hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
93949596979899 4751 - 4800 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4751.
  Tuweson, Therése
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Skottén, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med självskadebeteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Ett av dagens problem är att vårdpersonal i mötet med föräldrar till barn med självskadebeteende, har en brist på förståelse för deras upplevelser. Föräldrars upplevelser är viktiga för vårdpersonal att veta om för att kunna ge god omvårdnad utan att vara dömande. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med självskadebeteende. Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie baserad på sju kvalitativa artiklar. Resultat: I litteraturstudien framkom fyra huvudkategorier: Föräldrarna upplevde hjälplöshet, föräldrarna riktade sin ilska mot barnet, föräldrarna kände att det var deras fel och föräldrarna upplevde en brist på hjälp. De framkom även att flera föräldrar upplevde en brist på hjälp från vården. De visste inte var hjälpen fanns att söka eller var de skulle vända sig för att få stöd. Föräldrarna tror att de lättare kunnat hantera livet om de fått hjälp av vården. Diskussion: Bristen som föräldrarna upplevde av vården kan bero på felfördelning av resurser. Hade mer ekonomiska resurser prioriterats på vård av anhöriga, hade kanske behandlingstiden förkortats för barnet. Föräldrarna hade också känt sig mer meningsfulla och delaktiga i behandlingen. De framkom att föräldraras reaktioner liknar de som förekommer i en kris. Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen är de delar som förekommer i en kris. Slutsats: Familjeperspektivet är viktigt att betona när vårdpersonal möter ett barn med självskadebeteende och deras anhöriga. Sjuksköterskan bör ha kunskap om andra instanser som kan ge stöd till patienten och anhöriga i en kris om de inte själva har kompetensen inom området. Forskning vore önskvärd om hur sjukvårdspersonal ska bemöta föräldrar för att ge bättre omvårdnad.

 • 4752.
  Tykesson, Anders
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Uusivirta, Nina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Widell, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Samma eller likartad verksamhet: ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 1991 förändrades läget för Sveriges fåmansföretag i samband med att en ny skattereform infördes. Reformen medförde förmånligare beskattning på utdelning och kapitalvinst för fåmansföretagsägare med kvalificerade aktier. Samtidigt infördes även de så kallade 3:12-reglerna för att förhindra fåmansföretagsägare, med kvalificerade aktier, från att omvandla faktisk arbetsinkomst till kapitalinkomst. I inkomstskattelagens 57 kap 4§ anges förutsättningarna för när en aktie ska anses vara kvalificerad. Enligt denna paragraf anses aktierna i ett fåmansföretag bland annat kvalificerade om ägaren eller någon närstående, under de senaste fem åren, varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver ”samma eller likartad verksamhet”.

   3:12-reglerna har vid ett flertal tillfällen förändrats genom åren och två av de mer väsentliga förändringarna genomfördes år 1995 samt 1996 och berörde begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Efter dessa förändringar var den allmänna uppfattningen att fåmansföretagsreglerna kunde kringgås genom att flytta verksamheten mellan olika bolag i syfte att lägga det överlåtande bolaget vilande i fem år. Detta för att därefter avyttra aktierna till förmånligare beskattning. Under det senaste året har dock detta förfarande blivit allt mer oklart då fem nya förhandsbesked tagit upp frågan om vad som faktiskt räknas som ”samma eller likartad verksamhet”.

   Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppet ”samma eller likartad verksamhet” undersöka i vilka situationer aktier i fåmansföretag smittas och blir kvalificerade. Detta har undersökts genom jämförelse av begreppets tolkning i äldre och nyare praxis. Studien visar att det troligtvis inte längre är möjligt att flytta verksamheten mellan olika bolag för att kringgå beskattning enligt 3:12-reglerna. Denna nya tolkning innebär att de bolag som tidigare ansetts botade från 3:12-reglerna efter fem år nu verkar inneha kvalificerade aktier även efter att karenstiden löpt ut. Att tolkningen av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” förändrats kanske inte är så förvånansvärt då reglernas ursprungliga syfte var att komma åt situationer som bildats för att kringgå fåmansföretagsbeskattningen.

 • 4753.
  Tyrberg, Barbro E
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sex och samlevnad i ämnet naturkunskap: samtal i en lärargrupp kring nytt innehåll i ämnesplanen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Höstens 2011 övergick svensk gymnasieskola till ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Lgy 11) och i samband med detta lyftes sex- och samlevnads-undervisning in i flera ämnen, bland annat i naturkunskap. Eftersom sex och samlevnad i alla tidigare läroplaner legat utanför ämnena uppkom en unik situation när området skulle implementeras.

  Syftet med denna studie har varit att få en bild av hur detta nypålagda uppdrag kunde lösas.

  Empirin i studien utgörs av transkriberade samtal förda under seminarier i ett arbetslag med naturkunskapslärare som läste en fortbildningskurs i sex- och samlevnadsundervisning.

  Studiens bakgrund ger en historisk resumé över sex- och samlevnadsundervisning i Sverige med gymnasiefokus och har ett lärarperspektiv. Kapitlet ger inblick i frågor som rör undervisningens komplexitet där personliga gränser, jämställdhet, elevperspektiv, hälsofrämjande perspektiv och alla elevers delaktighet är centrala.

  Det insamlade materialet har behandlats med en diskursanalytiskt inspirerad metod.

  Av resultatet framgår att lärargruppens funderingar ligger i linje med en hel del av litteraturen, men en markant skillnad framträder. Dikotomin mellan risk och bejakande, som belyses i flera texter, är inte tydligt framgående i samtalen. Istället binds samtalen om undervisning samman av lärarnas omtanke om eleverna. I omtanken ryms flera aspekter av elevernas liv och leverne, men utan litteraturens motsättningar.

  När de diskursliknande sammanhangen skola samt hälso- och sjukvård ställs i relation till varandra framgår, av lärares och skolsköterskas resonemang, att det förutsätts finnas en större tilltro till hälso- och sjukvårdens fysiologiska kunskaper, oavsett faktiska förhållandena.

 • 4754.
  Täckström, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Johansson, Annette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Björkegren Lundholm, Anne
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Relations in palliative care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Abstract

  Background: Relation means the relationship between two parts. By creating a good relation between nurse and patient you can conduce a better caring. Aim: The aim of the study was to illustrate the relation within palliative care from nurse- patient perspective. Method: The study is a literature review where ten articles were analysed with qualitative content analysis. Results: The findings showed that knowledge, communication, continuity, silence and availability were the most important thing for the nurse in the relationship. Energy, regular contacts, having time and the nurse being able to listen was most important for the patient. In the encounter between the nurse and patient, communication is fundamental for understanding in the conversation where the patient tried to find information about treatment, medicament and the illness. The most valuable was being able to talk about feelings. You must get to know the patient as the person he is to be able to know his interests and what he considers important. Continuity is a prerequisite to make the patient feel safe and secure. Conclusion: Being able to pay attention to unspoken needs and understanding why the patient reacts the way he does is a proof that knowledge has appeared.

  Keywords: Relationship, relation nurse – patient, communication, palliative care.

 • 4755.
  Tågerud, Ingrid
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Dom ser mig som en idiot": Elevers tankar om ogiltig frånvaro och skolsituationen på högstadiet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att utreda vilka faktorer som leder till ogiltig frånvaro för elever på högstadiet. Jag vill undersöka vilka förändringar skolan behöver göra för att möta elevernas behov och vad rollen som specialpedagog innebär i detta förändringsarbete. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning när det gäller elevers skolfrånvaro, skolans organisation och arbetssätt samt elevers självkänsla och motivation. Till grund för det metodiska arbetet i min studie ligger aktionsforskningen. Med hjälp av strukturerade enkäter, observationer med registreringsschema och halvstrukturerade intervjuer vill jag ta del av elevernas syn på sin skolsituation. Eleverna i min studie efterlyser tydliga lärare som kan hålla ordning i klassrummet. De vill ha lärare som lyssnar på dem och förstår att de har svårigheter. Att ständigt misslyckas tär på självkänslan, därför är det oerhört betydelsefullt med positiv feedback. Det är viktigt att lärarna visar eleverna att de har förväntningar på dem, bemöter dem med respekt och utgår från varje elevs egen kunskapsnivå. Skolans uppgift är att anpassa arbetssättet så att eleverna får en känsla av sammanhang och känner lust att lära.  Specialpedagogen har en viktig roll när det gäller att förstå vad i lärandemiljön som gör skolsituationen problematisk för eleverna. För lärarnas del kan specialpedagogen bidra med handledning som ger möjlighet till reflektion och pedagogiska diskussioner gällande yrkesrollen. I samverkan med skolledningen och elevhälsoteamet kan specialpedagogen organisera och utveckla lärandemiljön.   Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att elevens totala livssituation påverkar skolgången. Ogiltig frånvaro på högstadiet är en komplex fråga som inte alltid skolan själv kan komma tillrätta med. Det krävs ett nära samarbete mellan skolledningen och elevhälsoteamet, mellan hemmet och skolan, och ibland även med socialtjänsten. 

 • 4756.
  Törnberg, Michael
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Eric, Karlsson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Mobilapplikationer som hjälpmedel i underhållsindustrin: med fokusering på arbetsorderhantering2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This thesis paper discusses the results of a survey which was conducted to investigate the potential usefulness of mobile apps in the maintenance department at Perstorp Specialty Chemicals AB. The paper contains four sections, a theory section, a method section , a section that explains the functionality of the app, and finally a results section where the results and conclusions of the survey are discussed. The theory section explains and discusses relevant terminology used in the computer science field and in the maintenance industry. The theoretical model used in this paper is also discussed. The methods section gives a stepwise description of the project and a description of platform and software used. In addition, the calculation models and survey techniques utilized are presented. The app section gives a thorough description of the app and its functions. Finally, results, conclusions and suggestions for future work are presented.

 • 4757.
  Tügel, Batu
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Hansson, Kristoffer
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Långtidssjukskrivningar ur ledare och medarbetares perspektiv: En studie i tre organisationer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Långtidssjukskrivningar har ökat drastiskt på senare år och är ett stort problem i dagens samhälle. Det har genom åren varit ständiga debatter och ett flertal studier har gjorts av bl.a. Statens offentliga utredare, Arbetslivsinstitutet och Försäkringskassan. Studierna fokuserar ofta på vad långtidssjukskrivningar beror på och dess konsekvenser för samhället. Det är framförallt den offentliga sektorn som drabbats hårdast, där vård och omsorg står för de högsta sjukskrivningstalen.

  Syftet med detta examensarbete är att analysera ledares - och medarbetares syn på ett antal utvalda faktorer som kan tänkas leda till långtidssjukskrivningar och hur man åtgärdar detta problem inom vården. Studien grundar sig på tre utvalda sjukhus där vi intervjuat tre ledare och tre medarbetare. Med detta underlag redogör vi för skillnader och likheter i hur de intervjuade ser på några utvalda faktorer: arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisation. Vi analyserar också hur arbetet med hälsofrämjande frågor bedrivs vid de aktuella arbetsplatserna.

  Slutsatsen som vi kom fram till i denna uppsats var att det fanns både skillnader och likheter mellan ledares och medarbetares syn på hur arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisationer inverkar på långtidssjukskrivning. Samtliga faktorer, med undantag av omorganisationer, ansågs av såväl ledare som medarbetare ha inverkan på långtidssjukskrivningar. Det framkom inte några speciella olikheter i ledares och medarbetares syn på arbetsmiljö och ledarskap. Däremot kunde man se tydliga skillnader i ledares och medarbetares syn på den arbetsrelaterade stressen. Det hälsofrämjande arbetet ansågs av samtliga intervjuade vara en viktig process för att minska riskerna för långtidssjukskrivning.

 • 4758.
  Uggmark, Henrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Weise, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Påverkar personlighet graden av Organizational Citizenship Behavior? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) kännetecknas av individuella beteenden som inte finns med i de formella arbetsuppgifterna men som främjar arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen var att undersöka om graden av OCB påverkas av personlighet och ett antal bakgrundsvariabler i en förändringskontext. I studien, som i huvudsak baserades på forskning av Organ med kollegor, undersöktes tre olika verksamhetsområden: Försäkringskassan, tandvården och detaljhandeln. Studien utformades med en kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign, där insamlingen av data skedde m.h.a. en enkät. Enkäten bestod av 37 frågor uppdelade i tre delar där första delen bestod av tre bakgrundsfrågor, andra delen av tio påståenden som mätte personlighet och den sista delen av 24 frågor som mätte graden av OCB. Resultatet av studien visade att det överlag fanns en hög grad av OCB inom de undersökta verksamhetsområdena. Ett visst samband hittades mellan personlighet och de olika beteendena under begreppet OCB, och en viss skillnad i graden av OCB hittades beroende på utbildningsnivå. Eftersom det redan finns en hög grad av OCB på flera håll i arbetslivet är det viktiga inte att öka graden, utan att lära sig att få upp ögonen för beteendet och dra fördel av det.

 • 4759.
  Uka, Gazmend
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  Lundin, Julia
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 hpOppgave
  Abstract [en]

  For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. The conclusions this study provides are based on material derived from qualitative interviews conducted in Sweden and are used to argue against existing research findings which point the auditor as a key player in tax evasion arrangements and a reason of tax evasion existence. In addition, we argue that issues of tax evasion are of complex nature and therefore no individual profession can be pointed to as a scapegoat, instead additional research needs be done in order to map and understand the processes that are involved in setting up a tax evasion arrangement. Furthermore, the material gathered by this research suggests that a better understanding of tax evasion arrangements might form the ground for an international collaboration such as effective common regulation against tax evasion. The interviews which this study is based upon are conducted on auditor stakeholders who have an understanding in taxation issues and who work near auditors and therefore have an adequate understanding of the auditor profession.

 • 4760.
  Ulfhager, Anette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Förnöjelse i en Kärleksrelation2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att undersöka olika faktorers betydelse för tillfredsställelsen i en kärleksrelation. Framförallt; anknytning, konflikt och copingstilar, samt inre/yttre sexuell locus of control, relationsfaktorer, spillovereffekt; påverkan mellan partners relationstillfredsställelse och konfigurationen av pars anknytningsstilar. Dessutom undersöktes om det fanns en gemensam underliggande struktur inom anknytning, konflikt och copingstilar. 106 personer (52 par) besvarade en enkät rörande de olika områdena. Faktoranalys visade 60 % total gemensam varians för anknytning, konflikt och copingstilar, de tre presenterade faktorerna benämns som generella copingstilar; -flexibel, -ångestrelaterad och -undvikande. Regressionsanalys visade att flexibel och ångestrelaterad coping tillsammans med kärlek gentemot partnern, partnerns tillgänglighet för samtal och gemensamma intressen förklarade 71 % av den totala variansen i relationstillfredsställelsen. Konfigurationen av pars anknytningsstilar avvek delvis från tidigare forskning, kombinationer av stilar innehållande hög ångest eller högt undvikande påträffades. Kombinationen secure/secure anknytningsstil var vanligast och visade sig genom one way ANOVA analys positivt påverka mäns nyttjande av integrerande konfliktstil och för såväl kvinnor som män ge hög relationstillfredsställelse. Korrelation mellan parternas tillfredsställelse i relationen gav stöd åt spillover hypotesen. Sammanfattningsvis kan sägas att anknytningsmönster på flera sätt påverkar relationstillfredsställelsen.

 • 4761.
  Ulfheden, Jonas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Henriksson, Jon-Alexander
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En enkätundersökning om kroppsideal bland elever i årskurs 92013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  According to the core contents in the curriculum for the compulsory school 2011 for the subject Physical Education grades 7-9, teachers of the subjects shall give their students knowledge about body ideals within sports, and the society as a whole. The purpose of this study was to examine and analyze the attitude toward body ideals of the students soon to leave secondary school. The study was based on a quantitative survey with 70 participating students from three different schools. The results show that the schools, according to the students, do not inform the students about body ideals. However, the result shows that the students consider body ideals as an important topic that needs to be dealt with in school, since they consider the adolescences of today are living with a pressure telling them what to look like. The students consider body ideals to be healthy as long as they have received information about it and know how to deal with it. The famous people portrayed in media influence adolescents' body image. The study has shown that the 9th graders are not happy with the body ideals and thinks that it is an important topic for the school to bring up.

 • 4762.
  Ulloa Andersson, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Nilsson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Rubin, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva som hemlös kan innebära hälsoproblem. Forskning visar att hemlösa på grund av dåligt bemötande inte söker sig till vården. Mötet med hemlösa personer ska bygga på respekt och omtanke. Vårdpersonal behöver därför vara medvetna om och reflektera över beroendet av varandra i mötet. Kunskap och förståelse för hemlösa personers problematik kan bidra till att förbättra omvårdnaden. Syfte: Att beskriva mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie och tretton vetenskapliga studier granskades, analyserades och delades in i tre kategorier. Resultat: Resultatet visade att respekt för värdighet och integritet, upplevelser av tillit och respekt för självbestämmande påverkade mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal. Slutsats: En ökad kunskap om problematiken i mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal behövs för att kunna förverkliga målet om lika vård på lika villkor.

 • 4763.
  Ulvholt, Mikael
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Bottensedimentets betydelse för flodpärlmusslans föryngring – en metodutveckling 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera is an endangered species. To survive, the young mussels demand a fairly coarse bottom material containing an appropriate quantity of organic substrate to survive without suffocating. In order to estimate if a bottom is suitable for juvenile mussels, samples of the sediment are needed. To obtain samples a sampling device called the Mulv collector has been developed within this project. Bottom samples were collected from 18 stations in 4 south Swedish streams, Vramsån, Kling-storpsbäcken, Brönnestadsån and Bräkneån. No rejuvenation of the mussel was found at the stations containing more than 25% fine material.

 • 4764.
  Unosson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Handledning som verktyg för skolutveckling2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på specialpedagogens handledningsuppdrag och hur detta kan an-vändas i den pedagogiska verksamhetens utvecklingsarbete. Studiens syfte är att med fokus på förskolan belysa handledningens användningsområden samt att identifiera förskolechefers syn på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och verktyg i förskolutvecklingen.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning som utförts inom området specialpedagogen som handledare samt handledning som kompetensutveckling. Likaså presenteras forskning inom kunskapsområdena skolutveckling och ledarskap. De teoretiska perspektiven på studien går att finna i socialkonstruktivismen samt det sociokulturella perspektivet som betonar kunskap som socialt konstruerad samt språket som ett centralt medel för kunskapande. Därtill förklarar ett systemteoretiskt perspektiv hur förändring av individen i ett system står i relation till och påverkar andra individer och andra system.

  Förskolechefers syn på handledning och dess användningsområden samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer av fem förskolechefer från olika geografiska områden. Resultatet presenteras i tre huvudområden som framträdde under intervjuerna: handledning i förskolan idag, handledningens roll i förskolutvecklingen samt visioner om handledningens användande.

  Sammanfattningsvis visar undersökningen att – även om det förekommer olika tolkningar av begreppet och handledningens innehåll – handledning förekommer i förskolan. Att handleda pedagogerna är ett prioriterat uppdrag för specialpedagogen och dess främsta syfte är att ge tid för reflektion samt generera arbetslagsutveckling. Förskolecheferna kan se förändringar på flera olika plan som en följd av den pedagogiska handledningen och några vittnar om att dessa förändringar påverkar förskolans utveckling i sin helhet. Detta var dock inte självklart för alla. Många var nöjda med den specialpedagogiska verksamhet som fanns på förskolan men för att få mer tid till handledning önskades fler specialpedagogtimmar i verksamheten. Studiens resultat kan användas av specialpedagoger som underlag vid planering av handledningsverk-samhet i förskolan.

 • 4765.
  Urkom, Josefin
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Jämvikt och jämställdhet- En kvalitativ studie av hur en grupp gymnasieelever från ett samhällsvetenskapligt program ser på jämställdhet inom undervisning i naturvetenskap 2009Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie avser att belysa flickors och pojkars möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i naturvetenskap samt vad jämställdhet i skolan innebär för elever i gymnasieskolan.

  Det empiriska materialet har inhämtats genom intervjuer och observationer vid en gymnasieskolas samhällsvetenskapliga program. Studien innefattar intervjuer med tre gymnasielärare och elva gymnasieelever samt observationer i tre klasser.

  Resultatet visar att den laborativa delen inom naturvetenskapen kännetecknas av att eleverna väljer att arbeta med en vän. Ofta är det vänner av samma kön. Eleverna är positivt inställda till laborationer då dessa tillfredställer deras behov av frihet och självständighet. Resultaten visar även att elever upplever att läraren fördelar frågor jämnt i klassen och att läraren har tid till dem var och en. Observationerna visar dock att pojkar procentuellt får fler frågor än flickor. För eleverna är jämställdhet i skolan att alla elever får samma behandling, att elever får rättvisa betyg samt att alla elever får lika mycket utrymme i klassrummet. Eleverna i denna studie förmedlar en bild av att det ska råda jämvikt i skolan, det vill säga att alla elever ska väga lika tungt.

 • 4766.
  Uvemark Nordström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Kalaf, Maisam
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Det här är jag, vem är du?: jagets betydelse i barns fria lek på fritidshem2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka barns identitetsskapande genom leken. Leken betyder mycket förbarns liv och den ger oss stora möjligheter att kunna studera barns beteende såväl som utveckling.Med hjälp av kvalitativa observationer på ett fritidshem med barn i årskurs ett till tre kunde vi undersökabarns identitetsskapande med George Herbert Meads teori om den signifikanta andra via deras fria lek.Meads teorier har varit en utgångspunkt för vår studie. Resultatet vi kom fram till var att barn genomderas fria lek på fritidshem skapar sin identitet utifrån andra i sin omgivning. Slutsatsen som vi har dragitfrån resultaten är att den fria leken inte endast har betydelse på individens identitetsskapande utan även individens relation till andra i sin omgivning.

 • 4767.
  Vahlgren, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Ellinor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ungdomar, hur är läget?: en kvantitativ undersökning för att kartlägga det sociala stödet i relation till kroppsform/vikt samt självkänsla bland 16 till 18-åriga gymnasieelever2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sen några år tillbaka har den psykiska hälsan försämrats hos ungdomar i Sverige. Två utav många frisk- och skyddsfaktorer som främjar psykisk hälsa är socialt stöd, framför allt av jämnåriga och en god grundläggande självkänsla. Därför var syftet med denna undersökning att studera ungdomars sociala stöd i relation till kroppsform/vikt och självkänsla. Undersökningen studerar även om de skiljer sig mellan pojkar och flickor. Undersökningens metod hade en kvantitativ ansats vilket möjliggjorde för kartläggning av faktorerna, undersökning om samband förekommer mellan faktorerna och om skillnader mellan könen existerar. I tidigare forskning och teorier redogörs att det finns samband mellan socialt stöd och självkänsla, vilket denna studie inte kunnat påvisa. Resultatet visade istället att en stor del av respondenterna hade en låg självkänsla men ett högt socialt stöd i relation till kroppsform/vikt och att det inte fanns något samband mellan dessa variabler. De huvudsakliga fynden i undersökningen redogjorde att cirka tre fjärdedelar av respondenterna hade låg självkänsla, fler tjejer än killar hade en låg självkänsla och både flickor och pojkar hade ett relativt högt socialt stöd. Den låga självkänslan bland ungdomar kan påverka deras hälsa negativt både nu och i framtiden, därför ligger det i både samhällets och individens intresse att möta detta problem.

 • 4768.
  Valentinsson, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Henningsson, Eleonor
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ett sätt att leva - en livsstil: En kvalitativ studie om hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att få en inblick i hur familjehemsföräldrar ser på sitt uppdrag utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka motiv och förväntningar finns till att vilja bli familjehem?
  • Hur har uppdraget som familjehem påverkat relationerna i familjen?
  • Har familjehemmen avlastning eller behov av det?
  • Vilken syn har familjehemmen på handledning?
  • Hur resonerar familjehemmen kring den ekonomiska ersättningen?

  Studien genomfördes med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer, där vi tillsammans intervjuade 9 olika familjehem knutna till Kristianstads kommun. I 7 av intervjuerna medverkade båda familjehemsföräldrarna, i 2 intervjuer medverkade den ena familjehemsföräldern; sammanlagt 16 respondenter.

  Intervjuerna transkriberades, analyserades och presenterades sedan på två olika sätt. Utifrån meningskategorisering presenterades resultatet dels i idealtyper samt tematiskt utifrån citat.

  Familjehemsföräldrarna i vår studie har en samsyn som par i hur de ser på sitt uppdrag, och att de arbetar väl tillsammans. I vår studie fann vi 5 olika idealtyper, som illustrerar hur de ser på olika frågor. Många av familjehemmen ansåg att uppdraget som familjehem hade blivit ett sätt att leva, en livsstil. Det fanns även familjehem som såg uppdraget som en profession, där de placerade barnen samtidigt var en del i familjen. Familjehemmen i vår studie hade åtagit sig uppdraget som familjehem med anledning av personlig erfarenhet och kontakt med andra familjehem i sin närhet. Familjehemmen var överens om att behovet av handledning var störst i början av ett uppdrag. Synen på avlastning skilde sig åt mellan familjehemmen. Familjehemmen såg det som en självklarhet att få ekonomisk ersättning för sitt uppdrag.

 • 4769.
  Vallén, Christina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Screening av risk för undernäring med MEONF: analys av tillförlitlighet2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Undersöka den kriterierelaterade validiteten, mellanbedömarreliabiliteten och användarvänligheten för MEONF, ett screeninginstrument för bedömning av risk för undernäring. Metoder: Hundra patienter inkluderades och nutritionsstatus bedömdes med Mini Nutritional Assessment (MNA) som här anses vara golden standard samt screenades med Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) och Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF). Resultat: Sjuksköterskorna ansåg MEONFs instruktioner och frågor lätta att förstå, svara på (100 %) samt att frågorna var angelägna (98 %). Instrumentet hade acceptabel sensitivitet (0.83) och specificitet (0.78) jämfört med MNA. Sensitiviteten var högre än den som fanns mellan MUST och MNA (0.57). När BMI ersattes med vadomkrets erhölls likvärdiga resultat (sensibilitet 0.83 specificitet 0.79) för MEONF i förhållande till MNA. Mellanbedömarreliabiliteten var hög (kappa 0.81). Sammanfattning: MEONF har bra validitet jämfört med MNA, med hög mellanbedömarreliabilitet. När BMI ersattes med vadomkrets bibehölls precisionen vilket är viktigt när vikt och längd är svåra att erhålla. Hög sensitivitet är angeläget vid screening för undernäring och i det avseendet fungerar MEONF bättre än MUST. En fundamental vinst med MEONF är att instrumentets kriterier upplevs som meningsfulla, för att vissa svårigheter kan avhjälpas med omvårdnadsåtgärder.

  Syfte: Undersöka den kriterierelaterade validiteten, mellanbedömarreliabiliteten och användarvänligheten för MEONF, ett screeninginstrument för bedömning av risk för undernäring.

  Metoder: Hundra patienter inkluderades och nutritionsstatus bedömdes med Mini Nutritional Assessment (MNA) som här anses vara golden standard samt screenades med Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) och Minimal Eating Observation and Nutrition Form (MEONF).

  Resultat: Sjuksköterskorna ansåg MEONFs instruktioner och frågor lätta att förstå, svara på (100 %) samt att frågorna var angelägna (98 %). Instrumentet hade acceptabel sensitivitet (0.83) och specificitet (0.78) jämfört med MNA. Sensitiviteten var högre än den som fanns mellan MUST och MNA (0.57). När BMI ersattes med vadomkrets erhölls likvärdiga resultat (sensibilitet 0.83 specificitet 0.79) för MEONF i förhållande till MNA. Mellanbedömarreliabiliteten var hög (kappa 0.81).

  Sammanfattning: MEONF har bra validitet jämfört med MNA, med hög mellanbedömarreliabilitet. När BMI ersattes med vadomkrets bibehölls precisionen vilket är viktigt när vikt och längd är svåra att erhålla. Hög sensitivitet är angeläget vid screening för undernäring och i det avseendet fungerar MEONF bättre än MUST. En fundamental vinst med MEONF är att instrumentets kriterier upplevs som meningsfulla, för att vissa svårigheter kan avhjälpas med omvårdnadsåtgärder.

 • 4770.
  van Ham, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vardagsmatematik på fritids2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på i vilka sammanhang och hur fritidspedagoger använder sig av vardagsmatematik inom fritidsverksamheterna. Vi tittar om det är betydelsefullt för fritidspedagogen att skapa situationer som stödjer elevernas möjlighet att utveckla sina kunskaper inom vardagsmatematiken. Vi valde att genomföra vår undersökning genom att skicka ut enkäter till personal inom fritidsverksamheten och genom de returnerade svaren anser vi att vi fått en grund för hur fritidspedagoger arbetar med vardagsmatematik och hur de stödjer skolans lärande inom vardagsmatematiken. Resultatet av undersökningen visar att fritidspedagoger anser att det går att använda vardagsmatematik i många olika sammanhang . Aktiviteter som, handla med barnen, i samling, dukning, bakning, lekar, spelar spel, är exempel på hur pedagogerna använder sig av vardagsmatematiken. Övervägande del av respondenterna anser att det är betydelsefullt att skapa situationer som stödjer elevernas möjlighet till att utveckla elevers lärande inom matematiken. De respondenter som svarat att det inte är betydelsefyllt att använda vardagsmatematik tycker att barnen får tillräckligt med den kunskapen i skolan.

 • 4771.
  Van Kleef, Bram Johannes
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för ekonomi.
  The role of bonus and commission schemes in value co-creation: exploring Tensions and Conflicts in Car Dealerships2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bonus and commission schemes are common practice among firms as an incentive for the salesforce. Despite the growing body of literature on value co-creation and the practical relevance, it remains unknown how these management tools relate to each other. There is a gap in research on conflict theory but it is argued that they derive from a paradox. The purpose of this study is to investigate the role of bonus and commission schemes and the potential tensions and conflicts that are caused by different paradoxes. It shows an exploration of how these paradoxes connect to value co-creation in car dealerships from a salesforce perspective. A theoretical framework is established to review the available literature. We have conducted six in-depth interviews to pursue rich qualitative data to fully grasp the dynamics of the dealership. We have found results that indicate a number of paradoxes that exist in the dealerships. We discuss that the variety of paradoxes bring tensions and conflicts forward, but also that some of the paradoxes are harmless. We also find that our respondents implicitly support value co-creation and that long-term relationships are essential. In our discussion a model is presented to present an overview. 

 • 4772.
  Vasiliadis, Sofia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Audiovisuell text och dess inverkan på elevers ordinlärning i engelska2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar användandet av videotext som text i egen rätt med syfte att undersöka huruvida Utbildningsradions skolprogram kan vara till nytta för eleverna.

  Den teoretiska utgångspunkten är att ett sociokulturellt perspektiv på lärande är lämpligt eftersom avkodning av text är en aktiv process där lyssnaren interagerar med texten för att skapa mening och därmed lärande.

  Språkforskning och forskning kring användandet av audiovisuell text visar att engelsktextade och nivåanpassade program effektiviserar ordinlärningen hos eleverna. Tidigare forskning tyder på att det finns en koppling mellan top-down- respektive bottom-up-strategier i växelverkan vid läsning, och videotextens möjligheter att presentera en tydligare helhet med fler möjligheter att associera ords betydelser till ljud, bild, känsla och liknande.

  Undersökningen jämför om ordinlärningen utifrån en videotext ger mer eller mindre behållning än ordinlärning utifrån en tryckt text. Först gjordes ett förtest av de tillhörande ordlistorna. Elevernas behållning av arbetet med orden till respektive text mättes med hjälp av glosprov. Den förbättring eleverna gjorde efter arbetet med orden i respektive text jämfördes med resultaten från förtesten och det visade sig att ordinlärningen utifrån videotexten ger det bästa resultatet. Särskilt dyslektiker tycks tjäna på att utgå ifrån audiovisuell text.

 • 4773.
  Vavrova, Andrea
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kristinsson, Vavlentina
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patienters upplevelser av och tandhygieniststudenters kunskaper om dålig andedräkt vid en högskoleutbildningsklinik i Kristianstad - en enkätstudie2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The purpose of the study was to describe the patients’ perception of and the dental hygienist students’ knowledge regarding bad breath (halitosis) in a University educational clinic in Kristianstad. The study is based on a waitingroom survey (n=100), and a studentpoll (n=40).

  The result of the patientpoll showed that 58 % felt that they rather would not talk about bad breath, and that 44 % found it that embarrassing to talk about. However 81 % experienced that they were bothered by bad breath from other people. The majority 98 % felt that it was important to smell good from the mouth and 90 % would appreciate if someone could spoke to them that they had bad breath. The studentpolls demonstrated that 75 % was familiar with the term halitosis, and that 77 % knew how this could be treated. The conclusion of this study was, that bad breath is something that many individuals are bothered by, and that more then 58 % of the patients did not want to talk about. The studentpoll showed that the dentalhygienist students had god knowledge regarding halitosis and how halitosis could be treated. The majority of the students wanted more theoretical and practical education regarding the ethiology and treatment of halitosis.

 • 4774.
  Veletanlic, Muhamed
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Assessing attachment models using the implicit association test 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Internal working models of attachment are claimed to be unconscious structures operating outside the conscious awareness. Existing measures of attachment are almost exclusively explicit, either self-reports or interviews and it is questionable whether these instruments are able to tap into unconscious attachment attitudes. The main purpose of the present study is to develop Implicit Association Test (IAT) tools for assessing adult attachment and to examine their construct validity. Two sets of implicit attachment measures, based on the two-dimensional attachment model (Bartholomew & Horowitz, 1991), were developed. Convergent validity was assessed by examining (1) the relationship between implicit model of self and implicit self-esteem and (2) the relationship between the implicit model of other and implicit sociability. Divergent validity of attachment IATs was assessed by examining the relationship between the explicit and implicit attachment. The results showed support for convergent validity of the IAT Model of Self and for divergent validity.

 • 4775.
  Veletanlic, Muhamed
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Gränslösa studenter – en narrativ studie av en grupp bosniska flyktingars väg till högskola2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att utveckla förståelse om hur en grupp vuxna flyktingar från Bosnien-Hercegovina har motiverats till högskolestudier i Sverige och hur högskoleutbildningen har förändrat deras tillvaro. Studien fokuserar på en grupp flyktingar som kom till Sverige på 1990-talet och kort därefter bestämde sig för att investera i högskoleutbildning. Fem personer intervjuades och deras berättelser analyserades och tolkades utifrån en narrativ ansats. Studiens resultat visar att det finns ett antal faktorer som är viktiga för informanternas val att studera på högskola. Dessa är: bekräftelse från omgivningen, tillräckliga språkkunskaper och trygg ekonomi. Berättelserna även avslöjar att det finns ett antal mål som informanterna har strävat efter: ekonomisk trygghet, samhällsnytta, självvärde, kontinuitet i livet, självförverkligande, samhällsanpassning och större anställningsmöjligheter. Som en följd av högskolestudierna kom förändrad social status, större delaktighet i samhället, självkännedom samt nya sociala nätverk.

 • 4776.
  Velin, Cindie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Från smått till stort: en diskursanalys om kommunsammanläggningen 1974 från ett Hästvedaperspektiv2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera kommunsammanläggningen i Sverige under åren 1963 – 1974 utifrån ett Hästvedaperspektiv. Hästveda kommun tillsammans med flertalet andra småkommuner blev en del av det som kom att kallas Hässleholms kommun 1974. Uppsatsen utreder vilka reaktioner och diskussioner som fanns hos såväl kommunalfullmäktige och anställda i kommunhuset, men också hos invånarna i kommunen. Uppsatsen undersöker också om Hästveda kommun vid sammanläggningen hade några finansiella tillgångar kvar.Syftet är också att undersöka varför Hästveda gick med i just i det som skulle bli Hässleholms kommun och inte i någon annan närliggande kommun.Undersökningen är gjort utifrån protokoll, tidningsartiklar, insändare, intervjuer och krönikor.

 • 4777.
  Vendel, Jan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Mänskan är människa bara tillsammans med andra Elevperspektiv på specialpedagogiken 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om hur lärandet påverkas av specialpedagogiska insatser, hur den har utvecklats och hur den har bedrivits inom det svenska skolväsendet. Gruppens betydelse för individen och de sociala kontakterna i klassen belyses. Syftet med föreliggande uppsats är att ge röst åt elever från år 6 - 9 om hur deras lärandesituation påverkas av att specialpedagogiska insatser sker utanför klassens ram och hur den individuella utvecklingsplanen kan vara ett stöd i deras lärande.

  Med hjälp av intervjuer av fem elever framträder olika bilder av hur de uppfattar sig själva, skolan och specialpedagogiken. De ger också sin syn på den individuella utvecklingsplanen. Utanförskap och sämre sociala kontakter kan bli följden av att specialpedagogiska insatser sker utanför klassens ram. När de positiva effekterna av stödet uteblir kan självförtroendet hos eleven försämras.

  I Sverige har jämlikhet i samhälle och skola länge varit ett viktigt inslag i samhällsdebatten och historiskt sett har skolan blivit allt mer inkluderande. Strävan har varit att ge alla likvärdiga möjligheter när det gäller utbildning. De ekonomiska resurserna i skolan har överlag minskat under 1990-talet. Detta har lett till en ökad social kategorisering av elever med skolsvårigheter

 • 4778.
  Vera Delgado, Maria José
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Flerspråkighet i förskolan: Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vilka arbetsmetoder förskollärare och modersmålslärare använder för att stödja barns språkutveckling samt hur de uppfattar undervisningsmetoderna som de använder. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ fallstudie med en fenomenografisk syn i analysen av materialet. Jag har valt att intervjua förskollärare och modersmålslärare för att se om det finns likheter och skillnader mellan dessa två yrkesgruppers användning av, och inställning till, undervisningsmetoder för språkinlärning. Urvalet av förskolan var att det var en mångkulturell förskola och den var mest passande i min valda undersökning då jag valde att ha med barn med annat modersmål. Respondenterna uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling är att språk förvärvas genom interaktion och samspel med omgivningen och för att utveckla språk måste barn få lov att höra, uppleva, prova och tillägna sig språk genom olika aktiviteter. Det är enligt respondenterna även viktigt att förtydliga så mycket som möjligt med hjälp av de olika hjälpmedel, så som sång, bilder, böcker. Resultatet om likheter och skillnader mellan de två yrkesgrupperna var att båda yrkesgrupperna tyckte att högläsning är viktigt för språkutvecklingen och en av skillnaderna var samlingen, modersmålslärarna kan ha mellan två till fyra barn i jämförelse med förskollärarna som har fler.

 • 4779.
  Verdes, Florina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Åsa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskans atityder gentemot patienter som vårdas efter suicidförsök2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Självmord och självmordsförsök är ett folkhälsoproblem som förekommer i

  alla kulturer runt om i världen. Enligt WHO är det uppemot en miljon människor som

  tar sitt liv varje år. I Sverige tar cirka 1400 människor sitt liv varje år medan antalet

  självmordsförsök beräknas vara 10 till 20 gånger högre.

  Syfte: Syftet med studien var

  att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter som vårdas efter ett

  självmordsförsök.

  Metod: En litteraturstudie gjordes där 10 vetenskapliga artiklar

  granskades.

  Resultat: Sjuksköterskor har generellt sett positiva attityder till att vårda

  denna patientgrupp men det visade sig att religionsutövning ibland kan leda till mera

  fördömande attityder.

  Slutsats: För att vända negativa attityder till att bli positiva är

  utbildning och handledning särskilt viktig. Genom utbildning får sjuksköterskan mer

  kunskap, mer förståelse och motivation till arbeta med patientererna och deras

  problematik. Med hjälp av handledning kan egna tankar och känslor analyseras och

  vändas i positiv riktning och ge en personlig utveckling och ökad motivation.

 • 4780.
  Vernersson, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Gren, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ADHD i skolan och på fritidshemmet: En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. Under vår verksamhetsförlagda utbildeng har vi sett att elever med diagnosen ADHD ofta för stöd i form av elevassistent under skoltid, men inte under fritidstiden. I denna studien undersöker vi hur resursfördelningen mellan skolan och fritidshemmet ser ut på en skola. Vi har intervjuat rektorn, samt utformat två fokusgrupper med tre fritidspedagoger och tre grundlärare, med syftet att få fram vad de olika yrkeskategorierna upplever vilket stöd som erbjuds för att kunna bemöta elever med ADHD. Studien har en fenomenologisk ansats och analysen bygger på sociokulturell och relationell teori. 

  Resultatet av vår fallstudie visade att behovet får styra vilket stöd fritidspedagoger och grundlärare får för att bemöta elever med ADHD. Både grundlärare och pedagoger belyser vikten av en lyhörd ledning för att få det stöd som behövs i de olika verksamheterna. De uttrycker även en önskan om fortbildning, för att kunna bemöta elever med ADHD på bästa sätt, samt utbildade elevassistenter. 

 • 4781.
  Veselinovic, Jelena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  ''Jag lever i ett förhållande där min kvinna slår mig'': en kvalitativ studie om kvinnors våld mot män i nära relationer2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to gain a deeper understanding of women's violence against men in intimate relationships, get an idea of ​​what forms of expression that this type of violence has and to highlight the men's experiences of violence.

  There is little scientific research in the field in Sweden. Crime Prevention Council has determined that eight percent of all complaints involving domestic violence in 2010, reported by men over 18 years. You can only speculate on how large number of unreported cases is among abused men. The international studies highlight that the abused men feel ashamed of having been subjected to violence by a female partner.

  I have been based this essay on two theoretical premises, Per Isdal theory of "violence perspective" and Elaine Bergqvist's definition of the suppression technique.

  The study was conducted through a qualitative content analysis. This type of method used to interpret the various texts, and to this study, three autobiographies was analyzed.    The results from the survey highlights that all men have been subjected to extensive financial, material, latent and psychological violence. Two men have been subjected to regular physical violence and one of the men has been the victim of sexual violence. The discussion highlighted that violence against men in intimate relationships is undetectable and taboo and that the phenomenon must be recognized and made more visible. The conclusion of this study was that the abused men feel ashamed to seek help but that is also exists lack of adequate help and support to give to men which has been abused.

 • 4782.
  Vestergaard, Sara
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Skolgården - vuxnas uppfattning om skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den används 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka skolgårdens betydelse för grundskolan och hur den kan användas. Efter att ha studerat litteratur om skolgården valde jag att göra en fenomenografisk undersökning. Målet med fenomenografi är att beskriva de kvalitativt olika sätt en grupp människor uppfattar ett och samma fenomen. Utifrån mitt syfte och metod valde jag att undersöka hur vuxna uppfattar skolgårdens betydelse och hur den kan användas. Jag har intervjuat fem stycken personer med olika anknytningar till skolgården, två lärare, en landskapsarkitekt, en rektor och en projektledare på en Barn- och ungdomsförvaltning. Fyra olika kategorier framkom i min analys av intervjuerna, vilka var: lek, fysisk aktivitet, undervisning och olika miljöer. Lek, fysisk aktivitet och undervisning är olika användningsområden på skolgården medan olika miljöer är något som påverkar dem alla. Utifrån de olika kategorierna framkommer respondenternas skilda uppfattningar att se på skolgårdens användningsområden.

 • 4783.
  Viberg, Linus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Fordonsgas eller el-produktion vid Centrala Reningsverket Kristianstad?: skall producerad biogas vid centrala reningsverket nyttjas som fordonsgas eller användas till el-produktion?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje månad produceras 100 000Nm3 (normalkubikmeter) biogas vid centrala reningsverket i Kristianstad. Denna gas används primärt som uppvärmning till lokaler på området genom tre gaspannor lokaliserade i källaren under huvudbyggnaden. På gasnätet finns även en uppgraderingsanläggning inkopplad som kan ta ut gas som sedan uppgraderas till fordonsgas. Gasen som går till uppgraderingsanläggningen generar en årlig intäkt på cirka 700 000:-. Överbliven gas lagras i en gasklocka och när denna är full facklas överskottet av gas upp. Diskussioner har under en längre tid förts gällande ett annat sätt att tillvarata gasen, nämligen genom att installera kraftvärmeverk som förutom värme även producerar el. Kristianstads kommun har tidigare erhållit KLIMP bidrag för detta ändamål men av diverse anledning installerades aldrig kraftvärmeverket och pengarna nyttjades ej utan återfördes till staten. Med skenande el-priser under vintern 2009-2010 har diskussionen om kraftvärmeverk återigen blivit aktuell. Jag har med hjälp av litteraturstudier via Internet sammanställt en rapport som på ett tydligt och lättöverskådligt sätt beskriver hur biogas bildas och vilka processer som ligger bakom när uppgradering till fordonsgas sker. Rapporten utreder även frågan om det är ekonomin eller miljön som tjänar mest på att kraftvärmeverk installeras.

 • 4784.
  Vidic, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Svenska som andraspråk - lärarnas och elevernas syn på upplägget av andraspråksundervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka metoder lärarna använder sig av för att ta reda på elevernas andraspråksutveckling. Mitt syfte är också att ta reda på hur eleverna förhåller sig till andraspråksundervisningen. Undersökningen är gjord på tre olika skolor i södra Sverige där jag har intervjuat lärare i andraspråk samt ett antal elever som har svenska som sitt andraspråk. Förutom att lärarna arbetar på ett medvetande sätt med andraspråkselever visar resultatet också att performansanlysen är metoden som lärarna på dessa tre skolor väljer att använda. Undersökningen visar också att eleverna ser andraspråksundervisningen som något positivt där de får möjlighet att förbättra sitt svenska språk.

 • 4785.
  Vidström, Arne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Yllesugning och ylleätning hos katter (Felis silvestris catus)2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Yllesugning och ylleätning är relativt ovanliga beteendeproblem hos tamkatter. De har inte studerats i någon större omfattning trots att de har varit kända under lång tid. Det saknas välformulerade hypoteser som kan förklara de resultat som framkom i den hittills enda publicerade studien inom området. Därför genomfördes en Internetbaserad enkätstudie där 205 katter ingick. Resultaten tyder på att när en kattunge tas från sin mamma före 5-6 veckors ålder så kan det naturliga dibeteendet dröja sig kvar upp i vuxen ålder. Det riktar sig mot tyger i form av den orala stereotypin yllesugning. Ylleätning visade sig också röra sig om ett stereotypt beteende, men i det här fallet är det associerat med graden av objektlek som en katt ägnar sig åt. Graden av objektlek är högre hos yngre katter än hos äldre, och dessutom högre hos kattraser av sydöstasiatiskt ursprung än hos kattraser av annat ursprung. Graden av ylleätning visade sig följa samma mönster som graden av objektlek. Ylleätning tycks alltså röra sig om ett missriktat predationsbeteende. Det är fortfarande oklart om det finns ett samband mellan yllesugning och ylleätning eller inte.

 • 4786.
  Vidéen, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjölin, Antonia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En skola för alla: förskollärares och grundskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning har varit att få ta del av förskollärares och grundskollärares olika syn på inkludering. Inkludering är ett viktigt verktyg för barns utveckling och begreppet tolkas och används på olika sätt. Vi utgick från ett sociokulturellt perspektiv där fokus läggs på att barnen lär genom samspel med andra, och ställde oss frågan ”Hur ser pedagoger på inkludering?”För att undersöka detta viktiga verktyg för barns utveckling - inkludering - så har vi genomfört en kvalitativ undersökning. Vi intervjuade verksamma pedagoger i olika ålderskategorier på ett semistrukturerat sätt.Tidigare forskning visar att skolan har en annorlunda syn på inkludering än vad förskolan har. I förskolan ses inkludering som en naturlig del i verksamheten. Därför ville vi undersöka hur förskollärare och grundskollärare ser på inkludering av barn i behov av särskilt stöd och hur ”en skola för alla” kan uppnås.Resultatet tyder på en viss skillnad hos förskollärares och grundskollärares syn på inkludering. Olika grader av inkludering används och vi kan utläsa ur resultatet att det rör sig om svag- eller stark inkludering.

 • 4787.
  Vigla, Kristi
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Internkontrollrapportering: Interna och externa influenser.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av reglering av relationerna mellan ledningen/bolagsorganen och ägarna i aktiebolag har fått en allt större betydelse till följd av den ökande internationaliseringen. Synen på de etiska reglerna har förvrängts. Skandalerna har duggat tätt i hela världen och förtroendet för företagsledningarna har minskat kraftigt. Naturligtvis utgör svenska företag inte något undantag. För att motverka dessa strömningar har lagar och regelverk om ökad intern kontroll stiftats. Från och med den 1 juli 2005 skall alla större bolag på Stockholmsbörsen tillämpa den svenska Koden för bolagsstyrning. Enligt Koden skall styrelsen avge en rapport om den interna kontrollen.

  Målet med uppsatsen var att förklara vilka faktorer som eventuellt påverkar internkontrollrapportens omfattning, utformning och ambition i rapporteringen. De teorier som har använts för att belysa sambanden är agentteori, positiv redovisningsteori och institutionell teori.

  Datainsamlingen genomfördes genom dokumentstudier av internkontrollrapporter i bolagens årsredovisningar. Undersökningen omfattade totalt 45 företag som är noterade på Stockholmsbörsens A-lista.

  Undersökningen visade att ambitionen i internkontrollrapporter kan öka dels om det finns en särskild granskningsfunktion (internrevision), dels om ägarstrukturen är splittrad.

  Däremot kunde inga av de valda faktorerna förklara internkontrollrapportens omfattning eller utformning.

 • 4788.
  Vikström, Hanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Pettersson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Känslor av maktlöshet bland sjuksköterskor: en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Känslor av maktlöshet kan påverka sjuksköterskors engagemang och ansvar för patienter. Sjuksköterskor har i sin profession ansvar för patienters omvårdnad och vill hjälpa patienter att bli friska. När sjuksköterskor inser att målet inte kan fullföljas kan känslor av maktlöshet uppstå. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av maktlöshet vid vård av patienter. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Baseras på 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Av analysen framkom att sjuksköterskor upplever maktlöshet i olika vårdsammanhang. Fyra rubriker identifierades: otillräcklighet, frustration, rädsla och förlorad kontroll. Diskussion: Maktlöshet har diskuterats utifrån två påståenden: Höga krav har visat sig ge känslor av maktlöshet hos sjuksköterskor. När läkare inte lyssnar på sjuksköterskor känner de sig maktlösa. Konklusion: Maktlöshet är negativt laddat och kan ge konsekvenser för den enskilda sjuksköterskan och omgivningen. Ytterligare forskning om fenomenet maktlöshet samt strategier för att minska dessa känslor bör uppmärksammas.

 • 4789.
  Vilhelmsson, Mikaela
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lind, Klara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Gynekologisk cancer: En litteraturstudie om patienters upplevelser av möten med vårdpersonal2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år får över 2500 kvinnor i Sverige diagnosen gynekologisk cancer. Den innefattar olika sjukdomsformer och skiljer sig beroende på var de sitter i könsorganet, vilka symtom de ger och hur behandlingen ser ut. En god vårdrelation är en förutsättning för att patienten ska kunna anförtro sig till vården. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnor med gynekologisk cancers upplevelser av möten med vårdpersonal under behandlingstiden. Metod: Uppsatsen var en litteraturstudie baserad på nio stycken kvalitativa artiklar. Resultat: Efter att artiklarna bearbetats framkom två stycken huvudkategorier. Dessa berörde upplevelser av möten med vårdpersonal. Diskussion: Diskussionen behandlar kvinnornas upplevelser, såsom trygghet och missnöje, som uppkom vid möten med vårdpersonal.

 • 4790.
  Villanueva Ballester, Rubén
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för teknik.
  Panella Martínez, Humberto
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för teknik.
  Turning device2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  This degree project tries to give a design solution, a machine for the company “VECTO Materialhantering AB” specialised in total system solutions within internal transport systems and material handling technology. VECTO supply material handling equipment both as stand-alone modules, turn-key plants and complete system solutions with KUKA and ABB robots. The turning device can working with several different weights.

 • 4791.
  Viltell, Emelie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Källman, Engelina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur äldres hälsa, på ett äldreboende, påverkas psykiskt, fysiskt och socialt av hundar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Befolkningen i Sverige blir allt äldre och cirka 1,5 miljoner personer över 60 år bor på ett äldreboende. Sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa. Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande även vid avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. Ur ett historiskt perspektiv har hundar arbetat för människor i århundrade. Hundar är ett av de djur som förekommer inom vården och på äldreboende. Därför är det av stor vikt att ta reda hur hundar påverkar äldre. Syfte: Syftet var att studera hur äldres hälsa, på ett äldreboende, påverkas psykiskt, fysiskt och socialt av hundar. Metod: En allmän litteraturstudie som bestod av nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Sammanställningen av artiklarna skapade tre huvudkategorier; psykologiska hälsoeffekter, fysiologiska hälsoeffekter och sociala hälsoeffekter. Slutsats: Hundar förkommer i vården och litteraturstudie påvisar att hundar har god effekt på den psykiska, fysiska och sociala hälsan hos äldre. Med kunskap om hundens effekt kan en sjuksköterska ta tillvara på dess påverkan för att främja optimal holistisk hälsa för de äldre. Vidare forskning är exempelvis att finna för- och nackdelar med utbildad vårdhund gentemot privat hund ur ett hälsofrämjande perspektiv behövs.

 • 4792.
  Vinterfrost, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Järveläinen, Aino
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Implicita och explicita attityder om politiker: sociala och traditionella mediers påverkan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att implicita och explicita attityder formas och förändras oberoende av varandra, samt att allt fler politiker använder sig av sociala medier för att nå ut till sina väljare. Denna studie syftade till att undersöka hur deltagarnas implicita och explicita attityder, gentemot två fiktiva politiker, påverkas av traditionella och sociala medier. I studien användes en experimentell mellangruppsdesign där deltagarna slumpmässigt fördelades till olika betingelser. Dessa bestod av positiva och negativa nyhetsitems från dels traditionella dels sociala medier. I undersökningen, som genomfördes på internet, deltog 126 personer. För att mäta deltagarnas attitydförändringar användes dels ett Implicit Association Test (IAT), dels ett explicit frågeformulär. Traditionella media påverkade explicita attityder signifikant.

 • 4793.
  Vizuete, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Vägen Till Personlig Framgång – Hierarkisk Karriär 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar hierarkisk karriärutveckling utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Undersökningen har antagandet att utvecklingen mot en hierarkisk karriär, likt utvecklingsfaserna i livet i övrigt, följer bestämda faser eller stadier där man kan se paralleller mellan uppbyggnaden av en karriär och utvecklingsfaserna i livet. Studien syftade till att undersöka bankchefers karriärer och analysera dem efter de steg som vägen till en hierarkisk karriär antas utgöras av, utifrån de steg som Greenhaus et al. (2000) med hjälp av utvecklingspsykologin byggt upp. Detta för att hitta vad som har varit avgörande i deras väg mot framgång. I undersökningen intervjuades tre bankchefer om deras hierarkiska karriärvägar. Critical Incident Technique användes som metod i intervjuerna, vilket innebar att målet var att utifrån deras egna ord fånga upp de kritiska händelserna och viktiga milstolpar som tagit dem till den chefsposition de idag innehar. Resultaten visar att motivation, insikt om egna intressen och välformulerade mål, i kombination med en stark drivkraft och vilja är vad som ligger bakom de tre chefernas hierarkiska karriärer. Dessa identitetsstyrkor överensstämmer med Eriksons utvecklingspsykologiska teori som beskriver de psykologiska redskap som krävs för att utveckla en hierarkisk karriär.

 • 4794.
  Vollenweider, Petra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The consolidation of annual accounts in the Swiss Federal Government2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Financial reporting in the public sector is influenced by the private sector accounting standards. The Swiss Federal Government has recently started to prepare consolidated financial statements. The purpose of this study is to describe how the Swiss Federal Government is doing its consolidated financial statements. Theoretically there are different consolidation theories and methods. The choice of consolidation method can explain which consolidation theory is used when the financial statements are put together. The research is done on the latest consolidated financial statements, 2010, from the Swiss Federal Government and in combination with an interview with the Head of Consolidation of the Swiss Federal Government. The finding in this research is that the Swiss Federal Government has an Entity Theory approach when consolidating its financial statements.

 • 4795.
  von Feilitzen, Joakim
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Medkänsleutmattning och neuroticism, hos behandlingspersonal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Att befinna sig i eller att ha befunnit sig under traumatisk stress har ett väl dokumenterat sambandmed psykisk ohälsa. För personer som är yrkesverksamma inom empatiskt arbete kan arbetet medföra en direktpsykisk påverkan. Syftet med den här studien var att avgöra i vilken utsträckning det existerar ett samband mellanneuroticism och den upplevda nivån av medkänsleutmattning. Metod: I denna kvantitativa studie tillfrågades132 behandlare inom olika kommunala enheter med geografisk spridning, med huvudsakliga arbetsuppgifterdirekt relaterad till öppenvårdsinsatser och där enheterna arbetade med behandling på hemmaplan, att svara påtvå enkäter. I den ena enkäten ställdes 10 frågor vilka berörde skattning av medkänsleutmattning och i denandra enkäten ställdes 20 frågor utifrån upplevelse av neuroticism. Resultat: 52 deltagare (39 %) besvaradeenkäterna. En korrelationsanalys visade att det fanns ett signifikant samband mellan medkänsleutmattning ochneuroticism (r = 0,496, p < .001). Sambandet var positivt och bekräftade frågeställningen, att de som har lågkänslomässig stabilitet (neuroticism) tenderar att skatta sig högt inom medkänsleutmattning. Resultatet visadeockså att mer än hälften av de deltagande i undersökningen (57 %) uppfyllde kriterierna för att ha en hög risk attutveckla medkänsleutmattning. Diskussion: Studiens resultat visade att personal som arbetar medhemmaplansbaserad behandling tenderar att utsätta sig en för hög risk av att drabbas av tillståndetmedkänsleutmattning. Majoriteten av denna studies deltagare (59 %) hade poängvärden som enligt PROQL(Professional Quality Of Life Scale) tillhör risknivå hög (Stamm, 2010).

 • 4796.
  von Hausswolff, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En pragmatisk diskursanalys av ämnet programmering2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots att datavetenskap är en relativt ny vetenskap ligger den till grund för mycket av denteknik som idag finns invävd i våra vardagsliv. En central del av datavetenskapen ärprogrammering, att skriva instruktioner i ett programmeringsspråk och på så sätt styramaskinen. Inom många yrken idag krävs det programmeringskompetens. Att det finnssvårigheter med att lära sig programmera är ett väl dokumenterat faktum inomforskningsområdet dataveten-skapens didaktik. Jag har närmat mig problemet medprogrammeringsundervisningen genom att undersöka den kunskapsbeskrivning som visar sigsom diskurser i kursplaner för programmeringskurser. En pragmatisk diskursanalys är utfördoch resultatet ställs mot olika kunskaps- och vetenskapstraditioner. De identifieradediskursena är fundament-, problemlösning- och systembeskrivningsdiskursen.Fundamentdiskursen är dominerande i de undersökta kurs-planerna och den har kopplingartill en kunskapssyn som under 1900-talet har blivit kraftigt kritiserad. Meningserbjudandensom når studenterna genom läraren, vars institutionella aspekt har studerats via kursplaner,kan kanske belysa problemen kring programmeringsundervisningen.

 • 4797.
  von Hausswolff, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Kunskap, digitala system och den professionella läraren: – en problematisering av användandet av digitala system vid kunskapsbeskrivningar i skolan2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagens svenska skola används olika typer av digitala system för att underlätta dokumentation och kommunikation. Trots att digitala system används av lärare som ett medium för kommunikation av kunskap, så saknas en kunskapsteoretisk diskussion kring detta, med utgångspunkt från utbildningsvetenskapliga teorier. Syftet med uppsatsen är att, utifrån den professionella lärarens perspektiv, problematisera användandet av digitala system vid kommunikation av kunskap.

  Teoretiskt vilar uppsatsen på utbildningsvetenskapliga teorier som tar sin kunskapsteoretiska utgångspunkt i poststrukturalism och pragmatism. Digitala system bär på implicita antaganden och designmässiga beslut som möjliggör ifrågasättande av systemens värdeneutralitet, till exempel gällande kunskapsteoretiska utgångspunkter. Två typer av digitala system behandlas, system för omdömesskrivning, samt digitala planeringsverktyg för undervisning.

  Metoden är en teoridriven analys, där själva teorisammanställningen är en del av resultatet. Den sammanställda teoriramen appliceras i analysen på fyra konkreta exempel.

  Resultatet visar att en rhizomatisk bild av kunskapsprocessen, hämtat från utbildningsfilosofen Inna Semetskys beskrivning, står i motsatsförhållande till den kunskapsstrukturering som förekommer i digitala system. En kritisk punkt att uppmärksamma, då det gäller användandet av digitala system för kommunikation av kunskap, är att det standardiserade ställs mot det unika. Det unika tilltalet mellan lärare och elev, som är centralt för utbildningsfilosofen Gert Biestas teorier om subjektifiering, riskerar att gå förlorad. Lagring och sammanställning av lärarnas kunskapsomdömen påverkar också lärare-elev kommunikationen genom möjligheten att omdömena kan komma att ingå i andra kontexter. En slutsats av studien är att utbildningsteori med pragmatism eller poststrukturalism som kunskapsgrund, står i en uppenbar dissonans med den kunskapsrepresentation som många digitala system bygger på.

 • 4798.
  von Krassow, Ludmila
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mattsson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sambandet mellan relationsrelaterad ångest, ovillkorlig självacceptans och reciprocitet i parförhållanden2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om reciprocitet i parförhållanden. Den teoretiska grunden hämtas från anknytningsteorin, equity-teorin och sociala utbytesteorin. Studiens syfte är att undersöka hur reciprocitet hänger samman med ovillkorlig självacceptans och relationsrelaterad ångest samt hur ovillkorlig självacceptans och relationsrelaterad ångest korrelerar sinsemellan. Deltagarna (n = 97), 15 män och 82 kvinnor, rekryterades via Internet, där de fick besvara en enkät, sammansatt av tre skalor som mätte konstrukten: reciprocitet, relationsrelaterad ångest samt ovillkorlig självacceptans. Korrelationsanalyser visar en positiv korrelation mellan relationsrelaterad ångest och underläge i utbytet i parförhållanden samt en negativ korrelation mellan relationsrelaterad ångest och ovillkorlig självacceptans. Ovillkorlig självacceptans korrelerar mot förväntningar inte med reciprocitet. Istället finns en tendens till att ovillkorlig självacceptans hänger samman med underläge i utbytet i parförhållanden. Studiens resultat visar att det finns ett samband mellan relationsrelaterad ångest, ovillkorlig självacceptans och individens upplevelse av ifall utbytet i parrelationen är reciprokt eller inte.

 • 4799.
  von Mentzer, Matilda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Åkesson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Paddagogik" i förskolan: så mycket mer än bara ett tidsfördriv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare använder sig av surfplattor och lärapplikationen Puppet Pals i förskolan. För att få svar på detta genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med förskollärare i södra Sverige. Två filmer som respondenternas respektive barngrupper skapat i Puppet Pals har valts ut och analyserats. Det har även undersökts hur pedagogerna kopplar sitt arbete med Puppet Pals till förskolans läroplan, med andra ord; om de arbetar med paddagogik.

  Den teoretiska utgångspunkten har under hela studien varit det sociokulturella perspektivet, med nyckelord som samspel, interaktion och artefakt.

  Undersökning visar att lärarna med hjälp av surfplattan och applikationen Puppet Pals lyckas få med de fem bitar ur läroplanen som vi tolkar att förskolans läroplan bygger på; värdegrund, matematik, naturvetenskap, språkutveckling och dokumentation. Det som framkom studien var att förskollärarna som verkligen har ett brinnande intresse för surfplattan och lyckats tänka utanför ramarna i sitt användande av Puppet Pals har hittat ett mycket användbart och uppskattat pedagogiskt redskap för såväl värdegrund, matematik, naturvetenskap, språkutveckling och dokumentation.

 • 4800.
  von Saurau, Victoria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Häst, en hälsofrämjande resurs: En kvalitativ intervjustudie om hur deltagarna i ”Hälsa med hästkraft” upplever sin hälsa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien bygger på en önskan om att hela befolkningen ska ha en god hälsa. Även de grupper i samhället som har någon form av funktionsnedsättning. För att främja en god hälsa har djur länge visats sig ha en god påverkan på människans hälsa, framförallt hästen. I ett folkhälsovetenskapligt intresse att arbeta förebyggande och hälsofrämjande är det med ett stort intresse att undersöka hur hästen påverkar människans hälsa. I föreliggande studie har syftet varit att studera hur deltagarna med någon form av funktionsnedsättning i den dagliga verksamheten ”hälsa med hästkraft” upplever hur hästen påverkar deras hälsa. Metoden som använts för att undersöka följande syfte har varit kvalitativ metod, och genomförts med sex stycken deltagare i två fokusgruppsintervjuer.  I resultatet framkom det hur hästen främjat och bidragit till individernas hälsoupplevelser, både psykiskt och fysiskt samt dess sociala och personliga utveckling. Resultatets slutsats presenterar att hästen kan användas och benämnas som en hälsofrämjande resurs, och att ytterligare användning av hästen och forskning inom området kan göra att fler kan leva ett hälsosamt liv.

93949596979899 4751 - 4800 of 5019
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf