hkr.sePublications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 434
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Johansson, Per
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lundqvist, Erik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lönnquist, Mattias
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Onoterade aktiebolags redovisning - väljer de IASB: s rekommendationer och varför?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 januari 2005 sker en stor omställning för många av de svenska företagen avseende det sätt deras redovisning skall uppföras på. För noterade företag införs en tvingande lag som innebär att koncernredovisningen skall ske efter internationell standard, istället för de tidigare rekommendationerna utgivna av svenska Redovisningsrådet. De onoterade företagen däremot har sedan tidigare haft möjlighet att välja mellan två normgivare, den 1 januari 2005 tillkommer således ytterligare ett val. Viktigt är dock, för såväl noterade som onoterade företag, att följa Årsredovisningslagen och begreppet God redovisningssed. Så vad styr då valet av IASBs rekommendationer för de svenska onoterade aktiebolagen?

  För att svara på ovanstående fråga har denna studie utförts i enlighet med ett positivistiskt synsätt samt en deduktiv ansats. Tretton hypoteser har utformats utifrån den teori som använts och den teori som ansågs bäst lämpad för undersökningen var Agentteorin, Positiv redovisningsteori samt Institutionell teorin.

  Undersökningen genomfördes med en webbaserad enkät och av totalt 392 utskickade enkäter erhölls slutligen 185 svar, vilket utgör 47,2 % av urvalet. Då hypoteserna prövats empiriskt och resultatet analyserats påvisades enligt de bivariata analyserna att sju av undersökningens tretton hypoteser fick falsifieras.

  Slutsatsen av undersökningen visar att koncernmoderbolagets redovisning, bonus/kompensationsavtal och antal ägare är de variabler som, enligt både de bivariata analyserna samt diskriminantanalysen och de logistiska regressionsanalyserna har det starkaste sambandet med valet eller icke valet av IASBs rekommendationer.

 • 252.
  Johansson, Per
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lönnquist, Mattias
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Sarbanes-Oxley Act of 2002 - Hur förändras den svenska revisionen och den svenska revisorns arbete?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lagen Sarbanes-Oxley Act of 2002 instiftades efter flera redovisningsskandaler i olika företag i USA. Lagen syftar bland annat till att förstärka revisionsprocessen bl a genom förbud mot olika typer av konsultation. Sarbanes-Oxley Act är till skillnad från den svenska koden för bolagsstyrning lag och gäller direkt för 12 svenska företag, men även för uppskattningsvis 1000 svenska dotterbolag till utländska företag som blir tvungna att tillämpa lagen från och med den 15 juli 2006. Så hur har den svenska revisionen och de svenska revisorernas arbete förändrats och hur kommer den att förändras med implementeringen av Sarbanes-Oxley Act of 2002?

  För att svara på ovanstående fråga har denna studie utförts ur en deduktiv ansats, med induktiva inslag, där åtta propositioner utvecklats från redan existerande teorier såsom agentteorin samt organisatorisk inlärningsteori. Dessa har sedan prövats empiriskt genom webbenkäter och intervjuer med revisorer, revisorsassistenter, partners på revisionsbyråerna, klienter samt ägare till klientföretagen. Då resultatet analyserats påvisades att fyra av undersökningens åtta hypoteser fick falsifieras.

  Slutsatsen av undersökningen blir att den svenska revisionen samt de svenska revisorernas arbete kommer att bli noggrannare, dyrare och mer specialiserat. Dock så kommer inte oberoendet att förändras, men klienternas förtroende för revisorerna kommer att öka och därmed kommer revisorerna troligtvis att få lättare tillgång till information och material. Detta gör att den sammanlagda kvaliteten på den svenska revisionen kommer att höjas till en högre kostnad i framtiden tack vare implementeringen av Sarbanes-Oxley Act.

 • 253.
  Jones, Daniel
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Neroth, Fredrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wahlquist, Robert
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vad påverkar redovisningen av goodwill och immateriella tillgångar? - En studie om tillämpningen av IFRS 32007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The first of January 2005 all companies listed on a stock exchange within the European Union

  had to implement International Financial Accounting Standards (IFRS) in their annual report.

  But is this regulation for the good or worse and does the benefits outweigh the cost? The goal

  with the regulation is to make it easier for investors, shareholders and other stakeholders to

  make financial decisions, compare domestic as well as international companies at the same

  condition. One of the differences with the introduction of the new regulation is IFRS 3 that

  handles business combination and how goodwill and intangible assets from the acquired

  company should be accounted for. The objectives of our dissertation is to identify those listed

  companies that have made one or more acquisition between the years 2005 to 2006 and

  measure their level of disclosure concerning goodwill and intangible assets through the

  acquisition. We concluded trough the results that positive accounting theory and system

  orientated theory didn’t explain all the verities in the companies’ disclosures. Rather that

  more studies have to be undertaken before the complexity in disclosure can be fully

  explained.

 • 254.
  Jonsson, Josefin
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Olsson, Katarina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Lotterivinst - Skattefri eller inkomst av tjänst? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Har ni egentligen någon aning om hur mycket svenska folket satsar på spel och lotterier i Sverige? Tror ni på att under år 2006 omsatte svenska lotterier ungefär 36 262 miljoner kronor före utbetalning av vinster? Det är därför av stort intresse för samhället att få veta hur vinster från alla dessa spel ska behandlas. Syftet med uppsatsen är att beskriva var gränsen går för vad som är en skattefri vinst från lotteri och vad som är en skattepliktig inkomst av tjänst för privatpersoner. Gällande rätt har tolkats utifrån förarbeten, doktrin, praxis samt lagstiftning. IL 8 kapitlet 3 § säger att vinster i svenska lotterier är skattefria och LL 3 § definierar lotteribegreppet. Lotteri är när en eller flera deltagare kan få en vinst som är till högre värde än vad de övriga deltagarna kan erhålla exempelvis gissning, kortspel, lottning, vadhållning och liknande. Vid bedömning om det är ett lotteri är det inte bara slumpen som avgör utan även verksamhetens allmänna karaktär. Det klassas som tävling om ett prestationsmoment krävs för att vinna. Prestationsmoment är det om vinnaren bedöms för sin individuella prestation enligt redan bestämda grunder och utgången får inte påverkas av slumpen. Det förekommer även en kombination av slump och prestation. Det ses som en tävling om slumpmomentet föregår prestationsmomentet och ett lotteri om prestationsmomentet föregår slumpmomentet. Det kan ses ett tydligt mönster i hur domstolarna gör sina bedömningar. Domstolarna börjar med att reda upp om tävlingen beror på slump eller prestation eller om det rent av är en kombination av dessa. De tar inte bara hänsyn till den större eller mindre graden av slump utan hänsyn tas även till den allmänna karaktären. Domstolarna använder sig av vad aktuell doktrin säger vid sina bedömningar. I uppsatsen har det uppenbarat sig att de olika instanserna i det enskilda rättsfallet inte är eniga. Av de nio aktuella rättsfallen är det endast i tre rättsfall som samtliga instanser gör samma bedömning. Det förekommer även skiljaktighet inom instanserna. Det är i uppsatsen svårt att göra bedömning om var gällande rätt sätter gränsen mellan inkomst av tjänst och ett lotteri.

 • 255.
  Jonsson, Mia
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Statlig redovisning i praktiken - harmonisering ur mer än ett perspektiv2004Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen har varit att undersöka graden av harmonisering inom statlig redovisning samt att förklara de faktorer som kan bidra till att det skapas en skillnad mellan normgivning och praxis. Den skillnad som uppstår kan beskrivas som ett tillämpningsgap. För att kunna förklara de faktorer som påverkar tillämpningsgapets storlek har en integrerad, teoretisk modell använts. Den teoretiska modellen utgår ifrån att de resurser som finns tillgängliga för den offentliga sektorns verksamhet är begränsade och dessa ska fördelas mellan olika myndigheter på ett så, för helheten, effektivt sätt som möjligt. Då de enskilda myndigheterna i första hand ser till den egna verksamhetens fortlevnad kommer dessa att vilja förfoga över största möjliga andel av de totala resurserna. Det uppstår en konflikt mellan resursfördelare och resursförbrukare vilken bidrar till att det skapas ett tillämpningsgap inom redovisningen d v s en skillnad mellan normgivning och praxis. Tillämpningsgapets storlek påverkas av såväl interna som externa faktorer. Exempel på interna faktorer är myndighetens storlek och ålder och de externa faktorerna utgöras av massmedias påverkan oh förekomsten av sanktioner. Med hjälp av en webbenkät har en empirisk undersökning genomförts i form av en survey. Enkäten riktade sig främst till redovisningsansvariga på central nivå inom svenska myndigheter. Samtliga statliga myndigheter med egen redovisningskod har fått möjlighet att delta i undersökningen. Resultatet av enkätundersökningen visar att den praxis de olika myndigheterna tillämpar normgivarens föreskrifter på är relativt likartad. De olika myndigheterna tenderar att harmonisera kring de föreskrifter ESV har gett ut, vilket bidrar till att den övergripande graden av harmonisering kan anses som relativt hög. Den relativt höga graden av harmonisering bidrar till att tillämpningsgapet är litet. Resultaten ger även indikationer på att förekomsten av sanktioner påverkar hur de redovisningsansvariga väljer att tillämpa de angivna föreskrifterna. Detta trots att de redovisningsansvariga i allmänhet upplever att det finns en bristande effektivitet i de sanktioner som finns. En form av sanktioner kan utgöras av en anmärkning i myndighetens revisionsberättelse. Undersökningens resultat pekar på att det finns ett samband mellan betydelsen av en anmärkning i revisionsberättelsen och de redovisningsansvarigas tillämpning av normgivarens föreskrifter. Resultaten ger även indikationer på att anslagsfinansierade myndigheter tenderar att i en högre utsträckning avvika från normgivarens föreskrifter än helt eller delvis avgiftsfinansierade myndigheter.

 • 256.
  Jonsson, Mia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Persson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Altruism i familjeföretag - effekter och åtgärderIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In family firms altruistic effects can arise in order to preserve the ownership of the firm within the family. The family firm may chose to carry or take measures against these effects. Regardless, it will lead to different agent costs. Therefore, the aims of the study were to explain how altruistic effects in family firms exert an influence on the administrative systems and possible counter measures.

  In order to explain the origin of altruistic effects, we built a theory which showed that the altruistic effects were followed by agent costs. The family can take measures to counteract these original effects. These counter measures gave rise to new effects. Both the counter measures and the new effects were each followed by agent costs. Rational economics will presume the family to implement counter measures if the sum of the agent costs for counter measures and new effects are lower than those caused by the original effects. However, the owner family may still prefer not to perform any counter measures even if it is unprofitable and increases the costs for the family firm.

  Interview guides were based on different effects of altruism, their counter measures and new effects were chosen to be studied. Five different family firms were visited and at each firm one family member who was the owner/managing director and one non-family member at higher direction level were interviewed.

  Generally, our study indicated that family firms do prefer to accept the effects of altruistic behaviour. Only few of them carried out counter measures to compensate for these original effects and the aim was to favour family members. For example, education and early socialisation with the firm would counteract non-optimal decisions and awareness of possible disputes would counteract an inefficient management.

  The board of the firm was composed of family members only in order to keep the ascendancy within the family, leading to restrictions in the selection of persons in prominent positions. Further, there were fewer alternatives when financing investments.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 257.
  Josephson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Mikaela
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Varför är företagren inte intresserad av vad revisorn gör? - Förväntningsgapet mellan företagaren och revisorn2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla säger att företagarna är okunniga om vad revisorernas arbete går ut på, men ingen säger varför! Forskare har konstaterat att förväntningsgapet mellan företagare och revisorer beror på företagarnas okunskap och att man skall förminska det med mer information. Vi har valt att gå bakom förväntningsgapet för att se vilka faktorer som styr företagarnas ointresse för revisorernas arbete. Utifrån tidigare forskning har vi skapat oss förståelse för ämnet och utformat en egen teori. Vi har skapat en modell för att förklara företagarnas ointresse för revisorernas arbete, vi tror det är faktorerna omedveten okunskap, revisorn – ett starkt varumärke, värderingar, lagar och regler, media, engagemang och alternativkostnad som styr företagarnas ointresse. Enligt vår studie har vi kommit fram till att det är företagarnas omedvetna okunskap, engagemang och lagar och regler som styr företagarnas ointresse för revisorernas arbete. Det betyder att hur mycket man än informerar företagarna om vad revisorernas arbete går ut på, lyssnar de ändå inte. Det går inte att informera någon som inte är intresserad av att lyssna. Eftersom företagarna inte är mottagliga för information går det alltså inte att förminska förväntningsgapet genom mer information.

 • 258.
  Jönsson, Kristian
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Larsson, Isak
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Siivola, Wille
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Relationer på den industriella marknaden - faktorer som inverkar på förtroendeIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose with this study has been, based on different public and private procurement conditions, to measure if there are any significant differences in the business relations between public- and private institutional kitchens. Furthermore, to observe what important influencing factors there are to maintain and develop a relationship between a producer and customer.

  The result of the analysis shows that there are important factors that influences on the trust in the relationship between a producer and customer. These factors are product- and service exchange, communication, strategic purchase and social exchange.

  In this examination we have showed that there are differences in the relationship between public- and private customers. Public customers receive more service and also value the examined company’s product range more than the private customers. One reason for this may be that the public customers in general serve more portions of food than the private.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 259.
  Jönsson, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Skatteverkets utredningsskyldighet vid eftertaxering2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Augusti är en händelserik månad. Den innehåller många olika händelser, några sorgliga exempelvis slutet på sommaren, slutet på semestern mm. Den har också en hel del positiva inslag, exempelvis kräftpremiär och skatteåterbäring. Det vill säga om nu inte Johan Wahlström i sina reklamfilmer fått oss att ansöka om e-legitimation och att vi därmed får skattepengarna till midsommar.

  Men är verkligen alla deklarationer korrekta? Hur granskas dessa hos Skatteverket? Vad händer om det är något fel? Kan man ändra ett beslut i efterhand? I så fall, hur går det till?

  Denna uppsats fokuserar på vad som händer om det är fel i deklarationen och i vilka fall som Skatteverket i efterhand kan ändra ett redan tagit beslut. Förhoppningsvis skall de fem frågorna ovan vara besvarade och utredda när detta arbete är genomläst

 • 260.
  Jönsson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ljungdahl, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Benny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Annons- och fakturabedrägeriIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syfte:

  Denna uppsats kommer att behandla det ständigt växande problemet med företag som sysslar med bluffaktureringar. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att förklara vad fakturaskojeri är, hur man kommer åt dessa verksamheter med hjälp av de lagar som finns, vilka rättsfall man kan stödja sig på samt om det kan behövas en lagändring.

  Metod:

  Vi kommer utifrån rättsfall på det aktuella ämnet besvara vår frågeställning. Genom att studera rättsfallen och se på de domslut som framkommit, vill vi utvärdera om lagen är tillräcklig. I övrigt använder vi oss av artiklar från näringslivet, rapporter från myndigheter, telefonintervjuer, lagtexter, lagutskottets betänkande samt doktrin.

  Slutsats:

  I takt med antalet ökande anmälningar mot företag som bedriver annons- och fakturaskojeri har problemet uppmärksammats allt mer. Bluffakturabolag är ett bolag som ställer ut fakturor som inte är beställda. I denna uppsats ligger fokus dels på de bolag som sänder ut orderbekräftelser för att vilseleda. Dels på bolag som sänder ut fakturor som är snarlika seriösa företag i både namn och layout. Det som gör detta område något komplext är bristen på rådande svensk rättspraxis

  Sammanfattningsvis anser vi att ett väl fungerande ekonomisystem bör sätta stopp för företagens problem med fakturabedrägeri. Vad gäller annonsbedrägeri bör man veta vilka ens annonsörer är, och på detta sätt undvika komplicerade påföljder. En handlingsinriktad ekobrottskommission bör upprättas för att underlätta samarbetet mellan landets myndigheter. Vi anser vidare att befintlig lagstiftning räcker till, men att det finns en svaghet då bristen på vägledande rättspraxis är alltför påtaglig.

 • 261.
  Jönsson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ljungdahl, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Benny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Sjukfrånvaro - ett kostsamt problemIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The purpose of this essay is to identify the costs of illness in different organizations, and compare the calculated result with the actual result in their annual reports.

  We collected information thru interviews with the personnel manager in the selected organizations, and used the annual reports to add necessary information.

  When we applied our model, we found that the selected organizations, in some cases, have a cost of illnes which is up to seven times higher than shown in their annual reports. It’s, in general, the costs that aren’t related to the salary (additional costs), which are much higher than shown.

  The absence of a model that calculates the costs of illnes can result in wrongful decisions. If a model would be applied in an organization, it should increase the awearness of the actual costs of illnes, which can lead to better decisions througout the whole organization.

  This report is written in Swedish.

 • 262.
  Jönsson, Pär
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Undersökning av det psykosociala arbetsklimatet på EBP2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  EBP tillverkar karosskomponenter för eftermarknaden till bilindustrin. Presshallen har genomgått en större förändring genom en investering i en presslinje. Förändringsprocessen har påverkat pressoperatörernas psykosociala arbetsklimat.

  Vi valde att undersöka medarbetarnas psykosociala arbetsklimat och hur förändringen har påverkat arbetsmotivationen bland medarbetarna på pressavdelningen. Undersökningens syfte var att studera hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation idag jämfört med före förändringen och hur man som ledare kan förbättra och skapa ett klimat för ökad motivation.

  Tillvägagångssättet för insamlingen av primärdata har skett genom en enkätundersökning och intervjuer. Enkätundersökningen var övergripande inom problemområdet och användes som underlag för intervjuerna. Informationen från intervjuerna har analyserats och jämförts med utvalda teorier.

  Slutsatsen behandlar de olika faktorer som har påverkat det psykosociala arbetsklimatet i presshallen på EBP under och efter förändringsprocessen. En förändring för medarbetarna är ombyte från fysiskt tungt arbete till att idag ha en mer psykiskt påfrestande arbetssituation. Detta har lett till ökad stress och en anledning till det är att kunskapskraven har ökat. Medarbetarna har inte fått tillräcklig utbildning för att utföra sina ”nya” arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Medarbetarna ger uttryck för en negativ inställning till organisationen och arbetet i sig. Detta kan till viss del bero på ett dåligt informationsflöde som verkar genomsyra hela organisationen, från den administrativa ledningen till medarbetarna.

  I slutet av uppsatsen ges förslag på hur man som ledare på EBP skulle kunna förbättra medarbetarnas tillfredställelse och arbetsklimatet i presshallen på EBP.

 • 263.
  Karlsson, Hans-Erik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svensson, Jonas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Kontroll av intern kontroll - en jämförelse av små och stora kommuner2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Enligt lag skall kommunala nämnder själva bedriva intern kontroll någon exakt definition av vad intern kontroll ges inte i lagen.

  I uppsatsen tar vi fasta på att det enligt en internationell modell som heter COSO behövs en fastställd plan för att man ska kunna utföra och följa upp kontrollen. Därför har vi studerat huruvida små och stora kommuner har en antagen intern kontrollplan.

  Metoden vi använt är datainsamling via e-post och i vissa delar ett efterföljande frågeformulär.

  Resultatet av undersökningen är att de kommuner som har en intern kontrollplan i stort kontrollerar samma saker oavsett om kommunerna är stora eller små. Det har också visat sig att andelen stora kommuner som har antagit en intern kontrollplan är betydligt högre jämfört med små kommuner.

  I slutsatsen har vi presenterat några delförklaringar till varför stora kommuner i större utsträckning har en internkontrollplan.

 • 264.
  Karlsson, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Kraft, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Listerud, Ann
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Om revisionsplikt och ekonomisk brottslighet 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ekonomisk brottslighet beräknas kosta samhället 70 miljarder per år. Myndigheternas redskap för att komma till rätta med problemet är att utöva styrning och lagstiftning med hjälp av kontrollerande funktioner, en av dessa är revisorerna. Revisorerna har genom sin insyn i företagen, och i kombination med införandet av anmälningsskyldigheten, täckt ett tidigare obevakat område. Inom EU sker förändringar av revisionspliktens lagstadgande omfattning, lättnader har införts, något ett par av Sveriges grannländer har anammat. Detta sammantaget har medfört att det rests krav på sådana reformer även i Sverige. Argumenten som ventilerats i debatten är revisionspliktens betungande kostnad för mindre företag och för de fall någon har för avsikt att begå ekonomiska brott, söker de sig till en företagsform utan revisionsplikt. Detta kan ställas mot de uppfattningar vilka betraktar revisionsplikten som en metod för att uppmärksamma ekonomiska problem samt att den förhindrar och förebygger ekonomisk brottslighet.

  Studien har tagit fasta på det antagandet att revisionsplikten förebygger och förhindrar ekonomiska brott. Sambandet torde kunna synliggöras genom att undersöka skillnader i frekvens av ekonomiska brott, samt se vilka kategorier av brott som är representerade i bolag med och utan revisionsplikt.

  Studien visar inte att det finns något påvisbart samband mellan revisionsplikt och ekonomisk brottslighet, snarare visar den på att bolag med revisionsplikt oftare blir dömda än företagsformer utan revisionsplikt. Det mest framträdande i studien har varit att konkurser ger inblick i företagen och avslöjar ekonomisk brottslighet, men det som framstår som gemensam nämnare för ekonomisk brottslighet är tillfälle, motiv och neutralisering.

 • 265.
  Karlsson, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zdralic, Merima
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Finns det vid kommunal revision ett förväntningsgap? Mellan förtroendevalda revisorer och de granskade2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The definition of an expectation gap is, when the local municipal politician and the audited apprehensions and expectations gets apart about what auditors are going to work with and what they are going to accomplish.

  Svenska Kommunförbundet writes in their publication Fullmäktige och revisionen (2004) that the communication between the auditors and the audited is important so the final result becomes great. Apart from the communication, the recurring information about auditing is important to increase the knowledge and understanding. Are there expectations on what the auditors are going to review and discover among the audited, when there probably are expectations from the inhabitants on the auditing. This leads us to our purpose of our essay which is to investigate and describe if there exist an expectation gap between the auditors and the social welfare boards in the primary municipality.

  The method we used to collect our data was a guided telephone interview with 66 persons. The persons were the chairperson among the auditors and the social welfare boards. After analysing our data we found out that we can’t exactly say that there is an expectation gap but there are some signs.

 • 266.
  Karlsson, Raimond
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Lindqvist, Marina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Mäns rätt till behandling & Eldsjälars betydelse: En uppsats om behandling för män som utövar våld2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine certain aspects of work with men who use violence in intimate relationships. In a Government bill in late 90s the Government presented its action plan on what is expected to be done in each municipality, but investigations show that the work is stationary. 46 percent of the men, who are in treatment, choose to cancel it. We wanted to find out how society will meet up with men who use violence in their intimate relationship and how to go about in the meeting.

   Those who lead us to the answers in this qualitative method are three social workers and a therapist who has the task of helping these men. The study is based on interviews from three municipalities in southern Sweden, the municipalities made ​​as in between 30-60 000 residents and businesses are startups; theoldest has been in operation for five years.

  The results showed that they had chosen to put these activities under the sections of the Social Services but is counted as a separate project, as the driving force may apply for funding via the County Council. A strong commitment shines through these projects and go- getter momentum is necessary. The interviewees express great concern that the men are those who fall away unless they receive more money next year. The meetings with these clients are like with the other clients, at any time, you treat them with respect and curiosity for the person you have in front of you. The main work of social welfare officers do is to motivate them to come to the therapist. The therapist is the one late to capture the man and persuade him to remain in treatment, through the verse and effluents and recognition.

 • 267.
  Karlsson, Therése
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Genomsyn vs Skatteflyktslagen - Strider Skatteverkets genomsyn mot legalitetsprincipen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om Skatteverkets genomsyn strider mot legalitetsprincipen. Detta realiseras med hjälp av frågeställningar i vår problemformulering.

  Vi har i studien använt oss av en rättsdogmatisk metod, vilket innebär att vi har tolkat gällande rätt utifrån lag, förarbeten, rättspraxis samt doktrin.

  Förutsättningen vid beskattning kan ses som att skatt endast kan uttagas med stöd av föreskrifter i lag, det vill säga nullum tributum sine lege. När Skatteverket inte kan använda sig av Skatteflyktslagen, faller man tillbaka på genomsyn. I vissa rättsfall har vi även sett att man i första hand använder sig av genomsyn, innan man tar till Skatteflyktslagen. Beslut som grundas på genomsyn fattas snabbare och enklare av Skatteverket, medan skatteflykt av rättssäkerhetsskäl prövas av Länsrätten.

  I vår uppsats har det framkommit olika alternativ till att åtgärda problematiken med genomsyn. Det är idag omöjligt att säga vilket av dessa alternativ som kommer att vara den bästa lösningen för genomsyn, men allt tyder på att det behövs en klarare och tydligare bild för hur genomsynsprincipen skall användas i praktiken. Det är alltså dags att sätta ned foten om vad som gäller i genomsynsresonemanget, därför att –

  Nullum tributum sine lege.

 • 268.
  Kennerwall, Linn
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Sterner, Jessica
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Revisionens påverkan på miljöredovisningen – skänker revisionen trovärdighet och legitimitet 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om miljöredovisningen blir mer trovärdig om den blivit granskad av en revisor och om denna ökade trovärdighet skänker legitimitet till organisationen.

  Undersökning grundar sig på en jämförande fallstudie om två företag. Undersökningspersonerna består huvudsakligen av intressenter eftersom det är intressenternas synvinkel vi studerar. Data har vi införskaffat genom telefonintervjuer.

  Vi har efter den empiriska undersökningen kommit fram till följande: Företaget kan erhålla legitimitet tack vare en trovärdig miljöredovisning men denna trovärdighet skapas inte genom en revision.

  Det inte är på grund av brist på förtroende för revisorn eller denna yrkesverksamhet som miljöredovisningen inte blir mer trovärdig tack vare en revision. Det beror i stället på att miljöredovisningen saknar lagar och regler för både upprättande och granskning. En revision verkar bäst då det finns klara direktiv på innehållet på det som skall granskas och hur granskningen skall utföras. Vi kan även konstatera att revisionen på miljöredovisningen har konkurrenter, certifieringen är en sådan konkurrent. Investeringsvilja, tillstånd via tillsynsutövning, efterfrågan på produkter, betalningsvilja och val av leverantör är exempel på de resursflöden som ökar i vår undersökning. I och med detta ökade resursflöde kan vi konstatera att företaget erhåller legitimitet då en trovärdig miljöredovisning uppvisas.

 • 269.
  Kilsgård, David
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nero, Mathias
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Sundin, Erik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Cultural differences when entering a new market - A study of Swedish companies entering the Eastern European markets 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  When a company moves to a foreign market, it must learn how to deal with that market’s particular culture. A country’s culture can mean its language, religion, norms and so on. A company needs to take many different factors into account when moving to a foreign market and certain markets are riskier than others. If a Swedish company would expand to Norway, there may not be that many cultural differences, but if the new market is South Africa for example, then certain questions regarding cultural differences would come up.

  The purpose of this dissertation is to find out more about Swedish companies’ problems with cultural differences in emerging markets. This is done through research concerning secondary and primary data. The secondary data came from literature on the topic, and the primary data come from interviews with Swedish companies that have moved into emerging markets. We base the research on case studies involving two Swedish companies, Culinar and Bong Ljungdahl. These two firms expanded in to Eastern Europe while the region was going through a period with high growth, thereby making most of the countries emerging markets. The aim is to see how these two companies dealt with the issues concerning cultural differences when they arrived at the foreign market.

 • 270.
  Klinkert Egrenius, Beata
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Löfvall-Andersson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Fusion - med särskild inriktning på avdragsbegränsningar för kvarstående underskott2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En fusion innebär att ett företag övertar ett annat företags tillgångar och skulder utan en mellanliggande likvidation. För företag som är i behov av att gå samman i större enheter, för att rationalisera verksamheten och uppnå synergieffekter, kan en fusion kan vara lösningen. EG-direktivets regler utgör grunden till den skatterättsliga definitionen om fusion och har implementerats i svensk skatterätt i 37 kapitlet IL om fusioner och fissioner.

  Grundtanken bakom inkomstskattebestämmelserna kring fusioner är att fusionen inte ska leda till en skattebelastning för företaget. Verksamheten behöver inte upphöra och kan fortsätta vidare fast i en annan regi. Trots att förfaringssättet kan tyckas vara enkelt finns det en del fallgropar. En ägarförändring med kvarstående underskott torde vara en av dem. Olika alternativ till fusion bör noga övervägas och en noggrann kontroll av vad som är fördelaktigast för varje specifik situation utvärderas.

  Det finns olika fusionsformer, absorption och kombination, vilka är definierade i 23 kapitlet ABL. Det övertagande företaget träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Dubbelbeskattning skjuts upp till dess att det övertagande bolaget delar ut vinstmedel till aktieägare eller att tillgångarna avyttras. Företag som fusioneras kan ha kvarstående underskott och enligt huvudregeln kan underskott kvittas mot inkomst i samma näringsverksamhet närmast följande beskattningsår. Ibland täcker inte årets inkomster årets förluster och då ”rullas” förlusterna framåt och sparas till nästkommande år. I praktiken finns det ingen tidsbegränsning vad gäller rätten till avdrag. Vid en fusion kan rätten till avdrag för kvarvarande underskott övertas men med vissa inskränkningar. Underskottsbegränsningar är mycket viktiga regler som aktualiseras vid fusion. De spärrar som har praktisk betydelse vid fusionsförfarandet är fusionsspärren, beloppsspärren och koncernbidragsspärren som regleras i 37 kapitlet IL och 40 kapitlet IL.

 • 271.
  Klugman, Michelle
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lindvall, Maria
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svenska kommuners redovisning av sociala upplysningar? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit mer uppmärksammat på senare tid, dels genom stor medial uppmärksamhet och dels för att organisationerna har blivit mer medvetna om att intressenterna inte enbart efterfrågar redovisning av finansiell information. CSR kan delas in i tre olika områden: socialt, etiskt och miljö, dessa omfattar organisationens helhet. Redovisning av CSR kan benämnas som sociala upplysningar. Denna redovisning kan se olika ut på grund av olikheter mellan offentlig och privat sektor.

  CSR fångade vårt intresse i och med dess aktualitet. Tidigare studier av CSR är ofta genomförda inom den privata sektorn. Vi valde därför att granska Sveriges kommunala sektor. Vårt syfte med uppsatsen är att förklara variationen av sociala upplysningar i svenska kommuners årsredovisningar. Utifrån teorierna legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori har vi utformat olika hypoteser.

  Vi har genomfört en totalundersökning av Sveriges 290 kommuner. Vid granskning av kommunernas årsredovisningar har vi haft en checklista till vår hjälp. För att kunna få en bättre översikt av vår data om sociala upplysningar, har vi delat in checklistan i tre områden, vilka är medarbetare, etik och miljö. Informationen från checklistan har sedan analyserats med hjälp av bivariata och multivariata tester. Testerna har genomförts för att pröva våra hypoteser och se om det finns faktorer som påverkar kommunernas redovisning av de sociala upplysningarna.

  Resultatet av analyserna visade på samband mellan de sociala upplysningar kommunerna redovisar och storlek, skattesats, kommunkategori, politisk majoritet samt kommunens ekonomi.

 • 272.
  Klugman, Michelle
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Nylén, Carl-Johan
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Skalbolagstransaktion - När tillämpas ventilen? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  tillämpas vid en skalbolagsavyttring.

  Vi har använt oss av den rättdogmatiska metoden vilket innebär att vi kommer att tolka gällande rätt.

  Införandet av skalbolagsreglerna var till för att förhindra den olagliga handeln av skalbolag. Reglerna påverkar en vidkrets av skatteskyldiga och drabbar inte enbart de som genomför en olaglig skalbolagstransaktion. Enligt lag kan skalbolagsreglerna undvikas om det förekommer särskilda skäl, vad anses vara särskilda skäl? Vi vill se i vilka situationer undantaget, även benämnt den så kallade ventilen, kan tillämpas.

  De olika situationer som nämns i propositionen 2001/02:165, så som generationsskifte, FoU, utlösen av delägare med flera, kan även tolkas som särskilda skäl till när ventilen kan tillämpas. Vid bedömning av om ventilen är tillämpbar genomförs en prövning där skälet till avyttringen och köpeskillingens storlek beaktas. Trots att propositionen 2001/02:165 nämner ett flertal olika situationer som bör undantas från skalbolagsreglerna så är inte alla undantagen juridiskt prövade. Den situation som är mest prövad är intern aktieöverlåtelse. Enligt dom är intern aktieöverlåtelse ett godtagbart undantag dock poängterar SKV att ventilen inte per automatik är tillämpbar. Ventilens tillämpningsområde är relativt oprövat och därav är det svårt att bedöma om lagen är rätt utformad. Då ingen större lagändring har skett under de senaste 6 åren kan detta tolkas som att lagen uppfyller sitt syfte

 • 273.
  Kocacenk, Serap
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Women’s perception of how female negotiators are different – a multicultural perspective2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine gender role differences in negotiations in China, Italy, Sweden and Turkey. The theoretical frame was derived through research within social sciences; business, psychology and social studies. The empirical study was conducted through a webbased survey in Italy, Sweden and Turkey. Women’s perceptions of gender roles in negotiations were studied and the consistency with the chosen theories was tested. The results for China were based on secondary data. The analysis clearly identifies gender role differences in negotiations as well as cultural differences between the chosen countries. Findings show that female negotiators should imitate key characteristics preferred in the studied cultures, to gain power and be accepted as equal negotiators.

 • 274.
  Kocacenk, Serap
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Rubenstein, Sara
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The launch of a new car from a premium brand under pressure - defining consumers’ perception of a brand 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The view of a brand and brand image can be based on a numerous different factors. It is however largely due to historical associations in consumer’s mind and the symbolic value at an emotional level which has been build over the years. Therefore, it is of importance to a company to find the key to the consumer’s perception of a brand in order to be successful.

  The dissertation examines the difficulties a company is facing when launching a new product in a high-tech industry. The Jaguar Company is operating in the high-tech industry and is interested in entering the market of modern luxury cars targeting a younger audience. The environment consists of increased competition and high demanding customers, creating a complexity of products requiring increased technologies and competences of a company. The Jaguar Company is facing the difficulty of defining positioning and gaining a competitive advantage within the industry.

  The relevant theories are based on literature reviews with focus on segmentation, targeting and positioning. The research data is collected by the use of a questionnaire handed out at an event arranged by Jaguar in Malmö. Further, the dissertation was limited by the geographical closeness and the time constraint

  The dissertation is analysing the perception of the Jaguar customer and the positioning of the brand, as well as if that perception of the Jaguar brand changes after the introduction of the Jaguar XF. The dissertation is then concluded by a connection between our results and the research questions, as well as a general summary of our findings and implications for managers.

 • 275.
  Kolar, Jasin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Persson, Johan
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Green Transportation External environmental communication2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Climate change is a hot topic today. It is important for companies to take

  responsibility for the environment. For companies it is also important to

  communicate their environmental efforts to its customers.

  The aim of this study is to analyze how transportation companies communicate their

  environmental efforts on the web. Europe’s largest transportation companies as well

  as Asian and North American airlines are studied. Companies’ websites were

  examined and evaluated on several criteria.

  The study surprisingly showed that a lot of companies did not have any external

  communication due to unavailable websites. There are significant geographical

  differences in how companies communicate green.

  Many transportation companies provide environmental information on their websites

  however they need to be more convincing in doing so.

 • 276.
  Kristensson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lindhoff, Anna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Riskredovisning - fara eller möjlighet?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att utvärdera varför företag väljer respektive inte väljer att i sin externa redovisning visa de risker de utsätts för. Uppsatsen har koncentrerats till den redovisning av risk som sker i förvaltningsberättelse och i noter och undersöker endast börsnoterade bolag i branscherna industri och IT.

  Vår teori består av egen modell som byggts upp med influenser från den institutionella teorin. Teorin består av tio faktorer som kan påverka valet av att redovisa sin risk eller ej.

  Undersökningen har genomförts med en e-mailbaserad surveyundersökning. Genom det empiriska resultatet vi erhöll försökte vi att urskilja tendenser till valet av att redovisa sin risk eller ej. På grund av att vi försökt att påvisa tendenser, och ej förklara samband hos företagen, valde vi att arbeta utifrån en signifikansnivå på 5 %.

  För de hypoteser som testades genom Fisher's exakta test var det endast en hypotes som visade att signifikant samband fanns. För vårt urval förelåg signifikant samband mellan att företaget redovisar sin risk och att de inom företaget har en ansvarig för sin riskhantering. Övriga tester av hypoteser presenterades i diagram där eventuella tendenser urskiljdes. De tendenser vi kunde utläsa var att man redovisade sin riskhantering för att visa öppenhet och skapa trovärdighet samt för att man ansåg att det ingår i begreppet rättvisande bild.

  Den teori vi byggde upp våra hypoteser ur visade sig stämma på de faktorer som påverkade företag att redovisa sin riskhantering. Vi lyckades dock inte presentera någon faktor som påverkade företaget att redovisa sin riskhantering. Anledningarna till detta kan vara många, men det kan vara så att de som redovisar sin risk väljer att framhäva detta medan de som inte redovisar inte gärna skyltar med de anledningar som ligger bakom.

 • 277.
  Kristensson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Harmoniserar de svenska koncernbidragseglerna med EG-rätten?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För närvarande pågår ett uppmärksammat fall i EG-domstolen. Målet handlar om Marks & Spencer, en brittisk varuhuskedja, som önskar dra av förluster i moderbolaget som tidigare uppkommit i dotterbolag belägna i andra medlemsstater. Den brittiska lagstiftningen tillåter dock inte förlustutjämning över nationsgränserna vilket Marks & Spencer anser utgöra en inskränkning av EG-fördragets etableringsfriheter. Den brittiska skattelagstiftningen anses till stor del vara lik den svenska och därmed kommer domen i Marks & Spencer att få stor genomslagskraft även i Sverige.

  Argumentationen från EU-ländernas regeringar är att bestämmelserna anses berättigade fastän det utgör en inskränkning av etableringsfriheten. Motiveringarna är bland annat att bestämmelserna rättfärdigas med hjälp av territorialprincipen, skattesystemets inre sammanhang samt att det annars skulle leda till minskade skatteintäkter.

  Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande i Marks & Spencer-fallet framfört att de brittiska reglerna strider mot etableringsfriheterna och att denna inskränkning inte på något sätt kan anses var berättigad. Om domstolen skulle följa generaladvokatens förslag kan i princip två extremscenarion inträffa. Antingen så täpper man till den svenska lagstiftningen så att alla möjligheter till förlustutjämning slopas eller så öppnas gränserna så att vinster och förluster fritt kan slussas mellan medlemsstaterna.

  I skrivande stund har det kommit en dom från Länsrätten i Vänersborg där Lindex får rätt att göra avdrag för förluster i tyska dotterbolag. Avdraget strider mot de svenska koncernbidragsreglerna men Länsrätten anser att dessa regler i sin tur utgör en inskränkning gentemot EG-rätten varför avdraget medges. De argument som Skatteverket framfört är desamma som denna uppsats behandlar.

 • 278.
  Kristiansson, Anders
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Skiöld, Ola
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Förändringar på bilmarknaden – Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens titel: Förändringar på bilmarknaden – Strategiska åtgärder ur återförsäljarnas perspektiv.

  Ämne: Företagsekonomi, strategic management, Business to Business

  Författare: Kristiansson Anders, Skiöld Ola

  Handledare: Holmberg Leif, Rudenstam Nils-Gunnar

  Nyckelord: Strategic management, synergieffekter, konkurrensfördelar, distributionssystem, IO –teori, strategiska analyser

  Syfte: Analysera återförsäljarpektivet utifrån nya förutsättningar på bilmarknaden.

  Metod: I studien undersöker vi vad de nya så kallade gruppundantagen har haft för inverkan för personbilsåterförsäljarna ur strategisk synpunkt med fokus på det externa IO-synsättet. Detta har vi gjort genom empiriska studier som omfattat ett antal intervjuer med personer inom bilbranschen. Vi har även granskat vetenskapliga artiklar och teorier som varit relevanta inom detta ämne. Vi har använt oss utan en kvalitativ studie och grundat teorierna i analysprocessen. Utifrån det empiriska materialet har vi identifierat vissa mönster i de viktigaste förändringarna och trenderna inom den nu alltmer dynamiska bilbranschen.

  Slutsatser: Utvecklingen inom återförsäljarledet av bilbranschen har kommit att handla om fusioner och företagsuppköp samt införande av flermärkesförsäljning. Detta har lett till en trend som går mot stora återförsäljarkedjor. Att återförsäljare ägnar sig åt nybilsförsäljning trots den låga vinstmarginalen, är p g a att det är vid bilköpet som återförsäljaren knyter till sig kunden för den kommande eftermarknaden, där de största förtjänsterna ligger. Gruppundantagen har givit asiatiska biltillverkare möjlighet att ta sig in på den svenska bilmarknaden, då det blev tillåtet med flermärkesförsäljning. Distributionen sköter de genom det redan befintliga distributionsnätet.

 • 279.
  Kudule, Elina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Helbrink, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Scandinavian management style in Hong Kong2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In all aspects of life culture has a deep impact on how we react and relate to different situations. In understanding the meaning of culture it is vital to distinguish between national culture and corporate culture. National culture can be found in all different human interactions and organizations, whereas corporate culture can be related to the environment within business organizations. We believe that there are a number of collusions when a manager from one culture interacts with persons living in a totally different one. The purpose of this dissertation was to find out how Scandinavian management style practiced in Hong Kong, would be affected by the Chinese culture. To understand if or in which ways the Scandinavian management style had been affected, we studied some existing theories and tested them to the reality. To make this possible we concluded the main contents from the theories, in total six hypotheses, which we later used as a foundation to our questionnaire. The result of the questionnaire indicated that most of our hypotheses were accepted, however, due to the low answer frequency, we felt that the result from the questionnaire needed some complementation. In addition to this, we decided to take the research one step further, through semi-structured interviews. Thereafter, we compared the results from our questionnaire to the results from our semi-structured interviews and made a comparison to the hypothesis. The outcome of this comparison became the final conclusion of our dissertation, which indicated that the Scandinavian managers would adapt their management style to a certain degree to the Chinese culture.

 • 280.
  Kukuljac, Denis
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zaloznik, Dragana
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Kvalitetssäkring av intern kontroll - en granskning av kommunerIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att beskriva hur kommunerna kvalitetssäkrar den interna kontrollen. Utifrån syftet har vi formulerat problemformuleringen. Kvalitetssäkrar kommuner sin interna kontroll och i så fall hur och med vilka aktiviteter utförs det?

  Vi valde att göra vår uppsats med hjälp av fallstudiemetoden. Vi utförde intervjuerna i tre kommuner och där intervjuade vi tre ekonomiansvarig/personer som arbetar med den interna kontrollen samt tre sakkunniga revisorer. Man ska ha i åtanke att våra resultat kan vara svåra att generalisera, men resultatet är intressant då det inte förekommer en undersökning av samma ämne.

  Eftersom det inte fanns några befintliga teorier som vi kunde använda oss av gjorde vi en egen referensram som bygger på COSO-modellen. Vi använde referensramen som en observationsmodell för att kunna ta reda på sättet hur de olika kommunerna kvalitetssäkrar sin interna kontroll. Att kvalitetssäkra innebär i vårt fall att se till att den interna kontrollen fungerar så som den är avsedd att göra. Intern kontroll har för avsikt att få en effektiv organisation och förvaltning som undviker avsiktliga och oavsiktliga fel vilka förorsakar förluster för kommunen.

  Det vi kom fram till är att samtliga kommuner hade ett dokumenterat reglemente för intern kontroll, men användningen av detta skiljde sig avsevärt. Graden av hur pass mycket man efterlevde regementet för intern kontroll varierade i de undersökta kommunerna. Vidare kvalitetssäkrar samtliga kommuner de rutiner som påverkar ekonomin. Dessutom kvalitetssäkrar inte någon av de undersökta kommunerna verksamhetens ändamålsenlighet. Därutöver tar kommunerna oavsett storlek inte hänsyn till kommunfullmäktiges mål inom arbetet med den interna kontrollen. Följden är att de inte kan utföra kvalitetssäkring av dessa. Alltså: storleken spelar inte så stor roll när det gäller kvalitetssäkring av den interna kontrollen!

  ____________________________

  The purpose of this essay is to examine the quality check of the internal control in municipals. We have conducted interviews in case studies to realise the purpose of our essay. Six respondents from three different municipals were interviewed to describe the quality check of the internal control. We have drawn conclusions that all municipals have a documented regulation for the internal control, despite of that it hasn’t completely been followed. We have also made the conclusion that the municipals gave priority on making the quality check on the money flow. No one of the municipals made quality checks on the activity goals.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 281.
  Kulander, Erik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Relationsmarknadsföringens roll vid offentlig upphandling En fallstudie av ett litet företag i krisberedskapsbranschen 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att analysera relationsmarknadsföringens roll vid offentlig upphandling. Den kommer även att försöka genomlysa till viken grad en relationsmarknadsföringsstrategi är genomförbar, samt hur detta kan vidareutvecklas för att skapa konkurrensfördelar. För att uppfylla detta syfte har en fallstudie av företaget SWEDE (Swedish Emergency Disaster Equipment), vilket verkar inom ett nischsegment av sjukvårdssektorn, närmare bestämt akutsjukvård/sanering genomförts. Fallstudien har genom en kvalitativ metod med utgångspunkt i grunderna inom modern relationsmarknadsföring undersökt vilka problem, samt möjligheter ett företag på en marknad vilken kontrolleras av Lagen om offentlig upphandling ställs inför.

  Vidare har andra teorier som stakeholder mapping varit en teoretisk grund för att identifiera viktiga aktörer och deras roll i den offentliga upphandlingsprocessen. De grundprinciper vilka Lagen om offentlig upphandling bygger på har presenterats och diskuterats ur fallföretagets synvinkel för att se hur de kan tänkas begränsa eller möjliggöra en framgångsrik relationsmarknadsföringsstrategi.

  Utifrån de genomförda intervjuerna, vilka haft för avsikt att skapa en djupare förståelse för det studerade problemområdet, drar jag slutsatsen att fallföretaget strävar efter att använda sig av relationsmarknadsföring i den mån det är möjligt utan att bryta mot Lagen om offentlig upphandling, då detta riskerar att resultera i juridiska påföljder.

 • 282.
  Kurek, Bartosz
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Schäfer, Dirk
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Szabo, Richard
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Evaluating Supply Chains - The Development of a Model to Evaluate Multinational Supply ChainsIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation was to develop a general model for evaluating multinational supply chains. This model could provide guidelines for process-based manufacturing companies when comparing or choosing between different supply chains in order to make long-term investment decisions.

  Therefore, the authors looked through various measurement, comparison and evaluation theories. The data gained during interviews (case studies) and questionnaires (survey) helped to create a model, which proved to be generally applicable since it occured that tere is no real difference between the evaluation of national and multinational supply chains. Therefore, the model can be applied for domestic as well as for multinational supply chain evaluation purposes.

 • 283.
  Kvist, Jörgen
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ohlsson, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Problem med lageranknytning hos en bilåterförsäljareIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In this paper we have looked closer on a car-retailer in the middle of Sweden. We have chosen to dig deeper in the different problems that can occur, related to the supply. Soon we realized that that the problems weren’t related to stock management.

  Through studying the whole of the company, we have identified reasons to why details aren’t in the stock. Our conclusion is that the reason lies in an organizational aspect and consists of poor teamwork and communication.

  We mean that the company’s functional organization have contributed the departments to develop in different ways. The personnel can’t see that their work is a part of flow through the entire company towards the customer.

  By introducing teams in the functional organization the company can achieve a matrix organization. The teams will be working over the different departments and therefore increase the understanding the company’s situation.

  The middle managers are important when making a change in the company. By this reason the middle managers should work as a mediator and coordinator.

  A future district supply could according to us replace the stock at the retailer. Problem caused by delayed ordering or low order-levels should disappear. Though we have made the conclusions that the stock problems in fact are organizational. By solving these organizational problems, the need of a district supply isn’t that impending. We mean that the district supply only would be a partly solution of the company’s problem.

  The dissertation is written in Swedish.

 • 284.
  Kvist, Karin
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  "Scent and sensitivity": Scent Marketing with regard to sensory hyper-reactivity2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Abstract: Scent marketing is an area of predicted growth, with almost endless possibilities. It can successfully be applied to products, premises, places and services. Yet, this thesis explores some of the challenges scent marketing is likely to encounter, with regard to that part of the population who get sick from exposure to smells and chemicals. The purpose of this dissertation is to initiate communication and provide some tangible examples on how scent marketers and people suffering from the condition sensory hyperreactivity can co-exist in the same environment.

  This paper presents a theoretical framework for the use of scent marketing, and the condition sensory hyperreactivity. The empirical study is of a qualitative nature, conducted through the mean of telephone interviews, on a sample of individuals with the condition, contacted through a website forum.

  The findings show that people with this type of condition are substantially limited in their daily lives, due to scented products and places, and would be even more so with a growing use of this type of marketing. The possibilities for marketers could be to address the wishes of the interviewees, and gain a new market. The limitations for scent marketing are primarily of legislative nature, but could also include negative reactions to the subject. In addition to people with sensory hyperreactivity, and potentially young children, no specific target group could be outlined unsuited for scent marketing. Specific fragrances and chemical components to be avoided could in large not be determined. The interviewees wish for fragrance-free hospitals, dentists, waiting rooms and public places. The respondents have suggested a number of measures for marketers and shop owners that would facilitate and enable them to partake in the market place of today.

  Keywords: Scent marketing, fragrance, sensory hyperreactivity, sensitivity

 • 285.
  Kvist, Karin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Radius, Evelien
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Repatriates in Europe-A business perspective-2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores some of the individual and organisational challenges involved in the repatriation process after international assignments. The purpose of this dissertation is to probe the turnover rate after repatriation in Europe and to determine whether this is considered to be a problem. The study was conducted through means of a questionnaire on a sample of Human Resource Managers in Western European companies. The authors did find some trends that may indicate that the climate for repatriates differs from that in North America. The authors did not, however, find influences connecting knowledge management and repatriate turnover.

 • 286.
  Kårefalk, Aroonwan
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Pettersson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zhu, Yeqing
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  How to Motivate Generation Y with Different Cultural Backgrounds - A Cross-Cultural Comparison between China and Sweden 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Generation Y have become the newest group of the global workforce in Multinational Business and are about to become the largest. They are often referred to as a global group with global characteristics which leads them to be recruited and retained in the same way. Generation Y have their own general (global) characteristics, but are still affected by their national culture. The most up-to-date and comprehensive research made on national culture is the Global Leadership Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE) research. This research has measured national culture in 62 countries and attributed them National Culture Values that can be measured in nine different cultural dimensions. These National Culture Values must be taken into account in order to properly motivate Generation Y with different cultural backgrounds. When you want to motivate someone, it is important to understand his/her wants and needs. The classical Content Motivation Theories focus on people’s needs and how these needs must be identified and met if you want to motivate people properly, but since they were constructed for generations with different characteristics than Generation Y, they have to be modified.

  This dissertation is based on the impact of National Culture Values on Generation Y in China and Sweden, and how these values may be in conflict with Generation Y’s general characteristics. To measure if the National Culture Values are stronger than the general characteristics of Generation Y in these conflicts, we have conducted a survey with two sample groups, one with Chinese students and one with Swedish students. The result of survey shows in some situations, the National Culture Values are stronger than the general characteristics of Generation Y, and vice versa. The main hypothesis of this dissertation is: National Culture Values affect Generation Y and must be taken into account in order to properly motivate them.

 • 287.
  Laitala, Henrik
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Wendelsson, Joakim
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  KORRIGERINGSREGELNS TILLÄMPNING PÅ RÄNTOR PÅ KONCERNINTERNA KREDITER2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien utreder tillämpningen av korrigeringsregeln i 14 kap 19 § IL vad avser räntor på krediter mellan koncernbolag med olika hemvistländer. Som grund för arbetet presenteras bl a 13 rättsfall, som belyser olika aspekter av problematiken. Den ändring av det aktuella lagrummet som genomfördes 1983 ges också betydande utrymme i framställningen. Materialet har delats upp med avseende på 1) skillnaden mellan lån och aktieägartillskott, 2) marknadsmässig nivå på räntan samt 3) affärsmässiga skäl till avvikelse från marknadsmässiga villkor. Den efterföljande analysen berör bl a hur misstag i bokföringen hanteras, hur marknadsmässiga villkor fastställs när ett avtal inte hade varit möjligt utanför koncernförhållandet och hur referensräntor fastställs. Vidare behandlas ingående hur lagändringen 1983 påverkat rättsläget.

 • 288.
  Laitala, Henrik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Wendelsson, Joakim
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Mental accounting och finansieringsval vid konsumentköp: kategoriseringens och tidens betydelse för utrymmet i konsumenters mentala konton2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien tar sin utgångspunkt i teorin om mental accounting. Vi behandlar för det första kategoriseringen av tillgångar och utgifter i olika konton i det mentala bokföringssystemet. Konkret undersöks huruvida någon skillnad i vilka inkomster eller tillgångar som används till olika typer av utgifter kan påvisas. Kontona som vid operationaliseringen valdes för att beskriva finansieringen av ett köp var ”regelbunden inkomst”, ”plötslig inkomst”, ”sparade pengar” och ”avbetalning”. För kategoriseringen av utgifterna användes två skalor, den ena med ”nödvändighet” och ”nöje” som extremer och den andra med ”långsiktig investering” och ”kortsiktig konsumtion”. Den empiriska undersökningen genomfördes med två olika enkäter. Resultaten från dessa undersökningar visar för det första det som teorin förutsäger, nämligen att olika sorters inkomster eller tillgångar används till olika sorters utgifter. På enkäterna ombads för det andra respondenterna även att ange tiden mellan de två senaste köpen över 5 000 kr. Denna tid tillsammans med kombinationen av finansieringsalternativ, uppdelade på kontant eller kredit, används i studien för att testa giltigheten av vår egen teori, som behandlar problemet om hur utrymmet i de mentala kontona beter sig. Vi ville förklara hur detta utrymme förändras av inköp som bokförs på kontot, och då särskilt vilken betydelse valet av finansiering för två på varandra följande köp har för utrymmet. Resultaten för testerna avseende denna teori är osäkra, men vi anser oss finna bättre stöd för ett accepterande av teorin än för ett förkastande av den. Sammantaget kan våra bidrag vara relevanta för att bättre förstå mental accounting samt konsumenters köp- och kreditbeteende.

 • 289.
  Lampa, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Nilsson, Lisa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Born Globals - A New Phenomenon in the Field of InternationalisationIndependent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Problem

  The internationalisation process of Born Globals is different than the internationalisation process of traditional firms and therefore Born Globals cannot be explained by the existing internationalisation theories. No model exists which can explain why Born Globals emerge even if different researchers have found many explanatory factors.

  Purpose

  The main purpose with our dissertation is to investigate and clarify the underlying factors of the emergence of Born Globals. Further, the purpose is to develop our own explanatory model to why Born Globals emerge.

  Methodology

  To test our model we conducted a survey using an on-line questionnaire. Our sample constituted firms connected to Ideon in Lund.

  Conclusions

  The research showed that the model we developed partly could explain why Born Globals emerge. When analysing why Born Globals emerge focus should be on the managers, the products, the market and the network.

 • 290.
  Lantz-R, Helena
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Troedsson, Lina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Vilka prioriteringar gör redovisningsstudenter vid val av arbetsgivare? - En studie från redovisningsstudenters och personalansvarigas perspektiv 2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vilka prioriteringar gör redovisningsstudenter vid val av arbetsgivare och vet de personalansvariga vad studenter anser är viktigt? Inom de närmsta åren kommer samhället att undergå ett stort generationsskifte, p.g.a. att en stor grupp människor uppnår pensionsålder – ett faktum som ställer höga krav på arbetsgivarnas förmåga att lyckas marknadsföra sin arbetsplats som attraktiv för att i framtiden kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Samtidigt kommer allt fler högutbildade människor att förenas med arbetslivet under de kommande åren, vilket kan ses som en anledning till att högskolestudenter ställer höga krav på sin blivande arbetsgivare.

  Genom användningen av tidigare studier prövar vi om redovisningsstudenterna har samma preferenser som andra studenter när de kommer till att välja arbetsgivare. Därefter utreder vi om det förekommer några skillnader beroende på vilken årskurs som redovisningsstudenterna går i. Då vi utgår från befintliga teorier om människors olika behov samt litteratur om förväntningsgap utforskar vi även om det finns ett rekryteringsgap mellan redovisningsstudenter och personalansvariga på revisionsbyråer.

  Resultatet av studien tyder på att redovisningsstudenter och andra studenter har samma preferenser vid val av arbetsgivare. Vi kan konstatera att skillnader finns mellan redovisningsstudenterna i de olika årskurserna. Däremot kan vi inte påvisa att det finns ett rekryteringsgap.

 • 291.
  Larsson, Marcus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olsson, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Revisor eller inte? – redovisningsekonomens karriärval 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen var att förklara vad som styr redovisningsekonomer i deras val av karriär. Redovisningsekonomer kan välja ett flertal olika karriärer efter examen. För de personer som har läst ekonomi med inriktning mot revision, redovisning och controller kan valet vara att arbeta som revisor. Forskning inom området karriärval visar att det är olika faktorer som påverkar individen. Dessa faktorer kan vara ålder, kön, familjeliv, social klass och sociala kontakter. Vi kan konstatera att det program personen har läst på gymnasiet har betydelse för om personen blir revisor, vidare har vi funnit att även den skola personen har studerat vid och föräldrarnas påverkan är betydelsefulla vid karriärvalet. Däremot har vi inte kunnat fastställa att extraarbete vid sidan av studierna, partners yrke, om personen har flyttat för att studera på högskola/universitet, föräldrarnas eventuella akademiska utbildning, etnisk bakgrund och arbetsmarknad har någon inverkan på valet av karriär.

  Vi har med en deduktiv ansats använt oss av fragment av existerande teorier och skapat hypoteser utifrån dessa. Studien har genomförts med en kombination av dokumentstudie och telefonsurvey där vi har intervjuat personer som har studerat vid Högskolan Kristianstad och Växjö Universitet. Vi har genomfört en totalundersökning av de studenter som har skrivit sin kandidatuppsats inom området revision, redovisning och controller under åren 2000/2001 och 2004/2005 på dessa skolor.

 • 292.
  Larsson, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Olofsson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Severin, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  How to manage the negotiation process with a Chinese company2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Today, China is the fastest growing economy in the world (Fang, 2005). Foreign companies are competing for the opportunity to take part of this development and reach the Chinese market, and Sweden is no exception. A crucial part in doing business with Chinese companies is the negotiation process. There exist many differences in culture between Sweden and China. To consider these differences may be the key for a successful negotiation.

  In this dissertation we study Chinese business negotiation only from the perspective of Swedish negotiators. Guidelines on how to make a successful deal have been compiled based on the literature and tested in a case study. In the case study Swedish negotiators has compared the guidelines from the literature with their actual experiences to see how well they match. Based on the result a modified list of guidelines will be presented that hopefully will be applicable for Swedish companies when negotiating with Chinese companies.

  The result from the case study showed that the experiences from the respondents were consistent to some extent, but it also showed different issues worth mentioning. Because of the information received from the respondents a modified list of guidelines were made with the aim to be more applicable to Swedish exporting companies.

 • 293.
  Laudon, Jesper
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Persson, Martin
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Den orena revisionsberättelsens effekterIndependent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats var att utreda om intressenterna anser att den orena revisionsberättelsen utgör en negativ signal och vilka åtgärder de därmed eventuellt vidtar då företag uppvisar oren revisionsberättelse. Vidare skulle vi undersöka om företag med orena revisionsberättelser i större grad går i konkurs eller likvidation än företag med rena revisionsberättelser.

  Med utgångspunkt från agentteorin och signalteorin skapade vi vår egen modell. Modellen beskriver händelseförloppet efter att revisorn utfärdat en oren revisionsberättelse, då intressenterna vidtar åtgärder mot företaget vilket som i slutändan påverkar företagets fortsatta existens.

  För att kunna realisera vårt syfte genomförde vi en explorativ intervju för att få en djupare förståelse i ämnet, vilket sedan låg till grund för datainsamlingen. Informationen samlade vi in genom en dokumentstudie samt en enkätstudie.

  I analysen av dokumentstudien kunde vi konstatera att företag med orena revisionsberättelser i större grad tenderar att gå i konkurs eller likvidation än företag med rena. Tidigare undersökningar har visat att andelen orena revisionsberättelser inte påverkas av konjunkturförhållandet. Dock motsade vår undersökning detta. Samtidigt konstaterade vi att större företag med orena revisionsberättelser har en större möjlighet att överleva än mindre företag med orena revisionsberättelser. Vi kunde även se att den orena revisionsberättelsens allvarlighetsgrad kan påverka företagens existensmöjligheter. Enkätundersökningen visade att intressenterna anser att orena revisionsberättelser utgör en viktig signal på att ett företag har brister som kan leda till en kris. Vidare hade även den största andelen av intressenterna vidtagit åtgärder mot orena revisionsberättelser. Utifrån detta anser vi att vår modell kan ha ett visst förklarande värde.

 • 294.
  Li, Lei
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Chen, Kai
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ceglarska, Ewa
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  How does Culture and Gender Diversity Impact Communication in Project Teams 2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [en]

  Globalization leads to a high degree of interdependence and interaction of employees who often need to work in teams composed of members with varying gender, culture, abilities, skills, expertise, knowledge and so on. This dissertation will explore the interrelation between communication and the factors such as gender and culture that impact the communication process.

  In order to find out how culture and gender diversity influences the communication in a project team, an experiment combined with an interview was conducted.

  The results indicate that gender diversity appears to lead to negative communication and culture diversity indicates that there might be a positive impact on communication.

  This research was limited to the literature sources that were taken into consideration and the definitions used to describe the concepts of communication, culture, gender and diversity. Also the experiment was performed with a small sample of students, which could bias the results.

  A practical contribution of this of this dissertation is the insight of how to communicate across cultural and gender borders. Theoretical contribution of this dissertation is an attempt to open a “black box”.

 • 295.
  Li, Xiaodong (Christina)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Huang, Wanli (William)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Zhang, Xiaobin (Jordan)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  An Exploration of the Contributing Factors - How can Chinese Apparel Companies build Global Brands in the European Market?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Nowadays having a global brand is essential in the business world and it is a goal for some Chinese apparel companies to pursue. The main purpose of this dissertation was to investigate the different views on the importance of the key factors influencing global brand building among the European customers, Chinese clothing companies and European apparel enterprises, and also to give some suggestions to Chinese apparel companies that have the intention to build strong brands in the European market.

  A deductive approached was used. A new model, named Customer-Based Brand Factors Model, was based on the existing models and a successful case—Esprit. The newly created model consists of nine factors that influence the global brand construction and it applies Bernstein’s spiderweb model as a basic structure.

  In order to investigate the different views on the key factors, a survey was conducted. The questionnaires were designed for three groups—European customers, Chinese apparel companies and European apparel companies. Based on analyses of data collected from the survey, an explanatory analysis was given about the different views on the factors. Hopefully, this paper will give Chinese apparel companies some insight into how to build their brands in the European market.

 • 296.
  Li, Yongjian (James)
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Yu, Ning (Cindy)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ding, Xiaofang (Emily)
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  A Study on the Relationship between Institutions and Economic Growth2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Ningbo Hi-Tech Park is a special zone in Ningbo City of China. It has seen great economic growth after its establishment. The reasons behind the astonishing economic growth have seldom been investigated. Especially, no research has been done to explain the specific economic phenomena in the NHTP from the perspective of institutions. We aim to have more knowledge about the relationship between institutions and economic growth. Further the result of the dissertation will be presented to the NHTP administrative committee as well as some suggestions to improve economic management.

  Four theories that are the theory of institutional change, the theory of state, the theory of property rights and transaction costs theory are used to explain the establishment of the NHTP with new institutions and how these new institutions motivate investment. The Solow Growth Model and Porter’s Diamond Model were shortly introduced in order to give a picture of the relationship between institutions, investment and economic growth.

  The research results indicated that all the institutional changes in the NHTP are important to attract investment. The five most important institutions can be grouped into two categories. They are the visible profits including “the favorable tax policies and subsidies from the local government” on one hand, the efficiency of government including “the stability of regulations and policy, the simplified administrative procedure and the high quality service of servant” on the other hand. The favourable tax policies head the list of the five institutions. There are no significant differences among companies in different industries, different sizes and different types

 • 297.
  Liang, Hong
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Lu, Douc
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Tu, Li
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The Perceived Risk and The Consumer Decision-Making Process - A Study on Credit Card Holders2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The market changing of the credit card segment has driven many credit card providers

  reconstructing their business models and set up strategies in order to attract and retain

  customers. This leads to an idea of studying the underlying factors behind the consumers’

  decision-making of using credit cards. After examining different Consumer Decision-Making

  theories and their influential factors, we find that the perceived risk is not included as an

  influential factor in the Consumer Decision Process (CDP). The perceived risks such as

  financial, psychological, social and performance are not regarded in the existing CDP theories,

  which we believe is important in the case of credit card usage. Therefore, the aim of this

  study is to investigate if the perceived risk occurs in the CDP. Our study is focusing on the

  existing credit card holders in Sweden.

  Eight hypotheses are designed to test in which stage of the CDP, the perceived risk occurs

  and whether it affects the consumers’ decision-making concerning with credit cards usage.

  Although our result cannot be generalized, because of the size of the chosen population is

  too small, we do find some indication of the perceived risk actually affects the CDP, especially

  in the first stage of the Decision-Making Process.

  Keywords: Consumer Decision Process, Perceived Risk, Credit Cards

 • 298.
  Liedholm, Mathias
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Vajda, Adam
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  The Impact of the Euro - A comparing study between Swedish and Finnish Fruit and Vegetable Wholesalers2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The implementation of the European Economic and Monetary Union has made a significant impact on how business is conducted throughout Europe. It has affected both member and non-member countries in many ways.

  This dissertation investigates the effect of the EMU on the Fruit and Vegetable wholesaler markets in Sweden and Finland. Five factors are used to make a comparison between the two markets. The factors are: Competition, Foreign Direct Investments, Euro-related costs, Trade and Supplier relations.

  Semi-structured interviews with four Swedish and three Finnish companies were conducted. In the interviews, the companies were asked questions related to the five factors.

  Our conclusion is that there is a difference between the two markets. However, the Euro affected each factor we examined differently. Generally, the differences were not that significant between the two markets. Nevertheless, some factors varied to a larger extent than others.

  Keywords: Euro, Fruit and Vegetable Wholesalers, Competition, Foreign Direct Investments, Euro-related Costs, Trade, Supplier Relations

 • 299.
  Lilja, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Svensson, Catarina
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hur klarar ett högteknologiskt företag av konsten att gå i takt med marknaden - och samtidigt ligga ett steg före?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Telecom, Internet och Trådlös datakommunikation utgör tillsammans en ny nisch; mobilt bredband/3G. Mobilt bredband är förknippat med osäkerhetsfaktorer, vilka främst kretsar kring marknadens utveckling. I syfte att utveckla konkurrensfördelar via produkterna/tjänsterna inom 3G, krävs integration mellan branscherna och det ställs nya krav på högteknologiska företags resurser och management.

  Syftet är att identifiera och analysera processer som generar kunskap för att utveckla konkurrensfördelar. Forskningsfrågorna lyder som följer; Hur kan man identifiera de aktiviteter och analysera de processer som generar kunskap för att utveckla konkurrensfördelar? Hur kan man tydliggöra processerna där kunskap skapas, sprids, överförs för att utveckla konkurrensfördelar och nå framgång, ur ett intra- och interorganisatoriskt perspektiv? Hur kan ett företags materiella och immateriella resurser samverka för att utveckla konkurrensfördelar?

  Studien bedrevs via kvalitativ metod med abduktivt angreppssätt. Vi gjorde en fallstudie via två delstudier. Datainsamlingen skedde via databaser, Internet, facktidskrifter och intervjuer. Teorikapitlet innehåller en översiktlig genomgång av resursbaserad teori, teori om kunskap och management samt om strategiska allianser.

  I delstudie 1 beskrivs det kontext 3G utspelar sig i. Mobiltelefonins utveckling, 3G:s kapacitet, aktörer & juridiska, statliga- och intresseorganisationer inom branschen beskrivs. Delstudie 2 fokuserar på fallföretaget Sony Ericsson, (SE). En företagspresentation ges samt beskrivs SE:s interna organisering för kunskapsutveckling, SE:s rutiner för kunskapsspridning och dess tekniska stödsystem.

  I analysen identifierades SE:s materiella- och immateriella resurser samt hur dessa samverkar. SE:s tysta- och explicita kunskap identifierades. För att tydliggöra processerna där kunskap skapas, sprids och överförs användes SECI-modellen.

  Slutsatserna visar att det i resursbaserad teori framträder viss tröghet att studera hur kunskap växer fram. Vi fann inte någon enhetlig definition av kunskap i litteraturgenomgången. Begreppet beskrivs och definieras på olika sätt samt kan det anta olika skepnader.

  SE:s resurser för att skapa konkurrensfördelar kännetecknas av företagets tekniska stödsystem, organisering, tekniskt kunnande, förändringsförmåga samt känsla för timing. För att beskriva hur man kan identifiera aktiviteter och analysera processer sökte vi efter nyckelord via den teoretiska referensramen och fann följande; intuition, förhållningssätt, samverkan, prova & utvärdera, förnya, ackumulera och skapa försprång. Detta beskriver således kunskapens karaktär för att nå framgång. Med hjälp av SECI-modellen analyserades hur SE:s tysta kunskap överförs till explicit kunskap. Därmed är processerna där kunskap skapas, sprids och överförs beskrivna, (se figur 13 & 14, kapitel 6, sid. 96 respektive 100). Processerna kännetecknas av kunskapsorientering, att aktivt verka för att reducera och undanröja kunskapsbarriärer, effektiv användning av företagets explicita- och förpackade kunskap samt förmåga att skapa försprång (se tabeller 1- 4, sid. 110, 111, 113, 115). Tabellerna beskriver hur SE hanterar sina resurser, vad som kännetecknar dem samt dess förväntade effekter.

 • 300.
  Lilja, Fredrik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Malmgren, Magnus
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Sjöberg, David
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  K3 eller K4 - Vad styr valet av redovisningsregelverk?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  There will be changes in the accounting regulations in Sweden. Firms will be categorised as K1-K4 firms depending on the size of the company. There will be different levels of accounting in the four categories. Firms will always have the possibility to choose a more advanced accounting regulation than the one they are obligated to due to their size. The purpose of this dissertation is to investigate which factors that influence the management in K3 firms in the choice between the K3 and K4 regulation. This dissertation has a deductive approach, and the theories that have been applied are the institutional theory and positive accounting theory. Based on these theories hypotheses have been developed. The study is based on a questionnaire survey- and on document studies. The respondents are 190 Swedish firms that will be categorised as K3 firms due to their size. The results of the study have been analysed and our findings showed that three of our hypotheses could not be discarded as factors that influence management in their choice of accounting regulation. The three factors are management compensation based on reported profits, size of the firms, and if the firms have parent companies listed on either Swedish or foreign stock markets.

3456789 251 - 300 of 434
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf