hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
929394959697 4701 - 4750 of 4819
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4701.
  Wintélius, Therése
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Fransson, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Munhälsostatus hos äldre patienter vid inskrivning på ortopedavdelning: En tvärsnittsstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva munstatus, nutritionsstatus, kognitionstatus, antal läkemedel, ålder, kön och boendeform hos äldre patienter vid inskrivning på en ortopedavdelning i Kristianstad. Studien utfördes som en tvärsnittstudie, med data inhämtad från en då pågående studie på Kristianstads Centralsjukhus.Resultatet påvisade en bristande munhygien hos deltagarna. Studiens slutsats är att det finns en utbredd munhälsoproblematik hos en grupp inom den äldre befolkningen och att fortsatt forskning krävs för att identifiera orsakssamband och utveckla ett hälsofrämjande arbetssätt.

 • 4702.
  Witaszczyk, Daria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Blomberg, Linn
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur fungerar det med företagshälsovården egentligen?: En kvantitativ studie om hur anställda uppfattar att samarbete kring hälsofrämjande insatser fungerar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetsplatsen är en arena där det finns goda möjligheter att arbeta hälsofrämjande. Inom äldreomsorgen finns det både utmaningar och möjligheter när det gäller att förändra arbetssituationen och på så vis förbättra de anställdas hälsa. För att underlätta detta arbete kan arbetsplatsen ta hjälp av externa samarbetspartners, till exempel företagshälsovården. Syftet med studien var att ta reda på hur de anställda inom äldreomsorgen i en kommun i södra Sverige uppfattar att samarbetet kring hälsofrämjande insatser mellan deras arbetsplats och företagshälsovården fungerar. Datainsamlingsmetoden som användes i denna studie var enkäter utdelade till alla 345 fast anställda. Svarsfrekvensen blev 49 procent. Resultatet visade att personalen uppfattade samarbete mellan chefen och företagshälsovården som bra men att det var obefintligt mellan dem själva och företagshälsovården. De anställda anser att samarbetet kan utvecklas genom bättre kommunikation och information. Slutsatsen som dras i denna studie är att cheferna bör tydligöra företagshälsovårdens roll i det hälsofrämjande arbetet. Genom välfungerande kommunikation och bra informationsspridning kan samarbetet mellan cheferna, de anställda och företagshälsovården förbättras.

 • 4703.
  Wittzell, Frida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nilsson, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lärares arbetssituation: En studie kring hur lärare erfar och uppfattar arbetsuppgifter och arbetstid  2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning visar att lärares arbetssituation har förändrats och lärare idag är osäkra på vilka arbetsuppgifter som ingår i deras yrke. Lärare ser ökade arbetsuppgifter som ett hinder då elever riskerar att inte få det stöd de är i behov av. Denna studie kommer därför att undersöka hur grundskollärare uppfattar sina arbetsuppgifter i förhållande till sin arbetstid. Studiens fråga har belysts utifrån en fenomenografisk forskningsansats som relaterar till hur människor uppfattar olika situationer, då människor uppfattar och erfar världen olika. Fem intervjuer med grundskollärare ligger till grund för denna studie. Resultatet utifrån intervjuerna visar att lärarna uppfattar sin arbetssituation olika beroende på olika faktorer. Dock var samtliga lärare överens om att de administrativa uppgifterna som lärare idag är ålagda att göra, är de arbetsuppgifter som tar mest tid. Lärarna uppger att dokumentationen tar tid från planering och menar att undervisningens kvalité minskar. Några av de intervjuade lärarna frågar sig i vilken omfattning dokumentationen behöver göras och om den kan förenklas.

 • 4704.
  Wolf, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Elevinflytandets diskurs - hur talar pedagoger om elevers inflytande?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen intresserar sig för hur pedagoger definierar och talar om fenomenet elevinflytande. Vidare problematiseras begreppet och belyses ur olika aspekter med hjälp av Michel Foucaults teorier kring makt och maktutövning. Makten och dess praktik syftar till att kon-trollera och styra elevers beteenden enligt särskilda normer. Syftet med arbetet är att belysa teknikerna för denna styrning; såsom de framträder i den diskurs som konstituerar och pro-ducerar föreställningar om elevinflytande.

  Arbetets empiriska del består av inspelade kvalitativa djupintervjuer med sex stycken gym-nasielärare verksamma inom skilda ämnen. Analysresultaten visar hur en intrikat väv av pro-duktiva och repressiva makttekniker opererar inom samma diskurs. Därtill diskuteras vilka konsekvenser dessa maktoperationer kan få för elevers möjligheter till inflytande.

 • 4705.
  Wozniak, Rickard
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Söderholm, Håkan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hur objektiv är läroboken? - Hur framställs Islam, ”araben” och ”arabvärlden” i ett antal svenska historieläroböcker?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Där här uppsatsens huvudsakliga fokus ligger på att analysera ett litet antal exemplar av svenska historieläroböcker för högstadiet och gymnasiet. Ämnet för analysen är det som kallas för orientalism eller hur Edward Said poängterade hur han tyckte att de västerländska akademiska institutionerna hade gjort den orientaliska världen till en västerländsk diskurs som de använde som medel för att definiera araben och arabvärlden utifrån. Said poängterade det specifika sätt på vilken arabvärlden porträtterades i västvärlden av akademiker, i läroböcker och olika typer av visuell media. Said menade att detta västerländska synsätt var i grunden falskt och hans motivation att föra fram sitt budskap resulterade i hans välkända verk Orientalism. I detta verk poängterade han diskursens makt och hur man genom denna skapade föreställningar som hade arbetat sig in i det västerländska kollektiva minnet. I den här uppsatsen ämnar vi därför ta oss en titt på araben och arabvärlden porträtteras i svenska historieläroböcker och i anslutning till detta diskutera, ur ett lärandeperspektiv, de komplikationer som kan uppstå på grund av hur ett givet ämne, må det vara historia, kultur, religion, folk etcetera, behandlas i ett informationssammanhang.

 • 4706.
  Wu, Linglin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gender-Based Different in Compliments: in the American Comedy TV-Series Ugly Betty 2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay is to find out how men and women use compliments in English conversations in TV-series. The compliments will be analyzed as to their frequency, form topic and function.

 • 4707.
  Wu, Linglin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Incidental English Vocabulary Studying in L2 learning: A Study of Learning and Teaching English Vocabulary in a College in China2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate whether incidental methods are used in learning English vocabulary by non-English students at college in China, and in teaching English vocabulary by their oral English teachers. It also finds out what kinds of incidental strategies are used. Then based on the results of the investigation, this study puts forward some pedagogical implications for teachers.

 • 4708.
  Wulff, Maria
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Gränsdragning för värdepappershandel2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Köp och försäljning av värdepapper kan, beroende på olika omständigheter, beskattas antingen enligt rörelsereglerna eller enligt reavinstreglerna. Sker klassificeringen enligt rörelsereglerna kan underskott på denna rörelse kvittas mot annan inkomst som den skatteskyldige har samt denne har rätt till avdrag för nedskrivning på varulager eftersom innehavet skattemässigt behandlas som lager. Om värdepappren däremot klassificeras som förvaltningsverksamhet finns inte någon nedskrivningsmöjlighet och förluster får enbart dras av mot vinster i samma förvärvskälla. Syftet med uppsatsen är därför att utreda de kriterier som ställs upp för att handel med värdepapper skall klassficeras som rörelse och därmed beskattas enligt reglerna för rörelse.

  Värdepappersrörelse saknar definition i inkomsskattelagen. Det är istället de allmänna bestämmelserna om avgränsning av inkomstslaget näringsverksamhet som styr.

  I uppsatsen har jag använt mig av sex rättsfall för att göra en problematisering av olika situationer där handel med värdepapper förekommer. Jag har diskuterat varje enskilt fall utifrån domen i målet samt utifrån vad lag och förarbeten säger om problemet. Tyngdpunkten ligger på aktiebolag eftersom denna bolagsform varit dominerande av de rättsfall jag funnit som berör ämnet men även rättsläget för enskilda näringsidkare utreds. Vid ett tillfälle görs också en diskussion angående en delägare i ett handelsbolag.

  Det som framkommit är att avgörande inte alltid är om det varit en betydande omsättning och att ett stort antal transaktioner skett. De saknar kanske inte helt betydelse men de kan inte ensamma avgöra portföljens skatterättsliga karaktär. En helhetsbedömning måste göras av omständigheterna i det enskilda fallet där hänsyn till verksamhetens syfte tas. Om det finns ett syfte med verksamheten att bedriva värdepappershandel kan detta till exempel framgå av en ändring i bolagsordningen.

  I uppsatsen framkommer också att bolagsformen har en mycket avgörande betydelse för hur klassificering ska ske. Möjligheterna till en klassificering enligt rörelsereglerna är större i ett aktiebolag än för en enskild näringsidkare som i princip enbart kan ha bankmedel som tillgångar. Detta eftersom alla inkomster räknas till inkomst av näringsverksamhet enligt 13 kap 2 § IL för juridiska personer.

  Ett ytterligare rekvisit är om verksamheten riktar sig mot allmänheten eller enbart är inriktad på ägarens egna tillgångar. Om verksamheten är riktad mot utomstående kunder ställs lägre krav på omsättning och antal transaktioner. Sker värdepappershandeln enbart för egen räkning är verksamheten inte att se som rörelse i skatterättslig mening och därmed skall redovisningen ske i inkomstslaget kapital. Dessa krav ställs dock inte lika högt för aktiebolag, inte ens för ett enmansaktiebolag, som för enskilda näringsidkare.

 • 4709.
  Wärnefjord, Gerd
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Drogförebyggande arbete i Sölvesborgs kommun - en utvärdering2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det primära syftet är att få veta vad som skett när det gäller det drogpolitiska programmet i Sölvesborgs kommun. De teoretiska utgångspunkterna är vad forskarna menar behövs för att ett sådant program ska lyckas. Målet med studien är att ta reda på om det drogpolitiska arbetet har vunnit genomslag i kommunen. Den empiriska utgångspunkten är att försöka belysa problemet utifrån den nationella handlingsplanen

  Först gjordes en litteraturgenomgång, angående forskarnas uppfattningar beträffande droger och alkohol samt hur problem förebyggs. Vad som företrädesvis varit av intresse är om programmet lyckats bli förankrat hos alla samt i fall det uppfyller några av de kriterier som forskarna menar är nödvändiga.

  Verksamheter som startats upp i det drogpolitiska programmet nämns. En ansats görs till att förklara varför det är så viktigt med en reflektion över det egna bruket av alkohol och droger. Resultatet påvisar att mycket har gjorts i det drogpolitiska arbetet men mycket återstår att göra. Många satsningar finns, vilka passar bra in på det många forskare anser ger det bästa resultatet. I kommunen finns personer med relevanta yrken, som är mycket insatta i problematiken. Utifrån den tid som var avsatt till projektet anses att den drogpolitiska samordnaren gjort det bästa möjliga utifrån de förutsättningar som fanns.

  Det drogpolitiska programmet är bra men hos de intervjuade ansvariga bör efterlevnaden bli bättre, eftersom det finns brister där. För att arbetet fortsättningsvis ska bli framgångsrikt måste en samordnande funktion finnas, detta kunde ingå i ett större folkhälsofrämjande arbete. Information till ansvariga politiker behövs angående samhällskostnader för missbruk. Alla måste också bli medvetna om att det tar tid innan man kan se resultat.

 • 4710.
  Wärnefjord, Gerd
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Sociologistudier - en börda eller en tillgång? 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [sv]

  Mitt primära syfte är att få veta vad som hänt med studenterna som studerat sociologi i Kristianstad. Mina teoretiska utgångspunkter är att förklara vad kunskap i sociologi innebär. Målet med studien är att ta reda på om studenterna fått arbete inom området, efter avslutade studier i sociologi. Empiriska utgångspunkten är att försöka belysa problemet utifrån dagens arbetsmarknad och Högskola. Först gjordes en litteraturgenomgång, där söktes information angående sociologernas åsikter beträffande sociologin i samhället. Relevant litteratur från andra högskolor fanns, och två av dessa nämns, en intervjuundersökning har utförts. Ett individperspektiv har använts i analysen av samtalsintervjuerna. Vad som företrädesvis intresserat mig är huruvida sociologerna arbetar inom relevanta yrken. Verksamheter där sociologer har möjlighet till arbete omtalas. Jag gör en ansats till att förklara varför jag anser att sociologin behövs i dagens samhälls- och arbetsliv. Resultatet påvisar att studier i sociologi inte är tillräckligt för att få ett relevant yrke. Det fanns personer med relevanta yrken, men de hade ytterligare utbildning. Jag upptäckte även att ytterst få personer, vilka inte studerat på högskolan, vet vad kunskap i sociologi innebär. Sociologerna är nöjda med sitt val av ämne. Allmänt sett kan sägas att samhället inte har upptäckt behovet av sociologer, vilket de intervjuade sociologerna ansåg märkligt.

 • 4711.
  Wärnefjord, Gerd
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Äras den som äras bör?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en litteraturstudie med en mindre intervjuundersökning. Syftet är att ta reda på om kompetensen tillvaratas i arbetslivet. I litteraturgenomgången har olika begrepp angående ämnet sökts. Ett individperspektiv har använts i analysen av ämnet. Vad som i första hand intresserat mig är att se om de organisationsförändringar som skett har medfört någon förändring angående tillvaratagandet av den individuella arbetstagarens kompetens. Jag kallar undersökningen ”Äras den som äras bör?”. Jag har kommit fram till att det inte skett någon förändring som är till det bättre för industriarbetarna. Problemen med individens kompetens i dagens arbetsliv relateras av intervjupersonerna till de omorganisationer som skett. Även en ökning av det sociala avståndet nämns. I stort sett tycks det som om individerna anser att ”det var bättre förr” med ”den gamla sortens” hierarkiska organisationer.

 • 4712.
  Wångmar, Ann-Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Crim, Arja
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  ÄR FRITIDSAKTIVITETER RELATERAT TILL PSYKISKT VÄLBEFINNANDE BLAND UNGDOMAR2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsyfte var att se om ungdomars psykiska välbefinnande, definierad som frånvaro av psykosomatiska besvär, varierar med deltagande i fritidsaktiviteter, ålder och kön. Tidigare studier har visat på samband mellan vardagsstress och psykologiska avvikelser, uppdelat i form av externaliserat (t.ex. aggressivitet) och internaliserat (t.ex. somatiska besvär) beteende. Ett urval på 746 elever från årskurs 7, 8 och 9 från en nationell undersökning användes för att undersöka relationen mellan psykosomatiska besvär och deltagande i fritidsaktiviteter. Resultaten av hierarkisk regressionsanalys och t-test för oberoende grupper visade att musikalisk aktivitet, ålder och kön predicerade ett lägre välbefinnande, samt att flickor är mer aktiva i samtliga undersökta aktivitetsvariabler och har signifikant lägre psykiskt välbefinnande än pojkar. Som möjliga orsaker till resultaten diskuterades dels enkätkonstruktionen och validiteten hos mätinstrumenten, dels hur olika aktivitetsmängd och copingstrategier kan förklara skillnaden mellan könen.

 • 4713.
  Xia, Jue
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Economical Metaphors  in English Newspapers2009Oppgave
 • 4714.
  Xia, Yan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Efficient reading in standardized tests for EFL learners: a case study of reading strategies used by Chinese English major students in TEM-42011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the reading strategies used by Chinese English major students in the reading component in standardized national tests of TEM-4 with regard to reading efficiency. The research questions include: 1) what strategies are used by the students in TEM-4 test context; 2) whether there is a significant correlation between strategy use and efficient reading in the test; 3) what kinds of reading problems are revealed in the students’ use of processing strategies; 4) what can teachers do to promote efficient reading in classrooms. The data were collected from 25 English major students, including their reading efficiency indicated in the test performance, a reading strategy checklist and a questionnaire about the students’ perception of reading strategy and obstacles to their efficient reading. Both qualitative and quantitative analyses were used for comparisons between proficient students and non-proficient students.

  The findings indicate that the students in general rely on metacognitive and test-wiseness strategies in their reading practice. There is no significant relationship between strategy use and test performance. The difference between proficient and non-proficient students lies in the automaticity and fluency at lower-level skills rather than a mere use of metacognitive strategies. The reading problems common students are facing include inadequate language proficiency with limited vocabulary and a lack of automaticity, low reading speed and a lack of background knowledge. Suggestions are given for future reading teaching to promote efficient reading in these aspects.

 • 4715.
  Xia, Yan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Politeness Strategies in English Adjacency Pairs: A Gender Differentiated Study on Greetings, Compliments and Directives2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4716.
  Xiaoxia, Pan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Xiaoxia, Pan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Jing, Wu
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Transformational Leadership VS: Transactional Leadership. The Influence of Gender and Culture on Leadership Styles of SMEs in China and Sweden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Transformational and transactional leadership, which focus on the relationship between leaders and employees, are the most recent development of leadership theories. Yet studies on the impact of gender and culture on transformational and transactional leadership styles are limited. This Master Dissertation therefore aims to shed new light on that issue. First, it attempts to compare leadership styles adopted by managers of SMEs in China and Sweden. Second, it tries to evaluate which element - gender or culture - exerts a more important influence upon leadership styles.

  Based on empirical researches, ten hypotheses are formulated and a new model is developed in the dissertation. In addition, the deductive approach is chosen as methodology and quantitative data is gathered with the help of an empirical study of an online questionnaire.

  Eventually, the present research indicates that both Chinese managers and Swedish managers of SMEs are prone to be more transformational than transactional. It also shows that there is no gender influence upon leadership styles. In contrast, culture exerts a little more impact on leadership styles of SMEs in China and Sweden.

  Key words:

 • 4717.
  Xu, Lixia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Correlation Study on Lexical Chunks and Business Correspondence Writing in EFL in China2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4718.
  Xu, Lixia
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Power Adjustment in Professional Women’s Language: An investigation into the use of directives in the TV-series Cashmere MafiaOppgave
 • 4719.
  Xu, Minjie
  et al.
  Högskolan Kristianstad. felicia2013xu@hotmail.com.
  Lindén, Louise
  Högskolan Kristianstad. louiselinden@live.se.
  Upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av cancer.: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Statistik visar att var tredje person i Sverige under sin livstid kommer att drabbas av cancer och att antalet cancerfall har ökat under de senast decennierna. Majoriteten av de som får en cancerdiagnos har närstående som sitt närmaste stöd. Detta gör också att rollen som närstående har en stor betydelse för både personen med cancer och dennes vård. Målet med denna studie är därför att sätta närstående i centrum och belysa hur dom påverkas och upplever när någon i deras närhet drabbats av cancer. Syfte: Studiens syfte var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära relation drabbats av cancer. Metod: Byggd på en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats, där 13 vetenskapliga artiklar valdes ut. Analysmetod gjordes i form av en manifest innehållsanalys. Resultat: Studien är uppbyggt på tre kategorier Känslomässig utmaning, Förändrad livsvärld och Upplevelser av sjukvården och följt av två vardera underkategorier. Slutsats: Det framkom att sjuksköterskans bemötande och kunskap har en stor betydelse för närståendes upplevelser inom cancervården. Vården ska också utgå från ett helhetsperspektiv, där hela familjen som en enhet bör inkluderas.

 • 4720.
  Xu, Yingying
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  How male and female characters have been portrayed: An investigation on the use of nouns and adjectives in Pride and Prejudice from the perspective of linguistic sexismIndependent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4721.
  Xu, Yingying
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Network-building and Vocabulary Memorization for Beginners2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4722.
  Xu, Youqing
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Gender Differences in Mixed-Sex Conversations: A Study of Interruptions2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4723.
  Xu, Youqing
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning. Högskolan Kristianstad.
  Test-Taking Processes for Banked Cloze Tests: Implications for Vocabulary Acquisition2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 4724.
  Xu, Yuanzhong (Victor)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  A Study on the Relationship between Public Relations and Brand Strategy2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Brand strategy is a useful way to strengthen competitive competence of products. However, the researches on how to implement a successful brand strategy using public relations were rarely found in the existing literature.

  The main purpose with my dissertation is to investigate the relationship between public relations and brand strategy. In addition, I hope the dissertation can give some suggestions to Chinese companies when they want to implement a brand strategy using public relations.

  A combination of interview and questionnaire was used to find research questions. My sample is a famous enterprise named Lenovo Group in China.

  The research indicated that public relations is a useful tool to implement brand strategy. Public relations plays an important role in the five stages of executing a brand strategy.

 • 4725.
  Yaglikcilar, Håkan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Islam i religionsboken: hur har islam och muslimer skildrats i läroböcker i religionskunskap på gymnasiet?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur islam har skildrats och hur muslimer har porträtterats i läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan mellan åren 1994-2010. Vidare är syftet att se hur läromedlen stämmer in med teorin om Eurabien samt de analyser som Edward Said och Samuel Huntington gör. Till detta fogar jag aspekten huruvida skildringarna av islam och muslimer har förändrats över tid, gynnat eller missgynnat islamofobi samt vilka problem som läromedlen skapar för läraren. Metoden som jag använder mig utav är sakorienterad hermeneutik och urvalet är gjort för att få en så stor spridning som möjligt mellan olika författare under de årtal som undersökningen är avgränsad till. Den teoretiska grunden består av dels Edward Saids och Samuel Huntingtons analyser men även av Mattias Gardells, Andreas Malms och Mats Bergenhorns bidrag till vetenskapen. Resultatet av undersökningen visar på att muslimer i de äldre läroböckerna beskrivs som oförnuftiga, samtidigt som det finns beskrivningar av muslimen som en individ vars identitet är helt fylld av Koranen och islam. Vid sidan av detta går det även att se hur Gud görs främmande för kristna och judiska läsare genom en selektiv översättning av den muslimska trosbekännelsen. Kvinnoförtryck och fundamentalism görs i läroböckerna till centrala element av islam, men samtidigt finns det från 1997 och framåt i de undersökta böckerna uttryck av antiislamofobiska, antirasistiska och antikulturalistiska budskap. Läroböckerna kantas även av problematiska generaliseringar som ibland är positiva och ibland är negativa. Läroböckerna bekräftar dels Huntingtons teori samtidigt som de visar tecken på att de kan vara påverkade av Saids analys av orientalismen. Angående föreställningen om ett Eurabien finns det vissa delar av läromedlen som är i samklang med teorin. När det gäller läromedlens roll i skapandet eller motverkande av islamofobi var det en omöjlighet att ge ett svar på var läromedlen vilar då det finns ett flertal olika tendenser som pekar åt olika riktningar, men det är tänkbart att de både kan skapa och motverka islamofobiska åsikter. Vad som dock kan sägas är att de nyare läroböckerna innehåller färre negativa skildringar av islam och muslimer än de äldre läroböckerna.

 • 4726.
  YANG, JIE
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gender Differences in Advertisements: A Study of Adjectives and Nouns in the Language of Advertisements2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4727.
  Yang, Jie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Storytelling as a Teaching Method in ESL Classrooms2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Until now, a lot of work has been done to explore methods for teaching English as a Second Language (ESL). Considering the nature of human beings as storytellers, teachers can use storytelling as a teaching method in English classrooms. The aim with this study is to discuss the storytelling teaching method adopted in ESL Classroom. The study is based on class observations on three Internet lessons, namely lessons of English vocabulary, grammar and spoken English. Videos on the Internet are wacthed and the narrative parts in these lessons are recorded. Previous studies related to this subject is on narration in the field of rhetoric and on methods for second language teaching and learning. Some earlier studies concern about  children’s education and military training. The main focus of present study is to analyze stories told by the teacher in the three classes—what they consist of, what effects they would achieve, and how many types of stories are used. In a classroom setting, the teacher is the narrator, students are the audience. Five types of stories are used: stories that are made up by the teacher, cultural backgrounds, stories told with physical responses, personal experiences and everyday life experiences. Anyway, narration is helpful in making the teacher and students closer.

  Hopefully with the help of present study on the selected lessons, one can find out how teachers use narration in general classroom settings.

 • 4728.
  Ye, Zhen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Study of Metaphor in the State of Union Adress, 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4729.
  Ye, Zhen
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Using TPR Method in Teaching English Adjectives2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The topic of this study is using Total Physical Response (TPR) in teaching English adjectives to 11-year-old pupils. The objective of this study is to investigate whether the TPR method is effective in teaching English adjectives.

  The researcher used a quasi-experiment to design this study. The population was the pupils aged 11 in a middle school in Kristianstad. 30 pupils were selected as samples and divided into two groups: one experimental group and one control group. The steps of this experiment were: (1) the experimental group was taught by the TPR method; (2) the control group and the experimental group were given the same post-test. In order to investigate whether there is a necessity to adopt new English vocabulary teaching technique for these pupils, two questionnaires were deliberated; the first questionnaire was for all testees and the second questionnaire was just for the experimental group.

  The result of the study showed the pupils’ achievements in the experimental group were improved by the TPR method. The mean score of the experimental group was much higher than that of the control group. The p-value of this test was 0.0002 less than 0.01 which showed strong evidence that the results were not achieved coincidentally. The effect size of this study was 2.59 more than 0.8 which indicated that the TPR method has significant effectiveness in teaching English adjectives. The questionnaires indicated that TPR was the new English vocabulary teaching technique that the pupils need.

 • 4730.
  Yin, Dandan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Implications of Tests for Building English Speaking Skills: A comparative study of the TOEFL iBT and TOEIC speaking tests2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Oral ability is an embodiment of the ability to communicate in the language. Language researchers pay increasing attention to speaking nowadays. It is well reflected in the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and the Test of English for International Communication (TOEIC). This essay employs the speaking sections of TOEFL iBT (internet-based test), the most widely accepted English proficiency test for academic uses, and TOEIC, the much used English proficiency test for commercial uses, as subjects to carry out a comparative study of target skills so as to find implications for English learners. English learners can make use of language tests to learn what skills they should focus on. From this study, it is found that speaking skills are not merely about speaking. It is a combination of listening and reading skills. Thus, English learners should practise listening and reading as well as speaking in order to build their English speaking skills.

 • 4731.
  Yin, Dandan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The Embodiment of Racism in Brick Lane by Monica Ali2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4732.
  Yingying, Wang
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärande och Miljö.
  Can Conceptual Metaphor Awareness Facilitate Chinese College EFL Learners’ Vocabulary Retention? - an Empirical Study: Can Conceptual Metaphor Awareness Facilitate Chinese College EFL Learners’ Vocabulary Retention? - an Empirical Study2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Much research has been made in the vocabulary field (e.g. Meara, 1989; Nation, 1990; Arnaud & Bejoint, 1992). Few researchers, however, have given methodological suggestions on how to improve vocabulary acquisition, The theory of Conceptual Metaphor provides a new proposal to be applied in vocabulary teaching and learning. Many studies have proved that raising EFL learners’ metaphor awareness can facilitate their vocabulary learning, espacially polysemous words and idiomatic expressions (e.g., Lazar 1996; Herrera and White 2000; Kondaiah 2004; Csabi 2004; Boers 2004).

   

  Based on the conceptual metaphor theory and its role on semantic change, the author aims to find out whether the vocabulary teaching strategy which focuses on raising students’ metaphor awareness can facilitate Chinese students’ performance in vocabulary (especially polysemous words and idioms) acquisition and help short-term and long-term vocabulary retention.

   

  An experiment was carried out to check the effect of the application of CMT (conceptual metaphor theory) on vocabulary acquisition and retention. Two parallel classes participated as the EC (the experimental class) and the CC (the controlled class), the EC was taught with conceptual metaphor instruction while the CC was taught in a traditional way, an immediate test and a one- week delayed test were carried out to check the experiment results. The results indicate that the CMT application can facilitate short-term vocabulary understanding, and it has positive influence on the long-term vocabulary retention.

 • 4733.
  Ymsén, Melinda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Lövgren, Sanna-Lie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "För att man ska ha nåt kul, förutom raster…": En intervjuundersökning om flickors syn på skolämnet idrott och hälsa i årskurs 5 och 92010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolämnet idrott och hälsa ska ge eleverna ett bestående intresse för fysisk aktivitet. Av undervisningen krävs då att den är varierad och har intellektuella, praktiska, sinnliga, estetiska och fysiska perspektiv på lärandet. Både för flickor och pojkar. Studier har visat att pojkar och flickor behandlas olika i undervisningen i idrott och hälsa. Syftet var att med kvalitativa intervjuer undersöka hur 12 flickor i årskurs 5 och 9 ser på skolämnet idrott och hälsa. I databearbetningen fokuserades essensen i flickornas erfarenheter och upplevelser. Resultatet visade att flickorna såg ämnet som "rekreation", "arena för att lära sig bollspel", "något de har nytta av i framtiden" eller visade "osäkerhet om vad ämnet är bra för". Slutsatsen är att undervisningen i idrott och hälsa behöver förtydliga ämnets uppnåendemål för flickorna i studien.

 • 4734.
  Yu, Chennan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Study on Students' Categorizing Abilities and the Implications for Vocabulary Teaching in a Private Training School in China2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4735.
  Yu, Chennan
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Metaphors in Food Advertising Slogans2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4736.
  Yu, Huiping
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Exploring Teachers’ Personal Practical Knowledge about Teaching Reading Comprehension in English: A Study of Teacher Knowledge at a University in China2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Teachers’ personal practical knowledge is the knowledge of teachers which is principally known and produced by teachers themselves. Greatly inspired by Meijer, Verloop and Beijaard (1999), this study uses a questionnaire and an interview to continue the line of their investigation. The study aims to describe and illustrate the content of 13 teachers’ personal practical knowledge about teaching reading comprehension to non-English majors at a university in China. The study is also to examine similarities (shared knowledge) and differences in teacher knowledge, and potentially relevant background variables in it. As a result, detailed information about these teachers’ personal practical knowledge about teaching reading comprehension has been found. Meijer et al. (1999) could not find shared knowledge by investigating teachers from different schools. In this study, by investigating teachers from the same school, shared knowledge could not be found either. Thus, by comparing these teachers’ personal practical knowledge, they can be classified into three groups: subject-matter-oriented, student-oriented and student-learning-oriented teachers. Each group is illustrated by describing one teacher’s knowledge as a typical example. Moreover, six potentially relevant background variables are discussed in this study. By matching the six background variables to the responses of these teachers, three patterns in potentially relevant background variables have been developed: professional-growth teachers, student-centered teachers, and authority-maintaining teachers.

 • 4737.
  Yu, Huiping
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Gossip in Face-to-Face Conversations: A Study of Gender Differences in Gossip in the American Movie Couples Retreat (2009)2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4738.
  Yu, Liu
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Contradictions Between Thought and Action as a Source of Tension in Louisa M. Alcott’s Little Women2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4739.
  Yu, Liu
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Vocabulary Recognition and Memorization: A Comparison of Two Methods2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The present study investigates which of two vocabulary learning methods best promotes long-term retention of the meaning and spelling of words. The first method is rote learning, i.e. learning by word lists, which requires pupils to memorize the meaning of new words by L1 translation. The second method is learning by sentence writing, which requires pupils to memorize new words by making up their own sentences in order to establish links between old and new knowledge.

   

  16 pupils took part in the experiment; all were approximately 11 years old. The participants were randomly assigned to two groups. All the participants were given one receptive and one productive recall test, both in the immediate and delayed post-tests. The result demonstrates that pupils who learn words using word lists only remember words in the short-term retention, while the sentence writing method results in greater long-term retention.

 • 4740.
  Yu, Taochang
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tong, Pan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Net Disk: net disk for private network2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With the continuous development of computer and network techniques as well as the extensive application of modern means of communications, computer plays an important role in the social life of modern society. It is always associated with a large number of files which are frequently used. Although new computer hardware products provided by various makers help people to solve the problem that have arisen in carrying files, people still face some difficulties in carrying storage devices. This project will partly realize the basic function of the net hard disk. The net hard disk is used to store the files of users on the internet, making it easy for users to carry files and share files with their friends. The uses are able to download, upload, copy, move and delete files and create a new file folder. They can also create, freeze, delete and alter their account. People can retrieve the file they want from the hard disk without anytime at any place.

 • 4741.
  Yu, Tongbo
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zhu, Weidong
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zheng, Luhong
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Objective Management and Assessment on Special Equipments Security - A Case Study of Elevators Security 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  Under the era of globalization, as China's rapid economic development, the amount of special equipments has been in the dramatic increase, which has brought a major challenge on how to ensure the safety in special equipments. The overall security situation in special equipments in China is not optimistic.

  This dissertation takes elevators as a case study to build the dynamic security administration model of special equipments, make an assessment on the model and analyze the model under different social circumstances of state level and global level.

  In this article the dynamic security administration model is created to achieve the management objective --- safety, based on the analysis and study of various processes and management entities of elevators, effectively making use of social resources to tighten the control over special equipments manufacture, installation, maintenance, operation, inspection, and supervision. AHP is used to determine assessment factors of multi-level analysis and weight of all factors. And it takes Fuzzy mathematic method to calculate assessment result, pointing out factors with existing issues, which can be rectified and perfected by continuous improvement.

  We also try to analyze the influence of five social environment factors: government administration, market economy, information technology, education and regulations on special equipments safe administration. Then we compare the differences of this model applying to Sweden and global level.

 • 4742.
  Zaunders, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Simonsson, Angelica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Kommunikation mellan patienter med Aspergers Syndrom och sjuksköterskor2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aspergers syndrom karaktäriseras av svårigheter med social interaktion och kommunikation, främst icke-verbal. Det har visat sig att genetiska faktorer är av stor betydelse och att en hjärnskada kan vara en bakomliggande orsak. Svårigheterna gör att de ofta hamnar utanför i sociala sammanhang. På grund av den låga prevalensen av AS har personal inom vård och omsorg en begränsad kunskap kring mötet med personer som har AS. De kommunikationssvårigheter som ses förekomma vid AS kan göra det svårt i mötet med sjukvården. Syfte: Att undersöka vilka faktorer sjuksköterskan bör ta hänsyn till för att skapa en kommunikation i samtalet med en patient som har Aspergers syndrom. Metod: Studien är en allmän litteraturstudie där fjorton artiklar användes. Resultat: Resultatet visade att sociala svårigheter är ett av de stora karaktärsdragen vid AS och något sjuksköterskan bör ta hänsyn till. Missförstånd uppstå förhållandevis lätt då personer med AS ofta uppfattar saker mycket konkret. Helheten i kommunikationen mellan två personer; kroppsspråk och ord, kan inte kopplas samman av personer med AS. Slutsats: Sjuksköterskan bör ha en tydlig kommunikation i mötet med patienter, framförallt med patienterna med AS.

   

 • 4743.
  Zeba, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sedeki, Ismail
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Vilken information och instruktion om munhygien, kost, fluor och tobak med hänsyn till diagnos får patienter som behandlas av tandhygieniststuderande vid Högskolan Kristianstad?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  ABSTRACT

  What kind of information and instructions with the consideration to diagnosis do patients, treated by the dental hygienist students at the University Kristianstad, get regarding oral hygiene, diet, flour and tobacco.

  The aim of this study was to examine what kind of information and instructions regarding oral hygiene, diet, flour and tobacco have patients treated by the dental hygienist students at the University Kristianstad, if they had the diagnosis caries or periodontitis. The study is based on a review of dental records of adult patients from twenty years on a supportive treatment program. In all 640 patients were enrolled at the clinic, 20050309. A selection of 100 patients treated at the clinic from 2000 was made. Fifty off the dental records should have the diagnosis caries and fifty the diagnosis periodontitis.

  Between 70-90 percent of the records had no data regarding information about caries, gingivitis or periodontitis. Furthermore, there between 8-68 percent of the records hade no data regarding information and instruction in oral hygiene, flour products or approximal dental aids. Nineteen patients used tobacco according to available data. In the records of 7 patients with the diagnosis caries and 3 patients with the diagnosis periodontitis, no data was available on tobacco use and its consequences. The conclusion for this study is that the records obtained by dental hygienist students are inadequate.

 • 4744.
  Zenthio, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Svantesson, Madelaine
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Dagligt liv för personer med schizofreni - En litteraturstudie i omvårdnad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Schizofreni är en psykisk sjukdom där personen har förändrade verklighetsuppfattningar såsom vanföreställningar, tankestörningar, förvirring och hallucinationer. Schizofreni kan ge svårigheter i exempelvis relationer och arbete. Genom att fokusera på att förstå händelser i personens dagliga liv får sjuksköterskan kunskap om problem och varför dessa uppstått. Sådan kunskap kan hjälpa sjuksköterskan att utforma omvårdnadsåtgärder som matchar personens behov. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa dagligt liv för personer med schizofreni och därmed öka sjuksköterskans kunskap om personens omvårdnadsbehov.

  Metod: En allmän litteraturstudie baserad på fem kvalitativa artiklar och 15 kvantitativa artiklar. Resultat: De faktorer som påverkade dagligt liv för personer med schizofreni var relationer, sysselsättning och hälsotillstånd.

  Slutsats: Litteraturstudien visar att personer med schizofreni har problem i sitt dagliga liv som kan åtgärdas med hjälp av meningsfulla aktiviteter, möjlighet till arbete, förbättrade sociala färdigheter och ökad motivation. Sjuksköterskan kan motivera och stödja personen att skaffa ett arbete eller annan meningsfull aktivitet för att stärka personens självförtroende och självständighet. Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskan kan motivera en person med schizofreni till att börja arbeta och utföra dagliga aktiviteter i hemmet.

 • 4745.
  Zetterstrand, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Ibland blir 1+1 inte 2: En undersökning om mellanstadielärares kunskaper om att använda hjälpmedel och strategier för att hjälpa elever med dyskalkyli2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ta reda på mer om dyskalkyli, vad det innebär och vad mellanstadielärare i årskurs 4-6 har för kunskaper om att använda hjälpmedel och strategier för att hjälpa elever med dyskalkyli. I undersökningen deltog 23 lärare från nio skolor i två olika kommuner. Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät med öppna svarsalternativ och är därmed en både kvalitativ och kvantitativ studie.  I arbetet kommer resultatet av enkäterna att redogöras och kopplas till litteratur samt diskuteras. Målet med detta arbetet har varit att undersöka vad lärare har för kunskaper om att använda sig av hjälpmedel och strategier för att hjälpa elever med dyskalkyli. Kunskapen om dyskalkyli och hur lärare ska arbete kring detta bör förbättras. Ett flertal av lärarna i undersökningen har inte fått någon utbildning om dyskalkyli och känner därmed att deras kunskaper om att använda sig av hjälpmedel och strategier för att hjälpa elever med dyskalkyli inte är tillräckliga.  

 • 4746.
  Zhang, Bei
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The Awakening of Nazneen’ Independent Consciousness in Brick Lane2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 4747.
  Zhang, Erik
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Andersson, Filip
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Is the financial crisis a threat for the luxury business?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background/problem: Many business and industries have been hardly influenced of the occurrence of this financial crisis which is expected to be the worst financial crisis since 1929. Historically the luxury business has always been immune to uncertainties and crisis. It is of great interest to see how the luxury business reacts in the financial crisis from a marketing strategy perspective.

  Purpose: To explain the impact of the financial crisis on the luxury business by using and identifying the nature of luxury and the suitable marketing strategies.

  Methodology: A deductive philosophical approach and a positivistic and interpretative research approach are applied in this thesis.Findings: The luxury business has not been influenced by the financial crisis based on the interviews. The main reasons behind it are interpreted as the nature of luxury itself and its unique customers.

  Conclusion: Based on our study and the involved companies, it is assumed that the luxury business is invulnerable to the financial crisis.

 • 4748.
  ZHANG, HENG
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  A Journey of Racial Neutrality: the symbolic meaning of the Mississippi in The Adventures of Huckleberry Finn2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 4749.
  ZHANG, HENG
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Assessing test Reliability: Comparing Two Versions of Reading Comprehension Testin the TOEFL test2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This paper analyzes the two test forms used by TOEFL: IBT and PBT. The analysiswill focus on the reading comprehension section, its design features, content, andscoring results. The aim is to assess the reliability of the two test forms as well as toidentify factors influencing candidate performance in the reading comprehension test.Three factors are identified: test setting, test difficulty and scoring methods and results.The latter two will be focused on because test difficulty consistency directly decides thetest result consistency. And as the goal of the candidate is to achieve as high a score aspossible, and success is measured in terms of numbers, score reliability is a primaryconcern for both candidate and examining body alike.

 • 4750.
  Zhang, Hongxia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A study on ESL writing anxiety among Chinese English majors: Causes, effects and coping strategies for ESL writing anxiety2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 60 poäng / 90 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to measure the level of ESL writing anxiety experienced by Chinese English majors. The effects of ESL writing anxiety on English writing performance, the students’ perception of the main causes of ESL writing anxiety and their learning style preferences in ESL writing class were also examined, which provided pedagogical implications of successful learning and teaching strategies for reducing ESL writing anxiety. This study was based on quantitative research and three questionnaires were used to collect data. The results of the SLWAI showed that there is a high level of ESL writing anxiety among Chinese English majors, and the Cognitive Anxiety is the most common type of ESL writing anxiety. The differences in the level of English writing anxiety between the groups of freshmen and sophomores reached the level of statistical significance. The sophomores were found to suffer significantly higher levels of English writing anxiety than the freshmen. Correlation analysis results suggested a negative relationship between measure of ESL writing anxiety and measures of writing performance (course grade and timed writing grade). An in-depth analysis of the causes of ESL writing anxiety revealed that linguistic difficulties, insufficient writing practice, fear of tests (TEM), lack of topical knowledge and low self-confidence in writing performance constitute the main sources of ESL writing anxiety experienced by Chinese English majors. Furthermore, suggestions on learning and teaching strategies for reducing ESL writing anxiety were provided on the basis of the acknowledge of sources of ESL writing anxiety and students’ learning style preferences in ESL writing class.

929394959697 4701 - 4750 of 4819
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf