hkr.sePublications
Change search
Refine search result
6789 401 - 449 of 449
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 401.
  Sohlberg, Linda
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjösten, Susanne
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hellström, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns delaktighet och inflytande i förskolan relaterat till barngruppens storlek2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose of this study was to study preschool teachers' perceptions of children's participation and influence in relation to group sizes in preschool. We conducted a qualitative study where we interviewed ten preschool teachers to find their views on group sizes in their schools. We saw early in the study that the preschool teachers saw participation and influence as two equivalent concepts. They argue that without the participation one cannot have influence and without influence one cannot get participation. Study results showed that children's opportunity to participate democratically in preschool was affected in large groups, as well as preschool teachers working methods and approach is of great importance. An example of this is that the children’s sense of perspective is not fully fulfilled when the teachers don’t have time for conversation and communication. Likewise, it emerged that values in the preschool is an important aspect for children to be given the opportunity to participate and influence, since good values leads to good educational activities. The teachers felt that there were difficult to sustain good values in large groups of children. 

 • 402.
  Steen, Ann
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Sjöberg Larsson, Carita
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Hjort, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Autonomy and creativity in supervised dialogues between supervisor and student teacher in early childhood education. Paper presented at the  OMEP European Conference Nicosia, 6-8 May, European University Cyprus2011Conference paper (Other academic)
 • 403.
  Steneryd, Olle
  et al.
  Skogstorpsskolan.
  Rosén, Åsa
  Skogstorpsskolan.
  Brattlöv, Per
  Skogstorpsskolan.
  Gunnarsson Contassot, Maria
  Kristianstad University.
  Nordblad, Birgitta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Rosell, Jan-Åke
  Kristianstad University.
  Vilken lärarroll är bäst för eleven?: ett skolutvecklingsprojekt på Skogstorpsskolan i Falkenberg2001In: Forskningen i skolan, skolan i forskningen: ett möte på lika villkor : dokumentation från forskningssymposium i Malmö 25 januari 2001 / [ed] Andræ Thelin, Annika, Stockholm: Statens skolverket , 2001, p. 27-Conference paper (Other academic)
 • 404.
  Stjernquist, Frida
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det var något med n: en intervjustudie om elevers förståelse för variabler2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Elever ska efter grundskolansmatematik inneha en vana i att räkna med uttryckssymboler. Jag har märkt, i mitt arbete som lärare, vilka svårigheter gymnasieelever kan besitta i förståelsen för variabelbegreppet. Undersökningens syfte har varit att undersöka elevers förståelse för variabelbegreppet, vid lösning av en uppgiftsom innebär att hitta mönster, samt vad eventuella svårigheter kan bero på. Litteratur och forskning har studerats och sedan har intervjuer skett med elever från årskurs ett på gymnasiet. Sex stycken intervjuer har genomförts varav en pilotstudie. Eleverna fick i uppgift att lösa ett öppet matematiskt problem som handlade om att hitta mönster. I slutet av uppgiften skulle en generell lösningsmetod hittas och därmed skulle förståelsen för variabelbegreppet prövas. Två av eleverna lyckades lösa uppgiften fullständigt och visade förståelse för variabelbegreppet. De tre övriga eleverna visste inte hur de skulle angripa problemet då en generell lösning skulle hittas. De slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att drygt hälften av eleverna saknar kunskap eller har dålig erfarenhet av variabelbegreppet.

 • 405.
  Stolt, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindgren, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Utvärdering av den specialpedagogiska verksamheten2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att kartlägga och undersöka på vilket sätt den specialpedagogiska verksamheten utvärderas på sex skolor i en kommun. Vi ville i vår studie söka svar på om skolor lever upp till de nationella och lokala kraven som ställs på utvärdering. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning inom utvärdering och vilka krav som ställs utifrån styrdokumenten. Genom intervjuer med skolchef och rektorer ville vi kartlägga och undersöka på vilket sätt den specialpedagogiska verksamheten utvärderas. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att kommunen utvärderar den specialpedagogiska verksamheten som en del i skolans utvärderingsarbete med hjälp av utvärderingsmodellen Qualis. Den specialpedagogiska utvärderingen görs främst på individnivå och framförallt i ämnet svenska. Kommunen lever i stora drag upp till kraven på utvärdering enligt styrdokumenten.

 • 406.
  Stråth, Sanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Thorman, Ida
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskolan - en värld i miniatyr, eller?: Intervjuer med förskollärare om tradition och kultur i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar gällande kultur – och traditionsskapande. Forskningsfrågor lyder: Hur tycker pedagogerna att de arbetar med traditioner på förskolan? Hur uppfattar pedagogerna att kultur- och traditionsarbetet på förskolan bidrar till barnen i deras barngrupp? I studien har en kvalitativ forskningsansats använts med semistrukturerade intervjuer som metod. Det har medverkat sex pedagoger på tre olika förskolor. Bearbetning av det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv berör det som handlar om att den kultur barnen lever i påverkar sedan hur barnen leker och hur de lär. Analysen kommer att presenteras med hjälp av tre olika begrepp, nämligen: Bevara och överföra, skapa nytt och bidra. Resultatet visade på att kulturbundna traditionella firanden inte kan ses ur ett enhetligt synsätt. Slutsatsen som dras utifrån resultat och diskussion är att arbetet med traditioner på förskolan är komplext och kräver tid och kunskap för att kunna bidra till den komplexitet som den mångkulturella förskolan utgör.

 • 407.
  Ströbeck, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Svensson, Britt-Inger
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Högbegåvad - privilegierad eller bortglömd: en studie om skolpersonals kunskap och insikt kring särbegåvade elever2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka rektorers beredskap när det gäller att bemöta högbegåvade elever. Bakgrunden till vårt intresse är den specialpedagogiska visionen ”en skola för alla” och det förtydligande som den nya skollagen innebär när det gäller dessa elevers rätt till särskilt stöd. Arbetet beskriver de särbegåvade elevernas behov både på individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Undersökningens metod är enkäter som följts upp med intervjuer. Resultatet utifrån enkäterna pekar på att kunskapsnivån när det gäller dessa frågor är låg och handlingsberedskapen ännu lägre. Av de rektorer som besvarade vår enkät är det en tredjedel som inte vet vad särbegåvade elever är eller har felaktig definition av begreppet. En fjärdedel uppger att de har handlingsplaner för att bemöta dessa elever men det är bara en enda som kan visa upp en sådan plan. Även intervjuerna pekar på samma resultat. Den lärare som undervisar en särbegåvad elev kan sällan räkna med specifikt stöd från skolledningen utan måste söka kunskap på eget håll.

 • 408.
  Strömbäck, Emilie
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Räty, My
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Man får inte bara ett nej!": En studie om pedagogers förhållningssätt angående barns delaktighet och inflytande i förskolan.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka de konsekvenser förskollärares

  förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande kan medföra för barnen i

  förskoleverksamheten. Läroplanen för förskolan benämner barns delaktighet och

  inflytande som något som ska genomsyra verksamheten tillsammans med

  samhällets demokratiska värderingar (Skolverket, 2010). Då läroplanen endast

  utgår från strävansmål utan konkreta anvisningar för hur dessa aspekter ska

  integreras i verksamheten är det pedagogernas tolkning och förhållningssätt kring

  ämnet som styr. Detta gör att pedagogens förhållningssätt får en viktig roll i

  verksamheten och är således både intressant och viktig att undersöka och

  reflektera kring. Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och bygger på

  observationer samt ett eftersamtal med pedagogerna på den aktuella avdelningen.

  Som teoretisk utgångspunkt använder vi oss av det sociokulturella- och

  relationella perspektivet, då vi granskar samspelen och relationerna mellan

  pedagog och barn. Resultatet visar att pedagogerna i vår studie var väl medvetna

  om sitt eget förhållningssätt kring barns delaktighet och inflytande, samt att de

  arbetade aktivt med dessa frågor. Något som framkom i analysarbetet, som vi

  sedan för en diskussion kring, var att delaktighet och inflytande är något som

  pedagogerna kan ge och som barnen kan få. Detta ledde oss in i en diskussion

  kring pedagogers makt och hur denna tar sig i uttryck.

 • 409.
  Stålebjer, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Digitala verktyg i främjandet av barns språkutveckling: En kvalitativ studie med fokus på pedagogers perspektiv på digitala verktyg i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer synliggöra hur digitala verktyg används i förskolan för att främja barns språkutveckling, även hur pedagoger förhåller sig till detta. Studien utgår ifrån utvecklingsteorier grundade av Vygotskij och Piaget, som mynnar ut i dagens utvecklingspedagogiska perspektiv på lärande. Där grunden för lärande är samspel, kommunikation och en vilja att ständigt utvecklas vidare, både enskilt som kollektivt. Digitala verktyg blir allt mer vanliga i förskolans verksamhet vilket bidrar till att pedagogernas kompetens måste kunna bemöta detta. Därmed är fokus riktas mot pedagogernas egna erfarenheter, kompetenser och värderingar kring användandet av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling. Resultatet i studien visade på att pedagogens förhållningssätt till digitala verktyg är av stor betydelse vid användandet. Det visade även att pedagogerna använde sig mycket av det som verktyg och att det ger positiva effekter på barns språkutveckling. Forskningsstudien är utförd med förhoppningar om att inspirera pedagoger i förskolan att använda sig av digitala verktyg.

 • 410.
  Svederberg, Eva
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hållbar lärare i en hållbar skola2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 287-300Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid en högskola med lärarutbildning väcks frågor kring varför ännu en reform ska genomföras. Varför fanns det inga möjligheter att råda bot på bristerna i den befintliga utbildningen så att den uppfyller kraven? Andra röster menar att det är bra med en genomgripande reform så att lärarutbildningen kan förnyas från grunden. Samhället förändras och det vore befängt att tro att lärarutbildningen skulle bestå över tid. Och vad menas med hållbar i ett sådant perspektiv? Är det ens önskvärt eller möjligt med en hållbar lärarutbildning? Det beror på vad vi lägger i ordet hållbar. Den grundläggande innebörden i "hållbar" i diskussionen i samhället idag handlar om hänsyn till ändliga resurser. På en arbetsplats innebär ett hållbart arbetssystem att mänskliga resurser inte förbrukas, utan återskapas. Skolan som en hållbar arbetsplats för lärare och andra pedagoger förutsätter en balans mellan lärares resurser och arbetets krav, mellan lärarens fysiska och känslomässiga behov och lärararbetets möjligheter. Målet är hållbara lärare i en hållbar skola där arbetet är en källa till kreativitet och glädje, där lärares intellektuella och kreativa resurser kontinuerligt återskpas.

 • 411.
  Svensson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Jonas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En kurs utan plan?: om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 412.
  Svensson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Jonas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En kurs utan plan?: Om livskunskapens roll i skolan2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livskunskap är ett ämne i ropet, populärt både på skolor och i samhällsdebatten. Ämnet har ingen kursplan, vilket var en av anledningarna till att vi intresserade oss för dess roll i skolan. SET, social emotionell träning, är en metod inom livskunskapsarbete som används i flera skolor.

   

  Genom intervjuer med undervisande lärare i årskurserna 4-6 och observationer av lektioner syftar undersökningen till att belysa livskunskapens roll i skolan och hur SET som metod fungerar som ett verktyg för arbetet. Som hjälp till att besvara syftet ställs följande frågor:

  - Hur ser lärarna på livskunskap som ämne i skolan och SET som metod?

  - Hur arbetar de med ämnet?

   

  Resultatet visar att lärarna är positiva till ämnet och metoden, samt att de arbetar efter det läromedel som tillhör SET, Livsviktigt. Lärarna visar dock tecken på att vilja arbeta mer självständigt från materialet. Lärarna ser syften med arbetet trots att de skiljer sig något åt. Några syften som nämns är att eleverna ska fungera socialt och att de genom livskunskapen ska få verktyg som hjälper dem hantera framtiden. Lärarna i undersökningen finner det svårt att se en utveckling hos eleverna, även om de hoppas att arbetet ska märkas av i längden.

   

  Vi har i undersökningen sett att SET-metoden till stor del blivit innehållet i ämnet livskunskap, och att lärarna är väldigt bundna vid det. De är även relativt okritiska till metoden. Vi har sett att bristen på kursplan gör ämnet svårtolkat, då inga klara syften finns.

 • 413.
  Svensson, AnnaLena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Axelsson, Jennie
  Vad pratar du om?: - En studie kring innehållet i samtalet vid lunchen på förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur förskollärare samtalar tillsammans med barnen under lunchen på förskolan. Videoobservationer har genomförts av fyra legitimerade förskollärare på tre förskolor. Analysen av resultatet har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv där ett lärande sker genom utmaning, samspel och vikten av att individen är aktiv. Resultatet visar att samtalen består av tre teman; samtalets karaktär, kontrollfrågor och omsorg. Resultatet visade att alla fyra samtalen hade ganska lika karaktärer under luncherna och att de var uppbyggda på ungefär samma sätt. I tre av observationerna började lunchen med att förskollärarna samtalade om maten som serverades tillsammans med barnen. Antingen berättade förskolläraren vilken mat som serverades eller så frågade förskolläraren vad barnen skulle äta. Det som förekom flera gånger under samtalet var att förskollärarna ställde slutna eller ledande frågor till barnen där de enbart hade möjlighet till att svara ja eller nej. Detta ledde till att samtalen inte utvecklades vidare. Under samtalen ställde även förskollärarna frågor till barnen om vad de hade gjort för aktiviteter tidigare under dagen, barnen återberättade vad de gjort. Observationerna visade även att när barnen påstod eller berättade något så svarade förskolläraren vid de flesta tillfällen med fråga tillbaka till barnen. det förekom även under samtalen att förskollärarna förmedlade beteende, regler och normer som var förknippade med måltidssituationen.

 • 414.
  Svensson, Fredrik
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Velin, Cindie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Monokulturellt i det mångkulturella: en kvalitativ studie om hur historielärare bedriver undervisning med en mångkulturell elevsammansättning2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I forskning om den mångkulturella skolan ges stort utrymme åt undervisning som bedrivs där i stort. Litet fokus riktas dock specifikt till historieundervisningen och historieämnet. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur lärare i historia bedriver sin undervisning med en mångkulturell elevsammansättning.Den teoretiska utgångspunkten utgörs av socialkonstruktivismen, metoden i sin tur är kvalitativ och tar sin utgångspunkt i semistrukturerade intervjuer av respondentkaraktär. Respondenterna utgjordes av sex stycken lärare i historia som undervisade på mångkulturella högstadieskolor i nordöstra Skåne. Råmaterialet från intervjuerna analyserades med hjälp av Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursanalys.Resultatet visade att det fanns två diskurser beträffande historieundervisning med den mångkulturella elevsammansättningen. Den ena diskursen betonade en monokulturell undervisning, där stor uppmärksamhet riktades mot europeisk historia. Den andra diskursen betonade en interkulturell undervisning med hänsyn till elevernas skiftande ursprung. Den monokulturella diskursen fick stort utrymme vilket ur socialkonstruktivismens postkoloniala synvinkel kan tolkas som att den anses stå högre och vara mer berikande än den interkulturella.

 • 415.
  Svensson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vallin, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "När barnen löser sina konflikter själv så hör man oftast sin egen röst själv": En gruppintervjustudie om förskollärares uppfattning av konflikthantering i barngruppen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärares uppfattning av konflikthantering i barngruppen. En gruppintervju har genomförts med tre förskollärare från en förskola. Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Resultatet har analyserats utifrån fenomenografin, som fokuserar på individers olika sätt att uppfatta fenomen de tidigare erfarit. Resultatet har utifrån frågeställningarna samt syftet delats in i tre olika teman, vilka är konflikter, metod/strategi och förskollärares uppfattning av konflikthantering. Resultatet visade att förskollärarnas syn på konflikthantering ligger till grund för hur de hanterar konfliktsituationer. Grunden för deras uppfattning av konflikthantering är beroende vilka konflikter de tidigare mött som de sedan skapar sig erfarenheter och kunskaper utifrån. Resultatet visade även att förskollärarna var överens om att uppfattningen av konflikthantering var individuell och personlig utifrån deras tidigare erfarenheter och kunskaper. Det framgick även att förskollärarna hade liknande definition av begreppet konflikt men att de aldrig tidigare diskuterat begreppet i arbetslagen. De hade dessutom inte någon uttalad strategi för hantering av konflikter, dock framkom det i gruppintervjun att de använde sig av varierande strategier. Ingen av förskollärarna ger uttryck i gruppintervjun för att de använder sig av förebyggande arbete. Dock framgick det att deras förebyggande arbete var att introducera kommunikation tidigt i barnens liv och att det på så sätt blir ett redskap de kan använda.

 • 416.
  Svensson, Linda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Trulsson, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hälsofrämjande faktorer ur barns perspektiv: En intervjustudie med barn i förskola och förskoleklass2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay is about children’s voices and their reflection in what causes them Wellbeing duringschool. The aim is also to clarify children’s reflections when they learned something difficult and how they are experiencing support. The theoretical foundation is based on Antonovsky KASAM theory and Scheffs theory with the processing and interpretation toward hermeneutics perspective. This essay is based on a qualitative method with semi-structured interviews. The empirical foundation is based on interviews with 7 children in preschool and 6 children from kindergarten. The resultat shows that being with friends and participations with other pupils are important for young children’s prosperous and wellbeing. Result also shows that mathematics and science are subject which pupils found difficulty and leaned on friends for help. Majority of children experience that their teacher listened and were there to help when they needed support.The conclusion is that health-promoting factors from children’s perspective is showing us that feeling safe and being able to participate with other friends promote wellbeing for children.Children who didn´t have any friends or stable friendship also didn´t like school. This study shows that liking school has a connection with meaningful friendship and a feeling off belonging.

 • 417.
  Svensson, Linn
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Åkesson, Bodil
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Leken i förskolan: en studie om hur pedagoger ser på lek2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är attstudera hur pedagoger inom förskolan ser på leken. Leken är en viktig del avbarnens liv. Den framhålls i både läroplan och inom forskning som viktig förbarn och deras utveckling, då man menar att det är i leken som barn utvecklasbåde fysiskt och psykiskt. I vår forskningsbakgrund redogör vi för forskningkring lekens betydelse och leken i förskolan. Vi redogör även för historiskaforskningsteorier om lek, som har haft inverkan på hur förskolan och dessläroplan utformats. Vårt metodval för att undersöka detta är kvalitativa intervjuer.Vi har hämtat inspiration ur det sociokulturella perspektivet när vi analyseraderesultaten av vår undersökning.

   

  Resultatet som framkommit påvisarpedagogernas medvetenhet om lekens betydelse i relation till lärande. Lek sessom något nödvändigt för lärandet, det går hand i hand.  Resultatet av vår studie visar också att pedagogensroll och förhållningssätt är mycket avgörande i förhållandet till lek ochlärande, enligt våra informanters uppfattning.

 • 418.
  Svensson, Marcus
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  "Alla har en mobiltelefon": En attitydundersökning kring införandet och användandet av mobiltelefonen som pedagogiskt redskap2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att genomföra en studie av pedagogers attityder till mobiltelefonen som ett pedagogiskt redskap. Fokus i denna uppsats ligger på att identifiera några vanligt förekommande attityder och diskutera dem mot bakgrund av teorier kring maktutövning, motståndet mot den tekniska implementeringen och generationers specifika användarmönster. I forskningsbakgrunden behandlas även mobiltelefonens framväxt och funktion i dagens samhälle, m-learning och mobiltelefonens för- och nackdelar i den pedagogiska undervisningen. Undersökningen genomfördes dels med hjälp av enkäter, dels med hjälp av fokusgruppsintervjuer i både årskurs fyra och årskurs åtta. Med hjälp av forskning inom området har sedan resultatet analyserats och diskuterats. Resultatet åskådliggör att mobiltelefonen idag till stor grad ses som ett störningsmoment i klassrummen av både pedagoger och elever. Skolorna som medverkar i denna studie har därtill en policy som förkunnar nolltolerans mot mobiltelefoner i skolan. Yngre pedagoger (under 35 år) ser dock betydligt positivare på mobiltelefonens framtid som pedagogiskt redskap än deras äldre kollegor (över 35 år), även om inte alla pedagoger över 35 år ser negativt på mobiltelefonens framtid. De framhåller enhälligt att rektorn är den person som bär det största ansvaret för en lyckad teknologisk implementering i deras undervisning eftersom de själva till mycket stor del saknar tid för att kunna genomföra det själva.

 • 419.
  Svensson, Nils-Olof
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Virtuella exkursioner och ”hands-on”-laborationer för distansundervisning i geologi2017Conference paper (Other academic)
 • 420.
  Svensson, Peter
  Kristianstad University College. Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vetenskap upp i dagen: En analys av hur gymnasieelever manifesterar vetenskapligt arbetssätt i text2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studien syftar till att undersöka hur elever hanterar kriteriet om vetenskapligt arbetssätt i projektarbeten av teoretisk karaktär. Detta ger en fingervisning av på vilka aspekter av vetenskaplighet som gymnasieelevers arbetssätt uppvisar styrkor respektive svagheter. Projektredovisningarna utgörs av texter på mellan 15 och 25 sidor som är skrivna av gymnasieelever som läser det tredje och sista året i svensk gymnasieskola. I undersökningen har analyser gjorts av fyra elevtexter enligt en egenkomponerad analysmodell genom vilken tre aspekter av elevernas texter fokuseras. Aspekterna är kritiskt tänkande, slutledningsförmåga och referenshantering. Resultatet visar över lag att eleverna har god slutledningsförmåga, men att deras kritiska tänkande och deras sätt att hantera referenser är bristande.

 • 421.
  Svärd, Tobias
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Wessman, Josefin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Med musik som medel: Om deltagande och lärande i och med musik i särskolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is, with a special focus on participation, to investigate and elucidate the function and role of music for students in special education for pupils with intellectual disabilities in two municipalities. The subjects that have been highlighted in order to achieve the aim of the study are: the aspects within the music that promote participation, how the participation finds expression and how the music can be used as a tool and support for learning. The sociocultural theory and the theory of situated learning form the theoretical framework of the study. Both have been chosen on the basis that learning is described as a process which is made possible in social meetings and that the knowledge is seen as contextual, situated. Furthermore, the study has a qualitative research approach where the empirical data has been collected through a survey, observations and interviews. The result shows that music, due to its structural and pleasurable characteristics and that it stimulates several perceptions, can function to reach out, invite and unite the participants. It enables an opportunity to use music as a tool when it comes to communicating knowledge in different ways, both physically and intellectually. Music also functions as a common denominator in other subjects and activities. Finally, a picture of how the music, to a greater extent compared with other subjects, appears as a group activity. The social context, with joint attention, that music activity offers, gives participants the opportunity to learn from and with each other in their zone of proximal development.

 • 422.
  Tanner, Marie
  et al.
  Karlstads universitet.
  Roos, Carin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Karlstads universitet.
  Video - ett forskningsfält i utveckling: videografiska utgångspunkter i forskning om social interaktion2017In: Nordicom Information, Vol. 39, no 2, p. 8-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Videobaserade forskningsmetoder utvecklas i snabb takt, inte minst beroende på den tekniska utvecklingen inom videoområdet som medger nya och lättillggängliga lösning- ar för att i för forskningsändamål dokumentera olika visuella aspekter av människors sociala interaktion. I takt med samhällets digitalisering har dock formerna för social interaktion förändrats till att allt mer sker genom olika slags digitala medier – män- niskors socialitet blir i allt högre grad uppkopplad. Här presenteras först en bakgrund till videogra som metod och teori, följt av två exempel på hur video används i ett par aktuella studier idag samt en avslutande diskussion kring några utvecklingsområden. 

 • 423.
  Thornberg, Pia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kan sambedömning leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att bedömning och betygssättning av elevers prestationer brister i likvärdighet förs ofta fram som ett problem. Olika förslag att åstadkomma en ökad likvärdighet förespråkas i olika sammanhang och ett sådant förslag är sambedömning. Sambedömning handlar om att lärare samverkar kring bedömning och betygssättning. Trots att sambedömning förs fram som ett sätt att få en större likvärdighet vid bedömning och betygssättning så saknas vetenskapliga belägg för sådana antaganden. I denna studie har en litteraturöversikt genomförts i syfte att få kunskap om vilka effekter sambedömning har och om dessa effekter kan leda till en mer likvärdig bedömning och betygssättning Resultaten visar att sambedömning har effekter som på sikt kan leda till en ökad likvärdighet vid bedömning och betygssättning om den får omfatta flera steg i bedömningsprocessen, men det är även en process som kan påverkas av flera olika faktorer.

 • 424.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Communication about natural science in early childhood education in Sweden.2013In: Research school in Childhood, Learning and Didactics: Framework and ongoing research Part II / [ed] Ingegerd Tallberg Broman, 2013Conference paper (Refereed)
 • 425.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  How to deal with a specific content?: Teachers and children communicate about ecological phenomena in a Swedish preschool2013In: Variation theory in early childhood education focus on learning: focus on learning / [ed] Agneta Ljung Djärf, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  On the basis of a new view of the Swedish preschool’s commissions it has been argued that preschool children (1-6 years) shall develop knowledge of different content areas. For these reasons, there is a need of a discussion about what a changed commission can mean and what pedagogical consequences it may have for activities in preschools and teachers actions. Questions about what may constitute a relevant content and didactic are on the agenda.

  One content area the commission highlighted is natural science and one important aspect of this is to make ecological phenomena visible in children’s everyday life. The aim of the present paper is to report on a study of verbal communication between teachers and children in preschool about ecological phenomena. Children are here seen as active in their own learning and that develops on the basis of their own experiences in communication with the surrounding world. A preschool unit was followed by video observation during two months when working on themes about life in a tree stump. 21 children (3-6 years) and three teachers participate in the study. The empirical data consists of video observations. Focusing the verbal communication the data observations have been transcribed. The transcriptions were analysed from the know-what and the know-how aspect of learning. The result is presented on the basis of the communication of the what-perspective and is discussed in terms of what is noticed and how the children’s understandings are communicated.  The connections between children’s ability to understand and communicate their observations, as well as the role of the preschool teacher dealing with a specific content are finally discussed.

 • 426.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Prosjektarbeid i barnehagen: en bærende tanke med ulike tolkningar2008In: Barnehagefolk, ISSN 1500-6905, no 1, p. 22-31Article in journal (Refereed)
 • 427.
  Thulin, Susanne
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Ljung Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Research environment Learning Design (LeaD). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Mårdsjö Olsson, Ann-Charlotte
  Göteborgs Universitet.
  Förskolans uppdrag2013In: Learning Study i förskolan / [ed] Mona Holmqvist Olander, Lund: Studentlitteratur , 2013, 1Chapter in book (Other academic)
 • 428.
  Toftner, Ida
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Andersson, Alexandra
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Är skolan en skola för alla?: En studie om hur idrottslärare talar om sitt arbete mot målet en skola för alla2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte i vår studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar sitt inkluderande uppdrag och talar om hur de arbetar mot målet en skola för alla. Vi intervjuade fem idrottslärare på olika skolor. Vi ställde olika frågor till idrottslärarna om bland annat bemötande, anpassningar, motivation, tillgänglighet och delaktighet. Efterhand som vi transkriberade intervjuerna identifierade vi fyra kategorier i materialet. Den första kategorin ”en skola för alla” innehåller lärarnas upplevelser av arbetet mot målet en skola för alla. ”Motivation” är den andra kategorin, där lärarna uttrycker hur de motiverar alla elever att delta i undervisningen. Under kategori tre, ”bemötande”, kom vi fram till att de flesta lärare ansåg att det var viktigt att bemöta alla elever olika. Den fjärde kategorin blev ”anpassningar”, där lärarna talade om olika sätt att anpassa sin undervisning så att alla elever känner delaktighet. Resultatet av vår studie visar att lärarna har skilda uppfattningar om en skola för alla, men att vi även kan se vissa likheter. Det mest uppseendeväckande med vårt resultat är att flera av idrottslärarna ansåg att det redan var en skola för alla, trots att de inte hade haft särskilt många elever med till exempel funktionsnedsättningar. 

 • 429.
  Trikson, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tematiskt och ämnesintegrerat arbetssätt: en kvalitativ studie på en gymnasieskola i södra Sverige2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att belysa det tematiska och ämnesintegrerade arbetssättet somett stöd till lärande. De teoretiska utgångspunkterna tar sin ansats i framförallt Deweys ochVygotskijs syn på kunskap och lärande. Betoningen ligger på att skapa ett meningsfulltlärande där elevens erfarenheter tas till vara och undervisningen därmed upplevs begriplig,hanterbar samt meningsfull. Studien baseras på en kvalitativ undersökning med fyralärarintervjuer samt en fokusgrupp med elever i en fallstudie som utförts på en specifikgymnasieskola i södra Sverige. Resultatet visar att såväl lärare som elever finner det tematiskaoch ämnesintegrerade arbetssättet meningsfullt. Eleverna upplever att de har möjlighet attkunna fördjupa sig. Lärarna är tudelade i denna fråga beroende på om fördjupning avserämnesspecifik fördjupning eller möjligheten att se helheten. Såväl lärare som elever menar attämnesintegrerat arbete skapar en helhetsbild av kunskap. Några lärare menar dock att längreteman med en bredare definition hade varit önskvärt för att kunna nå en fördjupning inomvissa ämnen.

 • 430.
  Unosson, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Handledning som verktyg för skolutveckling2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie inriktar sig på specialpedagogens handledningsuppdrag och hur detta kan an-vändas i den pedagogiska verksamhetens utvecklingsarbete. Studiens syfte är att med fokus på förskolan belysa handledningens användningsområden samt att identifiera förskolechefers syn på specialpedagogen som kvalificerad samtalspartner och verktyg i förskolutvecklingen.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning som utförts inom området specialpedagogen som handledare samt handledning som kompetensutveckling. Likaså presenteras forskning inom kunskapsområdena skolutveckling och ledarskap. De teoretiska perspektiven på studien går att finna i socialkonstruktivismen samt det sociokulturella perspektivet som betonar kunskap som socialt konstruerad samt språket som ett centralt medel för kunskapande. Därtill förklarar ett systemteoretiskt perspektiv hur förändring av individen i ett system står i relation till och påverkar andra individer och andra system.

  Förskolechefers syn på handledning och dess användningsområden samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer av fem förskolechefer från olika geografiska områden. Resultatet presenteras i tre huvudområden som framträdde under intervjuerna: handledning i förskolan idag, handledningens roll i förskolutvecklingen samt visioner om handledningens användande.

  Sammanfattningsvis visar undersökningen att – även om det förekommer olika tolkningar av begreppet och handledningens innehåll – handledning förekommer i förskolan. Att handleda pedagogerna är ett prioriterat uppdrag för specialpedagogen och dess främsta syfte är att ge tid för reflektion samt generera arbetslagsutveckling. Förskolecheferna kan se förändringar på flera olika plan som en följd av den pedagogiska handledningen och några vittnar om att dessa förändringar påverkar förskolans utveckling i sin helhet. Detta var dock inte självklart för alla. Många var nöjda med den specialpedagogiska verksamhet som fanns på förskolan men för att få mer tid till handledning önskades fler specialpedagogtimmar i verksamheten. Studiens resultat kan användas av specialpedagoger som underlag vid planering av handledningsverk-samhet i förskolan.

 • 431.
  Wallin, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Mellblom, Jeanette
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Nyckeln till naturvetenskap: En studie av pedagogers arbete med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.

 • 432.
  Wenestam, Claes-Göran
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Lindgren, Ulla
  Umeå University.
  Sweden: the present and the future. Student teachers on their education and their career2010In: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, p. 245-Conference paper (Other academic)
 • 433.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Captives in the classroom2007Conference paper (Refereed)
 • 434.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Content before method when planning: is that possible?2009Conference paper (Refereed)
 • 435.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Jag plockar de bästa bitarna2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 53-65Chapter in book (Other academic)
 • 436.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kampen om tiden: hur lärare gör för att synkronisera tid och arbete2005Student thesis
  Abstract [sv]

  Svenska skolor är målstyrda. En konsekvens av det är att lärares arbete delvis är odefinierat. Gräsrotsbyråkrater, en grupp som lärare tillhör, konfronteras ofta med dilemmat att tiden inte räcker till i förhållande till arbetsuppgifter och måldokument. Det är av vikt för lärare att definiera sitt arbete och organisera sin tid så att tid och arbete blir synkroniserade. Den här artikeln syftar till att förstå hur synkroniseringen av arbete och tid hanteras. Synkroniseringsarbetet är möjligt att studera i arbetslagsmöten. Data i form av bandinspelningar har samlats in från 12 arbetslagsmöten på ett gymnasium. Analysen utgår ifrån positioneringsteorin. Resultaten visar att lärare under möten ofta placerar antingen sig själva eller andra i positionen som tidsvakt eller tidstjuv. Varje position innehåller rättigheter, skyldigheter och förpliktelser, vilka undersöks och beskrivs i artikeln. I diskussionen lyfts tre aspekter av resultatet fram; hur man vaktar sin personliga tid på ett effektivt sätt; styrkan i att vakta tiden kollektivt och; lärares medvetenhet om sitt läraruppdrag. Samtidigt försvåras fullföljandet av läraruppdraget genom att lärares arbetsförhållanden präglas av gräsrotsbyråkrati.

 • 437.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Lust att sluta: en livsberättelseintervju med en lärare som lämnat skolan2010In: Dilemman i skolan: aktuella utmanignar och professionella omställningar / [ed] Göran Brante & Katrin Hjort, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2010, p. 25-38Chapter in book (Other academic)
 • 438.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Stand together or fall alone: narratives from former teachers2012In: Narrative Works, ISSN 1925-0622, Vol. 2, no 2, p. 20-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2004 as many as 25% of teachers in Sweden, Denmark, and England were willing to leave their profession immediately; in the United States much effort has been invested in studying why teachers leave the profession. In this paper, four teachers who left the profession were interviewed from within the life-story tradition. In the narratives, which were rendered in a poetic style during the analysis, colleagues were mentioned both positively and negatively. The theme of having colleagues, and especially trust or mistrust between colleagues, was thus explored. The existence or non-existence of lateral trust between teachers can be connected both to school development and to student learning outcomes.

 • 439.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Talk about content on two continents2010In: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, p. 62-63Conference paper (Other academic)
 • 440.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Time-struggle2006Conference paper (Refereed)
 • 441.
  Wetterstrand, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Han kommer att blomma, det är jag helt övertygad om!”: En fallstudie om maktaspekter, hinder och möjligheter när nyanlända elever tas emot och undervisas i en gymnasiesärskola2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studier av svenska nyanlända gymnasieelever med utvecklingsstörning har rönt i stort sett obefintlig vetenskaplig uppmärksamhet. I syfte att synliggöra elevkategorin och hinder, möjligheter och maktaspekter när dessa elever tas emot och undervisas genomfördes en fallstudie. Datainsamlings-metoderna var intervju, gruppintervju och observation och resultatet analyserades ur ett intersektionellt perspektiv för att ge en djupare förståelse för hur dimensionerna funktionalitet och etnicitet samverkar och hur detta påverkar elevkategorin. Resultatet visar att elevkategorin marginaliseras och att de dimensioner den tillhör ofta förstärker varandra, vilket komplicerar utredningsarbetet, mottagandet och undervisningen. Trots detta trivs eleverna och utvecklas kunskapsmässigt, vilket kan bero på att skolpersonalen kompenserar för systemets brister. De är emellertid kringskurna av brist på överblick, rutiner, uppföljning, fortbildning och kompetensutveckling samt en godtycklighet kring vilken elev som får vad och varför, särskilt när det gäller språkutvecklingsinsatser. I detta sammanhang har den flerspråkiga resurspersonalen en viktig men komplicerad roll i förhållande till elevkategorin och deras vårdnadshavare, eftersom de ofta fungerar som både språk- och kulturtolkar. Ytterligare forskning behövs för att utveckla förståelse för de utmaningar som dessa elever möter, vilka påverkas av intersektionen av funktionalitet och etnicitet.

 • 442.
  Widerberg, Marie
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Portfolio i förskolan - med perspektiv på specialpedagogik2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik. (Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp.

  Examensarbetets syfte är att med perspektiv på specialpedagogik, undersöka hur portfolion används på förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda barnet och förskolans verksamhet? På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt? Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med portfolio? samt Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap? Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om portfolio, specialpedagogik samt specialpedagogens roll i förskolan. I studien använder jag mig av den kvalitativa (tolkande) forskningstraditionen med semistrukturerade intervjuer, narrativ metod och analys. Jag har intervjuat fem pedagoger och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om portfoliometodiken. Det empiriska materialet har sedan tolkats med hjälp av tidigare forskning på området och inspirerats av Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i undersökningen på att portfoliometodiken bör vara väl lämpad att använda som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med pedagogerna, där barnets förmågor och styrkor dokumenteras. Resultatet visar att portfolions främsta syfte är att synliggöra barnens lärande. Det i sin tur skapar utvecklingsmöjligheter, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik i portfolioarbetet i en inkluderande verksamhet. Hur pedagogerna och specialpedagogen strukturerar upp arbetet med portfolio skiljer sig åt men det handlar till stor del om att ta tillvara stunder i vardagsarbetet. Resultatet visar att portfolion kan komma väl till användning i samtal och reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i allmänhet och förskolans verksamhet i synnerhet. Reflektionsarbetet på förskolorna försiggår såväl emellan pedagoger, som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i deras lärande och mindre i syfte att utmana pedagogernas kompetensutveckling. Det som är angeläget är att pedagogerna får tid till handledning i att synliggöra dokumentationerna som görs i portfolion och "ta isär" begrepp. Stor betydelse bör läggas vid tidsaspekten, då denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken. Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i förskolan är ansvarsfull och komplex. Det återspeglas i min studie.

  Nyckelord:  dokumentation, förskola, lärande, portfolio, reflektion, specialpedagog

  Marie Widerberg

  Examinator: Jerry Rosenqvist

  Handledare: Ann-Elise Persson

 • 443.
  Wikbourn, Emil
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det behövs inte så mycket för att få till det lill: En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. Ett läroplansteoretiskt perspektiv ligger till grund för antagandet att en läroplan är en text som föreskriver ett önskat innehåll, men att personalen och yttre faktorer spelar in i vilken innebörd läroplanen ges i praktiken. Fokusgruppsdiskussioner med personal från fyra fritidshem har genomförts. Studiens resultat och analys pekar på att personalen har i uppdrag att tillgodose elevers önskemål och behov, samtidigt som de behöver skapa nya erfarenheter för eleverna och stimulera dem att utöva inflytande i verksamheten. Fritidshemmets kapitel i läroplanen har bidragit med tydlighet och fungerar som ett verktyg när fritidshemspersonalen ska definiera, motivera och argumentera för sin verksamhet. För att uppfylla sitt uppdrag behöver fritidshemspersonalen förutom ekonomiska och organisatoriska förutsättningar även samarbeta och arbeta för utveckling på både grupp- och individnivå.

 • 444.
  Winsnes, Elisabet
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Om man skriver så, vilken bild skapas då?: - diskursanalys av föräldrabrev i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att via en diskursanalys av föräldrabrev söka kunskap kring vilken bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabrev. Frågeställningar som ställdes till det empiriska materialet var: Vilken typ av information kommuniceras ut till föräldrarna i föräldrabreven? samt Vilken barnsyn framträder i föräldrabreven? Studiens samlade material bestod av 86 föräldrabrev. Med hjälp Foucaults maktbegrepp mejslades olika diskurser fram i analysen av materialet. Uppsatsen ramades in av postmoderna teorier. Tidigare forskning som på olika sätt ringade in studiens syfte visade på det komplexa med föräldrasamverkan.

  Studiens resultat visar att den typ av information som kommuniceras ut till föräldrarna via föräldrabrev innehåller både praktisk information och en beskrivning utav verksamheten. Den bild av förskolans verksamhet som framträder ur föräldrabreven delas in i två diskurser. Dels den styrning som förekommer via förskollärarnas organiserande av verksamheten samt den styrning som sker via förskollärarnas lyhördhet. Gällande den barnsyn som framträder i föräldrabreven identifierades även där olika diskurser: synen på barnet som aktivt och följsamt, synen på barnet som kunskapsskapande samt synen på barnet som problematiskt.

 • 445.
  Wittzell, Frida
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Nilsson, Hanna
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Lärares arbetssituation: En studie kring hur lärare erfar och uppfattar arbetsuppgifter och arbetstid  2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att lärares arbetssituation har förändrats och lärare idag är osäkra på vilka arbetsuppgifter som ingår i deras yrke. Lärare ser ökade arbetsuppgifter som ett hinder då elever riskerar att inte få det stöd de är i behov av. Denna studie kommer därför att undersöka hur grundskollärare uppfattar sina arbetsuppgifter i förhållande till sin arbetstid. Studiens fråga har belysts utifrån en fenomenografisk forskningsansats som relaterar till hur människor uppfattar olika situationer, då människor uppfattar och erfar världen olika. Fem intervjuer med grundskollärare ligger till grund för denna studie. Resultatet utifrån intervjuerna visar att lärarna uppfattar sin arbetssituation olika beroende på olika faktorer. Dock var samtliga lärare överens om att de administrativa uppgifterna som lärare idag är ålagda att göra, är de arbetsuppgifter som tar mest tid. Lärarna uppger att dokumentationen tar tid från planering och menar att undervisningens kvalité minskar. Några av de intervjuade lärarna frågar sig i vilken omfattning dokumentationen behöver göras och om den kan förenklas.

 • 446.
  Zettergren, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Åtgärdsprogram i matematik och hur vi arbetar med dem i praktiken: En text- och intervjustudie i grundskolans tidigare år2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to illuminate and problematize supportive educational measures in mathematics and to examine how they are applied in reality and how they interpret educational measures. Further, it aims at finding guidelines for how Supportive educational measures should be written to become a living document to be a support for the students and teachers. The study was conducted with two methods, document analysis and semi-structured qualitative interviews. First an analysis of four supportive educational measures was performed and then the analysis was followed up by interviews of two special educators in mathematics and two teachers. The respondents came from two different schools. The results of the study indicate that there is a significant difference between teachers and special educators in mathematics about how they think about supportive educational measures. The teachers don’t think that they work with the supportive educational measures in an efficient way but the special educators in mathematics find it to be a living document. But all four respondents found that it nowadays is easier and better to work with supportive educational measures since they started it use the digital tool UNIKUM. All four students in this study were offered supportive education measures, where they had several appointments per week with the special educator in mathematics. At these appointments the students receive individual, intensive training regarding basic numeracy and worked together with the educator to achieve the goal of a higher level of mathematics self esteem and motivation. Another result of the study was that several schools that was contacted didn’t have any supportive educational measures written in mathematics. Instead their efforts where maid by doing general adjustments for all students in the classroom.

 • 447.
  Öhman, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Språk och kommunikationsarbete i särskolan med fokus på barn med Downs syndrom: fem lärares upplevelser och tankar2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Språk och kommunikation genomsyrar skolans alla ämnen och barn med funktionsnedsättningen Downs syndrom associseras med särskilda svårigheter inom språk och kommunikation vilket utifrån ett skolperspektiv medför att det finns ett stort behov av att utöka vår kunskap inom skolans verksamheter kring vilka faktorer som påverkar denna grupp av barn i positiv riktning i språk och kommunikationsarbetet. Undersökningens syfte har varit att belysa hur speciallärare med specialisering utvecklingsstörning och specialpedagoger upplever språk och kommunikationsarbetet kring barn med Downs syndrom. Studien har tagit utgångspunkt utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Metoden för undersökningen har varit semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att pedagogerna upplever att det i språk och kommunikationsarbetet är grundläggande att utgå från elevens individuella behov och förmågor. Det är även viktigt att utgå från elevens intressen och att arbeta i för eleven meningsfulla situationer. Personalen kring eleven har stor betydelse. Pedagogerna upplever att meningfullt och verklighetsanknutet arbete är framgångsrikt. Praktiskt arbete, ordbilder och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation är några framgångsrika arbetssätt som pedagogerna lyfter fram. i resultatet kan fyra gemensamma teman ses hos pedagogerna i deras upplevelse av språk och kommunikationsarbetet: individualisering, delaktighet, meningsfullhet och rätt personal.

 • 448.
  Österlind, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Denicolo, Pamela
  University of Reading.
  Johansson, Curt R.
  Lund University.
  Head teachers caught in the middle or on top of things?2007In: In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service / [ed] Aili, Carola., Nilsson, Lars-Erik., Svensson, Lennart G., Denicolo, Pamela, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 133-153Chapter in book (Other academic)
 • 449.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Specialpedagogisk forskningsmiljö.
  Omsorgsarbete i träningsskolan2013In: Relationell specialpedagogik: i teori och praktik / [ed] Jonas Aspelin, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2013, p. 95-105Chapter in book (Other academic)
6789 401 - 449 of 449
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf