hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Lindberg, Anneli
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Arbetstillfredsställelse - är motivation viktigare än organisationskultur 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Med Hackman och Oldhams (1976) teori om grunderna för att känna arbetstillfredsställelse undersöks här om motivation, organisationskultur och personlighet kan ha något förklaringssamband. Motivationshygienteorin som är framtagen av Herzberg (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959) används för att undersöka motivation. För personlighet används den välkända och väl validerade femfaktormodellen som McCrae och Costa har gjort sig kända för. Organisationskultur mäts utifrån Scheins (1990) definition av organisationskultur. Utifrån dessa teorier utformades en enkät som var mätinstrumentet. Undersökningen genomfördes på ett företag (N=33), där män var överrepresenterade. Resultatet analyseras med multipel regression som huvudanalys. Denna analys visade på att motivation och organisationskultur är de med starkast samband till arbetstillfredsställelse av de använda variablerna. En organisation med stark organisationskultur och hög motivation hos de anställda ökar möjligheterna till upplevd arbetstillfredsställelse.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 302.
  Lindgren, Marika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samverkan mellan kommun och landsting2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt ifrån en specifik händelse och ett axplock av negativa samverkansaspekter hämtat ur Socialstyrelsens rapporter, är syftet med studien att lyfta fram hur anställda genom sin egen erfarenhet inom kommunal äldreomsorg/hemsjukvård i en kommun, anser att samverkan skulle kunna fungera på ett mer positivt sätt mellan kommun och landsting. Enligt tidigare forskning har man bland annat kommit fram till att det finns en otydlighet i ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting när det gäller hemsjukvård, vilket i sin tur blivit konflikt- och revirskapande för huvudmännen. Trots detta måste organisationer inom offentlig sektor idag samverka på grund av utvecklingen i samhället, när det gäller vård och omsorg. Utifrån en kvalitativ studie och halvstrukturerade intervjuer har tankar/idéer väckts hos anställda på lokal nivå i en kommun kring samverkan. Studiens mest framträdande drag är att den enskilde individen har betydelse för hur organisationernas olika organ verkar och agerar. Studien kan ses som en förstudie till att undersöka vilka byråkratiska hinder som finns för ett förverkligande av samverkans förslag, samt hur man skulle kunna undanröja dessa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303.
  Lindgren, Pauline
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Simonsson, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Autism och Asperger syndrom två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lindgren, P, Olsson, S & Simonsson, D. (2008) Autism och Asperger syndrom – två studier om pedagogers och specialpedagogers kunskaper och erfarenheter (Autism and Asperger syndrome – two studies of teachers´ and special educators´ knowledge and experience). Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet.

  Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka kunskaper som specialpedagoger inom grund-skola och grundsärskola har, samt hur pedagoger uppfattar sina kunskaper och erfarenheter när det gäller autism och Asperger syndrom. Vi vill också ta reda på vilka pedagogiska ar-betssätt som specialpedagogerna använder för elever med dessa diagnoser.

  Litteraturdelen i vårt arbete ger en översikt av tidigare forskning när det gäller definitionen av autism och Asperger syndrom samt orsakerna till diagnoserna. Vidare tar vi upp vilka pedagogiska arbetsmetoder som finns samt teorierna bakom definitionerna autism.

  Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi undersökt vilka kunskaper och erfarenheter som specialpedagoger inom särskolan och grundskolan har om autism och Asperger syndrom samt vilka arbetssätt som de använder sig av i mötet med dessa barn. Vi har även gjort en enkätundersökning för att studera vilka kunskaper och erfarenheter som pedagoger har för att arbeta med barn med autism och Asperger syndrom.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att specialpedagoger i grund-skolan har mer kunskap om elever med Asperger syndrom, medan specialpedagoger i särskolan har större kännedom om elever med autism. Vidare pekar resultaten på att specialpedagogerna inte använder någon speciell metod i arbetet med dessa barn, utan arbetssättet är individrelaterat. Vi fann att pedagogerna i vår enkätundersökning upplevde sina kunskaper och erfarenheter när det gäller autism och Asperger syndrom som små och att de hade låga möjligheter att ta emot elever med dessa diagnoser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Lindgren, Ylva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lindroos, Emma
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ny på jobbet - en fallstudie om nyanställdas förväntningar kopplat till rekryteringsprocessen 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Enligt tidigare forskning leder oinfriade förväntningar hos en nyanställd till sämre arbetsprestation och slutligen till frivillig avgång. Vi har i vår undersökning sett närmare på vilken betydelse förväntningar har för den nyanställdes arbetsupplevelse, då vi tagit utgångspunkt i bland annat Vrooms förväntningsteori. Undersökningen har gjorts på en av våra egna arbetsplatser, då vi upplevde att många av de nyanställda tidigt valde att lämna organisationen och vi såg ouppfyllda förväntningar som en möjlig anledning till detta

  Syfte: Vårt syfte med arbetet är att genom ett begränsat antal intervjuer på fallföretaget, ta reda på om de nyanställdas förväntningar inför det nya arbetet motsvarar den verklighet de sedan möter. Detta för att kunna skapa en förståelse för vilken betydelse annonsen och anställningsintervjun har för den nyanställdes förväntningar.

  Metod: Vi har genom en kvalitativmetod gjort en intervjuundersökning på vårt fallföretag.

  Resultat: Vi kom i studien fram till att den anställde genom anställningssamtalet fått en realistisk bild av vad arbetet skulle gå ut på. Branschen och storleken på företaget bidrog sedan till att den anställde skapade sig förväntningar som företaget hade svårt att leva upp till. Vi har sett antydningar till att de anställda på längre sikt fick funderingar på att söka sig vidare på grund av detta.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Lindhe, AnnMarie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sundin Stensson, Anette
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svensson, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter Förebyggande åtgärder 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Nationella utvärderingar har visat att läsförmågan hos svenska elever har minskat och vi upplever ofta specialundervisningen som om den försöker reparera istället för att förebygga. Studiens syfte var att beskriva pedagogers tankar och kunskaper om det förebyggande arbetet med läs- och skrivsvårigheter i förskola, förskoleklass och år 1 samt kartlägga språkmiljön i de olika pedagogiska verksamheterna. Enligt litteraturen är det viktigt med en medveten språkstimulans redan i förskolan för att göra barnen språkligt medvetna. Språkmiljön stödjer och stimulerar barnens språkutveckling då den erbjuder god tillgång på litteratur, pennor, papper och ordbilder.

  Den empiriska delen utfördes med en kvalitativ halvstrukturerad intervjumetod samt genom observation av språkmiljön. Målgruppen bestod av pedagoger från förskola, förskoleklass och år 1.

  Resultatet visade att pedagoger i förskola och förskoleklass ansåg att de inte hade tillräckliga kunskaper inom läs- och skrivområdet. I förskolan fanns inte någon medveten planering då det gäller språkstimulans. I förskoleklassen förekom oftast planerade aktiviteter och i år 1 var nästan hela dagen planerad. Högläsning var ett viktigt dagligt inslag. Pedagogerna såg sig som förebilder och menade att barnen hade stor betydelse för varandra. Pedagogerna i förskola och förskoleklass hade en vision om att samarbetet mellan alla verksamheterna borde utvecklas. Språkmiljön vad det gäller pennor, papper och rolleksavdelning var god. Böcker, bokstäver, ordbilder och texter fanns ett fåtal på flertalet ställen. Mer kunskap, struktur, tidiga insatser, en samsyn mellan verksamheterna och ett utvecklat relationellt tänkande skulle kunna minska antalet specialpedagogiska insatser vilket gynnar både barnet, skolan och samhället.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 306.
  Lindholm, Eva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  DIAGNOS - Hinder eller möjligheter? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I styrdokumenten för grundskolan och gymnasieskolan står skrivet att elever i be-hov av stöd ska få den hjälp de behöver. Under senare år har diagnostisering av elever i behov av stöd och elever som har svårigheter att klara av skolmiljöns värderingar och villkor ökat. Syftet med vår studie är att undersöka vilken form av stöd en diagnos leder till, vilket stöd eleven får om behovet finns men utan dia-gnos och vilka hinder och möjligheter en diagnos medför. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om diagnostisering. Målgruppen för våra intervjuer är specialpedagoger och rektorer i tre kommuner i södra Sverige. Vi lyfter fram Antonovskys tankar kring KASAM-begreppet, ett salutogent synsätt och vi belyser olika syn på diagnoser. Eftersom kommunikationsmedel och teknik är under utveckling i samhället finns ett visst fokus på datorn som pedagogiskt verktyg och kompenserande hjälpmedel. Den slutsats som framkom visar att det är behovet som ska styra stödåtgärden men realiteten visar ibland något annat. Respondenterna såg fler möjligheter än hinder med en diagnos.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Lindmark, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  FOLKMUSIK I KULTURSKOLAN: Nio musiklärares uppfattning om att använda folkmusik i sin undervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I och med att en genrebreddning kommit till stånd inom musik- och kulturskolor, bedrivs numera på många håll i landet folkmusikundervisning i musik-/kulturskola. Min egen bakgrund som folkmusiklärare på nyckelharpa och fiol medför ett intresse att undersöka hur olika faktorer påverkar folkmusikens ställning inom andra musik- och kulturskolor i mitt hemlän och vilken uppfattning musiklärare i Örebro län har om att använda folkmusik i sin undervisning. Syftet är att få vetskap om vilket folkmusikaliskt material och vilken metodik som används i folkmusikundervisningen, om lärarna anser att folkmusikundervisning behövs och varför. Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med nio musiklärare på fem musik- och kulturskolor och som använder svensk folkmusik i sin undervisning. De intervjuade lärarna har olika erfarenhet beträffande instrument, utbildning, antal år i yrket och folkmuaikalisk bakgrund.

  Lärarna är eniga om att det är viktigt med ett varierat utbud av genrer i musik- och kulturskolan, att bredda sig och undervisa i olika musikstilar. I det folkmusikaliska lärandet slår de vakt om kulturarvet, fokuserar på låtutlärning och ger uttryck för att gehörsspel och notspel kompletterar varandra i folkmusikundervisningen. Något som också betonas är att eleverna skall få en upplevelse genom musiken. Resultatet av undersökningen visar att lärarnas uppfattning om att använda folkmusik i sin undervisning främst syftar till att föra det folkmusikaliska arvet vidare, att förkovra eleverna i gehörsspel och att ge eleverna av den musikaliska gemenskap som folkmusiken bidrar till. En rimlig slutsats är därför att folkmusik kan fylla en viktig funktion i musik-/kulturskolans undervisning.

  Nyckelord: Folkmusikundervisning, kulturarv, gehörsinlärning, notinlärning, musikskola, kulturskola, musikpedagogik, genrebredd.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 308.
  Lindskog, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mattson, Birgitta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Barn med annat modersmål: arbetssätt och bemötande i förskolan.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger på berörda förskolor arbetat med barn med annat modersmål än svenska. Målet är att få kunskap om olika arbetssätt som kan ge en god lärandemiljö för barn med annat modersmål än svenska. Syftet är även att studera pedagogernas syn på hur specialpedagogen skulle kunna utgöra stöd på de olika förskolorna. Åtta kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer vid två av förskolorna ligger till grund för denna studie.

  Undersökningen är gjord i en kommun i södra Sverige där det finns erfarenhet av många barn i grupperna med annat modersmål. Vi vill synliggöra den tysta kunskap som finns hos erfarna pedagoger inom det mångkulturella området. Av respondenternas svar framgår att digitalkameran har fått en framträdande roll. Sång och musik samt leken, är andra faktorer som främjar språkinlärningen. Men allra störst betydelse har pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen.

  Nyckelord: förskola, identitet/kultur, modersmål, mångkulturell

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 309.
  Lindström, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Andersson, Anette
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  "Individen i Centrum" - en studie av försäkrades upplevelser av försäkrades upplevelser av avstämningsmötet i en arbetslivsinriktad rehabilitering 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av sjukskrivningarna i arbetslivet är att de har ökat i både antal och längd vilket har frambringat att sjukskrivningarna har blivit en viktig fråga på den politiska dagordningen i Sverige. Studiens syfte var att fånga de försäkrades upplevelser av avstämningsmöte i strävan efter att undersöka om det är ett bra och stimulerade redskap för den försäkrades återgång i arbetet. Avstämningsmötet tros fylla en viktig funktion i rehabiliteringsprocessen och med anledning av detta har Försäkringskassan funnit det vara av vikt att göra en satsning på detta. Metoden för att fånga dessa upplevelser var intervjuer som genomförts på försäkrade i Blekinge län. Studien visar att avstämningsmötet för rehabiliteringsprocessen framåt men att det finns brister i detta redskap, vilka hindra flödet i processen. Till stora delar kan detta relateras till att den försäkrade och dennes situation inte sätts i centrum. Studien visar på att det finns lösningar på dessa brister men det krävs ökade insatser och resurser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 310. Lindström, Ulrika
  et al.
  Samwel, Jolanta
  Svahn, Berit
  Österberg, Ingrid
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Naturligt: men ändå svårt att tala om2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 157-169Chapter in book (Other academic)
 • 311.
  Lindén, Anna-Lisa
  et al.
  Lunds universitet.
  Lagnevik, Magnus
  Lunds universitet.
  Sjöberg, Klas
  Universitetssjukhuset MAS, Malmö.
  Svederberg, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jönsson, Håkan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nyberg, Maria
  Lunds universitet.
  Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider2005Report (Other academic)
 • 312.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Datorn: ett hot, ett tillgängligt val eller ett viktigt inslag i verksamheten?2005In: Att undervisa, ISSN 0345-0384, no 2, p. 14-16Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 313.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Fröken, får jag spela data?: datorn i förskolans lärandemiljö2002In: Säljö, Roger, Linderoth, Jonas (red.). Utm@ningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur, Stockholm: Prisma , 2002, p. 280-301Chapter in book (Other academic)
 • 314.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  ICT and pre-school: teachers' professional knowledge2007In: Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L.G., Denicolo, P. (eds), In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 283-301Chapter in book (Other academic)
 • 315.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Spelet runt datorn: datoranvändande som meningsskapande praktik i förskolan2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 316.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Spelet vid datorn: dynamiken vid barns samvaro runt datorn i förskolan2004In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 9, no 2, p. 115-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Undersökningar visar att samarbete, kommunikation och interak-tion mellan barnen inte bara erbjuds utan också ständigt är närvarande när datorn används i olika utbildningsverksamheter. Det finns dock anledning att kontrastera och kritiskt ganska den stundtals oproblematiska bild av barns samarbete som framträder i tidigare studier. Den här studiens syfte är att lyfta fram dynamiken i samvaron runt datorn i förskolan och analysen riktas därmed mot den sociala dynamik som utspelar sig då barnen samlas runt datorn. Det empiriska materialet består av observationer insamlade på tre svenska förskoleavdelningar. Tre positio-ner, benämnda ägar-, deltagar- och åskådarpositionen, har definierats. Dessa posi-tioner är såväl statiska – så till vida att med dem följer ett visst handlingsutrymme inkluderande vissa rättigheter, skyldigheter och förväntningar – som dynamiska, genom att barnen bland annat beroende på variationer i tidigare erfarenheter har olika möjligheter att utnyttja det handlingsutrymme som erbjuds inom positionernas ram. Spelet runt datorn i förskolan innebär att positionerna kontinuerligt definieras och förändras i relation till varandra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 317.
  Lochheim, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Förändringsmöjligheter inom offentlig sektor: Sex chefers uppfattningar om chefskap, dialog och förändringsarbete2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom offentlig sektor och särskilt sjukvårdens organisation, genomförs ofta stora reformer vilket medfört att mycket fokus inte minst hamnar på ledarskapet. Man kan säga att tre nivåer då samagerar, det politiska, det professionella och medborgaren. En ledare får ofta en nyckelroll i förändrings- och utvecklingsprocesser genom ökat personalansvar. Dialogen som verktyg för ledaren i sam-manhanget är av intresse i denna studie. En analys av samtal med sex enhetschefer inom offentlig sektor har haft fokus på vikten av dialog och kommunikation inom en komplex organisation som Region Skånes sjukvårdsverksamhet. Viss uppstyrning har gjorts inför de öppna intervjuernas tema via missivbrevets ordval som dialog, kommunikation, förändringsarbete och verksamhetschef. Utfallet visar bland annat på hur goda samtalsrelationer och dialoger i chefsutövande och ledningsgrupp kan leda till bra lösningar och mindre bra samtalsrelationer till smärtsamma erfarenheter som chef.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 318.
  Lochheim, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur uppfattar personalen vid en medicinklinik implementeringen av Skånsk Livskraft – vård och hälsa? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingsprocesser i samhället och förändringsarbeten i arbetslivet har ökat. För att kunna leda organisationer på ett effektivt sätt, måste ledare och medarbetare veta vad de ska påverka och hur de ska påverka. Utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft – vård och hälsa handlar om förändring, den största förändringen hittills för den skånska sjukvården. Det handlar om samhällsekonomi och om effektivitet och kvalitet i sjukvården för patienterna/samhällsmedborgarna. Det handlar också om god arbetsmiljö för personalen i sjukvårds-organisationerna. Studien belyser Skånsk Livskraft – vård och hälsa i syfte att skapa en kunskap för processen, vilket många anställda säger sig sakna. Men också att synliggöra hinder liksom att lyfta fram möjligheter för utveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 319.
  Lochheim, Ingela
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skånsk Livskraft – vård och hälsa: är implementeringen avslutad. Del 2: En intervjustudie2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Region Skåne är en politisk organisation med komplexa verksamheter. Ledar-skap innebär i sig i dag att arbeta med förändring. Ideliga förändringar inom sjukvården skapar bilden av ledare och medarbetare som autonoma kameleont-människor, i ständig anpassning ute i den kliniska vardagen. Min intervjustudie våren 2004, utgörs av nio personer, tjänstemän och mellanchefer i sjukvården. Studien är en genomgång av sjukvårdsdokument 2004, och redovisning av inriktningen i skånsk sjukvård. Jag har också deltagit vid forskningsseminarier 2005. Det slutgiltiga politiska beslutet om Skånsk Livskraft kom i juni 2004. Mina slutsatser av intervjuerna relaterar jag till val av tidpunkt för studien. Handlingsbeteendet i organisationen tolkar jag som ganska traditionsbundna. För att implementeringen av en ny skånsk sjukvård ska kunna initieras, bedöm-er jag att nya kulturella beteendemönster är nödvändiga i sjukvården, för att möta förändringsinitiativ i den kliniska vardagen. Hur en organisations organi-sering fungerar, handlar till stor del om förmågan och utrymmet till en kontinu-erlig anpassning till arbetsuppgifter och rådande dynamik i verksamheten. I denna förmåga till organisering skapas ett lärande som utgör den handlingsbe-redskap som används i förändrings- och förbättringsprocesser. Det bildar i sin tur den struktur som kommer att ligga till grund för vilka metoder man väljer, för att kunna möta förväntningar som omvärlden har på sjukvården. I denna organisering bildas en upplevd stabilitet av trygghet, som utgörs av sociala rela-tioner och skeenden utifrån människors handlingar och konsekvenser av dessa, och som skapar förutsättningar för förändring och en implementering av Skånsk Livskraft – vård och hälsa. Begrepp som positionsmakt och aktörsberedskap i linjeorganisationen, kan utvecklas vidare utifrån studiens utfall.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Lovén, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mathiasson, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Lyft blicken och se helheten” Pedagogisk kartläggning ur ett helhetsperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ge en bild av hur några specialpedagoger arbetar med pedagogisk kartläggning av elever i behov av särskilt stöd, från förskoleklass till år 9, en kartläggning som skall ligga till grund för utarbetandet av åtgärdsprogram.

  Studien bygger på en kvalitativ undersökning med intervjuer av sju specialpedagoger i en kommun i södra Sverige. Resultatet visar, att specialpedagogerna framhåller vikten av att en pedagogisk kartläggning görs utifrån de tre nivåerna; organisation, grupp och individ. Trots detta kan vi konstatera, att den pedagogiska kartläggningen används främst när det handlar om elever i stora svårigheter. På organisationsnivå var det syn på lärande, lärarens kompetens och resursers betydelse i den pedagogiska kartläggningen som poängterades. På gruppnivå var relationer mellan lärare och elev, skola och familj, arbetssätt, gruppsammansättningar och klassrumsmiljön faktorer som specialpedagogerna lyfte fram. På individnivå var det tester/diagnoser, elevsamtal, starka sidor och självförtroende som presenterades. Det framkommer att resultatet av en pedagogisk kartläggning i ett helhetsperspektiv ger åtgärdsprogram, som är mer genomtänkta och där eleven inte är ensam bärare av problemet.

  Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om åtgärdsprogram och pedagogisk kartläggning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 321.
  Lundahl, Madeleine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Josefsson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Anställningsform och det psykologiska kontraktets inverkan på upplevelsen av anställningstrygghet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att mäta skillnader mellan anställningsform och det psykologiska kontraktets påverkan till upplevd anställningstrygghet. Vår studie utfördes med utgångspunkt av Isaksson & Bellaaghs (2005) studie: Anställningskontrakt och psykologiska kontrakt - förändrade relationer på arbetsplatserna. På Furuboda folkhögskola genomfördes en enkätstudie på assistenter (N= 46). Resultatet visade att anställningsform påverkar upplevelsen av anställningstrygghet. Tillsvidareanställda upplevde en högre grad av anställningstrygghet jämfört med tillfälligt anställda vilket Isaksson & Bellaagh (2005) även konstaterat. Det fanns skillnader mellan tillsvidare och tillfälligt anställdas psykologiska kontrakt. Tillfälligt anställda hade ett högre värde än tillsvidareanställda på det psykologiska kontraktet, även detta visade Isaksson & Bellaaghs (2005) studie. Styrkan på det psykologiska kontraktet minskar med åldern. Anställningstrygghet är inte beroende av styrkan på det psykologiska kontraktet. Anställningstryggheten ökar med åldern och beror på formen av anställningskontraktet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Lundström, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ledarutveckling ur ett förståelseperspektiv - en undersökning i en region inom Skatteverket 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ledarutveckling är idag en företeelse som fått stor uppmärksamhet i organisationer och i samhället i övrigt och som har kommit att bli en miljardindustri. Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för hur sektionschefer i en region inom Skatteverket tar tillvara ny kunskap i sitt arbete efter ledarutveckling. Undersökningen bygger på kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med sex sektionschefer har genomförts för insamlandet av empiri. Resultatet visar att cheferna efter ledarutveckling anser sig ha utvecklats som människor samt att de fått praktisk nytta av det de lärt sig, främst vid samtal med medarbetare. Utbildningarna har även resulterat i att samtliga chefer har utvecklats i sitt ledarskap då de främst fått insikt i hur man agerar och tänker i olika situationer. Cheferna är oense vad gäller i vilken utsträckning organisationen följer upp deras ledarutveckling. Vissa av cheferna har önskemål om någon form av uppföljning i organisationen. Vad som även framkom är betydelsen av utrymme för reflektion där cheferna får dela erfarenheter med varandra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Lundström, Ethel
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Magnusson, Marianne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samverkan kring psykiskt funktionshindrade i en kommun 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om samverkan kring psykiskt funktionshindrade. Psykiatrireformen trädde i kraft 1995 med syftet att förbättra de långvarit psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjligheter till delaktighet i samhället. Kommunerna fick ansvar för att samordna de insatser som psykiskt funktionshindrade behövde.

  Syftet med studien är att genom lärande få en fördjupad förståelse för hur samverkan sker kring människor med psykiska funktionshinder.

  Studien är genomförd som en fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt. Undersökningsgruppen representeras av sex personer som aktivt arbetar i samverkan kring psykiskt funktionshindrade. En person från varje organisation intervjuades. Personernas organisationstillhörighet är socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen, primärvården, psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

  Samverkan innebär ett lärande mellan organisationerna och dess aktörer både på individuell- och kollektiv nivå. En gemensam grundsyn på den psykiskt funktionshindrades behov och förutsättningar, och att det får lov att ta den tid som behövs är grunden för att nå lyckade resultat i rehabiliteringsprocesserna inom samverkan. Tydliga och enkla vägar för kommunikation, är avgörande för god och kvalitativ samverkan. Av resultatet kan två typer av samverkan identifieras. En beslutad, organiserad och regelbunden samverkan och en spontan samverkan som byggs genom personliga kontakter och erfarenhet och som uppkommer i samband med behov.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 324.
  Löfgren, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Karlsson, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Introduktion av nyanställd vårdpersonal2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en studie om vad sjuksköterskor och undersköterskor vid Centralsjukhuset Kristianstads gyn-, kirurg- och ortopedavdelningar anser om sin introduktion. I litteraturstudien finns det beskrivet om olika ämnen som företag idag bör kunna hantera för att kunna fungera på ett tillfredställande sätt samt även för att få en välmående personal. Dagens lagstiftning gällande introduktion av nyanställda och olika metoder för hur företag och organisationer kan introducera sina nyanställda finns även det med i litteraturstudien. Då studien handlar om sjuksköterskor och undersköterskor finns det även med ett stycke om hur det kan vara att arbeta inom de båda yrkesvalen.

  Vi har använt oss utav en kvalitativ studie och bygger på sju intervjuer med nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor på Centralsjukhuset Kristianstad. Tre utav respondenterna arbetar som handledare vid sina avdelningar och resterande fyra utav respondenterna var endast anställda. Genom våra intervjuer med nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor vid CSK: s gyn-, kirurg- och ortopedavdelningar kom vi fram till att respondenterna var nöjda med sin introduktion. Det finns dock alltid saker som kan förbättras, såsom exempelvis struktur och tidsbrist.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 325.
  Lövgren, Caroline
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kilander, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Arbetsmotivation på Volvo i Curitiba, Brasilien2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen har studerat hur arbetsmotivationen ser ut på Volvo i Curitiba, Brasilien. Vilka faktorer medarbetarna får tillfredsställda och hur ledarskapet påverkar deras arbetsmotivation. Det finns forskning som pekar på skillnader i maktdistans i olika kulturer. Därför har vi undersökt hur relationen mellan ledare och medarbetare ser ut. Eftersom att det i västvärlden har skett en förändring i synen på arbetet ville vi se om denna förändring skett även i Brasilien. Våra förväntningar på studien var att ta reda på om de i Brasilien hade förutsättningar för att känna arbetsmotivation. Därför ville vi utforska om ledarskapet, såväl som organisationskulturen hade någon påverkan på hur motiverade medarbetarna var att gå till sitt arbete. Vi har lämnat ut 150 enkäter bland medarbetarna på Volvo. För att få en djupare förståelse har vi även gjort fyra intervjuer, tre av intervjupersonerna var ledare och en arbetade på human resource avdelningen. För att ge läsaren en bild av Volvo har vi även gjort en observation. Resultatet av studien pekar på att de på Volvo i Curitiba är motiverade att gå till sitt arbete. Vi har sett att de får många av de faktorer som nämns i de största motivationsteorierna tillgodosedda. Det kan till stor del bero på Volvos organisationskultur (Volvo Way).

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 326.
  Lövqvist, Catharina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Relationen mellan fostermödrars mentala representationer av anknytning och deras representationer av omvårdnad2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka relationen mellan fostermödrars mentala representationer av anknytning i sitt förhållande till sina föräldrar under barndomen och deras mentala representationer av sitt förhållande som omvårdare till sitt fosterbarn. Data samlades via två strukturerade intervjuer, Adult Attachment Interview (AAI: George, Kaplan & Main, 1985) och Caregiving and Attachment Interview (CAI: Bengtsson & Psouni, 2007). Hypotesen var att det skulle finnas ett samband mellan hur fostermödrar upplevde sitt förhållande med sina egna föräldrar, och hur de representerar sitt förhållande till sina fosterbarn. Resultaten visade en överensstämmelse mellan hur fostermödrars nuvarande tankar och känslor angående anknytning och deras tankar och känslor som vårdare till sina fosterbarn. Vidare analys visade starka samband mellan AAI och CAI när det galler upplevelser av kärlek, avvisande och mentala tillstånd av skuldkänsla, reflektion och konsekvent tänkande. En fostermamma som uppvisade missnöje eller självupptaget förhållande med sin omvårdare under barndomen, kan dock utveckla ett balanserat förhållande med sitt fosterbarn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 327.
  Madsen, Kent
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olika polisintervjuer, olika mängd information och olika typer av information2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie observerade 30 inspelade polisintervjuer och undersökte om informationsmängden och informationstypen som brottsoffer och misstänkta lämnade under en polisintervju påverkades av intervjustilen. Underliggande variabler som konstituerar humanitet respektive dominans, respekt respektive ångest undersöktes. Oberoende t-test visade att brottsoffer i jämförelse med misstänkta dels lämnade signifikant mer total mängd information, dels signifikant mer mängd information av typerna när, hur, tid och varför. En tvåvägs Anova visade en signifikant huvudeffekt för mängden genererad information vid en undersökning av två av de underliggande variabler som konstituerar respekt: Den hörde berättar spontant & flödigt om händelsen, tillmötesgående & samarbetsvillig; Den hörde uttrycker sorg med eventuell gråt men berättar/svarar flödigt på frågor. En hög förekomst av respektive variabel genererade mer information jämfört med en låg förekomst.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 328.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Att bygga broar mellan skilda kontexter: perspektiv på popularisering av forskning för lärare2001In: Forskningen i skolan, skolan i forskningen: ett möte på lika villkor : dokumentation från forskningssymposium i Malmö 25 januari 2001 / [ed] Andræ Thelin, Annika, Stockholm: Statens skolverket , 2001, p. 11-25Conference paper (Other academic)
 • 329.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Elevaktivitet, intention och förståelse1994In: Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation / [ed] Madsén, Torsten, Lund: Studentlitteratur , 1994, p. 260-287Chapter in book (Other academic)
 • 330.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Introduktion: Vilka är frågorna? Var finns de belysta?1994In: Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation / [ed] Madsén, Torsten, Lund: Studentlitteratur , 1994, p. 13-20Chapter in book (Other academic)
 • 331.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation1994Collection (editor) (Other academic)
 • 332.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärarutbildningen mellan vetenskapliggörande och yrkesprofessionalisering1996In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 5, no 2, p. 127-131Article in journal (Refereed)
 • 333.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Skolutveckling och lärares kompetensutveckling i ett helhetsperspektiv1994In: Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation / [ed] Madsén, Torsten, Lund: Studentlitteratur , 1994, p. 21-79Chapter in book (Other academic)
 • 334.
  Madsén, Torsten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Risberg, Ola
  VILÄR, Sundsvall.
  Från fortbildning till en lärande arbetsorganisation1994In: Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation / [ed] Madsén, Torsten, Lund: Studentlitteratur , 1994, p. 129-156Chapter in book (Other academic)
 • 335.
  Magnusson, Helena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Det här luddiga genusperspektivet” Intervjuer med lärarstuderande om genus i lärarutbildningen och i yrkesrollen 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien utgår från ett genusperspektiv och har som syfte att beskriva vilka kunskaper om genus lärarstuderande uppfattar att de fått i sin lärarutbildning och hur man uppfattar att genuskunskaper kan omsättas i praktiken. Jag har intervjuat tre gymnasielärarstuderanden, som läser sista terminen på AU60 på högskolan i Kristianstad. Resultaten från intervjuerna har kategoriserats och mynnat ut i tre teman, genusalibi, genusambivalens och genusförsök. Resultaten visar bland annat på skilda uppfattningar om lärarutbildningen tar upp genus eller inte, vilket kan förstås mot en bakgrund av hur informanterna uppfattar genus.

  Genuskunskaperna som informanterna fått i sin utbildning har till största delen handlat om att flickor och pojkar bemöts på olika sätt i skolan, vilket jag bedömer som en icke- könsmedveten pedagogik. Genusbegreppet uppfattas i vissa fall som luddigt och märkvärdigt. Det framkommer även att den egna förståelsen av genus är förknippad med hur man tänker sig arbeta med genus som lärare. I diskussionsdelen belyses bland annat problematiken med att genus inte genomsyrar lärarutbildningen eller behandlas på ett sätt som ger djupare kunskaper.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 336.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
   An educational semiotic perspective on learning: the handmade picture in school culture education. Paper presented at NERA´s 31st Congress, Copenhagen2003Conference paper (Refereed)
 • 337.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bilder för en annan skola: om att förändra skolkultur2002Report (Other academic)
 • 338.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Communication and identity: about the hand-made picture and an educational semiotic perspective2003Collection (editor) (Other academic)
 • 339.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Estetisk pedagogik och lärande: processer i bildskapandet, delaktighet och erkännande2006Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 340.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kommunikation och identitet: om bild och pedagogik i ett sociokulturellt perspektiv2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande artikel kastar ljus på koloniseringen av den egengjorda bilden, som lätt blir osynlig i vår tidsanda. Avsikten är att tänka kring individens lärande och med bild som redskap lyfta fram kommunikation av erfarenheter i vardagen.

  En bildlärande diskurs innebär att använda för området specifika begrepp som definieras. Intersubjektivitet d v s samtalets kommunikativa och socialiserande funktion genom bildspråket, grundar sig i pragmatisk semiotik.

  Fokus i artikeln är ett förhållningssätt till begreppskvartetten individen – bilden – omvärlden och åskådaren. Att ge bildens språkliga funktioner tid för samtal och reflektion innebär samtidigt att stimulera individens identitet och relation till kontext och respondent som kan vara handledare och kamrater.

  Ett pedagogiskt bildsemiotiskt fält ska uppmärksamma och utveckla den pedagogiska verksamhetens språklighet. Värdet av olika teorier bakom mitt förhållningssätt till bild är att de mer eller mindre betonar människa och kultur. En fördel med att kombinera Peirces mer allmänna teckenmodell, Habermas mer specifika teori om kommunikativt handlande, Vygotskys språkteori samt Jungs individuationsteori är att de fokuserar alla på både människan och kulturen men lägger tyngdpunktema olika. Peirce lägger tyngdpunkten på mediering, Jung på sändarens individuation, medan Habermas och Vygotsky lägger tyngdpunkten i kommunikationen, i samvaron mellan kommunikator (elev) och respondent (handledare och kamrater); i individens medskapande av kultur. I artikeln diskuteras bildens tolkningsnivåer och tolkning av bildens olika språkfunktioner, samt vad en bildpedagogiskt inriktad samvaro och verksamhet kan innebära samt om dokumentation av elevbilder i boken JAG SJÄLV. Handledningens betydelse betonas samt till sist reflektioner över individens behov av att sätta spår.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 341.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Pedagogik för intuition: praktiska tillämpningar i högskolepedagogik. Presenterad vid Högskoleverkets fjärde nationella kvalitetskonferens i samarbete med Lindköpings universitet på Campus i Norrköping2001Conference paper (Refereed)
 • 342.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Reflections on a didactical socio-semiotic orientation to sign-mindedness and learning : Peirce´s Semiotic and Pedagogy2007In: SEMIO Istanbul: Volume I / [ed] Yrd. Doc. Dr. Mehemet Ustunipek, Istanbul: Istanbul KulturUniversitesi Yayinlari , 2007, p. 633-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The intention of this paper is to reflect upon the relevance of Semiotics to Pedagogy and make a didactical application to the relations between the triad communicator – production – tutor. A wide view of language as opposed to a narrow view of verbal language on pedestal is of focus. Pictures are significant as signs, communicating how a person refers to and thinks about the world. Generally we do not count the hand-drawn picture or a sculpture as an argument. The informants are students at an art school, Unikum. They are mentally challenged and have a minor intellectual dysfunction. A theoretical educational socio-semiotic framework (Ahlner Malmström 1998) forms the basis of present research; the world is recognised and coded by means of signs. Signs allow, according to the American pragmatic philosopher Charles Sanders Peirce (1839 – 1914), people to speak of, refer to and think about how they think.

  The present research demonstrates with observations, interviews and art productions how a unique aesthetic practice usefully creates participation and acknowledgement to enable the members develop presence of mind and artistic uniqueness.  A matrix of an extended social sign ground developed by the author, has benefits with regard to the explication processes of aesthetic learning and meaning construction. Everyday work in an aesthetic practice allows tutoring and answering questions as: What room outside the picture is a production a picture of?  What is the graphic style of the subject?  What code is known or is to be learned? What knowledge and codes does the subject initiate? What is unique in a piece of art that makes the subject´s authenticity comes to mind? It is the author’s conclusion that this aesthetic practice proposes a context that opens up for nuances in knowledge about what constructional aesthetic work can be to subject construction.

  Key words: educational semiotics, authentic communication, learning, sign, aesthetic reflection, meaning construction.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 343.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
   Reflections on the mediated sign in visual culture: visual analysis, methodology and science, an arena of aesthetic learning to reach identity and integrity. Paper presented at NERA´s 33rd Congress, University of Oslo, Faculty of Education, March 10 – 122005Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to clarify how visual analysis of a handmade picture function in between at least two views, the creator and the respondent. The starting point is to look upon the picture as a symbol system, no matter who made it and if the product is art or not art. Pictures originate from art and media but also from our hands and minds in learning. The function of lines and colours, is the basis for externalised interpretation. My point is that the more externalised views and minds, the better the tutor gets to know the student, and the better the student gets to know her- or himself and the better the student and tutor meet in symmetry. The critical view to the Habermas ´ concept of symmetry in pedagogical practice, is that there is always one that is supposed to know more (tutor) than the other (student). Learning is relational and so defined in terms of a variation. This means that an aspect of the social within us is externalised and interpreted in a unique communicative form (of the object), different from that of others. All together the different artefacts about a specific phenomena can inside the student or between students open up for an awareness of other ways of experiencing the specific and lead to deep learning. My point is that visual analysis and understanding, it’s methodology and science, is an arena of not only aesthetic educational learning but gives birth to more of symmetrical relations, to creator personal identity and integrity.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 344.
  Malmström, Elisabet
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Three ways of deliberative talking to handle aesthetic “utterances” to reach democratic goals. Paper presented at NERA´s 32nd Congress, Iceland University of Education, Reykjavik, Marsch 11 – 132004Conference paper (Refereed)
 • 345.
  Mamic, Tomislav
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Självet under adolescensen2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Självets utveckling under adolescensen är något som vi alla implicit och explicit upplevt. Utvecklingen av självtilliten (self-efficacy), självkänsla (self-esteem), locus of control, learning (inlärning) och mastery undersöktes under åren på högstadiet. Eventuella könsskillnader var av intresse i studien. Deltagarna bestod av 252 elever från årskurs sju, åtta och nio på en högstadieskola i södra Sverige. Tvåvägs ANOVA användes för att mäta effekter av kön och ålder på självbilden under adolescensen. Resultatet visade inga signifikanta förändringar av självbilden med ålder, däremot hade flickor en signifikant lägre tilltro till det egna självet än pojkar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346.
  Maringelli, Tina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Föräldrasamverkan: Bemötande av föräldrar i en skolverksamhet för elever med autism.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta del av personalens erfarenheter av föräldrasamverkan i en skolverksamhet för elever med autism, från förskola till årskurs fem. Undersökningen fokuseras också på vilken syn skolpersonal har på föräldrasamverkan och vilka förutsättningarna är för ett bra föräldrasamarbete. I arbetet med elever med autism är det nödvändigt att vi har kunskaper om funktionshindret och det specialpedagogiska arbetssättet. I ett föräldrasamarbete behöver vi inta ett förhållningssätt som bygger på ömsesidig respekt där lyhördhet och empati är en viktig grund. Genom detta byggs ett förtroende upp successivt. Arbetet ger en överblick över tidigare forskning om autism, krisutveckling, empati, samtal, familjesituationen, specialpedagogik och specialpedagogens roll och handledning. I teorin anknyter jag till teori om kommunikation. Som metod har den kvalitativa intervjun med semistrukturerade frågor valts. Målgruppen består av fem yrkesverksamma i en skolverksamhet för elever med autism från förskola till årskurs fem. Resultatet visar att lyhördhet och förtroende är en förutsättning för ett samarbete. Föräldrarna måste få möjlighet att påverka det pedagogiska arbetet och erbjudas möjlighet till delaktighet. En av personalens viktigaste roller är att vara medstöttare och ha inblick i familjesituationen. Kunskaper om bemötande, människor i kris och sorg är den kunskap som behövs mest i mötet med föräldrarna. Föräldrars olika behov av samarbete ska tillgodoses utifrån familjens förutsättningar. Kommunikationens betydelse är av största vikt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Martinsson, Sophie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Andersson, Maura
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mellanchefspositionen - ett organisatoriskt superlim som klarar alla påfrestningar? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa mellanchefers komplexa arbetsvardag och hur detta påverkar deras välbefinnande. Denna undersökning genomfördes inom den privata sektorn med fem mellanchefer. Underlaget för resultatet grundas på delvis strukturerade intervjuer och detta resultat visar att mellancheferna i den studerade organisationen i hög grad uppvisar tillfredsställelse i sin position. Undersökningen pekar på att mellancheferna har de resurser som krävs för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Upplevd kontroll över arbetssituationen, socialt stöd, delaktighet samt stolthet i sin yrkesroll generar ett tillstånd av välbefinnande för mellancheferna i undersökningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 348.
  Masche, J. Gowert
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Reciprocal influences between developmental transitions and parent-child relationships in young adulthood2008In: International Journal of Behavioral Development, ISSN 0165-0254, E-ISSN 1464-0651, Vol. 32, no 5, p. 401-411Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Inconsistent findings exist on the effects of young adult-parent relationships on developmental status transitions into adulthood. Such transitions in turn predicted less conflicted and closer young adult-parent relationships. But systematic investigations of reciprocal effects between developmental transitions and young adult-parent relationships are lacking. A total of 477 participants initially aged 20-32 (M = 23.9, SD = 1.5) were interviewed twice, once in 1993 and again in 1995/1996. Subsamples were drawn that had not yet undergone the transitions to work, leaving home, cohabitation with a romantic partner, marriage and parenthood at Time 1. It was assessed whether the levels of mutual trust, instrumentality of relationships, and critical discussions at Time 1 predicted developmental transitions by Time 2, and whether developmental transitions were followed by changes in the relationship measures. The more the participants trusted in their parents, the more likely they were to marry or to have children. Cohabitation was followed by decreased instrumentality. Higher discussion frequency predicted cohabitation and was a consequence of starting to work and leaving home. The results are discussed with regard to individuation theory of adolescent and young adult-parent relationship development.

 • 349.
  Mickels Nord, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hästhantering på högskola – reflektion och kritiskt tänkande 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att bidra med förståelse av reflektionsutrymme i samband med högskoleundervisning i hästhantering. Studien avgränsas till kurser på Hippologprogrammet, vid Sveriges lantbruksuniversitet, där hästen hanteras från marken. Det är en fallstudie baserad på kvalitativa intervjuer med kursledare. Studien visar att ett ramverk för "rätta reflektioner" kan påverka kursledare att ge möjlighet till reflektion inom en modern diskurs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  Mija, Toftner
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Delaktighet och inflytande ur ungdomars perspektiv - När det händer? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom en demokratiaspekt synliggöra de faktorer unga anser vara avgörande för att de skall uppleva ett reellt inflytande över beslut i frågor som rör dem.

  Det är en kvalitativ studie med ett explorativt tillvägagångssätt som bygger på gruppintervjuer med ungdomar, deltagande observationer och sekundära källor av statistiskt material och utredningar från Ungdomsstyrelsen. Dess teoretiska utgångspunkter tas i makt och demokrati genom framförallt Giddens, Baumann och Bourdieu. För analysen av det empiriska materialet har symbolisk interaktionism och Asplunds teorier om social responsivitet använts.

  Situationerna som behandlas omfattar det som ungdomarna själv har ansett viktiga men innehåller inte frågor som berör hem och familj.

  Den demokratiska aspekten är tydlig. Genom regeringens proposition om en speciell ungdomspolitik lyfter man fram vikten av tillgång till verklig makt och rätten till välfärd. Många vuxna har genom sitt arbete uppdraget att realisera målen med propositionen.

  Mot denna politik ställs det jag uppfattar vara en vanlig åsikt, ungdomar idag är inte intresserade av politik och vill inte vara delaktiga. Alla undersökningar jag funnit som gjorts i frågan säger något annat. Unga idag vill vara med och påverka, en majoritet uppfattar allmänna val som det bästa sättet att påverka i samhället. Giddens skriver att vi måste demokratisera demokratin och ställer sig frågan om vi kan göra demokratin transnationell i ett alltmer globaliserat samhälle. Putnam talar om att grunden för en fungerande demokrati ligger i det civila samhället. Barber undrar hur det ska gå med demokratin när friheten att välja ligger i valet var man skall spendera sina pengar. Den gemensamma frågan för dem alla är, enligt min tolkning, hur ger vi medborgarna i ett land den demokratiska bildning som behövs för att fortsätta ha levande demokratier, hur demokratiserar vi demokratin? Arbetets, dvs. mitt svar på frågan är att vi måste vårda de demokratiska förutsättningar vi har. Vuxna kan skapa goda förutsättningar genom att våga dela med sig av makten, våga ta diskussioner och att bli ifrågasatta. Det som Putnam beskriver, hur medborgarnas vana att diskutera, argumentera och kompromissa i olika sammanhang tydligt har att göra med hur väl en demokrati fungerar, är i ett mikroperspektiv precis det som ungdomarna beskriver. När de upplever att de har inflytande är de innefattade av Asplunds responsorium och social responsivitet. Det är tillfällen av samtal som sker i ögonhöjd mellan de inblandade.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
45678910 301 - 350 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf