hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
88899091929394 4501 - 4550 of 5090
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 4501.
  Sjöberg Larsson, Carita
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Steen, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  ”Vilka lärare skickar ni ut från högskolan och vilka lärare får vi ute?”: samtalets betingelser för handledning under verksamhetsförlagd del av lärarutbildning2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This article elucidates the professional dialogue between student teacher and supervisor and it´s conditions as a supervising method in professional academic education. The aim of the study is to discuss how students articulate the conditions of the professional dialogue and the positioning of themselves and supervisors are made. The student taped discussions were analysed. Inspired by positioning theory we analysed the students discussions in order to interpret and elevate patterns showing the conditions concerning the professional dialogues for the students teacher education. The main findings are the students positioning themselves as listener and the supervisor is positioned as communicator of rights, obligations and oughtness. The communicator is positioned to a great number of responsibilities in the professional dialogues and the listener is positioned themselves passive. The professional experienced knowledge and the scientific knowledge will integrate in professional dialogues to challenge the students in their future profession. The contents, form and function of the professional dialogue are situated the students workplace. The conditions of the professional dialogue may vary due to the specific terms that the supervisor have.

 • 4502.
  Sjöberg, Louise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Turesson, Linnéa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbetet mot penningtvätt i svenska banker: en kvalitativ studie om kassapersonalens förutsättningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur kassapersonalens förutsättningar för att förhindra penningtvätt kan förklaras med hjälp av beslutsteorier. Teoretisk och empirisk metod: Forskningsmetoden för uppsatsen är kvalitativ, med en abduktiv ansats. Den för studien valda empiriska metoden är semi-strukturerade intervjuer där respondenterna är valda med hjälp av subjektivt urval samt ett så kallat snöbollsurval. Teoretisk referensram: Som bakgrund till studien ligger såväl internationella direktiv och rekommendationer som svensk reglering av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi har också utgått från befintliga teorier kring regleringens betydelse, samt teorier om den riskbaserade regleringen. Den teoretiska referensramen innehåller dessutom tre olika beslutsteorier. Slutsats: Vår slutsats är att kassapersonalen anser sig ha de rätta förutsättningarna för att kunna förhindra penningtvätt. Men brister i hanteringen av penningtvätt visar att förutsättningarna inte är tillräckliga.

 • 4503.
  Sjöberg, Peter
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Fria laborationer - en attitydundersökning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka vilka attityder gymnasieelever har till att arbeta med mindre lärarstyrda laborationer, så kallade fria laborationer, där eleverna ges mer frihet avseende planering och utförande. För att undersöka detta användes kvalitativa metoder, en kombinerad enkät- och intervjustudie. Resultatet visar att gymnasieelevers attityder till fria laborationer är positiva. Eleverna upplever många fördelar i jämförelse med traditionellt instruerade laborationer. Eleverna uppger bland annat att de genom ett friare arbetssätt under en laboration förstår och lär mer jämfört med en styrd laboration. Eleverna uppger att det är positivt att få påverka undervisningen, ta ansvar, att få komma med egna förslag och idéer samt att få testa dem i verkligheten. En inom arbetssättet erfaren lärare uppger att det innebär en stor arbetsbörda med ett friare arbetssätt, men det resulterar i att eleverna får djupare förståelse, blir mer intresserade av ämnet samt aktiva i sin inlärning.

 • 4504.
  Sjöberg, Sophie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Det handlar ju inte bara om att vi sätter dig på en sten mitt i skogen: om fenomenet natur och hälsofrämjande arbete2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att vistelse i natur kan bidra till förbättrad hälsa och att det finns ett samband mellan människors aktivitetsnivå, psykiska hälsa och tillgång till naturmiljöer. Idag startas allt fler verksamheter både inom privat företagande och inom offentlig regi där natur används som en resurs för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Eftersom fenomenet är ganska nytt saknas beskrivningar av området. Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur natur och hälsofrämjande arbete bedrivs av olika aktörer i Sverige. Metod: Kvalitativ ansats valdes som datainsamlingsmetod. Sex djupintervjuer genomfördes med aktörer som arbetar i verksamheter inom ramen för natur och hälsofrämjande arbete. Vid intervjuerna användes semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att aktörerna använde natur i verksamheten i form av rum, som redskap och som symbol. Aktiviteterna i verksamheterna spelade en komplex roll då både aktiviteternas symboliska värden och de konkreta aktiviteterna i sig användes som metod. Aktörerna upplevde ett starkt personligt välmående i sitt arbete och ansåg att det är en växande bransch med goda möjligheter till att bedriva verksamhet även i framtiden. Konklusion: Området natur och hälsofrämjande arbete är ett brett område och bedrivs av skiftande verksamheter i fråga om aktiviteter, erbjudanden och inriktningar. Studien visar att områdets pedagogiska inriktningar skiljer sig från tidigare pedagogiska inriktningar inom liknande områden genom att fokusera på hur natur kan användas som ett hälsofrämjande verktyg.

 • 4505.
  Sjödahl, Linus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Svensson, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  En lindans med balans? Vad styr kommuners sätt att redovisa pensionsåtaganden?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Den första januari 1998 trädde en ny lag ikraft, Lag (1997:614) om kommunal redovisning. Lagen stadgar att pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse medan de som intjänats efter 1997 skall skuldföras. Det finns idag kommuner som, trots lagstiftningen, redovisar även det som intjänats före 1998 som skuld eller avsättning. Det leder oss in på uppsatsens syfte som är att kartlägga hur och förklara varför kommuner redovisar och hanterar pensionsförpliktelser på skilda sätt.

  Positive Accounting Theory (PAT), Downs teori samt Institutionell teori (IT) ligger till grund för de hypoteser som arbetats fram. PAT och Downs teori bygger på tanken att människor i första hand ser till sin egen nytta och maximerar egen välfärd. IT baseras på ett antal mekanismer som påverkar organisationen i valet av redovisningsmetod.

  Vi kan i vår studie visa på att kommuner med yngre ekonomichefer i större utsträckning väljer att skuldredovisa samtliga pensionsåtaganden. Vi har även i vår studie kunnat visa på att skillnader finns i valet av redovisningsmetod för pensionsskulden i en kommun som styrts av samma ledning i mer än två mandatperioder jämfört mot en kommun som bytt politisk ledning. Denna studie har också visat att det finns skillnader i valet av pensionsredovisningsmetod mellan kommuner som är borgerligt styrda jämfört med icke borgerligt styrda. Orsaken till detta kan finnas i det faktum att beslutet att införa blandmodellen fattades av en icke borgerlig regering. Studien pekar även på att kommuner med god ekonomi i större utsträckning tenderar att skuldföra samtliga pensionsåtaganden.

 • 4506.
  Sjödahl, Sabine
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Henriksson, Caroline
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Pedagogens begrepp om mobbing och kränkande behandling: Pedagogernas förståelse av begreppet mobbing och kränkande behandling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie är lagförändringen första april 2006. Studiens syfte var att undersöka ett antal lärares förståelse av begreppet mobbing och kränkande behandling. De data vi använt oss av gällande detta specifika område är från Skollagen, Styrdokumenten, relevant forskningsdata, litteratur, Internet och från våra informanter via intervjuer. Vi har använt oss av kvalitativ metod då vi lagt fokus på att beskriva och tolka de uppfattningar som förekommer bland informanterna. Något som framkom i undersökningen är att begreppet mobbning och kränkande behandling har varit något diffust.

 • 4507.
  Sjöfors Paulsson, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Östergren, Martina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Calliditas: ett arbete om elevers utveckling av den metakognitiva förmågan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka när elever i grundskolan kan tillgodogöra sig sin metakognitiva förmåga och att belysa vilka färdigheter som behövs utvecklas i denna process. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån två frågeställningar som följer: När i sin fysiologiska och psykologiska utveckling kan elever använda sin metakognitiva förmåga och kan pedagoger påverka så att elevers metakognitiva förmåga utvecklas? Hur i så fall?

  En kvalitativ undersökning i form av intervjuer användes och totalt djupintervjuades fem speciallister inom områdena neurofysiologi, psykologi och pedagogik. Utöver detta intervjuades 4 pedagoger angående hur de arbetar med utvecklandet av den metakognitiva förmågan hos eleverna. Detta sammankopplades sedan med litteratur och aktuell forskning inom ovan nämnda områden. Vi har valt att använda oss av Vygotskijs kulturteori ur ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att belysa vårt arbete.

  Några av våra speciallister framhåller att den metakognitiva förmågan tidigast kan vara färdigutvecklad först vid 20-25 årsålder. Detta resultat visar även en stor del av vår litteratur på. De andra två av speciallisterna säger att utvecklingen av denna förmåga kan ske tidigare, men är beroende av hjärnans fysiologi samt stöttning av omgivningen. Alla framhåller hjärnans plasticitet och att det finns individuella skillnader beroende på arv och miljö och att vi idag inte säkert vet vilken kapacitet hjärnan har eller om det kan sägas att den någon gång är färdigutvecklad.

  Studiens resultat pekar på att det finns avgörande färdigheter som behövs för att kunna använda sin metakognitiva förmåga och att det finns olika faktorer som påverkar användandet av den. Färdigheterna är bl.a. arbetsminne, impulskontroll, koncentration och självreglering av känslor m.m. Vygotskij framhåller vikten av leken för att utveckla dessa färdigheter i samspel med andra. Faktorer som påverkar är genetiskt arv, uppväxtmiljö, stress, kost, motion, fantasi, krav på prestation m.m. Pedagoger och specialister vittnar, helt i linje med litteraturen som används i studien, om vikten av att arbeta med anknytning, återkoppling, repetition, meningsfullhet, lustfyllhet, samt att detta arbete bör vara prestations- och stressbefriat. Därtill bör ett multimodalt inlärningssätt med stora inslag av kultur och utmaningar användas för elevens utveckling av den metakognitiva förmågan.

 • 4508.
  Sjögren, Erika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  About the Alleged Racism among Swedish Police Officers2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Oppgave
  Abstract [en]

  The main aim of the present research was to investigate whether Swedish police officers who often are accused of being racist are more prejudiced toward people with non Swedish-origin than other occupational groups. Three groups (n = 108) – police officers, fire fighters and teachers participated in the study that was carried out using questionnaires and IAT-tests. The study showed that the police officers were not the most prejudiced occupational group in the explicit measurements and were the least prejudiced in the implicit measure. The two different methods of measuring prejudice were assessed and did not show any correlation

 • 4509.
  Sjögren, Erika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Den svenska polisen är slö, oärlig och dessutom invandrarfientlig – eller?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker attityder och fördomar gentemot människor med annat etniskt ursprung än svenskt och även gentemot den svenska polisen. Huvudfrågan gällde om det fanns någon skillnad mellan polisaspiranters och studenters uppfattning om skuldfrågan – som den bestäms av polisen - vid rån begångna av personer med skilda etniska ursprung. Tre grupper (n = 108) -polisaspiranter, studenter och yrkesverksamma poliser deltog i studien som genomfördes genom en enkätundersökning. Studien visade att det ej finns några större skillnader i attityd och fördomar grupperna emellan och att dessa attityder och fördomar ej heller är speciellt framträdande.

 • 4510.
  Sjögren, Linnéa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Definitioner av mobbing: Menar kuratorn samma sak som forskaren och eleven?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bullying can have serious consequences on everyone involved. Consequently it is important that school counselors are able to intervene. Thereby they need an unambiguous definition and knowledge about bullying that has been produced from research so they do not make mistakes that could lead to further damaging of the students. Thus the aim of this study was to examine how school counselors define bullying compared to the views held by scientists and students in secondary school. Through a review of previously done research the definitions of scientists and schoolchildren was summarized. To establish the school counselors’ definitions a qualitative interview based method was used. Data was collected by semi-structured interviews using an interview guide with open-ended questions. The interviews were transcribed and analyzed by the method of phenomenological concentration of its meaning. By the theory of logic-in-use and reconstructed logic the definitions of school counselors’, pupils and researchers was compared. Results showed that school counselors hold similar definitions to scientists and children but differ in some aspects. The results also indicate that the school counselors mainly have created their definitions through former experiences and knowledge and not through science and they also seem to experience difficulties in identifying bullying situations.

 • 4511.
  Sjöholm, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Reinholdsson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Har du inget intresse för profileringen, så skaffa dig det”: en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är baserad på en fallstudie på en idrottsprofilerad förskola. Metoden vi valde att använda oss av under arbetes gång var fallstudie. Denna fallstudie genomfördes med hjälp av intervjuer med personal, rektor och ansvarig på barn och utbildningsnämnden. Även observationer gjordes. Bakgrunden till studien grundades sig i att vi såg att allt fler förskolor valde att profilera sig. Syftet med undersökningen är att se vad som händer när en rektor initierar och verkställer en profilering på en förskola. Organisationsteori har varit den teoretiska utgångspunken i denna fallstudie. Resultatet vi kom fram till är att vid en initiering utförd av rektorn utan personalens medverkan tenderar göra arbetet oordnat och personalen osäker. Det kan även bero på en saknad av engagemang kring den valda profileringen från personalens sida.

 • 4512.
  Sjöland, Mattias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Persson, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Knowledge sharing: How ICT and organizational culture increase sharing of knowledge within firms2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As companies of the 21th century are getting more and more globalized it is important for companies to stay ahead of their known and unknown competitors. Knowledge is a key factor for many companies. Knowledge cannot always be transmitted effectively between employees in companies. Large sized enterprises have adopted various information and communication technologies (ICT) in order to transmit knowledge fast and efficiently. Small and medium sized enterprises (SMEs) have according to previous research, not been able to apply ICT to their business as well as large sized firms

  The purpose of this dissertation is to explore the gap, which exists between the usage of ICT and knowledge sharing in Swedish SMEs. In this dissertation, a deductive approach will be used as the theories are existent but are lacking empirical data.

  The research was performed through qualitative studies, and the method that was used was case studies. The case studies were performed in four companies, which belong to the production/service industry, all the companies fall into the category of SME.

  A model was constructed from existing theories made by Hendriks (2001) this model was analyzed and tested thoroughly. In the analysis of this dissertation, the model was developed as new factors were discovered to have an influence on what is affecting managerial perception of ICT and how it is being used for knowledge sharing. Our findings suggest that ICT use is affected by an influence, which exists in an external layer. This influence consists of legal requirements. Legal requirements seem to have a large impact on how ICT is being used in some companies, which are operating in a knowledge-based industry.

 • 4513.
  Sjölander, Helena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Svensson, Cecilia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Internet - en smittspridare för självskadebeteende?: En enkätstudie bland gymnasieelever i Kristianstads kommun2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det psykiska hälsoläget har förbättrats totalt sett i befolkningen de senaste åren, men trots det är detfortfarande oroväckande många unga som upplever att de mår psykiskt dåligt. Ett fenomen som ökat under senare tid och som kopplats samman med psykisk ohälsa, är olika former av självskadehandlingar. Det har tidigare visats att andra typer av riskbeteenden sprids i populationer genom att individer influeras av varandra. Bakgrunden till den här studien var en tanke om att ökningen av självskadehandlingar kan vara ett resultat av en form av smittspridning snarare än enbart ett tecken på försämrad psykisk hälsa. Som primär kanal för spridningen av beteendet undersöktes Internet eftersom mycket av ungdomars sociala liv utspelar sig på den arenan. Studien grundar sig på en enkät (n=192) till gymnasieelever. Syftet var att undersöka hur väl ungdomar kände till fenomenet självskadebeteende samt hur de kommunicerade med och influerades av sina vänner. Resultatet visade att mer än hälften av ungdomarna kommit i kontakt med självskadebeteende i form av bilder eller skriftliga inlägg på Internet och 86 % av tjejerna och 71 % av killarna kände dessutom till minst en person i sin närhet som medvetet skadat sig själv. Eftersom ungdomar exponeras av beteendet från många håll är det rimligt att anta att individer som upplever någon form av psykisk stress kan influeras av andra att prova ett självdestruktivt beteende. Beteendet förefaller mer utbrett än vad som skulle kunna förväntas om en svårare psykisk ohälsa var den enda orsaken. Att tidigt arbeta med självkänsla och se till att barn och unga har trygga sociala nätverk runt omkring sig kan vara ett sätt att förse dem med den motståndskraft som behövs för att stå emot negativa influenser från omgivningen.

 • 4514.
  Sjölin, Anna
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Ungdomars val av gymnasieprogram - en studie av motiv och inställning hos elever på omvårdnadsprogrammet 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Min avsikt med den här uppsatsen är att undersöka vilka motiv och vilken inställning som ligger bakom valet av gymnasieprogram i årskurs nio, mer specifikt omvårdnadsprogrammet. Jag vill också ta reda på vilken information som har haft mest betydelse för eleverna vid valet samt undersöka vilka framtidsplaner eleverna har.

  De metoder jag har använt i min undersökning är kvalitativ och kvantitativ metod. Data samlades in från elever i årskurs ett, i tre klasser från olika skolor i södra Sverige. Resultatet har sedan sammanställts och jämförts med tidigare teorier och undersökningar inom samma ämnesområde. Mitt resultat visade att en stor del av eleverna är osäkra när de väljer utbildning i nian. Eleverna tror att valet av gymnasieutbildning ger en bra grund för fortsatta studier och/eller yrke. Att omvårdnadsprogrammet är praktiskt inriktat har stor betydelse. Flera anger att de inte är förtjusta i kärnämnen. En del elever har uppfattningen att deras utbildning är slapp, och verkar söka programmet just på grund av detta. Endast några få kan tänka sig att jobba som undersköterska.

  Vidare forskning utifrån denna uppsats bör peka dels mot att utreda hur skolor skapar en yrkesidentitet på yrkesinriktade gymnasieprogram, men dels också på elevernas ”statusuppfattning” av sin egen utbildning.

 • 4515.
  Sjöstedt, Eva-Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Svensson, Elena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Revisionskronor - vad avgör revisionsarvodet?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Behovet av en granskare har sin grund i agentkonflikten. Revisors roll är att bedöma huruvida företagets finansiella rapportering ger en rättvisande bild. Revisionsprocessen och yrkesetiska regler kräver en professionell analys av företagets risker vid fastställande av revisionsarvodets storlek. Dessutom ställer revisionsmarknadens struktur egna krav på priset på revision. Antalet de största revisionsbyråer har reducerats till fyra, vilket bidragit till att marknads koncentration har ökat. Forskningen försöker förklara mellan stora och små byråer. Resultaten av studier från olika länder är dock inte entydiga. Den svenska revisionsmarknaden har inte varit föremål för någon grundlig undersökning. Syften med denna uppsats är att förklara faktorer som påverkar revisionsarvodets storlek. Vi har antagit den positivistiska vetenskapliga utgångspunkten och den deduktiva forskningsansatsen. Vår undersökning omfattade 183 företag som var registrerade på Stockholmsbörsens A- och O-listor år 2003.

  Med hjälp av teorin har vi identifierat faktorer som har visat sig vara signifikanta variabler som förklarar revisionsarvode. Dessa faktorer är företagets omsättning, skuldsättning, antalet länder där företaget bedriver sin verksamhet, styrelsearvode, tre största ägarnas röstandel och konsulttjänster. Sambandet mellan revisionsbyråns storlek och revisionsarvode har inte visat sig vara signifikant i vår modell. Däremot har vi upptäckt att varumärkes effekt på revisionsarvode varierar från en bransch till en annan. Vi har även noterat att de största revisionsbyråerna tenderar att revidera större företag samt erhålla högre revisionsarvodena.

 • 4516.
  Sjöstedt Ivarsson, Emma
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Dahlgren, Janet
  Högskolan Kristianstad.
  Datorn som redskap vid läs- och skrivundervisning: En intervjustudie ur lärares perspektiv2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka lärares uppfattning kring datorn som redskap vid läs- och skrivundervisning. Det empiriska underlaget utgörs av intervjusvar av sex verksamma lärare med inriktning mot grundskolan.

  Litteraturdelen behandlar teorier om läs- och skrivinlärning samt hur undervisningen kring denna verksamhet kan ta hjälp av datorn i undervisningen. Tragetons forskning är en av utgångspunkterna i denna studie eftersom han med sitt forskningsprojekt ”Att skriva sig till läsning” har sett datorn som ett positivt redskap vid läs- och skrivundervisningen.

  Det insamlade materialet har kategoriserats i en resultat- och analysdel där informanternas tankar och uppfattningar har lyfts fram från intervjuerna. I denna resultat- och analysdel framkommer det att man, som lärare, inte kan utesluta varken datorn eller pennan. Datorn behövs, eftersom den kommer att bli en självklar del av elevernas senare vardag. Pennan behövs, eftersom datorerna fortfarande inte är så pass utvecklade att man kan lita på dem fullt ut. Det har även framkommit att lärarna uppfattar att den bristande tillgången av datorer gör att den inte används så frekvent som lärarna skulle vilja. Tidsbristen och otillräcklig kunskap är andra faktorer som gör att lärarna har svårt att integrera datorn i undervisningen.

 • 4517.
  Sjöstrand, Agneta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Arvidsson, Lena
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Kvinnliga avdelningschefers erfrenheter av sitt ledarskap inom vården2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Literature describes what it is like to be a leader in the healthcare and what is looked upon as the most characteristic quality for female leadership. Women often use a leadership technique that motivates the employee and they allow themselves to develop a humanitarian leadership. The aim of this study was to describe female head nurses’ experience of their leadership in healthcare. The collection of data has been carried out from interviews. The material was treated and analysed from a qualitative analysis of contents. The results were presented from the following areas: The significance of the central leadership, the gender perspective, the relations and the endorsement for the own leadership, and the personal leadership role. The work as a head nurse was known as an interesting and stimulating task that however often was disturbed by routine work. The most important part of the commission, that is to say to develop the work and the process had to step back. They experienced a solitude that they tried to take care of by networks within and outside the enterprise. Most of them had not been prepared for the task when they took up office and a plan for winding up after the commission is over was neither elucidated. Continued research in these areas would be a way to give the head nurses a better working environment and it would be of advantage both to co-workers and patients

 • 4518.
  Sjöstrand, Magnus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Ränta och räntelagen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att försöka klarlägga rättsläget kring vissa ränterättsliga problem. Problemställningen har således främst kommit att handla om Räntelagen, en dispositiv lag som reglerar både tidpunkten för och omfånget på dröjsmålsräntan som skall utgå i olika situationer. Av de tillgängliga rättskällorna var rättspraxis den mest viktiga .I uppsatsen kunde med hjälp analys av ett sådant bla vissa avsteg från Räntelagens § om avkastningsränta anas. § 4 st. 2 fanns också inte tillämplig i fallet av oklara proprieborgensförhållanden. Genom vidare analys kunde det också konstateras att jämkningsmöjligheterna enligt Avtalslagen 36 § är stora vid förändrade förhållanden

 • 4519.
  Sjöström, Diana
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Widerberg, Ann
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Näringsidkares och ålkonsumenters förhållningssätt till ål2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vi valt att fördjupa oss kring ålen med anledning av det utrotningshot som råder. Syftet var att undersöka förhållningssätt till ål bland konsumenter och näringsidkare inom ålfiskeindustrin, samt deras konsumtionsvanor av ål. En kvalitativ intervjustudie enligt fenomenografisk ansats genomfördes. De elva intervjupersoner som valdes ut och som deltog i undersökningen var bosatta och/eller verkade i Hanöbukten, där ålnäringen är betydande. Av intervjupersonerna var fem personer näringsidkare inom ålfiskeindustrin och sex konsumenter. Ål konsumerades oftare av näringsidkarna än av konsumenterna i denna studie och favoriträtten hos flertalet intervjupersoner var rökt ål. Samtliga näringsidkare dementerade alternativt var osäkra på att ålen skulle vara utrotningshotad, medan majoriteten av konsumenterna istället trodde att ålen är utrotningshotad. Slutsatsen vi kom fram till var att det finns stora brister i kommunikationen mellan Fiskeriverket och näringsidkare inom ålfiskeindustrin. Det finns även stora brister i näringsidkarnas kunskap om ålens utrotningshot, vilket kan åtgärdas genom kommunikation mellan parterna.

 • 4520.
  Sjöström, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Persson, Elna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att skapa förståelse för fenomenet ilska: En empirisk studie av sjuksköterskestudenters upplevelser av ilska2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anledningar till att ilska väcks till liv är individuella och kan exempelvis bero på orättvis behandling eller maktlöshet. Ilska känns på liknande sätt inombords hos alla individer vilket innebär att en student som känner ilska över att kamraten fuskat på en tenta, kan uppleva liknande känslor av ilska inombords som patienten som tvingas vänta på sina mediciner. När ilska väl kommit in i kroppen måste den ”komma ut”.  Ilskans väg ut ur kroppen skiljer sig åt från person till person där en del yttrar sin ilska fysiskt medan andra yttrar den verbalt eller via tårar. När ilska försvunnit ut ur kroppen skapas möjlighet för reflektion. En del upplever ilska som en drivkraft för förändring medan andra känner skam och ånger över sitt beteende. Ilska är något vi alla har upplevt och fortsättningsvis kommer att uppleva. Att skapa en förståelse för fenomenet ilska kan skapa förutsättningar för vårdpersonalen att förstå ilska hos patienter. Genom att förstå orsakerna till varför ilska uppstår kan en bra relation mellan vårdpersonal och patient skapas vilket är av stor betydelse för att en god omvårdnad ska kunna utövas.

 • 4521.
  Skog, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Personlighet, mellangruppskontakt och fördomar om thailändska minoritetsgrupper2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningens utgångspunkter finns i Gordon W. Allports kontaktteori gällande kontakt mellan grupper och även Theodor W. Adornos teori angående den auktoritära personligheten. Studien undersökte på vilket sätt auktoritär personlighet påverkar en majoritetsgrupps direkta- och indirekta kontakt med minoritetsgrupper samt majoritetsgruppens fördomar. De två grupper som berördes var majoritetsgruppen thailändare och minoritetsbefolkning i provinsen Chiang Rai i norra Thailand. En enkätstudie genomfördes på elever av majoritetsgruppen vid Mae Fah Luang University (N=44). En svag korrelation mellan högre auktoritära värden och låga kontaktvärden påträffades men var inte signifikant. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan gruppkontakt och fördomar. Ingen signifikant korrelation påträffades mellan auktoritära värden och fördomar.

 • 4522.
  Skog, Peter
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Theodorsson, Emily
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  How commercial are we?: a study of how identity influences auditors' perception of commercialisation in audit firms2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study is to explain how professional and organisational identity influence auditors’ perception of commercialisation in audit firms. The purpose is to see if there are possible differences between these identities and how they influence auditors’ perception of commercialisation in audit firms and if this perception is positive or negative.

  Theoretical approach: Theory that focuses on commercialisation in especially marketing literature and theory regarding professional identify in foremost organisational research, have been used.

  Empirical Methodology: A quantitative approach was used to be able to analyse auditors’ response from a questionnaire. When analysing the data, Pearson correlation matrix and multiple linear regression have been used. 374 answers from participating auditors in Sweden have been analysed.

  Conclusions: The empirical result of this study suggests that both professional and organisational identity influence auditors’ perception of commercialisation in audit firms positively. 

 • 4523.
  Skog, Peter
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Theodorsson, Emily
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisionskvalité: hur kan "hög" revisionskvalité förklaras utifrån dess olika intressenters perspektiv?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  De senaste åren har vikten av en trovärdig finansiell rapportering av hög revisionskvalité lyfts fram. En högre kvalité säkerställs genom att besluta om gemensamma regler och principer för revisionsbyråer. Intresset av revisionen är olika och således finns olika syn på syftet med revisionen och vad den bör innehålla. Tolkningsskillnaderna gör att hög revisionskvalité upplevs olika.

   

  Syftet med vår undersökning är att förklara ”hög” revisionskvalité utifrån revisorers och revisionens olika intressenters perspektiv samt att identifiera eventuella skillnader mellan revisorernas och dessa intressenters syn.

   

  En kvantitativ ansats har använts och utifrån teorin har sex hypoteser skapats. Hypoteserna undersöker om det finns skillnader mellan revisorer och revisionens intressenter om vad hög revisionskvalité är. Genom en webbenkät fick respondenterna bedöma i vilken utsträckning 28 variabler leder till högre revisionskvalité. 

   

  Med undersökningen har vi funnit bevis för att det finns skillnader i uppfattningen om hur hög revisionskvalité uppnås mellan revisorer och intressenterna. Skillnader uppmättes för följande kategorier; revisorns oberoende, revisorns egenskaper, en god kommunikation och extern kontroll. Vi har också kunnat urskilja enskilt viktiga kvalitetsvariabler.

   

  Eftersom författarna av denna uppsats inte har funnit någon tidigare studie som tittat på skillnader mellan revisorerna och studiens tre utvalda intressentgrupper i vad som leder till hög revisionskvalité, kan resultatet hjälpa till att sprida ljus över detta område. Resultatet kan också vara användbart för att se hur revisorerna och intressenterna ska närma sig varandra för att uppnå en trovärdigare revision. 

 • 4524.
  Skoglund, Karin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  "Låt lärare vara lärare!": En kvalitativ studie om stress bland grundskollärare2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Litteraturgenomgång: Läraryrket framställs ofta som belastande och stressigt, samtidigt som det i Sverige idag råder en kraftig lärarbrist. Den kombinationen gör att lärare blir en utsatt grupp i samhället med hög risk för stressorsakad ohälsa. Syfte: Att undersöka lärares upplevelser av arbetsrelaterad stress. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med fokusgrupper som undersökningsmetod. Urvalet gjordes utifrån en redan existerande lista, först genom ett bekvämlighetsurval och därefter utifrån självselektion. Analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat kunde ställas samman under sex kategorier: fysisk miljö, relationer, krav, arbetsuppgifter, tidsbrist, positiv stress och undvika negativ stress. Deltagarna upplevde betydligt fler stressorer i den psykosociala miljön jämfört med den fysiska, där de främsta riskfaktorerna som upplevdes var hur krävande relationer och mängden arbetsuppgifter ledde till en ständig tidsbrist. Slutsats: Resultatet har till stor del visat sig stämma överens med tidigare forskning inom området. Det preventiva hälsoarbetet för att minska stress bland lärare behöver kompletteras med ett mer promotivt synsätt eftersom upplevelsen av stress till stor del är individuell, vilket gör att alla riskfaktorer blir svåra att förebygga.

 • 4525.
  Skoog, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Faktorer som påverkar den transkulturella vårdrelationen i Barnhälsovården2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnhälsovården spelar en betydelsefull roll i det svenska folkhälsoarbetet. En femtedel av de inskrivna barnen har minst en förälder som är född utanför Sverige. Majoriteten av BVC-sköterskorna upplever arbetet med invandrarfamiljerna som stimulerande men anger också att svårigheter förekommer. Syftet: var att belysa faktorer som påverkar BVC-sköterskans transkulturella vårdrelationer med invandrarfamiljer i Barnhälsovården. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och baserades på elva vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. Resultatet redovisades i olika tre teman. Resultat: Faktorer som påverkade den transkulturella vårdrelationen i Barnhälsovården var BVC-sköterskans förmåga att kommunicera, bemötandet och förhållningssättet samt den kulturella kompetensen. Diskussion: Kommunikationssvårigheterna påverkade möjligheterna att skapa trygghet och förtroende i den transkulturella vårdrelationen. BVC-sköterskans bemötande och förhållningssätt hade betydelse inte bara för utgången av hälsovårdsarbetet utan även för invandrarfamiljens inställning till integration. Kulturell kompetens påverkade BVC-sköterskans möjligheter att se varje invandrarfamilj individuellt snarare än som en representant för sin kulturgrupp. Slutsats: För att möjliggöra en förtroendefull och trygg transkulturell vårdrelation i Barnhälsovården ställs inte bara krav på BVC-sköterskans skicklighet i att finna bra vägar för kommunikation, utan även på förmågan att praktiskt kunna omsätta sin kulturella kompetens samt insikt om betydelsen av att ge ett vänligt, empatiskt och individuellt bemötande åt invandrarfamiljen. 

 • 4526.
  Skröder, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Petersson, Karin
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vem får hjälp och beröm? Lärarens bemötande av elever med läs- och skrivsvårigheter 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur lärare bemöter och hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen utgår från två lärare och deras klasser, där observationer och intervjuer har genomförts med lärarna. Syftet var att undersöka hur lärarna bemöter och hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter i jämförelse med de övriga eleverna. Resultatet visade att elever med läs- och skrivsvårigheter fick mer hjälp och mer individanpassat arbetsmaterial än de övriga eleverna. Däremot fick de läs- och skrivsvaga eleverna inte så mycket beröm och uppmuntran av lärarna. De undersökta lärarna visade att de gör så gott de kan för att underlätta, hjälpa och stödja elever med läs- och skrivsvårigheter, men bristen på tid gör att de inte hinner göra allt de vill för dessa elever.

 • 4527.
  Skärheden, Michelle
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Persson, Micaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Är man motiverad till behandling finns alla möjligheter i världen: Socialarbetares syn på motivationsarbetet med misshandlade missbrukande kvinnor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a qualitative study which purpose is to examine how the social workers in a medium-sized municipality in southern of Sweden are experiencing the different forms of housing that the municipality has for disposal. The purpose is also to examine opinions - belonging to the social workers’ representatives - concerning the value of motivational work in changing the lifestyles of assaulted and addicted women. The questions we have decided to examine are; how is the social services' work with assaulted and addicted women designed, how do the social workers experiences the situation on these forms of housing and what the social workers believe is promoting and inhibiting factors for motivation with assaulted and addicted women. The results in this study are built on qualitative semi-structured interviews with social workers where both sexes are represented. The responses that emerged during the interviews have been analyzed and then associated with theory and previous research.

  According to the informants the attitudes and commitment shown by social workers are extremely important in order to motivate an assaulted and addicted woman. It has also emerged that there is no specific treatment for women who are abused or active substance abusers. In general the informants do not think that it is optimal to place women on one of the housings that the municipality has for disposal

 • 4528.
  Sladjana, Critén
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Den orala hälsan hos patienter som har tecknat frisktandvård år 2001 0ch år 2004 vid Folktandvården i Bromölla2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  The aim of the study was to describe the oral health development among patients at the Public Dental Care clinic in Bromölla who made an agreement regarding Healthy Dental Care during the years 2001 and 2004, compared with patients who did not made such an agreement. The study material was obtained from dental journals in total at 150 patients. Data regarding age, sex, health status, tobacco use, plaque- and gingivitis values, pocket depht, initial- and manifest caries, risk assessments, preventive measures by dental personel and acute dental care between year 2001 and 2004 was obtained from dental results. Almost twice as many man made an agreement compared to women. Tobacco use was higher in control group both 2001 and 2004. The dental professions worked much with preventive dental care that we can see in the low values of plaque and gingivitis during 2001 and 2004. Its means that patients follow up the advice they get.

  The healthy dental care is still a new phenomenon and has been exist only in four years. That´s why we can not made a conclusion of wich effect it´s has on the oral health.

 • 4529.
  Slavkovic, Diana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  DBT-terapeuter och deras arbete med behandling av unga patienter med ett självskadebeteende2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Självskadebeteende är ett allvarligt problem som förekommer idag. Under senare år har vårdgivare inom hälso- och sjukvården uppmärksammat en ökning av detta problem som leder till fysiska och psykiska hälsobesvär. Dessa hälsobesvär kan förekomma i form av exempelvis depression, fysiska skador och kan i värsta fall leda till självmord. En form av terapi som visat sig ge goda resultat för att komma till rätta med detta beteende är DBT, dialektisk beteendeterapi. Syfte: Att undersöka om DBT- terapeuters beskrivning av sitt arbete med dialektisk beteendeterapi stämmer överens med litteraturens beskrivning av behandlingen, och därmed uppnå en fördjupning i dialektisk beteendeterapi och självskadebeteende. Metod: En kvalitativ studie med sex stycken semistrukturerade intervjuer med DBT- terapeuter har genomförts. Analysen har utförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet har delats upp i två huvudkategorier: arbetsmetod samt terapeuter och andra vårdgivares bemötande av patienter. I resultatet framkommer det hur en DBT- behandling stegvis ser ut samt vikten av ett gott bemötande av patienter. Ett gott bemötande omfattar bland annat ett respektfullt och icke- dömande förhållningssätt. Konklusion: Resultaten i studien bekräftar resultaten från den tidigare forskningen. Dock krävs det mer forskning om DBT som behandlingsmetod för att kunna dra tillförlitligare och säkrare slutsatser. Genom att arbeta med behandling av självskadebeteende kan individers hälsa förbättras, vilket i sin tur även kan leda till minskning av antalet självmord och psykisk ohälsa. 

 • 4530.
  Sleiman, Ryma
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Abbasi, Sahar Masumeh
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att vara ung och leva med diabetes2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan påverka hela människan och dess omgivning. Sjuksköterskans förståelse av patientens upplevelser och erfarenheter kan ha stor betydelse i omvårdnaden. Att vara ung och leva med diabetes kan vara svårt och attityder till sjukdomen kan påverka egenvården. Syfte: Syftet var att beskriva ungdomars upplevelser av att leva med diabetes typ 1. Metod: Denna allmänna litteraturstudie bygger på empiriska studier. Resultat: Analysen resulterade i fyra följande kategorier: Relation till sin diabetes, relation till föräldrar, relation till vänner och relation till sjukvårdspersonalen. Åtta subkategorier bildades: positiva och negativa effekter, stöd, konflikter, bryta sig loss, stöd, att känna sig annorlunda, relation till läkare och relation till sjuksköterskor. Diskussion: Vårdpersonalen kan stödja ungdomar med diabetes genom att ge dem mer ansvar. Genom att förstå ungdomarnas upplevelser kan sjuksköterskan ge dem en förbättrad omvårdnad. Sjuksköterskan kan använda sig av empowermentmodellen, vilket innebär att patienten blir mer delaktig i sin behandling och tilldelas mer ansvar över sin situation.

 • 4531.
  Smedley, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  The Neighbourly Node: effects of municipal third party involvement on SME networking2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Networking has shown to benefit SMEs in terms of increasing resource acquisition and knowledge transfer, two vital components in SME growth and survival. However, previous research has indicated that SME network management is largely determined by the strategic orientation of the firm, which in turn, is influenced by the owner/manager. Third party involvement has moreover been suggested to positively influence networking participation by facilitating the overall networking process for SMEs. In the present study, the moderating effect of non-profit, municipal third party involvement, on the relationship between firm growth orientation and network intensity and range, is thus examined.

 • 4532.
  Smidt, S M
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Larsson, P
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Om att inte se skogen för alla träd": En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan upptäcka depression hos äldre.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning har visat att depression är ett vanligt problem hos den äldre befolkningen. Det är ett problem som ofta kan vara svårt för vårdpersonalen att upptäcka och därmed behandla, något som orsakar onödigt lidande. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer och varningssignaler som sjuksköterskan bör uppmärksamma för att underlätta identifieringen av depression hos äldre personer. Metod: Artiklar söktes i databaser såsom PubMed, PubMed Central, Google Scholar och PsychINFO med sökorden: elderly, elderly people, older adults, depression, recognition, identification, risk factors och nursing i olika kombinationer. Artiklarna som söktes skulle innefatta både män och kvinnor samt endast äldre personer (>60 år). Artiklarna analyserades efter bärande enheter, likheter och skillnader. Resultat: Två huvudkategorier med underkategoier framkom: 1) Riskfaktorer för depression hos äldre, samt 2) Faktorer som påverkar vårdpersonalens identifiering av depression hos äldre. Diskussion: Regelbundna kontroller skulle kunna göra det lättare för sjuksköterskan att upptäcka depressioner. Dessa kontroller kan göras i samband med omläggning av sår eller vid ett inskrivningssamtal. Slutsats: Resultat visade att mer erfarna sjuksköterskor hade större förmåga att urskilja depressioner, det är därför lämpligt att mindre erfarna sjuksköterskor samarbetar med de mer erfarna på en närmre nivå för att på så sätt dra nytta av deras visdom och handledning.

 • 4533.
  Smith, Helena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att tala om det otalbara: En kvalitativ studie av yrkesverksammas syn på mötet med kvinnor som blivit våldtagna i krigssituationer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  All around the world there are several armed conflicts, where rape is used as a weapon of war against the civilian population. Many take refuge from their countries of origin and may end up in Sweden, where they build a new life for themselves. What preparation is there to welcome these women and help them obtain a deeper sense of psychological well-being? The aim of this study was to reach an understanding of how professionals view the meeting between themselves and women who have been subjected to rape in times of armed conflict, as well as how the work with this group could be improved. The study had a qualitative approach and has been carried out with semi-structured interviews. The empirical material has subsequently been analyzed thematically. The theoretical viewpoints have been critical theory, and Nancy Fraser’s thoughts on how needs are legitimized in a welfare state, as well as communication theory. The result shows that the question of rape was difficult to ask about and was asked when professionals knew, or had a strong suspicion that this had taken place. There was a conception among the professionals that several meetings are required to build up trust with the client before you can ask the question. The subject was viewed as taboo, and was the reason for the delicacy needed to handle the situation as well as why the women could have difficulties talking about it. One part that was viewed as having an influence on the meeting, had to do with cultural aspects, such as language and social norms, for example the willingness to talk about what happened. A second part was the possibility for help and support in the Swedish welfare system, which were viewed as lacking. The study implies that more resources are necessary to help these women; to prioritize this need, better co-operation between actors, more education, and in the long run change existing norms concerning rape and immigration.

 • 4534.
  Sohlberg, Linda
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjösten, Susanne
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hellström, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns delaktighet och inflytande i förskolan relaterat till barngruppens storlek2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie var att studera förskollärares uppfattningar om barns delaktighet och inflytande i relation till barngruppsstorlekar i förskolans verksamhet. Vi genomförde en kvalitativ studie då vi intervjuade tio förskollärare för att ta del av deras uppfattningar om hur det fungerar i deras verksamheter. Vi såg tidigt under studiens gång att förskollärarna såg delaktighet och inflytande som två likvärdiga begrepp. De menar att utan delaktighet kan man inte få inflytande och utan inflytande kan man inte få delaktighet. Studiens resultat visade på att barns möjlighet att delta under demokratiska former i verksamheten påverkas i stora barngrupper, samt att förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt är av stor betydelse. Ett exempel på detta är att barns perspektiv kommer i skymundan då pedagogerna inte hinner med samtal och kommunikation med barnen. Likaså framkom det att värdegrundsarbetet i förskolan är en viktig aspekt för att barn ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande, då ett fungerande värdegrundsarbete leder till en bra pedagogisk verksamhet. Något som respondenterna ansåg var svårt i de stora barngrupperna. 

 • 4535.
  Sonesson, Håkan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Mobilförbud i klassrummet: en skolas införande av mobilförbud och dess konsekvenser för lärmiljön samt elever i behov av stöd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det pågår en intensiv debatt idag gällande varför de svenska elevernas skolresultat har försämrats de senaste åren i jämförelse med elever från länder med liknande förutsättningar. I debatten nämns flera olika orsaker, men vanligt förekommande är mobiltelefonens förekomst i de svenska klassrummen och dess eventuella negativa effekter på studiemiljön och hur detta påverkar studieresultaten för framförallt elever i behov av stöd.

  I detta examensarbete undersöks en skola som infört ett mobilförbud i bland annat i klassrummen och förbudets effekter på lärmiljön samt elever i behov av stöd. I arbetet används kvalitativa intervjuer med elever i behov av stöd, pedagoger och rektor och en fallstudie har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv, där samspelet mellan elever står i fokus för deras inlärning.

  Resultatet av denna undersökning visar att informanterna är överens om att mobilförbudet har lett till en förbättrad arbetsmiljö för både pedagoger och elever samt att eleverna lättare kan koncentrera sig på skolarbetet sedan mobilerna förbjöds i klassrummen. Dock finns det även negativa effekter såsom att vissa lärare som vill använda ny teknik i klassrummen anser sig hämmade av förbudet och att vissa informanter anser att ett förbud i sig självt inte förbereder eleverna på en verklighet utanför skolan, där det inte finns mobilförbud utan där det krävs att eleverna hanterar detta själva på ett korrekt sätt.

 • 4536.
  Song, Qunying
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Shen, Hui
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Intelligent Voice Assistant2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This project includes an implementation of an intelligent voice recognition assistant for Android where functionality on current existing applications on other platforms is compared. Until this day, there has not been any good alternative for Android, so this project aims to implement a voice assistant for the Android platform while describing the difficulties and challenges that lies in this task.

 • 4537.
  Song, Qunying
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Xu, Jingjing
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Study and Implementation of Patient Data Collection and Presentation for an eHealth Application2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This degree project is a part of information and communication technology supported self-care system for the diabetes, mainly in diabetes data collection and visualization. The report is organized in four main sections: investigation and internet search, literature review, application design and implementation, system test and evaluation. Existed applications and research studies has been compared and, a responsive web application is developed aiming at providing relevant functionalities and services regarding diabetes self-management.

 • 4538.
  Song, Wanlu
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Learning vocabulary without tears: a comparative study of the jigsaw and information gap tasks in vocabulary acquisition at school2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  The primary purpose of the present study is to compare the effectiveness of the jigsaw task and information gap tasks in understanding new words and retaining them. Sixteen pupils aged between eleven and twelve were involved in the study and divided into two groups. They were allocated either a jigsaw task or an information gap task. This study consists of a pre-test, immediate post-test, delayed post-test as well as a questionnaire. The pupils were required to carry out the chosen tasks, tested immediately and then one week later. The results of the questionnaire are also discussed in order to establish the pupils’ attitudes towards their allotted tasks.

   

  The results revealed marginally higher scores in the immediate post-test for pupils performing the information gap task in terms of recognizing the meaning of words. However, this advantage disappeared when it came to the depth of vocabulary knowledge and word meaning retention. Pupils performing jigsaw task outperformed group B in productive vocabulary knowledge and their retention. The gain in vocabulary among pupils who performed the jigsaw task is most evident in the delayed post-test. This result is consistent with the pupils’ assertion that they enjoyed doing the jigsaw task more than the information gap task. To sum up, the jigsaw task best promotes pupils understanding of words and their retention.

 • 4539.
  Song, Yuchi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Fan, Chengnian
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Huang, Wei
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Contributing Factors to the International Competitiveness of a Garment Cluster: A Ningbo Case Study2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [en]

  The garment cluster is a diversity and heterogeneous industry. Faced the fiercely increasing competition and rapidly changing markets, how to promote its international competitiveness in the globalization era? The purpose of this dissertation is to find an applicable theoretical framework that could describe the factors attributing to the international competitiveness of a garment cluster.

  Based on Porter’s Diamond theory and Padmore’s Groundings-Enterprises-Markets (GEM) model, and combined the implications from the Cluster Initiative Performance Model (CIPM), Smiling Curve and Global Value Chain (GVC) as well, we have modified the GEM model and established fourteen hypotheses according to the characteristics of a garment cluster. Consequently, a questionnaire was designed, and a company survey and an institution survey were conducted in the Ningbo garment cluster respectively. Furthermore, a comparative study between the Ningbo garment cluster and the Daegu garment cluster was conducted. The collected data from the surveys were analyzed through the SPSS software. We have calculated the mean value and p-value of each factor and put the results in the modified model.

  Combined the result of the comparative study between Ningbo and Daegu, the finding in our study suggests there are six contributing factors to the international competitiveness of a garment cluster: internal coordination, strategy, sources, external cooperation, policies, and markets. Theoretically speaking, the modified model has its validity, reliability and generalizability. Specifically, strategy, external cooperation and markets are first and foremost important for the Ningbo garment cluster. We ended the research with future research as well as its limitations.

 • 4540.
  Sorman, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Barakate, Nadia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att leva nära en döende närstående: En litteratursammanställning om anhörigas behov av stöd inom hemsjukvården2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Several patients wish to die at home and relatives often become thecaregivers. This task can be a burden and the opportunity for the patient to die at homecan be overshadowed by obligations and responsibilities. Participation of relatives isoften the prerequisite to offer palliative care in the home environment. The purpose: The purpose of the study was to illuminate relatives’ need of support during palliativecare in the home based care. Methods: A secondary qualitative data analysis wasconducted. Fourteen qualitative and quantitative studies were selected for secondarydata analysis. Results: This study has shown that relatives to palliative patients needemotional and instrumental support, information about the medical care giving and evenfinancial and legal counseling. There was also a need of support after the event of death;a need to be seen and to talk. Conclusion: It is important to listen and involve relativesin care giving. By basing the work on family focused care, the nurse can look at thewhole family, where relatives are important before and after the patient dying. Thisprovides nurses with opportunities to improve well being, quality of life for caregiversby ensuring care and support.

 • 4541.
  Spets, Natalie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Terrorism som internationellt hot, brott mot mänskligheten, och identitetsskapande: En kritisk diskursanalys av riksdagsmotioner om terrorism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Terrorism är ett problem som fått ökad uppmärksamhet i samband med aktuella terroristattentat i Europa år 2014 och framåt. Särskilt är det brott förknippade med Islamiska staten och besläktade grupper som står i rampljuset. Syftet med den här studien har varit att studera på vilket sätt terrorism diskuteras inom riksdag, som ett steg mot faktiska förändringar i förhållningssätt och praxis inom rättssystem. Hur formas och representeras terrorism i riksdag? Vilka diskurser/teman blir synliga på tal om terrorism, terrorist eller anti-terrorism arbete? Ett centralt fokus i studien har varit konstruktionen av ‘vi mot dem’ och process av ‘othering’, i den relation som bl.a. islam förväntas ha med terrorism. Studien är en kritisk diskursanalys och har gjorts enligt Faircloughs tre-dimensionella modell. Modellen har tre dimensioner: text, diskursiv praktik, och social praktik, som vardera förses med vissa begrepp för analys. Analys har gjorts med hjälp av diskursanalytiska verktyg samt teori i form av dels ett diskursanalytiskt förhållningssätt, dels Foucaults teori om disciplin och kontroll samt Saids teori om Orientalism. Genom analys blev ett antal teman eller “diskurser” aktuella: krigsdiskurs, säkerhetsdiskurs, och identitetsdiskurs. Den senare delades vidare upp i en diskussion om konstruktionen av “vi/oss” och “dem/de andra”, där teoretisk återkoppling huvudsakligen har gjorts med Said och Foucault. En av de huvudsakliga slutsatserna från studien är att det finns en viss “vi/dem” gränsdragning i diskurser om terrorism inom riksdag som kan få negativa konsekvenser för individer och minoriteter samt påverka bl.a. immigrationspolitik.

 • 4542.
  Spogardh, Carolina
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Fysisk aktivitet som pedagogiskt hjälpmedel2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om man kan använda fysisk aktivitet i skolan som ett hjälpmedel för barn och ungdomar med ADHD och DAMP och i så fall hur. Jag har undersökt detta genom intervju med fem idrottslärare på fältet. I litteraturdelen beskrivs diagnoserna ADHD och DAMP ur olika synvinklar, hur olika författare anser att fysisk aktivitet påverkar kroppen och hjärnan. Jag beskriver också det pågående forsknings projektet Bunkeflomodellen och visar några delresultat från projektet. I diskussionen reflekterar jag kring hur fysisk aktivitet påverkar kroppen och hjärnan, hur man kan underlätta idrottslektionerna för barn med ADHD och DAMP. Jag diskuterar också olika författares syn på diagnostisering av barn. Resultatet visar att Idrott och hälsa är ett ämne där man kan arbeta med sociala färdigheter som regler, hänsyn, samarbete och kommunikation.

 • 4543.
  Språng, Joakim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Troedsson, Jessika
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Behov i fokus vid oväntad död - Needs in focus facing unexpected death2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund Oväntad död är en traumatisk upplevelse för

  närstående, kris och sorg i någon form är ofrånkomligt i

  samband med död och saknad. Vårdpersonal står inför en svår

  utmaning i omvårdnaden för att ge ett kompetent

  omhändertagande. Det korta mötet mellan vårdpersonal och

  närstående har visat sig vara av betydelse. Syfte Syftet med

  litteraturstudien var att belysa närståendes behov och

  vårdpersonals uppfattningar om närståendes behov i samband

  med en oväntad död. Metod Metoden var en litteraturstudie där

  det ingick både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat

  Tre kategorier bildades; behov av information, behov av

  emotionellt stöd samt behov av att ta avsked. Kategorin behov

  av att närvara återfanns endast under vårdpersonals

  uppfattningar. Diskussion Vårdpersonal och närstående har

  liknande uppfattningar kring behov i samband med oväntad

  död. Hur dessa behov tillgodoses på bästa sätt är individuellt

  och behoven är inte tillfredställda i alla avseenden. Slutsats

  För att på bästa sätt utveckla ett direktiv som ser till att ett

  kompetent omhändertagande ges till närstående krävs ett

  gemensamt arbete mellan vårdpersonal och närstående.

  Background Unexpected death is a traumatic experience for

  those closely related. In times of death and in sense of loss,

  crisis and grief is inevitable. Nursing staff are challenged with

  how to deliver professional support. The brief encounter

  between nursing staff and those closely related has been shown

  to be of great importance. Aim The aim of this literature

  review was to illuminate the needs of those closely related and

  the nursing staff´s understanding of their need in connection to

  unexpected death. Method The method used was a literature

  review including both qualitative and quantitative articles.

  Results Three categories were produced; need for information,

  need for emotional support and need of saying goodbye. The

  category need of being present where only found under nursing

  staff´s understanding. Discussion The study showed that

  nursing staff and those closely related both had similar

  understandings of the needs that arose in connection with

  unexpected deaths. How these needs are best fulfilled is

  individual and not always satisfied. Conclusion A mutual

  effort between nursing staff and those closely related is needed

  in order to develop professional care.

 • 4544.
  Stagnell, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Bengtsson, Jenny
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Utevistelsens betydelse på fritids - en intervjustudie utförd på fyra fritidshem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom intervjuer med fyra pedagoger på olika fritidshem undersöka fritidshemmens utevistelse. För att ge en förförståelse inleds uppsatsen med en historisk bakgrund som förklarar fritidshemmets och fritidspedagogsyrkets framväxt. Vidare presenteras teorier om utomhusmiljö, lärande och lek samt pedagogiska perspektiv på utevistelsen. Resultatet från intervjuundersökningen kopplades till relevanta delar i de nationella styrdokumenten och för ämnet relevant forskning.

  Undersökningen visar att fritidshemmen har olika förutsättningar för utevistelse. Trots detta var alla pedagogerna överens om att utevistelsen är av betydelse eftersom barnen har ett rörelsebehov som behöver tillgodoses.

 • 4545.
  Stahlin, Madeleine
  et al.
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hallström, Anna
  Högskolan Kristianstad. Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  "Det är vi som ska göra skillnad": - en kvalitativ studie ur ett elevperspektiv gällande hållbar utveckling och -konsumtion2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv få en uppfattning om hur ungdomarna ser på konsumtion och konsumtionsvanor i förhållande till ett hållbart samhälle.

  Teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat utifrån konsumtionssamhället enligt professor Zygmunt Bauman och konsumtionssamhällets drivkrafter enligt professor Mats Alvesson.

  Metoden som använts i studien är fokusgruppsintervjuer där fakta samlats in med hjälp av diktafon och videokamera.

  Resultatredovisningen består utav ungdomarnas yttrande och kommentarer samt analys och tolkning utifrån dessa.

  Ungdomarna som är uppvuxna i ett informations- och konsumtionssamhälle verkar vara medvetna när det gäller sin påverkanskraft mot ett hållbart samhälle genom sin konsumtion, såväl kortsiktigt som långsiktigt, lokalt som globalt. Skillnad mellan könen visade sig vara en faktor som framkom i studien när det gäller engagemang och vilja till förändring mot ett mer hållbart samhälle.

   

   

 • 4546.
  Stanojevic, Marcus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Truong, Patrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor: en enkätstudie bland gymnasieelever2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Datorspelande har blivit en vanligare fritidssyssla bland ungdomar och datorspelande polariseras i massmedia och är en mansdominerad miljö. Forskning visar att datorspelande kan associeras med fysisk inaktivitet och onyttiga matvanor. Studier visar också att datorspelande kan vara associerat med självkänsla. Det är därför viktigt att förstå hur dagens ungdom förhåller sig till datorspelande. Studiens syfte är att undersöka äldre tonåringars datorspelande, självkänsla och levnadsvanor. En kvantitativ enkätstudie har genomförts och genomgått en statistisk analys. Resultat från 115 deltagare, 51 män och 64 kvinnor, presenteras.

  92 % av männen och 47 % av kvinnorna spelade datorspel. Resultatet visade inga signifikanta skillnader kring självkänsla för varken kön eller datorspelare. Inga signifikanta skillnader fanns mellan datorspelare och träningsaktiva dagar, men skillnader fanns för matvanor och datorspelare. Datorspelare åt mindre frukt och mer chips än icke-datorspelare. Det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors datorspelande; de olika könen hade olika vanor och männen hade mer erfarenhet av datorspel. Kommunikationen om datorspel till föräldrar var låg, där 29 % av datorspelarna pratar om spel med sina föräldrar, 21 % positivt och 8 % negativt.

  Männen föredrar multiplayer-spel, vilket tyder på att män har mer sociala interaktioner när de spelar. Många män är högkonsumenter vilket tyder på att den sociala interaktionen är viktigt för männen och datorspelandet utgör då en arena där det sociala behovet tillfredsställs. Detta kan skapa mansdominerade grupper inom datorspelen där miljön blir mer välkomnande för män än kvinnor. Även om studien inte kunde finna signifikanta skillnader för självkänsla mellan datorspelare och icke-datorspelare kan den heller inte utesluta möjligheten att datorspelandet påverkar självkänslan. En djupare kvalitativ intervjustudie kring datorspelande rekommenderas för att få en bättre förståelse kring datorspel och självkänsla.

 • 4547.
  Stark, Pernilla
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Vos, Emma
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Utomhus - en undersökning om hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur pedagoger i olika förskolor förhåller sig och arbetar med utomhuspedagogik. Vi har ett intresse av att se hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik för att vi tycker det är viktigt som pedagog att aktivt vara ute och lära barnen om växter och djur, även lärande skapas ute till förmån för barnens utveckling. Ett urval gjordes av förskolor med olika inriktning för att få bredd på undersökningen. Vi valde intervju som metod för att få svar på våra frågeställningar. För att få en helhetssyn på hur pedagogerna arbetar med utomhuspedagogik valde vi ut informanter från en småbarnsavdelning respektive en syskonavdelning från varje förskola. Resultatet i vår undersökning visar en positiv inställning hos pedagogerna till utomhuspedagogik. Pedagogerna ser utomhuspedagogiken som en del i barns lärande och utveckling. I vår undersökning kom vi fram till att alla pedagogerna i förskolorna arbetar med utomhuspedagogik, men olika beroende på var förskolan är placerad och vad pedagogerna har för syn på vad utomhuspedagogik innebär. Pedagogerna talar för en god utveckling hos barnen genom att vara utomhus och använda sig av det som naturen har att erbjuda, till exempel utvecklar barnen sin lek, motorik samt läran om växter och djur.

 • 4548.
  Stattin, Elise
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Talib, Hedeel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Den säkra osäkerheten Om lärares förändrade villkor i arbetet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att analysera hur lärare säger att de upplever den socio-emotionella dimensionen och den administrativa dimensionen av sitt arbete. Vi gör detta genom att intervjua tio lärare på gymnasiet. Vi använder oss av en indirekt, lågstrukturerad metod för att låta intervjupersonerna formulera sig så fritt som möjligt. I skolan möts människor med olika bakgrund, olika värderingar, olika mål i livet och människor i olika åldrar. Skolan är en plats fylld av mänskligt utbyte, konflikter och ständiga förändringar. I samband med införandet av Läroplan för det Obligatoriska skolväsendet (LpO94) skedde en decentralisering av skolan som kom att starkt påverka lärares arbete. Lärare upplever att arbetsbördan stadigt har ökat och att de har allt mindre inflytande över sitt arbete. De har svårt att ta till sig och genomföra förändringar trots att de i intervjuerna uppger att de hade velat förändra mer. Vi har funnit att lärares ålder spelar roll för hur de upplever olika delar av sitt arbete, vilken livsfas lärare befinner sig i har betydelse för hur de pratar om och agerar i olika situationer. Det finns ett starkt behov hos människor att känna sig sedda och behövda. Detta i kombination med att lärare inte alltid förstår syftet med alla sina arbetsuppgifter gör att de prioriterar bort vissa uppgifter till förmån för andra. Märkligt nog prioriterar de bort det som de anser vara sitt egentliga arbete till förmån för arbetsuppgifter som de anser är tråkiga. Arbetet ger även en översikt över tidigare forskning om lärares arbetssituation.

 • 4549.
  Stedt, Caroline
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Isaksson Sandström, Angelica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Palliativ vård i hemsjukvården: En litteraturstudie om patienters, anhörigas och sjuksköterskors erfarenheter2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att få kunna vårdas och dö hemma i en familjär och välkänd miljö innebär för de allra flesta en känsla av trygghet. För många anhöriga är det självklart att leva nära den döende och ta ansvar för omvårdnaden. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan familjen liknas vid en mobil, vid obalans påverkas alla familjemedlemmar. Syftet med studien var att belysa patientens, anhörigas och sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet för att få en ökad förståelse för sjuksköterskors roll i detta sammanhang. Metod: Litteraturstudie där tidigare forskning i ämnet undersökts och sammanställts. Studien består av tolv artiklar från olika vetenskapliga tidskrifter. Resultat: Att få vårdas och dö hemma hade stor betydelse för patientens livskvalitet. Sjuksköterskans stöd och engagemang kan i många fall ha avgörande betydelse för om patienten avlider i hemmet, på hospice eller på sjukhus. Viljan för anhöriga att vårda kunde vara större än förmågan att orka med. Sjuksköterskans uppgift var att försöka läsa av och möta patientens och anhörigas behov. Att skapa en god relation till familjen visade sig vara av största vikt inom palliativ hemsjukvård. Slutsats: En god kommunikation med familjens medlemmar skapar förutsättningar för en god relation. Det är en svår men viktig balansgång för sjuksköterskan att kunna identifiera och tillfredsställa behoven hos varje enskild familj.

 • 4550.
  Stedt, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Malmquist, Marika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Utbildning & Undervisning: En kvalitativ undersökning av pedagogers beskrivningar av den egna utbildningen och undervisningen i ämnet idrott och hälsa2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet idrott och hälsa ska främja en aktiv livsstil för eleverna och det är idrottslärarens uppgift att ge eleverna möjlighet att uppleva olika aktiviteter och erbjuda nya och positiva upplevelser kring fysisk aktivitet. Detta för att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet och rörelse. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som undervisar i grundskolans tidigare år beskriver den undervisning de själva bedriver i ämnet idrott och hälsa samt hur de beskriver sin egen utbildning inom ämnet. En kvalitativ undersökningsmetod har använts där sex pedagoger intervjuades. Pedagogerna har olika utbildningar från olika orter i Sverige. Gemensamt för respondenterna är att de alla undervisar eller har undervisat i ämnet idrott och hälsa. Två av respondenterna har ingen utbildning inom ämnet men bedriver eller har bedrivit undervisning i idrott och hälsa för elever i grundskolans tidigare år. Resultatet visade att intresset för ämnet är en viktig faktor för att bedriva undervisning, oavsett i vilket ämne. Deras utbildning i har gett dem stoff och kött på benen men de anser även att deras genuina intresse för idrott och hälsa underlättar och har bidragit med en del kunskaper till undervisning för eleverna i grundskolans tidigare år.

88899091929394 4501 - 4550 of 5090
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf