hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Petra
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Är fotosyntesen viktig då elever beskriver ett ekosystem?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utröna hur viktig fotosyntesen är när elever beskriver ett ekosystem. I dagens undervisning läggs det mycket tid på att eleverna ska lära sig fotosyntesbegreppet. Tidigare studier har visat att elever har svårt att förstå fotosyntesen, och vi vill med vår studie undersöka om det finns en koppling mellan förståelse av fotosyntesen och användningen av fotosyntesen i beskrivningen av ett ekosystem. Intervjuer med gymnasieelever genomfördes vid två tillfällen. Vid det första tillfället fick eleverna svara på frågor om fotosyntesen och respirationen, och vid det andra tillfället beskrev de ekologin i ett akvarie. På frågan om var fotosyntesen sker har flera av eleverna svarat att den sker i växter. På frågan om hur växten producerar ny biomassa och vad som krävs för att fotosyntesen ska ske, svarar eleverna att det krävs näring, vatten och solenergi. Respiration förklarar några elever med att löven förmultnar och blir till jord. Vid beskrivningen av akvariet har flera av eleverna ett kretsloppstänkande, men endast några få tar upp fotosyntesen som en del i ekosystemet. Det verkar vara så att även om eleverna har relativt god förståelse för fotosyntesen som sådan använder de inte begreppet när de ska beskriva ett ekosystem.

 • 252.
  Eriksson, Ann-Sofie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindblom, Cecilia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Han är kanske inte den bästa pedagogen, men han är personlig och gör så vi förstår" – En studie av gymnasieelevers uppfattning om relationen till sina lärare 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien berör samspelet i lärare-elevrelationen och har ett socialpsykologiskt perspektiv. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gymnasieelever ser på relationen till sina lärare, både så som de upplever att den är och så som de önskar att den skulle kunna vara. Det är således gymnasieelevers uppfattningar som är det centrala i uppsatsen. Arbetet har genomförts genom en djupare litteraturstudie där olika faktorer som påverkar samspelet har belysts, både ur ett lärare- och elevperspektiv. Därtill har åtta gymnasieelever intervjuats. Frågorna var öppna och strukturerade. Studien visar att det sociala samspelet varierar beroende på vilken lärare det handlar om och att det är viktigt för gymnasieelever att lärare är personliga och ser dem som egna individer. Studien visar också att den personliga relationen till lärarna som elever eftersträvar redan förekommer på skolan, åtminstone i viss utsträckning, och att det är något som de vill se ännu mer av.

 • 253.
  Eriksson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sehlin, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den förnyade lärarutbildningen - fritidspedagogens yrkesroll i förändring 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lärarutbildningskommittén fick våren 1997 i uppdrag av regeringen att lägga fram ett förslag om en förnyad lärarutbildning. Betänkandet, att lära och leda en lärarutbildning för samverkan och utveckling, var klart våren 1999 och förslaget lämnades ut på remiss till olika instanser bland annat till de olika förbunden (Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Kommunförbundet). Hösten 2001 startade den förnyade lärarutbildningen på landets högskolor. Vår undersökning är att undersöka vad som låg bakom när regeringen beslutade sig för att förändra lärarutbildningen och vad den förnyade lärarutbildningen kommer att innebära för yrkesgruppen fritidspedagoger. Vi har genom litteraturstudier, kvalitativa intervjuer och granskning av remissvaren från de olika förbunden (se ovan) sökt svar på våra frågeställningar. De anledningar som vi kan se låg bakom beslutet att förnya lärarutbildningen kan sammanfattas enligt följande, samhällsförändringarna, förändringarna inom skolan samt det förändrade läraruppdraget. Vad den förnyade lärarutbildningen kommer att innebära för yrkesgruppen fritidspedagoger är svårt att förutse men de respondenter som vi intervjuat delar en oro inför att deras yrke skall bli urholkat och att deras yrkesroll skall bli otydlig.

 • 254.
  Eriksson, Erika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Österlund, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Krishantering i skolan - hur lärare kan bemöta barn i kris2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur förberedda är egentligen skolorna i dag om det uppstår kriser, och hur bemöter och arbetar lärare med det enskilda barnet som befinner sig i en kris? Dessa är frågor som har väckt vårt intresse. Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om hur vi kan bemöta barn i kris, samt stödja deras utveckling och lärande för att skapa en trygg och lärorik miljö när de befinner sig i en krissituation.

  I litteraturdelen redogörs för forskning om krisens faser, dödsfall, barns tankar om döden, skilsmässa, konsekvenser vid skilsmässa och hur lärare kan bemöta barn i sorg.

  För att få svar på våra forskningsfrågor har vi utfört tio semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurserna F-6. I resultatet framkom det att alla skolorna hade en beredskapsplan för kris. Däremot varierade lärarnas kunskap och insyn om den. Alla lärare hade erfarenhet att bemöta barn i sorg, men de hade olika kunskaper om just ämnet barn i sorg.

  I slutsatsen tas det upp hur lärare kan upptäcka och bemöta barn som befinner sig i kris samt stödja barns utveckling i en krissituation. En viktig slutsats är att om lärare blundar eller är rädda för att prata om svåra ämnen som skilsmässa och död, kommer det att påverka barnens lärande i skolan och det kan även hämma deras identitetsutveckling.

 • 255.
  Eriksson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pettersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elever talar om konflikter - en studie om elevperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter är en del av skolans vardag och både lärare och elever hamnar i olika konfliktsituationer. Meningsskiljaktigheter uppstår dagligen och är något som ofta måste bearbetas i skolan. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever talar om konflikter och konflikthantering i skolan. I arbetet studeras även hur barnen talar om sina känslor kring konflikter och konflikthantering.

  Uppsatsen består av en litteraturdel där några av de grundläggande perspektiven i utvecklingspsykologin lyfts fram. Här presenteras även konflikthanteringsmetoder, omgivningens betydelse och känslor runt konflikter. I resultatet presenteras en sammanfattning samt exempel från intervjuerna. Undersökningsgruppen bestod av 12 elever i årskurs två och tre. Respondenterna har deltagit i enskilda intervjuer av kvalitativ karaktär. De frågeställningar vi har utgått ifrån i undersökningen har varit, Definitionen av en konflikt, känslor runt konflikt och konflikthantering, metoder i klassrummet samt konflikternas innehåll och var de uppkommer.

  Resultatet av vår studie visar att konflikter var något som känslomässigt engagerade eleverna. I studien klargörs att konflikter bearbetas i skolan, både genom konflikthanteringsmetoder och i samspelet mellan elever och lärare. Av intervjuerna ser vi att konflikterna oftast uppstod ute på skolgården, dock fanns det en betydande skillnad om vad konflikterna handlade om beroende på vilken skola eleverna gick i.

 • 256.
  Eriksson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Stiberg, Stina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Självförtroende, koncentration och glädje! Om musicerande och ungdomars skolprestationer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om ungdomars musicerande. Undersökningen utgick från sex klasser på högstadiet. Syftet var att undersöka om det finns något som indikerar på samband mellan aktivt musicerande och högstadieungdomars skolprestationer. Valet av metod var enkätundersökning samt intervjuer. Enkäten gav oss en överblick över ungdomars musicerande medan intervjuerna mer gick på djupet och belyste vilken betydelse musicerande kan ha för ungdomars skolprestationer. Resultatet visar att ett aktivt musicerande stärker ungdomarnas förmåga att hantera stress, planera sin tid och att koncentrera sig. Aktivt musicerande kan även ge ett ökat välmående samt ett stärkt självförtroende. Tidigare forskning visar att flera av dessa faktorer har betydelse vid inlärning.

 • 257.
  Eriksson, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rosqvist, Lars
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mobbning mellan flickor - ett annat sätt att mobbas 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad kunskap i hur den tysta och subtila mobbningen ser ut mellan flickor i skolan, och hur man som pedagog kan skapa sig verktyg för att upptäcka den. Det finns litteratur som behandlar mobbningen som förekommer i allmänhet och synnerhet bland pojkar. Forskningen för hur flickor agerar finns det betydligt mindre av.

  I definitionen tyst mobbning, har det tillkommit nya redskap att använda sig av – nämligen elektroniska medier i form av sms, mms och internet. Teknik som kan användas för att angripa och mobba andra människor.

  I undersökningen har kvalitativa och semistrukturerade intervjuer använts för att undersöka pedagogernas kunskap och erfarenhet av den tysta mobbningen mellan flickor i skolan.

  Genomgående för informanternas svar i resultatdelen var att kommunikation, förtroende och engagemang mellan pedagoger och elever, i detta fall då flickorna, har en avgörande betydelse för arbetet mot mobbning.

 • 258.
  Eriksson, Matilda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur i skolan - En studie om skönlitteraturens möjligheter i undervisningen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om skönlitteraturens undervisningsmöjligheter. Det vi lyfter fram i vårt arbete är skönlitteraturens möjligheter i undervisningen. För att få svar på vår frågeställning som är: Vilka möjligheter anser pedagogerna i grundskolan att skönlitteraturen kan skapa för barnen och undervisningen? har vi sökt efter relevant litteratur och gjort intervjuer med pedagoger som arbetar med skolår 0-2. Det centrala som kommit fram genom våra studier är skönlitteraturens betydelse för språket, fantasin, identiteten, kunskapen, tanken och empatins skull. Och även olika sätt att bearbeta skönlitteraturen på, boksamtal, högläsning och tematiskt arbetssätt.

 • 259.
  Erkenfelt, Therese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Winberg, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Synskadade barn i förskolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om synskadade barn i förskolan. Syftet med arbetet är att undersöka vilken kunskap en grupp pedagoger har samt vilka kunskaper de saknar om synskadade barn. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och problem synskadade barn har i förskolan. Avsikten är at undersöka vilka möjligheter och problem synskadade barn har i förskolan. Vår undersökning är genomförd som observation på två förskolor och i en förskoleklass. Dessutom har vi intervjuat barnen och deras pedagoger. Resultatet av vår undersökning visade att två av de tre pedagogerna genomgått utbildning angående synskadade barn, men att utbildningen inte genomfördes förrän de synskadade barnen redan tillbringat en tid i barngruppen. Våra observationer och intervjuer med barnen visade att pojkarna var så olika att det var svårt att jämföra dem med varandra.

 • 260.
  Erlandsson, Gerd
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ohlsson, Annlis
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur som redskap i förskola och förskoleklass2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att öka kunskapen om hur pedagoger använder sig av skönlitteratur i förskola och förskoleklass. Vi är dessutom intresserade av vilken målsättning de har i sitt arbete med skönlitteratur. Vi vill stärka medvetenheten om skönlitteraturens betydelse för förskola och förskoleklass. I vår litteraturdel nämner vi författare som Simonsson, Chambers, Öhman, Sörenson m.fl. Resultatet av vår undersökning baseras på kvalitativa intervjuer med verksamma pedagoger i förskoleklass. I undersökningen framkommer det att pedagogerna använder sig av skönlitteratur i olika hög grad i verksamheten. Det framkommer även i våra intervjuer att de är eniga om att böckerna har en mycket stor betydelse, framför allt när det gäller språkutveckling och i arbetet med kamratrelationer.

 • 261.
  Erlandsson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Relationen mellan barns lek, miljön och pedagogen - en studie om pedagogers uppfattningar om vilken betydelse ute- och innemiljön kan ha för barns möjligheter till lek2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att ge en ökad kunskap om vilken betydelse ute- och innemiljön kan ha för barns möjligheter till lek. Genom litteraturstudier undersöks relationen mellan barns lek, miljön och pedagogen. I den teoretiska bakgrunden tas upp hur förskolans styrdokument har förändrats ur ett historiskt perspektiv och olika forskares åsikter angående denna relation. Mina frågor gäller hur pedagogerna tänker om miljön på förskolan inne och ute och vilken betydelse de tillskriver miljön för barns möjligheter till lek. Metoden för detta är den kvalitativa med fallstudier och innebär insamling av data genom intervjuer av fyra förskolepedagoger på en förskola i en skånsk kommun. Resultatredovisningen består av utdrag från intervjuerna samt tolkning av detta. Mitt huvudresultat är att pedagogerna nämner både synliga och osynliga saker i miljön som påverkar leken såväl inne som ute. För leken inne nämner de nästan bara synliga miljöfaktorer och då endast konkreta sådana som har med leksaker, andra saker och material att göra. Vidare nämner pedagogerna naturens saker och material, samt yta och utrymme för att barnen ska få röra sig. De betonar motoriken när de skall nämna vad som påverkas av leken ute. De enskilda pedagogernas kunskap om miljöns betydelse för barns möjligheter till lek skiljer sig inte nämnvärt åt. Pedagogerna är medvetna om att den synliga och den osynliga miljön, med dem själva i spetsen, har betydelse för barns möjligheter till lek.

 • 262.
  Esbjörnsson, Annica
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Mahoney, Johanna
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  "Vad hette det?": en undersökning av elevers kommunikationsstrategier i engelska2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi har undersökt vilka kommunikationsstrategier elever på högstadiet använder i engelska. Vi diskuterar olika forskares indelningar av kommunikationsstrategier och i vår undersökning har vi valt att utgå från den som Corder (1978) använder, dock med några ändringar. Vi diskuterar även några teorier inom forskningen om andraspråksinlärning där vikten av elevers deltagande i kommunikationen på lektionerna ges olika vikt. Resultatet av vår undersökning är att eleverna använder flera olika kommunikationsstrategier, men att några, som språkbyte och gissning, förekommer oftare än andra. Valet av kommunikationsstrategi får olika konsekvenser för klassrumskommunikationen: vissa strategier håller samtalet vid liv, medan andra gör att det avstannar helt. I vår undersökning fann vi att den starkast avgörande faktorn vid val av kommunikationsstrategi var läraren. Genom att själv använda vissa strategier och tillåta elevernas användning av dessa så görs några kommunikationsstrategier mer tillgängliga än andra. I vår undersökning var språkbyte och gissning vanligast eftersom läraren tillät och uppmuntrade detta. Genom läroplanens (Lpo 94) generösa tolkningsutrymme är det upp till varje lärare att bestämma vilka kommunikationsstrategier som ska gälla i hans eller hennes klassrum och det leder till att olika lärare kan skapa klassrum där specialla strategier råder.

 • 263.
  Esbjörnsson, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Holmesson, Tony
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur elever förhåller sig till skönlitteratur - ett bokprojekt i skolår 2 och 32004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är dels att genomföra ett bokprojekt, dels att se huruvida elever inom områdena kunskap, empati och fantasi kan få ett aktivt förhållningssätt till de skönlitterära texter de mötte under bokprojektet. Litteraturpedagogiska metoder hämtade från Chambers, Dysthe, Molloy och Rosenblatt utgör den teoretiska grunden till detta arbete. Genomförandet av projektet gjordes i två klasser, skolår 2 och 3. Intervjuer, boksamtal, läsloggsskrivande och egna dagboksanteckningar har utgjort underlag för resultatet. Den empiriska delen begränsades till fem veckor och informanterna utgjordes av 47 elever. Det material som samlades in indikerade att dessa elever, som grupp betraktat och genom sitt sätt att uttrycka sig om skönlitteratur, visade på ett aktivt förhållningssätt till dessa texter.

 • 264.
  Espling, Susann
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Håkansson, Victoria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs- och skrivsvårigheter - hur arbetar pedagogerna, utefter vad teorierna säger eller på egen hand efter egna erfarenheter och tankar? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med dyslexi. Vi ville ta reda på om pedagogerna arbetar utefter vad teorierna och styrdokumenten säger eller om de arbetar på egen hand efter egna erfarenheter och teorier. För att ta reda på detta valde vi att göra både personliga och mailintervjuer med både lärare och specialpedagoger. Våra resultat visade att de flesta arbetar efter teorierna och styrdokumenten. Alla våra respondenter använder sig av de hjälpmedel och åtgärder som finns att tillgå. Våra slutsatser visade att det är viktigt med struktur i arbetet och att man hela tiden arbetar med elevens självförtroende och att man ser till varje individ. Det är viktigt att tänka på att ingen är den andre lik och kan därför inte få samma hjälp som en annan. Vi har även skrivit exempel på fortsatt forskning som innefattar hur man arbetar med dyslexi i de högre åldrarna.

 • 265.
  Fagerström, Elin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hallberg, Lisette
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”När myrorna dom börjar bli besvärliga” - en studie kring om fyra pedagoger erbjuder eleverna daglig fysisk aktivitet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Barn blir allt mer stillasittande och som ett led i detta försämras deras hälsa. Då de vistas största delen av dagen i skolan, är skolan en betydande arena för att främja barns hälsa samt uppmuntra dem till fysisk aktivitet. 2003 infördes tillägget i Lpo94, om att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Studiens syfte var därför att undersöka om fyra pedagoger följer tillägget. Delsyfte var att ta reda på deras uppfattning om huruvida de följer läroplanstillägget. Studien är kvalitativ och består av fyra observationer och fyra intervjuer med pedagoger i skolår 3. Resultatet visade att den planerade fysiska aktiviteten i stort sett är obefintlig och därav uppfylls inte heller läroplanstillägget i Lpo94. Tiden sågs vara den störst sagda faktorn till att fysisk aktivitet inte prioriterades eller strävades mot. Andra faktorer som tycks spela en stor roll är vilja, intresse och engagemang. Eleverna får dock möjlighet till fysisk aktivitet genom spontana och oplanerade aktiviteter.

 • 266.
  Fangfang, Wang
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  The Metaphorical and Metonymical Expressions including Face and Eye in Everyday Language2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Fegler, Christian
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Lars
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En undersökning av elevers historiemedvetande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en empirisk studie med en kvantitativ undersökning. Uppsatsen fokuserar på varifrån elever på gymnasiet får sitt historiemedvetande samt hur de värderar de historiska kunskaper som förmedlas av skolan. Den teoretiska delen innehåller litteratur som rör historiedidaktik med fokusering på historiemedvetande samt historieidentitet. Undersökningens resultat har jämförts med två andra studier som rör ungdomars uppfattning av ämnet historia. Den empiriska delen har sin grund i en enkätundersökning som gjordes i tre gymnasieklasser med inriktning på samhällskunskap. Enkätundersökningens frågor rörde varifrån eleverna får sina historiekunskaper samt deras inställning till ämnet historia. I vår undersökning kan vi se varifrån eleverna får sina historiekunskaper d.v.s. vilka ingångar som påverkar hur deras historiemedvetande formas. Här kan vi utläsa att historiska kunskaper till största del kommer ifrån skolan och läroböcker men att eleverna även till mindre del får kunskap ifrån film, tv, Internet, vänner, släktingar och andra vardagssammanhang. Genom dessa olika källor tillsammans i olika sociala sammanhang skapas elevernas historiemedvetande. Skapandet av historiemedvetandet är främst en omedveten process. Ur undersökningen kan vi även utläsa att majoriteten av eleverna anser att historia både är ett viktigt och ett roligt ämne.

 • 268.
  Fikic, Amra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jakubczak, Marlena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Vi behöver också stöd” – en empirisk studie om några pedagogers insatser för elever i behov av särskilt stöd2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att som blivande pedagoger belysa hur man går tillväga för att hjälpa de elever i behov av särskilt stöd genom deras skolgång på ett gynnsamt sätt. Temat kommer alltid att vara relevant, eftersom det alltid kommer att finnas elever som är i behov av särskilt stöd och vilket gör det här temat ständigt aktuellt. Vi har valt att skriva om detta ämne för att vi personligen ville förvärva större kunskaper kring elever som är i behov av särskilt stöd. Vår frågeställning är: ”Vad är pedagogernas och rektorernas ansvar gentemot elever med DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom inom skolverksamheten, samt hur kan pedagoger och skolledare hjälpa dessa elever och vad gör man för att underlätta dessa elevers skolgång och för att få fram deras kvaliteter på bästa möjliga sätt.” I litteratur delen så har vi tagit upp fakta om DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom, lagar och bestämmelser, pedagogiska insatser och hur man arbetar inom skolan för att hjälpa dessa elever.

  Denna studie har en kvalitativ karaktär. Uppsatsen vilar på ett empiriskt material om vad några pedagoger inom grundskolans tidigare år gör för att hjälpa elever som har diagnoserna DAMP, AD/HD, Tourette syndrom och Asperger syndrom, genom deras skolgång på bästa möjliga sätt. Resultaten grundas på våra intervjuer med en rektor, en biträdande rektor, en klasslärare och en specialpedagog. Resultaten visar att rektorerna och pedagogerna försöker se till dessa elevers behov och därefter sätta in de resurser som de anser vara mest passande.

 • 269.
  Flink, Malin
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Mona-Lisa
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Klossar -en väg till kunskap: En studie av förskolor och skolors användning av konkret och laborativt materiel2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi valt att förkovra oss inom matematikens värld, en studie av skolors

  användning av konkret och laborativt materiel. Syftet för undersökningen är att

  undersöka möjligheter och anledningar till att använda konkret och laborativ materiel vid

  inlärning av matematik.

  I litteraturdelen lyfter vi fram teorier om lärandet med extra fokus på matematiken. Utifrån

  litteraturen är det tydligt hur viktigt det praktiska arbetet är för inlärning. Det framkommer

  att konkret och laborativt materiel synliggör matematiken på ett sådant sätt att

  eleverna kan lösa svårare uppgifter. När eleven ges möjligheten att få använda konkret och

  laborativt materiel kan de nå en högre abstraktionsförmåga.

  Metoden vi använt oss av är kvalitativ undersökningen. Av resultatet kunde man se att

  vanligt förekommande materiel som finns tillgängligt för eleverna är klossar, olika

  naturmateriel samt Montessoripedagogikens matematikmateriel. Något som är tydligt är

  behovet av utrymme för att kunna arbeta med olika konkreta och laborativa materiel.

  Tillgängligheten av materielen är viktig för att användandet skall bli en naturlig del av

  matematikundervisningen.

  Ämnesord

  Konkret materiel, laborativt materiel, praktiskt arbete, matematikundervisning

  :

 • 270.
  Flokén, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Thomé, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevers motivation - en studie av elevers lust att lära i åk 5-92006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte har varit att belysa elevers uppfattningar om vad som motiverar dem i skolan. Genom elevintervjuer och genomgång av litteratur har vi sökt svaren på våra frågeställningar.

  Resultatet visar att elevens intresse av ämnena har stor betydelse. Dessutom påverkas elevens lust att lära av läraren och dennes personlighet och undervisningssätt, lektionsupplägg, miljö samt elevens egen upplevelse av sina prestationer.

  Det kom fram många förslag på hur vi som lärare kan göra för att få våra framtida elever att känna motivation och lust att lära. Förslagen som ges berör i första hand läraregenskaper, undervisningssätt och lektionsupplägg. Dessutom visar både intervjuerna och litteraturstudien att humor och glädje är något som skapar lust i skolan. Att ha roligt tillsammans berikar både lärares och elevers lärande.

 • 271.
  Folvik, Ewa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rask, Annika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Med himlen som tak – nio lärares syn på utomhusundervisning i närmiljön2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka hur lärare som undervisar elever i klasserna F – 6 använder sig av den närliggande naturen i sin undervisning. Vi vill också få fram dessa lärares syn på utomhusundervisning och få ta del av deras erfarenheter inom ämnet. Ett subjektivt urval av lärare gjordes och intervjuer genomfördes samt analyserades därefter. Resultatet visar att lärarna i undersökningen använder sig av den närliggande naturen i undervisningen på olika sätt och i varierande omfattning. Lärarna i undersökningen är positiva till utomhusundervisning, de kunde dock se visa hinder med att i praktiken bedriva undervisningen utomhus. Undersökningen visar även på att lärarna ser möjligheter till att undervisa utomhus i de flesta ämnen och inte enbart i de naturvetenskapliga ämnena.

 • 272.
  Forsell, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rynborn, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs mig! En studie av hur två pedagoger arbetar med elevernas språkutveckling i årskurs 22007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats är en studie av hur två pedagogers olika grunduppfattningar om elevers språkutveckling (tal-, läs- och skrivutveckling) gör sig gällande i undervisningen på två olika skolor i fyra årskurs 2 - klasser. Det är de båda pedagogernas undervisning och sätt att se på lärande som står i fokus för undersökningen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka med vilka argument valet av läromedel respektive skönlitteratur i arbete med elevers tidiga tal- läs, och skrivutveckling beskrivs och diskuteras i forskning, pedagogisk/didaktisk litteratur samt av två verksamma lärare. Uppsatsen behandlar skillnader och likheter samt för- och nackdelar med läromedel och skönlitteratur i elevers språkutveckling.

  Vårt empiriska material utgörs av observationer och intervjuer. I resultatet som framkom i dessa undersökningar anser vi oss kunna finna både likheter och skillnader i pedagogernas undervisningssätt. Oavsett om språkutvecklingen sker med hjälp av läsläror eller skönlitteratur kan vi finna både fördelar och nackdelar i de båda metoderna.

 • 273.
  Frank, Hampus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sadé, Dan
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Betygsättning i Idrott och hälsa A – gynnas elever med lärare av samma kön? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att jämföra pojkars och flickors betyg i Idrott och hälsa A samt se vilken påverkan manliga respektive kvinnliga idrottslärare har på deras betyg. Skälet till att frågorna ställs är en hypotes om att pojkars betyg i Idrott och hälsa gynnas av manliga idrottslärare och flickors betyg gynnas av kvinnliga idrottslärare.

  Undersökningen gjordes med hjälp av enkätundersökningar där 105 gymnasieelever deltog från 6 olika klasser. Resultaten redovisas i cirkeldiagram, stapeldiagram, tabeller samt sammanfattande text. Resultatet visade att flickor oftare får det högsta betyget hos manliga idrottslärare och pojkar oftare får det högsta betyget hos kvinnliga idrottslärare. Generellt sett visade undersökningen att pojkar har ett högre betyg än flickor i Idrott och hälsa A.

  Undersökningen visade dessutom en stor dominans av aktiviteter som bollspel och styrka och kondition som i stor utsträckning är aktiviteter som gynnar pojkar.

 • 274.
  Frank, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sjöstedt, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Från läroplanens direktiv till praktisk handling - en studie kring lärares syn på genus och jämställdhet i skolverksamheten2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv synliggöra de värderingar som ligger till grund för skolans styrdokument och analysera dess relation till den praktiska verksamheten i skolan.

  Metod: Studien består av två olika metoder. Dels en kvalitativ metod med djupintervjuer som var av formen riktade/öppna. Samt en idéanalys av deduktiv form.

  Slutsatser: Relationen mellan styrdokumentens avsikter och det praktiska utförandet i skolan är svag. Att omsätta jämställdhet har visats sig vara svårt i praktiken för lärarna i studien.

 • 275.
  Frank, Katarina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Drama för att hantera konflikter - om hur pedagogiskt drama kan användas i förskolan för att stimulera barns konflikthanteringsförmåga2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att skapa större förståelse för hur drama kan användas i förskolan för att stimulera barns förmåga att hantera konflikter. Mot bakgrund av detta syfte söks det svar på följande problemprecisering:

  - Hur anser tre förskollärare att pedagogiskt drama kan användas i förskolan för att stimulera barns förmåga att hantera konflikter?

  I forskningsbakgrunden refereras det till litteratur som anses relevant för att uppnå undersökningens syfte. Bland annat beskrivs olika former av pedagogiskt drama, samt olika sorters konflikter och hur de kan hanteras. Sociokulturella och socialkonstruktivistiska perspektiv belyses också. Undersökningen bygger på en kvalitativ metod. Genom intervjuer med tre förskollärare kan det konstateras att drama och i synnerhet forumspel är användbart för att lära barn att hantera konflikter. Resultatet visar också att förskollärarna anser att utövandet av forumspel och andra dramaövningar kan ha betydelse för barns personliga utveckling och förmåga till socialt samspel.

 • 276.
  Fransson, Emelie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Flintzberg, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barnlitteraturens möjligheter - en studie av föräldrasamverkan i förskolans jämställdhetsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose with this essay is to examine how principals, teachers and parents look at a possible cooperation between preschool-teachers and parents regarding the promoting of gender equality, with children's literature as a tool. The literature documentation presents theories concerning the application of gender and the gender-order in society as well as the influence society has on children’s development of a gender-identity. Parent’s participation in the gender equality-work in preschool describes, as well as its significance. Various definitions of the words “gender” and “gender equality” presents. A presentation of gender portray in children’s books follow. The significance of processing books and different methods in doing that describes. In this qualitative study semi structured interviews have been used on seven informants with different types of connection to preschool. Two of the informants are principals, three are preschool-teachers and the two remaining are parents. Result and analysis of this study show that the gender aspect is hard to ignore. The informants believe it is important that adults begin questioning themselves and come to terms with their own behavior towards children. Children’s literature need to be critically studied from a gender equality point of view, which isn’t being done today. Teachers have to be more aware of the gender equality work before parents can participate. In conclusion, the majority of the informants think positively of an advanced cooperation between parents and teachers. Different suggestions presents regarding how this work could take place in practice.

 • 277.
  Fransson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sandström, Viktoria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Musik, ett redskap för lärande - en undersökning om och hur pedagoger använder musik som redskap för lärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet i sin helhet åskådliggör musikens roll i skolan men vårt syfte är att undersöka om och hur pedagoger använder musiken som redskap för lärande i den övriga undervisningen i skolår 3 och 4. Med den övriga undervisningen syftar vi på all undervisning i verksamheten förutom ämnesundervisningen i musik. Vårt syfte är också att utifrån observationer och en enkätundersökning undersöka om vi kan se om styrdokumentens estetiska intentioner genomsyrar pedagogernas arbete. Vi har observerat fyra klasser samt alla pedagoger som undervisat i klasserna. Pedagogerna har sedan frivilligt fått besvara en enkät. Enkäten har även besvarats av pedagoger från andra skolor för att få ett bredare perspektiv.

  Resultatet av vår forskning visar att de flesta pedagoger integrerar musik i undervisningen på ett oreflekterat sätt eftersom integreringen av musik oftast sker då arbetsmaterialet erbjuder det. En oreflekterad integrering av musik visar att styrdokumentens estetiska intentioner faller i glömska för andra ämnen, som anses väga tyngre. Att planera undervisningen utifrån arbetsmaterialet och inte utifrån eleverna sätter eleverna och deras behov och intresse i andra hand. Pedagogerna verkar ha uppfattningen att om de sjunger en sång eller gör något liknande med eleverna så har de integrerat musik och därför arbetar de också utifrån vad som står i gällande styrdokument. I läroplanen och kursplanen för musik står det tydligt att pedagogen ska främja elevers lärande och inlärning genom att använda så många olika arbetsformer och uttryckssätt som möjligt. Musiken används ofta i form av sång och som bakgrundsmusik i språkundervisningen i engelska och i Oä för att eleverna lättare ska ta till sig kunskapen och för att de ska koppla av. Men under idrotten används musik i motsatt syfte, för att öka intensiteten och glädjen hos eleverna.

 • 278.
  Fredriksson, Tobias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Larsson, Fredik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Musik som ett medel i undervisningen – användandet av musik i undervisningen i åk F-6 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats handlar om musik som ett medel i undervisningen i årskurs F-6. Litteraturen tar upp en rad positiva inlärningstendenser och beskriver att musiken skall vara ett verktyg och sättas in i ett sammanhang. Vår kvantitativa enkätundersökning som är gjord i två skånska kommuner visar att 64,7 % använder musiken som ett medel i undervisningen minst en gång i veckan. Vidare gav vårt resultat en tydlig antydan att musiken fått en mer undanskymd roll än vad Skolverkets forskningsrapport tidigare visat. Användandet av musik som ett medel sjunker drastiskt i de högre årskurserna (åk 5-6) och de som examinerats 1991 eller senare använder till låg andel musiken som ett medel. Slutsatsen blir att musik inte används som ett medel i den utsträckning som vi kräver.

 • 279.
  Friberg, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Linder, Cecilia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att väcka läslust: En studie av skolans skönlitteratur och elevers intresse för skönlitteratur2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som handlar om hur utbudet av skönlitteratur i skolan stämmer överens med elevernas val av skönlitteratur och om hur det påverkar läslusten. Pedagogens roll tas upp eftersom det är hon eller han som påverkar vilka böcker som läses i skolan. Att man som pedagog har svar på de didaktiska frågorna vad och varför och att utbudet av litteratur i skolan till viss del speglar det eleverna efterfrågar, är båda viktiga aspekter i att gynna läslusten. Olika teorier om hur och varför man ska läsa presenteras för att dels visa hur man sett på skönlitteratur tidigare, dels för att de tillsammans skapar en bredare anledning till att läsa. Elevers efterfrågan har vi fått fram genom att utföra en enkät i årskurs åtta och nio i grundskolan och ett och två på gymnasiet. Resultatet är relativt positivt då det visar sig att eleverna inte är helt avogt inställda till litteraturen som finns. Resultatet visar dock att det finns vissa markanta skillnader i utbud och efterfrågan som skulle kunna åtgärdas.

 • 280.
  Fridh, Ann-Kristin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pettersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Språkinlärning för elever med Downs syndrom 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med vår uppsats är att lärare inom den allmänna förskolan ska få mer kunskap om hur man kan arbeta med språkinlärning för elever med Downs syndrom. Uppsatsens innehåll tar upp det vi läst i litteraturen och våra kopplingar till det vi sett under våra empiriska studier på en särskola. Vi har genom våra observationer funnit att de arbetssätt de använde på särskolan, kan man till viss del tillgodogöra sig genom att ta del av den forskning som finns i ämnet. I vår uppsats beskriver vi med konkreta exempel hur arbetet med språkinlärning går till på en särskola.

 • 281.
  Frieberg, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lundh, Therése
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur kan barn/elever påverkas av att gå i en svensk skola i utlandet? – möjlighetens skola?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen belyser barns/elevers uppfattningar och tankar kring den kinesiska kulturen. Men även hur Swedish School Beijing tar till vara på den nya kulturen i undervisningen. Vidare belyser den om svenska elever i utlandet får möjlighet till en likvärdig utbildning som de eleverna i Sverige får. Uppsatsen upplyser även er läsare om hur lärarna arbetar på Swedish School Beijing och i den mån de tar tillvara på den nya kultur som barnen/eleverna möter i Kina. I litteraturdelen tas det upp vilka olika kulturkrockar som kan uppstå vid flytt till ett nytt land med ny och annorlunda kultur. Det tas även upp hur de språkliga kontrasterna och hur den sociala biten påverkar barnen/eleverna. Undersökningen består av fem lärarinformanter och elva elevinformnater. En kvalitativ studie har genomförts med två frågeformulär anpassade till de olika undersökningsgrupperna. I diskussionen dras likheter mellan Vygotskijs teori, litteraturen och lärarnas/elevernas resultat. Resultatet av undersökningen är att barn/elever påverkas både positivt och negativt av att gå på en svensk skola i utlandet. Det har kommit fram att elever tycker det är intressant och spännande att leva i en ny och annorlunda kultur, men samtidigt har det sina baksidor och kulturkrockar. Då lärarna på skolan bidrar genom undervisningen till att förenkla anpassningen till den nya kulturen, får barnen/eleverna hjälp att bearbeta de intryck som kan förekomma. Skolan anser det som viktigt att ta till vara på den svenska kulturen och det svenska språket, vilket krävs för att ta till sig en ny kultur och ett nytt språk. Lärarna belyser att svenska elever i utlandet får en likvärdig utbildning utomlands, det här för att skolan följer och arbetar efter den svenska läroplanen.

 • 282.
  Friedrich, Karl
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Christian
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Frånvaro i ämnet Idrott & Hälsa i gymnasieskolan – en intervjustudie bland nio gymnasieelever2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att undersöka vad det är som kan göra att några gymnasieelever har hög frånvaro i Idrott & Hälsa A i gymnasieskolan. Genom semistrukturerade intervjuer på nio gymnasieelever samlades data in genom bandade intervjuer. De genomfördes på elevernas fria tid i skolan.

  Resultatet av undersökningen pekar på att frånvaron till stor del beror på omotivation och där de yttre omständigheterna har en betydande inverkan. De yttre omständigheterna är kompisar, klasskamrater, syskon, kusiner och betygsystemet. Eleverna tycker att ämnet är mindre viktigt än andra. Trots det anser de att det är bland de roligare ämnena i skolan. Resultaten pekar även på ett samband i form av att de elever som har hög frånvaro från idrottsundervisningen också är oregelbundet fysiskt aktiva på fritiden.

 • 283.
  Fristedt, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Christensen, Susanne K
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En onödig sysselsättning eller bra att kunna inför framtiden? En studie om grammatik på gymnasiet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att på gymnasieskolor undersöka vad elever och lärare anser att begreppet grammatik innefattar, om man behöver lära sig grammatik, hur lärare och elever beskriver att de arbetar, samt hur eleverna vill arbeta. I forskningsbakgrunden redovisas olika definitioner av begreppet grammatik, den yttre grammatiken, och den inre grammatiken. Vidare redogörs för vad styrdokumenten säger om teoretisk kunskap, dialogens och interaktionens betydelse och även olika synsätt på grammatikundervisningen i skolan. I undersökningen används kvantitativ metod i enkätform. Resultaten visar att både lärare och elever definierar begreppet grammatik som läran om språkets byggnad, det vill säga regelverket, och att gymnasieeleverna vill ha grammatik i skolan. De vanligaste arbetssätten är att arbeta i perioder, ta upp de begrepp läraren anser eleverna vara i behov av och att integrera grammatiken i undervisningen. De sistnämnda alternativen kan vara förklaringen till att grammatiken blir osynliggjord. De flesta av eleverna i studien är dock nöjda med hur de arbetar och en relativt stor del av dem har inte några önskemål om andra arbetssätt.

 • 284.
  Fritz, Jennie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Larsson, Petra
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Möjligheter med rörelse för barn med koncentrationssvårigheter – en studie av pedagogers attityder!2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad har lärarna för attityder till rörelseaktiviteter som ett medel att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter? Vilka möjligheter och svårigheter finns det att arbeta med rörelse i ämnet idrott & hälsa samt i klassrumsmiljön?

  Genom fem intervjuundersökningar med lärare från två olika skolor har vi fått deras syn och perspektiv på dessa frågor. Vårt resultat visade att lärarna finner tre teman som på olika sätt speglar deras uppfattningar. Dessa teman är miljöns betydelse, lärarnas sätt att arbeta med rörelse och sambandet mellan koncentrationssvårigheter och rörelse. De intervjuade lärarna anser att en lugn och harmonisk miljö både i och utanför klassrummet har stor betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Svårigheter kan uppstå vid ostrukturerad miljö och aktivitet samt på grund av dessa barns stora rörelsebehov. Undervisningsmetoder som lärarna använder sig av är lek, utomhusaktivitet och praktisk matematik. Alla lärare arbetar medvetet med rörelseaktiviteter och utnyttjar rörelse som ett hjälpmedel för att främja inlärning och koncentrationsförmåga hos barn med koncentrationssvårigheter.

 • 285.
  Fritzson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jeppsson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pedagogers deltagande i leken – sett ur barns perspektiv 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser pedagogers deltagande i leken, sett ur barns perspektiv. Vårt syfte är att belysa hur barn ser på pedagogers deltagande i leken. Vi vill ”se världen genom barns ögon” (Arnér och Tellgren, 1998, s. 70) och med deras ord beskriva hur pedagogers deltagande i barns lek kan te sig för dem. Utifrån frågeställningarna har vi tagit del av barns tankar kring pedagogers deltagande i leken samt om att barn vill att de ska delta. Våra frågeställningar har bearbetats och diskuterats i denna studie och utifrån en kvalitativ undersökning med hjälp av barnintervjuer och barnobservationer har svar framkommit. I litteraturdelen skriver vi om hur olika forskare och författare har sett på pedagogers deltagande i leken ur olika tidsperioder, samt hur det ser ut idag. Det har inte alltid varit lika populärt för pedagoger att delta i barns lek som det är just nu. I resultatet lyfts barns tankar om pedagogers lekdeltagande. Barn vill att pedagoger deltar i leken, men de har även delgett att pedagoger oftast gör annat då de leker.

 • 286.
  Frost, Matilda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Högberg, Frida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tema som undervisningsmetod2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under lärarutbildningens gång har vi kommit i kontakt med och intresserat oss för den tematiska undervisningsmetoden. Vi har bland annat stött på metoden ute på fältet och genom inriktningen språk och skapande.

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka den tematiska arbetsmetodens kvalitet. Målsättningen är att studera den tematiska arbetsmetoden och undersöka om det är en metod som kan gynna alla elever, oavsett inlärningsförmåga, intressen och förkunskaper. Frågeställningarna som vi belyser är om den tematiska undervisningen är en metod som är lämplig för alla elever och pedagoger, varför man ska använda sig av den tematiska undervisningen istället för den traditionella, samt vilka för- och nackdelar som det finns med tematiskt arbete.

  Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och därmed intervjuat fem pedagoger som arbetar med den tematiska arbetsmetoden på olika sätt. Svaren har sammanställts och jämförts med relevant litteratur.

  Vi har belyst och kommit fram till att den tematiska arbetsmetoden är en metod som kan gynna alla elever, med varierande inlärningsmöjligheter, intressen, förkunskaper och ålder. De pedagoger vi har intervjuat har varit mestadels positivt inställda till den tematiska undervisningsmetoden.

 • 287.
  Frostensson Andersen, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Marcusson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Väl rustade för engelska i skolan? – en enkätundersökning bland lärare och lärarstuderande för yngre elever2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Engelskan är ett dominerande världsspråk och ett av tre kärnämnen i grundskolan där betyget godkänt krävs för vidare studier. Lärare för yngre elever måste vara beredda att ta ansvar för starten i engelska, men i lärarutbildningen antingen saknas obligatorisk engelskutbildning eller så omfattar den några veckors studier. Detta arbete handlar om lärares och lärarstuderandes syn på sin beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Den baseras på enkätfrågor till lärare och lärarstuderande och visar att få lärarstuderande väljer engelska som specialisering. Vidare undersöks attitydskillnader till engelskundervisning i skolan mellan lärare och lärarstuderande, med respektive utan utbildning i engelska. De skillnader som framkommit finns mest mellan lärare och lärarstuderande. En rör engelska som är ett populärt undervisningsämne hos majoriteten lärare, medan många lärarstuderande inte gärna vill undervisa i engelska. Kunskaper om barns språkinlärning är en viktig del av lärarens beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Lärare och lärarstuderande vittnar om att de anser sig ha goda kunskaper i engelska språket, men inte om hur elever lär sig detta främmande språk. Detta torde kunna påverka kvaliteten på engelskundervisningen för de yngre eleverna.

 • 288.
  Frosth, Patrik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lewenhaupt, Sebastian
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En enkätundersökning om attityder till A-kursen i ämnet Idrott och hälsa genomförd på en gymnasieskola vt-05 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers attityder till A-kursen idrott och hälsa. Vi vill även se om och hur kursplanen följs och vilket innehåll A-kursen har på en gymnasieskola.

  Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att genomföra denna undersökning. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i nordöstra Skåne. Eleverna som deltog i enkätundersökningen läste andra året i A-kursen i ämnet idrott och hälsa. Totalt besvarade 98 elever ur årskurs 2 på enkäten. I enkäten tillfrågades eleverna om vilka olika aktiviteter som förekommit och vilka moment de ville ha mer och mindre av i kursen.

  I resultatet kunde man se att gymnasieskolan har haft de obligatoriska aktiviteterna för A-kursen. De aktiviteter som eleverna ville ha mer och/eller mindre av var bland andra: aerobics, alla bollsporter, dans, fotboll, friidrott, orientering samt redskap. I några av dessa resultat kunde vi se svarsskillnader mellan könen.

 • 289.
  Früchtenicht, Magnus
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Glöm inte min kultur En studie av kulturell identitet 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en studie av barn och ungdomars syn på sin identitet i förhållande till sin kultur. Uppsatsen grundar sig på en tentativ analys av vilka möjligheter ungdomarna har och hur de tas tillvara på både i samhället och skolan. Jag har valt att begränsa mig till hip hop kulturen eftersom jag har ett inifrån och utifrån perspektiv i det att jag själv är insatt i den. I min strävan att besvara dessa frågor har jag via Grundad teori använt mig av observationer samt intervjuer för att nå fram till mina svar. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av Bourdieu och Ziehe och deras diskussioner och tankar kring kulturell friställning respektive socialt och kulturellt kapital samt vilken roll habitus spelar i det sociala kapitalet. Med dessa byggstenar som grund har jag undersökt ovanstående frågor och kommit fram till att ungdomarna känner sig frustrerade och förbisedda. Samhället och pedagogerna i skolan lyssnar inte på dem så dem söker sig dit där de får respons, hip hop kulturen. Här bygger dem sedan hela sin identitet, med allt från klädstil, politik, till religion.

 • 290.
  Fu, Xiaowei
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  The LOVE IS A UNITY Metaphor in Love Song Lyrics2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 291.
  Fågelborg, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rosenberg, Andréas
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  De klarar sig alltid - en undersökning av svenska gymnasielärares syn på starka elever i ämnet matematik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hösten 2006 genomförde vi en undersökning vars syfte var att utifrån ett lärarperspektiv se vad som görs för att stimulera starka elever i matematik. Denna undersökning genomfördes med hjälp av en enkät som via mail skickades till matematiklärare vid Nv-program. Frågorna som vi ville undersöka var hur lärarna identifierar de starka eleverna, hur de anpassar undervisningen efter deras behov, samt hur stor andel av eleverna som kommer att kunna bedriva studier vid högre läroverk.

  Resultatet av undersökningen visade på att en majoritet av lärarna har väldigt hög tilltro till sina elevers förmåga att bedriva studier vid universitet/högskola, att det är svårt att generellt säga vad som kännetecknar en stark elev och att det behövs mer grundliga undersökningar inom detta område, samt att starka elever oftast får jobba med fördjupningsuppgifter i sådant de redan har gått igenom eller att de får börja på högre kurser.

 • 292.
  Gable Kjellsson, Janina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Honkonen, Laila
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilden som pedagogiskt verktyg2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När barn ska försöka tolka en text men ännu inte knäckt ”läskoden” tar de bilder till hjälp. Bilden är ett naturligt uttrycksmedel för barn. Barn kommunicerar också med varandra genom bilder. Att använda bild som pedagogiskt verktyg är ett sätt att alternera undervisningen för att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. Syftet med detta arbete var att se om pedagoger är medvetna om bildens betydelse i undervisningen. Vi har valt att undersöka detta med hjälp av en enkät. Resultatet visar att lärarna i undersökningsgruppen (10 lärare i år 1) är medvetna om bildens betydelse i undervisningen samt att de i stor utsträckning använder bilden i undervisningen, både som ett arbetssätt och som uttrycksform för tankar, känslor och lärande.

 • 293.
  Gadd, Mariana
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Anmälningsplikt i skolan - när, var och hur? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har arbetat med anmälningsplikten för pedagoger. Inom detta berör vi när det räknas som att ett barn far illa, hur en anmälan görs och hur socialtjänsten går tillväga de behandlar en anmälan. Vi har undersökt vad verksamma pedagoger och lärarstudenter kan om anmälningsplikten. Regeringens proposition om den nya lärarutbildningen säger att lärarstudenter bör vara insatta i FN’s barnkonvention för att kunna försvara barnens rättigheter i skola och samhälle.

  Redan vid misstanke om att ett barn far illa skall en anmälan till socialtjänsten ske. Grundläggande för att en anmälan sker är att pedagogerna vet när det räknas som att ett barn far illa. 100 % av verksamma pedagoger som deltagit i vår undersökning har svarat att de anser att ett barn far illa då det utsätts för sexuella övergrepp samt fysisk misshandel detsamma svarar lärarstudenterna. I dessa avseenden är det ingen som tvekar, men ett barn kan fara illa på många andra vis och av hur verksamma pedagoger besvarat sina enkäter tolkar vi det som att kunskaperna inom detta område brister. Lärarstudenterna hade ett högre procental i deras kunskap om när det räknas som att ett barn far illa. Majoriteten av lärarstudenterna svarade att de fått ingen eller inte tillräcklig utbildning om vad anmälningsplikten står för.

 • 294.
  Gajic Mihailovic, Svetlana
  Kristianstad University, Department of Teacher Education. Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Om tal och samtal i läromedel i spanska: En kvalitativ analys av tre läromedel i spanska för årskurs 8 med fokus på muntlig kommunikation2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   

  Abstract

  Den muntliga kommunikativa förmågan står i centrum i dagens kursplaner för moderna språk i grundskolan. Forskningen som gjorts de senaste åren har visat att läromedel har en viktig roll i undervinsingen och att många lärare använder sig av läromedel i sin undervisning. Syftet med denna uppsats är att göra en komparativ analys av tre läromedel i spanska som används i grundskolan i årskurs 8 och undersöka vilken är läromedlens grundsyn på muntlig kommunikation. Genom en kvalitativ metod analyseras inledningsdelen i lärarhandledningarna och talövningar i både lärarhandledningarna och övningsböckerna.

  Resultatet av den empiriska undersökningen visar att läroböckerna skiljer sig åt. Denna skillnad syns tydligast i inledningsdelen i lärarhandledningarna. Interaktiva muntliga övningar som tränar kommunikativ färdighet dominerar i både övningsböckerna och lärarhandledningarna men det önskas flera som uppmuntrar till flerstämmig handling i samtliga tre läromedel. Det finns en tydlig koppling till kursplanen för moderna språk för grundskolan och de muntliga övningarna i samtliga tre läromedel.

   

 • 295.
  Garmer Lang, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Laborationer - ett tillfälle att koppla ihop teori och praktik?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Laborationer är en del i naturvetenskapliga ämnen, där eleverna får praktisk erfarenhet av teorin. För att ta reda på mer om elevers lärande av laborationer, används som utgångspunkt litteratur om lärande, lärande i naturvetenskap och lärande med laborationer. Forskare har olika åsikter om laborationers användbarhet, vilket lett fram till frågorna: Hur påverkas elevernas förståelse av teorin, genom att laborera om den? Vad anser eleverna om laborationer som ett tillfälle att fördjupa sin kunskap? Detta undersöktes med kvalitativa metoder, där både enkäter och intervjuer användes. Frågorna var både kunskapsfrågor, förståelsefrågor och frågor om vad eleverna själva anser om laborationer. Resultaten visar att elevernas förståelse ökar genom att laborera. De visar även att elever är mycket positiva till laborationer och att de flesta anser att dessa ger ökad förståelse. För att förstå laborationer, poängterar många elever att det är viktigt med både för- och efterarbete.

 • 296.
  Garnborn, Gitte
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Cederlund, Annika
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Autism: intervjuer av barn och pedagoger för att skapa goda lärandemiljöer2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att hela tiden ha ett barnperspektiv och på så sätt ta reda på hur barn med diagnosen autism kan tänka om och uppleva sin undervisningssituation. För att vidga perspektivet undersöker vi hur lärare och assistenter beskriver inlärningssituationen för de barn som är med i vår undersökning.Litteraturavsnittet ger en översikt av tidigare forskning om autism och vilka svårigheter och möjligheter som diagnosen autism kan innebära för barn i skolan. Vidare beskriver vi olika pedagogiska metoder och strategier som lärare kan använda.Genom en studie i form av intervjuer och observationer tar vi reda på vilka tankar barn med autism har om sin inlärningssituation. De teoretiska utgångspunkterna i denna studie baseras på det sociokulturella perspektivet, det salutogena perspektivet och det variationsteoretiska perspektivet.Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att barn med autism kan berätta om sin inlärningssituation i skolan. De beskriver vad de har lätt för, vad de har svårt för och vilken hjälp de behöver av lärare och assistenter. Några av resultaten är att en del barn får för mycket hjälp, andra får inte den hjälp de behöver och att flera barn inte tillräckligt mycket tränas till att bli självständiga individer. Det flera barn tycker är svårt är: Att skriva texter, när de inte vet vad de ska göra och att sitta med i samlingar och lyssna på andra. Det alla barn tycker är lätt är saker som de tycker om att göra och som de själva bestämt. Vi tror oss se att barn med autism som har egna strategier för att hantera vardagen fungerar bättre. Alla barnen behöver visuellt bildstöd för att få struktur. I vår uppsats jämför vi barnens upplevelser om sin egen inlärningssituation med lärares och assistenters och vi ser att de är ganska lika. Barnen kan berätta för oss att de behöver hjälp men har inte alltid förmågan att be om hjälp när de behöver.

 • 297.
  Gavelfält, Kajsa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevers föreställningar om matens väg genom kroppen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att ta reda på elevers föreställningar om matens väg genom kroppen samt matspjälkningsorganens funktion. 46 elever från årskurs 3 och 9 fick genomgå en papper- och pennauppgift varav 19 av dessa därefter intervjuades personligen. Elevernas föreställningar sammanställdes och kategoriserades sedan i fyra olika kategorier. Dessa kategorier sträcker sig från A: en ofullständig beskrivning av matspjälkningssystemet till D: god förståelse för matspjälkningssystemet.

  Resultatet visade på att merparten av eleverna inte uttryckte god förståelse för matspjälkningssystemets funktion. Vi har jämfört klassernas resultat och funnit små skillnader. En något ökad förståelse hos eleverna i årskurs 9 är synbar.

 • 298.
  Gerdel Hansson, Joanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Wretmalm, Isabell
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad föräldrarna uppskattade på montessoriförskolor - jämförelse mellan montessoriförskolor och kommunala förskolor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen presenterar en undersökning om varför föräldrarna valde montessoriförskola till sina barn. Undersökningen gjordes bland 16 föräldrar på två montessoriförskolor i södra Sverige. Föräldrarna svarade muntligt och skriftligt på frågor kring sina val av montessoriförskola. Författarnas syfte var att se vad föräldrarna uppskattade på montessoriförskolan och jämföra detta med den kommunala förskolan. Metod i analysen är kvalitativ och kvantitativ. Resultatet visade att föräldrarnas huvudskäl till valet av montessoriförskolan har varit montessoripedagogiken och montessoriförskolans goda rykte. Även fysisk och psykisk miljö på förskolan, praktiska skäl och egna erfarenheter påverkade detta val.

 • 299.
  Gillberg, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Petrovic, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Saga, film eller upplevelse? Elevers berättande mot språkutveckling 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien bygger på antagandet att det är bra för eleven att berätta mycket. Mycket berättande leder till att eleverna får ett större ordförråd, ett tydligt tal, stark självkänsla, glädje till språket och förmågan att strukturera ett material i huvudet. Berättarförmågan är i ständig tillväxt och flytet i talet växer med antalet gånger eleven berättar. Mycket berättande leder till att eleverna hela tiden utvecklar sitt språk och berättande. Syftet med arbetet är att undersöka olika former av berättande och jämföra vilken sorts berättande som visar mest berättande och mest flyt i tal. Frågeställningarna blev följande: Vilken berättandeform visar mest berättande? Vilken berättandeform visar mest flyt i talet? I studien har antalet morfem räknats vilket visar hur mycket eleverna berättade samt morfem per sekund som visar flytet i talet. De olika sorters berättandeformerna som undersöktes var återberätta en film, återberätta en text och berätta om en egen upplevelse. Studien visar att berätta från film är den berättandeform som leder till mest flyt i talet. Studien visar även att hälften av eleverna berättade mest på upplevelsen.

 • 300.
  Gong, Yuxin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  The Influence of Inherited and Socially-conditionedFactors on Meg and Jo in Little Women & Good Wives2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
3456789 251 - 300 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf