hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 1733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Brewelius, Anneli
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Olin, Madeleine
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sund barn- och ungdomsfotboll: en kvalitativ studie om hälsa, upplevd delaktighet och möjlighet till att kunna påverka i en fotbollsverksamhet.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det framkommer i studiens inledning att det finns negativa hälsotrender bland barn och ungdomar, till exempel fetma, stillasittande och psykisk sjukdom. Det gör att föreningsidrotten blir en viktig stödjande miljö för fysisk aktivitet och har därmed stor betydelse för folkhälsan. Genom att känna delaktighet och inflytande i sin egen förening kan ett livslångs idrottande skapas. Syftet med studien var att studera en fotbollsverksamhet för flickor och pojkar (10–13 år) med fokus på hälsa, delaktighet och inflytande. En kvalitativ metod användes där ett strategiskt urval utgjorde studiens målgrupp. Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes med 15 spelare från en utvald fotbollsverksamhet. Fyra ideella ledare från samma förening intervjuades enskilt. En kvalitativ innehållsanalys användes när materialet analyserades där olika meningsenheter bildade kategorier. Resultatet visade att sociala aktiviteter, gemenskap inom laget, roliga saker inom fotbollen och aktivitetsglädje stimulerar ett livslångt idrottande som kan kopplas samman med hälsa. Genom att ledarna involverade spelarna skapades en delaktighet i föreningen. Detta uppfylldes i praktiken genom att fråga efter spelarnas synpunkter, kontinuerligt hitta på aktiviteter utanför fotbollen samt uppdelningen på träningarna skulle alltid vara för spelarnas bästa. Utifrån konklusionen är upplevd delaktighet och möjlighet till att påverka en av de komponenter som behövs för att spelare ska stanna inom idrotten. Ur ett folkhälsoperspektiv tycks det vara viktigt att behålla spelare då föreningsidrotten har en långsiktig positiv påverkan på individens psykiska, fysiska och sociala hälsa. Den utvalda fotbollsverksamheten satte spelarna i främsta rummet och lyckades därmed behålla spelarna. 

 • 302.
  Bringsfjäll, Adrian
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Blinkowski, Philip
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Bakom stängda dörrar.: En litteraturstudie om patienters upplevelser av isoleringsvård inom den somatiska vården.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ur ett globalt perspektiv där interaktionen mellan nationer ökar tenderar smittsamma infektionssjukdomar spridas snabbare. Smittsamma infektionssjukdomar kräver i samband med lagstiftning att den drabbade blir placerad i isoleringsvård. Isoleringsvård är ett globalt fenomen och syftar att förhindra ytterligare smittspridning under tiden för behandling. Problematik påträffas inom isoleringsvård då isolerade patienter med en smittsam infektionssjukdom inte upplever sig få vård på lika villkor som övriga patienter. Kunskapen om patienternas upplevelser och de faktorer som ligger till grund för upplevelserna är bristfällig. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av somatisk isoleringsvård vid smittsamma infektionssjukdomar. Metod: Allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienternas upplevelser av isoleringsvård kunde sammanfattas i fyra övergripande teman; stigma, orenhet, rädsla och oro samt depression. Slutsats: Majoriteten av patienterna inom isoleringsvård påpekade övervägande negativa upplevelser relaterat till isoleringsvård. En minoritet av patienterna hade förståelse till innebörden av isoleringsvård och kunde därmed bilda en acceptans. Upplevelserna grundade sig på flödet av information och kunskap mellan patient och vårdpersonal samt hur den professionella vårdrelationen yttrades. Kunskapen om patienters upplevelser av isoleringsvård är bristande och ytterligare forskning är väsentlig för att i framtiden säkra god och jämlik vård.  

 • 303.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Delprojekt – sammanfattandebeskrivning av FMI projekten2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 9-12Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 304.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Deltagande föreningar, ledarnivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 27-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 305.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Deltagande föreningar, styrelsenivå – beskrivning av verksamhet och uppfattning om motionsidrott2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 13-26Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 306.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Glädje, tävling, motion och gemenskap: högstadieflickors beskrivning av idrott i Skåne nordost2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det finns flera positiva relationer mellan idrott, fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande men få svenska ungdomar når upp till den rekommenderade dagliga fysiska aktivitetsnivån. Initiativ behövs därför för att öka den fysiska aktivitetsnivån bland ungdomar både i skola och på fritiden. De flesta barn och ungdomar är aktiva i idrottsföreningar någon gång under sin uppväxt, men tonårspojkar är generellt sett mer idrottsligt aktiva än flickor i samma ålder. En bidragande orsak till detta anses vara att traditionell föreningsidrott i stor utsträckning präglas av manliga värderingar. Ungdomsåren är också en mer eller mindre problematisk fas i livet för många och högstadieflickor verkar vara de som är mest sårbara under denna period. Det behövs därför mer kunskap om högstadieflickors livssituation för att idrottsaktiviteter ska kunna organiseras så att fler högstadieflickor kan och vill hålla på med idrott.

  Skånes Idrottsförbund och åtta kommuner i nordöstra Skåne initierade därför ett projekt, med fokus på högstadieflickors sysselsättning på fritiden generellt och uppfattningar om idrottsaktiviteter specifikt. Projektet inleddes våren 2011 med en förstudie, bestående av fokusgruppsin-tervjuer med högstadieflickor (13-16 år) i de deltagande kommunerna. Totalt genomfördes 34 fokusgruppsintervjuer och 244 högstadieflickor deltog i studien. Resultatet analyserades utifrån syftet att identifiera och utforska möjliga påverkansfaktorer till de deltagande flickornas idrottsliga aktivitetsmönster. På så vis skapades kunskap om och förutsättningar för målgruppsanpassad organisering av fritidsrelaterad idrottsaktivitet i Skåne nordost.

  Resultatet visade att många olika påverkansfaktorer samverkade och tillsammans influerade högstadieflickors idrottsliga aktivitetsmönster på olika sätt. De identifierade påverkansfaktorerna ka-tegoriserades och placerades i sex övergripande teman. Dessa kallades 1: Aktivitetsmotiverande effekter, 2: Tävling, resultat och prestation, 3: Socialisation och socialt umgänge, 4: Tränare/ Ledare, 5: Skola och idrott, 6: Bostadsort, aktivitetsutbud och transportmöjligheter.

  På ett övergripande plan visade resultatet att föreningsidrott i Skåne nordost domineras av prestations- och resultatfokuserade tävlingsverksamheter och inte det folkhälsoperspektiv som både idrottsrörelsen och andra aktörer menar att föreningsidrott kan och bör ha. Olika aktörer har ansvarsområden som berör de identifierade påverkansfaktorerna och det är därför viktigt att flera aktörer samverkar för att skapa bättre förutsättningar för högstadieflickor att idrotta och motio-nera både på fritid och i skolan. Flickorna uttryckte olika önskemål och behov vilket innebär att kompletterande fritidsrelaterade idrottsverksamheter behöver skapas i samråd med olika gruppe-ringar av högstadieflickor i olika orter och/eller kommuner.

  De dominerande prestations- och resultatfokuserade tävlingsverksamheterna behöver kompletteras med idrottslig verksamhet med mer eller mindre tävlingsfokusering och/eller motionskarak-tär. Kompletterande verksamheter behöver präglas av inkluderande processer, variation, lekfull-het, flexibilitet, spontanitet och frivillighet. Högstadieflickor är i behov av likvärdiga förutsätt-ningar för idrottslig aktivitet som de jämnåriga pojkarna har och den manliga prägeln på fören-ingsidrott behöver kompletteras med ett kvinnligt perspektiv. Fler unga kvinnliga ledare behöver därför engageras och genusrelaterad utbildning av ledare kan bidra till en mer målgruppsanpassad idrottsverksamhet för högstadieflickor. Idrottsrörelsen är en lämplig organisatör av efterfrågade motionsaktiviteter för högstadieflickor. Det finns dock samband mellan motion, utseendefokuserad fysisk effekt, kropps- och viktfixering samt psykisk ohälsa. Därför betonas vikten av en fokusering på aktiviteter som i huvudsak motiveras av positiva upplevelser av socialt umgänge och aktivitetsglädje.

 • 307.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Idrottskonsulenter diskuterar följeforskningens resultat2016In: Framtidens motionsidrott: möjligheter och utmaningar / [ed] Åsa Bringsén, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016, p. 57-62Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 308.
  Bringsén, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Andersson, H. Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Troein, Margareta
  Department of Clinical Sciences Malmö, Faculty of Medicine, Lund University.
  Exploring workplace related health resources from a salutogenic perspective: results from a focus group study among healthcare workers in Sweden2012In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 42, no 3, p. 403-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to explore healthcare workers' opinions on workplace related health resources relevant to promotion of their health.

  Participants: 16 registered nurses and 19 assistant nurses, from a medical emergency ward at a medium sized hospital in the south of Sweden, participated in the study.

  Methods: Eight focus group interviews were conducted, the material was condensed and conventional qualitative content analysis was used to elicit and identify patterns in the expressed opinions of the participants.

  Results: The analysis yielded four themes that were labelled the reward, the team, the mission and the context. An explanatory model was constructed consisting of concentric circles, with the reward at the core. The qualitative analysis also revealed two divergent patterns; some of the participants associated positive health with stability while others referred to flexibility.

  Conclusions: The results from this study have contributed to the body of knowledge regarding salutogenic health indicators in the field of work and health research in particular as well as in health promotion in general. The findings show that individuals can have diverse responses to any given work situation, and this should be taken into account before implementation of salutogenic health promotion programs.

 • 309.
  Bringsén, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Lund University.
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Development and quality analysis of the Salutogenic Health Indicator Scale (SHIS)2009In: Scandinavian Journal of Public Health, ISSN 1403-4948, E-ISSN 1651-1905, Vol. 37, no 1, p. 13-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Current health measurement instruments tend to measureaspects of ill-health rather than health in general. There isa need for a salutogenic perspective when describing healthand developing a health measurement instrument. The aim of thisarticle is to present the development process and quality assessmentof a salutogenic health indicator scale. Methods: A descriptionof health, emanating from the concept of health, positive healthand well-being, was used as a basis for the construction ofthe scale. The scale is a semantic differential consisting of12 indicator items covering nine heath-related dimensions. Aprincipal component analysis was performed, and three healthindicator indexes were constructed. Correlation with self-ratedhealth questions was investigated, weighted kappa values werecalculated, and Cronbach's alpha (CA) was used to check internalconsistency. Results: The analysis resulted in a two-factormodel, and the indexes were named intrapersonal characteristics(CA= 0.90) and interactive function (CA= 0.84), summarised intohealth complete (CA= 0.92). Kappa values ranged from 0.44 to0.67, and correlations with self-rated health status were strongerthan those with self-rated sick-leave. Conclusions: Our healthdescription was characterized by complexity, but the instrumentis a short salutogenic health indicator scale. The shortnessincreases the usability. The instrument seems to be able tooffset the current problem of there being a lack of salutogenichealth measurement instruments. The results indicate that furthertesting is justified.

 • 310.
  Bringsén, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Andersson, Ingemar H.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Health care staff's opinions about an individually controlled and flexible working time arrangement2009In: / [ed] Working time society, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  In the health care sector shift work is common and a variety of flexible working hour arrangements have been implemented and evaluated. High variability of working hours is repeatedly being related to ill health, especially if the variability is company controlled. In order to minimize the harmful effects on health and psychosocial wellbeing individually controlled flexible working time arrangements have been put into practice.

   

  Aim

  The aim of this study was to explore health care staff’s opinions about their individually controlled and flexible working time arrangement.

   

  Methods

  Eight focus group interviews were conducted, between November 2002 and February 2003, at a medical emergency ward in a medium sized Swedish hospital. Sixteen nurses and 19 assistant nurses where mixed in the eight groups. The interviews aimed at being unstructured and the main question emanated from the aim of the study. The analysis was influenced by qualitative content analysis. Five interviews were chosen through a condensation process and these interviews were transcribed verbatim by an external secretary.

   

  Results

  Two patterns of employees’ opinions were revealed. Some of the participants expressed a positive attitude towards their individually controlled and flexible working time arrangement. They enjoyed the possibility to adjust their working schedule to their family situation and leisure activities. The positive ones were also talking about a health promoting possibility for reflection and learning, emanating from frequently working with different co workers, as a result of the flexibility. These participants emphasised an importance of everyone taking part in the planning process and taking turns in adjusting their schedule after the needs of the establishment. Other participants linked the individually controlled and flexible working time arrangement to a negative experience. They talked about a time consuming planning process resulting in less predictable working hours. These participants wanted to have a permanent schedule so that they could adjust their private life after their working hours. The negative ones wanted work to be characterised by predictability and efficiency. They linked this type of work to knowing their co workers well, so that they knew what the other ones were doing without having to communicate while working. The latter group of participants were reluctant to adjusting their schedule after the needs of the establishment.

   

  Conclusions

  It seems as if an individually controlled and flexible working time arrangement can result in either positive or negative experiences. Negative feelings form the base for psychological and biological processes that might have a negative impact on health. It is therefore important to reflect on how we implement and organise individually controlled and flexible working time arrangements for employees to have positive experiences with opportunities for sustained or improved health.

 • 311.
  Bringsén, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Augustinsson, Sören
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap. Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Success factors for visual artists functioning as health promoters at a workplace: results from a Swedish case study2009In: / [ed] American Psychological Association, 2009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  The interest in relations between arts and workplace related health has increased. The focus has mostly been on the work of arts and health from a disease perspective and to the best of our knowledge the research focusing on relation between the artists and workplace related health from a salutogenic perspective is rare. In 2007 a project called the Contemporary Artists in Contemporary Society (CACS) Scania project was implemented and evaluated. The project consisted of twelve visual artists being positioned at eight workplaces on half time for a period of six months. The idea of the project was that unprejudiced meetings between the artists and the staff could result in workplace related health promoting processes. This study will try to unravel some of the mystery of how artists’ presence can result in workplace related promotion of health. 

   

  Aim

  The aim was to identify success factors for visual artists functioning as health promoters at a workplace.

   

  Procedure

  The search for success criterion started with going through the project descriptions and the evaluation reports from the CACS Scania project. This exposition led to the selection of one project that was considered a particularly successful case. Two artists had been placed at the office for management of regional development in Scania. The employees consisted mainly of civil servants and administrators. The evaluation material belonging to this particular project was studied, searching for possible explanations to the success of the project. The material consisted of digital recordings from a focus group interview with five of the participating staff, an interview with the manager, an interview with the two artists as well as stories written by the two artists throughout the project and finally the project description as well as the folder that the two artists produced as a summary of the project. The analysis of the material was influenced by qualitative content analysis and three categories of success factors were found.

   

  Results

  The experience of the participating staff

  The result showed that the staff mainly had had positive project related experiences. The staffs’ experiences could be linked to the salutogenic factors comprehensibility, manageability and meaningfulness. The various project related activities were found to be meaningful and the different activities were considered a pleasant reflective break from an everyday routine based and hectic practice. Some of the staff reported having problems managing the openness and indistinctiveness of the project, but the frequent communication with the artists, as well as support from the manager made the indistinctiveness manageable. The presence of the artists and the different project related activities were often found to be amusing, with adherent facilitation of wellbeing among the staff. At other occasions the presence of the artists could be considered disturbing. The artists brought new perspectives into the workplace that sometimes challenged the staffs’ customary way of thinking and acting, opening up possibilities for creativity and reflective processes of work related learning. It seemed as if the positive health related experiences of the staff relied on communication and mutual construction of intellectual fellowship and project related meaning (intersubjectivity).

   

  A framework for the work of the artists

  Four criteria were considered a useful framework for a description of the artists successful work at the workplace. 1. Presence - The artists were often present at the workplace. 2. Inspiration – The artists were inspired by the workplace. 3. Activity - The artists were constantly presenting things and activated the staff through out the project 4. Communication – The artists communicated with the staff during the development, implementation and completion process of the project.

   

  Organisational climate

  It seemed as if the organisational climate was suitable for using artists as health promoters. The staff and the manager were for instance describing them as willing to try new and innovative strategies for the development of their work in general and their work related health in particular.

   

  Conclusion

  To conclude there is a health promoting potential when involving artists as health promoters at a workplace. For this potential to be realised we found three categories of success factors. The experience of the participating staff were considered important since positive experiences, with adherent positive feelings, form the base for psychological and biological processes that generally have a positive impact on health. These experiences are on the other hand dependent on other facilitating factors, that here can be linked to for instance the artists as well as the organisational climate. 

 • 312.
  Bringsén, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Andersson, H. Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Flow situations during everyday practice in a medical hospital ward: results from a study based on experience sampling method2011In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 10, p. 3-3Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Nursing is a constant balance between strain and stimulation and work and health research with a positive reference point has been recommended. A health-promoting circumstance for subjective experience is flow, which is a psychological state, when individuals concurrently experience happiness, motivation and cognitive efficiency. Flow situations can be identified through individuals' estimates of perceived challenge and skills. There is, to the best of our knowledge, no published study of flow among health care staff. The aim of this study was to identify flow-situations and study work-related activities and individual factors associated with flow situations, during everyday practice at a medical emergency ward in Sweden, in order to increase the knowledge on salutogenic health-promoting factors.The respondents consisted of 17 assistant nurses and 14 registered nurses, who randomly and repeatedly answered a small questionnaire, through an experience sampling method, during everyday nursing practice. The study resulted in 497 observations. Flow situations were defined as an exact match between a high challenge and skill estimation and logistic regression models were used to study different variables association to flow situations.The health care staff spent most of its working time in individual nursing care and administrative and communicative duties. The assistant nurses were more often occupied in individual nursing care, while the registered nurses were more involved in medical care and administrative and communicative duties. The study resulted in 11.5% observations of flow situations but the relative number of flow situations varied between none to 55% among the participants. Flow situations were positively related to medical care activities and individual cognitive resources. Taking a break was also positively associated with flow situations among the assistant nurses.The result showed opportunities for work-related interventions, with an adherent increase in flow situations, opportunity for experience of flow and work-related health among the nursing staff in general and among the assistant nurses in particular.

 • 313.
  Brobeck, Daniel
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ingheden, Pernilla
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Resultatet av sjuksköterskans användande av smärtskattningsinstrument vid akut smärta: En litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Pain is one of the most common reasons for seeking emergency care. Adequate pain assessment is a prerequisite for good pain management. Aim: To illustrate the results of the nurse's use of pain assessment tools for the assessment of acute pain in adult patients in the emergency department. Method: Literature study with a systematic approach. Results: Choice of pain assessment tool: VAS and NRS are reliable tools for the measurement of acute pain. Professional pain management: The use of pain assessment tools shortened the time to pain relief, while more patients received analgesics. Experienced versus interpreted pain: Nurses often underestimated the patients' pain intensity. Continuously documented pain assessments: To assure that patients get the best pain management possible, documented pain assessments at enrollment and continuously to discharge are required. With regular pain assessment and documentation patients' pain development and possible treatment outcomes can be followed. Conclusion: The prerequisite for adequate pain management is a pain analysis performed with a pain assessment tool. The use of pain assessment tools leads to more patients getting adequate pain relief more rapidly. Pain rating scales are excellent tools to assess pain. A method to improve pain treatment may be to have policies and guidelines that advocate the use of pain rating scales.

 • 314.
  Broman, Stina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Byrfors, Sigrid
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Gravida kvinnors upplevelse av stöd vid förlossningsrädsla: en litteraturstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet kejsarsnitt på psykosocial indikation har ökat i Sverige. Vården erbjuder stöd, men få studier är beskrivna som följer upp vad stödet har haft för påverkan på förlossningsrädslan och förlossningen samt hur kvinnorna har upplevt hjälpen de fått. Den främsta bidragande orsaken till detta är förlossningsrädsla. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur olika typer av stöd och behandling till gravida kvinnor med förlossningsrädsla upplevts av kvinnorna och hur det påverkat deras förlossning. Metod: Litteraturstudie med summerande innehållsanalys. Resultat: Stöd och behandling gavs som rådgivande stödsamtal med specialist-team, intensiv terapi med KBT samt gruppterapi/samtal. Majoriteten av kvinnorna i studierna var nöjda med vården och stödet de erhållit. Trots detta visar det sig att stödet och behandlingarna har tveksam effekt på kvinnornas förlossningsrädsla. Studier visade att majoriteten av kvinnorna som fick behandling genom gruppterapi och/eller KBT ändrade sin önskan om ett planerat kejsarsnitt till att en vaginal förlossning. Slutsats: Förbättrad och individualiserad rådgivning kan vara av betydelse för att finna och erbjuda rätt typ av stöd och behandling till kvinnor med förlossningsrädsla. Målet är att förhindra att rädslan uppkommer eller blir värre, samt att finna bästa möjliga metoder att hjälpa kvinnor med förlossningsrädsla till en bra graviditet och en positiv upplevelse av förlossningen.

 • 315.
  Brorson, Evelina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Svensson, Malin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hemodialys – en del av livet: Patienters upplevelse av att leva med hemodialys2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In Sweden, 600 people suffer from chronic renal failure every year. This is a condition that contributes to the blood not being cleaned from decay products. To replace the lost function of the kidneys a hemodialysis may be used, a treatment that becomes a large part of the daily life for the patients. With good insight surrounding hemodialysis the nurse can meet patients‟ experience of the illness and suffering, and alleviate this as much as possible with adequate actions. Aim: To highlight the patients‟ experience of living with hemodialysis in the daily life. Method: The study was a general literature study, describing and analyzing a number of articles within a specific area. Results: It was discovered that the everyday life of a dialysis patient was experienced as stressful because of the time consuming treatment. They experienced insecurity surrounding the treatment which caused a feeling of lack of control. A feeling of constant fatigue was also experienced, but exercise during the time of the treatment had a positive effect and decreased the fatigue. Conclusion: The nurse needs greater knowledge surrounding the significance of communication and to look to the individual and not just the disease.

 • 316.
  Brorsson, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Nordgren, Maria
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Upplevelse av livet efter en brännskada: En allmän litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Aim: The purpose was to describe how people with burn injuries experience their life after a burn injury. Background: A burn injury is a trauma for both body and soul and a big suffering for the person who is affected. Physical changes and psychological crisis makes it hard to recover. By medical knowledge and through human support nurses have an important role during the physical and psychological healing process. Method: This study is a literature overview, based on five qualitative scientific articles and one biography, published between the years 2003-2008. In the analysis meaning units were identified and brought together into main categories and sub categories. Result: People with burn injuries experiences that life after the injuries meant a great deal of suffering as well as a loss of independence. They experienced lacking trust in their own body, which lead to impaired self-confidence. To be able to move on in life, they had to find ways to accept and deal with what had happened. Several different factors were of importance to make them feel safety in their changed life. Conclusions: For the nurse to be able to be there for people with burn injuries, more knowledge of the subject is needed, which makes further research important. The knowledge could spread by the burn injured holding lectures about his or hers experiences, and by the well-informed tutoring health care staff and students using case methodology.

 • 317.
  Brunosson, Albina
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  Livsviktigt med hem- och konsumentkunskap2013In: Skånes fria tidning, ISSN 2001-2349, no 14/9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Korvstoppning, ölbryggeri och ostmakeri. Matnörderiet har kanske aldrig varit så stort som i dag. Men betyder det att vi fått bättre kunskap om maten vi stoppar i oss och hur den blir till? Knappast, menar Albina Brunnosson, lärare vid Högskolan i Kristianstad och doktorand i kostvetenskap vid Uppsala universitet. I veckans debatt skriver hon att behovet av skolans minsta ämne är större än någonsin. Inte minst för jämställdheten.

 • 318.
  Buhre, Rasmus
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Wallström, Frida
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Transsexuellas upplevelser av vårdmöten: En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I det dagliga vårdarbetet förekommer det allt oftare möten med personer som identifierar sig med motsatt kön än det biologiskt medfödda, det vill säga transsexuella. Genom att titta på deras upplevelser av vårdmöten ville vi skapa en djupare förståelse samt kunskap kring möten med transsexuella. Syfte: Syftet var att beskriva transsexuella personers upplevelser av möten med vårdpersonal. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Först söktes artiklar systematiskt som sedan granskades kritiskt. Därefter sammanställdes resultaten från de utvalda studierna för att skapa en djupare förståelse utifrån vårt syfte Resultat: Baserat på åtta artiklar varav fyra var från Kanada, två från USA och två från Storbritannien. Sammanlagt deltog 522 personer i studierna. Upplevelserna som beskrivs i resultatet är otillfredsställande, respektive tillfredsställande möten med vårdpersonal. Upplevelser av otillfredsställande möten framgår genom diskriminering, obehag och bristande kunskap medan de tillfredsställande upplevelserna representerades av bekräftelse, acceptans, respekt, omtanke och stöd. Slutsats: Det framkom tre centrala fynd ur resultatet. Dessa var att tillit är essentiellt för tillfredsställande upplevelser, det var vanligt förekommande med diskriminering samt att det fanns okunskap inom området bland vårdpersonal. Identifiering av fynden kan leda till att vården förändras så att personer som är transsexuella kan känna mer tillfredsställelse i sina upplevelser av vårdmöten.

 • 319.
  Burman, Marianne
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Distriktssköterskan hälsofrämjande arbete med äldre vårdtagare i hemsjukvården: en kvalitativ intervjustudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Health promotion is one part of the district nurse's duties. In order to offer this to elderly caretakers in home health care, there is need for greater understanding of how the district nurse carry out health promotion in practice. Aim: The purpose of this study was to describe the district nurse's health promotion work with elderly caretakers in home health care. Method: The study was conducted by qualitative interviews with eight district nurses. The material was analyzed by qualitative content analysis. Results: The results showed that the district nurse conducts health promotion work in three areas. First in the health care of the patient with efforts to improve the physical, mental and social health. Second in health promotion leadership together with other relevant professionals. Finally through the district nurses health promotion approach to see the opportunities and respect the caretakers will. Conclusion: Differences existing guidelines for the work may lead to a focus on physical health at the expense of psychological and social health. A well-functioning cooperation with other professionals is a precondition for the district nurse's health promotion. District nurses must respect the caretakers will and see there ability if the work will be perceived as health of the caretaker.

 • 320.
  Burén, Elin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Johansson, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Att operera bort livmodern i fertil ålder: en litteraturstudie om kvinnors erfarenheter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En hysterektomi innebär att kvinnans livmoder opereras bort. Indikationer är exempelvis stora blödningar och cancer. Kvinnan befinner sig i fertil ålder från det att hon fått sin första menstruation till den upphör. Operationen medför att kvinnan inte längre är fertil. Efter operationen är kvinnan inlagd på sjukhuset där sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnaden och efter någon dag får hon åka hem. Sjuksköterskor kan möta kvinnor som genomgått en hysterektomi i sitt arbete, därför kan de vara viktigt att ha kunskap om deras erfarenheter. Syfte: Att belysa erfarenheter efter en hysterektomi hos kvinnor i fertil ålder. Metod: En allmän litteraturöversikt, med strukturerade blocksökningar i tre databaser som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen identifierades sex kategorier: “en förlust av kvinnligheten”, “en förlust över att inte längre vara fertil”, “trauma efter en akut genomförd operation”, “förbättrat välmående efter upphörda symtom”, “acceptans av operationens förändring av livet” och “tacksamma över livet och personalens hjälp”. Diskussion: Metoden diskuteras utifrån tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. De centrala fynden “en förlust av kvinnligheten” och “en förlust av fertiliteten” påvisar lidande vilket kopplas till en lidandeteori. “Tacksamhet över personalens hjälp” kopplas till teorin om caring-uncaring. Mer forskning och utbildning inom ämnet behövs för att patientgruppen ska mötas med kunskap och professionalitet.

 • 321.
  Bustos, Atma-Sol
  et al.
  Lund University.
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap. Lund University.
  Linares-Pasten, Javier A.
  Lund University.
  Penarrieta, Jose M.
  Bolivia.
  Nilsson, Lars
  Lund University.
  Interaction between phenolic compounds and lipase: the influence of solubility and presence of particles in the IC50 value2018In: Journal of Food Science, ISSN 0022-1147, E-ISSN 1750-3841, Vol. 83, no 8, p. 2071-2076Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Obesity is one of the principal human health problems and one of the main treatments against it is the inhibition of pancreatic lipase, the main responsible enzyme of lipid digestion. For that purpose, previous studies have tested several phenolic compounds against lipase, without considering their aggregation behavior in aqueous solutions. Because of this, the present study focuses on understanding how the solubility and the presence of particles affect the IC50 value of the interaction between lipase and phenolic compounds present in beverages like fruit juices and teas. Therefore, the inhibitory capacity against pancreatic lipase and the aggregate formation of 9 phenolic compounds (quercetin, rutin, myricetin, catechin, epigallocatechin gallate, cyanidin, caffeic acid, chlorogenic acid, and vanillic acid) were analyzed. The results obtained together with the solubility data from literature were treated by principal component analysis and indicate that the IC50 value does not correlate with the solubility or aggregate formation of the phenolic compounds. However, the IC50 values of phenolic compounds which aggregate during the assay conditions have low reproducibility. This study shows that the aggregate formation of phenolic compounds plays an important role during in vitro assays for pancreatic lipase inhibition and should be considered in future experiments as it can lead to false positive results. In terms of particle formation, the flavonoids investigated in this study are more prone to aggregation compared to the phenolic acids.

 • 322.
  Bytyqi, Mimoza
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Skanshed, Gabriella
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sömnkvalité hos patienter: Vilka faktorer påverkar sömnen under sjukhusvistelsen?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Sleep has an important significance for the health of both healthy and ill individuals. During hospitalization patients experience sleeping problems and these troubles are often underestimated by medical staff. Aim: The aim of this study was to illuminate patients' sleep during the hospitalization and to describe the factors that disturb sleep. Method: The literature study includes 11 peer-reviewed articles that have been compiled into a result with two categories and four sub-categories. The literature review was conducted according to Polit & Beck's flow of tasks. Results: The sleep of hospitalized patients is different from the norm, however, an improvement in sleep was found the longer patients were in hospital. The age group who showed the lowest sleep quality was elderly patients as they were more sensitive to external stimuli. Factors in the environment such as noise were the main cause of disturbed sleep. Other factors that also was experienced by patients as disturbing was for example pain, anxiety and fear. The nurses’ nightly routines also gave rise to sleep disorders in patients. Discussion: Many factors disturbing sleep can be eliminated with simple nursing tasks, but more knowledge is needed among nurses to overcome the obstacles hindering a good night’s sleep during hospitalization.

 • 323.
  Bäck Reimerthi, Sanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Svensson, Sandra
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Insjuknande och vårdförlopp vid hjärtinfarkt: ett genusperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cardio-vascular diseases are the main cause of death for both men and women in Sweden. Although as many women as men are diagnosed there are large differences in onset and treatment. Aim: The aim was to describe similarities and differences in onset, treatment and care of myocardial infarction from a gender perspective. Method: The study was performed as a literature study. Twelve articles that matched the aim for this study were chosen. The articles were analyzed according to the Red Cross analysis model. Result: The majority of the articles pointed out differences in indications for men and women who suffered a myocardial infarction. Men sought medical assistance at an earlier stage. Three studies, however, indicated that there were no gender differences in indications. Our study shows that men and women do not receive the same treatment. Discussion: Differences in indications, ignorance concerning symptoms in both patients and in nursing staff, and also preconceived ideas about male and female behaviour were elements that contributed to differences in treatment. The nursing staff generally need enhanced awareness of how gender affects care. Conclusion: More studies will be needed to ensure that both genders receive evidence-based care.

 • 324.
  Bäckström, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Wåhlin, Sandra
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Sjuksköterskors delaktighet i euthanasiprocessen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background. Euthanasia can be translated into the meaning of helping a person to end his/her life. Holland, Belgium, Luxembourg and the State of Oregon (USA) have legalized euthanasia. Guidelines describing the nurses’ role in the process of euthanasia exists, though great differences can be seen between countries. Aim. To illuminate the nurses’ perception on their involvement in the euthanasiaprocess and what the care during this process looked like. Method. A general review of qualitative literature was conducted with analysis of the articles. Result. This study showed the nurses’ first reaction to the euthanasia request, the importance of in-depth conversations between the patient and the nurse, the nurses’ care for the patient during the process, how they stood by their patients’ side at all times and sometimes acted the role of the patients’ lawyer. This study raised issues about how nurses’ sometimes sat their negative thoughts about euthanasia aside to care for the patient and how they found support and comfort in their colleagues. Conclusion. Many nurses feel they cannot give the patient proper care due to failing guidelines describing their tasks during the euthanasia process.

 • 325.
  Bökberg, Christina
  et al.
  Lund University.
  Ahlström, Gerd
  Lund University.
  Karlsson, Staffan
  Lund University.
  Hallberg, Ingalill Rahm
  Lund University.
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Best practice and needs for improvement in the chain of care for persons with dementia in Sweden: a qualitative study based on focus group interviews2014In: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 14, p. 596-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Persons with dementia receive health care and social services from a wide range of professional care providers during the disease trajectory, presenting risks of miscommunication, duplication and/or missed nursing interventions. Accordingly, the aim of this study was to investigate professional care providers’ views on conditions for best practice in terms of collaboration and improvement needs in the chain of care from early to end-of-life stage for persons with dementia in Sweden.

  Methods: The study had a qualitative design based on three focus group interviews. A strategic sample of 23 professional care providers was included. Data were subjected to content analysis based on the three stages of dementia (early, moderate, end-of-life).

  Results: The results were divided into five categories: Diagnosis is a prerequisite for specialized dementia care, Creating routines in the chain of care, Competent staff a prerequisite for high-quality care, Day care facilitates transition in the chain of care and Next-of-kin participation is a prerequisite for continuity in the chain of care. It was clear that, according to the participants, best practice in dementia care in Sweden is not achieved in every respect. It appeared that transitions of care between different organizations are critical events which need to be improved. The further the disease progresses, the less collaboration there seems to be among professional care providers, which is when the next of kin are usually called upon to maintain continuity in the chain of care.

  Conclusions: The results indicate that, according to the care providers, best practice in terms of collaboration is achieved to a higher degree during the early stage of dementia compared with the moderate and end-of-life stages. Lack of best practice strategies during these stages makes it difficult to meet the needs of persons with dementia and reduce the burden for next of kin. These are experiences to be taken into account to improve the quality of dementia care. Implementation research is needed to develop strategies for best practice on the basis of national knowledge-based guidelines and to apply these strategies in the moderate and end-of-life stages.

 • 326. Cabrera, C.
  et al.
  Rothenberg, Elisabet
  Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg.
  Eriksson, B. G.
  Wedel, H.
  Eiben, G.
  Steen, B.
  Lissner, L.
  Socio-economic gradient in food selection and diet quality among 70-year olds2007In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 11, no 6, p. 466-473Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The aim of this study was to assess social disparities in food choices and diet quality in a population of 70-year old Swedes.

  Design: Cross-sectional study among participants in the 2000 Gerontological and Geriatric Population Studies in Goteborg.

  Participants: A representative population of men (n=233) and women (n=321) from Goteborg, a city on the south western coast of Sweden.

  Methods: One hour diet history interviews were performed and 35 specific foods and food groups were identified; in addition a diet quality index (DQI) was calculated. Differences in food choices and diet quality scores were tested across educational and socio-economic index categories (SEI).

  Results: Men with higher education and SEI had higher diet quality scores than those with lower socio-economic status, while no differences in DQI were noted in women. Further analysis of women based on their husband's occupational group also yielded no differences in diet quality. When studying individual foods, socio-economic differences were observed in women and men.

  Conclusions: Selection of food varies by education and occupational status in both sexes although socio-economic disparities in diet quality were observed in men only.

 • 327.
  Cai, Le
  et al.
  China.
  Ahlström, Gerd
  Lund University.
  Tang, Pingfen
  China.
  Ma, Ke
  China.
  Edvardsson, David
  Australia.
  Behm, Lina
  Lund University.
  Fu, Haiyan
  China.
  Zhang, Jie
  China.
  Yang, Jiqun
  China.
  Psychometric evaluation of the Chinese version of the person-centred climate questionnaire: staff version (PCQ-S)2017In: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 7, no 8, article id e017250Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES: The aim of the study was to evaluate the psychometric properties of a Chinese translation of the English version of the Person-centred Climate Questionnaire - Staff version (PCQ-S) for Chinese palliative care staff in a hospital context.

  DESIGN: This was a cross-sectional design. The 14-item English PCQ-S was translated and backtranslated using established procedures. Construct validity and reliability including internal consistency and test-retest reliability were assessed among hospital staff. Construct validity was tested using principal component analysis (PCA), internal consistency was assessed using Cronbach's alpha, and test-retest reliability was evaluated with the weighted kappa (Kp), Pearson correlation coefficient (r) and intra-class correlation coefficient (ICC).

  SETTING: This study was conducted in three hospitals in Kunming, the capital of Yunnan province in south-west China.

  PARTICIPANTS: A sample of hospital staff (n=163) on duty in the palliative care departments of three hospitals in Kunming consented to participate in the study.

  RESULTS: The 14-item Chinese PCQ-S consists of the three subscales also present in other language versions. It showed strong internal consistency, with a Cronbach's alpha of 0.94 for the total scale, 0.87 for the safety subscale, 0.90 for the everydayness subscale and 0.88 for the community subscale. The Chinese PCQ-S had high test-retest reliability as evidenced by a high Kp coefficient and a high correlation coefficient for all scales between test and retest scores, on 'a climate of safety' (Kp=0.77, r=0.88, p<0.01), 'a climate of everydayness' (Kp=0.82, r=0.91, p<0.01), 'a climate of community' (Kp=0.75, r=0.79, p<0.01), and on overall scale scores (Kp=0.85, r=0.93, p<0.01). The ICC to evaluate the test-retest reliability was 0.97 (95% CI 0.95 to 0.98).

  CONCLUSIONS: The Chinese version of the PCQ-S showed satisfactory reliability and validity for assessing staff perceptions of person-centred care in Chinese hospital environments.

 • 328.
  Camilla, Holmström Kosak
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress: En intervjustudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Stress is common in healthcare. How we perceive and handle a stressful situation may differ from individual to individual. Some may see stress as a challenge, others see stress as a threat. By having a sense of control and feel the meaningfulness of their work, it can lead to a reduction in the perceived work-related stress. Objective:The purpose of this study was to investigate the nurses' experiences of work-related stress. Method: The method used was qualitative in nature. The metod that had been chosen was beacuse the purpose of the study was to investigate the nurses' individual experiences of work-related stress. Result: The result showed that an important part of managing stress in the workplace was to have an understanding boss and sympathetic colleagues who they could talk to and get constructive criticism from. Many nurses experienced stress because of the overcrowding and the lack of control. The nurses felt inadequate when they could not keep up with all the patients. They also lacked opportunities for recovery. The conclusion: Despite the nurses' work-related stress, they enjoyed their workplace because of the good relationship with colleagues. The nurses felt that their colleagues were there to assist when needed.Many thought the boss was a good support and stood up when it was needed. Although the contact with the patients was an important part of being a nurse. The nurses themselves had begun to create a change in order to reduce work-related stress and enhance recovery. Another reason why some nurses could handle the stress could possibly be because they had a higher SOC (sense of coherence).

  Keywords: Work-related stress, stress management, SOC, demand-control-support model, Experiences, Change

 • 329.
  Cappelen, Birgitta
  et al.
  Institute of Design, The Oslo School of Architecture and Design.
  Andersson, Anders-Petter
  Institute of Design, The Oslo School of Architecture and Design.
  Towards an empowering tangible interaction design for diversity2013In: Include Asia 2013 Proceedings: global challenges and local solutions in inclusive design, Conference on inclusive design / [ed] Jeremy Myerson, London: The Helen Hamlyn Centre for Design, The ROyal College of Art in London, Hong Kong Desing Centre , 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The seven principles of Universal Design, such as ”4. Perceptible Information” and ”5. Tolerance for errors”, are formulated from the design’s or system’s perspective. The principles focus on the qualities of the system or design, not on the value of use, the long time experience and use by many different people. Nor do the principles embrace a cultural and social understanding of the value of things, designs and situations. In this paper we argue for the necessity to broaden this narrow system or product design perspective, when designing to empower diverse users. Our field of study is musical and cross-media Tangible Interaction Design, where multimedia computer capabilities are included in everyday objects. Our goal is to motivate social and musical co-creation for families with disabled children to improve their health and quality of life. To extend our design thinking, practice and understanding of a design’s value, meaning and empowering potential, we build on a humanistic health approach, resource-oriented thinking, Positive psychology and Empowerment philosophy. In the paper we present and discuss how we design cross-media, interactive, tangible and musical things to motivate and empower a variety of users in our on-going RHYME project.

 • 330.
  Carina, Hellqvist
  et al.
  Linköping University.
  Dizdar, Nil
  Linköping University.
  Hagell, Peter
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Berterö, Carina
  Linköping University.
  Sund-Levander, Märta
  Linköping University.
  A national Swedish self- management program for people with Parkinson’s disease: patients and relatives view2017In: Movement Disorders, 2017, Vol. 32, p. 175-176Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To identify and describe experiences that people with PD and their relatives after participation inthe self-management intervention NPS (National Parkinson School) find valuable for managing daily life.

  Background: A self-management program called NPS was developed as a collaboration of healthcare providers, researchers and patient organizations. NPS is aiming to provide tools and strategies for people with PD and their relatives to increase ability to manage symptoms and consequences of disease and thereby improving conditions for a good life. Self-monitoring and self-management are central concepts. NPS focuses on life with PD, which via 7 sessions consisting of education/lectures and group discussions are mediated. Home assignments make participants practice the new skills in their own life.

  Methods: The last session, evaluation of the NPS, was audio recorded in its whole and transcribed verbatim. Data was collected from five separate clinics and analysed both inductively and deductively using Thematic Analysis and by applying the Self-and Family management theory.

  Results: Through inductive analysis three themes; Exchanging experiences and feeling support, Adjustment and acceptance of PD for managing daily life and Promoting life satisfaction, were identified and described. The themes are capturing the meaning, value and experience of being a participant of NPS. Deductive analysis indicated thatthe Self-and Family management theory was useful and valid for this group of patients and generated a modified framework applicable for patients with PD and their families [figure1].

  Conclusions: Living with PD affects patients as well as relatives. Meeting others in the same situation gives support and strengthen their self- image. Having the opportunity sharing experiences and practical advices showed that there was a hopeful future to come. Techniques to accept and manage life with PD included seeking information about disease and treatments, self-monitoring in order to adjust to new situations and improve symptoms of disease and having a positive mind-set. Living an active life, participating in enjoyable social, cultural, and physical activities were important to feel happy and satisfied with life. Participation in NPS covered many areas of importance for the ability of self-management in PD. The framework for self-management in chronic disease was found relevant also for the PD population

 • 331. Carlen, Pontus
  et al.
  Bengtsson Tops, Anita
  Växjö universitet.
  Suicidal patients as experienced by psychiatric nurses in inpatient care2007In: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 16, no 4, p. 257-265Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Psychiatric nurses have a major influence on the lives of patients with suicidal behaviour in inpatient care. Despite this, there is a lack of knowledge about how nurses experience patients with suicidal behaviour in a deeper sense. The aim of this study was to investigate how psychiatric nurses experience patients with suicidal behaviour within an inpatient psychiatric context. Semi-structured interviews were carried out with 11 psychiatric nurses, each of whom had more than 5 years of experience caring for patients with suicidal behaviour. Data were analysed using qualitative latent content analysis. Two main themes emerged from the data analysis. These are 'labelled' and 'suffering'. In the nurses' natural attitude, they saw patients as being labelled with different conditions and/or behaviours based on objective signs. These were categorized into different groups or identities such as psychiatric diagnosis, mask wearer, screened-off, or the social, relapsing or determined patient. On reflection, however, the nurses described the patients' suffering in terms related to feelings of hopelessness, meaninglessness, and being out of control. The nurses' experiences of the patients as suffering were based on their subjective reflective experience of the patients. The study gives support to the conclusion that two main logic systems are represented in the care of patients with suicidal behaviour: technical practical and nursing perspectives. In order to ensure that these two logic systems combine, it is necessary for the psychiatric care organization to intervene to support the nurses in reflecting on their everyday work.

 • 332.
  Carlsson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Johansson, Elinor
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Overweight and obesity among adolescents is a growing problem which can be compared to an epidemic. It is a social problem both in Sweden and worldwide. Overweight and obesity among adolescents can cause psychological and physical adverse effects and may be due to various reasons such as heritage, lifestyle and biological factors. The nurse may come into contact with overweight patients in many different care contexts. It is therefore important to have knowledge of how adolescents with overweight and obesity perceive their reality to be able to respond to them in a good way. Aim: The aim was to highlight adolescents´ experiences of living with overweight or obesity. Method: The method was conducted as s general literature review with a systematic approach. The study is based on 10 articles. Result: The results are presented in three categories; Experience of low self-esteem, Experience of exclusion and Experience of weight loss. These highlight adolescents´ experience of their own body and self-image. Discussion: Various factors affecting the adolescence everyday life are ideal images ofbeauty, exclusion and stigmatization. Conclusion: It’s important to highlight these issues so that nurses know how to approach overweight adolescents and give them good care.

 • 333.
  Carlsson, Margareta
  et al.
  Department of Geriatric and Long-term Care Medicine, Gothenburg University.
  Berg, Stig
  Department of Geriatric and Long-term Care Medicine, Gothenburg University.
  Wenestam, Claes-Göran
  Department of Educational Research, Gothenburg University.
  The oldest old: patterns of adjustment and dependence1991In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 5, no 2, p. 93-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to investigate how dependence was experienced by 129 non-institutionalized 85-year-old persons, who previously had been categorized into seven different patterns of adjustment. The participants' subjective experiences of dependence were expressed in in-depth interviews and additionally, mobility, self-maintenance and need of help in daily living was conventionally assessed. When the results from these two methods were compared, it was found that subjectively experienced dependence did not generally correspond with the scorings on dependence. The in-depth interviews revealed that subjects with poorer adjustment could be most affected by minor impairments, while physical impairments were of a subordinate importance to those who were better adjusted. For appropriate caring interventions, it is therefore suggested that conventionally assessed dependence needs to be supplemented with documented subjective experiences of dependence.

 • 334.
  Carlsson, Margareta
  et al.
  Department of Geriatric and Long-term Care Medicine, Gothenburg University.
  Berg, Stig
  Department of Geriatric and Long-term Care Medicine, Gothenburg University.
  Wenestam, Claes-Göran
  Department of Educational Research, Gothenburg University.
  The oldest old: patterns of adjustment and life experiences1991In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 5, no 4, p. 203-210Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A qualitative method was used to study the life experiences and the adjustment to very old age of a non-institutionalized population of 129 85-year-olds living in Gothenburg, Sweden. In-depth interviews were analyzed and categorized and seven patterns of adjustment emerged: Self-Realizing, Mature Aging, Adapting, Dependent, Resignedly Accepting, Despairing and Withdrawing. Additionally, a coping strategy—ritualization of time and occupations—was revealed in the interviews. These results reflect the heterogeneity among this age group and indicate that the subjective reality should be seriously considered both in further research and in the care of the elderly.

 • 335.
  Carlsson, Noomi
  et al.
  Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Paediatrics, Faculty of Health Sciences, Linköping University.
  Johansson, AnnaKarin
  Department of Medicine and Health, Division of Nursing Science, Faculty of Health Sciences, Linköping University.
  Abrahamsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Samhällsvetenskap.
  Andersson Gäre, Boel
  Department of Clinical and Experimental Medicine, Division of Paediatrics, Faculty of Health Sciences, Linköping University.
  How to minimize children’s environmental tobacco smoke exposure: an intervention in a clinical setting in high risk areas2013In: BMC Pediatrics, ISSN 1471-2431, E-ISSN 1471-2431, Vol. 13, p. 76-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:

  Despite the low prevalence of daily smokers in Sweden, children are still being exposed to nvironmental tobacco smoke (ETS), primarily by their smoking parents. A prospective intervention study using ethods from Quality Improvement was performed in Child Health Care (CHC). The aim was to provide nurses with ew methods for motivating and supporting parents in their efforts to protect children from ETS exposure.

  Method:

  Collaborative learning was used to implement and test an intervention bundle. Twenty-two CHC nurses ecruited 86 families with small children which had at least one smoking parent. Using a bundle of interventions, urses met and had dialogues with the parents over a one-year period. A detailed questionnaire on cigarette onsumption and smoking policies in the home was answered by the parents at the beginning and at the end of he intervention, when children also took urine tests to determine cotinine levels.

  Results:

  Seventy-two families completed the study. Ten parents (11%) quit smoking. Thirty-two families (44%) ecreased their cigarette consumption. Forty-five families (63%) were outdoor smokers at follow up. The proportion f children with urinary cotinine values of >6 ng/ml had decreased.

  Conclusion:

  The intensified tobacco prevention in CHC improved smoking parents’ ability to protect their children rom ETS exposure.

 • 336.
  Carlström, Pia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Wendel, Christina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Närståendes erfarenheter av stöd efter dödsfall i palliativ vård2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Relatives or close friends may be in need of support following the death of a loved one. Palliative care is based on four keystones, one being support to relatives or close friends. Palliative care units offer various types of support for some time after the patient ́s death. Aim: To investigate relatives ́ or close friends ́experience of support in an end-of-life situation in a palliative care context. Method: The study was in the formof a literature review based on twelve critically examined qualitative and quantative studies. The literature search was conducted in the PubMed, Psycinfo and Cinahl databases. Results: The needs which are identified in the result are practical needs such as guidance and social support and emotional needs such as coping with the grieving process, confidence, trust and inner balance. Conclusion: It is important that healthcare professionals not only offer supportin general, but also communicate what type of support they can give. Healthcare professionals themselves need guidance in this area. Relatives and close friends have varying needs of support and identifying the type of need and above all identifying who is in most need is something which palliative care should develop.

 • 337.
  Cato Jurlander, Ingegerd
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Edfors, Ellinor
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom2016Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Demens är ett syndrom med kognitiv svikt som leder till svårigheter att klara det dagliga livet, vilket medför att omgivningen och miljön måste vara anpassad efter personens behov. Tidigare forskning har visat att utevistelse i en anpassad trädgård som skapar trygghet, är orienterbar, stimulerar till aktiviteter och gemenskap samt erbjuder avskildhet och skyddar mot intryck som kan skapa oro kan leda till ett ökat välbefinnande för personer med demenssjukdom. Syftet med studien var att beskriva betydelsen av en förändrad utemiljö vid ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Studien har en case study design med mixed metod approach med tyngpunkt på kvalitativansats. Studiens resultat visar att den förändrade utemiljön stödjer de boendes välbefinnande, inbjuder till aktivitet, gemenskap och avskildhet samt väcker minnen.Trädgården väcker förväntningar hos de boende men ställer krav på personalen och användningen styrs av personalens tid och kunskap. En förändrad utemiljö med större möjligheter till en stimulerande utevistelse visar sig skapa ett ökat välbefinnande förboende, närstående och personal

 • 338.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Uppsala universitet.
  Barazzoni, R.
  Italien.
  Austin, Peter
  Storbritannien.
  Ballmer, Peter
  Schweiz.
  Biolo, G.
  Italien .
  Bischoff, Stephan C.
  Tyskland.
  Compher, C.
  USA.
  Correia, Isabel
  Brasilien.
  Higashiguchi, T.
  Japan.
  Hoist, Mette
  Danmark.
  Jensen, Gordon L.
  USA.
  Malone, Ainsley
  USA.
  Muscaritoli, Maurizio
  Italien.
  Nyulasi, I.
  Australien.
  Pirlich, Matthias
  Tyskland.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Schindler, Karin
  Österrike.
  Schneider, Stephane M.
  Frankrike.
  de van der Schueren, M. A. E.
  Nederländerna.
  Sieber, Cornel
  Tyskland.
  Valentini, L.
  Tyskland.
  Yu, J. C.
  Kina.
  Van Gossum, André
  Belgien.
  Singer, Pierre
  Israel.
  ESPEN guidelines on definitions and terminology of clinical nutrition2017In: Clinical Nutrition, ISSN 0261-5614, E-ISSN 1532-1983, Vol. 36, no 1, p. 49-64Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  A lack of agreement on definitions and terminology used for nutrition-related concepts and procedures limits the development of clinical nutrition practice and research.

  Objective

  This initiative aimed to reach a consensus for terminology for core nutritional concepts and procedures.

  Methods

  The European Society of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) appointed a consensus group of clinical scientists to perform a modified Delphi process that encompassed e-mail communication, face-to-face meetings, in-group ballots and an electronic ESPEN membership Delphi round.

  Results

  Five key areas related to clinical nutrition were identified: concepts; procedures; organisation; delivery; and products. One core concept of clinical nutrition is malnutrition/undernutrition, which includes disease-related malnutrition (DRM) with (eq. cachexia) and without inflammation, and malnutrition/undernutrition without disease, e.g. hunger-related malnutrition. Over-nutrition (overweight and obesity) is another core concept. Sarcopenia and frailty were agreed to be separate conditions often associated with malnutrition. Examples of nutritional procedures identified include screening for subjects at nutritional risk followed by a complete nutritional assessment. Hospital and care facility catering are the basic organizational forms for providing nutrition. Oral nutritional supplementation is the preferred way of nutrition therapy but if inadequate then other forms of medical nutrition therapy, i.e. enteral tube feeding and parenteral (intravenous) nutrition, becomes the major way of nutrient delivery.

  Conclusion

  An agreement of basic nutritional terminology to be used in clinical practice, research, and the ESPEN guideline developments has been established. This terminology consensus may help to support future global consensus efforts and updates of classification systems such as the International Classification of Disease (ICD). The continuous growth of knowledge in all areas addressed in this statement will provide the foundation for future revisions.

 • 339.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Uppsala universitet.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Kost, nutrition och hälsa - en introduktion2015In: Mat och hälsa: en klinisk handbok / [ed] Cederholm, Tommy; Rothenberg, Elisabeth, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 23-26Chapter in book (Other academic)
 • 340.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Uppsala universitet.
  Rothenberg, ElisabetKristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Mat och hälsa: en klinisk handbok2015Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Kunskaper och vetenskapligt förankrade insikter kring matens betydelse för människans hälsa tilltar samtidigt som intresset för kost och hälsa ökar hos både patienter och allmänhet. Personal inom vård och omsorg upplever därför ofta svårigheter att orientera sig i flödet av hälsobudskap där buden dessutom kan vara motstridiga. Läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal har ett kontinuerligt behov av att uppdatera sina kunskaper om mat, nutrition och hälsa. 


  Bokens första del ger råd om nutritionshandläggning vid speciella sjukdomar, t.ex. hjärt–kärlsjukdomar, diabetes och fetma.Dessutom fokuseras nutritionens betydelse vid vanliga kroniska sjukdomar såsom mag-tarm-, njur- och demenssjukdom.Åldrandet, mat och nutrition diskuteras i flera kapitel.Vårdprocessen vid utredning och behandling belyses. Bokens andra del ger kliniskt relevant kunskap om näringslära och kostrekommendationer. T.ex. avhandlas hälsoeffekter och behov av fett, kolhydrater och protein, omega-3-fettsyror och vitamin D,hälsoeffekter av traditionell medelhavskost, och dess nordiska motsvarighet, liksom olika typer av populära koster.


  I den här boken samlas kunskapen hos tjugosex av Sveriges främsta forskare inom nutritionsområdet på ett lättillgängligt sätt för att ge evidensbaserade svar på många av de frågor som möter sjukvårdspersonal.

 • 341.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Lunds universitet.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Osteoporos2015In: Mat och hälsa: en klinisk handbok / [ed] Cederholm, Tommy; Rothenberg, Elisabet, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 101-104Chapter in book (Other academic)
 • 342.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Uppsala universitet.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Ödlund Olin, Ann
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Behandling av nutritionsproblem2015In: Mat och hälsa: en klinisk handbok / [ed] Cederholm, Tommy; Rothenberg, Elisabet, Studentlitteratur AB, 2015, p. 143-150Chapter in book (Other academic)
 • 343.
  Cederholm, Tommy
  et al.
  Uppsala universitet.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet. Kristianstad University, Resrarch environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Ödlund Olin, Ann
  Karolinska universitetssjukhuset.
  Utredning av nutritionsproblem (undernäring och fetma)2015In: Mat och hälsa: en klinisk handbok / [ed] Cederholm, Tommy; Rothenberg, Elisabet, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, p. 135-142Chapter in book (Other academic)
 • 344.
  Ceke, Susanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Sandra
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Inställning och motivation till fysiskaktivitet är relaterat till upplevd stress hos individen: En enkätstudie bland administrativ personal.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är ca två tredjedelar av alla vuxna måttligt fysiskt aktiva en halvtimme per dag.Trots ökade motionsvanor lever vi idag ett allt mer stillasittande liv som bland annat bidragittill försämrad folkhälsa. Eftersom studier visat att fysisk aktivitet påverkar den psykiskahälsan positivt, och reducerar stress, har vi valt att undersöka hur människors inställning och motivation till fysisk aktivitet påverkar detta samband. Syftet är att undersöka hur inställningoch motivation till fysisk aktivitet är relaterat till upplevd stressnivå hos administrativ personal. Undersökningen är gjord med kvantitativ metod där 177 anställda i tre skånskakommuner svarat på en elektronisk enkät, med en svarsfrekvens på ca 54 procent. Avresultatet framkom att 61 procent av deltagarna tränade minst några gånger i veckan, ochatt 11 procent aldrig tränade. Det framkom också att stress var mer förekommande i arbetetän i hemmet. Signifikanta skillnader uppvisade psykisk ohälsa som mer förekommande blanddem som sällan eller aldrig tränade jämfört med de som ofta var fysiskt aktiva. De fysiskt aktiva uppvisade även större motivation till fysisk aktivitet och var mer benägna att förbättrahälsan långsiktigt. Bland dem som sällan eller aldrig var fysiskt aktiva upplevde en störreandel stress, tidsbrist och brist på både energi och motivation som hinder för fysisk aktivitet.Vår slutsats är att fysisk aktivitet bidrar till minskad stress och att motivation är enkomponent som är viktig både för fysisk aktivitet och reducerad stress på arbetsplatsen.

 • 345.
  Cervin, Monica
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Karlsson, Ann-Charlotte
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Perifer venkateter: förebyggande av komplikationer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background:About half of all adults who are being cared for in hospital receivea peripheral venous catheter (PVC) for intravenous treatment. There is a risk of mild or serious complications. The most common complication is thrombophlebitis and the most serious is infection. In Sweden it isthe nurse who is responsible for the insertion, management, removal and documentation of PVC. Nursing care in PVCis neglected and the nurse should ensure that their knowledge is up-to-date and evidence-based in order to reduce the risk of complications.Aim:The aim of the studywas to describe factors that can prevent PVCrelated complications with focus on thrombophlebitis and infection.Method:Aliterature review based on 15articles, 2009-2014. Results:Factors of importance to prevent thrombophlebitis and infection associated with the PVCis insertion technique, anatomic location, PVCsize, closed or open system and how long PVCis in situ. Staff training and feedback improved management of PVCand adherence to guidelines. Conclusion:Several factors affect if the patient developsfrom thrombophlebitis or infection associated with PVC. Many are preventable by adherence to the guidelines be improved and performed nursing interventions should be documented.

 • 346.
  Chamali Wijesekara, Goigoda Gamage Wasanthi
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Barriers in nurse- patient communication in Sri Lanka: bachelor degree nursing students’ perspective2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Effective nurse-patient communication is an essential component for building a positive relationship between nurses and patients during their caring process. Many factors would affect as barriers for the nurse-patient communication and identification of these barriers will help to make the nurses and the relevant authorities aware and take necessary actions to overcome them. Therefore, the purpose of this study is to investigate barriers in nurse-patient communication from bachelor degree nursing students’ perspective. The study was conducted using quantitative cross sectional approach and a selfadministered questionnaire. The questionnaire was developed and validated by the researcher. The questionnaire was found as an adequately valid (Cronbach’s alpha =0.71) and reliable (ICC= 0.98; kappa agreement > 0.7 for individual items) instrument with adequate level of acceptability and content validity. The validated questionnaire was administered to a sample of 300 bachelor degree nursing students of the Colombo Regional Centre of the Open University of Sri Lanka. According to the results, more than half of the sample had more confident in patient communication and it showed that care environment related factor of ‘complex nursing tasks’ (p= 0.030) and nurse-relatedfactor of ‘job related stress’ (p= 0.023) were barriers for nurse-patient communicationin Sri Lanka. Therefore, hospital management and other relevant authorities need totake actions to create the working environment as the nurses’ job related stress is minimized and supportive to deal with complex nursing tasks, in order to improve their communication skills with patients.

 • 347.
  Chavoshi, Negar
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Christensen, Lina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Jämförelse av sex symtom enligt Svenska Palliativregistrer hos personer med och utan trycksår.: en registerstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns det sex olika symtom som förknippas med livskvalitet i palliativt skede. Kort tid efter att en patient har avlidit dokumenteras förekomst av smärta, rosslighet, illamående, ångest, andnöd samt förvirring i Svenska Palliativregister av det vårdteam som har varit mest delaktiga i patientens omvårdnad. Syfte: Att jämföra symtomförekomst av sex symtom enligt Svenska Palliativregister hos personer med eller utan trycksår inom palliativ vård. Metod: Studien genomfördes som en retrospektiv jämförande registerstudie. Resultat: Det fanns ett svagt positivt samband mellan smärta och förekomst av trycksår. Ett bifynd var att det även fanns ett signifikant samband mellan trycksårförekomst och vårdtid. Slutsats: Studiens resultat visar behov av vidare forskning. Spridning av kunskaper om trycksår och smärta kan stödja åtgärder för att öka livskvalitet hos svårt sjuka patienter.

 • 348.
  Chavoshi, Negar
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Svensson, Ann-Sofie
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Schizofreni och livskvalitet: en litteraturstudie2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: About 40 000 individuals in Sweden lives with the diagnose schizophrenia. Schizophrenia involves psychiatric disease with symptoms such as hallucinations, delusions, apathy and passivity, which lead to a decline in quality of life. Purpose: The purpose of the study was to elucidate the experience of quality of life in patients with schizophrenia. Method: The study was conducted as a literature review where seven scientific articles were chosen, critically reviewed and analysed. Result: The result was divided in to five different categories. Severe symptoms, marital status, social network, unmet needs and economy appeared to be all directly related to quality of life in patients with schizophrenia. Conclusion: Improved living conditions do not necessarily improve quality of life. Many factors including security, quiet environment, good economy and a good social network affects the quality of life. Therefore, health care professionals should meet patient needs in an adequate manner and thus contribute to an improved quality of life.

 • 349.
  Chen, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Milton, Lisa
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Oral Health and the Effect on Quality of Life in a Zambian population2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate how oral health affects the quality of life among patients attending a dental clinic in Livingstone, and patients attending the Dental training school in Lusaka, Zambia. A total of 160 patients was consecutively selected and participated in the study, between the ages 16-68 (32 ± 11.8; mean ± SD). Interviews were done using a questionnaire “The oral impacts on daily performances” (OIDP). Of all the patients, 80% reported that they were affected by their oral health with at least one problem. Difficulty with “eating and enjoying food” was the most frequently performance affected (54%) and “speaking and pronouncing” was the least performance reported (16%). Overall, 20% of the participants reported that they did not have any problems. When reported having a problem, 3 and 4 number of problems were the most frequently occurring. Two open questions were asked, “What is the reason for your visit” and “What do you think is the problem”. The most common answer to the first question was “pain” (38.8%) and to the second question, “don´t know” (23.1%). This study found that 80% felt that their oral health affected their daily activities and QoL.

 • 350.
  Christensson, Liselott
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Man vill ju jobba med barnen!": en kvalitativ studie om lärares upplevelser av hälsa på arbetsplatsen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The image of teachers' work situation as presented in the media is usually negatively biased. For example, a survey shows that only a third of the teachers perceive their psychosocial work environment as well. About half of the perceived problems with the work environment can be traced to the administrative workload. Despite this experience the majority of teachers in primary schools finds their work meaningful and feel support from their colleagues. There are thus two parallel and sometimes contradictory images of how teachers perceive their work situation .

  The purpose of this study was that from a salutogenic perspective examine the healthy and risk factors teachers on an F-6 school experienced in their workplace and how these factors can affect teachers' perception of health in their work. This may be the basis for continued health promotion efforts at teacher workstations. The method used in the data collection was qualitative individual interviews with six teachers. The results showed a split image of teachers' perceptions of their work environment. The health factors that were strongest and that the teachers were most consistent about was teaching and the meaningfulness around the work with the pupils, the duties and the support they experienced from work colleagues and managers. The majority of teachers felt that they perceived imbalance between the work with the pupils and other work. The teachers felt that documentation and other tasks took up more space in their working time than what they wanted and many of them expressed a desire to have more time for planning lessons. The conclusion is that teachers feel good and like teaching and want more time for this.

45678910 301 - 350 of 1733
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf