hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Gottschalk, Hans
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hörselskadade barn på fritids - en studie om hörselskadade barn som går på hörselfritids respektive på individualintegrerat fritids 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att studera om det var någon skillnad hur hörselskadade barn upplever sin dag på hörselfritids jämfört med de barn som går individualintegrerat med hörande barn/kamrater i fritidsverksamhet. Avsikten var även att belysa vad pedagoger bör veta om man får ett hörselskadat barn i fritidsverksamheten.

  Studien baserar sig dels på en faktadel och dels på kvalitativa intervjuer. De teoretiska utgångspunkter som har använts är rollteorin och symbolisk interaktionism. Intervjuerna har genomförts med sex barn som går på hörselfritids respektiveindividualintegrerat. Barnen var 7-8 år gamla.

  Resultatet visar a/ Att hörselskadade barn som har bra kamratrelationer på fritids lättare står ut med olägenheter såsom buller, slammer och höga ljud. b/ Att hörselskadade barn behöver en anpassad miljö för att orka med fritidsverksamheten. c/ Att barn som inte får en anpassad miljö väljer att inte använda hörapparater eller att inte vara i verksamheten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Grafoson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olesen, Ann-Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Grovt talspråk - En undersökning om ungdomars användande av grovt talspråk och om vad skolans uppdrag är när det gäller att motverka detta2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om ungdomars användande av grovt talspråk. Varför använder sig ungdomar av grovt talspråk och när gör de det? Vilket är skolans uppdrag, när det gäller att försöka motverka det grova talspråket? Syftet med undersökningen är att undersöka orsakerna till ungdomars användande av grovt talspråk och samtidigt ge en inblick i vad pedagoger i skolans värld kan göra och bör tänka på för att försöka motverka detta.

  I litteraturdelen redogörs för teorier om hur grupptillhörighet, slang och attityder till språket kan påverka ungdomars talspråk. Även skolans roll som samhällsfostrare tas upp. Undersökningen grundar sig på intervjuer med tolv elever i år sex och tolv elever i år nio. Resultatet av undersökningen stämmer inte överens med litteraturen, som vi tagit upp i uppsatsen, eftersom ungdomarna som intervjuats inte använder grovt talspråk i den utsträckning som vi trodde.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303.
  Grahm, Linn
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hansson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lyssna och lär! – om och i så fall hur pedagoger använder sig av skönlitterära högläsningsböcker i sin undervisning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar pedagogers användning och bearbetning av skönlitterära högläsningsböcker. Flera teoretiker menar att elever lär i samspel med andra människor och genom gemensamma upplevelser vilket de kan få i samband med högläsning ur skönlitterära böcker. Studiens syfte är att undersöka om och i så fall hur pedagoger i årskurs 1-9 arbetar med skönlitterära högläsningsböcker i sin undervisning. Vi undersöker också vilka faktorer som påverkar pedagogerna i valet av skönlitterära högläsningsböcker och vilka attityder pedagogerna har till användning och bearbetning av högläsningsböcker.

  Studien som genomförts har varit en småskalig kvalitativ studie som involverat tolv pedagoger där insamlad data omvandlats till ord och beskrivningar. I analysen av studiens resultat har respondenternas svar kategoriserats och analyserats. Resultatet av analysen visar att teoretiker och respondenter anser att högläsning av skönlitterära böcker är ett viktigt inslag i undervisningen. Resultatet visar också att ju äldre eleverna blir desto mer sällan förekommer högläsning. I årskurs 1-3 förkommer högläsning näst intill varje dag för att i årskurs 4-6 minska till två dagar i veckan, medan det i årskurs 7-9 förekommer sällan eller inte alls. Gemensamt i respondenternas svar är att högläsningsboken ska passa alla elever, men att det är svårt att finna en högläsningsbok som gör det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Granström, Marianne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Allting är relativt - en enkätstudie om hur elever relaterar individuell handling och världsproblem till hållbar utveckling 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  2005 inleddes det av FN utnämnda decenniet för utbildning för hållbar utveckling!

  Begreppet hållbar utveckling är för de flesta elever abstrakt. I detta examensarbete studeras vilken kunskap elever i år 6 har om några frågor som rör hållbar utveckling. En del aspekter inom lärande för hållbar utveckling redovisas kortfattat, och dessa aspekter ligger sedan delvis till grund för en enkätundersökning. Frågorna hämtades från Skolverkets nationella utvärdering 1998, Tema tillståndet i världen. Frågorna som valdes ut gäller kunskap om världsproblem, handlingskompetens, och förmåga att se samband. Slutligen konstruerades en ny fråga om elevers förståelse för begreppet hållbar utveckling. Resultaten visar att åtta av tio elever i denna ålderskategori bryr sig mycket eller ganska mycket om världens framtid. Samtidigt visar det sig att eleverna har begränsad kunskap om många av de komplexa världsproblem vi har. Elevers förmåga att se samband analyserades med SOLO-taxonomin som metod och resultaten visade på klar majoritet för pre- eller uni-strukturell förmåga. Två av tre elever kan tänka sig att göra saker för att påverka världens/sin egen framtid, men få har hittills gjort annat än handlat miljövänligt. Avslutningsvis hade eleverna en mängd förslag på vad hållbar utveckling betyder för dem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Grefbäck Nilsson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olofsson, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs- och skrivinlärning - en studie kring olika metoder2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har studerat tre metoder för läs- och skrivinlärning, Wittingmetoden, LTG och Whole Language. Vi har gjort intervjuer med fyra lärare som inte säger sig arbeta med någon specifik metod. Syftet är att se om vi kan se spår av Wittingmetoden, LTG och Whole Language i de intervjuade lärarnas undervisning. Vi vill se om man kan nå framgång med läs- och skrivinlärningen utan att följa någon speciell metod samt se hur mycket de olika metoderna genomsyrar undervisningen. Vår studie visar att samtliga lärare arbetar mycket lika och mest spår finns det av LTG och Whole Language men vi kunde även finna en del spår från Wittingmetoden. LTG och Whole Language var de metoder vi fann mest likheter mellan då de båda är metoder som arbetar utifrån elevernas erfarenheter och förförståelse. Wittingmetoden skilde sig mest, den metoden går ut på att eleven tar del av den tekniska sammansättningen av orden innan förståelse tar vid. Som blivande pedagoger tror vi på en blandning mellan de tre metoderna men med en tyngdpunkt på LTG och Whole Language. Vi ser att en positiv konsekvens av att studera de tre metoderna och få insikt i de intervjuade lärarnas arbete med läs och skrivinlärning ger oss en bredare kunskap i vårt framtida läraruppdrag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 306.
  Grigorescu, Simona
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Matematik & motivation i gymnasieskolan - en studie om elevers attityder, intresse och motivation för skolämnet matematik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva några gymnasieelevers tankar och uppfattningar kring skolämnet matematik. Vad är det som väcker deras intresse för matematik? Vad är det som motiverar dem? Vilka krafter och omständigheter är betydelsefulla för elevernas inställning till matematik? Jag erkänner att jag hade låga förväntningar grundade på egna förutfattade tankar om svenska elever. Men att träffa de tio eleverna var en överraskande upplevelse för mig. Att lära känna varenda människa fyllde mig med glädje. Att träffa dem, mer eller mindre mogna individer, var och en med sin karaktär, med sin historia. Bakom tankar och meningar skapades för mig fullständiga människor, med sitt vacklande eller starka självförtroende, med sina ambitioner och drömmar. Då blev det ännu tydligare för mig att mötet är grunden för mänskliga relationer.

  I mötet kan jag få tröst. Jag kan bli bekräftad men även kränkt. Bra möten skapar positiva signaler och förutsättningar medan dåliga möten skapar distans och avståndstagande. Att möta elever och att skapa relationer är kärnan i läraryrket. Men vad krävs för att skapa goda och förtroendefulla relationer? Jag reflekterar. Just nu tänker jag på alla möten jag haft med eleverna. De gav mig en ny bild av mötets betydelse. Trösten, kärlek och kunskap finns att hämta i mötet mellan människor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Gripse, Ann-Sofie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Holm, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förebyggande arbete mot mobbning - En intervjustudie med verksamma pedagoger2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Efter många diskussioner kring ämnet mobbning i skolan och dess konsekvenser trädde den första april 2006 en ny lag i kraft. I lagen SFS nr: 2006:67 betonas att varje skola ska utarbeta en likabehandlingsplan för att förebygga bland annat mobbning. Syftet med detta arbete är att undersöka hur verksamma pedagoger arbetar för att förebygga mobbning och på så sätt få en medvetenhet om vilka strategier man som pedagog kan använda sig av i det förebyggande arbetet.

  I vår litteraturdel redogör vi för hur olika forskare definierar mobbning, gruppens och

  socialisationens betydelse, kännetecken hos mobbare, medlöpare och offer för mobbning samt

  pedagogens roll i det förebyggande arbetet mot mobbning. Det ges även förslag på förebyggande åtgärder.

  För att undersöka vår fråga valde vi att göra personliga intervjuer med pedagoger i årskurs F-5. Resultatet av dessa visade att samtliga respondenter arbetade förebyggande mot mobbning men i olika utsträckning och på varierande sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Grüner, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Waldo, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fritidspedagog på 1980- och 2000-talet - Hur har yrkesrollen förändrats? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i vårt examensarbete undersökt om det finns någon skillnad på fritidspedagogens arbete idag och för 20 år sen. Vi har ställt oss frågan hur fritidspedagogens arbete förändrats under en 20 års period. I litteratur delen börjar vi med en historisk bakgrund sedan en beskrivning av fritidspedagogens arbete på 1980-talet och 2000-talet. I forsknings delen tar vi upp intervjuer med fritidspedagoger angående deras arbete på 1980-talet och 2000-talet. Resultatet visar att fritidspedagogens yrkesroll har förändrats till viss del gentemot barnen, och att det finns en viss förändring i mötet med skola/lärare. I vår diskussion och slutsats tar vi upp fritidspedagogens yrkesroll och för en diskussion hur fritidspedagogens arbetssätt har förändrats.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Gullarbergs, Elisabeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Får vi vara med? - en intervjustudie kring hur fem personer med rörelsehinder upplevt undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att alla elever får vara delaktiga under skolans aktiviteter kan ses som en självklarhet i en skola för alla. Men för alla elever är det inte så enkelt, och några elever som ibland inte får vara delaktiga är elever med rörelsehinder. Ämnet som de ibland inte får vara delaktiga i inom skolans undervisning är ämnet idrott och hälsa.

  Syftet med denna studie är att undersöka och få en större förståelse för hur personer med rörelsehinder upplevt undervisningen i idrott och hälsa i grundskolan. För att uppnå detta gjordes intervjuer med fem personer med rörelsehinder i åldrarna 19-30 år. Resultatet av studien visade att det är fem faktorer som urskiljts för hur respondenterna i studien upplevt idrott- och hälsa- undervisningen. Dessa är hur skolans miljö är anpassad efter deras behov, lärarens bemötande, lärarens förmåga till att anpassa lektionerna, lärarens kunskap och möjligheter till fortbildning kring rörelsehinder och assistentens närvaro under lektionerna. Resultatet visade även att vad som påverkade respondenternas upplevelser av delaktighet i klassen var gemensamma intressen, lärarens förmåga att anpassa övningarna, avsaknaden av inkludering eller delaktighet med någon annan elev med rörelsehinder i klassen. Att kunna påverka i skolan påverkade även känslan av delaktighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310.
  Gummesson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Marklund, Victoria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilden och musikens roll i barns utveckling - en undersökning av pedagogens uppfattning av bild och musik i förskolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att undersöka hur olika försolepedagoger ser på bild och musik i förskolan. Vi har studerat litteratur som är relevant för ämnet och det redovisas i litteraturdelen. Vår undersökning är baserad på tio stycken intervjuer. I vårt resultat kom vi bland annat fram till att de pedagoger vi intervjuade anser att bild och musik är en viktig del i förskolan. De ser inte bara bild och musik som något roligt när man har tid över. Pedagogerna menar att man genom bild och musik lär för livet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 311.
  Gunnarsson, Margareta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Strömdahl, Bodil
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärare i förskolan med tvåspråkiga barn - vilka möjligheter och hinder finns det i undervisningen med tvåspråkiga barn? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många elever i förskolan är flerspråkiga och det är därför viktigt att lärarna har sådana kunskaper så att de kan arbeta för att språket utvecklas på bästa sätt. Avsikten med undersökningen är att ta reda på vilka metoder lärarna använder sig av och vilka hinder och möjligheter de ser i sitt arbete.

  Metoden har varit att intervjua lärare med mångårig erfarenhet av att arbeta med invandrarbarn för att ta reda på vilka förkunskaper de har, om barnen får modersmålsstöd samt hur föräldrakontakt och attityder till tvåspråkighet påverkar de metoder de använder i sitt arbete med att utveckla språket hos barnen.

  Slutsatsen blev att lärarna skaffat sig värdefulla erfarenheter genom långvarigt arbete med invandrarbarn. De använder i stort sett samma metoder, men i de skolorna där det finns många invandrarbarn betonar man vikten av att vara tydlig i kommunikationen med barnen och använda sig av sitt kroppsspråk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 312.
  Gustafson, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Madeleine
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Datorn i läs- och skrivundervisningen - ett pedagogiskt redskap 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur datorn kan användas i de tidiga skolåren, och då framför allt vid läs- och skrivundervisningen. Vi ska även undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan påverka hur datorn används som pedagogiskt redskap i undervisningen.

  I forskningsbakgrunden redogörs för tre olika metoder för läs- och skrivinlärning. Vidare beskrivs två olika projekt, där fokus legat på läs- och skrivinlärning via datorn. För att få en förförståelse för projekten redogörs det även för skillnaden mellan eleven som konsument eller producent, ordbehandlingsprogram och pennan som skrivverktyg samt samspelet vid datorn. Slutligen beskrivs den nationella satsning, ITiS, som genomfördes i svensk skola under åren 1999-2001.

  För att få reda på hur datorn används i läs- och skrivundervisningen i de tidiga skolåren genomfördes kvalitativa intervjuer med ett urval av sex aktiva pedagoger. Analysen av intervjuerna ledde fram till följande slutsatser; att datorn inte används som pedagogiskt redskap i läs- och skrivundervisningen, och att orsaken till detta är kopplad till pedagogernas fortbildning samt skolans resurser. Vi har även dragit slutsatsen att datorn är ett medel och inte ett mål, och därför endast ska användas när den fungerar bättre än andra läromedel, hjälpmedel och upplevelser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 313.
  Gustafsson, Carola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Månsson, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att gå i svensk skola med invandrarbakgrund - en studie om kulturella möten 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om de kulturmöten som en elev med invandrarbakgrund kan uppleva i mötet med en svensk skola. I uppsatsen presenteras historik och fakta om invandrarbarn. De frågor vi har valt att undersöka är om skolmaten anpassas till elevernas kulturella bakgrund och hur man förhåller sig till olika högtider i skolan. Problemen som uppmärksammas i litteraturen stämmer inte med den verklighet vi har stött på genom de intervjuer vi gjort. Exempel på detta är skolan, maten och högtiderna. För att få svar på undersökningen frågor har en kvalitativ intervjuform använts. Vi har vänt oss till elever i olika åldrar och på olika skolor. Resultaten visar olikheter mellan litteratur och intervjuer. De elever vi intervjuat med anser sig inte ha några problem med vare sig skolan, maten eller högtiderna. Man får stöd och hjälp i form av förberedelseklasser, maten anpassas och man firar oftast både sina egna och våra högtider.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 314.
  Gustafsson, Frida
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lundberg, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förintelsen i undervisningen - vad för slags undervisning får eleverna i årskurs fem?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats innehåll är hur man som pedagog kan gå till väga för att undervisa om Förintelsen. Vi tar upp historisk bakgrund eftersom vi anser att goda förkunskaper krävs för att kunna undervisa om Förintelsen i skolan. Vi tar också upp olika tillvägagångssätt pedagoger och blivande pedagoger kan använda sig av. Uppsatsen innehåller enkätundersökning om vad elever vet om Förintelsen och intervjufrågor till tre olika pedagoger, hur de ställer sig till undervisning om Förintelsen. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur mycket elever runt om i en mellanstor kommun i Skåne vet om Förintelsen och hur mycket tid som läggs ner på undervisningen om Förintelsen i skolan i samma kommun.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 315.
  Gustafsson, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sorgearbete i klassrummet - en undersökning av pedagogers arbete med döden i klassrummet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagogen kan arbeta förberedande, när något inträffar och efter arbetet med elever i sorgearbetet i anslutning till ett dödsfall. Det är viktigt att redan vid tidig ålder att börja prata om döden och vad den innebär, för att eleverna ska få en förståelse och kunna bearbeta och hantera sorg bättre.

  Avsikten med undersökningen var att genom en enkätundersökning få reda på i vilken omfattning sorg och död behandlas i klassrummet och i vilken utsträckning handlingsplaner följs och används. För att få en djupare förståelse av hur pedagoger arbetade gjordes även individuella intervjuer. Undersökningen visar att alla berörda skolor har en handlingsplan men få pedagoger använde sig av den. Det framgår även att pedagogers arbete med sorg förekommer endast vid enstaka tillfällen, de lägger inte någon vikt vid förarbete kring sorg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 316.
  Gustafsson, Madelene
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rimborg, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”- Det är roligt att skriva” - en studie om fyra – femåringars tankar om det skrivna språket2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om fyra - femåriga barns tankar om skriftspråket. Vi lyfter fram vikten av att förstå och stödja barnens intresse för skriftspråket. Forskning visar på att barn i denna ålder har ett intresse av att skriva och ofta kan lära sig att skriva. I teoridelen tar vi upp olika teorier om hur man lär sig språket. Både det kognitiva perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Tyngdpunkten ligger på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vidare tar vi upp språkets funktion och barns tidiga skrivutveckling. I vår undersökning gjorde vi en fallstudie med kvalitativa intervjuer med barn på en förskola. Resultatet visar miljöns påverkan på barns skriftspråksutveckling i både hem och förskola. Barn har ett stort intresse för och många tankar kring skriftspråket och hur det kan skrivas och användas. Barnen ser nyttan med att kunna skriva. Hemmet och föräldrarna har en central roll för barnen, när det gäller att ta till sig det skrivna språket.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Gustafsson, Marlene
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Göransson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Social kompetens - i syfte att förebygga konflikter i skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna studie är att undersöka begreppet social kompetens och hur social kompetens kan förebygga konflikter. Studien bygger på fyra färdigheter: empati, ansvarstagande, identitet/trygghet och kommunikation.

  Den empiriska undersökning vi genomfört bygger på kvalitativ forskning. Vi har intervjuat tolv stycken lärare för att få veta deras syn på begreppet social kompetens.

  Studien har visat att lärarens arbete med att utveckla elevens sociala kompetens är mycket viktigt, i syfte att förebygga konflikter. Detta har vi fått bekräftat både genom vår litteraturstudie samt vår empiriska undersökning. Vi har fått förståelse för att det går en röd tråd genom de färdigheter som ingår i social kompetens.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 318.
  Gustafsson, Veronica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Seldevall, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barn i sorg - vad innebär ett professionellt förhållningssätt i lärarens möte med barn i sorg2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Intresset i vår studie är hur några lärare talar om barn i sorg. I litteraturdelen tar vi bland annat upp skolans uppdrag, barns reaktioner och hur man kan bemöta ett barn i sorg. För att få reda på hur man arbetar med barn i sorg i skolan har vi intervjuat några verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Lärarna talade om att vara lyhörd för elevens behov och visa respekt för eleven och dess familj. De berättade om vilka redskap som de använt sig av i mötet med barn i sorg, och även i den övriga undervisningen när de talat om sorg och död. Det kunde vara att lyssna på musik, samtala om livsfrågor, låta eleverna skriva om sina tankar kring döden samt rita teckningar I resultatdelen redovisar vi vad som framkommit under intervjuerna i form av olika teman såsom beredskap, redskap, respekt och lyhördhet samt tid. I vår diskussion diskuterar vi intervjuerna kopplat till den litteratur vi har tagit del av samt till våra teoretiska utgångspunkter, som är det sociokulturella perspektivet och den kognitiva utvecklingspsykologin. Vi menar slutligen att balansen mellan att ha ett professionellt förhållningssätt som lärare och att vara en god medmänniska är svår med tanke på läraryrkets speciella karaktär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 319.
  Gustavsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Britt-Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärares syn på utomhuspedagogik - en undersökning i årskurs F-22007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I arbetet undersöker vi lärares syn på utomhuspedagogik och om lärare upplever att den

  omgivande miljön runt skolan påverkar hur de arbetar med utomhuspedagogik. I teoriavsnittet presenteras ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt och vilken roll läraren har för att skapa trygghet, upplevelser, sammanhang och samspel med eleverna utomhus.

  Åtta lärare i årskurserna F-2 deltog i en kvalitativ, semistrukturerad undersökning och

  resultatet visar att de ser positivt på att använda sig av utomhuspedagogik som en del av

  undervisningen. Vidare beskrivs på vilka sätt de upplever omgivningen och att de hinder som förekommer inte påverkar dem i den utsträckning som vi inledningsvis trodde skulle vara

  fallet. I diskussionen redogörs för resultatet i förhållande till litteraturen och våra egna reflektioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Gustavsson, Elenor
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen" – fyra skolors arbete med den fysiska aktiviteten 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra skolor i Kristianstads kommun gått till väga för att uppfylla den nya förordningen som trädde i kraft den 3 juni 2003, med målet att bidra med 30 minuters daglig organiserad fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen? Undersökningen består av intervjuer med fyra rektorer från fyra olika skolor, samt 120 elevenkäter. Resultatet visar att samtliga skolor kan erbjuda daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Ingen skola kan däremot stötta med, Riksidrottsförbundets rekommendationer om att varje dag erbjuda alla elever minst 30 minuters organiserad fysisk aktivitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Gustavsson, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Språk, kultur och identitet i förskolan En studie av förskolepersonals arbete med flerspråkiga barn 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens Sverige växer ständigt den skara barn som har rätt till modersmålsstöd. Barn som har ett annat modersmål än svenska har enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) denna rättighet. Förskolans uppgift är, enligt läroplanen, att stödja utvecklingen av språk, kultur och identitet för dessa barn. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med barn som har två modersmål varav det ena språket är svenska i en kommun där inte modersmålsstöd ges av kommunen. Följs läroplanen? Jag har gjort studien med utgångspunkt i en rad aspekter som enligt tidigare forskning och erfarenheter verkar positivt vid arbete med modersmålsstöd.

  Undersökningen är gjord utifrån enkätfrågor som metod och det är 44 verksamma inom olika förskolor som besvarat dessa. Resultaten har bearbetats kvantitativt. De visar att det är en låg andel av personalen som arbetar med modersmålsstöd och som därmed följer läroplanens uppdrag. Det framgår även att det är något vanligare att arbeta modersmålsfrämjande än att gynna flerkulturell tillhörighet. Respondenternas kommentarer tyder på att det är för att engelska är ett vanligt förekommande andra modersmål hos de förskolebarn som står i fokus för undersökningen. De orsaker som personalen främst anser vara hinder är att de inte har någon kunskap i språket och kulturen i fråga, att det råder brist på resurser samt tidsbrist.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Gustavsson, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Film som hjälpmedel eller som text i egen rätt? En studie med utgångspunkt i svenskämnets vidgade textbegrepp2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I kursplanen för ämnet svenska finns det relativt nya vidgade textbegreppet, vilket innebär att text inte längre innefattas av tryckt text utan även kan vara bild, film, teater etcetera. Denna studie tar sin utgångspunkt i film som text. Syftet med undersökningen är att studera huruvida film som text kan likställas med den litterära texten i svenskundervisningen eller om filmmediet fortfarande, som forskningen benämner det, anses vara av låg status.

  I forskningsbakgrunden problematiseras filmens roll i svenskundervisningen och förslag på ytterligare bearbetningsmöjligheter angående film som text ges. Undersökningen grundar sig på intervjuer med tre gymnasielärare samt enkätundersökningar med respektive lärares elever, vilka läser kursen Svenska B.

  Till skillnad från forskningen visar denna studie att lärarna inte enbart använder filmen för att illustrera en företeelse eller som en belöning till eleverna vid terminens slut. Lärarna i denna studie bearbetar nämligen filminnehållet på ett medvetet och djupgående sätt, vilket bekräftas av eleverna i enkätundersökningen.

  Filmens status i undervisningen påverkas, enligt denna studie, av lärarens förhållningssätt till det vidgade textbegreppet. Vidare framkommer det att utbildning inom filmmediet ökar lärarnas trygghet, vilket leder till att de använder filmmediet mer frekvent än de lärare som saknar utbildning. Filmens status har enligt undersökningen höjts men den tenderar fortfarande att användas i mindre utsträckning än den litterära texten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Gustavsson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Drama som tillgång i klassrummet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt övergripande syfte med denna undersökning är att finna ut i vilket syfte lärare använder drama i sin undervisning och hur de uppnår dessa. Vi har genom vår litteraturstudie dragit slutsatserna att drama är ett gott instrument för att skapa en sammanhållning i klassen, ett instrument för inlärning som också i förlängningen skapar en trygghet i gruppen och en stärkt självkänsla hos den enskilda eleven. Drama tydliggör också för eleven skeenden inom historien såväl som samhällskunskapen som annars kan vara svåra att förstå och arbeta kring. Genom att intervjua åtta lärare som arbetar med drama i sin undervisning kom vi fram till att drama är ett ypperligt instrument att använda som komplement till den traditionella undervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Gustavsson, Lotta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Therese
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Män i förskolan – en kvalitativ undersökning om mäns och kvinnors syn på yrkesrollerna 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka hur manliga och kvinnliga pedagoger ser på könsaspekten inom yrkesrollen. I litteraturgenomgången behandlas olika teorier om män och kvinnor i förskolan och hur samhällets normer och värderingar har skapat de könsroller som finns ute på våra förskolor. I litteraturgenomgången bearbetas även varför det finns så få män och hur män kan motiveras att arbeta i förskolan. En kvalitativ undersökning har gjorts i form av intervjuer med åtta pedagoger, varav fyra är kvinnliga och fyra är manliga pedagoger. Resultatet visar att alla respondenterna vill ha fler manliga pedagoger i verksamheten samt att några av dem har olika uppfattningar om vad som är viktigt i den pedagogiska verksamheten. Det framkommer att de manliga respondenterna är mer med barnen utomhus än vad de kvinnliga respondenterna är. De kvinnliga pedagogerna tar hand om aktiviteter som pyssel och lek i ”dockis” inomhus medan de manliga har mer aktiva lekar och konstruktionslek. Resultatet visar även att männen ser sin ”fixarroll” som något negativ medan kvinnorna ser den som positiv eller inte är medvetna om den.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Gustavsson, Madeleine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Holmberg, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lekens betydelse för barn utifrån ett socialt perspektiv – en observationsstudie av barns lek 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det här är en observationsstudie över barns lek. Syftet med studien är att studera barns lek med avseende på det sociala samspelet. Metoden för studien har varit av kvalitativ sort, där redskapen har varit rörlig videokamera kompletterat med anteckningar. I vår litteraturgenomgång har vi valt att redovisa de två dominerande synsätten, i förskolan, på barns sociala utveckling, det utvecklingspsykologiska synsättet och det sociokulturella synsättet. Vi har valt att göra en fördjupning av det sistnämnda då det är där vi har vår ståndpunkt.

  Vi kan, efter gjorda observationer av barns lek, konstatera att leken har en mycket stor betydelse för barnen i sitt utvecklande av sociala egenskaper. Resultatet av vår studie visar att det är i gemenskap med andra man tvingas att kommunicera, argumentera och göra sin röst hörd likaväl som man tvingas lyssna, se ur någon annans perspektiv och kompromissa.

  Av detta kan vi dra slutsatsen att leken är ett otroligt viktigt redskap i barnens vardag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326.
  Gustavsson, Titti
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Knuds, Anneli
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogisk diskussion om dokusåpor – meningslös eller betydelsefull för eleverna? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den pedagogiska diskussionens betydelse för elevernas förståelse för dokusåpornas indirekta budskap och om huruvida diskussionen är meningslös eller betydelsefull för eleverna. Utifrån problemformuleringen: Vad betyder en diskussion om TV som media för elevernas förståelse för de implicita budskap som merparten av dokusåporna förmedlar? har en kvalitativ studie genomförts på 32 elever i skolår 4 och 5 på en friskola. I litteraturdelen behandlas TV som media utifrån flera olika perspektiv; såväl dess positiva som negativa påverkan, samt skolans roll och ansvar att diskutera media och vem som bär huvudansvaret för det som barn ser på TV och varför de tittar, samt dokusåpornas utveckling och påverkanskraft. Resultatet visar att en pedagogisk diskussion har betydelse för elevernas förståelse men att diskussionen bör genomföras när eller om man som pedagog ser att dokusåpornas budskap påverkat eleverna negativt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 327.
  Göransson, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lis-Billsten, Mirella
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Leksakernas betydelse - om lärares och föräldrars syn på leksaker2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera lärares och föräldrars syn på leksaker samt hur de ser på leksaksreklam riktad mot barn. Litteraturdelen tar bland annat upp lekens betydelse för barn och om vad en leksak egentligen är. Där beskrivs pedagogiska leksaker och leksaker ur ett genusperspektivet. Till sist finns det avsnitt som berör massmedias samt lärarens och förälderns påverkan. Uppsatsen är en kvalitativ studie där intervjuer används som metod då det är intressant att komma närmare vad människor har för tankar kring leksaker. Primära källor användes så som att intervjua två grupper nämligen lärare som arbetar inom förskoleverksamheten och föräldrar med barn i förskoleåldern. Fyra personer ur respektive grupp har blivit slumpmässigt utvalda och intervjuade. Resultatet visar att lärare har betydligt lättare att kontrollera vilka leksaker som köps in än vad föräldrarna har, att föräldrar ser förskolan som ett föredöme angående leksaker. Både lärare och föräldrar tycker att det finns alldeles för mycket leksaker i butikerna, att de är gjorda av dålig kvalité samt att de oftast är dyra. Samtliga intervjuade tycker att reklamen har stor påverkan på både dem själva och barnen. De menar att människor gärna vill ha det de ser att andra har och att barnen gärna påverkar varandra. I diskussionen diskuteras resultatet ur ett postmodernt perspektiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Göransson, Johan
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bergdahl, Henrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den första tiden som ny lärare - en studie om hur nya lärare upplever den första tiden i yrket 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har syftet varit att ta reda på Hur nya lärare upplever den första tiden i yrket. Syftet utvecklades till specifika frågeställningar kring mentorskap, föräldrakontakt, administrativt arbete, påverkan från kollegor och ledning samt krav och förväntningar. Med insikt kring dessa områden ville vi skapa en ökad trygghet och förståelse för vår första tid som lärare.

  Studien byggde på en enkätundersökning som besvarades av 32 lärare och 11 skolledare. Enkäterna vi distribuerade bestod av givna svarsalternativ men med möjlighet till förtydligande i form av personliga kommentarer, d.v.s. en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod.

  Resultatet av undersökningen visade att mentorskap inte är någon vanlig form av stöd och introduktion för nya lärare. I de flesta fall får däremot nya lärare stöd av hjälpsamma kollegor eller ett välvilligt arbetslag. Nya lärare behöver mer kunskap om föräldrakontakt. De anser sig ha haft goda kunskaper kring det administrativa arbetet då de började. Som ny lärare blir man väl bemött av sina kollegor. Skolledarna anser att social kompetens är ett av de mest primära kraven vid nyanställning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 329.
  Göransson, Lotta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rokicki, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En undersökning av gymnasieelevers studievanor och studiemiljö2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida gymnasieelevers studievanor, studieteknik och studiemiljö skiljer sig åt beroende på vilket program de läser. I huvudsak har en kvantitativ metod, enkäten, använts. Denna består av två delar, varav den första handlar om vad som enligt eleverna är viktigt för att nå bra resultat med studierna, och den andra om hur de går tillväga när de studerar. I efterhand har vi dock insett att vi även använt oss av en kompletterande metod, nämligen de observationer som gjordes vid tillfällena då enkäterna ifylldes. 65 elever ifrån fyra olika gymnasieprogram, NV, SP, OP och HR har deltagit i undersökningen. Sammanfattningsvis kan sägas att det visst finns skillnader i hur eleverna på de olika programmen går tillväga när de studerar. Som exempel på resultat kan nämnas att elever på NV-programmet inte säger sig ta eller få hjälp av sina föräldrar i skolarbetet i lika stor utsträckning som elever på de övriga programmen. Vidare planerar inte medvetet eleverna på de studieförberedande programmen NV och SP sina studier mer än elever på de yrkesinriktade programmen. Det finns emellertid stora skillnader även inom respektive program på många områden och vår slutsats blir att det inte finns någon modell när det gäller studieteknik som kan sägas vara utmärkande för elever på teoretiska respektive yrkesinriktade program.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 330.
  Göransson, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Matematikundervisning i grundskolans årskurs 7-9 – uppfattningar och attityder på en högstadieskola2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I media debatteras ofta att elevers kunskaper i ämnet matematik har försämrats. I detta arbete har vi undersökt elevers attityder och uppfattningar av matematikundervisningen. Arbetet omfattar en enkätundersökning med påståenden tillhörande ämnet matematik i årskurs 7-9 på en skola i Kristianstad kommun. Eleverna fick ta ställning till varje påstående genom att, svara med instämmer helt, instämmer delvis, tveksamt, tar delvis avstånd eller tar helt avstånd.

  Vår undersökning visar på att eleverna överlag tycker att matematik är intressant och viktigt. Eleverna ger en tvetydig bild om matematik är rolig eller ej. Åsikterna om matematikundervisningen är inte alltid lika hos pojkar och flickor. När eleverna t.ex. ska ta ställning till hur rättvis matematikläraren är går meningarna isär. Flickor uppfattar läraren mer rättvis än vad pojkar gör.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 331.
  Götesson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Dialogisk undervisning - en studie av sex pedagogers arbete med skönlitteratur2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att få insikt i hur arbetet med skönlitteratur kan läggas upp för att nå ett dialogiskt klassrum, under de senare skolåren. Vår intention har även varit att undersöka vilka arbetsmetoder som är vanligt förekommande hos de lärare som ingått i undersökningen. Undersökningen bygger på intervjuer med sex pedagoger, varav hälften verksamma på grundskolan och hälften inom gymnasieskolan.

  Resultatet visar att arbetet med skönlitteratur är utbrett och att arbetsmetoderna till viss del kan beskrivas som dialogiska. Lärarnas intention är att bedriva en undervisning, vilken syftar till dialog och samspel men det används även metoder som främjar envägskommunikation. Av studien kan det utläsas att pedagogernas arbetslivserfarenhet påverkar valet av arbetsmetoder. I utformandet av undervisningen tas dock stor hänsyn till elevgruppen, dess förutsättningar och behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 332.
  Hafström, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johannisson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Social utveckling i skolan” – en studie om hur gruppen kan påverka individen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I skolan arbetar varje dag lärare med elever sammansatta i olika grupper. För att skolarbetet ska kunna flyta på och kunskap införskaffas krävs det att eleverna i de olika grupperna ska fungera bra tillsammans. Lpo 94 skriver om hur skolan ska sträva efter en levande social gemenskap där man känner trygghet. Socialisationsprocessen är den process där individen anpassas efter gruppens och samhällets krav, där ibland finns regler, attityder samt beteendemönster. Individen ska också kunna anpassa sig efter andra regler och beteende i situationer som kräver detta. Prosociala egenskaper innebär att individen kan agera utifrån vad som är bäst för andra, man delar med sig, hjälper och skyddar andra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 333.
  Hagberg, Annika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindh, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Utan leken stannar livet - en studie om pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att belysa pedagogers uppfattningar om sitt förhållningssätt till barns lek. Metoddelen bygger på intervjuer med sex förskollärare, fem kvinnliga och en manlig. Genom vår undersökning kom vi fram till att förskollärarnas genomgående tankar kring lek är att lek ska vara ett naturligt, frivilligt och viktigt inslag i barnens verksamhet och att leken betyder oerhört mycket för barns utveckling och lärande. Förskollärarna betonar också att den sociala och språkliga kompetensen utgör den största delen av lärandet i leken. Tids- och utrymmesmässigt är leken prioriterad, men att det ändå förekommer skillnader som beror på tidsbrist, stora barngrupper, styrda aktiviteter och rutintider. Vårt att arbete visar även att förskollärarna talar kluvet om sitt deltagande och sin funktion i leken, som är att utveckla, styra upp och observera barnens lek.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 334.
  Hall, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  E-lärande – nytta och/eller nöje? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vad ett webbaserat läromedel kan tillföra lärandeprocessen ur ett elevperspektiv. Avsikten är att uppmärksamma kvaliteter som elever ser i den pågående verksamheten, det vill säga, ett nytt webbaserat läromedel under en begränsad tidsperiod.

  Vi har genomfört en empirisk undersökning på en gymnasieskola där vi dels intervjuade ett antal elever och dels observerade deras aktivitet vid datorn under ett antal utvalda lektioner. Vi har också genomfört litteraturstudier kring vårt valda problemområde Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande i vårt arbete. De frågeställningar vi har sökt svar på är följande:

  -Hur påverkas elevernas motivation och arbetslust av deras inställning till webbaserad undervisning?

  -Anser eleverna själva att de lättare tillägnar sig kunskaper med webbaserad undervisning och i så fall på vilket sätt?

  -Inbjuder webbaserad undervisning till enskilt arbete eller samarbete?

  I analysen av det empiriska materialet har vi använt oss av följande analysverktyg: motivation och arbetslust, elevers eget lärande samt enskilt arbete och samarbete, för att söka svar på våra frågeställningar.

  Undersökningen visar inte att läromedlet tillför lärandeprocessen något. Däremot visar undersökningen att variationen, ett webbaserad läromedel erbjuder, bidrar till att elevernas arbetslust och motivation ökar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 335.
  Hallberg, Charolina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rydh, Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barnfetma - sjuksköterskans roll vid behandling/Child obesity - the nurse’s role during treatment2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Obesity is one of the biggest threats to child- and adolescent health. The amount of obese children is today increasing more in Sweden than in the US. This may in a couple of years have bad consequences for the Swedish children’s quality of life. When a child suffers from obesity it is a big stress on the body and can lead to serious consequences in adulthood. An effective treatment in the early stages is important to prevent further obesity to develop. Purpose: The aim of this study was to bring forward the nurse role during treatment of obese children. Method: A literature study was performed and suitable articles were searched for in different Internet databases of which the result is based on. Result: The result is based on four main categories: inform and educate, recommend and motivate, follow up and co-operation. The result showed that nurses need to develop co-operation with the children’s parents. It is also important that the nurse motivates the children, especially the older ones to change their eating habits and increase their physical activity. Discussion: The nurse’s duty during treatment of child obesity needs to be clarified by for example increased education. The whole family needs to be involved for a succesful change of the child’s eating and physical habits.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Hallberg, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Roskvist, Ann-Kristin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Montessoripedagogiken - hur uttrycker sig ”individuell frihet”? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur ”individuell frihet” tar sig uttryck i det dagliga klassrumsarbetet på två Montessoriskolor. Arbetet inleds med att vi definierar begreppet ”individuell frihet” utifrån begrepp som dagens läroplan använder istället, det vill säga elevinflytande, elevdemokrati och individualisering. Dessa begrepp använder vi även för att tolka vårt resultat.

  Litteraturbakgrunden fortsätter med en genomgång av pedagogikens historia och centrala teman. Utifrån olika sätt att se på barns lärande beskriver och placerar vi Montessoris barn- och kunskapssyn. Detta följs sedan av kritik mot pedagogiken och aktuell forskning.

  Datainsamlingsmetoden som vi har använt är observationer av klassrumssituationer och intervjuer med två lärare på olika Montessoriskolor. Studiens resultat visar att den ”individuell friheten” är beroende på hur väl barnen klarar av att ta eget ansvar. Individualiseringen kommer till uttryck genom att barnen arbetar efter den av läraren i förväg utformade planeringsboken i sin egen arbetstakt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 337.
  Hallbäck, Jasemin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Viktigt och nyttigt! Intressant och roligt? - En undersökning om hur intresset för matematik kan ökas hos grundskoleelever2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad som kan göras för att eleverna ska uppleva matematik som ett intressant och roligt skolämne samt att belysa vilka lärandesituationer och miljöer som främjar elevers matematikutveckling. Fokus i studien ligger på lärande och undervisning i matematik. Undersökningen bygger i första hand på kvalitativa metoder med elev- och lärarintervjuer och experiment med en grupp utvalda elever, men också kvantitativ metod med enkätundersökning bland elever, samt litteraturstudie.

  Resultatet av min undersökning visar att problemlösande, undersökande och elevaktiverande arbetssätt enskilt och i grupp och gemensamma matematiska samtal bör ha en större plats i matematikundervisningen med syfte att öka elevers intresse för matematik. Variation och dialog är nyckelorden som leder till en förändrad matematikundervisning som samtidigt kan stimulera elevers lärande och utveckling i matematik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 338.
  Hamrin, Anna-Mia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kanons vara eller icke vara - relevansen av en föreskriven kanon i skolan, samt ett elev- och genusperspektiv på skönlitteratur2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att genom en kvantitativ enkätundersökning belysa relevansen av en föreskriven kanon, samt ett elev- och genusperspektiv på skönlitteratur i skolan. Respondenterna i undersökningen var 70 elever på tre olika gymnasieprogram i Sydsverige. Författarna som är nämnda i enkäten, grundar sig i Folkpartiets undersökning (2006) om elevers och lärares förslag på en kanonlista. Enkätundersökningen demonstrerar att respondenterna har läst extremt lite av författarna. Resultatet visar även att lärarna inte riktigt har följt kursplanen och att eleverna inte har kunskap om kulturarvet. Emellertid anses det inte nödvändigt med en föreskriven kanon. Däremot en rekommenderad kanon vilket innebär dock fördelar för lärare och elever att kunna efterfölja kursplanen i svenska. För att belysa elev- och genusperspektivet innehöll enkäten även frågan; tycker du om att läsa skönlitteratur? Resultatet påvisar att elever i allmänhet har en positiv inställning till att läsa skönlitteratur, som bevisar motsatsen till SCB:s alarmerande rapport gällande flickors och pojkars försämrade läsvanor. Däremot visar resultatet att flickors uppfattning gällande läsning är mer positiv än pojkars. När det gäller differensen mellan de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och det teoretiska programmet visar resultatet ingen nämnvärd skillnad.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 339.
  Hansson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Sofie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barn resonerar om stress - en intervjustudie med förskolebarn2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att lyfta fram förskolebarns resonemang gällande stress. Vi lyfter fram och diskuterar olika teorier och begrepp angående stress. Delar som berörs är exempelsvis orsaker, symtom, hantering, lärarens roll, samt stress i förskolan. Vi kommer även att behandla en pedagogisk synvinkel utifrån Sommer och Vygotskijs teorier.

  De frågeställningar vi har utgått ifrån i undersökningen har varit; Vilket resonemang för barn i förskolan gällande begreppet stress, vad anser barnen orsaka stress hos sig själva, upplever barn i förskolan sig stressade samt hur tror barnen att de kan motverka sina stresskänslor? Vi genomförde intervjuer med 14 barn i fyra till sexårsåldern där resultatet visade sig att de förknippade stress med att ha bråttom och att detta även var orsaken till stress hos dem själva. Känslor som framkallades vid stress var ilska, ledsamhet samt att det kändes konstigt i kroppen. Barnens egna teorier om hur man skall undvika stress är att exempelvis säga till fröken, koppla av framför teven, gömma sig eller äta en glass. Detta kopplar vi till att barnen, oavsett om de har vetskap om begreppet eller inte, är kompetenta att finna egna lösningar på sin situation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 340.
  Hansson, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rask, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barns tankar om vad träd behöver för att växa2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på barns tankar om en process i naturen, växternas fotosyntes. Vi intervjuade 37 elever från årskurs 2 och 3 och ställde frågan vad ett träd behöver för att växa. Elevernas tankar sammanställdes och kategoriserades efter tillväxtfaktorer. Dessa fördelades på 5 grupper från det minsta till det mest avancerade tänkandet samt efter tillväxtfaktorer.

  Resultatet visade på en ringa förförståelse om trädets tillväxtfaktorer. Det vanligaste svaret var vatten, ensamt eller tillsammans med andra faktorer som sol och jord. Vi har jämfört klassernas resultat och har sett små skillnader. En något ökad förståelse hos eleverna i årskurs 3 är synbar. Tidigare gjorda undersökningar visar på liknade resultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Hansson, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Koskela, Jennie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den åldersintegrerade undervisningens uppgång och fall2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur en övergång, från åldersintegrerad till åldershomogen verksamhet, påverkar undervisningen utifrån pedagogens perspektiv. I litteraturdelen redogörs för den åldersintegrerade undervisningens centrala begrepp, dess historik och vilka olika motiv som föranlett dess uppkomst. Därefter går vi igenom forskning och annan litteratur som vi anser relevant för att ge en bakgrund till och en förståelse för vår undersökning.

  Vi har intervjuat fyra pedagoger som är verksamma i årskurs 1-4 för att besvara vår forskningsfråga: På vilket sätt påverkas undervisningssituationen för de pedagoger som arbetat åldersintegrerat av att nu arbeta ålderhomogent? De intervjuade pedagogerna valdes ut med kriteriet att de skulle ha erfarenhet av både åldersintegrerad såväl som åldershomogen undervisning.

  Resultatet visar att åsikterna gick isär angående om åldersblandade klasser är pedagogik eller organisationsform. Två av pedagogerna var positivt inställda till den åldersintegrerade undervisning och de andra två var kritiska. Pedagogernas inställning visade sig ha stor inverkan på hur undervisningssituationen. De upplevde att bland annat planeringsarbetet ökade och blev en belastning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 342.
  Hansson, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sundström, Jonny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förhållningssätt till skönlitteratur i gymnasieskolan – en undersökning byggd på lärarperspektivet gentemot elevperspektivet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att belysa gymnasielärares och gymnasieelevers förhållningssätt till användningen av skönlitteratur i ämnet svenska för att sedan jämföra resultaten utifrån lärarperspektivet och elevperspektivet. Uppsatsen bygger på en kombination av kvantitativ och kvalitativ undersökning av lärares och elevers förhållningssätt till användning av skönlitteratur i gymnasieskolan. Deltagarna i undersökningen är fyra gymnasielärare i ämnet svenska och 103 av deras elever.

  Studien visar att lärarna utgår från rådande kursplaner, och de försöker att beakta elevernas intressen vid urvalet av skönlitteratur. Deras avsikter med skön-litteraturen är bland annat att eleverna ska få läsa om existentiella frågor, men även att eleverna ska få en djupare kunskap om litteratur och dess roll i samhället. Elevernas enkätsvar pekar på att en stor del av eleverna menar att det är meningsfullt att läsa skönlitteratur i gymnasieskolan, men det finns också de elever som inte anser det. Sammanfattningsvis erbjuder uppsatsen en förståelse för hur lärare och elever tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd, när det gäller användningen av skönlitteratur i gymnasieskolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 343.
  Hansson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Lina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jämställdhet - en studie om hur lärare uppfattar att de uppnår målen om jämställdhet mellan könen i praktiken 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka och kartlägga hur lärare i praktiken arbetar för att uppnå målen om jämställdhet i klassrummet. De frågeställningar som är vägledande för arbetet är:

  Hur arbetar lärare för att i praktiken uppnå målen om jämställdhet i klassrummet?

  Lyckas lärare uppnå målen om jämställdhet i klassrummet?

  Tio lärare har intervjuats angående hur de anser att de uppnår målen om jämställdhet i läroplanerna. Aktuell litteratur har granskats och studerats. Studiens resultat visade att lärarna har problem med att uppnå målen, att mer tid och resurser behövs. Framförallt behövs utbildning, både som fortbildning för yrkesverksamma lärare och för lärarstuderande. Dagens utbildning är bristfällig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Hansson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevers tankar om hållbar utveckling: En studie kring elevers tankar och engagemang för en hållbar utveckling.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Jordens framtid är något som bekommer var och en. För att jag som pedagog ska kunna utgå från mina elever vid planering av undervisning är det viktigt att jag är medveten om hur de tänker sig jordens framtid. Tror eleverna på en hållbar utveckling, är eleverna optimister eller pessimister? Syftet med den här studien är att ta reda på hur eleverna tänker kring jordens framtid. Frågeställningarna som använts gäller hur eleverna tänker på framtiden och om de själva känner något engagemang för att gynna en hållbar utveckling.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med elever som går i gymnasiet. Resultatet av intervjuerna visar att eleverna har skilda åsikter om framtiden. Pojkarna i studien är optimister medan flickorna är pessimister. Optimisterna tror på en ljus framtid, de problem vi har på jorden idag kommer att lösa sig så småningom och framtiden är ingenting som dessa elever känner oro över. Pessimisterna å andra sidan tror inte att det löser sig så lätt. Vi måste agera nu om framtiden ska bli till det bättre. Det kanske rent av är för sent att göra något för en hållbar utveckling, vi kan kanske enbart bromsa den negativa spiralen. Eleverna visade ett litet engagemang för den hållbara utvecklingen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 345.
  Hansson, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förintelsen i skollitteraturen - en undersökning hur den nazityska utrotningen under andra världskriget har framställts i svenska läroböcker över tid2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen granskas det hur den nazityska utrotningspolitiken under andra världskriget framställts i läroböcker för historia som riktar sig mot grundskolans senare år och gymnasiet. Här undersöks även hur regeringens informationsinsats Levande historia som genomfördes 1998 påverkade framställningen av den nazityska utrotningspolitiken i läroböckerna. Vidare ställs denna framställning mot framställningen av de folkmord som begicks i det kommunistiska Sovjetunionen under Stalins regim tid. Sexton läroböcker undersöks för att hitta svar på frågeställningarna och här används både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Resultatet visar att framställning och utrymme när det gäller den nazityska utrotningspolitiken har gått från inget utrymme alls i den första undersökta läroboken, till att få en väldigt framträdande roll i de senaste årens läroböcker. Det visar även att projekt Levande historia inte hade den stora genomslagskraft när det gäller utrymme och framställning av den nazityska utrotningspolitiken som det kan tänkas, utan att den nazityska utrotningen fått en mer och mer framträdande roll över tid. Resultatet av undersökningen visar även hur folkmorden i Sovjetunionen under Stalins regim fått stå i skuggan av förintelsen i läroböckerna, men att även detta fått en mer framträdande roll i läroböckerna över tid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346.
  Hansson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Roos, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Det är min uppgift att utmana eleven till läsutveckling” En uppsats om vilka faktorer som påverkar pedagogens arbete med läsutvecklingen i de lägre årskurserna2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur pedagogerna arbetar med den fortsatta läsutvecklingen. Särskild vikt har lagts vid vilka faktorer pedagogerna anser viktiga i sitt arbete med att uppnå läsutveckling hos eleven. Syftet är att upptäcka de faktorer som är avgörande för pedagogernas arbete i skolans tidigare år med läsutvecklingen. Det är pedagogernas egna tankar, upplevelser och erfarenheter som kommer att vara i fokus i empiridelen av vårt arbete. Vårt mål är att skapa en så komplett bild som möjligt över de faktorer som har en avgörande betydelse för pedagogernas arbete med den fortsatta läsutvecklingen i skolan.

  Problemformuleringen lyder: Vilka faktorer är av betydelse i pedagogers arbete med elevernas fortsatta läsutveckling i de lägre årskurserna?

  Undersökningen bestod av intervjuer kombinerade med en teoridel för att på bästa sätt möjliggöra en nyanserad bild. Litteraturen sattes i förhållande till intervjuerna och utifrån detta har vi gjort ett försök till analys och resultat. Resultatet som framkommit i uppsatsen är att samtliga pedagoger arbetar medvetet med läsutveckling. Gemensamt betonar de också vikten av att uppnå läslusten för en god läsutveckling. Samtal och dialog är ett viktigt redskap för pedagogerna i flera dimensioner. Detta har kunnat påvisas genom de tankar, upplevelser och erfarenheter pedagogerna uttryckt under intervjuerna. och undervisningsmetoder tar sig ett enhetligt uttryck, vilka överensstämmer med övergripande teorierna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Hansson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Turesson, Ann-Sofie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Man blir vis av böcker” - en jämförelsestudie om elevers uppfattning av skönlitteraturundervisning i svenskämnet på högstadiet och gymnasiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att se vilka likheter och skillnader som finns i svenskundervisningens arbete med skönlitteratur på högstadiet och på gymnasiet. Uppsatsen bygger på en såväl kvantitativ som kvalitativ undersökning av elever samt en kvalitativ undersökning av lärare. Deltagarna i undersökningen består av fyra lärare, två högstadie- och två gymnasielärare, och 85 av deras elever. Undersökningen visar att elever och lärare växelvis väljer vilken litteratur som ska användas i undervisningen. Det finns en gemensam uppfattning bland alla lärarna att eleverna visar ett motstånd mot den klassiska litteraturen. Det råder däremot i vissa klasser en oenighet mellan lärarna och eleverna i frågan om vilken litteratur som används mest. Gymnasieeleverna har en gemensam syn på att gruppdiskussioner är det bästa arbetssättet för att främja inlärningen i arbetet med skönlitteratur. Högstadieeleverna däremot anser att den fria läsningen fungerar bäst för dem. Lärarnas avsikt med skönlitteraturen är att den ska utveckla individen. Högstadielärarna betonar även den språkliga utvecklingen. Högstadieelevernas svar stämmer överens med sina lärares avsikter medan gymnasieeleverna mer betonar den språkliga färdigheten i sina svar. Våra reflektioner kring resultaten är att det är oerhört viktigt att utgå från elevernas liv, intressen och tillvaro i största allmänhet, för att få eleverna motiverade och engagerade i skönlitteraturen. I vår yrkesroll måste vi inspirera eleverna till att se vad litteraturen kan tillföra deras liv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Hansson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kjellkvist, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers bemötande av elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna c-uppsats behandlas pedagogers bemötande, med syftet att undersöka hur pedagoger bemöter elever utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är många olika faktorer som påverkar pedagogers arbete. Exempel på detta är pedagogen själv och dennes förhållningssätt i fråga om kön och jämställdhet. Även eleven och arbetslaget är viktiga faktorer här.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, ”stimulated recall”. Den innebär att man gör observationer och intervjuer. Man vill komma åt informantens tankar som denne hade under observationen, men även tankar och reflektioner som denne hade i efterhand. Vi har även ställt frågor i intervjuerna som inte haft direkt samband med observationerna.

  Vi kom genom vår undersökning bland annat fram till att för att pedagogerna inte ska uppleva arbetet med jämställdhet som något abstrakt så måste de skaffa sig kunskap om samhällets maktstrukturer och lyfta fram sitt förhållningssätt. Pedagogen och arbetslaget bör hitta en gemensam plattform för detta. Pedagogerna i vår undersökning säger sig ha ett individperspektiv. De bemöter barnen som individer och behandlar dem på samma sätt oavsett kön. Då alla har föreställningar om kön, omedvetet, så innebär detta att vissa skillnader ändå görs. Att göra sitt bästa för att lyfta sina föreställningar och reflektera kring dessa är något alla bör göra för att ett bemötande i syfte att uppnå målen för jämställdhet enligt Lpo 94 ska kunna äga rum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 349.
  Hansson, Teija
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Zorec, Sofie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur - en väg till elevers läs- och skrivutveckling i årskurs 2 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att se hur pedagoger uppfattar att de använder sig av skönlitteratur i läs- och skrivutveckling. I den refererade litteraturen kan vi se hur viktigt det är att använda sig av skönlitteratur för att lära eleverna läsa och skriva. Även föräldrarnas roll belystes och hur pedagogerna använde sig av bibliotek för att kunna erbjuda eleverna variation på skönlitteratur. I den kvalitativa intervjun med halvstrukturerade frågor framkom det att pedagogerna använder sig av skönlitteratur men att det inte förekommer i den omfattning som man skulle önska för att eleverna ska utvecklas maximalt. Litteraturen tar upp en mängd olika arbetssätt där man kan använda skönlitteratur för att utveckla elevernas läsning och skrivning. Pedagogerna använder sig mest av skönlitteratur vid högläsning. Vidare diskuteras vad läroplanen och kursplanen säger om skönlitteraturens vara i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  Hansson, Tina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad har lärare för inställning till laborativ matematik? - en intervjustudie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka tio lärares inställning till laborativ matematik och om den skiljer sig åt beroende på vilken åldersgrupp de undervisar.

  Under vår tid som lärarstudenter har vi reflekterat över att det vi lär och läser inte alltid stämmer överrens med det vi möter i verkligheten. När det gäller ämnet matematik har vi under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) sett tendenser till att undervisningen ofta styrs av ett läromedel. Vi har även sett hur den kreativa undervisningen dalar i takt med att eleverna blir äldre. För att få reda på om våra erfarenheter stämde läste vi litteratur med fokus på laborativ matematik. Detta resulterade i en litteraturgenomgång och en kvalitativ intervjustudie. I studien medverkar sex lärare verksamma i årskurs två och fyra verksamma i årskurs fem. Studien utgår från följande frågeställningar. Vad har lärare för inställning till matematikämnet? Hur ser lärares matematikundervisning ut beroende på vilken åldersgrupp de undervisar? Hur stor roll får den laborativa matematiken i lärares undervisning? Resultatet visar skillnader i lärarnas sätt att undervisa. Det laborativa arbetssättet får större utrymme i årskurs två än i årskurs fem. Det visar också att lärarens egna erfarenheter av matematik från egen skoltid har betydelse för hur undervisningen ser ut.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf