hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 524
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Kullenberg, Tina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Säljö, Roger
  Göteborgs universitet.
  Towards dialogic metaphors of learning and development: from acquisition of facts to promoting authoring2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Learning and development generally cannot be observed per se. As scholars we have to draw conclusions about such central psychological processes by making inferences from indicators of some kind. This implies that metaphors play a central role when we make such phenomena into objects of analysis. Dominant conceptions view learning as a means of achieving a pre-given endpoint understood in terms of mastery of fixed skills. In sociocultural and pragmatist perspectives such an interpretation appears as reductionistic, due to its finalizing character and the assumption of a closure of epistemological meaning-making. As an alternative, education, learning and development may be conceptualized metaphorically as increasing capacities of cultural and dialogic participation. We discuss and exemplify a number of significant learning metaphors, suggesting alternative and competing conceptions of learning and development, which contribute to dialogic growth as an element of education and everyday practices. 

 • 302.
  Kvam, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Predicering av upplevelse av arbete och arbetssituation: känsla av sammanhang, upplevd stress, ålder och kön2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Negative stress affects our physical and psychological health. How we perceive our general stress affects our experience of work and situations therein. The things that are perceived as stressful vary among individuals and how we deal with our perceived stress also varies. The purpose of this study was to clarify to what extent our general perceived stress-level inter-acted with the sense of coherence in our experience of work and situations at work. Another purpose was to examine how the interaction were affected by age. Lastly, the purpose was to see if there is any differences between genders. Men and women (N=171) working 100 % in the last month participated in my study.

  To collect the data, I used Perceived Stress Scale (PSS), Sense of Coherence Scale (SOC) and Work Experience Measurement Scale (WEMS) in conjunction with question each participant´s background. The multiple regression analysis showed that PSS was the strongest predictor variable on experience of work and situations at work (B = -1.22, p< .001). SOC had a smaller relationship (B = 0.35, p< .01). Gender (B = -1.70, p = .717) and age (B = -0.22, p = .430) was not found to be significant. With the predictor variable SOC, the explained variance was 24.2% and when PSS was added to the model, the explained variance increased significantly to 28.4%.

 • 303.
  Kågebäck, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Delaktighet av grundsärskoleelever i skolbloggar2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to contribute with knowledge of about how teachers and other staff in the schools experience and use school blogs in classes where children has learning disabilities. The study clarifies patterns, methods and approaches which promotes the participation of students with different degrees of disability in the development of the school blog. The background for the study is based on my own experiences from working with children with disabilities and their school blogs and from discussions with university colleagues. Further impact of the study is based on literature, national and international science and theoretical concepts of participation. The theoretical concepts that were included in the study was Harts (1992) participation ladder and Szönyi and Söderqvist Dunkers (2015) participation model. The study contained a questionnaire that was developed to enable qualitative analyses. The result revealed that the pupils possibility to participate in the production of the school blogg was depending on the school workers ability to handle authority and ethics. The results and previous research also shows that school blogs needs to have support from the school administration so that schools has common prerequisites for school blogs. When common prerequisites was used pupils were more involved in the school blog development.

 • 304.
  Landgren, Petra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Hansson, Camilla
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Inkludering genom samläsning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I november 2017 kom Skolverkets rapport om samläsning i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. I rapporten belyser Skolverket att det strävas efter integrering och inkludering i det svenska skolväsendet och samläsning är en del av den inkluderande skolan.

  Denna studies syfte är att bidra med kunskap om hur elever upplever samläsning utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vid insamling av data har fyra elever på gymnasiesärskolan, som samläser sina karaktärsämnen med elever tillhörande de nationella gymnasieprogrammen, yrkesintroduktionen, observerats och intervjuats. Eleverna går på två olika gymnasiesärskolor. Resultaten har sedan tolkats utifrån Antonovskys (2005) teoretiska ramverk KASAM, genom en kvalitativ innehållsanalys.

  Begreppet begriplighet syftar till i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som förnuftsmässigt gripbara. Analysen visar att eleverna tolkar och visar sin förståelse på olika sätt beroende på om det är skoluppgifter som tränas i en konstruerad lärmiljö inför kommande arbetsliv eller uppgifter som tränas i autentisk arbetsmiljö, i skolans regi. I begreppet hanterbarhet beskrivs de resurser människan upplever sig ha tillgång till och om de är tillräckliga i jämförelse mot att möta de krav som ställs. Analysen visar att eleverna hanterar uppgifter skriftligt, muntligt och praktiskt, i grupp där pedagoger finns tillgängliga. De upplever sig vara inkluderade och delaktiga fullt ut, när de arbetar i grupp. Meningsfullhet innebär att man har saker som man upplever som viktiga och motiverande i sitt liv. Analysen visar att eleverna uttrycker att de känner sig jämbördiga vid samläsning och att de inte ser några skillnader mellan eleverna på de 3-åriga gymnasieprogrammen och eleverna på de 4-åriga gymnasiesärskoleprogrammen, i karaktärsämnen. Elever uttrycker också fördelar med att se hur andra elever arbetar.

 • 305.
  Larsson, Carolin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Larsson, Therese
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet: En studie om rörelse i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att synliggöra om pedagoger planerar rörelsestunder för barnen samt i vilka miljöer de gör det. Vi har arbetat inom förskolans verksamhet omkring 20 år och upplever att fysik aktivitet/ rörelse har getts mindre fokus på senare tid. I litteraturbakgrunden har vi studerat forskning som pekar på att fysisk aktivitet/ rörelse är viktig för barnens motorik men att det även har positiva effekter på hjärnan. Forskningen beskriver att pedagogens förhållningssätt har betydelse för barnens möjlighet till utveckling, samt vikten av att få röra sig i olika miljöer. Vi har analyserat vårt resultat utifrån utvecklingspedagogiken och barnperspektiv- barns perspektiv. Det har hjälpt oss att tolka resultatet från vår enkätstudie. En kvantitativ metod i form av en enkätstudie har genomförts där vi skickade ut frågor till 107 pedagoger som arbetar på 14 olika förskolor, av dessa var det 66 respondenter som svarade. Frågornas utformning var av kryssalternativ, till några frågor fanns möjlighet att skriva kommentarer. Resultatet redovisas i olika diagram samt med text som förtydligar svaren. Det visar att pedagoger planerar och genomför undervisningstillfällen med barnen vilket är positivt. I sista delen diskuterar och jämför vi resultatet mot forskning som vi lyft i litteraturbakgrunden. Vi lyfter fram för och nackdelar med enkäter under metoddiskussionen. Under arbetet med vår studie har nya frågor väckts och något som vi skulle vilja fördjupa oss i är pedagogers förhållningssätt, didaktiska kunskaper och attityder genom att utföra en kvalitativ intervjustudie.

 • 306.
  Larsson, Isabella
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Borius, Jennie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Förskoleklasselevers ordförståelse i engelskämnet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det som skiljer kursplanen för engelska från övriga kärnämnen är en avsaknad av kunskapskrav för årskurs 3. Kunskapskraven för engelskämnet återfinns inte förrän i årskurs 6. Vi har uppmärksammat att barn i allt lägre åldrar visar på en förståelse för det engelska språket och denna studie syftar till att bidra med fördjupad kunskap kring elevers ordförståelse i engelskämnet. Vår ambition är inte att finna det generella utan synliggöra några slumpmässigt utvalda elevers individuella ordförståelse. För att besvara studiens syfte har en lärandeaktivitet genomförts där observationer och semistrukturerade intervjuer synliggjort elevernas kunskaper. Den teoretiska utgångspunkten för studien är Piagets kognitiva teori med inslag av Glasersfelds radikala konstruktivism. Insamlade data analyseras utifrån samma teoretiska perspektiv och resultatet bidrar med fördjupad kunskap om att förskoleklasselever besitter ordkunskaper i engelska om vanligt förekommande djur, frukter och färger. Dessa är områden som är välbekanta för eleverna och beskrivs i läroplanen där de ingår i det centrala innehållet för åk 1-3 (Skolverket, 2018c).

 • 307.
  Larsson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Andersson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Samhällskunskapsläraren: Praktikern men framförallt taktikern: En kvalitativ studie av samhällskunskapslärares förhållningssätt till kontroversiella frågor inom politik2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How do social science teachers handle controversial political issues in their teaching and how are those difficulties affecting their ways of teaching? What kind of role does the teacher adapt into while entering the classroom and what does teachers in general think of the fostering assignment that has been given to them? This study investigates what approach six social science teachers in the municipality of Helsingborg think of controversial policy issues in the classroom. The method of this study is based on a qualitative study where observations and interviews are the main sources to the following investigation in the problematic area. Several different components have been used to analyse the results of our collected empirical data. The conclusion is that teachers handle controversial political issues in their teaching situations in different ways. Difficulties mainly arises within situations where student are encouraged to unreservedly express themselves without violating anyone or when controversial issues are dealt in ways that students experiences as offensive. The survey contains examples of different roles and approaches and the effects after dealing with controversial issues. A conclusion of the survey is that there is no consensus on how the teacher should act. In assumption, the survey suggests, despite the fact that controversial political issues are often considered as a complex area in educational contexts, they are not to be avoided. This is because it is a contributing factor in the students developing process of becoming understanding and good citizens in our society. 

 • 308.
  Lauvås, Per
  et al.
  Norge.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Ren formativ bedömning: nn ny bedömningspraktik2019Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Kunskapsbedömning kan – kanske mer än något annat man gör som lärare – påverka elevernas kunskapsutveckling och motivation i skolan. Men denna påverkan är inte nödvändigtvis positiv. Bedömningen kan ge kraftigt negativa effekter för elevernas kunskapsutveckling och motivation, såväl som kraftigt positiva. Vilka effekterna blir, beror i stor utsträckning på hur man arbetar med bedömning, inte minst vad gäller relationen mellan formativ och summativ bedömning. Det som börjar bli alltmer tydligt, ju mer vi lär oss om formativ och summativ bedömning, är nämligen att de inte fungerar så väl ihop. En bedömningspraktik där man blandar formativ och summativ bedömning, tycks vara den som ger flest negativa effekter – samtidigt som det troligen är just en sådan bedömningspraktik, som är vanligast i både skola och högre utbildning idag. I den här boken ges därför ett delvis nytt perspektiv på bedömning, vars viktigaste princip är att summativ och formativ bedömning hålls åtskilda i så hög grad som möjligt, så att den formativa bedömningen är ”ren formativ bedömning”.

 • 309.
  Leden, Lotta
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Introducing the human elements of science through a context rich thematic project2019In: / [ed] Fanny Seroglou & Vassilis Koulountzos, 2019Conference paper (Refereed)
 • 310.
  Leden, Lotta
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Nature of science progression in school year 1–9: a case study of teachers’ suggestions and rationales2019In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 49, no 2, p. 591-611Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The inclusion of nature of science (NOS) in science education has for a long  time been regarded as crucial. There is, however, a lack of research on appropriate NOS aspects for different educational levels. An even more neglected area of research is that focusing on teachers’ perspectives on NOS teaching at different levels. The aim of this article is to examine NOS progression in the light of teachers’ suggestions and rationales. In order to obtain teachers’ informed perspectives, we chose to involve six teachers (teaching grades 1–9) in a 3-year research project. They took part in focus group discussions about NOS and NOS teaching as well as implemented jointly planned NOS teaching sessions. Data that this article builds on was collected at the end of the project. The teachers’ suggestions for NOS progression often relied on adding more NOS issues at every stage, thereby creating the foundations of a broader but not necessarily deeper understanding of NOS. Five rationales, for if/when specific NOS issues are appropriate to introduce, emerged from the analysis of the teacher discussions. Some of these rationales, including practice makes perfect and increasing levels of depth can potentially accommodate room for many NOS issues in the science classroom, while maturity and experience instead has a restricting effect on NOS teaching. Also, choice of context and teaching approaches play an important role in teachers’ rationales for whether specific NOS issues  should be included or not at different stages. The article discusses the implications for teacher education and professional development.

 • 311.
  Leden, Lotta
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Ideland, Malin
  Malmö universitet.
  The mangle of school science practice: teachers’ negotiations of two nature of science activities at different levels of contextualization2019In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nature of science (NOS) has increasingly been emphasized as an important element in science education. This paper engages in the question of how teachers negotiate different approaches to and contexts for NOS teaching. This exploratory study is part of a three‐year longitudinal project where six in‐service teachers developed and negotiated their NOS‐teaching practices. Pickering's (1995) theory of the mangle of practice is used for the analysis of teachers’ focus‐group discussions. In a mangled practice, school science traditions, policy documents, and students’ and teachers’ expectations and identities are rubbed against each other. As part of the project teachers planned, implemented, and reflected on two NOS activities at different levels of contextualization. The concepts alignment, resistance, and accommodation are used as an analytical tool to understand the processes of the mangle in relation to teachers’ negotiations concerning the two activities during the focus groups. The results of the mangle are presented in relation to a backdrop of three teaching traditions (facts, lab‐work, and discussions) that the teachers’ claim to depart from. The results show how the alignment and resistance of different components of the mangle lead to various accommodations as regards both the activities and the three traditions. The article concludes by discussing how the teachers’ negotiations highlight what becomes possible and what becomes challenging when NOS meets existing traditions, and what this means in respect of possibilities for NOS learning.

 • 312.
  Lennartsson, Isabella
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Axelsson, Rebecka
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Klasslärares språkutvecklande arbetssätt: en studie om klasslärares språkutvecklande arbetssätt för nyanlända elever2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och jämföra lärares upplevda språkutvecklande arbete med hur de arbetar språkutvecklande i praktiken. 

  Studien tar utgångspunkt i den sociokulturella teorin om språkinlärning och synen på hur lärare bör arbeta språkutvecklande för andraspråkselever. Vygotskijs teorier om bland annat den proximala utvecklinngszonen och interaktion för lärande är grundläggande för det språkutvecklande arbetssättet. 

  För att samla empiri observerade och intervjuade vi fyra lärare på två skolor för att sedan kunna dra slutsatser om hur de upplever att de arbetar jämfört med hur de arbetar språkutvecklande i praktiken. Den insamlade data analyseras ur en innehållsanalys och ett hermeneutiskt perspektiv. Detta innebär att vi har kategoriserat och tolkat observationerna och deltagarnas intervjusvar. 

  Reslutatet av studein visar att många klasslärare upplever att de utgår ifrån många teorier som finns inom det sociokulturella perspektivet men att deras upplevelser inte alltid stämmer överens med deras praktiska arbete. Att deras upplevelser och paktiska arbete skiljer sig kan bland annat bero på att det råder tidsbrist och resursbrist. Det kan också bero på att lärare diskuterar ämnet i arbetslaget och därmed har en samstämmig syn på andraspråksinlärning som inte nödvändigtvis stämmer överens med hur man praktiskt arbetar språkutvecklande. 

 • 313.
  Lenninger, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Iconic attitude and how similar is similarity2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Pictures and other visio-spatial signs with iconicity diverge in expression, and in how they operate on meaning. Like all signs, pictures are polysemous (Groupe µ 1992) and have several layers of meaning - such as being perceptual objects and signs, having pragmatic and contextual meanings etc. (Medin et al 1993; Tversky 1977). Pictures also rely on iconic meaning (Sonesson 1989). Similarity is a predominant feature in iconic signs – however similarity is not a single kind of relationship. The relevance of similarities differs. Sometimes, but not always, perception of similarities is tightly coupled to the conception of a sign relation. Important in this presentation, is the point that via the sign relation one may gain insight into structurally different organizations of similarity relations. A concept of Iconic Attitude (Lenninger 2019) is presented and discussed as a Phenomenal outlook that responds to the qualities in the iconic ground and thus may “manifest” a visual generalization in a specific sign perception.

  Goodman, N. 1972. Seven strictures on similarity. In Problems and projects, 437–446. Indianapolis/New York: Bobbs-Merrill.

  Groupe µ (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image. Paris: Seuil.

  Medin, D. L, Goldstone, R. L., & Gentner, D. (1993). Respects for Similarity. Psychological Review, 100(2), 254-278.

  Lenninger, S. (2019). The metaphor and the iconic attitude. Cognitive Semiotics, 12(1).

  Sonesson, G. (1989). Pictorial Concepts: inquiries into the semiotic heritage and its relevance to the interpretation of the visual world. Lund University Press: Lund.

  Tversky. A. (1977). Features of similarity. Psychological Review, 84(4), 327-352.

 • 314.
  Lenninger, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  On children's semiotic freedom and the right to be heard2019In: Anticipation and Change / [ed] Morten Tønnessen, Stavanger, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Understanding what others mean in a communicative situation, and to be self-understood, are key factors to be able to participate in and have influence on decisions that concern oneself. This is especially important in contexts where the person who is actually affected by a decision does not have the decisive power. Such a decision situation is many times relevant in relation to decisions concerning children, children's health, education and living conditions. According to Article 12 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) children have the right to be heard in connection with decisions concerning them. The article also expresses a reservation for this right due to age and maturity of the child.In this presentation, children’s right to be heard in connection with decisions concerning them is noted. It is claimed that knowledge of children's semiotics (cf. children’s meaning making and understanding of meanings) is required in order for such rights to be met in, for example, children's conversations with adults. A starting point for the discussions is that stories and narrative descriptions are semiotic recourses which meanings partly depend on the interpreter’s perception and habit of what “story telling” is in the first place. This condition applies to both those who tell and to those who listen to someone's story.Interestingly, even if a story is perceived by both a child and an adult in a conversational situation (and thus can be expected to be effective in a communication), such beliefs - from the point of view of the adult - can also be a barrier to the fact that the adult actually understands the conversation and the situation from the child's point of view (James & Prout 1997). The adult's habit and understanding of the narrative affect his or her interpretation in the conversation. Research on children's semiotic interactions has shown that even though children from early years participate in adult communication with pictures or stories, it takes many years of meaning making and communication for children to perceive these meanings in a manner similar to adults. Studies in children’s semiotic development suggest that a decisive factor for this gap in communication is related to differences in the use of sign relations (DeLoache 2004, Lenninger 2012, Piaget 1930, 1945, Vygotsky 2001).Moreover, in this presentation this difference is also discussed in terms of differences in semiotic freedom (cf. Hoffmeyer 2010). Semiotic freedom is about the ability to perceive and use different types of meanings in different contexts. Semiotic freedom follows the ability to navigate in, and affect, one’s social and communicative environment in a communicative situation.If we take the CRC seriously, the commitment lies with the authorities and itsrepresentatives to understand the child's perspective in meaning creation - not in children to understand the nuances of adult communication saturated with sign relations.

 • 315.
  Lenninger, Sara M.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Lunds Universitet.
  Barns semiotiska frihet och om rätten att bli hörd2019In: Perspektiv på barnkonventionen / [ed] Lina Ponnert & Anna Sonander, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 255-272Chapter in book (Other academic)
 • 316.
  Lenninger, Sara M.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Lunds Universitet.
  Studies in children’s understanding of visual metaphor: a literature review from a cognitive semiotic perspective2018Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Studies in children’s understanding of visual metaphor. A literature review from a cognitive semiotic perspective

   

  Sara Lenninger, Kristianstad University

  The use of metaphor is pervasive in human communication (Stites & Özçaliskan, 2012). However, in the literature there are many ways to define metaphors (e.g. Black 1954; Kirby 1997; Gibbs 2008). In this paper, the metaphor will be considered to be a sign, and in addition, as an instance of iconic sign use. This means, firstly, that metaphor is studied as a meaning construction based in a sign relation. In this context, a sign relation consists of something perceived as an expression for something else, which also is conceived as its corresponding meaning or “content” (Sonesson 2008). As a consequence, a sign relation always involves an interpreting subject. Secondly, it means that iconic relations are crucial to the definition of what the metaphor is. Consequently, the concept of iconic signs has to be explored. This is why developmental studies on metaphor use (and understanding) link to cognitive theories on metaphor thinking (Billow, 1975; Lakoff & Johnson, 1980; Kogan et al., 1980) and to semiotic theories of meaning relations and sign use. Children’s understanding of pictorial metaphor is a field of research which has received less study than, notably, verbal metaphors. Nevertheless, the present paper will review studies on children’s development of metaphor use departing from different approaches on what metaphor is, and with particular attention to pictorial metaphors.

   Black, M. (1954). Metaphor. Proceedings of the Aristotelian Society, New Series.55 (1954-1955), 273-294.

  Billow, R. (1975). A Cognitive Developmental Study of Metaphor Comprehension. Developmental psychology, 11(4), 415-423.

  Gibbs, R. W. (red.) (2008). The Cambridge handbook of metaphor and thought. New York: Cambridge University Press

  Kirby, J. (1997). Aristotle on Metaphor. The American Journal of Philology, 118(4), 517-554.

  Kogan, N., Connor, K., Gross, A., & Fava, F. (1980). Understanding visual metaphor: Developmental and individual differences. Monographs of the society for research in child developmental serial, No. 183, Vol. 45 (1).

  Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

  Sonesson, G. (2008). Prolegomena to a general theory of iconicity. Considerations on language, gesture, and pictures. In K. Willems & L. De Cuypere (eds.) Naturalness and iconicity in language (pp.47-72). Amsterdam: John Benjamins.

  Stites, L., j., & Özçaliskan, S. (2012). On Learning to Draw the Distinction between Physical and Metaphorical Motion: Is Metaphor an Early Emerging Cognitive and Linguistic Capacity? Journal of Child Language, 32, 291–318.

 • 317.
  Lenninger, Sara M.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Lund University.
  The metaphor and the iconic attitude2019In: Cognitive Semiotics, ISSN 2235-2066, Vol. 12, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper discusses visual metaphors and aspects of similarity in relation to metaphors. The concept of metaphor should here be understood as a semiotic unit that is also a sign (cf. Ricœur, P. 1986. The Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. London: Routledge and Kegan Paul.). This implies that not all semiotic units are signs, but also that not all signs are typical metaphors. The metaphor is a particular kind of sign because of its making use of the openness present in similarity relations. Metaphorical meaning making is related to a quality of vagueness in iconic sign relations. Furthermore, a notion of iconic attitude is proposed as a designation of subjective and intersubjective perspectives that might be taken on meanings founded on similarity. The iconic attitude mirrors the flexibility of thought and responds to the potentiality of vagueness in iconic sign relations; but, at the same time, the iconic attitude works as a stabilizing factor for meaning. Moreover, this attitude is crucial for the specification of the similarity relation in an actual sign experience with an iconic ground.

 • 318.
  Leo, Erika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Korodi, Jasmine
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Lärare i fritidshem som drömförverkligare: en intervjustudie baserad på hur lärare i fritidshem upplever fysisk tillgänglighet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har valts att göras utifrån en fenomenologisk ansats. Undersökningen bygger på fritidspedagogers uppfattningar om fysisk tillgänglighet på fritidshemmet, med fokus på pedagogens arbets- och förhållningssätt, material, anpassning och inkluderande lärmiljöer. En kvalitativ studie, med intervjuer har gjorts med fem fritidspedagoger. Fokus har i intervjuerna varit att ta reda på deras upplevelser av fenomenet. Resultatet av studien visade flera faktorer som påverkade den fysiska tillgängligheten. En av faktorerna var att fritidslärarna som medverkade upplevde att barnen idag fick erfara rörelseglädje, dessutom upplever att det finns elever som det är svårare att främja rörelse för. Resultatet visade även att fritidspedagogerna upplevde ökad rekreation för vissa elever. Samtidigt visade resultatet att fritidsläraren har en stor påverkan på eleverna om de väljer att vara fysiskt aktiva eller inte, då läraren som förebild påverkar främjandet, eller hämmandet. Likaså finner vi pedagogers upplevelse av brist från ledningen, i form av stöd och förståelse. Fritidslärarna upplevde att barngruppen har stor betydelse för verksamhetens utformning, samt att delar av skolans lärmiljöer inte är lämpade för dagens pedagogik.

 • 319.
  Levin, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sjöstedt, Anneli
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Högläsning: en studie kring högläsningens tillämpning i samtida undervisningar och dess tänkta effekter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on the previous review (Levin & Sjöstedt.2016) we discovered that reading aloud was an advantage for children's future Reading and-writing comprehension. The purpose of this work is, therefore, to visualize the application of reading aloud in contemporary education. Application means, in this case, which methods are mostly used, for example: silent reading/reading aloud, and also how it is implemented and what effect, chosen method supposed to provide.

  The study is conducted at three different Swedish schools in the county of Skåne and they are limited to the grade five. The research methods we used were questionnaires and classroom studies. The questionnaires are based on the mindset of active and legitimate educators, regarding the main subject, reading aloud.

  The results of the classroom observations and the questionnaires are reported in the latter section and finally a conclusion and discussion of the report and its results are presented.

 • 320.
  Lidström, Anette
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Visual uncertainty in serial dependence: facing noise2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Empirical evidence suggests that the visual system uses prior visual information to predict the future state of the world. This is believed to occur through an information integration mechanism known as serial dependence. Current perceptions are influenced by prior visual information in order to create perceptual continuity in an everchanging noisy environment. Serial dependence has been found to occur for both low-level stimuli features (e.g., numerosity, orientation) and high-level stimuli like faces. Recent evidence indicates that serial dependence for low-level stimuli is affected by current stimulus reliability. When current stimuli are low in reliability, the perceptual influence from previously viewed stimuli is stronger. However, it is not clear whether stimulus reliability also affects serial dependence for high-level stimuli like faces. Faces are highly complex stimuli which are processed differently from other objects. Additionally, face perception is suggested to be especially vulnerable to external visual noise. Here, I used regular and visually degraded face stimuli to investigate whether serial dependence for faces is affected by stimulus reliability. The results showed that previously viewed degraded faces did not have a very strong influence on perceptions of currently viewed regular faces. In contrast, when currently viewed faces were degraded, the perceptual influence from previously viewed regular faces was rather strong. Surprisingly, there was a quite strong perceptual influence from previously viewed faces on currently viewed faces when both faces were degraded. This could mean that the effect of stimulus reliability in serial dependence for faces is not due to encoding disabilities, but rather a perceptual choice.

 • 321.
  Liedtke, Joachim
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  CALLplus - Computer Assisted Language Learning als Lerntool plus systematisches Analyse-Instrument der Sprachlehrforschung zur gezielten Optimierung des Lexikerwerbs.2017Conference paper (Refereed)
 • 322.
  Liedtke, Joachim
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Der fremdsprachliche Lexik-Erwerb im interdisziplinären Schnittbereich von Sprachdidaktik sowie Lern- u. Gedächtnispsychologie.2017Conference paper (Refereed)
 • 323.
  Liedtke, Joachim
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Neue Perspektiven für sowohl die Sprachlernforschung als auch die konkrete Lernpraxis und -progression durch gezielten Einsatz der modernen Informationstechnologie2017Conference paper (Refereed)
 • 324.
  Liedtke, Joachim
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Textualität versus lexikalität: zur computergestützten analyse und optimierung der lernkonditionen des kontextualisierten L2-lexikerwerbs2018In: Turns und kein Ende?: aktuelle tendenzen in germanistik und komparatistik / [ed] Elke Sturm-Trigonakis, Olga Laskaridou, Evi Petropoulou and Katerina Karakassi, Berlin, New York et al.: Peter Lang Publishing Group, 2018, 5, Vol. 5Chapter in book (Other academic)
 • 325.
  Liedtke, Joachim
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Zur theory der kognitiven verarbeitungstiefe in korrelation mit der lexikalischen lernleistung beim fremdsprachenerwerb2016In: Germanica Wratislaviensia 141: Ansätze - Begründungen - Maßstäbe, ISSN 0239-6661, Vol. 141, p. 453-466Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper briefly reviews the changes of theoretical paradigms in foreign language learning research during the last five decades. As a result of these changes, vocabulary acquisition theory has become more and more influenced by interdisciplinary cooperation, especially by psychological concepts dealing with word learning and retention. This article focuses on the involvement-load hypothesis, created by Laufer/Hulstijn (2001) and completed by other researchers during the last ten years. The advantages and disadvantages of the original concept and its later derivatives are discussed. Necessary enlargements are also suggested in order to account for the complex correlations that are involved in the process of vocabulary acquisition and its theory.

 • 326.
  Lind, Sarah
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Sanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande?: att synliggöra det sociala samspelet i måltidssituationer2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning tar sin utgångspunkt i den pedagogiska måltiden på förskolan. Studien är baserad på fyra observationer under lunchsituationen på en förskola. Syftet var att undersöka det sociala samspelet och synliggöra lärandet som sker vid måltiderna. Den teoretiska ansatsen i studien utgår från det sociokulturella perspektivet. Skolverket lyfter Livsmedelsverkets riktlinjer för den pedagogiska måltiden och trots detta benämns inte begreppet pedagogisk måltid i läroplanen för förskolan. Vi kan utifrån resultaten se att pedagogerna tog tillvara på barns lärande på ett utmanande sätt kring måltidssituationen, genom att de var aktiva och medvetna om sin roll. Slutsatsen av denna studie pekar på vikten av det sociala samspelet runt matbordet och pedagogers förhållningssätt till barns lärande. Det krävs ett tydligt och medvetet agerande samt att pedagoger ser måltiden som ett tillfälle för lärande, inte bara närande. 

 • 327.
  Lindberg, Charlotta
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mental health difficulties like anxiety and depression are highly prevalent among individuals with autism spectrum disorder (ASD). The aim of the study was to examine the effects of stress, self-esteem and coping strategies on mental health difficulties. The ASD group consisted of 123 individuals and 115 persons without diagnoses. According to the independet t-test, people within ASD had statistically significantly higher degrees of both anxiety and depression Both groups had elevated levels of anxiety. The ASD group had also elevated degrees of depression. Social venting was a preventive factor against developing depression in both groups. The ASD group had lower self-esteem and higher perceived stress compared to the control group. The ASD group had statistically significantly higher levels of affective coping and denial. The ASD group had also less degrees of problem solving and positive reinterpretation compared to the control group. 

 • 328.
  Lindberg, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Du blir ensam": Sårbarhet i distansutbildning med fokus på tillgänglighet och delaktighet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The origin of this study was the Schools Inspectorate's quality review (2014), which criticized the distance education of municipal adult education. In the review they criticized the distance educations lack of ability to adapt the education to student. The curriculum for the degree program for special teachers (2011) stipulates that these are supposed to help eliminate obstacles and difficulties in the learning environment. This applies to both school-based education and distance education. The aim of this study was to contribute to increased knowledge of distance education in municipal adult education with a focus on accessibility and participation. In the study students in vulnerability’s experience of accessibility and participation was examined. The result shows that students are assigned to carry out tasks on their own and the teacher is reduced to being an appraisal teacher. Teaching is largely non-existent and when students communicate with their teacher, they almost always do so in writing, which results in an increasing of the linguistic vulnerability. Students describes a loneliness and they are critical of the lack of interaction with other students.

 • 329.
  Linder, Josefine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hansen, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd": En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. Resultatet visar att förskollärares barnsyn påverkar barns möjligheter till att påverka och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö. Att i samspel mellan den vuxne och barn synliggörs barnsynen samt om den vuxne har en tillåtande attityd eller inte till att låta barn vara delaktiga. Det är viktigt med samspel, så att den vuxne kan ta del av barns tankar och intressen, samt bearbeta olika händelser tillsammans. Förskollärarna har en viktig uppgift att stärka det enskilda barnet och utmana dem i vardagen, så att de finner det lustfyllt att vara delaktiga, känna sig höra och sedda. Begrepp som återkommer och behandlas i studien är barns perspektiv, barnperspektiv, delaktighet och samspel. Det insamlade materialet har analyserats med livsvärldsfenomenologin och ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att få svar på våra forskningsfrågor. 

 • 330.
  Linderoth, Annie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Carolin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hur några pedagoger talar kring barns integritet i förskolan: med fokus på barns rätt till sin egen kropp2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien är att ta reda på hur några pedagogerna talar kring barns integritet i olika åldrar, med fokus på barns rätt till sin egen kropp i förskolans vardagliga aktiviteter. Syftet är också att lyfta fram olika dilemman som kan uppkomma kring barns integritet och ta reda på hur pedagogerna talar om hur deras förhållningssätt påverkar barns integritet. För att få svar på våra forskningsfrågor kopplat till syftet har vi använt oss av en kvalitativ forskning där valet av undersökningsmetod blev i form av gruppintervjuer tillsammans med pedagoger som arbetar i förskolan. Resultatet som vi fick fram utifrån intervjuerna analyserades sedan och kopplades och diskuterades med hjälp av litteratur samt kopplades ihop med relationskompetens som tillhör det relationella perspektivet. Respondenterna lyfte fram och diskuterade kring integritet och vad det innebär för dem, samt hur de hanterar och förhåller sig till situationer som uppstår. Något vi kom fram till under studiens gång var att integritet är ett känsligt men samtidigt viktigt ämne att lyfta och att eftersom det kan uppfattas som ett så pass känsligt ämne så finns det knappt någon vetenskaplig grund eller information kring just integritet.

 • 331.
  Lindgren, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Gustavsson, Magdalena
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lärares användning och inställning till digitala verktyg i NO-undervisningen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete ligger fokus på digitalisering inom NO-undervisningen. Hur används egentligen digitala verktyg inom NO-undervisningen och vad har lärarna för inställning och kompetens till digitala verktyg? Det är vad vi har undersökt i denna uppsats. Vi har utgått ifrån tre huvudområden: digitaliseringen i skolan, NO-undervisningens didaktik och karaktär och det sociokulturella perspektivet. Enkäter användes för att samla in data som sedan sammanställdes kvantitativt för att ge en överblick över användandet av digitala verktyg i skolan. Sammanställningen visade att användningen av digitala verktyg var hög inom NO-undervisningen samt att digitala verktyg används mest av lärarna vid genomgångar och för att visa film.  

  Undersökningen visar också ett samband mellan lärarnas inställning och användandet av digitala verktyg, detsamma gäller även vid användandet av digitala verktyg och lärarens kompetens.

 • 332.
  Lindh, Christina
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora. christina.lindh@hkr.se .
  I skrivandets spår: elever skriver i SO2019Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. The thesis deals with writing as a literacy practice in the context of Social studies education in Swedish secondary school. Writing is understood in a broad sense, which include the use of different modalities and semiotic resources. The aim of the study is to explore and describe what characterises literacy practices, focusing on students´ writing in their daily school life, both inside and outside school. This is conducted by studying how writing emerge when students learn a subject content about law and order as part of the teaching of Social sciences. The analytical framework employed draws on the research of The New Literacy Studies (NLS), The Triadic model, (Triadmodellen), the Wheel of writing, (Skrivhjulet) and the sociological concepts of ritual, strategic and communicative actions. The concepts writing events, acts of writing and writing practices are central for the study. To form the foundation of an ecological understanding of writing as a literacy practice the data has been collected during a longer period of ethnographic fieldwork. The study employs a combination of ethnographic methods to enable a qualitative analysis and to establish a thick description. The collected materials include field notes from classroom observations together with audio- and video recordings combined with interviews with students and the teacher, students´ journals, assignments and a written test. The data also includes a survey, a collection of various texts such as teacher planning material, work material and instructions, textbook, policy documents, reflection notes and photos. The empirical results are presented in three chapters, each one of them focusing on students´ writing during teaching, writing in connection to an oral presentation and writing in conjunction with a final written test. The results show that writing in social sciences are used, primarily to store, organize and structure subject content, mainly by answering questions in the textbook which, together with the teaching, strongly mediates the subject content. This results in reproductive writing strategies and texts sticking close to the textbook. Furthermore, the results show that students´ disciplinary writing practices depend on where the writing is situated, in school or outside school, and that the acts of writing are conducted to prepare for oral participation in teaching. As spoken modes dominate during lessons, the writing practices appears in a supporting rather than independent role. A final important result is that the writing practices in general seem to be shaped by those required during a final written test. The results demonstrate how students´ writing is strategically and ritually motivated and that communicative actions are rare. It is argued that this is a result of the school culture´s and the teaching practices´ strong focus on final tests, assessment and grading, which in turn has to do with the Swedish school system governed by a national curriculum based on performance culture and measurement.

 • 333.
  Lindholm, Anneli
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En studie i hur skolan tillgodoser behovet av tydliggörande pedagogik för elever med autism2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolans inkluderingsuppdrag bygger på idén om en undervisning som passar olika studenter. Trots detta bedrivs undervisning vanligtvis utifrån en föreställning att alla elever har en bra kommunikativ förmåga och goda förutsättningar att lära sig i sociala sammanhang. Elever med autismspektrumtillstånd, AST, har emellertid begränsade förmågor inom dessa områden och har ofta svårigheter att uppnå de mål som läroplanen kräver.  Syftet med denna studie var därför att undersöka hur skolan möter behovet av extra anpassning i tydliggörande pedagogik, en framgångsrik metod för elever med AST. Metoden för denna studie var kvantitativ och baserades på två enkäter. Den första enkäten handlade om hur föräldrar uppskattade sina barns behov av vissa valda extra anpassningar, och den andra om hur lärare använde dessa anpassningar. Undersökningen har även gett svar på huruvida en anpassning används på individ- eller gruppnivå samt skillnader mellan olika lärargruppers användande av tydliggörande pedagogik. Svar har också sökts efter hur lärare fått sin kunskap om autism. Studien är användbar för dem som träffar elever med AST i grundskolan och särskolan och kan bidra till att öka medvetenheten om behovet av att göra adekvata anpassningar i rätt omfattning. För specialpedagogområdet bidrar studien till att öka förståelsen av omfattningen av olika anpassningar, hur olika synsätt kan prägla användandet av olika anpassningar och vilka kunskaper lärare önskar mer av i mötet med elever med autism.  

 • 334.
  Lindskoug, Elicia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Agnes
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Att inte få äta gratis är som att begära att busschauffören ska köpa biljett för att köra bussen”: en studie om pedagogers upplevelser kring arbetet med pedagogiska måltider i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger upplever att de arbetar med måltiderna pedagogiskt. Utifrån syftet skapades två frågeställningar. Hur upplever pedagogerna att de arbetar med barns delaktighet och inflytande under måltiderna? Samt vilka olika förhållningssätt kan urskiljas utifrån pedagogernas arbetssätt vid de pedagogiska måltiderna? Syfte och frågeställningar besvaras genom enkäter med kvantitativ ansats och med inslag av en kvalitativ del. Ett begrepp vi lägger tyngd vid i studien är pedagogisk måltid. En pedagogisk måltid innefattar omsorg, lärande och fostran. I studien har resultatet visat att pedagogerna upplever att de har ett positivt bemötande mot barnen i måltidssituationerna. Det är endast en minoritet av respondenterna som agerar utifrån exempelvis tvång i måltiden.

 • 335.
  Lindström, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Multimodala elevtexter: Elever synliggör sina kunskaper2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens lärande, detta kallas transduction. Det är även viktigt att låta elever utforska olika sätt att uttrycka sig på i olika kontexter. Då får de möjlighet att utveckla kunskap kring hur de kan uttrycka sig beroende av vilken mottagaren av budskapet är. I mitt examensarbete belyser jag delar av den forskning som finns om hur vi kan stärka elever i sitt lärande med hjälp av multimodala texter. Syftet med min studie är att undersöka vilka semiotiska resurser eleverna väljer att använda och hur de använder resurserna när de synliggör sina kunskaper.

   

  Inom naturvetenskaplig undervisning används ofta beskrivande texter för elever i årskurs 1–3. Det har visat sig fördelaktigt att låta eleverna beskriva och förklara samband multimodalt till exempel genom bild, film och experiment. Jag har funnit att det finns en hel del forskning kring multimodala texter, speciellt med inriktning på läroböcker. Dock finns det mindre forskning kring elevskapade multimodala texter. Därför har jag i min studie valt att göra en fallstudie där jag gör en textanalys på elevernas textproduktioner om djur för att få syn på vilka semiotiska resurser de väljer att uttrycka sig med samt vilka kvalitativa aspekter som kan identifieras. I min analys tar jag hjälp av begreppen komposition, rytm och kohesion.

 • 336.
  Ljungberg, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson-Gradin, Jennifer
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns rätt till integritet: En kvalitativ studie om fyra förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en kvalitativ intervjustudie har vi undersökt några förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan. Syftet har varit att ta reda på hur några förskollärare beskriver barns rätt till integritet och hur de beskriver olika dilemman i arbetet med barns integritet.I studien har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden och valt att intervjua fyra förskollärare. Livsvärldsfenomenologin är det teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår studie. Vi har använt oss av litteratur och forskning som berör integritet. Genom vårt resultat kan vi se att det finns en bred tolkning av vad integritet i förskolan innebär och att det även finns en del dilemman som berör detta. Det har blivit tydligt igenom resultatet att det är viktigt med lyhörda och närvarande pedagoger som kan ta hänsyn till barns integritet och att den kan te sig olika.

 • 337.
  Lund, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lindfors, Sylvia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Formativ bedömning är jättebra på grundsärskolan! Om jag inte hade fått använda det vad hade jag haft för alternativ då"?: Bedömningsarbete i grundsärskolan, inriktning ämne2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate the formative assessment work in Swedish compulsory special school, for students who read focus subject. The questions are how special educators working with formative assessment in different ways, and how they make the knowledge requirements visible by artefacts as the use of image support, alternative communication, digital tools and more.

  Theoretical approach consists of previous research on formative assessment. Sociocultural perspective has been used to analyse the results. Qualitative methods in the form of five observations and five interviews were used for the collection of empirical data.

  Results show that educators are working consistently with formative assessment in different ways and that teacher’s give students feedback for learning forward. In the categories peer assessment and the visibility of the knowledge requirements, it appears on the basis that it appears less in teaching.

  The study's implications based on the results is to make visible the objectives for students and help them to their own development. It also contributes to further research on the importance of students with intellectual disabilities may need alternative individual adaptations for perceiving information and communication about learning objectives and criteria.

  The work of visible learning and make students involved in their own development becomes more complicated when the curriculum and syllabuses exist only as text documents. Teachers need to create own image support in the student's immediate environment to increase the possibility for communication about the student's knowledge of the formative process

 • 338.
  Lundberg, Amanda
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sonesson, Emelie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Ett litet skrapsår - Vad gör det, barn måste få röra på sig": Förskollärares uppfattning om barns motoriska utveckling i utomhusmiljön2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning om utomhusmiljöns betydelse på förskolan för barns motoriska utveckling. Samt en beskrivning på hur förskollärare önskar hur deras utomhusmiljö var uppbyggd på förskolan. För att besvara syftet genomfördes sex kvalitativa intervjuer med förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärare behöver vara medvetna om miljöns betydelse och utformningen av utomhusmiljön är av betydelse. Det framkommer även att det behöver finnas variation av fasta redskap och naturmaterial. En slutsats är att kommunikationen både mellan kollegor samt förskolan och hemmet bör fungera, eftersom att det inte endast är förskolan som ska utmana barnens motoriska utveckling.

 • 339.
  Lundberg, Sanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Olsson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Det är en glädje att se barnens språkutveckling tillsammans med andra vid måltiden": Förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har som syfte att synliggöra förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer på förskolan. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats, där semistrukturerade intervjuer med förskollärare ligger till grund. Intervjuer har genomförts på fyra olika förskolor, med sex förskollärare. Bearbetning och analys av materialet har gjorts med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet. Fenomenologin som teori koncentrerar sig på att få en tydlig bild av fenomenet i sig, så som det uppfattas av människor. Forskaren tolkar respondentens erfarenheter och upplevelser av ett fenomen, som i denna studie är språkstimulering i måltidssituationer och dess variation, för att kunna få fram essensen av varför något är på ett visst sätt. Studiens resultat visar att förskollärare upplever måltiden som ett tillfälle för samtal och språkutveckling. Resultatet visar även att språkstimulering vid måltiden kan se ut på olika sätt, så som att förskolläraren ställer mycket frågor för att locka till samtal eller backar i samtalet för att låta barnen samspela med varandra. De beskriver sig uppleva lärandet vid måltiden som spontant, vilket kräver en närvarande och lyhörd förskollärare. En slutsats som kunnat dras utifrån resultatet är att det inte finns en perfekt fysisk miljö för att främja språket vid måltiden. Istället är det förskollärarens förhållningssätt och den aktuella barngruppens behov som har betydelse.

 • 340.
  Lundin, Annie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Säg det, lär dig och utvecklas på ditt språk!: En studie om begreppet transspråkande och dess möjligheter och svårigheter ur ett lärarperspekitv2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola talas det över 150 olika språk och att vara flerspråkig ses idag som mer vanligt än att enbart vara enspråkig. Med utgångspunkt i detta menar Garcia (2009) att elevernas språk bör användas som läranderesurser i klassrummet. Studien förmedlar ett flerspråkigt perspektiv på lärande och belyser hur undervisning med transspråkande kan ge flerspråkiga elever möjlighet att nå de kunskapskrav som finns och därmed ge alla elever lika utbildningsmöjligheter. Syftet med studien är att beskriva och problematisera hur transspråkande används som läranderesurser i klassrummet. Syftet är att lyfta viktiga aspekter av flerspråkig undervisning och synliggöra vad lärare ser för möjligheter och svårigheter i deras arbete med transspråkande. För att besvara studiens syfte har semistrukturerade intervjuer samt observationer på fem olika lärare genomförts. Resultatet, som är analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv, bringar fram slutsatser som visar att transspråkande ger eleverna möjligheter att stötta och lära sig av varandra. Resultatet visar att eleverna lär sig snabbare och bättre när de får använda sitt modersmål samt att arbetet med transspråkande är identitetsstärkande för eleverna. Svårigheterna som framkommer i resultatet är kollegers och samhällets syn på flerspråkighet, där den enspråkiga normen fortfarande visar sig vara starkt implementerad i samhället. En annan svårighet resultatet för fram är när elever är ensamma om sitt modersmål i klassen, vilket leder till att eleven inte ges samma möjlighet till språklig stöttning. De undervisningsstrategier studiens resultat bringar går i linje med tidigare forskning och visar att undervisningen bör genomsyras av kamratlärande, stöttning samt språklig uppmuntran. Resultatet visar även att planscher, kartor och bilder, som symboliserar de olika språken, vilket tidigare forskning belyst som viktiga delar i transspråkande - inte alltid fanns synligt i klassrummen.

 • 341.
  Lundström, Annie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nertlinge, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hur möjliggörs elevernas delaktighet inom grundsärskolan inriktning ämnesområden?: På vilket sätt skapar det vägar till elevers rätt till inflytande2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to shed light on how teachers in compulsory school for students with severe intellectual disabilities promote the students' sense of participation and enable their right to influence. Our subject words are compulsory school for students with severe intellectual disabilities, participation, influence, structured pedagogy and AAC. The study is based on qualitative observations and interviews of four teachers who are active in different special schools for students with intellectual disability in southern Sweden. The result is interpreted using the participation model. The questions in the study that we want to get answers to are; How do the teachers see the concepts of participation and influence? How do the teachers enable the students to participate? In what situations do teachers give students influence over education? Which materials do teachers use to enable participation and influence? What response does the teachers get from the students when they get the opportunity to participate and gain influence? The study shows that students gain influence over their school day, primarily by making choices, either during the lesson / activity or afterwards. The students’ opportunities to influence the frameworks in their education are visible in various ways. The study shows that all teachers work with AAC and they use body language and signs AAC. All the four teachers use schedules with pictures, but it is limited to three out of four schools to use the schedules in connection with the students' workplaces. The teachers in the study experience challenges in that certain parts of the day can be more difficult for the students to influence or that communication can be an obstacle because the teachers may offer choices that are chosen by the teacher, so called guided choices.

 • 342.
  Lygnegård, Frida
  et al.
  Jönköping University.
  Augustine, Lilly
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Granlund, Mats
  Jönköping University.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University.
  Huus, Karina
  Jönköping University.
  Factors associated with participation and change over time in domestic life, peer relations and school for adolescents with and without self-reported neurodevelopmental disorders: a follow-up prospective study2018In: Frontiers in Education Conference, Conference Proceedings, ISSN 1539-4565, Vol. 3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though participation in everyday events is a vital part in the fulfilment of human rights, adolescents with neurodevelopmental disorders often face participation restrictions in every-day activities. Few studies have investigated the predictors for participation in different contexts, over time and in relation to the same outcome variables. The objective of the current study was therefore to investigate predictors of change in participation operationalized as frequency of attendance and perceived importance in domestic life activities, peer related activities, and school activities as experienced by adolescents with and without self-reported neurodevelopmental disorders. Method: Associations with participation, both in terms of frequency and perceived importance, in domestic life, peer relations, and the school setting were investigated using six independent variables measuring experience of time and self, sex, age, stress, support from siblings, and atmosphere in family at two-time (with approximately 2 years in between). The sample consisted of adolescents with and without self-reported neurodevelopmental disorders (n= 916). Adolescents with self-reported neurodevelopmental disorders were n=154 and adolescents without self-reported neurodevelopmental disorders was n= 762. Data was collected via self-reported questionnaires administered in schools. Results: Three key findings are presented. 1) more factors were associated with participation outcomes at time1 for adolescents without NDD than for adolescents with NDD, but this difference in the number of factors decreases with time; 2) few associations were related to time for both adolescents with and without NDD; and 3) patterns of predicting variables were different for adolescents with and without NDD. Conclusion: The findings indicate that the factors related to participation in and outside school differs between groups, when the impairment or disability is not considered as a predictor for participation. This study supports the need for using a multidimensional developmental and contextual perspective in addressing enhanced participation for adolescents with neurodevelopmental disorders.

 • 343.
  Löfgren, Håkan
  et al.
  Linköpings universitet.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Fler nationella prov löser inte bristande likvärdighet i skolan2018In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 344.
  Lönnerheden, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns musicerande: Ett verktyg för språkutveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie baseras på kopplingen mellan musik och sång och språkutvecklingsarbetet i förskolan. Syftet är att få syn på vilka uppfattningar förskollärare har om musik och sång som verktyg för att främja verbala språkutveckling. Studien baseras på kvalitativa semistrukturella intervjuer med förskollärare från en mindre kommun i södra Sverige och fokus ligger på två avgränsningar inom ämnet: Vilka uppfattningar förskollärare har om musik och sång som verktyg för att främja barns verbala språkutveckling samt hur förskollärare använder musik och sång för att ge stöd åt barns muntliga språkutveckling. Intervjuerna baseras på sex intervjufrågor som ger förskollärarna tillfälle att beskriva sin syn på musik och sång i relation till språkutveckling. Resultatet visar på en mestadels positiv uppfattning om musik och sång som språkutvecklande verktyg samt att arbetet med musik och sång i förskolan baseras på barnens delaktighet och intresse. Detta kan betyda att musik och sång verkligen används för att utveckla barns verbala språk i förskolan samt att förskollärare inser nyttan i användandet av musik och sång med förskolebarn för att utveckla språket.

 • 345.
  Madsen, Kent
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Åbo Akademi University.
  Santtila, Pekka
  Finland.
  Interview styles, adult's recall and personality in investigative interview settings: mediation and moderation effects2018In: Congent Psychology, ISSN 2331-1908, Vol. 5, no 1, p. 1-18Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous studies have investigated the effects of a humanitarian rapport-orientated and a dominant non-rapport-orientated interview style on the memory performance of adults in two interviews separated by a 6-month interval. Also, the impact of interviewees’ personality on recall was investigated. In the present exploratory study, the data that formed the basis of previous findings were re-analysed for potential indirect effects of interview approach on interviewees’ recall, and for any potential relation between the interview approach and interviewees’ recall as moderated by their personality. Results showed three full mediation effects in the second interview: the rapport index (interviewers’ demeanour) mediated the relation between the interview approach and increased recall; the non-rapport index mediated the relations between the interview approach and decreased recall. Follow-up analyses showed a full mediation effect for the individual items friendliness and cooperation in the rapport index, and for negative attitude, nonchalance, impatience and brusqueness and obstinacy in the non-rapport index. Moreover, the results showed a significant moderation effect; the relationship between the interview approach and confabulated memories being moderated by openness to experience; and a high level of openness was associated with an increase in confabulated memories.

 • 346.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Digitala textkompetenser?: lärares upplevda och visade beredskap2018In: Symposium: digitala textkompetenser och undervisning, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Hur upplever lärarna sin beredskap och kompetens i förhållande till styrdokumentens revidering och hur visar sig deras beredskap i undervisningen? Det är målet att undersöka i en förstudie i årskurs 7 på ett högstadium med en 1:1-satsning (Chromebooks) sedan hösten 2017. Studien är en förberedelse inför ett praktikutvecklande forskningsprojekt med syfte att utveckla undervisning och bedömning av digitala, multimodala texter.

  Datamaterialet består av en inledande enkätundersökning, kollegiala samtal kring Skolverkets modul ”Leda och lära i tekniktäta klassrum”, samt fältanteckningar från en veckas deltagande observation i undervisningen. Enkätundersökningen visar att mer än 60 % av lärarna upplever sina kunskaper om förändringarna i styrdokumenten och 3 av digitaliseringsaspekterna utifrån Skolverkets definition som tillräckliga eller goda, men att mer än 60 % rankar sina kunskaper om den fjärde digitaliseringsaspekten (”kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik") som sparsamma eller otillräckliga. Enkätsvaren visar också att skrift, tal och pappersburna medier dominerar undervisning och elevernas arbete, de praktiskt-estetiska ämnena undantagna.

  En initial analys av de kollegiala samtalen visar, utifrån de kategorier som Tallvid (2015) identifierar som hinder i digitaliseringsarbetet, att det mest återkommande och dominerande sättet att tala om digitaliseringen och undervisningen kan kopplas till den upplevda otillräckligheten när det gäller infrastruktur och bristande kompetensutveckling. Klassrumsobservationerna visar både på skillnader i användningsfrekvens och hur användning av teknologin motiveras. Tillämpningen av Technology Acceptance Model (Davies, 1989) i analysen tydliggör hur lärarnas individuella uppfattningar om nyttan påverkar såväl frekvens som syftet med användningen i undervisningen. Identifierade syften rör sig bland annat om teknikövning, upprätthållande av disciplin men också om undervisningsutveckling.

   

 • 347.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Digitalisering som diskurs i svenskämnet2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den svenska nationella digitaliseringsstrategin för skolan ska vara uppfylld 2022. I strategin ingår revidering av läroplanen och omfattande satsningar på kompetensutveckling. Resultaten från en studie på en medelstor högstadieskola av lärares beredskap för digitalisering och multimodalitet i undervisningen (Magnusson, 2018) visar att starkt fokus läggs på betydelsen av goda förutsättningar i infrastruktur och teknisk, att lärarnas kunskaper och beredskap varierar starkt, att undervisningen och elevernas arbete domineras av verbalspråklig skrift samt att digitaliseringens nytta bedöms olika av lärarna och därav används med skillnad i frekvens och syfte (jfr Davis, 1989). I undervisningen i svenska som L1 och L2 relateras den bedömda nyttan till lärplattformarnas uppfattade användarvänlighet och lärarnas och elevernas tekniska kompetens vilket resulterar i att digitalisering och multimodalitet blir en fråga om att använda digitala verktyg som ersättning för papper, penna och böcker.  Dessa resultat utgör bakgrund till den fortsatta studie som presenteras här. Studien undersöker hur svensklärare talar om digitalisering och multimodalitet i relation till svenskämnet och har som syfte att bidra till förståelsen av de utmaningar som digitaliseringen av undervisningen i svenska möter. Materialet består av transkriptioner av en lärargrupps samtal om elevers digitala multimodala textproduktion och av en fokusgruppintervju som behandlar erfarenheter av digitaliseringsarbetet. Analysen tar sin utgångspunkt i multimodala och medieekologiska perspektiv och använder kritisk diskursanalys för att undersöka lärarnas språkbruk. Den påbörjade analysen visar på olika attityder till digitalisering av svenskämnet vilket diskuteras utifrån Lankshear och Knobel (2011) och Marner och Örtegren (2013). Flera av lärarna uttrycker digitalisering i motsättning till det som uppfattas som svenskämnets innehåll och som något som utmanar deras identitet som svensklärare eftersom digitaliseringen uppfattas som grundläggande nytt i deras kunskapsbas. Detta diskuteras utifrån Cochran-Smith och Fries (2005) och relateras till ett medieekologiskt perspektiv med hjälp av Biesta och Tedders (2007) arbete om lärares agency ur ett ekologiskt perspektiv.

 • 348.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Nationella IT-strategier i Sverige: diskurser i de förändrade styrdokumenten för svensk grundskola och gymnasium2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Våren 2017 beslutade den svenska regeringen om nya skrivningar av Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet för att anpassa dem i linje med de nationella IT-strategier som   tagits fram (SKOLFS 2017:11; SKOLFS 2017:16). Jag undersöker skrivningarna   för svenskämnet genom ämnes- och kursplaner i dess olika delar syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Övergripande frågeställning: Vilket/vilka förhållningssätt till digitalisering av den svenska skolan framkommer i de nya skrivningarna av styrdokumenten? Jag är intresserad av hur valet av begrepp förhåller sig till olika diskurser. Ses det digitala huvudsakligen som verktyg – eller kan skrivningarna tolkas som ett begynnande new mind set (Lankshear & Knobel, 2008)? Jag undersöker också hur de nya skrivningarna relaterar till de genomgripande förändringar av kommunikation och utbildning som beskrivs av Bezemer och Kress (2016) i deras sociosemiotiska multimodala ramverk och till de förändringar avseende agens, påtaglighet, multimodalitet och tillgodogörande som beskrivs i multiliteracies-pedagogiken (Cope & Kalantzis 2010; Kalantzis & Cope, 2012). Ännu preliminära resultat tyder på motstridiga diskurser och också på skillnader mellan grundskola och   gymnasium. Resultaten relateras till en diskussion om meningsskapande på  generell – specifik nivå (Tønnessen, 2011; även Bezemer & Kress 2016) och berör också lärares möjligheter att bedöma elevers digitala multimodala meningsskapande då de nya skrivningarna inte har inneburit förändringar i kunskapskraven.

  I presentationen diskuteras också några lärares förståelse för de förändrade skrivningarna. Två fokusgruppssamtal (ett på vardera grundskola och gymnasium) analyseras med hjälp av tematisk innehållsanalys (Boyatzis, 1998) och identifierade teman relateras i en kvalitativ jämförelse till analysen av förändringarna i styrdokumenten. Undersökningens resultat förväntas bidra till förståelse för de utmaningar som undervisningen ställs inför i   implementeringen av de nya skrivningarna.

  Referenser

  Bezemer, J. & Kress, G. (2016). Multimodality,   learning and communication: a social semiotic frame. London: Routledge.

  Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code   development. London: Thousand Oaks, CA: SAGE.

  Cope, B. & Kalantzis, M. (2010). New media, new   learning. I Cole, D. R. & Pullen, D. L (red.). Multiliteracies in Motion. Abingdon & New York: Routledge.

  Kalantzis, M. & Cope, B. (2012). Literacies. Port Melbourne, Vic:   Cambridge University Press.

  Lankshear, C. & Knobel,   M. (red.) (2008). Digital literacies: concepts, policies and   practices. New York: Peter Lang.

  SKOLFS 2017:11. Förordning om ändring   i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen   och fritidshemmet.

  SKOLFS 2017:16. Förordning om ändring   i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan.

  Tønnessen,   E. S (2011). Multimodal   textkompetense og dataspill. I Ellvin, M,   Skar, G & Tengberg, M (red.), Svenskämnet i förändring […], 2011, Svensklärarserien 234.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 349.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Skapa förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 350.
  Magnusson, Petra
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Understanding L1 teachers’ talk about digitalization and multimodality2019In: ARLE 2019 Languages and texts: learning and developmental approaches. Abstracts for 'Conference participation ARLE 2019', 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The 2017 revisions of the Swedish curriculum, mandatory from July 2018, were made to enhance digital competence in teaching and learning in fours aspects, respectively dealing with effects on society, use of digital tools, critical awareness and responsibility and problem solving. This abstract report on an ongoing study of the implementation of the revised curricula in an upper secondary school, focusing the teachers in Swedish as L1 and L2. The material contains of audio recordings and field notes from observations of professional development work on the revisions in curricula and syllabi, on assessment of students digital presentations and of teachers’ planning and teaching. The interest is to contribute to the understanding of how digitalization is perceived and used by teachers in Swedish as L1 and l2 by examining, what vocabulary they use, what issues and aspects of digitalization they address in their discussions and planning of teaching. Using critical discourse analysis o examine the data preliminary results expose the teachers’ talk as to a large extent focusing themes as technical aspects as opposite to subject content. The presentation suggest how the result can be discussed as examples of teachers’ different attitudes towards the revised curricula using theory from New Literacy studies (Lankshear and Knobel, 2011) and the concept of multiliteracies (Kalantzis & Cope, 2012).

  The results are also discussed in relation to teachers professional agency understood in an ecological way, drawing on Biesta and Tedder (2007). The area of digitalization in curriculum is perceived as something profoundly new in teachers’ professional knowledge base (Cochran-Smith & Fries, 2005) thus, in the material from the beginning of a professional development program, perceived as challenging and threatening to L1 and L2 teacher agency.

45678910 301 - 350 of 524
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf