hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 1425
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Carlström, Inge
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Nya lärarroller, samhällsförändringar och skolkultur: inledning och forskningsansats2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 202.
  Carlström, Inge
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Andersson, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Verksamhetsutveckling mot en lärande organisation: praktik - reflexion - utveckling2002Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport ger inledningsvis en översikt över lärande och de metodiska konsekvenser som är en följd av olika pedagogiska synsätt. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet diskuteras konsekvenserna för en lärande organisation. Detta senare begrepp definieras, beskrivs och analyseras därefter både med avseende på intern och extern kontext.

  Diskussionen leder fram till en modell för verksamhetsutveckling mot en lärande organisation. Modellens grundstruktur definierar tre .arenor, praktik-, reflexions- och utvecklingsarenan. Genom ett kunskapsflöde inom och mellan arenorna samt med stöd av auktoritativa aktörer s. k. facilitators kan verksamheten utvecklas. Den metodiska ansatsen för modellen är aktionsforskning i och kring verksamhetens praktik.

  För att nå optimala förutsättningar för lärande och verksamhetsutvecklingen föreslår vi byggandet av lärande gemenskaper (såväl inom som mellan organisationer) för ett ökat kreativt, reflexivt kunskapsflöde. Lärande gemenskaper kan med fördel skapas med stöd av distansöverbryggande teknik.

 • 203.
  Carlström, Inge
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Hagman, Lena-Pia
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Fråga - undersöka - svara: om ett forskande och undersökande arbetssätt1990Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 204.
  Carström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Cathrine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan: En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden "Att skriva sig till läsning"2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Carström, M. & Johansson C. (2015). Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan. En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till läsning”. To challenge pupils’ ability to write and read in compulsory school for pupils with intellectual disabilities – a qualitative case study originating in the method of “Write to Read”. Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet.

  Syftet med följande studie är att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i träningsskolan utvecklas genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL).

  Studiens teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet och det har valts utifrån en syn på att lärande sker i interaktion med andra människor. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om elever med utvecklingsstörning, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, framgångsfaktorer hos lärare vid arbete med läs- och skrivinlärning, elevers motivation och delaktighet samt om metoden ASL. Genom att göra aktionsforskning i de klasser där vi själva arbetar ville vi undersöka om metoden ASL kunde vara lämplig att använda i arbetet med elevers skriv- och läsutveckling i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Vi har gjort deltagande observationer, fört dagboksanteckningar, filmat eleverna och fotograferat elevernas arbete.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att ASL kombinerat med att träna andra förmågor så som bokstavskännedom och klappa stavelser, kan vara en lämplig metod att arbeta efter i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Resultatet visar att eleverna utvecklades inom en rad olika områden och studiens bidragande effekter var att elevernas motivation och delaktighet ökade markant.

 • 205.
  Castman, Susanne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Widerberg, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Alla måste vilja: Fyra klasslärares tankar om inkluderingsbegreppet utifrån individintegrerade elever2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att synliggöra grundskolans pedagogers syn på inkluderingsbegreppet i en skola för alla, utifrån de individintegrerade eleverna från år 4-9. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning inom specialpedagogik. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se utifrån en skola för alla, vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderad undervisning som kunde utläsas utifrån pedagogernas utsagor. Hur pedagogerna beskrev sitt praktiska inkluderingsarbete. Hur det specialpedagogiska stödet såg ut. För att få svar på undersökningens syfte utförde vi semistrukturerade intervjuer med data av kvalitativ art på fyra pedagoger som alla undervisade individintegrerade elever. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att samtliga informanter såg fler hinder än möjligheter till en inkluderad undervisning och vi fick bl a följande svar: Det finns en brist på kompetens. Delaktighet från övrig personal saknas. Stödet från skolledare är litet. Samarbetet med särskolans personal är för litet. Resurser i form av personal, anpassat material, utbildning och handledning ansågs vara viktigt för att på bästa sätt kunna arbeta med särskoleinskrivna elever i grundskolan. I resultatet har vi hos klasslärarna sett en lyhördhet för dessa elevers behov och strävan efter att utgå från varje individs behov, förutsättningar och intressen. Vi har även sett en otillräcklighet och ensamhet i uppdraget med att arbeta med individintegrerade elever.

 • 206.
  Cato, Rasmus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Böcker, Pontus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En ny generation av lärande: En kvalitativ studie om fritidspedagogers upplevelser av datorspelande2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att reda på hur fritidspedagoger upplever datorspelande på fritidshemmet och deras uppfattningar av hur datorspelande kan bidra till lärande i relation till verksamhetens uppdrag med fokus på en meningsfull fritid. Vår forskningsbakgrund behandlar lärande i datorspel och uppfattningar kring datorspel i skolan och kommer att bearbetas tillsammans med resultatet från vår kvalitativa intervjustudie.

  Vi utgår ifrån den fenomenologiska livsvärldsteorin där vi studerar uppfattningar och erfarenheter kring fenomenet datorspelande. Vi intervjuar ett antal fritidspedagoger och får ta del av deras erfarenheter och upplevelser av datorspelande.

  I intervjuerna framgår det att fritidspedagogerna, oavsett egen erfarenhet, är positiva till datorspelande som komplement till andra aktiviteter på fritidshemmet, men att många saknar den kunskapen som krävs för att det ska kunna göras med ett pedagogiskt innehåll. De upplever också att barnen lär sig bland annat språk, samarbete, social kompetens och problemlösning genom datorspelande.

 • 207.
  Cederberg, Maya
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Svenson, Isabelle
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Digitala lässtrategier: En undersökning av 4-6-lärares tillämpning av strategier för digital läsning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att göra en undersökning av åtta grundskollärares tillämpning av strategier för digital läsning utifrån en innehållspunkt i det centrala innehållet som behandlar lässtrategier. I arbetet undersöks om och i så fall hur elever ges möjlighet att utveckla strategier för att ta sig an en digital text. Vi använde oss av metoden standardiserade intervjuer, till våra åtta informanter, för att de själva skulle få formulera sina svar. Fundamentet för själva undersökningen är de inspelade och därefter transkriberade intervjuerna. Vi jämförde informanternas svar med varandra för att få fram ett resultat som sedan diskuterades. Våra slutsatser är att kompetensutveckling i IKT-användning och i digitala verktyg som ett didaktiskt hjälpmedel bör vara av hög prioritet inom skolväsendet. Det behövs även tillräckliga digitala resurser på samtliga skolor för att gå i linje med de reviderade kunskapskraven och skolans uppdrag om en likvärdig skola. Styrdokumentens riktlinjer vad gäller lässtrategier för texter i olika medier bör också bli tydligare så att utrymme för tolkning minimeras.

 • 208.
  Ceke, Susanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Persson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Inställning och motivation till fysiskaktivitet är relaterat till upplevd stress hos individen: En enkätstudie bland administrativ personal.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I Sverige är ca två tredjedelar av alla vuxna måttligt fysiskt aktiva en halvtimme per dag.Trots ökade motionsvanor lever vi idag ett allt mer stillasittande liv som bland annat bidragittill försämrad folkhälsa. Eftersom studier visat att fysisk aktivitet påverkar den psykiskahälsan positivt, och reducerar stress, har vi valt att undersöka hur människors inställning och motivation till fysisk aktivitet påverkar detta samband. Syftet är att undersöka hur inställningoch motivation till fysisk aktivitet är relaterat till upplevd stressnivå hos administrativ personal. Undersökningen är gjord med kvantitativ metod där 177 anställda i tre skånskakommuner svarat på en elektronisk enkät, med en svarsfrekvens på ca 54 procent. Avresultatet framkom att 61 procent av deltagarna tränade minst några gånger i veckan, ochatt 11 procent aldrig tränade. Det framkom också att stress var mer förekommande i arbetetän i hemmet. Signifikanta skillnader uppvisade psykisk ohälsa som mer förekommande blanddem som sällan eller aldrig tränade jämfört med de som ofta var fysiskt aktiva. De fysiskt aktiva uppvisade även större motivation till fysisk aktivitet och var mer benägna att förbättrahälsan långsiktigt. Bland dem som sällan eller aldrig var fysiskt aktiva upplevde en störreandel stress, tidsbrist och brist på både energi och motivation som hinder för fysisk aktivitet.Vår slutsats är att fysisk aktivitet bidrar till minskad stress och att motivation är enkomponent som är viktig både för fysisk aktivitet och reducerad stress på arbetsplatsen.

 • 209.
  Chen, Caicai
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  The Influence of Chinese Topic Prominence Construction on English Acquisition: A Study on Non-English Majors and English Majors at a Chinese College2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As Chinese is a topic prominent language and English is a subject prominent language, there are many differences between these two languages. The present study investigates the influence of Chinese topic prominence constructions on the acquisition of English with the instrument of a translation task. 60 Chinese college students of two levels were divided into two groups according to their English proficiency level (the non-English majors for low level and the English majors for high level). The results were analyzed and calculated in terms of four types of topic prominence constructions: Noun phrases as topics, clauses as topics, verb phrases as topics and prepositional phrases as topics.  

   

  Through this study, it is found that the interlanguage of Chinese learners for English is characterized by topic prominence construction. What is more, Chinese learners of English can gradually decrease the use of topic prominence construction, turning into more target-like interlangage with the increase of their English proficiency level.

   

  The findings of the present study contribute to a better understanding of Chinese English learners' interlanguage development from topic prominence to subject prominence. Furthermore, the results of the current study are significant for the English teaching in China. The language teacher should enhance the comparison between Chinese and English so that the learners could be more aware of the difference between these two languages and errors could be avoided.

 • 210.
  Chen, Eric Zhi
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Flipped classroom model and its implementation in a computer programming course2014Ingår i: Lärarlärdom: Högskolepedagogisk Konferens 2014, Blekinge Tekniska Högskola / [ed] Christina Hansson, 2014, s. 180-200Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The flipped classroom approach provides implementation of a student-centered learning environment. By changing the traditional classroom lectures and homework elements of a course, it facilitates active learning and higher-order understanding. This paper presents initial experiments on a flipped classroom approach and its application in a programming course. The course results and evaluation show that this approach is rewarding, and why it deserves further investigation.

 • 211.
  Chen, Lan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Assessing the Test Usefulness: A Comparison Between the Old and the New College English Test Band 4 (CET-4) in China2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the newly reformed national English test for Chinese college students, called the College English Test (CET) Band 4 (or Level 4). By comparing the test before and after it was reformed, there will be a close examination with regard to the aspects of test reliability, construct validity, authenticity, interactiveness, impact and practicality. With an extra focus on how vocabulary and grammar are tested, the paper aims to investigate the extent to which the new system is considered useful and how effective it is in testing vocabulary and grammar.

 • 212. Christian, Lundahl
  et al.
  Jönsson, Anders
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Klapp, Alli
  Hultqvist, Lina
  Lindh, Julia
  Forsgren, Hanna
  Jaara Åstrand, Johanna
  Fel att låta 24 timmar avgöra elevers betyg2017Ingår i: AftonbladetArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 213.
  Christiansson-Banck, Ulla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Specialpedagogisk forskningsmiljö.
  ”Behandlas typ som en människa”: hur elever på ett specialutformat program ser på relationers betydelse i utbildningen2013Ingår i: Relationell specialpedagogik: i teori och praktik / [ed] Jonas Aspelin, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2013, s. 107-123Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det här kapitlet tar avstamp i en tidigare genomförd utvärdering av ett specialutformat program på gymnasieskolan (Christiansson-Banck, 2011). De frågor som stod i utvärderingens centrum var om verksamheten var inkluderande och vilka möjligheter till sociala möten som gavs. Då resultatet visade att eleverna såg relationen lärare-elev som särskilt viktig i sin utbildning inriktas föreliggande kapitel specifikt på den aspekten. Syftet är att belysa hur elever på ett specialutformat program uppfattar relationersoch då särskilt lärare-elevrelationens betydelse för sina studier. Nel Noddings (2005) omsorgsetiska teori tas till hjälp för att tolka och diskutera hur eleverna ser på relationers betydelse i sammanhanget. I slutet av kapitlet kommer resultatet att relateras till frågan om inkludering.

 • 214.
  Christoffersson, Ulrika
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hardebrant, Ingela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Upplevelser genom utomhuspedagogik: en studie om vad elever i en förstaklass uttrycker2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Elevers egna tankar är utgångspunkt och fokus i vår uppsats. Syftet med uppsatsen är att ta

  reda på vad elever uttrycker om upplevelser från naturkunskapsundervisning genom

  utomhuspedagogik, samt om de har behållning av variation i undervisningen och att delar

  av denna sker utomhus. Detta vill vi jämföra med pedagogernas intentioner om de

  arbetspass klassen arbetat med. För att få reda på detta har vi genomfört en kvalitativ

  studie med hjälp av intervjuer och observation. Intervjuerna är genomförda med 20 elever

  och tre pedagoger och observationen är genomförd med dessa elever och pedagoger under

  två pass under samma skoldag. Studien är genomförd i en förstaklass, på en skola med

  elever från F-9 i södra Skåne, där lärarna i klassen vid tillfället för undersökningen hade ett

  samarbete med en naturskola. Vårt huvudresultat är att elever uppskattar de lektioner de

  arbetat med utomhus, vilket framkommer av undersökningen. Den grundläggande

  intentionen från pedagogerna var att eleverna skulle lära sig att trivas i naturen, vår slutsats

  är att denna intention lyckats. Något som också framkommer tydligt är att det behövs

  variation i undervisningen då eleverna uppger väldigt olika svar, och olika perspektiv på

  vad de lärt sig och kommer ihåg från de olika projekt de arbetat med.

 • 215.
  Collin, Sven-Olof
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Smith, Elin
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The relationship between grade and university prestige2007Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The paper is dealing with the threat towards university standards in Sweden, when the university system is facing a decreasing demand on education. We claim that there is a pressure towards higher grades and less working load on the students. The effect could be a slight decline of prestige for universities, but a step decline in academic standards at the university colleges since they have weaker academic traditions, staff and students, and experience a stronger political pressure from the local community. The reasoning is made with resonance from a case describing experiences from an accounting programme produced at a university college.

 • 216. Crump, S.
  et al.
  Qualters, D.
  Karlsson, Leif
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Riele, K.
  Panelsession on WIL as engaged learning. WACE 17th World Conference Philadelfia, USA June2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 217.
  Dahl, Christoffer
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning, Avdelningen för humaniora.
  Untitled2018Ingår i: IARTEM e-journal, ISSN 1837-2104, Vol. 10, nr 1-2, s. 2-4Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 218.
  Dahlgren, Carola
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Högläsning och språkutveckling: En studie om högläsning på förskolan2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hur förskollärare arbetar med högläsning i barngrupper avseende språkutveckling. Detta för att ta reda på hur förskollärarna kopplar högläsningen och boksamtalet till arbetet med barns språkutveckling. Detta är en kvalitativ intervjustudie om fyra förskollärares perspektiv angående detta. Materialet är analyserat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. En sökning har gjorts utifrån relevant forskning och litteratur utifrån aspekterna språkutveckling, högläsning och boksamtal. Sammanfattningsvis så visar resultaten från informanterna att man i olika omfattning arbetar med högläsning och boksamtal. Förskollärarna i studien har insikt om att högläsning, boksamtal och språklekar som Bornholmsmodellen gynnar och utvecklar barnets språkutveckling.

 • 219.
  Dahlkvist, Andreas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Den som hoppar högst är bäst?: En kvalitativ intervju-studie om gymnasieelevers uppfattningar om betyg och bedömning i idrott och hälsa2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 220.
  Dahlkvist, Viveka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  En narratologisk studie av Stefan Castas ungdomsromaner2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med att analysera fyra ungdomsböcker av Stefan Casta är att undersöka varje bok för sig, ur ett narratologiskt perspektiv, samtidigt som en jämförelse görs. Syftet är även att uppsatsen ska vara användbar för både lärare och elever i undervisningen och romanernas innehåll och form står i fokus. Jag avslöjar emellertid ledtrådar i romanerna och föreslår därför att romanerna läses innan uppsatsen, för att inte läsupplevelsen ska utebli. I den narratologiska analysen är det aspekter som romanernas handling, karaktärer, miljö, intertextualitet, berättare och berättelsenivåer, fokalisering samt romanens tid som fokuseras. Ett för romanerna gemensamt tema är ”kamp” och det visar sig att Stefan Castas karaktärer ofta är utanför, fundersamma och söker efter mening. Naturen i böckerna skildras både som en idyll och som ett hot och samtliga romaner berättas ur ett jagperspektiv med retrospektiva berättare där olika narrativa nivåer möts.

 • 221.
  Dahlkvist, Viveka
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Hansson, Annika
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nyfiken på andra kulturer?: En kvalitativ undersökning av hur lärare arbetar med att främja tolerans och förståelse för olika kulturer.2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan är en del av samhället och de främlingsfientliga åsikterna som visar sig har varkenstöd i värdegrunden eller i läroplanerna. Som lärare måste man förhålla sig till detta ochförsöka motverka främlingsfientlighet, vilket emellertid kan vara lättare sagt än gjort. Syftetmed denna uppsats är att kartlägga och undersöka hur verksamma lärare förhåller sig till denmångkulturella verkligheten. Genom semistrukturerade intervjuer har vi undersökt hur fyrahögstadie- och gymnasielärare i ämnena historia och/eller religionskunskap arbetar ellerskulle vilja arbeta med elevers nyfikenhet och intresse inför andra kulturer och hur de bemöterfrämlingsfientliga och rasistiska åsikter. Det visar sig att många saknar detta i sin utbildningmen menar att kunskaper är en bra grund för att argumentera mot stereotypa föreställningar.Genom diskussioner och studiebesök försöker lärarna låta eleverna uppleva möten medmänniskor från andra kulturer, även om det hade behövts i större utsträckning. Lärarna tyckerockså att det är viktigt att bemöta fördomar, diskutera likheter och olikheter samt att utgå frånelevernas livsvärld i sin undervisning.

 • 222.
  Dahlqvist, Claes
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Anpassad litteratur för studenter med läsnedsättning: vad gör vi och hur kan vi bli bättre?2016Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 74-85s. 74-85Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 223.
  Dahlqvist, Claes
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Högskolepedagogisk grundkurs och konstruktiv länkning som medel för integrering av informationskompetens i kursplaner2016Ingår i: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Informationskompetens (IK) är förmågan att söka, samla, värdera och använda information. Styrdokumentens (högskolelag och examensordningar) målbeskrivningar tydliggör att det är förmågor studenter ska tillägna sig under högskolestudierna.Men hur återspeglas de i kursplanernas lärandemål? Anderssons (2015) magisteruppsats fann att på Högskolan Kristianstad (HKR) är det ovanligt, och därmed säkerställs inte studenters rättighet att bli informationskompetenta. Detta trots att undervisande bibliotekarier ständigt arbetar med att det i kursplaner ska integreras relevanta lärandemål i IK på HKR:s kurser.

  Vad kan göras för att integrationen av IK i kursplanerna ökar? Och hur skapas i det sammanhanget förutsättningar för undervisande bibliotekariers syn på det goda lärandet, ett studentaktivt lärande?

  Ett svar är att på HKR:s högskolepedagogiska grundkurs undervisa lärare i hur IK kan integreras i kursplaner genom konstruktiv länkning. Biggs (2011) menar att konstruktiv länkning är en förutsättning för det studentcentrerade och goda  lärandet. Tydliga kopplingar mellan lärandemål, läraktiviteter och examinationsuppgifter, skapar ett sammanhang och en meningsfullhet för studenten. Ett sammanhang där lärandet sker genom att kunskap aktivt konstrueras utifrån studentens egna erfarenheter.

  Vid designandet av grundkursen använde vi oss av konstruktiv länkning. Innehållet är exempelvis konstruktiv länkning som metod för integrering av IK i kursplaner. Kursens lärandemål är att argumentera för IK:s roll i högre utbildning och ha idéer om implementering i form av lärandemål och läraktiviteter. Läraktiviteter är skrivna reflektioner, vilka utgör utgångspunkten för ett tre timmar långt seminarium. Examinationsuppgiften är att revidera valfri kursplan där IK, förslagsvis med hjälp av konstruktiv länkning, integreras med andra delar och ämnen på kursen.

  Genom grundkursen har en gemensam plattform för bibliotekarier-lärare skapats. En plattform bestående av IK  och hur den med konstruktiv länkning kan integreras i kursplaner. En samsyn har potentiellt etablerats där studentaktivt lärande främjas. Ju fler lärare som går kursen, desto större är möjligheterna att denna samsyn mer frekvent synliggörs i kursplaner.

 • 224.
  Dahlqvist, Claes
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Konferensen Lärarlärdom2016Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 2, s. 93-94Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 225.
  Dahlqvist, Claes
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Läraktiviteter för informationskompetens: främjande av kunskaper, färdigheter eller värderingsförmågor?2017Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 35-46Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 226.
  Dahlqvist, Claes
  et al.
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Karlsson, Leif
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Från servecegivare till pedagog: högskolebibliotekariens nya roll2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Inom LärandeResursCentrum (LRC) på Högskolan Kristianstad finns i dag ett flertal olika funktioner och kompetenser. Att exempelvis bibliotekarier och pedagogiska utvecklare gemensamt diskuterar hur utbildning och undervisning kan samverka med bibliotekets traditionella funktion är numera en reell möjlighet. Som ett resultat av dessa samtal har frågan om bibliotekariens roll vad gäller studenternas informationskompetens väckts. Högskolebiblioteket har en viktig funktion i att utveckla studenternas informationskompetens. Att hjälpa studenterna i hur man söker vetenskapliga artiklar och hittar i alla de databaser som finns tillgängliga är en central uppgift för bibliotekarien. Ofta kan arbetet däremot också innebära att man tvingas försöka förklara vad som är en vetenskaplig artikel och även att hantera andra grundläggande metodkunskaper. Här riskerar man att korsa gränsen till högskolelärarens område med revirhävdande som följd. Studentens lärande måste alltid stå i fokus för såväl lärare som bibliotekarier. Det bör följaktligen finnas ett gemensamt intresse av att avståndet mellan lärare och bibliotekarie minskas och att kontakter och samarbetsformer utvecklas. Oklara strukturer och processer kan annars bidra till att studenternas lärande blir lidande. Ett utvidgat samarbete kan istället ge ett bättre resursutnyttjande och potentialen för lärande kan i högre grad uppnås. Rundabord samtalet tar sin utgångspunkt i de problem som man som bibliotekarie ofta ställs inför när man ska försöka stödja studenternas informationskompetens. Fokus i samtalet är en diskussion kring möjligheterna till ett utvidgat samarbete mellan högskolans olika pedagogiska funktioner. Två frågeställningar ligger till grund för rundabordsamtalet Vad är bibliotekariens pedagogiska funktion och hur kan/bör den utvecklas för att optimalt stödja studentens lärande? Vad önskar lärarna av en framtida bibliotekarieroll? Hur kan vi gemensamt skapa en modell för samverkan mellan de två funktionerna? Vilka hinder och möjligheter kan spåras?

 • 227.
  Dahlqvist, Claes
  et al.
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Larsson, StefanHögskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad2016Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Konferensen Lärarlärdom 2016 genomfördes den 17 augusti på Högskolan Kristianstad.

  Lärarlärdom är en samarbetskonferens med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitet och går av stapeln varje år strax innan höstens terminsstart. Konferensen erbjuds som en mötesplats där alla kan träffas för kvalificerade samtal kring kvalitet i undervisning och lärande inom högre utbildning.

  Vi ser gärna att alla som på något sätt deltar i utvecklingen av våra studenter tar plats på konferensen; Lärare, forskare, doktorander, studieadministratörer, bibliotekarier och personal i olika stödfunktioner som genom åren byggt en gedigen kunskap om och reflekterad erfarenhet kring lärande inom högskola och universitet.

  I år var temat studentaktivt lärande och som inledningstalare kring detta ämne var Pernilla Severson, Universitetslektor i Journalistik och medieproduktion, inbjuden. Fokus i hennes tal handlade om studentaktivt lärande och mötet mellan forskning om digitala mediers kollaborativa möjligheter, om deltagarorienterad aktionsforskning samt om de tillämpningar inom "Scholarship of Teaching and Learning" som fokuserar på möjligheter och hinder inom en viss kontext.

 • 228.
  Dahlqvist, Claes
  et al.
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Larsson, Stina
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Integration of information literacy into the curriculum: Constructive alignment from theory into practice2016Ingår i: Creating Knowledge VIII: Practices, goals and visions for information literacy in higher education, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Librarian-teacher cooperation is essential for the integration of information literacy into course syllabi. Therefore a common theoretical and methodological platform is needed. As librarians at Kristianstad University we have had the opportunity to develop such a platform when teaching information literacy in a basic course for teachers in higher education pedagogy. Information literacy is taught in context with academic writing, distance learning and teaching, and development of course syllabi.

  Constructive alignment in theory

  We used constructive alignment in designing our part of the course. Biggs´ ideas tell us that assessment tasks (ATs) should be aligned to what is intended to be learned. Intended learning outcomes (ILOs) specify teaching/learning activities (TLAs) based on the content of learning. TLAs should be designed in ways that enable students to construct knowledge from their own experience. The ILOs for the course are to have arguments for the role of information literacy in higher education and ideas of implementing it in TLAs. The content of learning is for example the concept of information literacy, theoretical perspectives and constructive alignment for integration in course syllabi. TLAs are written pre-lecture reflections on the concept of information literacy, used as a starting point for the 3 h lecture. Learning reflections are written afterwards. The AT is to revise a syllabus (preferably using constructive alignment) for a course the teacher is responsible for, where information literacy must be integrated with the other parts and topics of the course.

  Constructive alignment in practice

  Using constructive alignment has taught us that this model serves well as the foundation of the theoretical and methodological platform for librarian-teacher cooperation when integrating information literacy in course syllabi. It contains all important aspects of the integration of information literacy in course syllabi and reflects the constructivist and sociocultural theories.

 • 229.
  Dahlstedt, Magnus
  et al.
  Linköpings universitet.
  Lozic, Vanja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Problematizing parents: representations of multi-ethnic areas, youth and urban unrest2017Ingår i: Reimagineering the nation: essays on twenty-first-century Sweden / [ed] Aleksandra Ålund, Carl-Ulrik Schierup, Anders Neergaard, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2017, s. 209-233Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The causes of and solutions to juvenile delinquency and social unrest amongthe youth in so-called Swedish multi-ethnic urban areas are frequently represented inpublic-institutional discourse as related to migrant parents. These are, the authors argue,consequently exposed to policies for ‘activation’, ‘responsibilisation’ and ‘normalisation’.

 • 230. Danermark, Berth
  et al.
  Englund, Ulrika
  Germundsson, Per
  Granlund, Mats
  Tideman, Magnus
  Rosenqvist, Jerry
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Skolans arbete med utsatta barn – ett samverkansperspektiv: rapport till utredningen "Översyn av skolans arbetemed utsatta barn"2010Ingår i: Se, tolka och agera: allas rätt till en likvärdigutbildning: slutbetänkande, Stockholm: Fritze , 2010, s. 393-465Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 231.
  Danielsson, Emilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Anderberg, Elin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Bedömning i matematik: en fallstudie om elevers och lärares uppfattningar2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att visa hur några elever och en lärare uppfattar olika bedömningsformer i matematik. Arbetet lyfter specifikt det muntliga nationella delprovet i matematik. Dessa uppfattningar är väsentliga att belysa, eftersom de nationella proven är ett stöd för lärarna att ge eleverna en likvärdig och rättvis bedömning. Tidigare forskning tar upp att det behövs mer forskning kring uppfattningar om bedömningar i matematik. Forskningen på området lyfter både positiva och negativa aspekter av muntliga bedömningar. Utöver detta tar man upp att elever tenderar att föredra det som de är vana vid. Inom matematikundervisning har det skriftliga provet fortsatt vara en traditionell bedömningsmetod. Detta gör det tämligen intressant att söka svar på frågan “Vilka uppfattningar har eleverna och läraren kring det muntliga nationella delprovet i matematik?”. Resultat från vår fallstudie stödjer övrig forskning på några punkter. Men vi har också fått resultat som inte har stöd i litteraturen. Eleverna i vår studie har en mer positiv uppfattning av flervalsprov, skriftliga prov samt muntliga. Detta i jämförelse med problemlösningar och grupparbeten. Det framkom från denna klass att de generellt upplever en bättre känsla efter att de genomfört delprovet än innan och att de kände sig trygga i sina grupper.

 • 232.
  Daun, Martin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johnsson, Mattias
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Från student till lärare: en studie om beredskap inför lärarrollens komplexitet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att studera hur nyexaminerade grundskole- och gymnasielärareupplever sig ha beredskap för sitt kommande yrkesliv.Studien har genomförts med fem semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet haranalyserats utifrån en fenomenografisk ansats där vi har försökt finna likheter och avvikelseride intervjuades uppfattning angående sin beredskap. Vi har även undersökt likheter ochskillnader mellan de intervjuades uppfattningar och de komplexa problem somlitteraturstudien belyser.Samtliga intervjuade lärare uttrycker att de inte kände sig förberedda för yrkesrollen. Definner en trygghet i sina ämneskunskaper de fått från utbildningen men saknar beredskap förexempelvis konflikthantering och dokumentation. Det finns likheter i de intervjuadesuppfattningar kring vilka saker som var mest komplexa. Respondenternas svar indikerade attden komplexitet som de mötte som nya lärare enbart stämde in på en del av de problem somlitteraturen belyser.

 • 233.
  Demiraca, Jasmina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Karlsson, Frida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Små men även stora besvär: En studie om hur fritidspedagoger arbetar för att bemöta socialt ängsliga barn på fritidshemmet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I studien läggs fokus på hur fritidspedagoger uppfattar fenomenet social ängslighet och hur de beskriver att de arbetar med de socialt ängsliga barnen. Det insamlade materialet kommer från tolv fritidspedagoger som har svarat på ett frågeformulär som handlar om social ängslighet. Fritidspedagogernas svar har sedan sammanställts och bearbetats med ett fenomenografisk perspektiv och visar på att social ängslighet är ett fenomen som har en stor bredd och kan uppfattas allt ifrån blyghet och oro till det sociala samspelet. Även fritidspedagogernas arbete med social ängslighet, skiljer sig åt men i grunden talar de alla om att skapa en trygghet och att göra barnen inkluderade samt göra barnen delaktiga och skapa en god gemenskap. 

 • 234.
  Desanginés, Rose-Marie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pålsson, Lisa
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Förskollärares arbete kring flerspråkiga barns modersmål: En kvalitativ studie som beskriver hur förskollärare tillvaratar förskolebarns modersmål2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt arbete med flerspråkiga barns modersmål i verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer. Fyra förskollärare har intervjuats till arbetet. Samtliga arbetar på olika förskolor i mångkulturella områden i södra Sverige. Studien grundar sig i en fenomenografisk utgångspunkt. Resultatet i studien visar att förskollärare har en medvetenhet om språkets betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärare använder sig av olika strategier under naturliga situationer som måltider i verksamheten för att tillvarata flerspråkiga barns modersmål. Det visar sig att det finns utmaningar i arbetet med flerspråkiga barns modersmål, där ett exempel är tidsbrist.

 • 235.
  Detterfelt, Sofie
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ekdahl, Sara
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Barns inflytande i lek: ur några förskollärares perspektiv2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns inflytande är en mänsklig rättighet och innebär att få vara en del av en gemenskap. Läroplanen för förskolan belyser vikten av att låta varje barn få inflytande i verksamheten och få uttrycka sina åsikter och tankar. Tidigare forskning visar är att inflytande är ett mångtydigt begrepp vilket gör att det kan bli svårt att formulera vad arbetet med barns inflytande innebär. Forskning framhåller också att pedagogers förhållningssätt påverkar barns möjlighet till inflytande samt att barn i leken ger uttryck för sina åsikter, utvecklar sin förmåga att lyssna och ta tillvara på andras sätt att tänka.

  Syftet med studien är att undersöka och få kunskap om förskollärares uppfattningar om barns inflytande i lek och hur deras barnsyn kan relateras till barns inflytande i lek. Studien har genomförts som en kvalitativ forskningsintervju där sju förskollärare har intervjuats. 

  Resultatet visar att lyssna uppfattas som en förutsättning för barns inflytande i lek. Förskollärarna menar att lyssna handlar om att ta tillvara på barns intresse och att ingå i ett sammanhang. I resultatet framkommer även att pedagogisk dokumentation, miljöns utformning, materialets tillgänglighet och barns valmöjligheter är betydelsefulla faktorer i arbetet med att ge barn inflytande i lek.

 • 236.
  Deutschmann, Mats
  et al.
  Department of Humanities, Mid Sweden University.
  Lundmark, Carita
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  "Let's keep it informal, guys": a study of the effects of teacher communicative strategies on student activity and collaborative learning in internet-based English courses2008Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 15, nr 2, s. 39-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper explores the quantity and quality of communication produced by teachers in Internet courses of academic English, particularly during the initial stages of course activity. The courses are entirely conducted in virtual learning environments without physical meetings, and are part of the Bachelor programme (A–C level) of English at Mid Sweden University. The pedagogic design of the courses is based on collaborative learning, which presupposes a communicative environment with positive interdependence and interaction, where knowledge is shared by students questioning and challenging each other. Consequently, the teacher’s role in setting communicative norms which encourage an environment of high acceptance, where students feel that they can express their opinions freely, is of utmost importance. The results suggest that there are two important factors that affect student activity in the initial stages of an online course: how much the teacher communicates with the class and the manner in which he or she does so.

 • 237.
  Dijkstra, Anne Bert
  et al.
  Nederländerna.
  de la Motte, Per Ingvar
  Skolinspektionen.
  Ehren, Melanie
  Storbritannien.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Discussion: school inspections and school improvement in the social domain. The assessment of social outcomes of education2014Ingår i: Social outcomes of education: the assessment of social outcomes and school improvement through school inspections / [ed] Anne Bert Dijkstra & Per Ingvar de la Motte, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, s. 189-211Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 238.
  Dijkstra, Anne Bert
  et al.
  Nederländerna.
  de la Motte, Per Ingvar
  Skolinspektionen.
  Eilard, Angerd
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Social outcomes of education: concept and measurement2014Ingår i: Social outcomes of education: the assessment of social outcomes and school improvement through school inspections / [ed] Anne Bert Dijkstra & Per Ingvar de la Motte, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, s. 29-49Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 239.
  Dimenäs, Jörgen
  et al.
  Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.
  Björklund, Margereth
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Häggkvist, Kristin
  Högskolan i Borås.
  Larsson, Ingamay
  Högskolan i Borås.
  Malm, Annika
  Högskolan i Borås.
  Rundgren, Monica
  Högskolan i Borås.
  Welin Mod, Agneta
  Högskolan i Borås.
  Retorikens beprövande erfarenhet ur yrkesverksamma lärar- och sjuksköterskehandledares perspektiv2012Ingår i: Utbildning & Lärande, ISSN 2001-4554, Vol. 6, nr 1, s. 98-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study aims to investigate the concept of proven experience, which is being increasingly used and emphasised in documents relating to the education of student teachers and nurses as well as in the training of these two professions. The study is aimed at academic vocational training (AVT) and is based upon interviews with the tutors of student teachers and nurses during their periods of AVT. The purpose of this study is to understand what constitutes the essence of proven experience, arising from the verbal statements given by AVT tutors in the field. The conclusion of this study is that the concept of proven experience should be considered at three levels: experience, tested experience and proven experience. Furthermore, those who use it without further consideration should understand the complexity of the concept. From a critical perspective it seems that government agencies use a concept that we assume is more characterised by ideological rhetoric than by conceptual preciseness.

 • 240. Dimenäs, Jörgen
  et al.
  Johansson, Kristina
  Karlsson, Leif
  Högskolan Kristianstad, LärandeResursCentrum.
  Svensson, Lars
  Några preliminära resultat av en utvärdering av Försvarshögskolans verksamhetsförlagda utbildning. Paper presenterat på VILÄR 2011, 8-9 december, Skövde2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Officersutbildningen i Sverige har under senare tid förändrats i takt med Försvarsmaktens förändrade uppdrag. Det finns tydligt uttalade mål om att officersutbildningen skall präglas av och utvecklas mot högskolemässighet och därtill följande forskningsanknytning. Utbildningens utgångspunkt är att verksamheten skall integreras och utvecklas i ett nära samarbete med Försvarsmakten. Ett speciellt fokus i utvecklingen av officersprogrammet utgörs av dess verksamhetsförlagda delar i utbildningen (VFU). Frågor som man speciellt fokuserar på inom den förändrade officersutbildningen är relationen mellan de högskole- och verksamhetsförlagda delarna. Häri innefattas exempelvis utbildningens progression, vetenskapliga grund och undervisnings- och examinationsformer.

  Föreliggande presentation syftar till att speciellt beskriva och belysa konsekvenser av   verksamhetsförlagda moment utifrån ett integrativt perspektiv på hela officersutbildningen och hur dessa skrivs fram i olika styrdokument. Data erhålls genom dokumentanalys och intervjuer.

 • 241.
  Dong, Bijin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Content Validity Study of TEM-8 Reading Comprehension (2008-2010)2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  TEM-8 (Test for English Majors, Band 8) is a large-scale nationwide standard test for

  English majors in China. It has been increasingly recognized in China and has already

  become one of the criteria for judging English teaching and learning in China. It is

  necessary to pay more attention to its development. Meanwhile, reading comprehension is

  regarded as vitally important in acquiring a language. It is worthy investigating how to

  measure reading comprehension ability accurately and properly in language testing and

  whether reading comprehension in TEM-8 can reflect the test-taker’s reading ability. This

  thesis analyzes the content validity of the reading comprehension part of TEM-8 from

  2008 to 2010 in terms of the new framework of task characteristics revised from Bachman

  and Palmer’s framework (1996: 49), and in accordance with The Teaching Syllabus for

  TEM-8 and The 2004 Test Syllabus for TEM-8. This study has shown that TEM-8

  reading comprehension part has relatively high content validity, basically corresponding

  to the requirements in the teaching syllabus and test syllabus. However, there are some

  deficiencies influencing the content validity of TEM-8, such as limited test method,

  limited data recources and time.

  Key words:

  TEM-8, Reading Comprehension, Content validity

 • 242.
  Economou, Catarina
  Malmö högskola.
  Gymnasieämnet Svenska som andra språk - behövs det?2007Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 243.
  Edel Asplund, Jennifer
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Karlström, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Från normalitet till normalisering och målfokusering.: En induktiv studie av förskolans styrdokument 1980-20132015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte har varit att studera vad som över tid ansetts vara viktigast att svensk förskoleverksamhet förmedlar till barnet utifrån styrdokumenten. Under analysen av dokumenten framträdde en skillnad i språkbruket kring vad som är ”normalt” mellan de dokument som publiceras under 1980- talet och de som sedan kommer under slutet av 90-talet och 2000-talet. Därmed kom studien även att behandla hur normalitet och normalisering tar sig uttryck över tid i dokumenten. Resultatet av studien visar att det i första hand är tre mikroteman som utgör makropropositioner i dokumenten; Normalitet/ nomadisering, Framtidsfokus samt Gruppen/ individen. Vidare fann vi att i formuleringarna rörande barn förändras och antar en mer individinriktad form i början av 1990- talet. Vi har analyserat detta, och kommit fram till att det rör sig dels om en ansvarsförskjutning av förskolan från Socialstyrelsen till Utbildningsdepartementet men även att det 1990, av James & Prout utkommer en text som lägger grunden för en ny barnsyn, barnet och barndomen får nu ett värde i sin egen rätt och författarna argumenterar för att ”vuxenhet” inte skall ses som det slutgiltiga målet, det färdiga resultatet av barndomen. Detta medför ett nytt sätt att forska, inte bara om, utan för och med barn, ett nytt paradigm tar alltså plats i de nyare styrdokumenten.

 • 244.
  Edfors, Ellinor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Hedin, Gita
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS): studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd utbildning2011Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 245.
  Edfors, Ellinor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Westergren, Albert
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön PRO-CARE.
  Lindh, Inga-Britt
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap.
  Blomqvist, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Petersson, Pia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete2013Ingår i: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, nr 1, s. 27-37Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan Kristianstad har sedan 2008 använts en modell för handledning och examination av examensarbetet med fokus på studenternas lärande. Trots att handledningsmodellen varit i bruk under några år visade genomförda kursutvärderingar att studenter uppfattade att det fanns skilda uppfattningar hos handledare och examinatorer om hur examensarbetet ska genomföras. På grund av detta ansöktes medel från Lärande Resurs Centrum (LRC) och Sektionen för Hälsa och Samhälle för att i kollegiet skapa möjligheter att diskutera vilka pedagogiska möjligheter och svårigheter som finns samt hur likheter och olikheter i syn på kunskap kan främja såväl som hindra studenternas lärandeprocess under examensarbetet. I denna rapport beskrivs projektets upplägg och genomförande samt centrala aspekter från den dialog som fördes i kollegiet under projektets gång.

 • 246.
  Eilard, Angerd
  Malmö högskola.
  Att skildra mångfald i läromedel: hur en inkluderande intention kan skapa underordning2009Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, nr 4, s. 95-115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the construction of gendered ethnicity in some

  of the characters portrayed in readers used in the lower classes of

  the Swedish comprehensive school. The purpose is to show how

  what I call “critical intersectional discourse analysis” can be used on

  textbook content. The analysis sheds light on underlying ideals and

  values in hegemonic discourses, and the very complex ways these

  values combine intersectionally, to construct the characters in the

  analysed texts. Text and illustrations

  are seen as interacting parts of

  a whole and as part of a greater societal context. At the same time,

  the analysis demonstrates how historical and contemporary

  discourses influence text content. These discourses create contradictory

  meanings and identities, as well as certain power relations,

  within the text as well as in relation to different readers. The

  preferred reading inevitably transforms the majority’s ways of

  behaving into a generalised norm. The configuration of characters

  presented in the textbooks thereby stereotypes and marginalizes

  characters who differ from majority norms, creating a coding of

  the world into “us and them”. The focus in this study is on the way

  certain children presented in the readers are constructed as

  deviations, who are implicitly contrasted to an unarticulated

  heteronormative adult Western norm, and therefore inevitably

  positioned as subordinated in relation to that norm.

 • 247.
  Eilard, Angerd
  Malmö högskola.
  Barndom under ett halvsekel i grundskolans läseböcker: generation och andra relationer i förändring2011Ingår i: Skola och barndom: normering, demokratisering, individualisering / [ed] Ingegerd Tallberg Broman, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2011, s. 33-48Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 248.
  Eilard, Angerd
  Malmö högskola.
  Barndomens förändrade villkor: förutsättningar för barns lärande i en ny tid2010Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 249.
  Eilard, Angerd
  Malmö högskola.
  Barndomsbilder i förändring i grundskolans läseböcker2009Ingår i: En gränsöverskridande skola: om olika former av styrning och reglering i barndomen, Malmö: Malmö högskola , 2009, nr 2-3, s. 157-193Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The article explores how norms and ideals linked to generation, gender and ethnicity are expressed in school readers used in Swedish schools since 1962, the year of the first national curriculum of the compulsory school. More than 60 readers have been examined. The adopted perspective combines a genealogical and a critical multimodal discourse analytical approach with an intersectional perspective. This means that the readers’ texts and illustrations are viewed as a whole and as social constructions in the historical context of their periods. Accordingly, the way changes in the late modern society, regarding childhood and family, are depicted in the readers are made visible, as well as the inclusion and exclusion of certain social subjects. Although the contemporary readers appear to advocate diversity and equal opportunities the analysis shows that a colonial white Western, as well as a heteronormative, discourse remains comparatively unchanged throughout the period. The most noticeable finding is the reversed generation hierarchies that characterize the late books. A striking point here is that the old nuclear family has been replaced by an ideal of young heterosexual twosomeness.

 • 250.
  Eilard, Angerd
  Malmö högskola.
  "Den andre" i läseböckerna2009Ingår i: Invandrare och minoriteter : tidskrift för forskning, politik, kultur och debatt, ISSN 1404-6857, nr 1, s. 32-36Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Än i dag förekommer rasistiska stereotyper i skolböckerna. Förr handlade det om primitiva raser, i dag är det snarare fråga om primitiva kulturer. Allt oftare finns dock mörkhyade barn på bilderna – fast de får sällan komma till tals.

2345678 201 - 250 av 1425
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf