hkr.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Christensen, Susanne K.
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fristedt, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Saklitteraturens betydelse på gymnasiet: En studie om saklitteratur och svensklärares inställning till denna2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares inställning till saklitteratur i ämnet svenska, vilka texttyper eleverna arbetar med i skolan, och om elevernas ovilja att läsa bott-nar i försämrad förmåga att läsa och förstå texter. Vald metod i studien är dels kvantitativ och dels kvalitativ genom användandet av en enkät, vilken kopplas till granskning av läromedel samt skolverkets statistik över ämnesprov och slutbetyg. I forskningsbakgrunden redovisas begreppsdefinitioner, forskarvärldens syn på saklitteratur, forskarnas syn på saklitteratur i skolan och vad styrdokumenten föreskriver om sak- och skönlitteratur. Resultaten visar att det inte föreligger någon försämring beträffande elevernas förmåga att läsa och förstå texter. De läromedel som har granskats har ett varierat innehåll, och visar även på att eleverna kan möta svenskämnen med olika innehåll trots att de läser samma kurs. Resultaten från lärar-enkäten visar på svårigheterna att definiera begreppet saklitteratur, trots de tydliga exempel på texttyperna som lärarna ger. Flertalet av lärarna arbetar både med sak- och skönlitteratur i sin undervisning, vilket är i enlighet med styrdokumenten. Resultaten visar även att flertalet lärare ser att saklitteraturen har möjligheter som skönlitteraturen inte har.

 • 202.
  Christensson, Catharina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kristoffersson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rörelseaktivitet som verktyg vid matematikinlärning - en studie om pedagogers syn på att stimulera matematikinlärning genom rörelse 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Barn har olika förutsättningar och behov vid matematikinlärning och läroplanerna förespråkar att barns nyfikenhet och begynnande förståelse av matematik ska stimuleras. Skolverket (2003) poängterar att matematiken är ett ämne som är viktigt, det används som tankeinstrument och verktyg i många situationer. Syftet med studien är att undersöka om rörelseaktiviteter används vid matematikinlärning, på vilket sätt och i vilka situationer samt få vetskap om olika effekter. Studien visar pedagogernas syn på hur rörelseaktiviteter kan vara ett verktyg vid matematikinlärning samt vad litteraturen belyser i detta ämne. Med hjälp av enkäter och semistrukturerade intervjuer har det undersökts hur och i vilken utsträckning pedagoger i förskolan och i skolan använder sig av rörelseaktiviteter som ett verktyg vid matematikinlärning. Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om rörelseaktiviteternas positiva och negativa effekter för matematikinlärningen, men de menar ändå att arbetssättet är att föredra.

 • 203.
  Christensson, Charlotta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Necovska, Diana
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  I skuggan av flaskan – Vad kan förskolan och socialförvaltningen ge för hjälp till barn i familjer med missbruksproblematik? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att som barn leva i skuggan av flaskan där ens föräldrar missbrukar alkohol kan leda till svårigheter för barnen. Här kan förskolan vara av stor betydelse för barnen, att någon uppmärksammar dem och ger den stöttning och trygghet de kan behöva. Förskolan har också en skyldighet att kontakta socialförvaltningen när de misstänker att ett barn inte mår bra på grund av sina föräldrars missbruk.

  Vårt syfte var att undersöka hur förskolan går tillväga för att hjälpa de barn som lever i alkoholfamiljer med missbruksproblematik och om det förekommer något samarbete mellan förskola och socialförvaltning, samt hur barnen i familjer med missbruksproblematik kan påverkas av sina föräldrars missbruk. För att nå vårt resultat använde vi oss av kvalitativ undersökning med halvstrukturerade frågor. Resultatet av vår undersökning visade att förskolorna inte hade något tydligt utarbetat sätt för att hjälpa barn till alkoholmissbrukare. Vissa förskolor hade mer erfarenhet än andra och hade på så vis lite mer riktlinjer för hur de ville arbeta med de här barnen. När det gällde kontakten med socialförvaltningen rådde det även här olika meningar om hur mycket kontakt förskolorna hade haft, men en sak enade alla pedagoger och det var att man ville ha mer kontinuerlig kontakt med socialförvaltningen.

 • 204.
  Clarinsson, Marika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Christel
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur leker barn i sin fria lek inomhus -sett ur ett genusperspektiv? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att studera flickors och pojkars lek, fri från pedagogers inverkan. Forskningsbakgrunden beskriver skillnader i pojkars och flickors lek samt lekens betydelse för barns utveckling. Undersökningen genomfördes på en förskola med en kvalitativ metod, där barnen observerades med videokamera. I resultatet framkom vilka tema flickor och pojkar har i sin lek, hur de utnyttjar rummet, hur deras fysiska aktivitet beskrivs och vilka leksaker och material de använder i leken. Den stora skillnaden som vi kommit fram till är att flickor använder kroppen och fysisk aktivitet mindre mångfacetterat än pojkarna.

 • 205.
  Clausson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Emelie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Åldersblandade klasser - bra för lärare och elever?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien är gjord för att undersöka vad lärare som arbetar åldersindelat respektive åldersblandat anser vara fördelar och nackdelar socialt och kunskapsmässigt med sin klasstyp. Vi ville också se vilka skillnader som fanns i lärarnas svar. I teoridelen tas olika forskares syn på åldersblandade klasser upp. I den empiriska delen finns resultatet från de enkätundersökningar som gjorts av 102 lärare. Lärarna var jämnt representerade från åldersindelade- respektive åldersblandade klasser. I resultatdelen presenterar vi svaren från enkätundersökningen i form av tabell, stapeldiagram och kategorisering samt analys. Resultatet visade att många lärare, oavsett klasstyp, såg många fördelar med sin arbetsorganisation men det fanns en del lärare som inte ansåg att det fanns några nackdelar med deras klasstyp. Diskussionen innehåller jämförelser och skillnader mellan litteratur, enkätundersökning samt vårt resonemang.

 • 206.
  Crona, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Oproblematiserade identifikationsobjekt eller narratologiskt genomlysta karaktärer? - Skolans litteraturdiskussioner ur två skilda perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utifrån ett textanalytiskt synsätt problematisera skönlitteraturens roll som underlag för diskussioner om livsfrågor och identifikation. Eftersom syftet ställer två olika synsätt mot varandra, analytiskt tänkande och identifikationsläsande, blir uppsatsen tudelad. Med utgångspunkt från narratologin görs först en textanalys på två ungdomsroma-ner. Fokus ligger på karaktärsuppbyggnaden med berättarröst, fokalisering samt karaktärer-nas inre och yttre som centrala begrepp. Relevanta delar av denna karaktärsanalys används sedan som utgångspunkt i den övergripande diskussionen. Denna diskussion utgår från kapit-let ”Skönlitteraturen i skolan” där teorier som sätter läsarens tolkning och upplevelse i cent-rum redovisas. Forskarna som tas upp menar att en identifikation med karaktärerna i den läs-ta skönlitteraturen både underlättar förståelse av romanens budskap samt bidrar till ökad självkännedom och kunskap om andra människor. Relevanta delar ur kursplanerna för ämnet svenska i både grundskolan och gymnasieskolan refereras under samma huvudrubrik.

  I den övergripande diskussionen ställs sedan uppsatsens båda delar mot varandra. De slutsat-ser som dras utifrån analyserna är att vissa problem kan uppstå som en lärare bör vara med-veten om. De tomrum som finns i skönlitterära texter kan leda till att eleverna uppfattar ro-manen på olika sätt, vilket ställer krav på lärarens anpassningförmåga. Identifikationen kan också bli ett problem. I de två analyserade romanerna finns det till exempel bara fyra figurer i rätt ålder som bidrar till en positiv identifikation. Slutligen poängteras att skönlitteraturen kan användas till många bra diskussioner, dock kunde dessa tjäna på att litteraturen ibland kon-fronteras på ett mer textanalytiskt sätt.

 • 207.
  Crona, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svenskämnet i ett övergripande perspektiv - en studie av åtta lärares undervisning i grundskolans högre årskurser och i gymnasiet 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att ta reda på hur åtta svensklärare ser på sitt ämne samt vilka praktiska följder detta får för deras undervisning. Undersökningen görs med en inriktning mot ett ämnesövergripande arbetssätt.

  I den teoretiska bakgrunden presenteras olika forskares resultat inom ämnesområdet. Områ-den som behandlas är historik, gällande styrdokument, uppfattningar om svenskämnets inne-håll, lärares fortbildning samt lärandeteorier. Litteraturgenomgången leder fram till problem-preciseringen som blir utgångspunkt för den empiriska delen. Utifrån intervjuer undersöks därefter åtta svensklärares förhållningssätt till svenskämnet. Lärarna arbetar på högstadiet och gymnasiet där både teoretiska och praktiska program finns representerade.

  Slutsatserna som dras är att lärarnas svenskämnen ser fundamentalt olika ut. Olikheterna be-ror på lärarens egen uppfattning och på vilka elever denne har. Lärarnas inställning och an-vändande av det ämnesövergripande arbetssättet skiljer sig även åt. Konsekvenserna av detta blir att eleverna får ta del av olika svenskämnen. Områden inom svenskämnet, såväl baskun-skaper som livskunskap, visar mer i detalj hur lärarnas inställning till olika moment visar sig praktiskt. Eftersom lärarna överlag betonat skönlitteraturens roll behandlas denna utförligt.

  Resultaten problematiseras och lösningar föreslås där det är möjligt.

 • 208.
  Cronvall, Joakim
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kost- och motionsvanor - en kvantitativ studie i årskurs 92005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet grundar sig på en enkätundersökning om elevers självrapporterade kost och motionsvanor samt om deras självrapporterade BMI ligger inom gränsen för normalvikt för deras åldersgrupp. Undersökningen gjordes hösten 2005 på två högstadieskolor. Av undersökningsmaterialet på 240 elever i årskurs 9, deltog 197 elever i enkätundersökningen. Syftet med den här studien var att undersöka hur den självrapporterade kosthållningen hos eleverna förhåller sig mot livsmedelsverkets rekommendationer. Vi undersökte även hur elevernas självrapporterade motionsvanor såg ut samt om elevernas självrapporterade bmi ligger inom gränsen för normalvikt för deras åldersgrupp? Resultatet visade att många ungdomar har en dålig kosthållning och inte motionerar i sådan utsträckning att de når upp till rådande rekommendationer. Majoriteten av eleverna ligger inom gränsen för normalviktiga enligt BMI-skalan för deras åldersgrupp.

 • 209.
  Culldal, Jelena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Larsson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Daglig fysisk aktivitet i skolan – en kvantitativ studie i årskurs sex2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  År 2003 reviderades läroplanen för grund- och gymnasieskolorna genom ett tillägg där det framgår att skolan ska sträva efter att erbjuda eleverna daglig fysisk aktivitet. Syftet med detta arbete är att undersöka vilka uppfattningar elever i årskurs sex har om sin egen fysiska aktivitetsnivå, inom ramen för skoldagen. Vidare undersöks om dessa uppfattningar ger intryck av att uppfylla Riksidrottsförbundets förslag till regeringen om 30 minuters daglig fysisk aktivitet för grundskoleelever, samt vad det har för betydelse för elevernas fysiska aktivitet om de går på en 6-9: skola eller på en F-9: skola.

  Enkätundersökningen genomfördes under hösten 2005 på fyra olika skolor i södra Sverige. Av 205 tillfrågade besvarades enkäten av 157 elever i årskurs sex. Utifrån resultaten har det framkommit att majoriteten av eleverna, enligt deras egen uppfattning, uppfyller rekommendationerna om 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Studien visar tendenser till att elever som efter att ha gått på en F-5: skola och fortsatt på en 6-9: skola, rör sig mindre i årskurs sex än vad de gjorde i årskurs fem. Elever på F-9: skolorna visar sig inte följa samma mönster utan merparten av eleverna rör sig lika mycket eller mer i sexan än vad de gjorde i femman.

 • 210.
  Dahl, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskolans och förskoleklassens lekmiljöer - en undersökning ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks om och i så fall hur lekmiljöerna påverkar flickor och pojkars lek ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. Intervjuer med fyra förskollärare och observationer på en förskola och i en förskoleklass har genomförts. Analysen är kvalitativ och resultatet visar att gruppsammansättning och det enskilda barnets intresse verkar spela en större roll för barns lek snarare än genus och hur lekmiljöerna är utformade.

 • 211.
  Dahlquist, Ingrid
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kempe, Helén
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  När lärarens ledarroll utmanas av elever2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ge en bild av när lärarens ledarroll utmanas av elever. Eleverna vi åsyftar har ingen diagnos utan det är elever som av någon anledning visar olämpligt beteende i klassrummet. Frågorna vi belyser är vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till att ledarrollen utmanas, om utmaningsproblemet kan förebyggas, vilken hjälp läraren kan få att hantera problemet, hur vanligt förekommande det är samt om ökad yrkeserfarenhet har någon inverkan. I litteraturgenomgången belyser vi en rad olika orsaker till att ledarrollen utmanas och ser på lärarens och elevens roll i situationen. Vår teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs tankar om det sociala samspelet människor emellan. I den empiriska undersökningen använder vi oss av två metoder, dels en enkät och dels semistrukturerade intervjuer. Deltagarna i undersökningen är yrkesverksamma lärare i årskurserna 3–6. De resultat som framkommer är att det finns många olika orsaker till att lärarens ledarroll utmanas, bl.a. lärarens ledarstil, relationerna mellan lärare och elev, elevers roll och status i klassen, elevers uppfostran samt sociala problem. Vidare visar un-dersökningen att relationen eller samspelet mellan lärare och elev är avgörande för att förebygga att ledarrollen utmanas.

 • 212.
  Dahlqvist, Peter
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ljunglöf, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elektronisk mobbning – den nya formen av mobbning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att vi ska få kunskaper om mobbing i allmänhet och elektronisk mobbning i synnerhet. Vi vill även ge läsaren ökad kunskap om den nya mobbningen som sker via Internet och olika mobiltelefontjänster.

  Vi har i den empiriska delen använt oss av kvalitativa intervjuer för att undersöka pedagogers och elevers kunskaper om allmän mobbning och elektronisk mobbning. Resultatet av intervjuerna och slutsatser med likheter och skillnader mellan pedagogernas och elevernas kunskaper redovisas i denna del.

  Resultaten av den empiriska undersökningen har vi kopplat till den forskning som redovisas i litteraturgenomgången.

  Vi kom fram till att den elektroniska mobbningen är vanligare bland högstadielever än mellanstadieelever. Pedagogerna och eleverna på högstadiet är medvetna om den elektroniska mobbningen och vilka arenor som används.

 • 213.
  Dahlstedt, Heidi
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gustavsson, Åse
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kommunikation i förskolan - en forskningsstudie om kommunikation mellan hem och förskola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete var att studera hur kommunikation sker mellan hem och förskola samt vilken information som anses viktig att förmedla mellan pedagog och förälder. Anledningen till att vi valt att skriva denna forskningsrapport är att vi tror att det kan finnas brister i kommunikationen mellan förskola och hem. Vår teori tar upp hur kommunikation sker mellan människor och vilken betydelse den har för vår vardag. Vi har intervjuat sju kvinnliga förskollärare i kommunala förskolor samt lämnat ut enkäter till föräldrar som har barn i kommunala förskolor, för att se hur de olika parterna ser på den kommunikation och information som sker mellan hem och förskola. Undersökningen visar vilken sorts information pedagoger och föräldrar anser som viktig att förmedla vid de olika möten som sker i förskolan, men även vilka omständigheter som kan vara avgörande för hur samarbetet kommer att fungera mellan hem och förskola. Undersökningen visar att pedagoger och föräldrar i allmänhet har samma föreställningar om vilken information som skall lämnas ut i de olika mötena däremot visar undersökningen även de skillnader som finns beroende på olika faktorer.

 • 214.
  Danielsson, Fredrik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Henrysson, Mats
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Alla barn går i skolan - inkludering av rörelsehindrade elever i ämnet idrott och hälsa2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka idrottslärares kunskaper kring inkludering och om de inkluderar rörelsehindrade elever. Syftet är att utreda om dessa tankar skiljer sig åt mellan de idrottslärare med erfarenheter av att inkludera rörelsehindrade elever och de som inte har dessa erfarenheter. I forskningsbakgrunden beskrivs exempelvis historik, vilka fördelar som finns med inkludering samt hur idrottsundervisningen för rörelsehindrade elever kan se ut. Tio idrottslärare valdes ut för intervju. Resultatet av vår kvalitativa studie presenteras utifrån fyra teman; begreppet inkludering, inkludering i ämnet idrott och hälsa, styrdokument- lika värde, samma möjligheter, och miljö och hjälpmedels påverkan på inkluderingen. Studien har inte kunnat finna några markanta skillnader mellan urvalsgrupperna mer än att de erfarna lärarna kände sig mer förberedda inför en inkludering. Alla informanter utom en definierade begreppet inkludering med att alla elever ska ges samma möjligheter. Resultatet visar också att enbart fyra av tio informanter kände sig förberedda inför att inkludera rörelsehindrade elever i undervisningen. Dock kan slutsatsen dras att majoriteten av informanterna faktiskt har inkluderat eller skulle inkludera rörelsehindrade elever. Informanterna arbetar på de sätt som forskarna förespråkar; individanpassad undervisning, gemensam planering av lektionen samt att inte särbehandla den rörelsehindrade eleven.

 • 215.
  Danielsson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hult Skoog, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mona Lisa ler inte: en undersökning av gymnasial historieundervisnings fokus2008Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet utgår från hypotesen att kulturhistoria får litet utrymme i historieundervisningen på gymnasiet. Hypotesen grundas på tidigare observationer under vår lärarutbildning och speciellt vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Frågan har studerats genom tre separata undersökningar: den enskilde lärarens urval av innehåll, läroböckers innehåll samt innehåll i kursplaner för olika lärarutbildningar. Alla undersökningarna utgick från en av oss bestämd definition av kulturhistoria. Undersökningen gällande den enskilde lärarens urval gjordes genom en enkät för gymnasielärare i historia. Läroboksundersökningen gjordes genom att utläsa hur mycket av böckernas innehåll som stämde in på vår definition av kulturhistoria. Undersökningen om innehållet i kursplanerna för olika lärarutbildningar gjordes genom läsning och tolkning. Samtliga undersökningar har sedan jämförts med tidigare forskning inom ämnet. Forskningen har behandlat olika aspekter av kulturhistoria och gymnasieskolans historieundervisning. Resultatet av våra undersökningar visar att kulturhistoria får litet utrymme i historieundervisningen på gymnasiet. Konsekvensen av detta blir att eleverna inte får någon historisk helhetsbild om detta fortgår. Eftersom det står i kursplanen i historia för gymnasial utbildning att ämnet skall ge perspektiv för individen och stärka identiteten och ge insikt om kulturarvet anser vi att de lärare som försummar kulturhistoria negligerar att följa kursplanen.

 • 216.
  David, Arielly
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att vara slöjdlärare - En studie av sex trä- och metallslöjdlärare samt deras tankar kring sitt yrkesval2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva vad verksamma trä- och metallslöjdlärare anser om sitt yrkesval samt att försöka utröna vilka bakomliggande faktorer som har lett fram till dessa personers val av yrke. Det finns en stor spridning både gällande ålder på mina respondenter och gällande antal år som de har undervisat. Av de sex respondenterna är tre kvinnor och tre män. För att svara på studiens syftet genomförde jag semistrukturerade intervjuer med mina respondenter. Undersökningen visar att den enda fråga där mina respondenter var helt överens var frågan om hur de upplevde skolslöjden under sin egen skolgång. På denna fråga angav samtliga att de hade positiva minnen från denna tid. På de övriga frågorna är de dock inte samstämmiga. Trots detta har jag kunnat koppla mina resultat till tidigare forskning som också finner att det finns stor spridning inom slöjdlärarkåren i dessa frågor.

 • 217.
  Davidsson, Annika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Wallin, Mirjam
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Språklig mångfald - ett verktyg i specialpedagogiken i grundskola och i särskola 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En lärares uppdrag innebär att man ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar. Vår stora utmaning är att hitta olika inlärningsstrategier som utgår från varje elevs starka sida och bygger vidare därifrån. Syftet med detta arbete är att ta reda på om specialpedagoger/speciallärare ser något samband mellan specialpedagogik och språklig mångfald. Vi vill även ta reda på om de använder sig av språklig mångfald i sin undervisning. I vår teoridel tar vi upp några forskares perspektiv på lärande, läroplanen för grundskola och särskola, specialpedagogikens historia och vad specialpedagogik och språklig mångfald är. För att belysa vikten av olika inlärningsstrategier utgår vi från Gardners teori om att människan har åtta eventuellt nio intelligenser. Därefter beskriver vi Bifrost – och Reggio Emilia pedagogiken som är två pedagogiska metoder som utgår från att sätta eleven i centrum. Vi avslutar med hur hjärnan fungerar vid inlärning för att få en förförståelse för att alla våra sinnen har en koppling till varandra.

  Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer med tolv specialpedagoger/ speciallärare som arbetar inom ett begränsat geografiskt område. Alla respondenterna arbetar/har arbetat med elever i ålder 0-12 år.

  Resultatet visar att respondenterna ser ett samband mellan specialpedagogik och språklig mångfald. Det visar även att respondenterna har svårt att se att de använder sig av språklig mångfald ute på fältet.

 • 218.
  Davidsson, Josefina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindström, Merit
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Därför måste man ju vara uppdaterad” - en studie om litteratur- och mediekonsumtion i undervisningen 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka om det går att skapa en balans mellan litteratur och medier i undervisningen. I litteraturgenomgången redogörs för teorier som är aktuella för den empiriska undersökningen. En beskrivning görs av medier och litteraturens ställning, samt hur dessa begrepp kan integreras i undervisningen för elever i åldrarna 9-12 år. Vidare presenteras en inblick i undersökningar som redogör för hur konsumtionen av litteratur och medier ser ut.

  För att få svar på forskningsfrågan genomförs dels intervjuer med lärare och dels enkätundersökningar med elever i grundskolans tidigare år. En jämförelse görs mellan svaren gällande den faktiska litteratur- och mediekonsumtionen i undervisningen och elevernas användning på fritiden.

  De övergripande slutsatserna för undersökningen blir att elevernas konsumtion av litteratur och medier på fritiden både är omfattande och förhållandevis jämn. Lärarna använder sig däremot inte lika balanserat, i samma utsträckning av medier och litteratur i undervisningen, utan litteratur dominerar även om en viss skillnad mellan lärarna kan urskiljas.

 • 219.
  Dehman, Ann-Sofi
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindqvist, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Klassrumsmiljö och fysisk aktivitet i en förskoleklass2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att undersöka hur klassrumsmiljön kan bli bättre av att barnen utövar fysisk aktivitet under skoldagen. Intervjuer och observationer har genomförts för att undersöka detta. Undersökningarna har varit förlagda till en förskoleklass på en mellanstor skola i södra Sverige. Klassen består av 20 barn varav 12 är pojkar och 8 är flickor. Resultaten visar att om barnen får röra på sig under skoldagen blir de mer koncentrerade och klassrumsmiljön blir lugnare. Dessutom tycks miljön och utrymmet inomhus påverka barnen positivt då de utövar lek och rörelseövningar.

 • 220.
  Derwinger, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tuvesson, Kornelia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  När uppdraget möter verkligheten - några lärares erfarenhet av att hantera yrkesuppdraget i skolverksamheten2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi träffat ett flertal lärare. Gemensamt för dem har varit att de måste förhålla sig till de krav och förväntningar som ställs på dem i deras yrkesroll. Vårt syfte är att ta reda på hur lärare konkret gör för att få verksamheten att fungera i relation till dessa yttre faktorer. Vi har intervjuat verksamma, utbildade lärare med yrkeserfarenhet.

  Forskning pekar på att lärare genom decentralisering fått ett ökat antal arbetsuppgifter. Uppdraget har utvecklats från att vara ett utbildnings- till att bli ett bildningsuppdrag. De styrdokument som lärare har att rätta sig efter, är öppna för en fri tolkning. En ökad mångfald i samhället medför att värdegrunden har en ny, inte helt självklar för alla, plattform att stå på. Förutom nämnda krav finns förväntningar från bland andra elever, föräldrar och samhälle som läraren också skall uppfylla.

  Vår undersökning visar att erfarenhet i att undervisa elever, tolka styrdokument och ha en egen klar bild om kunskap, är de viktigaste verktygen för lärarna. Allt detta samverkar mot deras mål; att hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare.

 • 221.
  Deutsch, Catarina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gunnarsson, Belinda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Utagerande barn i förskolan2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete handlar om utagerande barn i förskolan. Syftet med arbetet var att undersöka förskollärares uppgifter om hur utagerande barns vardag är i förskolan och hur förskolans och föräldrarnas samspel fungerar. Vi ville även undersöka hur de uppger att förskollärarna och barnen i barngruppen bemöter utagerande barn, men också vilken betydelse de uppger att leken har för att kunna stärka dessa barn och lära dem att bli delaktiga i verksamheten och lita på sig själva.

  Vi använde oss av kvalitativ undersökning när vi gjorde våra intervjuer i förskolor i två kommuner i Blekinge. När vi analyserade våra intervjuer fokuserade vi på innehållet utifrån de frågor vi ställt i frågeställningen.

  I resultatredovisningen presenterade vi vad som kommit fram i vår kvalitativa undersökning genom intervjuerna vi genomfört.

 • 222.
  Djurberg, Linus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Prahl, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mobbning: en studie om hur gymnasieelever beskriver vad mobbning är och hur den kan förhindras2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi vill med detta examensarbete få ta del av hur litteraturen och dagens gymnasieelever beskriver vad mobbning är och hur man ska arbeta mot för att förhindra den. Anledningen till detta är för att vi vill få en bättre kunskap inom området för vår kommande yrkesroll. Vi genomförde en kvalitativ enkätundersökning på två nordöst skånska gymnasieskolor och där 84 stycken elever ingick i underökningen.

  Vi tar upp hur mobbning beskrivs av litteraturen. Vad det är som kännetecknar den som blir mobbad och den som mobbar. Hur det kan skilja sig mellan könen. Hur man kan upptäcka mobbning och hur den ska förhindras och förebyggas. Det som vi tagit upp kopplar vi till våra resultat. I vårt resultat ansåg våra informanter att mobbning är olika former av trakasserier, kränkningar och isolering, som grundar sig i mobbarens osäkerhet. Informanterna ansåg också att mobbning bäst åtgärdas genom att man pratar om det och anordnar temadagar om det.

 • 223.
  Duell, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Eriksson, Patrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rörelse i sexan - vilka tankar och vilken inställning har eleverna kring fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa o skolan? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporter pekar på att ungdomar rör sig allt mindre och därmed ökar i vikt. Vi vill därför med denna uppsats ta reda på vad elever i årskurs sex har för inställning till fysisk aktivitet samt vad de tycker om ämnet idrott och hälsa i skolan. Vad gör de på fritiden? Hur ser de på skolidrotten? Känner de sig aktiva under idrottslektionerna? Bidrar skolidrotten till att eleverna är aktiva även på fritiden? Genom litteraturstudier fick vi en bakgrund till ämnet och vilka faktorer som kan spela roll för ungdomars val av fritidsaktiviteter. Därefter genomförde vi en enkät bland 12-åringar för att få en verklig bild av situationen. Resultatet visar att ungdomarna överlag är fysiskt aktiva och att de har en positiv inställning till skolidrotten. Vidare tyder resultaten på att vissa förändringar inom skolidrotten, exempelvis bättre lokaler och fler material skulle kunna göra den ännu roligare.

 • 224.
  Edeslätt, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Eliasson, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Meningsfull matematikundervisning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur matematikundervisningen på gymnasiet ser ut och hur eleverna önskar att den ska se ut. Fokus har legat på vad som är meningsfull matematikundervisning och om upplägget på den undervisning som bedrivs idag kan ses som meningsfull. Detta har vi gjort genom att studera forskning inom området och genom att göra enkäter och intervjuer med elever på gymnasiet.

  Vi har kommit fram till att elever har svårt att se vilken nytta de har av matematik i vardagen och att de inte ser på matematik som ett sätt att tänka utan bara som ett sätt att räkna. Detta får oss att bestämt hävda att matematikundervisningen måste förändras och bli mer vardagsanknuten och därmed mer meningsfull. En sådan förändring kan leda till att eleverna får ökad kunskap i, och förståelse för, matematik.

 • 225.
  Edmundsson, Annika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elevers inflytande på undervisningen i förskola och skola - en jämförelse mellan pedagogers uppfattningar om elevinflytande i förskola och skola 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete om elevers inflytande i förskola och skola syftar på att ge en inblick i de båda verksamheterna gällande pedagogers uppfattningar om elevinflytande. De frågor vi koncentrerat oss på är hur pedagogerna i förskolan och skolan uppfattar elevinflytande och vad elevinflytandet resulterar i. Vårt mål var också att undersöka om det är det någon skillnad eller likhet mellan elevers inflytande i förskolan och skolan och om pedagogerna i förskolan och skolan lever upp till läroplanernas mål vad gäller elevinflytande. För att få svar på dessa frågor har vi valt att intervjua pedagoger i de båda verksamheterna. Genom både litteratur och intervjuer har vi kommit fram till att elevinflytandet ses som något positivt och att eleverna genom elevinflytandet finner motivation. Vi kom även fram till att pedagogerna inte vet så mycket om varandras verksamheter, hur pedagoger och elever arbetar med elevinflytandet i förskola och skola. Det framkom även att pedagogerna är omedvetna om vad som står i läroplanerna om elevinflytande.

 • 226.
  Edström, Rebecka
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Larsson, Anna-Matilda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den ojämlika kommunikationen – regel eller undantag? En studie av några elevers uppfattningar om kommunikation och interaktion med lärare 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  In a classroom it is important that interaction between a teacher and a student works or else the communication between them will be lost or come to harm. In the interaction between teacher and student it is important that both of them respect each other, take the necessary responsibility and cooperate. The purpose of this paper is to investigate how the students per-ceive the communication in the classroom with their teachers and how the interaction be-tween teachers and students affects the communication. We have made interviewed with stu-dent in high school concerning their opinion of how interaction and communication work be-tween teachers and students. Our method is qualitative and we used open-ended questions. The students assert that interaction and communication between teacher and student quite often work in the classroom.

 • 227.
  Ehmann, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kunskap och Handling - kopplingar mellan kunskap hos individen och individens ekologiska fotavtryck2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var dels att undersöka kopplingar mellan olika kunskaper och handlingar som kan kopplas till utnyttjandet av jordens ekologiska kapacitet. Dels att undersöka om det fanns ett naturvetenskapligt ämnesfokus då det gäller undervisning för hållbar utveckling. Målgruppen var verksamma gymnasielärare inom ämneskategorierna naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen och språk.

  I undersökningen användes enkäter med flervals frågor rörande matvanor, boende och transporter dessa utgjorde underlag till ett ekologiskt fotavtryck. I enkäten undersöktes också var läraren upplevde att undervisning för hållbar utveckling hade sitt fokus på skolan. Resultaten pekar mot att det fanns ett tydligt fokus på naturvetenskapliga ämnen då det gäller undervisning för hållbar utveckling på de två skolorna. Resultaten som rörde lärarnas ekologiska fotavtryck visar att de naturorienterade och samhällsorienterade lärarna hade lika stort ekologiskt avtryck och språklärarna markant högre. Resultaten visar också att inom de olika kategorierna var variationen stor mellan individerna. Vid en jämförelse av medeltalet för en svensks ekologiska fotavtryck låg både de naturorienterade lärarna och de samhällsorienterade lärarna strax över medel medan språklärarna låg markant över medel.

 • 228.
  Einarsson, Erika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Artkunskapens betydelse för tolkningen av ett ekosystem 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ekologi är en central del inom biologin och studier visar att elever har svårt för att resonera kring ekologi. Med hjälp av brickintervjuer har några gymnasieelevers förmåga att använda artkunskap vid tolkning av ett ekosystem studerats. Brickintervjuer är en form av kvalitativ intervjumetod, där eleverna får resonera kring föremål från ett ekosystem. Dessa intervjuer utfördes före och efter en kurs om det rinnande vattnets ekologi. Jag fann i min studie att fyra av fem elever förbättrade sina artkunskaper under kursen och dessa fyra elever kunde dessutom uttrycka en ökad förståelse för ekosystemet. För att bedöma elevernas ekosystemförståelse har jag använt mig av kategorier ur SOLO-taxonomin.

 • 229.
  Ekberg, Elisabeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erafrenheter av ätsituationen: En allmän litteraturstudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år insjuknar i Sverige mellan 25–30 000 personer i stroke. Det är 80 % som får ätsvårigheter. Syfte: Att sammanställa den aktuella kunskapen om strokedrabbade personers erfarenhet av ätsituationen. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie genom systematisk granskning och sammanställning av vetenskapliga artiklar. Resultat: Fyra teman i olika faser efter genomgången stroke framkom som påverkade personernas ätsituation. De fyra temana var svårigheter att transportera maten till munnen, svårigheter att äta mat, känslomässiga erfarenheter av att äta och dricka samt erfarenheter av förändrad ätsituation i den akuta fasen, sex månader samt ett och ett halvt till två år efter stroke. Slutsats: Vid omvårdnad av personer som drabbats av stroke, är det viktigt att ha kunskap om den komplexa situation som påverkar känslan av att äta och dricka. Genom att lyssna på erfarenheter och svårigheter hos den enskilde kan mål för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet identifieras för att främja hälsa och livskvalitet.

 • 230.
  Ekberg Eriksdotter, Tua
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Knutson, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En intervjustudie om pedagogers erfarenheter av barn med ADHD2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En intervjustudie har gjorts om vad pedagoger har för kunskaper om barn med ADHD och om de vet hur de ska gå tillväga för att underlätta undervisningen för dessa barn.

  Vi har inriktat oss på barn i åldrarna sju till tolv år för att diagnoser oftast inte ställs förrän barnen uppnått skolålder. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som har ägt rum med tio stycken pedagoger med olika inriktningar fritidspedagoger, specialpedagoger och lärare. Uppsatsens syfte är att undersöka vad det finns för kunskaper hos pedagoger i skolan om hur de ska arbeta med barn som har ADHD.

  Litteraturdelen handlar om allt från definition av ADHD till samspel mellan skola, hem och arbetsmetoder. Litteraturen har en viktig roll eftersom den har vetenskaplig fakta kring studien. Tillsammans med resultatet som utgår från frågeställningarna: Hur är kunskapen hos pedagoger om hur de kan underlätta skolmiljön för barn med ADHD?

  Hur väljer pedagogerna att underlätta skolmiljön för barn med ADHD?

  - I klassrumsmiljön

  - Genom föräldrakontakt

  - I kamratkontakt

  har resultatet fått fram att pedagogerna har olika erfarenheter av att arbeta med barn som har ADHD i skolan. Den gemensamma nämnaren för pedagogerna har varit strukturen och tydlighetens betydelse för barn med ADHD.

 • 231.
  Ekdahl, Birgitta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Malm, Pia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barn i behov av särskilt stöd i förskolan - pedagogers bemötande2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att undersöka pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Metoden vi använde oss av är en kvalitativ under-sökning och en kvalitativ och delvis kvantitativ bearbetning av resultaten. Under- sökningen gjordes på sex förskolor där antalet pedagoger varierade. Sammanlagt lämnade vi ut trettiosex enkäter på dessa förskolor. Vi e-mailade även frågor till tre rektorer som ansvarar för dessa förskolor, då vi ville få deras syn på bemötandet av barn i behov av särskilt stöd och om det finns några resurser för dessa barn.

  Rektorerna ansåg att en diagnos hjälper barnet, då pedagogerna kan bemöta barnet annorlunda. Resultatet av vår undersökning av pedagogerna är att de har svårt att leva upp till Lpfö 98 som är ett styrdokument, trots detta försöker de ändå se till varje barns behov.

 • 232.
  Ekdahl, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur hjälps elever med svenska som andraspråk till en positiv läsinlärning? - en kvalitativ studie av pedagogers erfarenheter 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att hjälpa blivande och verksamma pedagoger i deras arbete med elever med svenska som andraspråk som ska lära sig läsa. En undersökning i form av kvalitativa intervjuer har gjorts med utgångspunkt i problempreciseringen: Hur hjälps elever med svenska som andraspråk till en positiv läsinlärning, enligt pedagogers erfarenheter? De kvalitativa intervjuerna återspeglar de intervjuade pedagogernas egna uppfattningar om ämnet. Genom att ställa resultatet av undersökningen i relation till gällande forskning inom ämnet har ett resultat av den andra problempreciseringen framkommit: Vad är forskningen och pedagogers erfarenheter överens om kan hjälpa elever med svenska som andraspråk till en positiv läsinlärning?. Några av utgångspunkterna för att hjälpa elever med svenska som andraspråk till en positiv läsinlärning är att i arbetet med läsinlärning bygga upp en förståelse för ord, begrepp och för det talade språket. Andra utgångspunkter som framhävs är meningsfullhet och erfarenheter, lust och motivation, bokstavsarbete och undervisning i modersmålet. Av undersökningen kan urskiljas att vikten av konkretion är något pedagoger betonar, medan detta inte varit en tyngdpunkt inom forskningen. Pedagogers erfarenheter motsäger varandra gällande om det finns skillnad mellan hur elever, med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk, hjälps till en positiv läsinlärning.

 • 233.
  Ekelund, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gustavsson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Skönlitteratur i skolan - litteraturpedagogiska metoder i undervisningen för skolår F-6 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt arbete handlar om skönlitteraturens betydelse i skolan och vilka metoder forskare och pedagoger rekommenderar i litteraturpedagogiskt arbete. Arbetet inleds med styrdokumenten eftersom det är de som anger vilka riktlinjer skolan skall arbeta efter. Därefter tar vi upp vad några forskare och pedagoger anser om skönlitteraturens betydelse i skolan och några metoder de rekommenderar. Vidare följer en empirisk del där vi via intervjuer undersökt verksamma lärares åsikter till skönlitteratur i skolan, samt vilka metoder de rekommenderar i arbetet med detta. Vi har i arbetet fokuserat på åk F-6.

  Styrdokumenten manar till litteraturpedagogiskt arbete och betonar vikten av skönlitteratur för elevernas språkutveckling. Styrdokumenten påpekar dessutom att skönlitteratur ger möjligheter till empati och förståelse för det som är annorlunda och ger eleverna perspektiv på livet. Detta styrks även av forskarna och pedagogerna som både påpekar de språkliga vinsterna likväl som de emotionella. Arbetet med skönlitteratur kan göras på många olika sätt, men det är viktigt att läsa, skriva och samtala om böcker och göra undervisningen varierad. Vid intervjuerna betonades vikten av litteraturpedagogiskt arbete för de språkliga vinsternas skull då förmågan att kunna läsa och tolka skriven text är av central betydelse inte bara i svenskan, utan även i det resterande skolarbetet.

 • 234.
  Ekenberg, Carina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Loftán, Elisabeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärare och forskning - en enkätstudie kring lärares förhållande till praktisk pedagogisk forskning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållande lärare i årskurs F-5 i kommunala grundskolan har till aktuell praktisk pedagogisk forskning inom sitt yrkesområde. Genom att ta reda på vilka möjligheter och förutsättningar lärare har för att ta del av forskning och om de anser att resultaten från denna påverkar deras undervisning kan förhållandet belysas. Den teoretiska utgångspunkten har sin grund i den progressiva pedagogiken med tankar kring kunskap och dess användbarhet, ständig utveckling samt en tilltro till att vetenskapliga kunskaper kan vara till hjälp och nytta. Den empiriska delen av undersökningen gjordes i fyra kommuners kommunala grundskolor och riktades till lärare i årskurs F-5. Vald metod för undersökningen var en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning.

  Resultaten från undersökningen visar att många lärare är intresserade av att följa och ta del av forskning som berör deras arbete, men att forskningen i hög grad inte leder till förändring i deras undervisning. Det finns flera faktorer som påverkar lärares möjlighet att ta del av och använda forskning. En stor majoritet anser att forskningsresultaten skall vara direkt användbara i praktiken. Resultaten visar även att de informationskanaler som finns för att forskningen ska nå ut till lärare behöver förbättras och utökas.

 • 235.
  Eklund, Bengt
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Wikenfalk, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kan inställningen till naturvetenskap förändras genom öppna frågor?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En undersökning genomfördes i en delkurs av naturkunskap, där undervisningen bedrevs genom öppna frågor. Fokus var att eleverna skulle använda sin kunskap. De fick presentera resultatet av arbetet i form av ett rollspel och genom att skriva en artikel. Syftet med arbetet var att ändra elevernas inställning till naturvetenskap, speciellt i miljöområdet.

  Resultatet av delkursen undersöktes med hjälp av enkäter och intervjuer. Den huvudsakliga slutsatsen var att flertalet elever upplevde naturvetenskap och miljö som mer engagerande och allmänbildande efter avslutad kurs. De flesta eleverna upplevde också det friare arbetssättet som positivt och tyckte att ansvaret ökade. De fick förutom ämneskunskaper, kunskap i samarbete- och argumentation och en bredare syn på naturvetenskap. De trodde också att kunskapen de tillgodogjorde sig under kursen kommer att sitta längre. Undersökningen konstaterade dessutom att när samarbetet i elevgruppen börjar, då börjar lärandet.

 • 236.
  Eklund, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Enocsdotter, Catrin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lek och rörelse - om attityder kring lek och rörelse i skolan 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbete är att undersöka vilka attityder pedagoger och barn har till barns lek och rörelse. Med hjälp av enkätundersökningarna och observationerna kom vi fram till att barn generellt tycker om att leka och röra på sig. Litteraturens syn på pojkar och flickors lek stämde dock inte alltid överens med vad vi såg på vår verksamhets förlagda utbildning (VFU). Vi vill även se hur barn vill ha det när de leker. Om de vill leka ensam eller flera tillsammans, bestämma själva vad de ska leka eller om de vill att någon ska bestämma vad de ska leka mm. Intervjuerna gjordes med sju olika pedagoger.

 • 237.
  Eklöf, Anders
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  A long and winding road: on requirements for a critical approach in self-regulated work2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Assessed, independent, creative and connected. The demands on students doing assessed self-regulated work are extensive. They are supposed to produce texts that require them to master a variety of competences such as genre knowledge, writing skills, ability to value and to use several institutional resources. The demands on their capacity to exercise source criticism and to think critically can be considered to be substantial in these modes of work.

  In this article I examine how secondary schools students relate to demands concerning criticism of sources and critical thinking. The students are studied in situations where teachers and tutors are not physically present. Drawing on Goffman’s frame analysis and socio-cultural risk theory we discuss how different apprehensions on “what’s going on” correlates with estimations on potential dangers connected with choices that has to be made. Different laminations of frameworks are put in play which can be related to an overall notion of an opaque andubiquitousregime of assessment. In looking at dilemma situations, analysing different ways of framing, we will try to illuminate and understand obstacles students experience connected with demands for source criticism and critical thinking in self-regulated work. If the students’ handling of demands placed upon them in some ways can be questioned in relation to a critical approach, we claim that what can be seen also can be described as a rational adaptation to a different framing of what school and education really are about.

  The empirical material has been drawn from video recorded sessions where students are participating in collaborative writing. Our data consists of 60 hours of video filmed interaction collected over a three year period. The filmed interactions were then merged with films of screen activity and analyzed in Transana.

 • 238.
  Eklöf, Anders
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  The referencing risk: why refer at all?2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Different modes of self-regulated work are becoming more and more common in Swedish schools as well as internationally. This can be seen as in line with a development in the society at large towards more individualization and increased individualized risk taking. The increase of self-regulated work takes place in a context where students have to balance and evaluate a variety of resources which makes their choices both more difficult and potentially more risky.

   

  In this study students in two programs in a Swedish secondary school have been video recorded. The course they are working with was established with the explicit purpose of developing SRL and independence. Critical use and evaluation of material are considered to be among the fundamental skills that are to be developed.

  In instructions handed out to students different standards on how to use information and make references are explicitly highlighted and self-regulated work are spoken of as preparation for upcoming academic work.

   

  The overall research aim is directed toward how students relate to the demand for a critical approach? What different motivations are possible to deduce from their interaction? This paper focuses on the contradiction between students’ attempts to be independent in an assessed mode of work, having to consider a grade point average perspective and at the same time concentrate on developing skills primarily motivated with reference to an upcoming educational setting. We analyze the filmed interaction using interaction analysis and concepts from frame analysis and socio-cultural risk theory.

   

  How the students’ discuss the choice and evaluation of texts that finally becomes parts of the reference section can be looked upon as important indicators of the critical competence that are ascribed such high value in self-regulated work. By studying the interaction connected with the choice of references we claim that it is possible to make different motifs behind the choices visible. These motivations will then be analyzed from a perspective of how different framing and risk considerations are brought in play and laminated.

   

  Our preliminary findings points in a direction that the students’ lean more towards a grade point average perspective and chooses alternatives much more from calculations of what is beneficiary in the current situation more than relating to a critical, scientific academic discourse.

  Keywords: Framing, Risk, Reference, Self-regulated work

 • 239.
  Ekstrand, Veronica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sjöström, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Några pedagogers arbetssätt med barn som visar aggressiva beteenden2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning har vi mött barn som uppvisar aggressiva beteenden. Eftersom vi inte visste mycket om dessa barn och hur skolan kan bemöta och stödja dem, valde vi att skriva examensarbetet om det. Syftet var att ta reda på vilka metoder och arbetssätt några pedagoger använder sig av i arbetet med barnen. I undersökningen har vi använt oss av intervjuer med pedagoger inom olika rektorsområden men inom en kommun, i avsikt att lyfta fram olika pedagogers och skolors arbetssätt och metoder inom kommunen.

  Vi tar upp olika orsaker till hur aggressiva beteenden kan utvecklas, vilka faktorer som påverkar beteendet samt hur det kan bemötas. Vi belyser även hur skolor kan arbeta förebyggande med barnen. Några exempel ges på metoder som kan hjälpa pedagoger och barnen själva.

  Undersökningen visar att olika orsaker kan ligga till grund för att barnet utvecklar aggressiva beteenden. Hemmet kan spela en stor roll och bör därför vara delaktigt i arbetet kring barnen. Det förebyggande arbetet med att lära barnen hantera svårigheter är viktigt. Metoder och arbetssätt bör anpassas efter varje barn. Genomgående i arbetet är att aggressionen i sig ska få finnas men barnet måste lära sig att kontrollera beteendet.

 • 240.
  Ekström, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Matematik med utemiljön som klassrum – hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker hur elevernas lärande i matematik påverkas av att undervisningen sker i utemiljön och riktar in sig på arbetssätt, innehåll och elevernas lärande. Litteraturen berör utomhuspedagogik, laborativ matematik och utomhusmatematik. Kvalitativa intervjuer gjordes med sex lärare som hade erfarenheter av att arbeta med utomhusmatematik och avgränsades till att beröra skolår ett till och med fem.

  Huvuddragen i resultatet visar att lärarna använder andra arbetssätt vid utomhusmatematiken än vad de gör i klassrummet. Inomhus arbetar de med matematikböcker och laborativt, utomhus arbetar de endast med laborativa arbetssätt. Rörelse, lek, kreativitet, grupparbeten och samtal är exempel på aspekter som präglar arbetssätten utomhus. Det innehåll som eleverna möter i utomhusmatematiken skiljer sig åt mellan lärarna. Innehåll som lyfts fram är främst räknesätt, taluppfattning, begreppsförståelse, geometri, vikt, volym och längd. Möjligheterna för elevernas lärande är många, bland annat därför att det laborativa materialet gör det lätt, de minns bättre vad de lärt, olika sätt att lära tillfredställs, deras roller förändras och de upplever matematiken lustfylld. Svårigheter som lärarna för fram är vädrets inverkan samt behovet av kontinuitet i utevistelsen. Dessutom upplever lärarna att det kan vara svårt att uppmärksamma matematiken i aktiviteterna.

 • 241.
  Elming, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Den fysiska läsmiljön i skolbibliotek2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om den fysiska läsmiljön i skolbibliotek. I arbetet görs en kvalitativ undersökning av den fysiska läsmiljön i skolbibliotek. Arbetet består av intervjuer och observationer på olika skolbibliotek i en medelstor kommun och på Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm. Barn- och ungdomsbiblioteket Rum för barn arbetar medvetet med den fysiska miljön och i arbetet har Rum för barn varit en ”idealisk miljö” som jämförts med skolbiblioteken. Intervjuer med personer ansvariga för skolbiblioteken och Rum för barn har även gjorts för att undersöka hur de arbetar med den fysiska miljön på respektive ställe. Samband mellan intervjuerna och observationerna har jämförts på de olika undersökningsplatserna.

 • 242.
  Elmqvist, Johan
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ljud i skolans korridorer - en projektstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Skolan har länge brottats med problem på grund av höga ljudnivåer. Finns det åtgärder som kan leda till lägre ljudnivåer i skolans korridorer, och kan dessa åtgärder relateras till elevernas välbefinnande? I detta arbete undersöker jag vilken inställning eleverna har till införande av bakgrundsmusik i skolans korridorer, om den har någon anknytning till deras välbefinnande och om eleverna subjektivt anser att det påverkar deras arbete i klassrummet.

  Eftersom elevrådet initierade införandet av bakgrundsmusik behandlas även Lpo94 och dess åsikter om elevdemokrati. Undersökningsmetoden har varit enkät och intervju, och eleverna visade sig vara positiva till införandet av bakgrundsmusik.

 • 243.
  Elofsson, Lina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nyström, Kajsa
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Stress i pedagogiska miljöer för de yngsta barnen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stressen ökar i vårt samhälle. Den finns överallt även bland barn på förskolan. Arbetets syfte är att ge underlag för verksamheten i förskolan så att den bättre ska kunna anpassas strukturellt till barnens behov genom att minska negativ stress och synliggöra den positiva stressen. I arbetet tas upp vad stress är, orsaker till stress och hur barn påverkas av stress. Några signaler på stress kan vara okoncentration, frustration, förvirring, trötthet och svårt att koppla av. De främsta orsakerna till att barn kan vara stressade är vuxna och samhället, om det ställs för stora krav och förväntningar. Barnen själva är oftast inte stressade från början utan vi vuxna hetsar upp oss och barnen konstruerar utifrån situationen sin egen kunskap om stress. Vi tar även upp hur föräldrar och pedagoger kan undvika respektive medvetandegöra barn om stress. I vår studie har vi använt oss av intervjuer och observationer. Vårt resultat visar att stress kan undvikas genom att ha en bra planering, en strukturerad verksamhet och framförallt att ge barnen tid.

 • 244.
  Enarsson, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Alexandra
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Upptäck skönlitteratur! - en studie om hur pedagoger kan använda skönlitteratur som läromedel 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur pedagoger kan använda skönlitteratur i samband med elevers kunskapsutveckling. Vi lyfter fram skönlitteraturens möjligheter i undervisningen. Syftet med uppsatsen är att få ökad kunskap om hur pedagoger kan använda skönlitteratur i sin undervisning. I forskningsbakgrunden tas relevant litteratur upp i förhållande till syftet. Genom kvalitativa intervjuer och egna praktiska undersökningar har vi undersökt hur pedagoger använder skönlitteratur som ett arbetsmaterial och vilket syfte pedagoger har när de använder sig av skönlitterärt arbete. Resultaten av vår studie visar att pedagogerna ser positivt på att använda skönlitteratur och anses påverka elevernas fantasi, identitetsskapande, tankegång och förmåga att visa empati. Genom våra undersökningar framkom olika sätt att bearbeta skönlitteratur, bland annat genom boksamtal, högläsning och tematiskt arbetssätt.

 • 245.
  Engberg, Catharina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pyykkö, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur kan pedagogerna stödja elever med koncentrationssvårigheter inom klassens ram?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur kan pedagogerna stödja elever med koncentrationssvårigheter? Hur kan pedagogen i klassen skapa ett klimat i klassrummet som passar alla elever?

  Genom att intervjua sju pedagoger på fem olika skolor har vi fått deras perspektiv och syn på de här frågorna. Resultatet från våra intervjuer visar att pedagogerna är beroende av varandra för att miljön i skolan ska gynna alla elever. De intervjuade pedagogerna anser att eleverna med koncentrationssvårigheter är i behov av trygghet vilket de får genom struktur i klassrummet. Detta uppnådde pedagogerna på olika sätt beroende på om eleverna befann sig i en vanlig skola eller på en resursskola. Eleverna på resursskolan hade mer tid med pedagogen och en lugnare miljö än de elever som fanns kvar i den vanliga skolan. Undervisningsmetoderna i klasserna var att hålla eleven sysselsatt, ge snabb respons samt att motivera eleven genom att ge dem belöningar i form av till exempel en rolig aktivitet. Alla pedagogerna arbetade medvetet med att öka motivationen till inlärning samt koncentrationsförmågan hos elever med koncentrationssvårigheter.

 • 246.
  Engström, Frida
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Elisabeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Fler ger mer än en – några rektorers och lärares tankar om att samverka i arbetslag 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Säljö (2000) menar att människan bäst lär och utvecklas genom kommunikation och interaktion med varandra. Han menar att vi lär utifrån den situation som vi befinner oss i. Det är med utgångspunkt i hans tankar som detta arbete framkommit. Det är ett arbete som bygger på en kvalitativ undersökning. Genom halvöppna intervjuer har försök gjorts med att försöka få fram hur några rektorer och lärare på några skolor i Karlskrona kommun samverkar i arbetslag. Intervjuerna har varit en hjälp till att försöka finna vilka för- och nackdelar några informanter ser med att samverka. Resultatet av den kvalitativa undersökningen borde ses som intressant då det framkommer att samverkan kan ske på olika sätt. Det är lärarnas vilja och skolornas resurser som framkommer som avgörande för hur en samverkan i arbetslag fungerar.

 • 247.
  Engström-Olofsson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Om vi sjunger har vi väl musik? Stämmer pedagogernas syfte med vad eleverna lär sig? – En fallstudie på två skolor 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många människor har på något sätt ett förhållande till musik, positivt eller negativt. Detta gäller såväl för barn och ungdomar som vuxna. Detta gäller även författarna till detta arbete. Syftet med vårt arbete är att undersöka musikundervisningen i skolan. Stämmer pedagogernas syfte och mål med vad eleverna själva uppfattar att de lär sig? Hur förhåller sig musikpedagogerna till våra styrdokument och överförs musiken i den övriga undervisningen? Vår undersökning är kvalitativ och utgår från intervjuer med elever och pedagoger samt observationer av musiklektioner. Undersökningen genomfördes på två olika skolor i samma kommun. I vårt arbete har vi använt oss dels av forskning vi hittat inom ämnet men även av annan litteratur som berör musiken. I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogernas syfte och mål når fram till eleverna, men även att musikundervisningen skiljer sig avsevärt mellan våra undersökningsskolor, trots att båda skolorna har musikpedagoger från den kommunala musikskolan som undervisar eleverna.

 • 248.
  Enqvist, Evalotta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ferlesjö, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att jämföra och jämföras - En undersökning av hur ett kontrastivt perspektiv utformas och mottages i undervisningen av Svenska som andraspråk2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att studera hur ett kontrastivt perspektiv i ämnet Svenska som andraspråk utformas och mottages av lärare respektive elever. Studien är baserad på observationer och intervjuer genomförda på två gymnasieskolor i ett och samma län.

  Fokus har legat på hur kulturella jämförelser görs och på vilket sätt lärare och elever är delaktiga i dessa. Resultaten visar att både lärare och elever är positivt inställda till att jämföra olika kulturer. Det har dock framkommit att förutsättningarna för eleverna att utveckla en interkulturell medvetenhet med hjälp av jämförelser, är olika beroende på vilken lärandemiljö de befinner sig i. De faktorer som främst spelar in är lärarens sätt att ställa frågor och se på sina elever , samt i vilken utsträckning genuin dialog förekommer. Undersökningen har även visat att det inte enbart finns fördelar med ett kontrastivt perspektiv. Samtal kring kultur kan medföra negativa aspekter såsom konflikter i klassrummet. Några av eleverna uttrycker även att de inte vill bli jämförda i allt för stor utsträckning eftersom de vill bli sedda som individer istället för produkter enbart av sin kulturella bakgrund.

 • 249.
  Ericsson, Carolin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hansson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Är det nationella provet stressframkallande? - en enkätstudie om hur elever i årskurs 5 känner inför det nationella provet i matematik 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola är det allt vanligare att elever känner sig stressade, vilket bland annat beror på att de har många läxor och prov samt krav på sig att prestera. Syftet med studien är att undersöka om elever i årskurs 5 känner sig stressade inför det nationella provet i matematik och vad det i så fall beror på? Studien har genomförts med hjälp av en enkätundersökning som besvarats av 183 elever. Resultatet av studien redovisas i diagram där det tydligt framgår skillnader, sett ur ett genusperspektiv. Resultatet visar att en stor del av de tillfrågade eleverna känner i någon grad av stress inför provet, framförallt är det tydligt bland flickorna. De vanligaste symtomen eleverna i årskurs 5 upplever vid stress är irritation, huvudvärk och yrsel. Pojkarna anser i större utsträckning än flickorna att det är viktigt att prestera bra på provet och uppnå ett bättre resultat än sina kompisar. Pojkarna känner även större krav från sina föräldrar och lärare att åstadkomma ett bra resultat på det nationella provet i matematik.

 • 250.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Håkansson, Jeanette
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Synen på Tyskland En studie av svenska läroböcker i historia för gymnasiet mellan åren 1933-2007 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats är en komparativ studie av svenska läroböcker i historia för gymnasieskolan mellan åren 1933 – 2007. Syftet är att belysa hur synen på Tyskland har förmedlats under perioden. Vid analysen av primärmaterialet har följande fyra infallsvinklar använts: första världskrigets orsaker, Versaillesfreden, Tyskland som modernitet och Tyskland i framtiden. Analysen är gjord med en hermeneutisk utgångspunkt.

  Av resultatet framgår störst likheter vad gäller läroböckernas beskrivning av Tyskland som modernitet. I framställningen av första världskrigets orsaker, Versaillesfreden och Tyskland i framtiden fanns stora skillnader mellan läroböckerna. De tidiga läroböckerna förmedlade en positiv syn på landet, läroböcker under 1960-tal och 1970-tal förmedlade en negativ syn medan läroboken från 1992 var positiv. Övriga läroböcker hade en relativt neutral beskrivning. Resultatet visar också att samtliga läroböcker är påverkade av sin samtid. De tidiga läroböckerna skrevs då synen på Tyskland var positiv. Böckerna från 1960-talet påverkades av andra världskriget och Förintelsen, läroboken från 1983 av kalla kriget och läroboken från 1974 av både andra världskriget och kalla kriget. Läroboken från 1992 färgades av Tysklands återförening. I läroböckerna från 1995 och framåt fick Tyskland minskat utrymme då den klassiska nationalstaten blivit ointressant och andra hot uppstått i världen.

2345678 201 - 250 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf