skatteskyldige ska ta hänsyn till vid värdering av en förmån. Enligt Regeringsrätten är dispositionsrätten till exempelvis en semesterbostad en skattepliktig förmån, vilket skiljer sig från bilförmånen där det faktiska åtnjutandet av förmånen är skattepliktigt. Beträffande bostaden föreligger förmånen oavsett i vilken grad den har nyttjats. I sådant fall finns alltså inget krav på att förmånen ska ha nyttjats i någon viss omfattning.

  I uppsatsen redogör jag för tre helt olika rättsfall avseende förmån av fri bostad, fri båt och fri motorcykel. I samtliga fall har enligt Skatteverket lämnats sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. Diskussionen kring bevisproblematiken i alla tre fallen är intressant, då denna behandlar frågan om ”dispositionsrätt” eller ”åtnjutande”.

  Som resultat av ovanstående anser jag att lagstiftningen bör framgå i lagtext för att tydliggöra för fåmansföretag och delägare att det är dispositionsrätten som ligger till grund för värderingen vid förmånsbeskattning av dyrare egendom.

 • 4804.
  Voutsinas, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering inom kommunal hemsjukvård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behovet av medicindelegeringar är stort inom den kommunala hemsjukvården. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering till undersköterskor i kommunal hemsjukvård. Metod: Datamaterial inhämtades med intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två teman och sju kategorier framkom. Det första temat var ”Organisatoriska faktorer bidrar till upplevelse av stress kopplat till ansvar för delegeringar”. Detta tema var kopplat till följande kategorier: Hemsjukvårdens struktur kring medicindelegeringen; Medicindelegeringens påverkan på omvårdnadsarbetet; Svårigheter vid medicinhantering; och Åtgärdskunskap. Det andra temat var ”Distriktssköterskan upplever stress och ansvar gentemot delegeringsmottagaren”. Temat var kopplat till följande kategorier: Kännedom om omvårdnadspersonalens kompetens; Informell kompetens; och Uppfattningar om lagar. Konklusion: Distriktssköterskorna utfärdar medicindelegering som en förutsättning för en fungerande organisation. Delegeringar innebär en upplevelse av stress för distriktssköterskor, där brist på distriktssköterskor och behov av omvårdnadspersonal också innebär bristande följsamhet till delegeringslagar och föreskrifter. Behov av kompetens och utbildning till omvårdnadspersonal, leder till att det krävs en bättre kompetensförsörjning för att säkerställa god patientsäkerhet.

 • 4805.
  Vrettou, Katja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Skolan som sociologisk arena: diskursanalys av TALIS.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som förälder har man ett stort ansvar. Dock inte bara för att ge mat och tak över huvud. Man är ytterst ansvarig för att lära barnet att känna sig som en del av världen, relationer med människor, samhällsnormer, lagar och regler, vad etik och moral är. Skolan är en samhällsinstitution som hjälper föräldrar på traven. Utgångspunkten i detta arbete var tidigare forskning kring skolan. Att koppla sociologiska teorier med skolvärlden har varit min utmaning i studien. Syfte: Syfte med studien är att undersöka skolan som sociologisk arena och se på skolans miljö genom de sociologiska glasögonen. Detta är genom att studera och analysera TALIS, "The Teaching and Learning International Survey", en internationell studie som fokuserar på lärares yrkesvardag. TALIS syfte är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares arbetsvillkor. Frågor som ställs i studien är: Hur påverkas elevers resultat av lärmiljö? samt Hur påverkas undervisningskvalitet utifrån lärarens kompetens? Metod: Studien bygger på en diskursanalys av TALIS-rapport. Resultat: Enligt TALIS lärare är den viktigaste resursen inom skolan som påverkar elevers lärande. En bra och kompetent lärare är förutsättning hur väl elever lyckas i skolan. Fokus på lärare och elevers lärandemiljöer är viktig inte enbart i Sverige men också internationellt. Kompetensutveckling är viktig del för att kunna leverera bra kvalité på utbildning. Svenska lärare upplever inte att läraryrket har hög status i jämförelse med andra länder. Detta leder till att det är svårare att rekrytera lärare och studenter till lärarprogrammet. Effektiv undervisning sker när lärare har en god lärandemiljö. För att förbättra utbildningens kvalité behöver lärare arbeta mer kollegialt. Lärarens didaktiska förmåga och kännedom om hur man stimulera elevernas motivation är en viktig faktor som påverkar elevers resultat.

 • 4806.
  Vucic, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wennergren, Paulina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att fortsätta leva - men utan bröst: Kvinnors upplevelser efter mastektomi2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund:Efter mastektomi upplever kvinnor inte bara att deras kropp förändras men även deras kvinnlighet och sexualitet. Detta påverkar identitetskänslan och i sin tur hennes vardag, sociala relationer och roll i samhället. Inom sjukvården finns svårigheter med att uppmärksamma och behandla dessa upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi. Metod: Studien var en litteraturstudie baserad på sammanställning av vetenskapliga artiklar. Resultat: Efter mastektomi upplevde kvinnor förlust och saknad av bröstet/brösten och att en del av deras identitet har tagits bort. Många upplevde sin kropp som grotesk och vanställd och hade svårt att acceptera sin kropp. Intimiteten och relationen till andra människor påverkades både positivt och negativt. Oro inför partnerns reaktion ledde till försämrad sexuell hälsa. Kvinnor som fick stöd av sin omgivning upplevde att det underlättade bearbetningen av situationen. Många upplevde lättnad då hotet om bröstcancer inte fanns kvar, detta var vanligast förekommande efter förebyggande mastektomi. Konklusion: Kvinnors upplevelser efter mastektomi kan vara så väl positiva som negativa. Därför är det viktigt att sjuksköterskan utgår ifrån en individanpassad omvårdnad. Ett stort problem är att sexualitet och intimitet förbises inom vården, vidare forskning om hur detta kan förbättras är nödvändigt.

   

 • 4807.
  Välitalo, Jimmi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Konflikter i skolan: En kvalitativ studie om hur pedagoger uttalar sig om konflikthanteringsarbete i skolan2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att synliggöra vilka konflikthanteringsmetoder sex pedagoger på skolor i en mellanstor kommun i sydöstra Sverige säger sig arbeta med. Pedagogerna är verksamma inom årskurs 1-3 samt fritidshemmet. Syftet är också att redogöra för pedagogernas erfarenheter och åsikter om den konflikthanteringsmetod som möjligtvis används. Vi vill även synliggöra vilka faktorer som kan bidra till konflikter i skolan. De forskningsfrågor vi arbetar utefter är: Vilka konflikthanteringsmetoder används? Upplever pedagogerna att arbetet ger resultat? Vilka slags konflikter upplever pedagogerna finns mellan elev/elev och elev/pedagog i skolan?

  Arbetet ger en översikt av hur konflikthantering kan se ut i skolan, vilka faktorer som kan påverka konflikter och dess uppkomst samt hur man som pedagog arbetar med konflikthantering i skolan. Genom intervjuer med verksamma pedagoger har vi sökt svar på ovanstående frågor. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att de skolor som deltagit i undersökningen arbetar medvetet med konflikthantering genom olika metoder. Likaså ser orsaker till konflikter likvärdiga ut på samtliga skolor trots att de använder olika metoder för att förebygga konflikter. Däremot finns det skillnader i resultatet som konflikthanteringsarbetet ger, då endast en av pedagogerna som medverkat i undersökningen anser sig kunna se resultat av den konflikthanteringsmetod som används av denna person.

 • 4808.
  Västskär, Mirjam
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Språkstörning och matematiksvårigheter: några gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemområdet i denna uppsats rör matematiksvårigheter hos elever med språkstörning på gymnasiet. Bakgrunden är bland annat den rapport från SPSM (2018) som visar att rutiner kring elever med språkstörning på gymnasiet är bristfälliga samt en stor mängd forskning som konstaterar att det finns ett samband mellan språkstörning och matematik. Uppsatsens syfte är att synliggöra denna grupp genom att undersöka hur några elever med språkstörning på gymnasiet upplever och har upplevt sina matematiksvårigheter. Eftersom undersökningen utgår ifrån elevperspektivet valdes semistrukturerade intervjuer som metod. De fem deltagarna har alla diagnosen språkstörning, går på gymnasiet och har inte klarat gymnasiets första matematikkurs på utsatt tid.

         Elevernas berättelser och upplevelser diskuteras utifrån attributionsteorins modell om hur vi attribuerar våra motgångar och framgångar. Det framkommer att alla eleverna har fått kämpa med matematiken genom hela sin skolgång. Eleverna förklarar sina svårigheter till övervägande del med stabila, det vill säga oföränderliga, faktorer, både sådana som ligger utanför dem själva (externa) och sådana som ligger inom dem själva (interna). Varken eleverna själva eller lärare de mött, har kopplat ihop matematiksvårigheterna med diagnosen språkstörning.

         Utifrån resultaten diskuteras bland annat vikten av kunskap om sambandet mellan språkstörning och matematiksvårigheter hos matematiklärare samt samarbetet mellan denne och specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare diskuteras organisatoriska förändringar som skulle kunna underlätta för den här elevgruppen och att man bör ha i beaktande hur upprepade misslyckanden resulterar i minskad motivation. Detta är särskilt relevant för elever, som förklarar sina motgångar med stabila, oföränderliga faktorer, då det minskar möjligheten att ta vara på den kapacitet de har.

   

 • 4809.
  Wachtmeister, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Läslust och intresse för skönlitteratur i tonåren: Är dagens skolungdomar intresserade av att läsa skönlitteratur?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vårt samhälle finns det många sätt att förnöja sig på till exempel, film, dataspel med mera, men trots detta stora nöjesutbud finns det fortfarande många böcker. Ratar dagens ungdomar skönlitterära böcker, framför annan underhållning? Är skönlitteratur främst en del av skolans värld där vissa saker måste göras? Denna undran har resulterat i denna uppsats där jag gör en mikroundersökning av dagens ungdomars intresse för skönlitteratur. Mina informanter blev två årskurser på en 6-9 skola, valet föll på en åttonde och en nionde klass. Ett frågeformulär och fyra samtalsgrupper senare fanns det underlag för att se om eleverna var positivt inställda till skönlitteratur. Utifrån detta underlag har nu denna undersökning av tonåringars läsintresse och läsvanor resulterat i att en majoritet av dessa ungdomar var positivt inställda till skönlitteratur. Även tidigare forskning runt detta ämne tas upp. Förutom intresse för skönlitterär läsning, behandlas även vad som kan vara orsaker till att det finns ett intresse eller varför det är svagt.

 • 4810.
  Wackenfors, Marianne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Jonsson, Eva
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Bergström, Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Språkstörning ett socialt och kommunikativt handikapp 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Språkstörning är ett funktionshinder som inte kan kompenseras fullt ut och som kvarstår genom livet men ändra karaktär över tid. Vårt syfte med denna studie är att undersöka på vilket sätt språkstörningen är ett handikapp för barn i ålder 4 - 16 år i ett socialt och kommunikativt sammanhang.

  Studien baseras på intervjuer av pedagoger, specialpedagoger och logopeder. Vi har även undersökt uppfattningen hos föräldrar till barn i språkklass med hjälp av enkäter.

  Resultatet av våra intervjuer bekräftar de erfarenheter vi själva har från arbete med språkstörda barn. En språkstörning är ett socialt och kommunikativt handikapp. Våra resultat indikerar även att detta kan föregås av ärftliga faktorer då vi uppfattar att föräldrar hade svårigheter att besvara enkäterna.

  Sammanfattningsvis menar vi att barn med språkstörning behöver mycket hjälp av särskilt utbildad personal för att kunna förstå omgivningen och få fler sociala relationer.

 • 4811.
  Wadestig, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fridholm, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Påverkar autistiska personlighetsdrag förmågan att minnas ansiktsemotioner?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Personer med autismspektrumtillstånd har en nedsatt social förmåga och tidigare forskning har visat att dessa personer har ett annorlunda sätt att se på och tolka information uttryckt i ansikten jämfört med normalt utvecklade individer. Vi har i vår studie mätt förekomst av autistiska personlighetsdrag mätt med Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) och minnesförmåga för ansiktsemotioner genom ett two-alternative forced choice test där bilder på ansiktsemotioner uttryckta i höger- respektive vänsterhalvprofil och uttryckta företrädelsevis i övre respektive nedre delen av ansiktet presenterades för de 71 försöksdeltagarna. Vi har kunnat visa ett negativt linjärt samband (r = -.30, n = 71, p = .013) mellan autistiska personlighetsdrag och minnesförmåga för ansiktsemotioner, där ett större antal autistiska personlighetsdrag var korrelerade med en sämre minnesförmåga. Vi fann också generellt en försämrad minnesprestation för de emotioner som främst uttrycks i övre delen jämfört med nedre delen av ansiktet (Wilks lambda = .494, F (1, 69) = 70.713, p < .0005, effektstorlek = .51), men däremot ingen signifikant skillnad för om emotionerna presenterades i höger eller vänster halvprofil. Inte heller framkom någon interaktionseffekt mellan autistiska personlighetsdrag, halvprofil och var i ansiktet emotionen främst uttrycks.

 • 4812.
  Wahlgren, Jannice
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöberg, Isabelle
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Saltkonsumtion till saltreduktion - sensorisk skillnad i saltreducerad industriell rotfruktssoppa2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människan har i alla tider varit beroende av salt för kroppens funktioner, men i dagens samhälle äter många alldeles för mycket salt som också är en bidragande faktor i vanliga livsstilssjukdomar som hjärt-­ och kärlproblematik. Många företag i livsmedelsindustrin jobbar idag aktivt med att reducera salt i sina produkter och detta arbete är en utmaning då sensoriska attribut som smak, doft och konsistens inte bör försämras. Den aktuella studien syftar därför till att reformulera en industriell rotfruktssoppa med reducerat saltinnehåll samt undersöka om reducering av salt och ett utbyte av salt mot en saltersättningsprodukt i denna rotfruktsoppa bidrar till skillnad i sensorisk upplevelse jämfört med ursprungsprodukten. Det är också av intresse att studera bedömarnas inställning till soppor med minskad halt natriumklorid. Genom att reformulera befintlig rotfruktssoppa i två olika saltreducerade utföranden har triangeltester gjorts för att se om det finns någon skillnad mellan dessa och soppan i sitt ursprung-­utförande. Triangeltesterna visade att sopporna visade signifikant skillnad jämfört med ursprungsprodukten. Bedömarna ombads även att skriva kvalitativa kommentarer för smak, doft och konsistens vilket främst visade att bedömarna ansåg de saltreducerade sopporna som något mer milda i smaken. Resultaten visade att bedömarna hade en relativt positiv inställning till sopporna, oavsett utförande.

 • 4813.
  Wahlgren, Katarina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kursu, Satu
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patientens upplevelser av smärta vid venösa bensår och dess påverkan på livet: Patient´s experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Background: Patients with leg ulcer suffers often of woundpain. Healthcare professionals will strive after having knowledge and understanding for how woundpain influences the patient's quality of life. Aim: The aim is to elucidate the patient's experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life. Method: The procedure has been a systematic literature overview with a systematic search in different databases. The search resulted in nine scientific articles. Results: In the result, four central categories arrived; how the patient's lives were changed, how the patient's psychic health was changed, how the patient's experience of nursing and how the patient's thoughts about the future where. Conclusion: Although each people is unique so exists that certain phenomena that are too many common patients with difficult healing leg ulcer and that has importance for their quality of life. It is important with a good communication average patient and nurse when it comes to handling the pain at venous leg ulcer.

 • 4814.
  Wahlgren, Margareta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kan abstrakt matematik engagera samhällsvetare?2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kursen Matematik B är gemensam för alla program på gymnasieskolan idag.

  Knappt 40% av eleverna på samhällsprogrammet fick IG på det nationella provet

  läsåret 08/09. Jag försöker i min undersökning hitta svar på varför så många av

  samhällseleverna misslyckas med kursen. Undersökning visar att dessa elever har

  ett stort behov av att arbeta med verklighetsanknutna uppgifter. Den abstrakta

  matematiken i Matematik B upplevs av många som svår och meningslös.

  Under den kvalitativa delen av undersökningen har jag observerat elever när de

  tillsammans har arbetat med att översätta en konkret situation i en kontext till ett

  abstrakt matematiskt uttryck. Resultatet av undersökningen visade att elever som

  arbetade tillsammans ökade både sitt engagemang och sin förmåga att lösa

  uppgifter. Oberoende av om de hade ett avancerat matematiskt språk att

  kommunicera med eller om de använde ett enkelt språk lyckades de med sin

  uppgift i högre grad när deras samtal flöt ledigt under tiden de samarbetade.

  Intervjuerna jag genomförde visade elevernas pragmatiska inställning till

  matematikstudierna, de arbetar för att klara sina prov och få bra betyg, inte för att

  utveckla sin kunskap eller sin logiska förmåga.

  I diskussionen tar jag upp behovet av att göra matematiken mer angelägen för

  samhällselever, både med avseende på kursens innehåll och vilka arbetsmetoder

  som bör utvecklas.

 • 4815.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Postcolonial Study of Fact and Fiction in Monica Ali's Brick Lane2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4816.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Att vara eller icke vara, en tolkningsfråga: En historiografisk undersökning av de armeniska massakrerna 19152009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en historiografisk undersökning. Den granskar forskning som bedömer de

  armeniska massakrerna som folkmord och forskning som ifrågasätter detta. Händelserna är

  mycket omdiskuterade båda politiskt och historiskt.

  En bakgrundsöversikt belyser de sista tre decennierna av det osmanska rikets moderna historia

  och förspelet till händelserna under första världskriget samt påverkan av stormaktspolitiken

  under senare delen 1800-talet och början av 1900-talet på utvecklingen i Mellanöstern och

  främst inom det osmanska imperiet. Uppsatsen diskuterar vilken roll turkisk nationalism,

  turanism och panislamism spelade i händelserna och hur dessa påverkade relationen mellan

  ungturkrörelsen och armenierna.

  Hur tolkar forskarna källorna och vilken roll spelar källmaterialet i rekonstrueringen av

  historiska fakta bakom debatten om mordet på den osmanskt armeniska befolkningen 1915?

  Analyserna omfattar flera åsikter och attityder inom genocidforskning; det finns historiker och

  andra forskare som förnekar och förkastar idén att det var genocid; andra vill ha ett

  internationellt erkännande av massakrerna i Anatolien och klarhet om den turkiska statens

  skuld i denna fråga. Syftet med uppsatsen är att klarlägga förklaringarna och slutsatserna de

  utvalda forskarna har kommit fram till i sina analyser. Uppsatsen varken anklagar eller tar

  ställning för eller emot rubriceringen av massakrerna och förhåller sig neutral i största möjliga

  mån.

  Nyckelord: armenier, dashnak, hunchak, massakrer, ungturkar, ittihadister, CUP, turkism,

  turkisk nationalism, Turan och turanism, revolution, deportationer, omlokalisering, uppror,

  skuld, förnekelse och erkännande.

 • 4817.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Axelssönerna (Tott): Ett ekonomiskt imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influential

  Nordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the Axelsson

  Totts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their political

  actions and social bands. The Axelsson brothers of the Tott Dynasty would become of one of the

  most powerful noble families within the Nordic Union between 1444 och 1487.

  Axel Pedersen (Tott) would through well chosen marriage alliances into the noble families of both

  Denmark and Sweden, and with political prowess lay the foundation for one of the most dynamic

  family empires of the fifteenth century. In the year 1442, the Axelsson brothers swore loyalty to

  each other; to protect and defend their mercantile and economical interests in Denmark and

  Sweden. They would eventually control the trading routes in the border areas of the Union, and by

  exploiting the political chaos within the Union they would gain access and influence to the land

  trading routes for export and import within the Union and the shipping export routes in the Baltic

  Sea allowing them access to the Russian market through Finland and Estonia.

  The island of Gotland, with its tactical and important geographical position in the Baltic Sea

  became the key to the Nordic Union. Olof Axelsson (Tott) sailing under the Danish flag took

  possession of Gotland in 1449. Although technically a part of the Danish kingdom, in practice the

  island would remain independent and under the control of the Axelsson brothers until 1487 when

  the last surviving brother, Sir Ivar relinquished his rights to Gotland in favor of the Danish

  monarch, King Hans.

  The Axelsson brothers (Tott) would hold the key to The Nordic Union for almost four decades.

  Thus controlling the future of the union within the family by marriage, by political associations

  within and outside of the Union and most importantly by creating an economical empire based on

  personal family politics and border gentry aspirations.

 • 4818.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Better a Railing at the Top of the Cliff than a Hospital at the Bottom!": the use of Edward Lear's nonsense ABC as a didactical tool in the development of  pronunciation skills in young lerarners of English2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The development and acquisition of English pronunciation in learners of English is a much neglected area of linguistic study. Research predominantly focuses on the pronunciation skills in adult English learners. However, there is no relevant data pertaining to the pronunciation skills in young English learners. Studies pertaining to pronunciation and oral proficiency are needed in order to fully assess the development and promotion of English language pronunciation in educational settings. It is necessary to encourage the active learning of pronunciation skills in young learners, in order for them to under pin the phonetical and phonological structures of the English language at the earliest stages of their language acquisition. The natural curiosity that young children display for sounds, rhymes and words is a resource that should be exploited by teachers in order to promote and encourage proficient pronunciation at the earliest stage of a child’s Second Language Acquisition (SLA).

  The current study focuses on the use of nonsense language in Second Language educational settings in order to introduce phonology and phonetics at the earliest stage of English language acquisition to encourage correct pronunciation in young L2 learners of English. The materials chosen for the study are selected verses from Edward Lear’s nonsense ABC. The nonsense ABC is introduced as a teaching/learning tool to help young primary school children in Sweden develop their pronunciation skills and avoid fossilized language patterns at a later stage of Second Language Acquisition. Young language learners need a solid foundation on which to build their language skills in order to develop as mature Second Language learners.

  The findings of this investigation showed that the introduction of nonsense language as a practical and didactical tool for the development of pronunciation had a positive effect on the development of pronunciation skills in the beginner English Language Learners (ELL) who actively participated in the study.

 • 4819.
  Walldén- Mårtensson, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wemfors, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Om att leva i den "snåla världen": En kvalitativ studie om ensamstående föräldrars och barns upplevelser och strategier i dagens konsumtionssamhälle.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Poverty among children has received a great deal of attention in the media the past few years. The group in which poverty among children has increased most is among single parents; therefore we have chosen to examine this group in this study. The purpose of this study is to take part in single parents and their children’s experiences of living within a very tight budget and the strategies they use. We found it interesting to put this information in relationship to the consumer society we live in today. Single parents and some of their children have participated in this study.

  Using focus groups in which the constellations were different group discussions were led that were based on different themes that are relevant to this study. A qualitative study has been done in which interest in the interviewed peoples own experiences and stories has been in focus. This has been done using an abductive approach. With the help of previous knowledge and literature studies we have found our preliminary theories. These theories were then applied to the interviewers; this led to the theories used in the study. The theoretical perspective used is from Bourdieus thoughts about the concept lifestyle along with Goffmans reasoning about the importance of rolls in the social scene where individuals act to reflect themselves. We have even found a perspective of stress theories to be interesting.

  One conclusion in this study is that the choice of strategies can be reflected in the individual’s lifestyle.  

   

   

 • 4820.
  Wallgren, Lisette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The complex service field-Is it possible to standardize? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The field of complex services contains several actors. First it is the complex service companies that supply a professional service supplier. The professional service provider acts in many cases as a consultant. Secondly, the professional service provider works together with the client to reach a more efficient marketing. That marketing is then directed towards the customer. The customer is the client’s client and the end result.

  The purpose with this dissertation is to investigate if it is possible to standardize the working procedure in order to make it as efficient as possible. We choose to investigate this based on interviews with two firms: Marklyss, a domestically operating firm, and GFK, an internationally operating firm. Our limitation is due to the ability to find participating firms.

  Based on the interviews, we analysed the collected information through different theories such as 7K and standardization versus adaptation model. This was done to find similarities and differences between the companies. We found that there were some similarities that could be used to create a standardized platform for the working procedure. Also we found some differences that could be investigated further if there is any possibility to find out why and if it is possible to transform it into a similarity.

 • 4821.
  Wallin Andersson, Nathalie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom: en litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. Tvångsåtgärder är i Sverige olagligt och kan ej tillämpas i omvårdnaden då personer med demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Att få personer med demenssjukdom att samverka i omvårdnaden kräver således andra åtgärder för att kringgå dessa dilemman. Syfte: Att belysa vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt där 11 artiklar granskades. Analysmetoden inspirerades av Forsberg och Wengströms tidigare etablerade modell. Resultat: Två huvudkategorier med två underkategorier under vardera. Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman. Det utkristalliserades i resultatet att tvång faktiskt förekommer i omvårdnaden av personer med demenssjukdom trots att de faller utanför befintliga lagrum. Det framkom dock i resultatet att ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom var en av nycklarna till att kringgå etiska dilemman. Vårdpersonalens utbildningsgrad påverkade i vilken utsträckning en personcentrerad vård utövades. Slutsats: Mer utbildning krävs för att öka vårdpersonalens kunskap i hur en personcentrerad omvårdnad skall bedrivas för att undvika att etiska dilemman uppstår. Därtill behöver vårdpersonal i större utsträckning beakta de etiska värdegrunderna för omvårdnad. Det leder till en förbättrad omvårdnad samt livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad bör således ingå redan i grundutbildningen för all vårdpersonal.

 • 4822.
  Wallin, Angelica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Didaktiska strategier inom naturvetenskap: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares didaktiska strategier vid arbete med naturvetenskap. Hur förskollärare motiverar val av metod vid lärandesituationer. Studien är kvalitativ med en teoretisk utgångspunkt i fenomenografin. Den kvalitativa metoden i studien är semistrukturerade intervjuer där svaren analyserats i olika kategorier för att försöka se olika samband för att sedan koppla till litteratur som har anknytning till studien. Via kategorierna synliggörs resultaten att intresse, engagemang och samtal med barnen anses som betydelsefulla delar vid barns lärande om naturvetenskap samt att barnens intresse står i fokus för val av lärandeobjekt och metod.

 • 4823.
  Wallin, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Yrkeselevers lärande inom Energi och Miljö: En jämförelse mellan olika undervisningssätt på Fordonsprogrammet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka kunskapsmässiga skillnader inom ett avgränsat avsnitt inom Naturkunskap A mellan två grupper av gymnasieelever som undervisades utefter olika pedagogiska synsätt. Vidare undersöktes elevernas egna reflektioner kring sitt lärande och vilka övriga färdigheter de upplevde sig ha utvecklat och om det framkom någon skillnad mellan grupperna. Metoden för studien var att dela upp eleverna i grupper varav en undervisades genom katederundervisning och en arbetade projektbaserat och ämnesintegrerat. Enkäter genomfördes för att belysa vilka förkunskaper som fanns initialt och sedan för att undersöka hur kunskapsutvecklingen såg ut ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Intervjuer med ett urval av eleverna genomfördes också för att få information om elevernas upplevelser av sitt eget lärande samt vilka färdigheter de ansåg sig ha utvecklat. Sammanfattningsvis så visar min studie att projektbaserad och ämnesintegrerad undervisning är en god metod att höja motivationen, öka engagemanget, utveckla helhetssyn, samarbetsförmåga, reflektions- och analysförmåga och därmed få ett djup i lärandet med bestående kunskaper. Katederundervisning är inte uteslutet som undervisningsform utan snarare pekar studien på att en kombination är det mest produktiva.

 • 4824.
  Wallin, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ämnesintegration på Fordons- och transportprogrammet: Några yrkesämneslärares perspektiv på ämnesintegration mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera de möjligheter och hinder som några yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet upplevde med ämnesintegrerad undervisning. Fokus låg på för- och nackdelar för elevernas lärande och förberedelse inför yrkeslivet. Vidare undersöktes hur ämnesintegrationen, som yrkesämneslärarna hade erfarenhet av, var strukturerad och vilka utvecklingsmöjligheter yrkesämneslärarna ansåg att ämnesintegration hade. Ämnesintegration definierades här som ett medvetet arbetssätt, där mer än en kurs och en lärare var involverad och kursmål från flera kurser bedömdes. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med intervjuer av sex yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet som arbetade på samma gymnasieskola. Sammanfattningsvis visade studien att deltagande yrkesämneslärare ansåg att ämnesintegration var ett bra arbetssätt för att ge eleverna möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och förberedas inför yrkeslivet. Dock var deltagande yrkesämneslärare tveksamma beträffande den struktur skolan arbetade efter, en struktur som var baserad på de gymnasiegemensamma ämnena. De upplevde att detta medförde att eleverna eventuellt inte tillgodogjorde sig de fördelar som brukar lyftas fram med ämnesintegration. De såg en positiv utvecklingspotential för skolan med en genomarbetad ämnesintegrerad profil. Studien visade även att det fanns områden som skolan behövde utveckla för att ämnesintegration skulle bli ett framgångsrikt koncept, exempelvis att överbrygga olikheter mellan yrkesämneslärare och ämneslärare samt satsa på kompetensutveckling. 

 • 4825.
  Wallin, Jani
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att enbart gälla skriven text till att även innefatta bild, musik, film och andra medier, de facto används och fungerar i skolans verklighet.

  I studien tecknas först en bild av det forskningsläge som ligger till grund för hela studien och som samtidigt anknyter till undersökningsämnet.

  Den metod som används är en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där åtta respondenter, fyra lärare och fyra elever, intervjuas.

  Resultatet visar att det tycks finnas ett glapp mellan styrdokumentens tankar om det vidgade textbegreppet i skolan och hur det faktiskt ser ut i skolan.

  Uppsatsen avslutas med en diskussion där det i två teman, Textbegreppet i en vid definition och Olika syn på olika medier, diskuteras kring de empiriska resultaten i anknytning till den forskning som lyfts upp i studien. I studiens avslutande del, Avslutande reflektioner, poängteras glappet mellan styrdokumenten och verkligheten och en mer vid syn på textbegreppet uppmuntras.

 • 4826.
  Wallin, Nils
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  "Vatten gifver gräs": Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet.

  Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under perioden måste revideras.

  För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 172 socknar av 253 ängsvattning.

 • 4827.
  Wallin, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Mellblom, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nyckeln till naturvetenskap: En studie av pedagogers arbete med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.

 • 4828.
  Wallstedt, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för teknik.
  Maskinskydd på rullriktverk2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  ESAB is a world leader in production of welding consumables and equipment. The company manufactures, among other things, welding electrodes. A roller straightening unit is used in the cutting process to straighten the wire, which the welding electrode consists of, by adjusting some of the rollers during operation. According to ESAB’s standard and the European machinery directives, moving parts of machinery, such as rollers of the roller straightening unit, must be out of the operator’s reach. Guards and protective devices should achieve their safety function with minimal downtime and the least reduction in productivity. The main purpose with this project is to draw up protection device proposals for roller straightening units and based on drawings implement one suitable concept.

 • 4829.
  Waltersson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av tidigare forskning kring ADHD är syftet med denna studie att få en djupare inblick i hur pedagoger på en organisatorisk nivå bemöter ADHD elever i undervisningen. Detta görs genom att synliggöra de erfarenheter pedagoger i grundskolans senare år har inom området. Kunskap om att hantera elever med ADHD är värdefull eftersom det blir lättare att bemöta och undervisa elever med denna diagnos. Detta val gjordes för att diagnosen ADHD ofta förekommer i dagens skolor och i flera elevgrupper. Detta ställer stora krav på pedagogen att besitta tillräckliga kunskaper, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, för att kunna hantera och bemöta dessa elever i olika undervisningssituationer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning samt pedagogens roll kring ADHD. Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Eftersom detta ämne behandlas utifrån pedagogens synvinkel, har undersökningsgruppen bestått utav fyra olika pedagoger. Intervjumetoden som valdes var den kvalitativa, som spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades och sammanfattades. I resultatet framgick att bemötandet av ADHD elever på organisatorisk nivå är av stor betydelse för det både eleven och pedagogen. I diskussionen belyses de olika undervisningsmetoder, med tyngdpunkt på organisationen i klassrummet, som pedagogerna använde kopplat till litteratur och syfte.

 • 4830.
  Wang, Chenghong (Roger)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Wang, Guocheng (Peter)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Wang, Mingliang (Leo)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Analysis of the Competitiveness of the Ningbo Garment Industry2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This dissertation focuses on the topic of competitiveness of the Ningbo garment industry. The purpose is to find out the strengths and weaknesses of the Ningbo garment industry by applying different theories assessing its competitiveness. The theoretical framework discussion is based on a literature review about competitiveness and its assessment theories and relevant garment theories. We analyzed the case in a qualitative and a quantitative way. The Porter’s “diamond” model and the Tim Padmorre & Hervey Gibson’s GEM model are our theoretical frameworks. In the process of quantification in the analysis of the GEM model, the authors of this dissertation conducted questionnaires addressed to 22 specialists and 173 garment company’s managers in Ningbo. We came to the conclusion that the Ningbo garment industry has competitiveness at a national level. Since the documentary data are based on past material and the process of scoring is subjective, the results of this study are valid to some extent and may not entirely reflect its status quo. The paper concluded with the criticism of methodology and authors’ implications of how to improve the competitiveness of the Ningbo garment industry.

 • 4831.
  Wang, Fangfang
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  English Article Acquisition : An Investigation among Chinese Students2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4832.
  Wang, Jiaoli (Lily)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Jiang, Xiaodong (Jack)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Motivation Mechanism for Chinese Public Departments2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Problems: The problem is that there is a lack of an academically reliable motivation theory originating from public organizations. However, there are motivation theories that have been tested on a variety of organizations. The fact that many public organizations have performance problems indicates that there is a need for a motivation theory which is applicable to public organization.

  Purpose: The prime practical purpose is to compare the perceived conditions within the Chinese civil servant system with western theories of what constitutes satisfying work conditions. A further purpose is to suggest normative hypotheses about how these theories might be used to increase work satisfaction in the Chinese civil servant organization.

  Methodology: To test our suggested motivation mechanism we conducted a survey using questionnaire and interview. Our research area is Ningbo and our case is a Ningbo Personnel Department.

  Conclusions: The research showed that the modified motivation theories could be used in the Chinese public departments and our created motivation mechanism could be used to improve the working efficiency in Chinese public departments at least in advanced areas.

 • 4833.
  Wang, Libo (Michael)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zhu, Bo (Pritt)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Competitors' Cluster - A Phenomenon in the Field of Retail Locating2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Cluster is a common phenomenon in developed countries. Horizontal clusters and vertical clusters are often seen in these countries. In the domestic retailing, a particular type of cluster—competitors’ cluster plays an important role in the past, nowadays and in the future. Though many researchers have investigated into clusters and talked a lot about the benefits firms could share by clustering together, few of them explained directly why the competitors of the same trade cluster together for competition. This dissertation tried to find explanatory factors that lead competitors to clusters by taking the electronics stores in Kristianstad as an example. Based on the cluster theory, the imitative behavior theory, Huff ’s model, the 4C theory, five underlying factors (the rivals, the costs, the traveling distance, the shopping area and the purchase volume) were put forward. Six propositions were set up to testify these five factors existing in formation of the cluster. A survey was conducted by using face-to-face interview on retailers and questionnaire on consumers. The results of the survey indicated that the propositions were valuable when it came to explain why the phenomenon of the competitors’ cluster emerged. The survey implied that when firms chose to locate the stores, from their own perspective, they wanted to constrain rivals and reduce costs by clustering. Meanwhile, firms also took the consumers’ attractiveness into their consideration. Shopping area and traveling distance were exact explanatory factors, which can reveal incentives of the retailing competitors’ cluster. The research will do help to the future retailing development in China and also can be helpful for the governments in China to plan the commerce distribution.

 • 4834.
  Wang, Shuang
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Xiang, Linjing
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Xing, Fei
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Green food development in China: focus on the east2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose/aim

  The aim of our dissertation is to increase consumers’ buying awareness of green food and promote green food consumption in eastern China.

  Approach

  We collect data through a questionnaire and present hypotheses through reading related scientific articles. The data analysis includes description of samples and statistical tests in the form of cross tabulations, chi squares and frequency tables.

  Findings

  The questionnaire researches consumers’ income and education levels, ages and price of green food, etc. We find ages and education levels have a significant influence on frequency of buying green food, while income levels and price have no strong influence.

  Originality/value

  An original idea is to research the current green food market, and based on it to increase the consumers’ buying awareness and promote green food consumption. Further, the empirical data is collected from different cities in the east where there is a higher demand of green food. The study has value for the debate concerning the group of people who are older and have lower education levels as our great target consumers. The result of income levels and price means consumers are more lay attention to green food quality.

 • 4835.
  Wang, Yu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zhu, Gang
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Hu, Zhiang
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Headquarters relocation of Chinese domestic firms within China——case study of a fashion firm in Ningbo 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Headquarters relocation of Chinese domestic firms within China is a new economic phenomenon in recent years. Domestic firms’ headquarters relocation has a tremendous influence on the economy of the cities and these firms. We believe this phenomenon can be explained by the classical economic rules. The purpose of this dissertation is to find the factors explaining headquarters relocation from the perspectives of internal and external areas of the Chinese firms. On the basis of relevant literature review and our case study of headquarters relocation, a model, which can be used to evaluate the situation of firms that plan to relocate their headquarters, is developed. Two types, seven internal factors and seven external ones, are integrated in our model. To test this model, we have developed two hypotheses, made a questionnaire within Zhejiang province of China and interviewed two managers. The result from the survey indicates that the thirteen factors listed in the questionnaire were considered important. Four factors are the core factors. Meanwhile, the result also shows that, “the different wishes of the most staff to the headquarters relocation”(the staff’s opinions toward relocation differed), need not to be considered to most firms when they make a decision of headquarters relocation. This is a weak factor. Hence, we revise our model to remove this factor. On the other hand, we can see the general analysis of the four core factors in headquarters relocation available still in firms of different industries.

 • 4836.
  Wanlu, Song
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Bobbie in the Railway Children: The Harmony Seeker2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4837.
  Wanstadius, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Andersson, Katarina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Att motivera ungdomar till fysisk aktivitet och bra kostvanor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt och fetma är i dag ett snabbt ökande hälsoproblem i Sverige och övriga världen, framförallt bland barn och ungdomar. En betydande orsak till att övervikten i Sverige ökat är en felaktigt sammansatt kost och att vi blivit fysiskt inaktiva i allt större omfattning. Genom att motivera barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter och äta hälsosammare kan positiva hälsokonsekvenser uppnås. Syftet var att undersöka kost- och motionsvanor bland elever i skolår 9, samt jämföra hur flickor respektive pojkar kan motiveras till bra kost- och motionsvanor. Vi valde att genomföra en enkätundersökning på elever i skolår 9 i Kristianstads kommun, där sammanlagt 235 elever besvarade enkäten. Resultatet visade att eleverna i skolan skulle kunna motiveras av fler idrottslektioner, gratis frukt på rasterna samt att få möjlighet att påverka såväl skollunchen som idrottslektionernas innehåll. En könsskillnad som framkom var att inom skolidrotten motiverades flickor i högre grad än pojkar av prova-på-dagar utan tävlingsmoment, medan pojkarna främst motiverades av idrottsturneringar som skolan anordnar. Slutsatsen av denna studie är att skolan är en viktig arena för att motivera barn och ungdomar till bra kost- och motionsvanor. Genom att utveckla undervisningen i idrott och hälsa och främja hälsosamma kostvanor i skolmiljön, kan skolan bidra till att skapa bestående motivation och intresse för kost och motion hos eleverna.

 • 4838.
  Ward, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Bör fantasylitteratur bli en verklighet i svenskundervisningen?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om fantasylitteraturens plats i svenskundervisningen och nyttan med fantasyromaner. Min undersökning utgår ifrån en enkätundersökning med 56 deltagande elever och intervjuer, tre enskilda och tre via mail. Syftet med undersökningen är att få reda på om fantasylitteraturen har sin plats i svenskundervisningen enligt eleverna och om de ser någon nytta med att läsa fantasyromaner. Enkätundersökningen visade att majoriteten var negativ till att plocka in fantasy i undervisningen. Intervjuerna visade att de ungdomar som läser fantasyromaner ser fantasylitteraturen som en självklar del av svenskundervisningen och litteraturen ställde sig i de flesta fall positiv till fantasygenren.

 • 4839.
  Wastring, Emma
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  En ny teknikkultur: äkthet i sociala medier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie ger ökad kunskap om hur en digital artefakt inom sociala medier skulle kunna uppmuntra till äkthet, som en motpol till profilering för att skapa en balans mellan profilering och äkthet. Studien barhandlar området “hur och varför användare presenterar sig och för sig på ett visst vis i sociala medier”. Detta förstås och diskuteras med hjälp av de två ändpunkterna äkthet och profilering. Studien berör även designerns roll i detta sammanhang.

  Studien undersöker området genom en litteraturstudie, samt en egen kvalitativ studie i form av semistrukturerade gruppintervjuer. Studien visar att intressenterna upplever de att sociala medier utgör en viss press till profilering. Offentliga miljöer visar sig gynna profilering, medans mindre sammanhang gynnar äkthet. Vad gäller kommunikationsformer så gynnas profilering i de kommunikationsformer som kommer så långt ifrån det fysiskt verkliga mötet som möjligt, medans äkthet gynnas i de kommunikationsformer som upplevs komma så nära det fysiskt verkliga mötet som möjligt.

  Studien föreslår att en digital artefakt inom sociala medier som syftar till att uppmuntra till äkthet bör skapa en trygg miljö, där allt inte alltid är till för alla och där kommunikationsformer som främjar äkthet uppmuntras.

 • 4840.
  Wayele, Ban
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Nezami, Rashida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Förekomst av parodontit och karies hos typ 2 – diabetiker2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the prevalence of gingivitis, periodontitis and dental caries in individuals with type 2 – diabetes. The study was conducted in a form of a general literature review with the restricted to the following conditions: human studies, English, and articles published between 2007 - 2012. Articles lacking a control group were excluded. The data were collected through searches of the medical database PubMed. A compilation of 11 scientific articles was examined.

  In individuals with diabetes mellitus type 2, the presence of gingivitis was identified in 3 articles, periodontitis in 10, and dental caries in 3 articles. The 3 articles that showed presence of gingivitis demonstrated that individuals with type 2 – diabetes had a higher prevalence of gingivitis compared to non-diabetic individuals. A higher prevalence of periodontitis in individuals with type 2 – diabetes mellitus was found in 10/10 publications. Theses studies demonstrated in individuals with type 2 – a significantly higher incidence of deep pocket depths, attachment loss, recession defects and with higher plaque and gingival index scores. The three articles that showed the presence of dental caries also demonstrated a higher prevalence of dental caries in individuals with type 2 – diabetes mellitus. 

  The articles included in the literature study showed statistically significant higher prevalence of gingivitis, periodontitis, and dental caries in individuals with type 2 – diabetes mellitus than in individuals without a diagnosis of diabetes.

  Keywords: Type 2 – Diabetes, Gingivitis, Periodontitis and Dental Caries

 • 4841.
  Weihao, Du
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Ji, Qin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Liaoming, Wang
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The Relationship Between Human Resources and Urban Competitiveness A case study of Ningbo city 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Nowadays the competitiveness is a hot subject being studied all over the China. This dissertation is dedicated to analyzing the relationships between human resources and economic development, innovation and technology, and industrial cluster. The main purpose of this dissertation is to find out the extent to which human resource plays an important role in the competitiveness of one city, one economic region, even one state, and also to give some insight in how to accelerate the competitiveness enhancement by adjusting the quantity, quality, collocation, and structure of human resources, and so on.

  Literature review was conducted in the context of our theoretical framework discussion. Theories of Porter from USA and theory of competitiveness of Ni Pengfei from China were discussed. Then, a new model was created and, a deductive method was adopted. From different angles, three aspects associated with competitiveness were analyzed respectively. An in-depth case study of the city Ningbo, China was conducted. Our theoretical framework and model were tested in the case study.

  We came to conclusion that human resources has significant effect on the economic development, innovation and technology and industrial cluster. It is apparent that human resources is one of the crucial variables prompting competitiveness. Finally, further researches and practical implications of our study were discussed.

 • 4842.
  Welff Nantas, Christina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Persson, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  En jämförelse mellan ett engelskspråkigt klassrum i Sverige respektive Litauen2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete jämförs två engelskspråkiga klassrum som bygger på två olika samhällssystem, ett litauiskt och ett svenskt. Syftet är att upptäcka skillnader och likheter genom att se olika existerande kulturer i klassrummen. Avsikten är att tydliggöra vilka faktorer som skapar förutsättningar för en gynnsam språkutveckling i engelska. Två fallstudier och två intervjuer med en engelsklärare från respektive land har genomförts. Studiens resultat visar att det litauiska klassrummet tryckte mer än det svenska på kortare lektioner, mindre grupper och hög aktivitet av målspråket. Det svenska klassrummet betonade elevens personliga utveckling och möjligheter till inflytande, men samtidigt blev användningen av målspråket inte kontinuerligt eftersom de svenska eleverna ofta saknade relevant ordförråd.

 • 4843.
  Welin, Diana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Man blir opererad i magen men det sitter egentligen i huvet": En kvalitativ studie kring livskvalitet hos magsäcksopererade kvinnor i viktminskningssyfte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Fetma och övervikt leder till följdsjukdomar och problematiken med följdsjukdomar ökar för varje år. En metod för behandling mot fetma och övervikt som blir allt vanligare är magsäcksoperation som begränsar födointaget.

  Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur magsäcksopererade informanter själva resonerar kring sin upplevelse av att hantera sin livskvalitet i relation till magsäcksoperation som metod för viktminskning. Hur får de kunskap att hantera sitt nya liv och hur upplever de att de kan hantera sin nya livsstil?

  Metod: Studien var kvalitativ och utgick från semistrukturerad intervju med 5 kvinnor som genomgått magsäcksoperation i syfte att gå ner i vikt. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: I intervjuerna framkom det att en operation är den sista utvägen när andra alternativ till viktminskning misslyckats. Att leva med fetma innebär att bli utsatt för stigmatisering och en låg livskvalitet. Den kunskap de opererade behöver för att hantera sin nya livsstil får de inte från hälso- och sjukvården utan den skaffar dem på internet i forum med andra magsäcksopererade.  

  Konklusion: Livskvaliteten ökar efter en magsäcksoperation men informationen kring hur det nya livet och vad som kan förväntas och eventuella problem som uppkommer läggs på individen själv att skaffa sig kunskap om. En ökad förståelse och samordnade metoder för ett mer hälsofrämjande arbete inom den offentliga vården behöver utvecklas.

 • 4844.
  Welin, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Communities - Nätgemenskap ut ett sociologiskt perspektiv 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ, kvantitativ och teoretisk studie om människor och communities.

  Utifrån bland annat teoretiker som Giddens belyses ämnen som postmodernism och vart den har först oss. Utifrån Israels sammanfattning av teoretiker kan man ta del av Bourdieus tankar om socialt och kulturellt kapital, samt sociala fält.

  De egna teorierna har uppstått ur kvalitativa undersökningar såsom intervjuer. Även kvantitativa undersökningar har gjorts på medlemmar på community Helgon.

  I analyskapitlet sammanvävs frågeställningarna med teoretikerna och undersökningarna.

  Studien visar att communities används som en marknad för att synas. Detta är inget nytt fenomen utan även människor i de förmoderna samhällena ville sticka ut. Vad postmodernismen har gett oss är ett nytt fält att leva ut detta behov.

 • 4845.
  Wellbro, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Levin, Karolina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Hur patienter med övervikt- eller fetmaproblematik upplever vårdpersonalens bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter: En litteraturstudie2009Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som ökar bland befolkningen. Ett liv med övervikt eller fetma kan medföra en vardag med diskriminering och fördomar. Patienter med övervikt eller fetma kan uppleva brister i vårdpersonals bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur patienter med övervikt eller fetma upplever vårdpersonalens och framförallt sjuksköterskans bemötande i samband med hälso- och sjukvårdskontakter. Metod: Fördjupningsarbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie vilken baserades på sex vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienter med övervikt eller fetma upplevde vårdpersonals bemötande såväl positivt som negativt. Patienterna upplevde att vårdpersonals kunskap om övervikt och fetma var otillräcklig. Slutsats: Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har inte tillräcklig acceptans och förståelse för patienter med övervikt- eller fetmaproblematik. Det är därför av betydelse att vårdspersonal får kunskap om och erfarenhet av denna patientgrupp för att patienter ska uppleva sig väl bemötta, vilket i sig medför ökad motivation att klara av den livsstilsförändring de behöver göra.

 • 4846.
  Wemby, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Crafting a Dual-Market Strategy: A case study of Burberry2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In today’s competitive environment, companies compete for the same customers. Therefore, it is important to be able to satisfy the ever changing needs of customers. Companies can satisfy customer demand by learning about the customer and by alternating offerings in accordance to changing needs. These are actions undertaken by market driven companies. Alternatively, market driving companies satisfy customer demand by being creative and by focusing on customers’ future needs, an action which implies educating customers. However, there are also companies which pursue both of these strategies simultaneously. The purpose of this dissertation is to examine how companies implement a dual-market strategy, and how the strategy is incorporated into the business. Based on literature on closely related research fields, a framework is developed. This framework suggests that certain components influence a dual-market strategy. A study is conducted on the luxury fashion company Burberry. Through semi-structured interviews with employees at Burberry, this study investigates how the company’s use of a dual-market strategy affects the organisational culture and vision. The results indicate that the phenomenon of duality is noticeable in the company’s culture and vision. Due to the lack of research on a dual-market strategy, this study attempts to provide a deeper understanding of the phenomenon of duality. Companies can use the conclusions drawn from this study, as guidelines for how to pursue a dual-market strategy. However, more research is necessary before any generalisations can be made.

 • 4847.
  Wendel, Agneta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Barnen bakom missbruket: yrkesverksammas erfarenheter av gruppen som stöd2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this essay was to study how the communities work with groups as a support to children with addictive parents, and to increase my understanding of the groups meaning as a support. My main questions have been: How are the child group sessions formed? What kind of experience does the group leaders have regarding their functions? The study is a qualitative investigation that has been turned to prefessionals in the subject area and  is based on 6 interviews and secondary sources. The material has been analyzed from a narrativ theory as well as a salutogent perspective. Research shows that children growing up in an addictive environment often have decreased psychological health and are overrepresented amongst those who developed a future addiction. During the 1990- ies the first groups for children in addicted enviroments developed in Sweden and since then the groups have improved intensely. Reasearch shows that support is an important part for children with addictive parents and those who has managed well in life has had an adult to support and confirm them. All of my interviews worked with children are people too (CAP) as a method but the shape of the groups were formed differently. They showed the importance of meeting with other children in the same situations and rebuilding their self esteem. It was important that the child was aware that the parents addiction wasn´t their fault and nothing they could change. My result clearly shows the importance of the group existence and describes that the children progressivly opened up and could talk about their experiences. The need of the group sessions felt as large but the difficulty lies in how to get the children to enter the group. In the matter of development my interviews wanted the public to be more aware of these problems and let them know that these groups existed.

  Keywords: children, addictive parents, groups, support, professionals perspective

 • 4848.
  Wendt, Tobias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kinnwall, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Men läroboken är inte död...: En kvalitativ studie om lärobokens roll i svenskundervisningen i gymnasieskolan2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares uppfattning om lärobokens roll i svenskundervisningen på gymnasiet, samt hur de resonerar kring sin användning av läroböcker i undervisningen. Det empiriska materialet bygger på 5 semistrukturerade intervjuer med lärare av olika ålder och yrkeserfarenhet. Studiens resultat och analys sätts i relation till befintlig forskning inom området.

  Resultatet av visar att gymnasielärarna i första hand ser läroboken som ett komplement, eller som ett läromedel av flera. Samt att lärobokens roll i undervisningen varierar baserat på vilken del av svenskämnet, den språkliga eller den litteraturvetenskapliga som läraren talar om. Här framgår att fyra av de fem tillfrågade lärarna upplever sig ha större användning av läroboken både i förarbetet samt den konkreta undervisningen när det kommer till den språkliga delen av ämnet, medan de i större utsträckning använder sig av övrig- eller egenproducerat material i den litteraturvetenskapliga delen av undervisningen.

  Det tydligaste resultatet som går att utläsa av vår studie, vilket även finner stöd i den befintliga forskningen inom ämnet, är att det som i första hand avgör lärobokens roll i undervisningen är lärarens subjektiva uppfattning om professionen och läraruppdraget, vilket faller tillbaka på den enskilda lärarens behov av kreativ frihet, deras pedagogiska och politiska grundsyn samt deras ämnes- och kunskapssyn.

 • 4849.
  Wennerberg, Martina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Några svenskars fritid- En strike för det sociala kapitalet?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The title of this study came about from the title of Robert Putnams book Bowling Alone, where Putnam mentions that less people are bowling in teams than before. Bowling is still a large leisure activity in the USA but people tend to bowl more and more in small groups and less in organized teams.

  This study deals with social capital and leisure time. Its aim is to find out if some Swedish people create social capital on their leisure time and also how do they spend their leisure time. Robert Putnams book Bowling Alone serves as main background material along with the work by Bo Rothstein. The study also contains statistics from SCB and five interviews have been carried out. The results show that the US and Sweden are different on some points and very similar on others. The social capital is doing quite well on some points and not so good on others. All and all one can say that there is still hope for the social capital.

 • 4850.
  Wennerlund, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Veronika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vilka faktorer påverkar en kunds benägenhet att lämna sin bank?: Kvantitativ undersökning inom bankverksamheten2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att visa på vilka faktorer som påverkar en bankkund till att lämna sin bank. Syftet är också att utifrån de faktorer som tas upp ta reda på vilken som väger tyngst och få en uppfattning om en kunds övervägande i val av bank. Anledningen till det syfte som studien valt är på grund av den konkurrenssituation som bankerna befinner sig i.I den teoretiska referensramen diskuteras det först hur en organisation jobbar med sina kunder. Därefter följer information om kundrelationer och kundtillfredsställelse. Härefter presenteras de faktorer som kan påverka en kund: lojalitet, kundnöjdhet, varumärke, förtroende och åtagande. Studien valde i undersökningsmodellen att föra samman förtroende och åtagande till ett begrepp för att sedan gå djupare in på detta. Förtroende/åtagande påverkas av olika indikatorer som kommunikation, gemensamma värderingar, opportunistiskt beteende, relationsfördelar och kostnad för avslut av en relation. Förtroende/åtagande vägdes sedan mot begreppet benägenhet att lämna för att se vilket samband de har till varandra.Undersökningen använder sig av en deduktiv ansats med ett positivistiskt synsätt. Denna studie baseras på en kvantitativ metod då det görs en enkätundersökning för att kunna besvara studiens hypoteser utifrån problemformuleringen. Sedan presenteras resultaten med hjälp av SPSS med bland annat en regressionsanalys och korrelationstest.Undersökningen görs i två steg för att besvara hypoterserna. I det första steget testas de olika indikatorerna till förtroende/åtagande för att se vilka av dessa som har störst påverkan på förtroende/åtagande och även för att se vilka andra samband som finns. Det visade sig att opportunistiskt beteende inte hade något samband och saknade tillförlitlighet till förtroende/åtagande. I det andra steget testas förtroende/åtagande till benägenhet att lämna sin bank för att se om det finns en koppling mellan dessa variabler. Resultatet visade att en kunds benägenhet att lämna sin bank påverkas av förtroende/åtagande som därigenom påverkas av de olika indikatorerna förutom genom opportunistiskt beteende. Studien har fem hypoteser som accepterades och en som förkastades. Detta resultat kan vara användbart för banker för att veta hur de ska agera mot sina kunder. Bankerna bör lägga fokus på hantering av ett kundmöte och även få kunden att känna tillit till sin bank.

949596979899100 4801 - 4850 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf