hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Jansson, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elever med alternativ kompletterande kommunikation och elevernas förutsättningar för utveckling i grundskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer använts för att ta reda på några pedagogers, en rektors och en logopeds tankar om barn som använder alternativ kompletterande kommunikation och elevernas utvecklingsmöjligheter i grundskolan.

  Under studiens gång har det visat sig att just den här företeelsen är lite utforskad och att det varit svårt att hitta tidigare forskning på området.

  Resultaten pekar mot en positiv förändring med avseende på vilken personal som anställs för elever med en alternativ kompletterande kommunikation. Idag är det är vanligare att personalen har en pedagogisk utbildning jämfört med för tio år sedan. Det verkar dock finnas en stor kunskaps lucka i skolan i allmänhet om den alternativa kommunikationens betydelse för elevens språkliga och personliga utveckling. De intervjuade pedagogernas svar visar att eleverna också har andra svårigheter och att pedagogerna får lösa många problem efter egen bästa förmåga. Alla deltagare i studien är för integrering i de lägre årskurserna ändå kan man ana att det sker en exkludering när eleven blir äldre. Hur elevernas skolgång blir hänger mycket på omgivningens förhållningssätt och inställningen till den alternativa kommunikationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Jensen, Kim
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Om arbetets betydelse- en studie av unga män med eller utan arbete i Olofström2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om unga mäns syn på framtiden utifrån om de har arbete eller är arbetslösa. I uppsatsen utgår jag från teorier om Avindustrialisering, Arbete, Ungdomsarbetslöshet och Identitet och arbete. Detta är teorier som används i min undersökning för att skapa större förståelse för vilken situation unga män i industriorten Olofström befinner sig i och för att förstå deras åsikter och tankar om arbete, arbetslöshet och framtidsvisioner.

  Industriorten Olofström ägnas ett kapitel i min undersökning för att kunna se hur Olofström har utvecklats från blomstrande industriort på 1960-70-talet då det fanns stor tillgång på industriarbete i Olofström, till dagens samhälle då ständiga rationaliseringar har minskat arbetstillfällena och gjort så att det i dagens Olofström inte finns samma efterfrågan på industriarbetare som det fanns förr.

  I uppsatsen har jag till största del använt mig utav kvalitativ metod då jag gjort flera intervjuer med olika unga män bosatta i Olofströms kommun. Med hänsyn till anonymiteten så benämner jag de sex unga männen som jag intervjuat som intervjuperson 1, 2, 3, 4, 5 och 6. De intervjuade männen är alla mellan 20 och 24 år med industriutbildning bosatta i Olofström. Men här tar likheten dem emellan slut. Det som skiljer dessa unga män åt är att tre av dem har arbete inom industrin i Olofström och tre utav dem står utanför arbetsmarknaden. I min undersökning studeras bl a hur alla dessa unga män ser på framtiden, hur de ser på ett arbete och hur viktigt de anser det är att ha ett arbete, hur de anser att ett arbete påverkar deras vuxenblivande och hur de ser på Olofströms framtid som industriort. Resultatet från dessa intervjuer visar bl a att de intervjuade männen ser olika på vuxenblivandet och på framtiden beroende på om de har arbete eller inte. Männen med arbete har en klart positivare syn på framtiden än de män som är arbetslösa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Jensen, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur fungerar integreringen?2002In: Källstigen, G., Ohlin, C., Setkic, M., Mötesplats: Sverige: funktionshinder och kulturmöte, Kristianstad: Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad , 2002, p. 67-69Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 254.
  Jerrysson, Andreas
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ronström, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Generation y – på gott och ont! En kvalitativ studie om organisationers upplevelser av den nya generationens attityder och värderingar i arbetslivet 2007 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts för att skapa större förståelse för hur generation y uppfattas i arbetslivet. Det har gjorts utifrån tre teman: Vad som karaktäriserar generationen, hur man leder dem samt vilka utmaningar organisationerna står inför i och med den nya generationens intåg på arbetsmarknaden. Detta gjordes genom en kvalitativ studie i form av tre semistrukturerade intervjuer med fyra personer med personalansvar fördelade på tre olika organisationer. Resultatet av studien visar att organisationerna till stor del har negativa uppfattningar av generation y i arbetslivet, men påpekar även att det till viss del handlar om mognad och att den nya generationen kommer att ändra sina attityder och värderingar med tiden. Den största utmaningen man såg med den nya generationen var att attrahera dem till att vilja jobba i just deras organisation. Slutsatser som har dragits av resultatet är att organisationerna kan ta mer lärdom av teorin som poängterar att generation y söker sig till organisationer med tydliga värderingar som motsvarar deras egna. Samt att vända de upplevda negativa egenskaper som tillskrivs generation y till något positivt och se dessa skillnader som en tillgång istället för problem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Johannesson, Anders
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kamouflerad nationalism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om vilka nationalistiska kännetecken och egenskaper som en svensk söker för att identifiera en artefakt som svensk. Nationalismen är gömd i allt runt omkring oss. Allt från förskolepedagogiken och skattekontoret till kaffemuggen och lägenheten speglar i någon utsträckning de idéer som det svenska samhället är uppbyggt kring. Denna speciella stämning som är typisk svensk går även igenom i hur man som konsument ser på en svensk produkt eller vilka egenskaper hos en artefakt man letar efter för att avgöra om den är svensk. Uppsatsen undersöker hur ett antal personer i Kristianstad tänker kring svenska ting. Undersökningen är en kvalitativ studie i enkätform med öppna frågor och bildjämförelser. De teman som visar sig i enkäten följs sedan upp i intervjuer för fördjupning och breddning. Viktiga teman för respondenterna visar sig vara design, kvalitet och modernitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256.
  Johansson, Anneli
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Inkludering eller exkludering: En studie om aktörer med funktionshinders situation i det svenska sociala landskapet.2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte innebar att undersöka situationen för människor med normalbegåvning och funktionshinder i dagens svenska samhälle samt att studera diskrepansen mellan aktörer med synliga funktionshinder och aktörer med osynliga funktionshinder. Detta på arenorna: Arbete/studier/daglig verksamhet, fritidsverksamhet och på allmänna platser i samhället

  Studiens forskning utgår från en metodisk grund som bygger på Layders domänteori, hermeneutisk metod och inspiration av Grundad Teori. Tillvägagångssättet har varit en triangulering bestående av samhällsvetenskapliga teorier, en kvalitativ intervjuundersökning och en kvantitativ enkätundersökning.

  Resultatet av studien visar på aspekter både av inkludering och av exkludering för människor med funktionshinder. Det konstateras att det existerar stora hinder för aktörer med funktionshinder på studiens arenor. Dessa hinder visar sig vara mest frekventa på arenan arbete/studier/daglig verksamhet. Det framkommer att diskrepansen mellan människor med synliga funktionshinder och människor med osynliga funktionshinder visade sig störst på arenan fritid och stor angående om hur utanförskapet ser ut/upplevs på studiens samtliga tre arenor.

  Aspekten tillgänglighet tas upp som en avgörande fråga för innanförskap på de tre arenorna. För aktörer med synliga funktionshinder är det i första hand aspekter runt den fysiska miljön och för aktörer med osynliga funktionshinder är det förhållanden i den sociala och den perceptionella sfären som verkar avgörande för ett innanförskap eller ett utanförskap.

  Trots regler och lagar från FN och Sveriges riksdag, så visar studiens resultat på situationer av utanförskap för människor med funktionshinder i dagens Sverige. För att möjliggöra en strävan till ett fullständigt innanförskap för människor med funktionshinder konstateras det att förändringar i samhället är nödvändiga. Studien tar upp att dessa tankegångar kan vara; en utspridd mer tolerant syn i samhället och att den positiva energi både aktörer med och aktörer utan funktionshinder, äger behövs i samma gemenskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 257.
  Johansson, Annelie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Regional utveckling – En studie om samverkan i nätverk som ett medel för strategisk kompetensförsörjning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats syftar till att nå förståelse kring de betingelser som möjliggör strategisk samverkan för kompetensförsörjning. Formen för samverkan är ett nätverk. Studien har sin utgångspunkt i politiska dokument, på olika nivåer, som betonar vikten av mer lärande. En region har skapat ett nätverk, där förhoppningarna är att skapa mer lärande och att regionen därigenom har tillräckligt med kompetens för att vara självbärande ekonomiskt sett, vilket också är det globala målet med lärandet. Det ses som en lösning, av flera, som ska kunna hålla vår välfärd på samma nivå som nu. Det innebär också att lärandet inte längre bara betraktas som individorienterat, utan också samhällsorienterat.

  Studien har genomförts med hjälp av halvstrukturerade intervjuer där informanterna representerar olika yrkeskategorier inom samma nätverk.

  Resultatet visar att det finns en mångfald av indikatorer som både möjliggör och hindrar samverkan. Av de faktorer som möjliggör samverkan finns goda relationer som nyckelord. Det som kan hindra samverkan är bland annat personligheter och strukturproblem. Studien visar också att ett nätverk mycket väl kan tjäna som medel för att strategiskt kompetensförsörja en region. Viktiga incitament är bland annat att det finns ett klart och uppnåeligt mål som alla i nätverket varit med och tagit fram och att representanterna i nätverket har stark tilltro till nätverkets arbete och uppnåelsemål, då det visat sig att stödet och intresset från det egna företaget kan vara dåligt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 258.
  Johansson, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Larsson, Eivor
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olikheter och avvikelser i förskolans värld - är pedagogers förhållningssätt avgörande? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att belysa hur pedagoger definierar olikheter och avvikelser bland barn och hur de beskriver att dessa hanteras i barngruppen inom förskolan.

  Vi genomförde tio intervjuer med förskollärare på förskolor i en kommun. Enligt respondenterna går begreppen olikheter och avvikelser in i varandra och genomgående i undersökningen ses de som en resurs. I de fall avvikare kategoriseras tror vi det beror på okunskap och oförmåga. Undersökningen visar behov av handledning, professionellt stöd samt värdet av att specialpedagoger finns på förskolorna. Andra slutsatser vi kan dra av vårt resultat är att pedagogernas förhållningssätt är avgörande i arbetet med olikheter och avvikelser. Förskolan måste genomsyras av respekt för barns olikheter och likheter då de grundläggande värderingar som utvecklas har betydelse för vårt framtida samhälle. Vårt ämne ligger i nära relation med specialpedagogiken menar vi då denna är nödvändig för att nå upp till ett önskvärt resultat enligt läroplanen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 259.
  Johansson, David
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samtalande rum - ett socialpsykologiskt perspektiv på individens erfarenheter av onlinerollspelet Word of Warcraft 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en teoretisk och empirisk studie över unga vuxnas erfarenheter av onlinedatorspelet World of Warcraft.

  Perspektivet som anläggs på spelet och dess användare är ett socialpsykologiskt perspektiv. Det socialpsykologiska perspektivet utgörs av den symboliska interaktionismen, sociala roller och rum samt Johan Asplunds teori om social responsivitet. I uppsatsen relateras även teorier om det medialiserade samhällets inverkan på individ och sociala rum.

  Kunskap om fältet har genererats främst genom ostrukturerade intervjuer med användare, samt genom en kulturanalys av verket. Analyskapitlet bedriver ett resonemang som belyser de olika former av socialitet som World of Warcraft ger upphov till. Socialpsykologi och medialiseringsteorier relateras till varandra och visar hur användandet av World of Warcraft i en mängd aspekter är en ytterst social aktivitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Johansson, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Omeragic, Jasna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Välkommen till arbetet! -en kvalitativ studie av introduktionens betydelse för nyanställda 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Följande kvalitativa studie undersökte effekterna av hur nyanställda introduceras i deras arbete. Studien gjordes med syftet att försöka utröna vilka betydelser som introduktionens utformning kan ha för anställdas fortsatta arbetstrivsel, enligt intervjupersonerna själva. Sammanlagt sex individer, alla relativt nyanställda, deltog i en semistrukturerad individuell intervju. Dessa var från tre olika branscher, där de befintliga introduktionsprogrammen också samlades in från. Resultaten indikerade på en samstämmighet mellan studien, de teorier och tidigare forskning som uppsatsen bygger på. Introduktionens utformning visar sig ha en inverkan på den fortsatta arbetssituationen, dock är det främst medarbetarnas bemötande som verkar ha det största inflytandet. Det är sålunda redan etablerade medarbetares sätt att vara, som sätter sin prägel på en nyanställds upplevelse av organisationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Johansson, Kristin
  et al.
  Kristianstad University, The Library.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  På jakt efter nya perspektiv - om vägar till forskningen1994In: Lärares lärande: från fortbildning till en lärande arbetsorganisation / [ed] Madsén, Torsten, Lund: Studentlitteratur , 1994, p. 219-236Chapter in book (Other academic)
 • 262.
  Johansson, Margreth
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Medverkande medansvarig student - ett inlägg om studentinflytande2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 127-135Article in journal (Other academic)
 • 263.
  Johansson, Margreth
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Ottosson, Kathe
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Medverkan och samverkan: ett utvecklingsarbete inom lärarutbildningen. Paper presenterat vid NFPF, Köpenhamn, mars2003Conference paper (Refereed)
 • 264.
  Johansson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Thunholm, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Intern eller extern rekrytering - en studie om påverkan, hantering och konsekvenser vid en anställningsintervju 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan tillverkningsföretag x och rekryteringsföretag y, i vad som påverkar rekryterarens intryck vid en anställningsintervju och hur detta hanteras, utifrån vissa givna aspekter? Dessa aspekter är: Intryck, sociala regler, kroppsspråk, attityder, intuition och halo/devil effekten. Tyngdpunkten i studien ligger på intryck. Studien bygger på sju kvalitativa intervjuer, varav tre genomfördes på tillverkningsföretag x och fyra genomfördes på rekryteringsföretag y. Författarna använder sig av en hermeneutisk analysmetod för att bearbeta studieresultatet. Resultatet visar på marginella skillnader mellan tillverkningsföretag x och rekryteringsföretag y. Det framkommer att deltagarna i studien inte alltid är medvetna om den påverkan som finns i intervjusituationen. Av studien framgår att det finns två sorters påverkan i en intervjusituation, medveten och omedveten påverkan. Det framgår också att skillnaderna mellan företagen grundar sig i graden av subjektivitet respektive objektivitet som finns med i bedömningen av kandidaten, samt de förutsättningar intervjuarna har för att hantera den påverkan som uppstår i intervjusituationen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Johansson, Pär
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Molin, Inger
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  VÅR SMALA LYCKA - OM ATTITYDER TILL DET KVINNLIGA KROPPSIDEALET2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människans exponering för massmedia gör att kvinnor och män dagligen påminns om hur idealmänniskan bör se ut. Detta kan för många individer leda till ett utbrett kroppsmissnöje. Syftet var att undersöka implicita och explicita attityder till det kvinnliga kroppsidealet. De explicita attityderna mättes med en enkät och de implicita attityderna mättes med implicit associations test (IAT). För att försöka få en attitydpåverkan av kontext effekt fick försöksdeltagarna läsa antingen en positivt eller negativt riktad tidningsartikel till kroppsidealet. Studien innefattar även försöksdeltagarnas kroppsuppfattning, idealkroppsuppfattning och uppfattningen om massmedias kroppsideal. Studien visade att de ogillade det smala kroppsidealet och BMI predicerade kroppsmissnöje. I studien ingick 60 försöksdeltagare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Att lära för att forska och att forska för att lära2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 137-143Article in journal (Other academic)
 • 267.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Läroplan för förskolan - vad ska det vara bra för?: en studie av en grupp förskollärares uppfattningar av förskolans läroplan2001Independent thesis Basic level (university diploma)Student thesis
 • 268.
  Jönsson, Håkan
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Mjölk: en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 269.
  Jönsson, Katarina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fem olika gruppers attityder till våldtäkt2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Våldtäkt är en handling som kränker och förändrar kvinnors och flickors självkänsla. Attributionen av skuld på offret kan bero på en traditionell uppfattning av könsroller. Fem grupper med sammanlagt 92 personer besvarade en enkät som mätte inställningen till mannens skuld med fyra vinjetter och frågor om de generella stereotypa attityder om våldtäkt. De svarande gjorde en generellt strängare bedömning av mannens skuld vid kvinnans påverkan av alkohol och tenderade att ge en mildare bedömning vid initiativ från kvinnan. Vid en 5*2 Anova, med yrkesgrupper och kön, av stereotypa attityder till våldtäkt var de kvinnliga deltagarnas skattningar signifikant högre än männens på samtliga index. Validitet och reliabilitet av generella stereotypa attityder kan anses som hög. Trots kunskap hos deltagarna finns traditionella könsrollsstereotyper kvar till viss del. 10% av deltagarna gjorde en annorlunda bedömning i fallen när kvinnan tagit initiativ och attribuerade kvinnan som mer delaktig till att våldtäkten ägt rum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 270.
  Jönsson, Kim
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Blom, Roger
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kockars syn på industritillverkad mat - Undersökning av djupfrysta enportionsrätter 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Livsmedelsindustrin ökar årligen sin omsättning, trenden på mat hos konsumenterna pekar på en ökning av försäljning av prefabricerade livsmedel. Ökningen kan vara en indikation på konsumenters behov, vilket är intressant att koppla ihop restaurangbranschen med livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin gör undersökningar av vad konsumenterna tycker och tänker, men vi vill se det från vårt perspektiv, vi ger exempel på nya mervärden för industritillverkade livsmedel utifrån kockarnas synpunkt.

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vad kockar i restaurangbranschen tycker om industritillverkade frysta enportionsrätter. Vi undersöker eventuella gemensamma nämnare och bristerna hos den industritillverkade maten.

  Frågeställning: Vad är bra respektive mindre bra generellt sett ur en kocks perspektiv med avseende på industritillverkade frysta enportionsrätter?

  Som metod användes halvstrukturerad kvalitativ intervju med nio kockar. Kockarna fick bedöma två olika industritillverkade enportionsrätter. Intervjun utgick från ett frågeformulär som innehöll områdena som utseende, smak, konsistens och helhetsintryck angående rätterna. Resultatet analyserades och strukturerades utifrån områdena i frågeformuläret. I stort så godkändes smaken i rätterna. Mervärdet kunde höjas genom att på olika sätt justera förpackningen. I marknadsföringen kunde också den goda doften från maten lyftas fram.

  Resultatet av undersökningen skulle kunna ge värdefull information till livsmedelsproducerande företag i deras produktutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 271.
  Jörgensen, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Subjektivt välbefinnande: Betydelsen av extraversion, neuroticism och snabbheten i affektiva bedömningar2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med undersökningen var att utröna om det subjektiva välbefinnandet bättre prediceras av neuroticism än extraversion, samt om neuroticism och reaktionstiden för negativa bedömningar är mer betydelsefulla för det subjektiva välbefinnandet än extraversion och reaktionstiden för positiva bedömningar. Andra undersökningar har gett blandade resultat. I den första studien var deltagarna 184 personer i åldrarna 16-67 från en arbetsplats, två gymnasieskolor, två bibliotek samt en komvuxskola i södra Sverige. En enkät användes för självskattningar av neuroticism, extraversion samt det subjektiva välbefinnandet. Korrelationer och en multipel regressionsanalys visade att neuroticism var en starkare prediktor än extraversion till det subjektiva välbefinnandet. I den andra studien var deltagarna 31 personer från en högskola och ett universitet i södra Sverige. Ett reaktionstidsexperiment utfördes med affektiva bedömningar av ord. Välbefinnandet kunde inte prediceras av snabbheten i att göra affektiva bedömningar, men frågeformuläret som gavs till samma deltagare visade en korrelation mellan neuroticism och det subjektiva välbefinnandet. Med andra ord var neuroticism en starkare prediktor än extraversion till det subjektiva välbefinnandet. Frågefomulärsdata bekräftade förväntningarna i båda studierna, men reaktionstidsdata misslyckades med att replikera tidigare undersökningar, antagligen på grund av en brist av power.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Kallur, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fenomenet Medlyssning En kvalitativ ansats i utvärderingen av medlyssning som verktyg ur ett lärande perspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lagen om finansiell rådgivning har i bank- och försäkringsbranschen ställt krav på dokumentation och säkerställd teoretisk kompetens.

  Medlyssning är ett verktyg för att internt följa upp att kundmötet uppfyller kraven, samtidigt som det förväntas bidra till en utveckling av både rådgivaren och kundmötet.

  Syftet med den här studien är att utvärdera fenomenet medlyssning samt identifiera faktorer som kan bidra till att utveckla verktyget.

  En kvalitativ metod valdes och datainsamlingen genomfördes genom en fokusgruppintervju. Materialet bearbetades och resulterade i fyra kategorier: Lärandeprocessen, Bedömningen, Medlyssnaren och Framtiden.

  Studiens viktigaste slutsats är att resultatet av medlyssningen är avhängt vem som genomför den. Det är viktigt med åtgärder avseende närmsta chefs medlyssning, där målkonflikten behöver undanröjas och attityden behöver förändras. Rådgivaren lyfter fram att intresset för att utveckla kundmötet är den viktigaste faktorn för att det ska upplevas som meningsfullt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273.
  Karlsson, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Westerlind, Gun
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Självbildens nivå och utveckling i skolan Specialpedagogiskt stöd ur elevperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det talas idag mycket om Sveriges satsningar på en skola för alla. Samtidigt mår många elever dåligt. Det är något som inte stämmer. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevernas självbild påverkas av specialpedagogiskt stöd. Avsikten är att beskriva självbild, självkänsla och självförtroende, ur den enskilde elevens synvinkel. Studien bygger på öppna intervjuer med elever, i år 7-9, med respektive utan specialpedagogiskt stöd. Utvärderingen noterar att man bör skilja på självbildens nivå och dess utveckling. Litteraturen tar upp systemtänkande om lärande organisationer och begreppen flow och KASAM. Resultatet visar att eleverna som får specialpedagogiskt stöd ofta gav tydliga svar om sin självbild. Slutsatsen tar upp en diskrepans mellan styrdokumentens retorik om inkludering och den i praktiken allt mer segregerade svenska skolan. Vi borde satsa på ”rättsökning” med avsikt att förbättra utbildningssituationen som helhet och inte fastna i felsökning kring den existerande specialpedagogiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 274.
  Karlsson, Ronnie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sjögren, Anders
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vilka stressorer utsätts FN-soldater för i samband med fredsbevarande utlandstjänst och hur hanterar soldaterna dessa?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid utlandsmission ställs individen inför en unik prövning. Det innefattar att soldaten dagligen exponeras för olika typer av stressorer. För att hantera förekommande stressorer är det nödvändigt för soldaten att utveckla copingstrategier. Studiens syfte är att med en kvalitativ studie få tillträde till individens subjektiva upplevelse av förekommande stressorer samt vilka copingstrategier soldaterna använder sig av för att hantera dessa under fredsbevarande utlandstjänstgöring. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex soldater som genomfört utlandsmission. Dessa soldater har deltagit i skilda missioner vid olika tidpunkter samt på olika orter. Av respondenterna som deltagit i studien kan vi dra följande slutsatser. De upplever att långa stunder av låg aktivitet leder till tristess. Respondenterna försöker att lösa detta problem med hjälp av copingstrategier för att öka motivationen. I studien framkommer även att långa stunder av monotoni kan motverkas av diverse motivationsövningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 275.
  Klefbom, Carin
  et al.
  Odontologiska fakulteten, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Wenestam, Claes-Göran
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Wikström, Maude
  Odontologiska fakulteten, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
  Vad får tandhygienister göra?: ny studie visar tandläkarnas syn på tandhygienisternasbehörighetsområden och yrkesutövande2005In: Tandläkartidningen, ISSN 0039-6982, Vol. 97, no 10, p. 66-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att kunna fördela arbetsuppgifterna på en tandvårdsklinik på ett rationellt och patientsäkert sätt måste de olika personalkategorierna ha god kännedom om varandras behörighet och kompetensområden. Resultatet av denna studie visar att tandhygienistyrket behöver tydliggöras mer och att tandläkarnas kännedom om tandhygienistens behörighet och kompetens behöver förbättras. Det framgår av den enkät som sändes till 100 slumpmässigt utvalda tandläkare. Enkäten innehöll frågor om de legitimerade tandhygienisternas behörighet, tandläkarnas erfarenheter av de arbetsuppgifter som tandhygienisterna utför samt tandläkarnas ståndpunkt i diskussionen om tandhygienisternas framtida behörighet. Av de 65 tandläkare som besvarade enkäten svarade endast två rätt på samtliga frågor om tandhygienisternas behörighet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 276.
  Knutsson, Gösta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kompetensutveckling: En studie hur informationen av värde för strategisk kompetensutveckling i småföretag fungerar inom Växtkraft Mål 3.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lissabonstrategin har som politiskt mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi 2010. EU:s regeringschefer enades om detta i Lissabon Mars 2000. Ett av huvudmålen i strategin är att utveckla företagens kompetens för att lättare kunna möta den globala konkurrensen. EU ger genom sin socialfond bidrag till detta genom Växtkraft Mål 3 som innebär att företag kan ansöka om bidrag till sin kompetensutveckling. Sveriges regering har gett den Svenska Europeiska Socialfonden (ESF) i uppdrag att administrera detta samt att stimulera små och medelstora företag i deras kompetensutveckling.

  Syftet med studien är att undersöka hur ESF-Råden informerar de mindre och medelstora företagen om strategisk kompetensutveckling och värdet av denna. Jag har intervjuat två ESF kontor som täcker sex län i södra Sverige samt ett näringslivskontor inom ett av länen. Studien visar att informationen till företagen begränsas till att informera om hur ansökningsprocessen går till. En process som ofta upplevs så komplicerad att företagen avstår från att söka. I teoridelen framkommer det att samspelet mellan utbildningsanordnare/konsulter och företag inte helt fungerar. Huvudresultatet visar att det föreligger ett pedagogiskt problem i informationen mellan stat och de mindre företagen när det gäller vikten av strategisk kompetensplanering.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 277.
  Knutsson, Rebecca
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Emelie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur är tillförlitligheten vid identifikation av människor ur andra etniska grupper kontra den egna?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inledningsvis belyses generella faktorer som påverkar ansikts- igenkänning. Därefter läggs fokus på cross- race fenomenet, vilken studien syftar till att undersöka. Uppsatsen grundar sig på två hypoteser som båda berör förmågan till igenkänning av ansikten från den egna samt av annan etnisk grupp. I studien deltog två grupper (N = 63), kineser och svenskar som testades med ett bildspel uppdelat i två delar. I instuderingsfasen visades 21 ansikten, med jämn fördelning av asiatiska, afrikanska och europeiska ansikten. Testfasen bestod av 42 ansikten, varav hälften från instuderingsfasen (gamla) och hälften nya. På svarsblankett angav deltagarna ifall ansiktet var nytt eller gammalt. Signifikanta resultat visade att den svenska gruppen hade högst igenkänning av sin egen etniska grupp medan detta resultat inte kunde hittas hos den kinesiska gruppen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278.
  Kolsbo, Heléne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rollskapande i organisation – civilingenjörens vardag 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens arbetslivsforskning bygger till stor del på det faktum att organisationer utvecklas och förändras, men hur upplever en högt utbildad individ sin roll i de nya strukturer som uppkommer? Hur skapas roller och hur ser relationen ut mellan rollers olika sidor i den organisatoriska kontexten?

  Därvidlag har en undersökning utförts på ett högteknologiskt företag. En undersökning med fokus på organisationens medlemmar. Studien berör civilingenjörer som arbetar i en organisation, rollen som nyanställd samt de problem som de ställs inför baserat på det abstrakta ramverk som i många fall verkar sätta gränser för arbetet. Metoden som används är kvalitativ med ett etnografiskt angreppssätt. Data samlades in genom observationer och intervjuer i strävan efter att uppnå mer kunskap om det fenomen jag uppfattar i civilingenjörens arbetsroll i modernt företagande.

  Resultatet visar på den komplexitet som finns inom organisationer och hur medlemmarna lever och verkar i roller. Det visar också på hur komplex och svårnavigerad denna organisation är, samt hur individerna i undersökningen hanterar det. Analysen visar att det pågår en ständig kamp i organisationen som ofta leder till att individen väljer att söka sig till andra företag, och detta inom ett år eller två. Detta leder till stora kostnader för företaget, då de ständigt måste rekrytera nya medarbetare. För att rekryteringen ska ske billigt genomförs den på samma sätt vilket leder till samma resultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 279.
  Krantz, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En analys av ett diagnostiskt läs- och skrivprov (DLS) ur ett specialpedagogiskt perspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka om DLS (diagnostiskt läs- och skrivprov) fungerar som ett redskap för att undersöka elevgruppers och enskilda elevers kunskapsnivå i svenskämnet. Undersökningen har genomförts med en elevgrupp om 73 elever i skolår 7 varpå statistik gjorts på deras resultat. Vidare har den genomförts genom att detaljgranska tre utvalda elevers resultat. Bland slutsatserna märks att DLS fungerar väl för specialpedagogen i dennes handledande roll gentemot ämneslärarna och att det även åtminstone vad gäller rättstavning och ordförståelse fungerar i den utredande rollen genom att resultatet nogsamt kan analyseras och ge en bild av en elevs färdigheter i svenskämnet. Läsförståelsetestet kan enligt undersökningen översiktligt ge en bild av enskilda elevers läs- och skrivsvårigheter men bör kompletteras för en djupare analys.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Kristensson, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Attitudes toward women in the Swedish police force 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This study is aimed to investigate attitudes toward women in the Swedish police force. The main question was to see if there were any difference in the answers by men and women. I have tested 58 male and 28 female police officers, with explicit and implicit instruments. The respondents finished a self-report survey containing a scale for attitudes toward women in the police, the Classic Sexism scale and the Modern Sexism scale. To measure implicit attitudes, the implicit association test was used, where the respondents associated pictures of male and female police officers with positive and negative stimuli words. The data were analyzed using multivariate and univariate analysis of variance. The results showed that men and women do differ significantly on both the explicit and implicit measure. Despite this, there were no negative attitudes to be found in the explicit measure. The implicit measure showed that both men and women show a preference for their own gender when it comes to associate gender and competence as a police officer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Kryger, Kristina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Landerberg, Petra
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Man vet ju aldrig…” Om religion och religiositet i dagens Sverige2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att belysa religionens funktion i avreligioniserade människors liv och dessutom att försöka utröna huruvida religionen i dessa människors liv har ersatts och hur de eventuella religionsersättarna i så fall ser ut. Vi har fokuserat på Sverige och Svenska Lutheranska Kyrkan med dess kontinuerligt reducerande medlemsantal. Den empiriska undersökningen har utgjorts av kvalitativa intervjuer med icke aktiva medlemmar och med präster i Svenska Kyrkan. En litteraturstudie har också genomförts. Resultatet av studien indikerar att religionsersättare finns och att de i viss mån ersätter religion i människors vardag. Indikationer finns också på att religiositeten hos människor inte längre är bunden till den traditionella religionen, men att den i sig inte har ersatts.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 282. Källstigen, Gun
  et al.
  Ohlin, Christer
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Setkic, Mustafa
  Bosniska Islamiska Församlingen i Stockholm.
  Boken om den dubbla utsattheten2002In: Källstigen, G., Ohlin, C., Setkic, M., Mötesplats: Sverige: funktionshinder och kulturmöte, Kristianstad: Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad , 2002, p. 9-10Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 283. Källstigen, Gun
  et al.
  Ohlin, ChristerKristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.Setkic, MustafaBosniska Islamiska Församlingen i Stockholm.
  Mötesplats: Sverige: funktionshinder och kulturmöte2002Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Kårhammer, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Menar du vad jag förstår? Barns språkutveckling i ett 3-6 - årsperspektiv 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Menar du vad jag förstår? är en studie av barns språkutveckling i ett 3-6 -årsperspektiv. Syftet med följande studie är att vi vill undersöka specialpedagogens roll i barns språkliga utveckling. Vilka kunskaper behöver specialpedagogen för att upptäcka, stödja och stimulera barnens språkutveckling? Vår studie genomfördes genom litteraturstudier kring vår problemformulering, samt genom kvalitativa intervjuer med specialpedagoger. I problemformuleringen ingår barns språkutveckling, diagnosmaterial, språkträning, stimulans och konsekvenserna av en försenad språkutveckling. Respondenterna bestod av åtta specialpedagoger som främst arbetar inom förskola och förskoleklass. Vårt resultat av studien visar sammanfattningsvis att specialpedagogens roll i barns språkliga utveckling främst är att handleda, fortbilda, inspirera och medvetandegöra personal och föräldrar om barns språk. Specialpedagogen upptäcker tillsammans med föräldrar, förskolepersonal, BVC och logoped barn med sen språkutveckling. Specialpedagogen använder sig av observations- och diagnos- material. Barnet stimuleras framförallt i sin grupp i den dagliga verksamheten. Många specialpedagoger har nämnt att läs- och skrivinlärningen blir påverkad av sen språkutveckling, men även att barnet kan bli utåtagerande eller tyst och har svårt med det sociala samspelet. Vi har utgått ifrån Vygotskijs teori där den sociala miljön utvecklar barnet och barnet ska vara aktivt i sin inlärning och kunna utveckla sin personlighet och kreativitet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285.
  Larsson, Ann
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Linné, Angelica
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mot ett friskare arbetsliv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sjukskrivningarna i Sverige har ökat drastiskt under det senaste decenniet, varför vi såg det som relevant att undersöka denna problematik. Syftet med studien var att kartlägga de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna på en produktionsavdelning med fokus på vad som skapar hälsa och därigenom ge företaget underlag för att kunna göra förbättringar. Studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes på den nämnda avdelningen inom verkstadsindustrin. Resultaten visade att det råder ett öppet klimat på företaget med en stark sammanhållning arbetskamraterna sinsemellan och en utpräglad vi-känsla inom arbetsgruppen, men att det krävs förändringar både vad gäller ledarskapet och arbetarnas möjligheter till delaktighet och påverkan av sin egen arbetssituation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 286.
  Larsson, Eivor
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Johansson, Charlotte
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olikheter och avvikelser i förskolans värld - är pedagogers förhållningssätt avgörande? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att belysa hur pedagoger definierar olikheter och avvikelser bland barn och hur de beskriver att dessa hanteras i barngruppen inom förskolan.

  Vi genomförde tio intervjuer med förskollärare på förskolor i en kommun. Enligt respondenterna går begreppen olikheter och avvikelser in i varandra och genomgående i undersökningen ses de som en resurs. I de fall avvikare kategoriseras tror vi det beror på okunskap och oförmåga. Undersökningen visar behov av handledning, professionellt stöd samt värdet av att specialpedagoger finns på förskolorna. Andra slutsatser vi kan dra av vårt resultat är att pedagogernas förhållningssätt är avgörande i arbetet med olikheter och avvikelser. Förskolan måste genomsyras av respekt för barns olikheter och likheter då de grundläggande värderingar som utvecklas har betydelse för vårt framtida samhälle. Vårt ämne ligger i nära relation med specialpedagogiken menar vi då denna är nödvändig för att nå upp till ett önskvärt resultat enligt läroplanen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 287.
  Larsson, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Amina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fijian chocolate –what would it look like? A study of the Fijian food culture, to find the specific attributes that might form the future Fijian chocolate culture2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The cocoa produced in Fiji is exported to industrialized countries for processing of the raw material. The Swedish organization Cocoa Bello is involved in a project to provide the Fijian cocoa farmers with knowledge as well as resources to enable local processing and to attain added value of the cocoa crop. The purpose of this study is to discover a field of application for the Fijian cocoa among the rural population, using an ethnographic design. We spent one week in Namau Settlement, Fiji, where we applied in-depth interviews and participant obser-vations in six families. We found a number of aspects affecting food choices, such as social, economical and cultural beliefs. The participants were to a great extent self-sufficient in food and because of the farm work they valued food rich in energy, especially the starchy plants grown on the farm. The crops grown on the farm are considered to be the real food. Hence it is important that the Fijian chocolate get the identity of the farm. The cocoa is among other things likely to be used in a beverage. Since the technology is limited, the Fijian cocoa should be underlined as being different from the commercial varieties of cocoa and chocolate, bring-ing out the properties unique to the local chocolate, such as the high content of nutrients and energy.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288.
  Larsson, Ingela
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Cecilia, Ståhl Krogness
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Allmänna matematiksvårigheter och dyskalkyli i årskurs 4-9 - ur ett specialpedagogiskt perspektiv 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete är att undersöka hur specialpedagoger i år 4-9 kan arbeta med elever som har matematiksvårigheter. Vi vill också ta reda på vilka metoder specialpedagoger kan använda i sitt dagliga arbete. Vilken är specialpedagogens roll i detta sammanhang med tanke på elever med matematiksvårigheter och dyskalkyli? Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och litteratur har vi sökt fördjupade kunskaper utifrån vårt syfte med vårt arbete. I litteraturdelen lyfter vi fram olika områden som har haft betydelse för vårt arbetes genomförande såsom matematikinlärning, pedagogiska hjälpmedel, utredningsmaterial och specialpedagogens roll. Vi har fått en sammanhållen information med utgångspunkt från våra intervjuer och därtill har litteraturen fungerat som en betydelsefull information. Våra resultat pekar på att det är skillnad på hur specialpedagogerna arbetar på högstadiet och mellanstadiet. Specialpedagogerna på mellanstadiet har inte särskild insyn i hur specialpedagogerna arbetar på högstadiet gentemot ämneslärarna i matematik. Specialpedagogerna på mellanstadiet har en tätare kontakt med klassläraren jämfört med specialpedagogerna på högstadiet och ämneslärarna i matematik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 289.
  Larsson, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Metoder för identifiering av elever i behov av stöd i sin skolvardag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa och kartlägga vilka metoder specialpedagog och pedagoger använder sig av på en förskola och tre grundskolor i en kommun och på två olika stadier när de upptäcker en elev som avviker kunskapsmässigt och/eller emotionellt/socialt, samt vad detta får för pedagogiska konsekvenser i skolvardagen.

  I den halvstrukturerade intervjuformen sökte jag i huvudsak svar på följande frågor. Vad är det hos eleven som pedagogerna inom förskolan och grundskolans två stadier samt specialpedagog betraktar som avvikande vad gäller kunskapsmässig och/eller social, emotionell utveckling? Hur ser en kartläggning ut av en elev som man anser avvika och vem initierar denna kartläggning? Vad händer konkret i förskol/skolsituationen med ledning av resultaten som framkommer vid kartläggningen/utredningen? Hur ser uppföljning och utvärdering av kartläggning/utredning ut för den enskilde eleven i behov av stöd? Vari består skillnader och likheter mellan pedagogkategorierna vilka ingick i undersökningen utifrån deras syn på ovannämnda frågeställning.

  Resultatet i denna studie visar att det föreligger skillnader i sättet att se på elever vilka anses avvika på skolans två stadier gentemot förskolepedagogens syn på desamma. Pedagogen på förskolan ser på barnens avvikelser ur ett helhetsperspektiv. Inom skolans värld ur tidigarepedagogs, senarepedagogs och även ur en specialpedagogs ögon betraktar man elevens avvikelser relaterade till skolkunskaper. Inom förskolan använder man sig av observation som metod för identifiering av avvikelse, medan man inom skolan använder sig av tester och prov vilka mäter elevens kunskap relaterat till skolans olika ämnen.

  Utvärdering och uppföljning inom förskolan görs kontinuerligt var fjortonde dag medan man inom skolans värld utvärderar och följer upp insatta åtgärder vid behov eller vid de terminsvis återkommande utvecklingssamtalen. Beträffande förändringar i skolsituationen med ledning av resultat från kartläggning skiljer det sig även här mellan förskola och grundskolans olika stadier. Inom skolan tillgriper man i stor utsträckning undervisning av specialpedagog av exkluderande karaktär, inom förskola söker man förändringar i förhållningssätt och inom befintlig organisation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 290.
  Larsson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ekberg, Charlotta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lätt att få – svårt att gå: Individens upplevelse av anställnings(o)trygghet kopplat till arbetsmarknadsmodellerna i Danmark och Sverige.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den danska arbetsmarknadsmodellen flexicurity har blivit mycket omtalad och betraktas ofta i media som en optimal modell, där danskarna sägs vara tryggast i Europa i sin arbetssituation. Förespråkare av både den danska och den svenska modellen hävdar tryggheten som en viktig grund i de respektive arbetsmarknadsmodellerna. I det danska systemet ska tryggheten ligga i enkelheten att få nya jobb, till skillnad från i Sverige där tryggheten ska ligga i svårigheten för arbetsgivaren att avskeda personal. Utifrån denna bakgrund är syftet med uppsatsen att jämföra individens upplevelse av den arbetsrelaterade anställningstryggheten i Danmark och Sverige. Finns det skillnader i de faktorer som påverkar den upplevda anställningstryggheten och går dessa att koppla till respektive lands arbetsmarknadsmodell? För att genomföra studien skapades en enkät som delades ut till 30 respondenter i respektive land. Samtliga respondenter var högutbildade med fast anställning inom den privata sektorn. Resultatet visade genom independent sample t-test att det inte finns något samband mellan upplevelsen av den generella anställningstryggheten bland respondenterna i Danmark och Sverige. Däremot kan vi se att vissa faktorer som går att koppla till respektive lands arbetsmarknadsmodell också är de faktorer vi ser störst skillnader mellan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 291.
  Larsson, Terese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Smyth, Christian
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  "Ett väl utfört arbete ger en inre tillfredsställelse och är den grund på vilket samhället vilar" (Karl-Bertil Jonssons julafton)– En studie om psykiskt välmående och arbetslöshet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsyfte var att undersöka upplevelsen av arbetslöshet och dess påverkan på individens psykiska välmående. Undersökningen avgränsades till att innehålla tre faktorer, vilka antogs, ha en avgörande betydelse för arbetslösas psykiska välmående. Dessa faktorer utgjordes av ekonomisk påfrestning, självkänsla och sociala relationer/stöd. Vidare undersöktes om kön, ålder och arbetslöshetens längd hade någon betydelse för psykiskt välmående. Enkät användes för att undersöka ovanstående. Antalet deltagare i studien var 62 personer vilka samtliga deltog på Arbets- och Utvecklingscenter (AUC) i Hyllie. Multipel regressionsanalys visade att hög ekonomisk påfrestning, låg självkänsla och svaga sociala relationer/stöd hade samband med lågt psykiskt välmående. Vidare visade regressionsanalysen att samband fanns mellan ålder och psykiskt välmående där yngre, 18-25 år, och äldre, 51 år och uppåt, hade sämre psykiskt välmående än de som var i åldersgruppen 26-50 år. Arbetslöshetens längd visade sig också ha betydelse för det psykiska välmåendet. De som varit arbetslösa mer än sex månader hade lägre grad av psykiskt välmående än de som varit arbetslösa kortare tid. Kön hade ingen betydelse för det psykiska välmåendet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 292.
  Larsson, Yvonne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad får rum?: Närläsning av Lpo94 med fokus på bildspråket2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Utgångspunkterna i föreliggande arbete är mitt intresse för bildspråket, samt för filosofen Michel Foucaults teori om det relationella mellan makt och kunskap. I min problemformulering utgår jag ifrån idén om bild som ett individuellt språk, dock inte som uttryck för kreativitet utan som uttryck för identitetsskapande och del i jagets självkonstruktion. Syftet med studien är att undersöka om skolans styrdokument Lpo 94 ger rum för bildspråk och utrymme för subjektivation. Aktuell forskning har gett stöd för premissen om bildspråkets betydelse som ett identitetsutvecklande språk med kommunikativt värde. Undersökningen fokuserar på texten i Lpo 94. Med vokabulärstudie som metod har en frekvenslista över innehållsorden skapats. Resultatet har bearbetats med diskursanalys och prövas mot Foucaults teori om subjektivationen, där jaget och jagets möjligheter är det centrala. Analysen pekar på en problematik som rör dokumentets formuleringar om språk. Slutsatsen är att textens otydlighet inverkar på förutsättningarna för utvecklingen av det egna bildspråkets diskurs och därmed subjektivationen. Texten i styrdokumentet bör utarbetas så att den stärker och stödjer bildspråket. I relation till aktuell forskning och Foucaults subjektivationsteori diskuteras avslutningsvis värdet av att tydliggöra bildspråket i styrdokumentet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 293.
  Lassén, Mats
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Intervjustilens inverkan på brottsoffers och misstänktas återgivning av brottshändelsen2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studier har visat att så väl goda kunskaper i intervjuteknik som intervjuledarens attityd påverkar utfallet av intervjun. De har också visat på att samförstånd är av stor betydelse för en lyckad intervju. Denna uppsats syftar till att under-söka skillnader i lämnad information vid dominant respek-tive humanitär intervjustil. I studien har 30 bandade inter-vjuer med misstänkta gärningsmän och brottsoffer obser-verats. Polisens frågor har kategoriserats som antingen dominanta eller humanitära. Brottsoffrens och misstänkta gärningsmännens svar har kategoriserats som känneteck-nande av antingen ångest eller respekt/samarbete. Studien visade inte på någon signifikant skillnad i mängden infor-mation vid intervjuer med olika grader av humanitet. Stu-dien visade inte heller någon skillnad i informationsmängd vid intervjuer med olika grader av dominans. Intervjuer som karaktäriserades av respekt och samarbete ökade dock mängden information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Lilja, Annette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sjölander, Maria
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad innebär lässvårigheter?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver en kartläggning av stödåtgärder och utredningar vid lässvårigheter. I litteraturgenomgången belyser vi vad läsning är, vad som definierar lässvårigheter, orsaker och bakomliggande faktorer. Ett kapitel beskriver metodik kring lässvårigheter. Vårt syfte är att belysa och skapa en kunskapsfront som gäller stöd till elever som har lässvårigheter. I vår intervjuundersökning deltog 10 specialpedagoger, en lågstadielärare och en skolpsykolog. Resultatet av undersökningen visar att respondenterna tycker det är viktigt att få eleverna delaktiga, utgå från elevernas starka och positiva sidor och egenskaper samt få föräldrarna att bli delaktiga. Respondenterna poängterar även betydelsen av bred kunskap hos berörda, handlingsplanen för språkutvecklingen och den kontinuerliga kontrollen av elevernas läs- och språkkunskaper.

  .

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Lind, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kan dagens skola möta alla elevers behov? En kvalitativ studie sett ur skolledares perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens skola ska vara en skola för alla som måste se vilken resurs det är att eleverna är olika. Men en skola för alla är än så länge bara en politisk önskan och ett ideal. För att det ska kunna bli verklighet måste både flexibiliteten och kunskapen ökas inom skolan anser många. Även skolans förklaringsmodeller för vad som är onormalt och deras synsätt behöver ändras. För vad innebär egentligen onormalt i en skola för alla? I mitt syfte ställde jag följande frågor: Tror skolledaren att det finns möjlighet för skolan att anpassas så att den tillgodoser alla elevers olika behov? Finns det en flexibilitet i dagens skola? Vilka visioner har skolledare om sina skolor men även skolorna i framtiden generellt? För att få svar på dessa frågor valde jag att göra en kvalitativ forskning där jag intervjuade åtta stycken subjektivt utvalda skolledare. Det subjektiva urvalet berodde på deras intresse för skolutveckling. Slutsatserna av denna studie blev att skolledarna var mycket intresserade av att ha en skola för alla men, de såg även hinder för att kunna genomföra den. Det största hindret trodde de var ekonomin och bristen på flexibilitet. De ansåg även att pedagogerna behövde en bredare kunskapsbas och alternativa arbetssätt för att kunna möta eleverna. Exempel på fortsatt forskning är att fråga hur kommunerna ser på en skola för alla.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296.
  Lind Roos, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Bild och skapande i särskolan, ett specialpedagogiskt redskap? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vad anser pedagoger i särskolan att deras arbete med bild och skapande tillför eleverna och undervisningen?

  Ämnet är intressant eftersom få undersökningar om den pedagogiska praktiken i särskolan har hittats. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur pedagoger arbetar med bild och skapande, vilka syfte och mål de har och vad de anser att bild och skapande tillför eleverna och undervisningen i särskolan.

  Vygotskijs (2003) kulturhistoriska dialektiska teori har använts i studien, eftersom den åberopar ett estetiskt synsätt, en helhetssyn, där man tror på individen som ett kreativt subjekt. Relationen mellan barn och vuxna är betydelsefull, barnet behöver vägledning och vad barnet kan göra idag med vuxenhjälp, kommer de att vara kapabelt att göra självständigt i morgon (Vygotskij, 2003).

  I litteraturdelen tas upp att bildämnet har en viktig roll i skolans uppdrag, ämnet ska både vara en del av helheten och samtidigt ansvara för karaktäristiska inslag (Wetterholm, 2001).

  Den empiriska delen innehåller en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer genomförs med ett subjektivt urval av fyra bildintresserade pedagoger från särskolan.

  Pedagogerna i studien anser att bild och skapande har stor betydelse för deras undervisning och att bild och skapande kan användas som ett specialpedagogiskt redskap. Deras viktigaste uppgift är att se och ge eleverna en känsla av att duga som de är, så att deras självförtroende stärks och det skapas en lust för att lära. Pedagogerna anser att det är viktigt att öppna upp spännande, börja på elevernas nivå, arbeta strukturerat så att eleverna förstår och känner sig trygga i uppgiften samt ge tillräcklig tid. Bildämnet används av pedagogerna på många fler sätt än som ett enskilt ämne.

  Undersökningen är liten och inte på något sätt heltäckande, så inga generella slutsatser kan dras, men förhoppningen är att i studien lyfta fram positiva exempel över hur pedagoger i särskolan arbetar med bild och skapande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 297.
  Lindahl, Ingrid
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Att lära i mötet mellan estetik och rationalitet: pedagogers vägledning och barns problemlösning genom bild och form2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 298.
  Lindahl, Ingrid
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Children´s problemsolving through art and form. Paper presented at EECERA (European Early Childhood Education Association) Conference, Eleventh European Conference om Quality of Early Childhood Education. 29th  August – 1st September2001Conference paper (Refereed)
 • 299.
  Lindahl, Ingrid
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  "We will surely make it work": teachers planning in preschool classes. Paper presented at the 11 European Early Childhood Education Research Association, (EECERA) Iceland, August 31th to September 3rd2006Conference paper (Refereed)
 • 300.
  Lindahl, Ingrid
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Hohr, Hansjörg
  Learning through combining aesthetics and rationality. Teacher guidance and children's problem-solving through art and form. Paper presented at NFPF's 31.kongres Danmarks Paedagogiske Universitet Köpenhavn. 6th-9th marts2003Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe and interpret discussions between teachers and children, in which the children are expected to solve problems through the use of art and form. One result is the identification of three ideal types of conversations, which I have named creative, reproductive and instrumental conversation. The cultural historical theory has been used as an analytical tool. That which I have chosen to call as the aesthetic position and the social position can explain different things because they focus on different aspects in the cultural-historical theory and refer to different social practices and discourses for learning.

3456789 251 - 300 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf