hkr.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 5056
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Lotten
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Mårtensson, Anita
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Bilder som stöd i matematikundervisningen: och om elevernas väg till att bli goda problemlösare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med den här studien är att undersöka om eleverna i matematikundervisningen kan vara hjälpta av bilder. Studien belyser också elevernas utvecklingsväg till att bli goda problemlösare. Vi studerar elevernas utveckling ur tre perspektiv. Elevernas förmåga att läsa och förstå texten i problemlösningsuppgifter, deras utveckling från analoga representationer till symboliska representationer och deras utveckling från att använda konkreta strategier till abstrakta strategier. Vi frågar oss också slutligen om eleverna generaliserar sina kunskaper.

  Eftersom vi bland annat undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter och döva/hörselskadade elever valde vi att genomföra intervjuer i form av kvalitativa forskningsintervjuer. Detta kändes som en lämplig metod då den till viss del avslöjar och kompenserar eventuella språkliga svårigheter. Eleverna fick också genomföra ett test med fem problemlösningsuppgifter, alla med en liknande följdfråga.

  Resultaten visar sammanfattningsvis att många elever är hjälpta av bilder, men i olika situationer och på olika sätt. Lärarens medvetenhet om elevens behov är av stor vikt. Vi fick en relativt god bild av elevernas utveckling och slutsatsen vi drog av detta är att det är viktigt för undervisande lärare att ha en helhetsbild av elevens kunskaper. De kan ha kommit långt inom ett område medan de har stora svårigheter med ett annat. Vad gäller elevernas generaliseringsförmåga visade vårt test få exempel på att eleverna nyttjade sina nyförvärvade kunskaper och kunde klara en liknande uppgift på egen hand.

 • 302.
  Andersson, Louise
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Jonsson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Upplevelsen av stöd i hälsofrämjande arbete - en intervjustudie med Swedbanks hälsoombud2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att uppnå jämlik hälsa för alla är arbetsplatsen en bra arena eftersom arenan når en stor del av befolkningen. Swedbank bedriver hälsofrämjande arbete genom Bankhälsan Friskvård, som i sin tur använder hälsoombud på bankkontoren. Vårt syfte med studien var att studera Swedbanks hälsofrämjande arbete genom hälsoombudens perspektiv. Empowerment, Banduras begrepp självförmåga, Karasek och Theorells modell om krav, kontroll och stöd samt Siegrists insats- och belöningsmodell förhåller sig alla till arbetsplatsen och har använts för att sätta in studiens resultat i ett större sammanhang. De teorietiska utgångspunkterna var behaviorism, sociokulturellt lärande och det salutogena perspektivet. Metoden som använts var intervju som analyserats kvalitativt. Resultaten visade att hälsoombuden upplevde stöd genom uppskattning, tid samt utbildning och inspiration. Swedbanks ledning och chefer hade under senare år visat allt mer intresse för hälsoombudens arbete men hälsoombuden upplevde ändå att uppskattningen inte var tillräcklig. Hälsoombuden uppgav att de inte hade någon avsatt tid för hälsofrämjande arbete vilket de upplevde frustrerande. Utbildning och inspiration kom från Bankhälsan Friskvård samt andra hälsoombud och var uppskattad. Våra slutsatser är att om det hälsofrämjande arbetet på Swedbank ska fortsätta ge goda resultat behöver hälsoombuden få bättre stöd i sin arbetsinsats. Exempelvis ger organisationen dubbla budskap till hälsoombuden vilket vi anser måste åtgärdas. Bättre utbildning skulle också ge hälsoombuden större förståelse för motgångar i det hälsofrämjande arbetet.

 • 303.
  Andersson, Louise
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Svensson, Karina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Adolescents' knowledge, attitudes and beliefs about HIV/AIDS at a college in Zambia2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Background: The HIV-pandemic is a global concern. Everyday about 6000 adolescents become infected with HIV. The HIV-prevalence in Zambia among adolescents, between 15-24 years, were 3,8% for men and 12,7% for women in year 2005. Aim: The aim of this study was to explore adolescents` knowledge, attitudes and beliefs about HIV/AIDS in Livingstone in Zambia. Method: The sample consisted of 67 adolescents, 33 males and 34 females in age 15-24 years. The study design was mainly quantitative, using a questionnaire-based approach with both closed and opened questions. Data was analyzed by using SPSS and content analysis. Result: The result indicates a general high level of knowledge. The narratives expressed both a deep worry for the severity of the HIV epidemic, but also indicating optimism for change. Conclusion: The participants were hesitant concerning change. The complexity of the issue was clear, information about condoms and change of attitudes and beliefs are important, but in addition poverty has to be acknowledged in order to be able to fight HIV.

  Bakgrund: HIV- pandemin är en global angelägenhet. Varje dag smittas runt 6000 ungdomar med HIV. 2005 var HIV förekomsten bland Zambiska ungdomar, 15-24 år, 3,8 % för män och 12,7 % för kvinnor. Syfte: Studiens syfte var att undersöka ungdomars kunskap, attityder och föreställningar angående HIV/AIDS i Livingstone i Zambia. Metod: Studiedeltagarna bestod av 67 ungdomar, 33 män och 34 kvinnor i åldrarna 15-24 år. Studiens design var kvantitativ, baserad på en enkät med slutna samt öppna frågor. Resultatet analyserades med SPSS respektive innehållsanalys. Resultat: Reultatet visade på en generell hög kunskap. Informanterna uttryckte både en djup oro över HIV-epidemins utbredning, men även en positiv antydan om förändring.

  Slutsats: Deltagarna visade en ambivalens inför förändring. Det framkom att mer och bättre information om bland annat kondomer är viktigt samt en förändring av attityder och föreställningar. För att uppnå förändring måste helhetsperspektiv inklusive fattigdomsanalys inkluderas.

 • 304.
  Andersson, Lovisa
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Vilken kurs är mest intressant?: Gymnasieelevers inställning till Biologi 2 och Kemi 2 med fokus på ämnesomsättning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As a future teacher in biology and chemistry in high-school it’s interesting to investigate students' attitude towards these courses. Is there a parallel between students' interest in a course and what they experience is a difficult course? To make a comparison, the study has been done based on the metabolism in Biology 2 and Chemistry 2. The purpose has been to find out what influences the high schoolers' interest in Biology 2 and Chemistry 2, and what course they find most difficult. It has also been to investigate how students describe the metabolism in both courses. The study corporate what teachers think that the students have answered on these questions. The study has been conducted through individual qualitative interviews with 20 high-school students and two teachers from a science program. The result showed that 94% of the students felt that Chemistry 2 was difficult and uninteresting. Chemistry included parts that students had difficult to relate to and to connect to their everyday lives. Biology 2 was described as more interesting as the course easier connected to their everyday life. The students' descriptions of the metabolism in both courses differed. The students described the area from the digestion of nutrients in biology, but from the respiration in chemistry. The study has given new knowledge of high-school students attitudes towards Biology 2 and Chemistry 2. To find out why the students have described the metabolism differently in both courses and why Chemistry 2 is considered a difficult course, further research is required.

 • 305.
  Andersson, Magdalena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Block, Sofie
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Att vara närstående till en person som har schizofreni - en litteraturstudie 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukdomen schizofreni innefattas av symtom såsom vanföreställningar, vrede och apati samt har en hög självmordsprevalens. Närstående får ofta en minskad livskvalitet pga. de stora påfrestningar de utsätts för. De behöver stöd från vården för att orka vara delaktiga i den sjukes liv. Syfte: Att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person som har schizofreni och på så vis öka sjuksköterskans förståelse för denna individgrupp. Metod: En allmän litteraturstudie över tidigare genomförda empiriska studier. Resultat: De negativa upplevelserna var dominerande och innefattades bl.a. av oro för vredesutbrott, sorg över den sjukes förändrade personlighet, skuldkänslor över att själv vara frisk och brist på stöd från sjukvårdspersonal. Positiva upplevelser beskrevs bl.a. som hopp om framtiden, acceptans av sjukdomen, stöd från vänner och personlig utveckling. Slutsats: Sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal behöver en ökad kunskap och förståelse om de närståendes situation för att kunna stödja och handleda dem. Adekvat stöd uppnås genom lyhördhet, öppenhet och beredskap för de närståendes behov.

  Background: Schizophrenia includes symptoms suchlike misconceptions, rage and apathy and has a high prevalence of suicide. Next of kin often gets a reduced quality of life because of the strains they are exposed to. They need support from health services so they can manage to be a part of the ill person’s life. Aim: Describing experiences of being next of kin to a person with schizophrenia and there by increase the nurse’s understanding to this group of individuals. Method: An ordinary literature review of empirical studies. Findings: The negative experiences were dominated and included e.g. worry about outbursts of rage, sadness for the changed personality of the mentally ill person, feelings of guilt for not being ill and lack of support from health carers. Positive experiences were described e.g. as hope for the future, acceptance of the illness, support from friends and personal development. Conclusion: To be able to support and guide next of kin, nurses and other health carers need an increased knowledge and understanding of their situation. Adequate support is obtained by being sensitive and open but also to have readiness for the needs of next of kin.

 • 306.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jeppsson, Boel
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ämnesintegrerat tematiskt arbete med matematik - existerar det? En enkätstudie gjord bland lärare i årskurs tre till fem2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är i huvudsak att studera på vilket sätt som matematiken involveras i skolans ämnesintegrerade tematiska arbete. Ambitionen med vårt arbete är också att inbjuda blivande och befintliga pedagoger till reflektion över möjligheten att integrera matematiken med andra skolämnen. I gällande styrdokument framgår att läraren har till uppgift att utforma en undervisning där eleven ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande, samt att matematiken har ett nära samband med andra skolämnen. Detta har vi tagit fasta på och haft som utgångspunkt i vårt arbete, vilket även belyses och sätts i sitt sammanhang i litteraturgenomgången. Vår undersökningsmetod bygger på en anonym enkätundersökning bland lärare i årskurs tre till fem på fem olika skolor. Resultatet visar på några avgörande faktorer som påverkar huruvida matematiken integreras med andra skolämnen. I resultatet framkommer även att vissa skolämnen är mer frekvent förekommande än andra gällande integreringen med matematiken. Vår slutsats är att matematiken ämnesintegreras i större omfattning än vad vi på förhand förutspått. Däremot har lärarnas medvetenhet om varför de ämnesintegrerat matematiken i undervisningen varit betydligt lägre, vilket skulle vara intressant att undersöka mer på djupet.

 • 307.
  Andersson, Malena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Thorell, Karin
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Attityder till friskfaktorer på arbetsplatsen - En enkätstudie bland personal på Högskolan Kristianstad/Attitudes towards factors of well-being at the workplace – a questionnaire survey among personnel at Kristianstad University 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  For a long period of time there has been an extensive documentation of how things are presumed not to be at our workplace. However there is little knowledge on how it is supposed to be, what makes us feel good and what makes us retain our well-being. The aim of this study was to survey the attitudes towards factors of well-being at the workplace among personnel at four institutions at Kristianstad University. The work method used in this study is quantitative and a questionnaire survey was carried out to produce an overall picture. The majority considered praise from manager and the opportunity of development discussions of great importance. During the development discussion the majority considered feedback on work achievements the topic of most importance to discuss. Stress management was found to be the pre-eminent benefit to be offered from the employer. Women had a more positive attitude towards factors that promote health in the relationship between the co-workers. In general women also had a more positive attitude towards factors that promote health in the assignment. The result of our study raises attitudes towards health promoting factors, and could indicate the direction for pursued health promoting work in the workplace. To enable an organization, and its employees, to develop and grow according to their attitudes, they will need opportunities to reflect and learn.

 • 308.
  Andersson, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Den mobila arbetsplatsens måltid: lastbilschaufförers upplevelser av mat, måltider och stress under arbetstid2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine truck drivers’ view on food and meals. What they value in food choices and meal situation and what affects how the meal is implemented in the mobile work. How food and eating habits are influenced by the perceived stress and time pressure at work is also studied, as well as strategies to deal with this. A further aim is to highlight the management’s and the union’s view on and their work with food and meal issues.

  This is a qualitative study, and semi-structured interviews were conducted with four truck drivers and a transport leader/personnel manager from a haulage company in southeast Sweden, and with a union safety representative.

  The newly hired and inexperienced drivers seemed to be most vulnerable to the negative aspects of stress. The ability to find the way in their routes came with experience and along came new strategies to manage and prevent stress. All participating drivers described themselves to be experienced by their profession and did not think that stress was a problem for them.

  Three aspects of the work meal were especially valued by the drivers; the social element, the healthy food and the meal as a time for recovery. The social element of the meal - to socialize with colleagues while eating, was considered the most important element in a pleasant meal.

  A transport leader/personnel manager from the haulage company and a union safety representative were also interviewed. Questions about food and meal were barely worked with at the time. These questions were still seen as important. Although, it was not clear who was responsible for the work related food and meal issues.

 • 309.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Engervall, Magnus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  The Relationship Between Mindfulness and Work-Related Stress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stress is both a health risk and an economic risk for our society. Employers search for ways to offer possible stress reducers for their employees. Mindfulness as a stress reducer is a fairly new research area but with a good amount of research papers suggesting that mindfulness programmes over several weeks are successful in reducing subjective perceived stress as well as physiological stress, such as blood pressure and cortisol levels. This study aims to examine whether mindfulness could show positive effects on stress at work, after only one mindfulness session, compared to being on an extended break. Measurements includes the Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), blood pressure and pulse. The results show that engaging in one single mindfulness session does have an effect on lowering blood pressure as well as lowering perceived tension, which is one of four parts of the SMBQ. 

 • 310.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Folkesson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärobokens roll för historiemedvetande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har sin utgångspunkt i hur läroböckerna bidrar till historiemedvetande och källkritiskt tänkande hos gymnasieelever samt hur läroböckerna stämmer överens med rådande styrdokument. I undersökningen har en kvalitativ samt en komparativ metod använts. Teorin författarna utgått ifrån i sin analys är de tre olika förhållningssätten att förstå omvärlden på; som fakta, som mänsklig erfarenhet samt som generaliserbar teori. Analysen har gjorts i läroböcker under perioden 1968-2004 på tre historiska händelser: upptäckterna, Karl XII och första världskriget. I sin undersökning har författarna kommit fram till att läroböckerna mer styrs av marknaden än av rådande styrdokument, att läroböckerna inte tillräckligt uppmuntrar till källkritiskt tänkande samt att läroböckerna ger en ensidig blick av historia. Att ta in medier och diskutera dessa samt att hela tiden uppmuntra eleverna till källkritiskt tänkande, anser författarna ger lärare och elever insikt i sitt historiemedvetande.

 • 311.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Fridlund, Tobias
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lundquist, Christian
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Företagens aktuariella antaganden - vilka faktorer påverkar dem?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of our essay is to study the institutional-, demographic and accounting theoretical factors that influence an organisations actuarial commitment.

  The research was performed through a web based survey, with complimentary telephone interviews, directed to companies listed on Stockholm Stock Exchange A- and O-list on the 30 of November, 2003.

  Our data was analysed with a Median test, Kolomogorov-Smirnov test, T-test and a Mann-Whitney test. The purpose of the Mann-Whitney test was the low number of respondents that took part in the research. The Kolomogorov-Smirnov test was done to determine whether the population variances was equal or not. The data showed that organisations with a majority of female employees assume a lower salary increase, and a higher average age than other companies with a male majority. Only 2 of 11 hypothesis can be accepted as temporary truths but several other visible relations are indicated in our research, but can not be statistically proved.

  We think that the major problem with our is the time it was performed. Several companies that was contacted had not yet prepared for the transition to IAS 19 / RR 29 and could therefore not participate in our research.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 312.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hansen, Marina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tryggheten i skolan – sambandet mellan trygghet och inlärning 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete skriver vi om trygghet, hur tryggheten påverkar inlärningen och hur gruppens inlärning påverkas av en elev med trygghetsproblem. Genom litteraturstudier, observationer och samtal med pedagoger kom vi fram till att tryggheten är grundläggande för varje elevs utveckling. Ett tryggt barn kan fungera bättre i samspel med kamraterna samt prestera mer i skolan. Vi behöver som pedagoger ha ett arbetssätt där eleverna känner sig trygga, vi behöver hjälpa otrygga barn att bli trygga i skolan för att deras inlärning inte ska påverkas av att de är otrygga. Vi har kommit fram till att inlärningen påverkas om man inte är trygg i sig själv.

 • 313.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Isberg, Linnea
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Johansson, Anette
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Koncernchefens rättsliga ställning och ansvar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det finns två olika typer av koncernchefer, de som blivit utsedda och de som endast kallas för det. Det är endast den som är utsedd som kan inta en rättslig ställning som koncernchef. Då koncernchefen har en organställning, såsom VD eller styrelseledamot, intar denne den rättsliga ställning som organställningen innebär. Om koncernchefen inte har någon organställning kan denne få en rättslig ställning genom ställningsfullmakt eller genom delegation från styrelsen.

  Vid helägt dotterbolag kan koncernchefen ge bindande direktiv till styrelsen i dotterbolaget. För att koncernchefen ska kunna ge direktiv till styrelsen i icke helägt dotterbolag krävs det att detta går genom bolagsstämman. För att koncernchefen ska kunna företräda dotterbolaget krävs att dotterbolagets styrelse ger särskild firmateckningsrätt.

  Skadeståndsrättsligt bör en koncernchef bedömas efter om denne har en organställning eller inte. Då denne har en organställning och agerar som detta ska dennes agerande bedömas efter de associationsrättsliga reglerna, det vill säga ABL 15 kapitlet. Då koncernchefen inte har en organställning bör dennes agerande bedömas enligt de allmänna skadeståndsrättsliga reglerna i SkL eller enligt sysslomannareglerna i HB 18 kapitlet.

 • 314.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Johansson, Anette
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Intern kontroll - social vs formell - vad påverkar inslaget?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad som påverkar inslaget av social respektive formell kontroll inom den interna kontrollen. En modell har framtagits, vilken består av ett flertal faktorer; såsom kön, ålder, högsta utbildning, vidareutbildning, medbestämmande, påverkan, arbetslivserfarenhet, avstånd till arbetsplats, kommunikation umgänge och sammanhållning, samt den interna kontrollen i form utav COSO-modellen. Denna modell ska hjälpa oss att försöka få fram om det finns några samband mellan den individuella faktorn och inslaget av social respektive formell kontroll inom den interna kontrollen. Undersökningen är utförd på nämndnivå, barn- och utbildningsnämnden, i tre mindre kommuner runt om i Skåne. För att få fram inslaget av social respektive formell kontroll inom den interna kontrollen intervjuades den ansvariga för intern kontroll inom varje nämnd. För att få fram de olika faktorer som kan tänkas påverka inslaget genomfördes en enkätundersökning, via mail, till alla rektorer inom respektive kommun. Utifrån modellens faktorer har elva hypoteser framtagits och sedan empiriskt prövats. Då underlaget i denna undersökning var ringa kunde inga statistiska säkerställningar av hypoteserna göras utan endast empiriska indikationer på dess relevans. Den empiriska prövningen visade att faktorerna kön, vidareutbildning, arbetslivserfarenhet samt avstånd till arbetsplats påverkar inslaget av social respektive formell kontroll inom den interna kontrollen.

 • 315.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kransberg, Ann
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogens samspel med flickor och pojkar i leken 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte är att undersöka hur pedagogen, i förskolan, handlar i leken utifrån ett genusperspektiv. Vi använder oss av en kvalitativ metod och har observerat med hjälp av filmkamera och löpande protokoll. Undersökningsgruppen består av fyra pedagoger och elva barn i åldern ett till två år. I litteratur delen lägger vi tyngdpunkten på hur könskoderna i läroplanen sett ut ur ett historiskt perspektiv fram till nutid samt vad forskning visat om de yngre barnens lek och leksaker, pojkar och flickors lek samt pedagogens roll i leken. Våra frågeställningar är att ta reda på hur pedagoger bemöter och agerar i barns leksituationer sett ur ett genusperspektiv samt hur de jobbar för att eftersträva läroplanens bestämmelse att motverka traditionella könsmönster och könsroller i leken. Vår undersökning visar att pedagogerna tillbringar mest tid i pojkarnas lek. Pojkarna får mer bekräftelse och mer uppmärksamhet än vad flickorna får. Det är pojkarnas intresse som dominerar i de gemensamma lekarna och när pedagogerna inbjuder till lek. Följaktligen ser vi att flickorna inte får lika stor plats i leken som pojkarna och läroplanens mål om att flickor och pojkar ska få samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller inte uppnås.

 • 316.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Norlin Holgersson, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskollärares och barns uppfattning om hälsofrämjande arbete på förskolan2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskningen visar att introduktion av goda hälsosamma vanor för barn i tidig ålder bidrar till en hälsosammare livsstil som vuxen.

  Syftet är att ta reda på hur pedagogerna arbetar och resonerar kring begreppet hälsa med fokus på fysisk aktivitet och kost. De medverkande pedagogerna i undersökningen har en medvetenhet och kunskap om rörelsens betydelse och arbetar praktiskt med detta dagligen, bland annat genom utevistelse, rörelselek, gymnastik samt promenader till skog och mark. Det förekommer även matråd på förskolorna där pedagoger tillsammans med de kostansvariga kan vara med och påverka.

  Förskollärarna anser att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande i förskolan för att ge barnen kunskaper och etablera grunda sunda vanor för livet.

 • 317.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rubin, Christin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Patienters erfarenheter och behov av informationsgivning gällande sexualliv vid hjärt- och kärlsjukdom: en litteraturstudie ur ett patientperspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cardiovascular disease is the most common endemic disease in Sweden and many patients may experience problems with their sex life. A person's sex life is linked to perceptions of health, and one of the nurse's roles is to promote health and relieve suffering.

  The aim of this study is to examine, from a patient’s perspective, aspects of disclosed information regarding the sex life of patients with cardiovascular disease.

  Method: A literature review of ten articles which includes both qualitative and quantitative approach is studied and the results are compiled using the manifest content analysis.

  Results: The needs and experiences of patients as well as their preferred choice of information concerning sex vary. Some patients feel that the available information about sex life is sufficient, while others feel that the information is both insufficient and inadequate. Patients prefer a combination of both written and verbal information. The study also revealed that patients may experience embarrassment and shame when asked about their sex life.

  Conclusion: Information about the sexual life of patients with cardiovascular disease should be designed according to the individual needs of the patient.

 • 318.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sach, Dzeneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Likvärdighet - en relationsfråga?: En undersökning av förskollärares uppfattningar om en likvärdig utbildning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare uppfattar en likvärdig förskola för alla barn. Vi har utgått från en kvalitativ metod i form utav semistrukturerade intervjuer. Sex förskollärare från tre olika förskolor inom samma verksamhetsområde har intervjuats med syftet att undersöka deras uppfattningar om en likvärdig utbildning, samt hur de beskriver att de arbetar med likvärdighet. Vi har analyserat vårt resultat utifrån Aspelin och Perssons (2011) fyra nivåer av relationell pedagogik. Utefter vårt resultat gavs vi uppfattningen om att likvärdigheten snarare sätts i ett omsorgsperspektiv än i utbildningsyfte. 

 • 319.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Thorsson, Gunilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Den goda relationens betydelse: en aktionsforskning i grundsärskolan inriktning träningskola och gymnasiesärskolans individuella program.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och analysera fyra teammedlemmars syn på hur den goda relationen mellan lärare och elever ligger till grund för att elever inom grundsärskolan inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program når upp till målen i läroplanen språk och kommunikation. Mer preciserat vill vi belysa teammedlemmars uppfattningar av goda relationers betydelse för måluppfyllelse inom ämnesområdet “språk och kommunikation”. Alla elever påverkas och är berörda av den dagliga kontakten med vuxna i skolan oavsett skolform, att bli sedd och förstådd utifrån sina egna förutsättningar och behov. Många gånger ser vi som speciallärare det som en självklarhet, vilket det inte alltid är. Under vår utbildning till speciallärare mot utvecklingsstörning har relationens betydelse ofta diskuteras och hur vi som speciallärare kan påverka elevens lärande.

  Med våra frågeställningar har vi fått fram en samlad empiri som ger oss ett resultat att analysera. Dessa lyder; vad är goda relationer i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program, vilka framgångsfaktorerna är kring en god relation i teammedlemmens förhållningssätt mot elevens utveckling i elevens proximala utvecklingszon, samt på vilket sätt har teammedlemmen fått en djupare förståelse genom att ha fördjupat sig i kursplaner och formativ bedömning för lärande.

  Studien genomfördes som en aktionsforskning i våra egna verksamheter, totalt deltog fyra teammedlemmar i en triangulering där vi använt stimulated recalls, observation och intervju vilket tillämpades under ett lektionstillfälle. Resultaten visar på att teammedlemmarna såg den goda relationen som en värdefull framgångsfaktor för att lyckas nå eleverna i sin undervisning. Flertalet av respondenterna ansåg att en viktig ingrediens var att ha tålamod och låta eleven få ta sin tid för att gå vidare i sitt lärande. Vår studie tar stöd av det sociokulturella perspektivet där elevers interaktion och aktiviteter i vardagliga sammanhang sker samt den dyadiska interaktionen, där elevers deltagande i möten och relationer ständigt äger rum.

  Av resultaten kan vi se att teammedlemmarna har ett stort behov av att få mera kunskaper kring de undersökta ämnesområden kollegialt lärande och formativ bedömning. Då vi har sett ett stort behov av teammedlemmars insikt i sitt eget lärande har vi funnit att aktionsforskning är av betydelse för utveckling av verksamheten i särskolan.

 • 320.
  Andersson, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Tufvesson, Malin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Barnavårdsutredningar i tid eller otid?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to investigate social workers and managers experiences of ending child welfare investigations within the statutory period of four months. We also investigated their experience of investigation time is used in practice. To get answers for our purpose, we conducted a qualitative study. We strategic selected three social workers and four managers to our interviews.

  The results showed that both social workers and managers have experience with child welfare investigations that are not completed within the statutory time. A township that departed had no experience. Reasons for child welfare investigations not being completed within four months were high case load, staff shortages and that the documentation was neglected due to new urgencies. This was due to an organizational problem. The results showed that there was a distinction between the reasons for an extension of the investigation which is legal with what is stipulated in practice. Our conclusions are that high workload leads to child welfare investigations prolonged longer than the statutory period and that investigations may have lower quality. When laws are not followed and documentation are neglected that affects the client's legal security.

 • 321.
  Andersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att arbeta hälsofrämjande i skolan: en intervjuundersökning av pedagoger/personal2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Stödjande och inspirerande miljö i hem och skolor, anses bidra till att introducera hälsosamma vanor i en tidig ålder. Undersökningen syftar till att beskriva hur pedagoger/personal som arbetar på två skolor i centrala skåne resonerar och agerar kring begreppet hälsa, med fokus på måltider, rörelse och sömn. Vi vill även få reda på hur de uppfattar att de arbetar med detta. Fem personer intervjuades (klasslärare, idrottslärare och kökspersonal). Resultatet visar att samtliga arbetar praktiskt med vad som de uppfattar ingå i hälsofrämjande arbete, men på olika sätt. Samtliga medverkande pedagoger arbetar praktiskt med hälsan, genom att till exempel vara goda förebilder, arbeta med teman, ha uteverksamhet med mera. Kökspersonalen förmedlar hälsan, genom den mat de serverar under skoldagen. Samtliga intervjuade är medvetna om att det finns vissa riktlinjer som de ska följa. Slutsatsen är att hälsan är viktig i skolan eftersom skolan har möjlighet att ge barnen kunskaper och etablera goda vanor för livet, men dessutom kan de undersökta skolorna/klasserna alltid bli ännu bättre på att arbeta med hälsofrämjande vanor.

 • 322.
  Andersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Min syster är särskild -upplevelser av att växa upp med ett syskon som har ett funktionshinder2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Growing up with a functionally disabled sibling can bring joy and positive experiences, but also complications. The purpose of this paper is to describe the experience of growing up with a functionally disabled sibling. I have chosen to focus the examination on how individuals with functionally disabled siblings believe they have been affected by their relationship to their functional disabled sibling and whether it has continued to affect them in adulthood.

  The examination was qualitative and conducted through interviews. The results showed that siblings of functionally disabled individuals tend to grow up with strong feelings of responsibility and anxiety that continue to affect them into adulthood. The investigation further showed that all interviewed chose occupations in care, and that they give great attention to relationships to others. I have used Maslow's hierarchy of needs as a comparison to examine whether these needs are affected by the special relationship. My conclusion is that individuals with functionally disabled siblings are affected in various ways by the special situation in their upbringing. Those interviewed for the purpose of the examination have many common experiences that can be traced to their upbringing, though there were also in some cases differences between the subjects where experiences diverged. There is nothing in the results of my examination that indicate that the needs according to Maslow would be affected in a negative way. Hardship in childhood and adolescence has given experiences that have enriched the interviewed subjects. They have retained a feeling of identity and developed through the experience of their relationship with a functionally disabled sibling.

 • 323.
  Andersson, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Collin, Jenny
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjuksköterskors attityder till patienter med övervikt inom sjukvården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Overweight is a growing problem in society leading to increased work absences and increased cost to society. In their work situation nurses sometime meet patients with overweight. To be able to help patients with overweight nurses should approach patients with overweight with an attitude that doesn´t offend them. Aim: The aim of this literature review was to examine nurses attitudes towards patients with overweight in nursing care. Method: This study was carried out as a literature study based on twelve scientific articles where of four was qualitative articles and eight was quantitative articles. Result: Four main categories and two sub categories identified as essential for nurses attitudes towards patients with overweight. The main categories were: Nurse´s attitudes and experience of patient with overweight, Nurse´s attitude towards patient with overweight in relation to own weight, Nurse´s attitude based on insecurity and fear and Nurse´s attitude to take up the subject obesity. Conclusion: The result of this study show that increased knowledge and increased reflection can help nurses to be professional and neutral when meeting people who are overweight.

 • 324.
  Andersson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rönnqvist, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilderboken i förskolan – ett pedagogiskt redskap för att främja muntlig språkutveckling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn pedagogerna har på bilderböckers betydelse för barns muntliga språkutveckling. Vi vill undersöka om pedagogerna på förskolan anser att de genom bilderböcker främjar barns språkutveckling och hur de i så fall går tillväga. Vi vill även undersöka om deras uppfattning om sitt arbetssätt stämmer överens med förskolans uppdrag. Undersökningen genomfördes i form av enkäter som lämnades ut till 20 olika förskoleavdelningar med barn i åldern tre till fem år. Undersökningen visade att bilderböcker används på samtliga avdelningar. Samtliga pedagoger anser att användandet av bilderboken främjar barns muntliga språkutveckling. De anser vidare att barns muntliga språkutveckling kan stimuleras genom att bilderböcker används som ett pedagogiskt redskap i olika sammanhang och på olika sätt. Undersökningen visar att pedagogerna använder sig av högläsning, boksamtal, flanosaga, temaarbete, återberättande, att berätta till bilder, eller som lugnande aktivitet och vid vila. Genom att använda olika metoder när man samtalar om bilderbokens innehåll stimuleras barnets språk, bland annat ord- och begreppsförråd, deras förmåga att samtala med andra och en förståelse för

  språkets uppbyggnad. De svar som pedagogerna gett i undersökningen visar att de är medvetna om förskolans uppdrag och att de strävar mot att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barngrupperna.

 • 325.
  Andersson, Marina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Gränsdragning mellan två yrkesroller: en studie med fokus på upplevelsen av det sociala samspelet inom arbetsgrupper bestående av förskollärare och barnskötare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: På dagens arbetsplatser finns det ofta en mängd olika yrkestitlar representerade med yrkesutbildningar på skilda nivåer. Syftet med studien är att undersöka hur barnskötare och förskollärare ser på yrkesrollerna och dess samspel. Syftet är att synliggöra hur det ser ut i en verksamhet, där arbetsgrupper innehåller olika yrkeskategorier. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan de olika yrkeskategorierna gällande status, ledarskap, ansvar och uppgifter?

   

  Metod: Studien är kvalitativ. Insamlingen av material gjordes genom djupintervjuer och med hjälp av ett frågeformulär som besvarades via internet. Målet med studien var att fånga hur informanterna upplever sitt yrke. Studien gjordes utifrån tanken att yrkesgruppernas arbetsuppgifter ligger nära varandra trots skillnaderna mellan yrkeskategoriernas utbildningsnivå. Studien gjordes inom barnomsorgen på ett antal förskolor med förskollärare och barnskötare.

   

  Analysen: Datamaterialet kodades in i kategorier som grundar sig på meningskategorisering och meningskodning. Analysen presenteras sedan som en sammanhängande text.

   

  Resultat: Hur kunskapen fördelar sig på, mellan barnskötare och förskollärare, verkar bero i hög grad på hur länge individerna har varit yrkesverksamma, och i betydligt lägre grad på de skillnader som skapas av utbildningsnivån. Oavsett yrkesgrupp läggs primär fokus på att skapa en trygg miljö för barnen. Status har mycket liten inverkan på samspelet mellan arbetsgruppen. De skillnader i status som framkommer är att förskollärare har fler privilegier, exempelvis förskollärarträffar, än vad barnskötare har.

 • 326.
  Andersson, Martin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  In the Name of God: en studie om hur religiösa budskap kommer till uttryck i hårdrockstexter2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur religion kan användas samt komma till uttryck i hårdrockstexter. Undersökningen har skett genom analys av åtta olika låttexter, som belyser olika aspekter av religionen. Analysen tog fasta på texternas religiösa budskap, användandet av eventuella religiösa metaforer samt hur texterna kan ses som en del av en religiös mångfald. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk utgångspunkt. Som teori valdes Rodney Starks ”fortlevnadsteori” som utgår från den ”rational choice”-teoretiska modellen. Resultatet av undersökningen visade på en stor bredd av budskap. I ett av fallen kunde en vädjan om att börja tro på Gud uttydas, i två andra fanns en underton av varning för destruktiva sekter, två av texterna kritiserade kristendomen utifrån två olika aspekter och slutligen fanns två texter med ett direkt sataniskt och individualistiskt budskap. Direkta religiösa metaforer förekom endast i två texter. Vad gäller den religiösa mångfalden kunde man konstatera att texterna i flera fall kan vara ett uttryck för detta. Detta gäller inte minst i en tid då privatreligiositet sakta utkonkurrerar den organiserade, traditionella religionen och med tanke på de närmast religiösa känslor som musiken kan väcka hos lyssnaren. Detta förklaras genom att tron finner nya sätt att nå ut till människor, vilket även är relaterat till hur samhällsmönstret förändras.

 • 327.
  Andersson, Martin
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  När järnhästarna kom till stan: En studie av järnvägsdebatten i Kristianstadsbladet 18592010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den diskussion som fördes kring järnvägen innan den södra stambanan grenade ut sig till Kristianstad. Studien tar sin utgångspunkt i år 1859, drygt fem år innan byggandet från dagens Hässleholm påbörjas. Genom att utgå från insändare till tidningen Kristianstadsbladet detta år vill uppsatsen belysa vilka frågor som var mest tongivande i diskussionen, vilket eventuellt motstånd som fanns mot järnvägen samt utifrån vilka aspekter och intressen man argumenterade. Metoden som har använts är en kvalitativ textanalys med en historiematerialistisk ansats som utgångspunkt. Resultatet av studien visade att de mest framträdande frågorna i diskussionen var hur banan skulle finansieras och var exakt banan skulle gå. Studien visade även att det inte fanns något större motstånd mot järnvägsbygget, vilket så var fallet på vissa andra håll i Sverige. De vanligast förekommande argumenten för ett byggande utgick oftast ifrån ekonomiska aspekter kring järnvägens lönsamhet.

 • 328.
  Andersson, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lundgren, Björn
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Magnus
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svenska skattetilläggets förhållande till Europakonventionens artikel 6 - är den nya lagregeln (2003: 211) tillräcklig?Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det har länge debatterats huruvida de svenska skattetilläggsreglerna är förenliga med de krav som Europakonventionen ställer upp i artikel 6. Efter att Sverige blev fällda av Europadomstolen i fallen Janosevic mot Sverige och Västberga Taxi AB & Vulic mot Sverige har regeringen gjort justeringar i skattebetalningslagen och taxeringslagen, med syfte att göra den svenska lagstiftningen förenlig med Europakonventionens krav.

  Syftet med vår uppsats har varit att undersöka om den nya lagregleringen är förenlig med Europakonventionens artikel 6 eller om Sverige riskerar att fällas ytterligare fler gånger av Europadomstolen rörande det svenska skattetillägget. Vi har använt oss av en rättsdogmatisk metod som innebär att vi har använt oss av lagstiftning, förarbeten, praxis och befintlig doktrin för att undersöka vårt syfte på bästa möjliga sätt. Vi undersökte den framförda kritiken mot den nya lagregleringen samt de punkter där Sverige blev fällda av Europadomstolen. Dessa punkter har vi sedan jämfört med den nya lagstiftningen för att granska om den var tillräckligt ändrad för att Sverige i framtiden inte skall riskera att fällas av Europadomstolen.

  Vi konstaterade att Sverige inte har gjort fler lagkorrigeringar än man var tvungna till. Detta kan bero på att man var nöjd med befintligt lagrum och ändrade därför endast det som Sverige var tvungna att ändra på, för att vara förenliga med Europakonventionens artikel 6. De områden vi ställer oss tveksamma inför vid ett eventuellt framtida mål är hållbarheten i beviskravet, oskuldspresumtionen och slutligen skälig tid.

  Vi tycker att regeringen borde ha anpassat skattetilläggsreglerna fullt ut eftersom en eventuell ny fällande dom skulle bidra till en ny lagreglering som är både tidskrävande och kostsam.

  _______________________

  It has been widely debated whether the Swedish regulation concerning tax surcharges is in accordance with the requirements stipulated by Article 6 of the European Convention. After Sweden being convicted by the European Court of Human Rights in the Janosevic and Västberga AB cases, the Swedish Government has adjusted the SBL and the TL in an attempt to ensure that legislation is in alignment with the requirements of the European Convention. The aim of this dissertation is to investigate whether this new legislation is in accordance with the requirements stipulated by Article 6 of the European Convention, or whether Sweden is in danger of further convictions by the European Court of Human Rights on account of its tax surcharges. To fulfil the aim of this dissertation we have studied legislation, legislative history, practice and doctrine when possible. We have analysed the criticism given to the new legislation and the items where the European Court of Human Rights has convicted Sweden. These items have been compared to the new legislation to examine whether the European Court of Human Rights has adequately adjusted the legislation in order to reduce the possibility of a future conviction. We found that Sweden has made no alterations to its legislation apart from those absolutely necessary in order to be in alignment with Article 6 of the European Convention, possibly because Sweden was satisfied with its former legislation and therefore minimised the alterations. The areas where we sense the possibility of future problems are those concerning requirements regarding evidence, the presumption of innocence and finally within a reasonable amount of time. We believe that the Swedish Government ought to adjust the regulation concerning tax surcharges fully, since a future conviction would lead to further adjustments of the legislation, which is both time-consuming and costly.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 329.
  Andersson, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Magnus
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svensson, Christian
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Revisorns roll i nystartade företagIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I den allmänna debatten om revisorer diskuteras bl.a. revisorns oberoende och hur det kan påverkas av revisorns roller som rådgivare till och granskare av ett företag. Vi ville undersöka inom vilka områden revisorn bidrar med rådgivning och få en uppfattning om hur detta eventuellt kunde påverka oberoendet mellan revisorn och ett nystartat företag. Vi valde att undersöka nystartade företag då vi inte funnit några tidigare studier på just den här kombinationen, revisor/nystartat företag.

  I vårt syfte att undersöka revisorns roll i nystartade företag har vi tagit reda på de vanligaste problemområdena, som nystartade företag upplever, och i vilken mån revisorerna hjälpt till som rådgivare. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer där respondenterna bestod av tre revisorer och ägarna till tre nystartade företag. Vi använde ett kvalitativt tillvägagångssätt för att finna svaren. Detta ledde till att vi hittade och har redogjort för ett antal tongivande drag, som utmärker revisorns roll i nystartade företag.

  Resultatet av undersökningen visar att det finns ett förväntningsgap mellan revisorerna och de nystartade företagen. Revisorernas lösning på problemet var att ständigt informera de nystartade företagen om deras roller i företaget. Undersökningen påvisade även att revisorns arvode och revisorns oberoendekrav var två faktorer som påverkade de nystartade företagens efterfrågan på rådgivning. Vi anser att dessa hinder kan lösas och ger därför förslag i uppsatsen hur man kan lösa dessa problem.

  _________________________

  In the public debate, the auditor independence is often discussed and how that might be affected by his role as a counsellor to and auditor of a company. We wanted to examine in what areas the auditor contributes with guidance and get an idea of how this might affect the auditor’s independence in relation to a newly formed company. We chose to examine newly formed companies since we haven’t found any previous studies of this combination, auditor/newly started business.

  The purpose with our essay has been to examine role of an auditor in newly started companies. We have found the most common problem areas that the companies experience and also in which areas the auditor contributes with guidance. We used qualitative interviews of three auditors and the owners of three companies to investigate the relation between the auditors and the companies. We found and describe a number of aspects that distinguish the auditor’s role in the companies.

  The result of the investigation shows that there is a gap in expectations between the auditors and the companies. The auditors solution on this problem is to constant inform the company managers about the auditor’s role. The investigation also showed that the fee charged by the auditor and the independence requirement were two factors that affect the company’s demands for guidance. We believe that these obstacles can be solved in the essay we make some suggestions on how these problems may be solved.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 330.
  Andersson, Martina
  Kristianstad University. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Kommer man till himlen när man dör?: En studie om vad människor tror händer efter döden2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om vad människor tror händer efter döden från förr tills idag. Syftet och den övergripande huvudfrågan var att undersöka vad människor tror händer efter döden för att kunna jämföra vad människor trodde förr med vad de tror idag. Den historiska bakgrunden behandlar vad människor trodde hände efter döden förr och vad människor tror händer efter döden idag. Tiden som behandlas sträcker sig från uppkomsten av den äldsta kristendomen fram till 2000-talet.  För att kunna få fram ett resultat användes två metoder, textanalys och intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre olika åldersgrupper som bestod av barn och ungdomar, medelålders människor och äldre människor. Resultatet visar att människor från olika tider har haft olika föreställningar om vad som händer efter döden, men att det samtidigt finns föreställningar idag som kan härledas till Gamla Testamentet (GT) och Nya Testamentet (NT). Den mest intressanta likheten som syns i resultatet är att många människor, både från förr och från idag, verkar ha haft och har en allmän tro på att själen lämnar kroppen efter döden. Den mest intressanta skillnaden som syns i resultatet är att människor förr trodde mycket på himmel och helvete vilket många människor inte tycks göra i lika stor utsträckning idag.

 • 331.
  Andersson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vilka lärandemöjligheter finns i ett call-centerföretag? Om utvecklingsinriktat lärande, delaktighet, kommunikation och variation 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen syftar till att öka förståelsen för vilka lärandemöjligheter som finns i ett call-centerföretag. Fokus ligger på utvecklingsinriktat lärande och tre faktorer som ingår i utvecklingsinriktat lärande. Dessa tre faktorer är delaktighet, variation samt kommunikation och variationen påverkar delaktigheten genom att man blir insatt i andra arbetsuppgifter och områden i företaget. Studien genomfördes med hjälp av halvstrukturerade intervjuer, observationer och en handledare med anknytning till ämnet pedagogik. Resultatet visar att möjligheterna till lärande i det undersökta företaget utgörs av god kommunikation mellan kolleger och det goda arbetsklimatet. De hinder för lärande som finns i företaget utgörs av låg variation och låg delaktighet. Studien visar också att den personal som arbetat länge i företaget generellt sett har ett stort intresse av företaget och bland dem finns en stark ambition att öka delaktigheten och variationen bland annat med hjälp av varierade arbetsuppgifter, intervjuarråd och fler möten för intervjuare.

 • 332.
  Andersson, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Boberg, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rektorer-Klasslärare-Specialpedagoger - vilka kunskaper har de om stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka vilka kunskaper rektorer, klasslärare och specialpedagoger har om stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi vill även undersöka om det förekommer skillnader i kunskap mellan de olika yrkesgrupperna. Utifrån intervjuer har vi fått insikt i vad yrkesgrupperna känner till angående hjälpmedel, anpassningar och styrdokumentens innehåll vid stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. En av slutsatserna vi har dragit är att kunskapen skiljer sig mellan yrkesgrupperna. Rektorn är den som har mest kunskap om handlingsplan och andra teoretiska handlingar medan specialpedagoger och klasslärare har en mer omfattande kunskap om den dagliga verksamheten och dess problematik. Gemensamt för alla yrkesgrupperna är kunskapen om styrdokumenten.

 • 333.
  Andersson, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskolebarns spontana musicerande under fri lek2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om hur förskolebarn använder sig av spontansången i den fria leken. Undersökningen grundar sig på observationer av en barngrupps fria lek som genomförts under en vecka. Syftet var att få en inblick i förskolebarns spontansång för att bättre kunna ta tillvara på deras intresse i den planerade verksamheten. För att få reda på om det finns något samband mellan pedagogers planerade musikaktiviteter och barns spontansång har det observerats en planerad sångsamling, samt genomförts en intervju med pedagogen som höll i aktivitet. Resultaten visar att förskolebarn använder sig av spontansången på flera olika sätt, de sjunger både kända sånger och hittar även på egna sånger av olika slag. Denna sången visar sig i olika lekformer både inomhus och utomhus, bland annat i regellekar, rollekar och fordonslekar. Undersökningen visar att vissa barn använder spontasången mer aktivt än andra.

 • 334.
  Andersson, Mary-Ann
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rebecka, Nilsson
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Financial or performance auditing?: the role of elected auditors in Swedish municipalities2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to see if the elected auditors in the Swedish municipalities focus more on financial or on performance auditing in the audit report. This is a very important question today in the public sector because of the change in the elected auditor’s duties and responsibility. The public organizations management and accounting today are influenced by the private sector; therefore there must be a change in the elected auditor’s role in the public organization.

  The investigation was done by going through the audit reports of the municipalities of Sweden. The factors looked at were connected to both financial auditing and performance auditing and public management and accounting. Besides looking for factors, the number of words connected to each factor was counted. Since we only received audit reports from 232 out of 290 municipalities, our result is a little skewed representing the larger municipalities.The results from this study is that there is significantly more information concerning financial auditing rather than performance auditing in the audit report in the municipalities of Sweden. Also the political majority has no effect on the content of the audit report, nor do the political parties affect the amount of information concerning financial or performance auditing. The study also shows that the use of professional auditors in the municipalities can affect the content of the audit reports, both when it comes to financial and performance auditing.

 • 335.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Andersson, Chanette
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Omvårdnad av patienter med cancer inom palliativ vård: en litteraturstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancersjukdom är bakomliggande orsak till över 90 procent av alla registrerade dödsfall på specialiserade palliativa vårdenheter i Sverige. Målet med omvårdnaden inom palliativ vård är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt för patienten oavsett diagnos. Det symtom som cancer oftast förknippas med är smärta och flertalet patienter inom palliativ vård har behandlingskrävande smärta. Sjuksköterskan tillhör den yrkesprofession som oftast står närmst patienten och bedömer patientens problematik. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att lindra lidande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad inom palliativ vård av patienter med cancer. Metod: Studien var en litteraturstudie baserad på en analys av tio vetenskapliga empiriska studier inom ämnesområdet. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kategorier: sjuksköterskans erfarenhet av att använda och söka kunskap, att främja livskvalitet, att stödja anhöriga samt oförmåga att påverka. Slutsats: Resultatet visade att sjuksköterskan har kunskapsbrist vid omvårdnad av patienter med cancer inom palliativ vård. Det är främst inom behandling av cancerrelaterad smärta som kunskapsbrist förekommer. Genom litteraturstudien kan sjuksköterskor få ökad kunskap om vilka erfarenheter deras kollegor har inom ämnesområdet för att själva utvecklas och kunna erbjuda god omvårdnad av patienter inom palliativ vård.

 • 336.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Grahn, Cindy
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Har aktiv fondförvaltning något värde?: en kvantitativ studie om aktivitetsgraden i aktivt förvaltade fonder2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For decades, the problem of portfolio management has been discussed, specifically the comparisons between the opposite poles ‘active’ and ‘passive’ management. Previous research has shown that passive management is preferred over active management, predominantly because of the expensive management fees, as well as proponents assuming an efficient market. The subject area is a well- explored area yet, highly relevant. Previous research has not highlighted the trading frequency in actively managed funds and an implication for further analysis within this area was given.

  The purpose of this paper is to analyze whether the frequency of trade in actively managed funds may explain the risk-adjusted return, taking into account the management fees. A deductive approach will be applied to the development of existing theory. Based on the thesis purpose, a quantitative method was applied. As well as analyzing the information assigned by the mutual fund companies’ fund reports for conducting tests at different time periods.

  Results of the thesis are based on 81 actively managed funds, indicating that it is not possible to reveal that, a higher frequency of trade will lead to a higher risk-adjusted return. Likewise, a higher management fee is not justified by the level of activity. The outcomes of the analysis are depicted through tables to provide a visualization of the statistical and analytical questions explored. Suggestions for future research include; consideration of what the fund companies define as requirements that will be classified as actively managed funds.

  Based on the above notions the frequency of trade is a new approach to the evaluation of active management. Investors are presumed to have a known interest in what stimulates high management fees and how the money invested will be managed. With respect to the conclusion of this study; the level of the frequency in trade does not add any value.

 • 337.
  Andersson, Max
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Öhman, Eric
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Konsumtionsval, uppfattningar och inställningar: vad utgör studenters attityder till fermenterade drycker?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fermentation is a process that mankind has used since the first civilizations. These ancient methods are still being used today and fermented beverages has since the last few decades gained an acceptance over the world and is considered a trend. The aim of this study was to study students’ attitudes toward fermented beverages with low or no alcoholic contents, with a focus on the knowledge about these beverages, why and when they are consumed and also in what context. The study consisted of an initial shorter questionnaire which was distributed to students at the Kristianstad University, Sweden followed by an individual semi-structured interview. The results showed great variations regarding the students’ knowledge of fermented beverages and if they had tried any of these. The students’ attitudes were characterized by values and norms and the results from the questionnaire showed that many individuals consumed fermented beverages for its health-promoting effects. Instead of drinking alcoholic beverages and also to try something new. This also emerged from the interviews where health and environmental awareness were important reasons as to why fermented beverages were consumed, but also curiosity over trying something new. The results from both the questionnaire and the interviews showed that these beverages were consumed at dinner, parties or other social gatherings. All informants agreed that fermented beverages derive complex attributes and that maybe it might be these attributes that makes it possible for these beverages to take on a large audience as they do today. From this study a conclus

 • 338.
  Andersson, Medeleine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jönsson, Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi Identifiering och pedagogiska åtgärder för barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i förskolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att ta reda på om det går att identifiera de barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi redan i förskolan. Vi frågade oss hur pedagogerna i så fall kan identifiera barnen samt hur vi kan underlätta för barnen i deras senare läs- och skrivinlärning.

  För att ta reda på detta har vi intervjuat fyra logopeder och en specialpedagog som arbetar med barn med språkstörningar eller läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Resultaten visar att det går att identifiera barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter redan i förskolan. Barnen har svårt att rimma, kan inte sätta ihop/ta isär ord, kan inte lyssna ut ljud i ord, är inte intresserade av att lyssna på böcker. Det bör nämnas att alla barn som har dessa svårigheter i förskolan inte får läs- och skrivsvårigheter senare i skolan.

  Våra slutsatser är att pedagogerna kan hjälpa barnen genom att träna deras språkliga medvetenhet, vilket alla barn har nytta av även de som inte ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt att ju tidigare barnen blev identifierade desto mindre svårigheter får de senare i skolan.

  Vi ger även en översikt över tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i litteraturen.

 • 339.
  Andersson, Mikaela
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Landhager, Elin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Keep the spirit": cultural differences after an acquisition process2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mergers and acquisitions have received much attention through the years due to the waves of modernity it has implicated. Three crucial aspects that can shape a merger or an acquisition are culture, leadership and human resource management. These aspects are studied and analyzed in a Swedish company that has been involved in an acquisition process with a French company. 

  The purpose of this dissertation is to explore the role of culture, leadership and human resource management in an acquisition process between a French/Swedish company. An abductive research approach is adopted for the research since a mixture between inductive and deductive research approach is used. The method chosen was semi-structured interviews, which was fulfilled with the management team in the chosen company as well as with a consultant. 

  The findings of the study are that the three aspects have an impact on the acquisition process where culture is the most central. The culture had a significant impact on the acquisition process and affected the leadership and the human resource management within the company as well. In the company studied, the human resource management was lacking and found that communication is crucial during an acquisition process. 

  The limitations are that only one company is studied and the aspects are limited to culture, leadership and human resource management. The original value of the study can give a clearer picture on how the three aspects affect each other and the total acquisition process. Suggestions for further research include analyzing additional processes and cultures, not only the ones chosen in this dissertation.

 • 340.
  Andersson, Monica
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Bokföringsbrott: ansvarsfrågan2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are today no existing demands of special accounting knowledge required when running a business. If the book-keeping contain accounting failures it can lead to responsibility for a crime. In absence of accounting knowledge the owner of the business could be responsible for accountancy crime without knowing it. Accounting is often prerequisite in finding accountancy crime. The role of the entrepreneur is to make profitable earnings, pay taxes, and make decisions in the interest of the business. The owner is always held responsible for the book-keeping even though an accountant is hired. The penalty for accountancy crime facing the owner are fines and conditional sentence and jail. The public and the auditor have different opinions of what an auditor should be responsible for. The auditor has a juridical responsibility of the content in the Auditor´s report according to the law.

 • 341.
  Andersson, Monica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Jonsson, Josefin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Katarina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Anmälningsplikt – vilka faktorer påverkar revisorns beslut om att anmäla vid misstanke om brott? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 1999 infördes lagen som säger att revisorn ska anmäla till åklagare vid misstanke om brott. Sedan lagens införande har det funnits delade meningar om lagen är bra eller dålig. Vissa revisorer anser att lagen är negativ, eftersom de är rädda att ses som statens förlängda arm. Andra revisorer ser lagen som positiv, de ser fördelen med att revisorns roll stärks, vilket kan leda till att de slipper påtryckningar genom hänvisning till lagen. Syftet med studien är att förklara varför vissa revisorer anmäler vid misstanke om brott och andra revisorer inte gör det. I undersökningen har vi använt oss av en deduktiv ansats, eftersom det finns mycket litteratur inom området, urvalet är stort samt för att kunna dra generella slutsatser. Utifrån den befintliga teorin på området har hypoteser om kön, ålder, erfarenhet, titel, revisionsbyråns storlek, klientstorlek, arbetskamrater, inställning till anmälningsplikten, konkurrens och klientrelation formulerats. Dessa oberoende variabler testades mot den beroende variabeln anmälningsbenägenhet. I den bivariata analysen kunde konstateras att hypoteserna om ålder, erfarenheten, revisionsbyråns storlek, klientstorleken, arbetskamrater, inställningen, klientkonkurrens och klientrelationen inte kan falsifieras. Analysen visar även att hypoteserna om kön och titel falsifieras. Den multipla regressionsanalysen visade att endast 4,9 % av anmälningsbenägenheten förklaras av andra faktorer än det rättsliga läget. Denna analys visar samband som stödjer hypotesen om klientkonkurrensen. Analysen visar att modellen är signifikant.

 • 342.
  Andersson, My
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Malm, Alexandra
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lusten att lära naturvetenskap kopplat till olika arbetssätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har vi skrivit och undersökt om hur eleverna upplever att deras lust att lära påverkas beroende på vilket arbetssätt som presenteras på lektionerna inom naturvetenskapen; teoretiskt eller praktiskt arbetssätt. Den forskning vi använt oss av i detta arbete framhåller vikten av att eleverna använder båda arbetssätten för att lära sig om naturvetenskap, dock ville vi undersöka om elevernas lust att lära påverkas av vilket arbetssätt vi använder på lektionerna. I vår undersökning har vi använt oss av Design based research för att kunna styra över innehållet av lektionerna för att kunna besvara vår frågeställning. I vår slutsats har vi kommit fram till att elevernas upplevelser av deras lust att lära påverkas marginellt av vilket arbetssätt som används, utan att det är andra faktorer som har större betydelse för deras upplevelser av vad som påverkar deras lust att lära.

 • 343.
  Andersson Mårtensson, Helena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ekberg, Johanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns lärande genom lek: en studie om pedagogers syn på lek för barns lärande2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien handlar om lek och lärande, hur pedagoger förhåller sig till de två begreppen samt hur de ser på deltagande i barnets lek. Vi har även tagit upp lekbegreppet sett ur olika lärandeteoretiska perspektiv, men främst tänkt och skrivit utifrån Vygotskijs sociokulturella lärandeteori. Vi har valt en kvalitativ intervjumetod till vår empiriska undersökning, detta för att få en djupare förståelse för hur verksamma pedagoger ser på begreppen lek och lärande. Resultaten som framkommit visar att lek och lärande inte behöver vara två åtskiljda begrepp utan kan ses som en samspelande helhet.

 • 344.
  Andersson, Nadja
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Petersson Winroth, Markus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det nya måltidskonceptet, salladsbaren: risker vid livsmedelshantering i en offentlig miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Salad bars are a trendy and easily accessible meal option available in most grocery stores. Staff and consumers handle food and equipment at the salad bar daily. There is today no information and knowledge about how people's behavior around a salad bar can affect food safety.

  Purpose: To investigate risks with public food management at a salad bar.

  Method: Hidden observations of staff and consumer risk behavior. Hygiene control of portion packages. Bacterial sampling of surfaces associated with the salad bar followed by a species determination. The aim of the study is to provide a qualitative picture of the hygiene challenges that food management in a public environment may imply.

  Result/Conclusion: The results of the observations show that there are a variety of risk behaviors associated with the salad bar, especially among consumers, which can lead to cross contamination. The hygiene check showed that the average of all portion packages was within the limit of approved hygiene standards. The analysis of bacterial samples taken from different surfaces linked to the salad bar showed that there was a high variety of different bacteria. There is a risk of bacterial spread through people's risk behavior linked to the salad bar. Risks can be prevented through increased knowledge and information on hygiene and norms around salad bars.

 • 345.
  Andersson, Nilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Persson, Margela
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lidande och sorg: vad upplever närstående som stödjande från sjuksköterskan?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: As a nurse you will meet critical ill patients and their relatives. When someone is ill, the whole family will be involved and it is important that the relatives get help with the grief process where the nurse plays a central role. Purpose: The purpose was to describe how relatives experienced the support from the nurse in their suffering and grief. Method: The study was conducted as a literature review and was based on twelve scientific papers. Result: The result showed that relatives to critical ill patients considered that straight and honest information from the nurse was very important. To feel noticed, respected, safe and cared for were other important factors that contributed to that the relatives experienced nurse’s support as satisfactory. Discussion: It is important that the nurse shows her concern about relatives and have the courage to ask in what way they want help in their grief and their suffering. The nurse should also help relatives to maintain some hope even in difficult situations. Conclusion: Nurses need more education in the area and they need experience to be able to face the relative’s needs in their suffering and grief.

 • 346.
  Andersson, Nina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Börjesson, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hållbarhetsredovisning- För Vem?: centrala intressenters möjliga påverkan på icke-statliga företags hållbarhetsredovisning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Companies today face more and more demands from society and stakeholders. It is no longer about just satisfying shareholders, sales and making a profit. Consumers are becoming more aware of products effects and the consequences it has on humans, our environment and the generation ahead of us. NGO:s and society request that companies take responsibility and actions toward a more sustainable business. Many investors analyze companies’ sustainability regarding social and environmental issues when it comes to choosing a company to invest in. Sustainability has been an issue that companies today need to consider in their strategies, and several companies today develop a sustainability report on the side of their annual report. The intent with this report is to show stakeholders that they handle non financial issues such as environmental issues, social rights and business ethics but also what they do and do not do regarding the surrounding environment. How and to what extent they do this is the company’s choice. Since non government owned companies in Sweden do not need to develop a report, it is a free option. Even so, sustainability reporting is a common strategy and complement for companies today.

  The aim for this study is to study the possible effect that central stakeholders hold on companies’ sustainability reports. We also study what companies and stakeholders think about sustainability development and what the expression stands for. This study was undertaken through a literature-study with relevant theories and an empirical study on five non government owned companies that have a sustainability report available on the internet. We have also interviewed four stakeholders, whom according to the companies we interviewed are the most central. By this we receive stakeholder’s perspectives and opinions.

  Our study showed that stakeholders have an impact on the overall sustainability-work but not much impact on the sustainability report. Stakeholders that claimed they had effect on the report were the shareholders and NGO: s. Among other findings was that both stakeholders and companies supported the dialogue and relationship between each other as the main strategy for enhancing sustainability. However the dialogue and relationship did not seem as relevant in the actual creation of a sustainability report. To what extent the report is used by stakeholders and its actual purpose is therefore an aspect we are analyzing.

  Implications of this study show that stakeholders have little impact on sustainability reports and it is stakeholders with most power that have an impact; however, companies agree that stakeholders have impact on the overall sustainability development. Demands from stakeholders are then discussed through dialogues and cooperation. Limitations of this study could be that we focused on stakeholders that companies found most central, maybe we missed some perspectives from other stakeholders. We used telephone and email interviews and that could be a limitation. We could have missed some face to face expressions and opinions that are hard to catch over telephone and e-mail. The main value of this paper is that we interview both companies and central stakeholders and the possible impact they have on sustainability reports. By this we get a wide range of perspectives from both parts, which we have not found in article and theories before.

 • 347.
  Andersson, Ola
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Gage R&R studie på mätutrustning för förpackningsavstånd2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to analyse and understand resolution, repeatability and reproducibility of the measurement system for package distance. The measurement system for package distance is already in use, no Gage R&R has been performed on the system and before spreading use of the system the quality of the system has to be understood and approved

 • 348.
  Andersson, Ola
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Jonas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svensson, Christian
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hur påverkas revisorns subjektiva bedömningar av datorstödd revisionsmetodik?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Revisorns huvudsakliga uppgift kan sägas vara att fungera som en kvalitetssäkrande länk mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade. Den information som de redovisningsskyldiga lämnar ut får med hjälp av revisorns kvalitetssäkring en ökad trovärdighet för de redovisningsberättigade. Metodiken revisorerna använder för att genomföra denna kvalitetssäkring debatteras flitigt. Ett inslag i debatten är den avvägning av struktur kontra subjektiva bedömningar som revisionen kräver. Att följa en tydligt utarbetad struktur kan leda till att utrymmet för subjektiva bedömningar minskar. Vi har valt att i uppsatsen studera denna problematik närmre.

  Fokus i arbetet ligger på den datorstödda revisionsmetodiken som är en del av en strukturerad process, samt hur denna påverkar revisorernas subjektiva bedömningar. Datorstöd har under senare år fått en betydande roll inom revisionsarbetet. Vår studie syftar till att beskriva och analysera hur fyra revisorer uppfattar att deras subjektiva bedömningar har påverkats av datorstödd revisionsmetodik. Studien baseras på en empirisk undersökning i form av fyra kvalitativa intervjuer.

  Det empiriska materialet tyder på att datorstödd revisionsmetodik inte har någon direkt negativ påverkan på de subjektiva bedömningarna. Respondenterna framhåller snarare positiva påverkansfaktorer som exempelvis att information som tidigare krävde en subjektiv bedömning har blivit möjliga att utvärdera objektivt då teknisk bevisning har blivit mer tillgänglig.

 • 349.
  Andersson, Oskar
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ekenberg, Ola
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Idrott och rörelse i grundskolans lägre åldrar2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om idrott och rörelse i grundskolans lägre åldrar och om hur upplevelser av idrott kan påverka människors inställning till fysisk aktivitet. I arbetet har en enkätundersökning som omfattat 69 elever i årskurs två till fem genomförts. Syftet är att undersöka vad eleverna har för inställning till ämnet idrott och hälsa och hur de ser på innehållet. I undersökningen har även intervjuer med skolans rektor och en fritidspedagog genomförts. Syftet med intervjuerna är att ta reda på dessa betydelsefulla personers inställning till ämnets innehåll och hur de arbetar för att ge eleverna möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen av skoldagen.

  Resultatet visar att en klar majoritet av eleverna på den undersökta skolan ser positivt på ämnet idrott och hälsa. Av resultatet går det också att utläsa att eleverna är väl medvetna om rörelsens betydelse för en god hälsa, lärande och socialt samspel. Ett resultat av intervjuerna visar att skolan arbetar för att skapa bättre möjligheter för fysisk aktivitet.

 • 350.
  Andersson, Paulina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Maria, Berggren
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Matematik i förskolan: en observationsstudie om förskolans lunchmåltid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur matematiken synliggjordes och användes under förskolans lunchmåltid. Många förskolor arbetar idag aktivt med planerade matematikstunder. Från egna erfarenheter av förskolans verksamhet upplever vi att matematik kan vara svår att synliggöra på ett enkelt sätt i barnens vardag För att undersöka vilka matematiska begrepp som användes av förskollärarna samt hur de tog tillvara på barnens eventuella frågor kring matematiska begrepp valdes en kvalitativ studie för att kunna svara på dessa frågeställningar. Som metod användes observationer i form av filminspelning. Studien har analyserats utifrån Vygotskys perspektiv på barns lärande genom att lyfta fram hans tankar om den proximala utvecklingszonen.

   

  Resultatet från samtliga observationer visade att det fanns en hel del matematik runt lunchmåltiden, men att synliggöra den på ett medvetet sätt var inte en självklarhet. Däremot visade resultaten att förskollärarna använde många matematiska begrepp under lunchmåltiden och att barnens frågor oftast togs tillvara på ett betydelsefullt sätt.

45678910 301 - 350 of 5056
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf