hkr.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hansson, Ingemo
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lennartsson, Christel
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läsförståelse ur elevperspektiv Elevintervjuer skolår 2 - 6 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att genom samtal undersöka vilka uppfattningar och upplevelser elever i läsförståelseproblem har kring sin läsning Undersökningen är kvalitativ och bygger på semistrukturerade intervjuer med femton grundskoleelever, skolår två till sex.

  Eleverna såg läsning som en mekanisk aktivitet. De uttryckte stor omedvetenhet om sin möjlighet att anpassa och använda strategier utifrån syftet med läsningen. Ett begränsat ordförråd upplevdes som ett hinder för att förstå det lästa. Samtal och diskussioner tillsammans med vuxna och kamrater kring lästa texter förekom mycket sparsamt. Endast ett fåtal utvalda elever tillhörande en läsgrupp, fick tillfälle att utveckla sitt språk i kommunikationen kring gemensamt lästa texter. Eleverna uttryckte här sig mycket positivt kring stödet som gavs i den mindre gruppen, där de både fick arbetsro och utrymme för samtal och reflektion kring sin läsning. De fick därigenom möjlighet att utöka sitt ordförråd och sin förståelse för textens budskap. Merparten av eleverna kände inte till att de kunde påverka sin möjlighet att förstå det lästa. De flesta uttryckte att de i hög rad lämnades åt sig själva att ta sig an olika texter utan att samtal kring dem fanns. Det har varit tydligt i resultaten att eleverna inte i skolan får den tystnad de önskar ha när de läser. Vi fann att intresset för läsning på fritiden avtog med stigande ålder.

 • 202.
  Hansson, Veronica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ohlsson, Ann
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och använda droger2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Varför väljer ungdomar att dricka alkohol och att använda droger? Det är inget nytt och det hör ungdomstiden till att experimentera och prova. Syftet med studien var att undersöka om självkänsla och sensationssökande, via attityder, är orsaker till att ungdomar i övre tonåren (18-20 år) konsumerar alkohol och använder droger samt vilka effekter som eftersöks av deltagarna och deras tillvaro, ses också som möjliga faktorer för påverkan på både konsumtion och attityd. I studien deltog 166 elever ur avgångsklasser från olika inriktningar av gymnasieskolor i en medelstor stad i Sverige. Som mätinstrument användes till stor del standardiserade frågor ur Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningens årligen använda frågeformulär, Zuckermans ”Sensation Seeking Scale form V” dessa kompletterades med frågor för att mäta självkänsla och tillvaro. Resultatet av studien visar att det finns en påverkan på attityden från sensationssökande och självkänsla. Resultaten visar också att attityden har en påverkan på konsumtionen av både alkohol och droger. Föräldrarelationen har visat sig ha negativ samvariation med attityden till droger, men inte med attityd till alkohol. För att förhindra ungdomar att testa och exponera sig för ett missbruk bör alkoholens positiva effekter undersökas ytterligare för att ge svar på frågan om varför ungdomar dricker alkohol och för att ge uppslag till preventiva metoder.

 • 203.
  Harjunpää, Ulla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Petersson-Frank, Kerstin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nationella prov i svenska skolår 5 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att se om de nationella proven i svenska för skolår 5 uppfyller kraven från kriteriet godkänd. Vi vill även se om det finns en samsyn mellan lärarkategorier när det gäller tolkning, värdering och bedömning.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om betygssystemet, bedömningsteorier och nationella prov. Undersökningen genomfördes på en skola i tre steg; enkäter, två delprov att rätta samt intervjuer med standardiserade frågeområden.

  Undersökningen visar att det oftast är lärarens egna tolkningar och värderingar som styr själva bedömningen. Det råder ingen samsyn mellan lärare på olika stadier, trots att de nationella proven ska ge en rättvis och likvärdig bedömning i hela landet.

  Vår undersökning är liten och mycket begränsad. Den är på inget sätt heltäckande utan ger bara en bild av hur bedömningen av de nationella proven kan gå till på en skola.

 • 204.
  Hedin Ekberg, Kerstin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur påverkas undervisningssituationen efter genomförd pedagogisk läs- och skrivsvårighetsutredning?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete var att undersöka vilka möjligheter och hinder som uppkommer i undervisningen efter genomförda pedagogiska läs- och skrivsvårighetsutredningar och vad det är som påverkar att undervisningssituationen inte alltid förändras till det bättre efter en sådan utredning.

  Vidare ville jag undersöka vilka skillnader respektive likheter utredare, undervisande lärare och förälder upplever när det gäller möjligheter respektive hinder i samband med behov av förändring i undervisningssituationen.

  I litteraturdelen redogör jag för dokument som styr skolan nationellt och internationellt. Vidare redogör jag för hur olika forskare ser på läs- och skrivsvårigheter, vilka dess orsaker är samt vad som bör ingå i en utredning - kartläggning av läs- och skrivsvårigheter. Dessutom följer en redogörelse för olika typer av åtgärder i samband med läs- och skrivsvårigheter.

  Studien var kvalitativ med åtta intervjuer, tre föräldrar, tre klasslärare och två specialpedagoger. Resultatet visade att elevernas sinnestämning förändras positivt efter genomförd pedagogisk läs- och skrivsvårighetsutredning. Intervjupersonernas svar angående möjligheter att påverka på undervisningssituationen skiljer sig åt. Specialpedagogernas möjlighet att förändra upplevs som större än övriga två intervjugrupper. Pedagoger och föräldrar angav skifte av lärare som hinder för att undervisningssituationen ska förändras, det angavs att mycket information om den enstaka eleven går förlorad. Även lärares bemötande av elever och lärares sätt att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter upplevs som hinder.

 • 205.
  Hedin, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Larsson, Åsa
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vem är du, vem är jag, vem är anställningsbar?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetslösheten i Sverige är med historiska mått mätt hög och utgör ett samhällsproblem som kräver en lösning. För att om möjligt öka vår förståelse kring varför vissa får arbete och andra ställs utanför arbetsmarknaden inriktade vi oss på att undersöka vilka överväganden som rekryterare gör under en rekryteringsprocess. Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på 8 intervjuer med rekryterare på ett större företag i Nordvästra Skåne. Resultatet av studien visar på att de intervjuade gör sina överväganden och fattar beslut om anställning utifrån antaganden baserade på olika bilder som de skapar sig av den sökande under processens gång. Vilka dessa antaganden och bilder är beror på rekryterarens sociala verklighet och påverkas av de sociala institutioner som de rör sig inom. Det man tittar på och som får ligga som bedömningsgrund utifrån vilka de skapar sina antaganden och fattar sina beslut är bland annat; den sökandes utbildning, erfarenhet och fritid. Utifrån dessa variabler tas ett beslut om huruvida den sökande passar in i organisationen, men det som slutligen avgjorde valet mellan olika kandidater var rekryterarnas magkänsla.

 • 206.
  Hedvall, Lorena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skolpolitikers uppfattningar om en skola för alla ur ett specialpedagogiskt perspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att synliggöra skolpolitikers uppfattningar om en

  skola för alla. Två skilda synsätt på elever och elevers svårigheter belyses

  inom den specialpedagogiska forskningen; individuellt/kategoriskt perspektiv

  och socialt/relationellt perspektiv. Dessa synsätt är varandras motsatser

  avseende om det är eleven eller skolans organisation och undervisning som

  ses som problembärare. De båda synsätten får konsekvenser för den

  specialpedagogiska organiseringen. Det traditionella sättet att möta elevens

  svårigheter i skolan har varit specialundervisning, där särskild träning,

  speciella åtgärder och kategorisering/särskiljning av elever varit

  framträdande. Målet idag är i stället att skapa en skola för alla - en

  inkluderande skola.

  Studien var kvalitativ och bestod av sex intervjuer med skolpolitiker.

  Resultaten i studien visar att skolpolitikernas uppfattningar avseende

  förhållningssätt och bemötande överensstämmer med hur en inkluderande

  skola framställs i styrdokumenten. Däremot framgår av resultatet att

  skolpolitikernas uppfattningar om elever och elevers svårigheter samt

  organiseringen av den specialpedagogiska undervisningen, i motsats till vad

  som eftersträvas enligt styrdokumenten, till stor del grundar sig i elevens

  individuella problematik eller svårigheter.

  Enligt vad som framgår i studiens resultat tycks skolpolitikerna vara i behov

  av ökad kunskap kring aktuella begrepp inom det specialpedagogiska

  området och därtill aktuell forskning. Denna kompetensutveckling skulle

  kunna utföras av specialpedagoger, utbildade att ta ett socialt/relationellt

  perspektiv på elever i behov av särskilt stöd

 • 207.
  Hedvall, Per-Olof
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att knäcka koden - arbete med utveckling av läs- och skrivförmåga i tre förskoleklasser 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva uppfattningar hos pedagoger i tre förskoleklasser kring den egna verksamheten, med särskilt fokus på arbete med läs- och skrivinlärning. 5 lärare, varav 4 förskollärare och 1 grundskollärare, på 3 skolor i 3 olika kommuner har intervjuats. Samtliga arbetar i förskoleklasser, varav 1 klass är integrerad med grundskolans årskurser 1 till 3. De olika skolorna har valt olika modeller för implementation av förskoleklasser i sin verksamhet, vilket gör att verksamheten i klasserna skiljer sig ganska kraftigt åt.

  Samtliga intervjuade är överens om att införandet av förskoleklassen var en bra reform och de uppger att det främjar helhetssyn och kontinuitet, vilket bland annat är positivt vid arbete med läs- och skrivinlärning. Lärarnas beskrivningar av sina klasser visar dock på att det inte alls är självklart att förskoleklassernas innehåll stämmer med reformens intentioner. Tvärtom framstår förskoleklassen som en tämligen vinglig konstruktion, vilken kräver ställer stora krav på bland annat skolledning för att bli den lyckade blandning av förskolans och skolans kulturer, med barnen i centrum, som var den ursprungliga tanken. En av förskollärarna, som arbetar som enda lärare i en förskoleklass, beskriver bland annat att det kan kännas ensamt och vara svårt att få kontakt med grundskollärarna. De lärare som arbetar i klasser med elever från förskoleklass till tredje klass poängterar de sociala fördelar deras upplägg har, samtidigt som elevernas stora åldersspridning gör det svårt att skapa homogena grupper. De lärare som arbetar i rena förskoleklasser säger att deras verksamhet i första hand präglas av förskolans synsätt och traditioner, medan lärarna i den förskoleklass som arbetar integrerat med grundskolan uppger att ledningen prioriterar skolan i första hand, vilket gjort att deras förskoleklass till stor del tagit över skolans kultur och arbetsformer.

 • 208.
  Hellman, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Angående processer som underligger stimulifamiljaritet i episodisk namnigenkänning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie undersöktes episodisk igenkänning av namn och dess relation till två olika former av pre-experimentell kunskap, namnfrekvens och celebritet. Frekvens operationaliserades som antalet träffar i den nationella telefonkatalogen och celebritet som antalet träffar i massmediala webbsidor. Fyrtiosju studenter deltog i ett episodiskt igenkänningstest i en mixed modell design, där 192 namn användes, vilka kombinerades till fyra olika grupper som variationer av de två faktorerna. Mellangruppsvariabeln var ökad uppmärksamhet för celebritet för den ena gruppen där fpp instruerades att bedöma namn som celebra eller icke celebra, och ökad uppmärksamhet för frekvens för den andra där fpp instruerades att bedöma namn som vanliga eller ovanliga. Celebritet var positivt och frekvens negativt associerat med korrekt igenkänning, och resultatet gav upphov till en generalisering av ordfrekvenseffektens förklaring till namn, varpå en namnfrekvenseffekt presenterades. Celebritet och frekvens hade olika effekt på igenkänningsminnet, vilket diskuterades inom tvåprocessteori.

 • 209.
  Hellman, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Dissociation av igenkänningsminnet med ortogonala variationer av egenskaperna frekvens och celebritet hos personnamn”2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har gett stöd för att igenkänningsminnet understöds av minst två processer: erinring (recollection) och familjaritet. Detta testades i två beteendeexperiment, inom ett Remember/Know paradigm (experiment 1) och ett Ja/Nej paradigm där Receiver - Operating Characteristics (ROC) beräknades (2). I ett påföljande Event - related potentials (ERP) experiment undersöktes vidare distinktionen mellan minnesprocesserna under återvinning. Deltagarna studerade namn med två former av pre - experimentell familjaritet, namnfrekvens och celebritet, vilka kombinerades till ortogonala variationer av dimensionerna. Frekvens operationaliserades som antalet träffar i den nationella telefonkatalogen och celebritet som antalet träffar i massmediala webbsidor. Resultatet visar att en enkel dissociation kan påvisas mellan minnesprocesserna i experiment 2 medan en dubbel dissociation var möjligt i ERP experimentet, även för beteendedata. Remember/Know experimentet gav inte stöd för dessa fynd vilket diskuteras i termer av problem med introspektion och typ av stimuli.

 • 210.
  Henriksson, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Anknytning i vuxenlivet och copingstrategier2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Anknytning är en livslång process och partnerrelationen är den vanligaste formen av anknytning i vuxenlivet. Huvudsyftet med studien var att med hjälp av enkäter undersöka om vuxen romantisk anknytning är relaterat till val av copingstrategier. Urvalet består av 68 universitetsstudenter, varav 36 kvinnor och 32 män. Resultatet visar att trygga individer söker emotionellt stöd i större utsträckning än otrygga individer som istället oftare tillämpar självdistraktion och uppgivenhet. Till skillnad från tidigare studier finns det inga samband mellan trygg anknytning och problemfokuserade copingstrategier respektive otrygg anknytning och emotionsfokuserade copingstrategier, vilket är förenligt med Cheng och Cheungs teori om flexibel coping. Resultatet visar även att deltagarna oftare använder problemfokuserade strategier än emotionsfokuserade strategier. Kvinnor använder oftare emotionellt och instrumentellt socialt stöd än män. Det finns däremot inga könsskillnader avseende anknytningsstil.

 • 211.
  Hermansson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Den dagliga situationsanpassningen: Lärares hantering av tid, rum och teknik i skolan2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie är ett bidrag i förståelsen av situationsanpassat arbete. Studien illustrerar hur lärare i olika situationer måste hantera tid, rum och teknik som formativa krafter, krafter som bidrar till att forma lärarnas arbete. Resultatet baseras på en bearbetning av de data som samlades in vid sju observationerna varvid nio tidsmässigt avgränsade situationer, kallade settings, analyserats med stor noggrannhet. Resultatet visar hur tid, rum och teknik utgör möjligheter såväl som hinder, vilka lärarna måste hantera i sitt dagliga arbete. Ökad medvetenhet kring lärarvardagens arbetsvillkor och hur villkoren formar lärares arbetsvardag kommer förhoppningsvis att öka deras möjligheter att hantera det situationsanpassade arbetet.

 • 212.
  Hermansson, Carina
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Nordblad, Birgitta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  En lärarutbildning med tydlig yrkesinriktning2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 109-117Article in journal (Other academic)
 • 213.
  Hermansson, Pia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ekstrand, Jimmy
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  22§ LAS - ett hinder för kommuner att tillvarata personal med kompetens och skicklighet?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medarbetarnas kompetens och skicklighet är direkt kopplat till en verksamhets lönsamhet och effektivitet. Skånska kommuner står de närmaste åren inför en ekonomisk kris, vilket bland annat troligen kommer att medföra uppsägning av personal. Denna studies syfte är att undersöka om skånska personalchefer, inom kommunal verksamhet, upplever att turordningsreglerna i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) påverkar deras möjlighet att tillvarata personal med kompetens och skicklighet vid uppsägningar och i så fall hur. Vi har intervjuat fem personalchefer (eller motsvarande befattning) i fem olika kommuner om hur deras respektive kommuner arbetar med kompetensförsörjning och hur deras inställning är till 22§ LAS.

   

  Resultatet visar att 22§ LAS, till viss del, upplevs begränsa kommunernas möjligheter att tillvarata personal med kompetens och skicklighet vid uppsägningar. Möjligheterna att tillvarata kompetens och skicklighet ansågs begränsas ytterligare av de fackliga organisationernas ovilja till att upprätta avtalsturlistor. Respondenterna hade gärna sett att de haft större möjligheter att kunna undanta medarbetare med särskilt värdefull kompetens vid uppsägningar.

   

  Samtliga kommuner arbetade med någon form av kompetensförsörjning, men något enhetligt arbetssätt gick ej att finna. Det vanligaste sättet att arbeta med kompetensförsörjning var att kompetensutveckla befintlig personal. Faktorer som ansågs ligga som grund till kompetensförsörjningsarbetet var dels marknadens krav och efterfrågan och dels framtida pensionsavgångar.

   

  Respondenternas inställning till 22§ LAS var att det är bra att det finns någon form av spelregler på arbetsmarknaden då det underlättar för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren, men att den gällande lagstiftningen borde förändras för att ge utrymme åt flexibilitet vid uppsägning av personal.

 • 214.
  H-Hasselblatt, Charlotta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Karlsson, Pia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att leva med dyslexi2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dyslexi/läs- och skrivsvårigheter är ett av våra vanligaste funktionshinder. I Sverige finns det ett hundra- tusentals personer som dagligen upplever svårigheter i mötet med skriftspråket. Vårt syfte med denna uppsats är att belysa sex dyslektikers livssituation och upplevda bemötande i tre generationer.

  Vi vill även belysa hur forskningen framsteg har påverkat livet för dessa dyslektiker. I litteratur delen behandlas forskningens utveckling, tidigare forskning, självbild, diagnos och upplevelser.

  Uppsatsen bygger på semistrukturerade intervjuer med sex personer i olika åldrar som alla hade diagnosen dyslexi. Resultatet av vår uppsats visade att livssituationen har ändrats markant under tre generationer. Skolan har fått ökade kunskaper och förståelse för dessa dyslektikers svårigheter. Resultaten tyder på att i framtiden kan personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ha samma förutsättningar som personer med glasögon.

 • 215.
  Hjort, Katrin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Demokratiseringen af den offentlige sektor2008Book (Other academic)
 • 216.
  Hjort, Katrin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Epilogue: What's new, Doc?: old tensions bewteen or new knowledge about tensions between professions and organizations?2007In: Aili, C., Nilsson, L-E., Svensson, L.G., Denicolo, P. (eds), In tension between organization and profession: professionals in Nordic public service, Lund: Nordic Academic Press , 2007, p. 322-330Chapter in book (Other academic)
 • 217.
  Hjortenbrink, MayBritt
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Lisbeth
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Med ögonen på förmågor – En studie av åtgärdsprogram upprättade i skolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är lätt att fokusera på elevers brister och den specialpedagogiska traditionen finner vi inom det kategoriska perspektivet, där eleven anses inneha problemen. Syftet med denna uppsats är att studera om skolan tillvaratar elevens förmågor samt om de har en helhetssyn på eleven, även när åtgärdsprogram upprättas. För att uppnå syftet ställde vi frågan: Utgår pedagogerna från elevernas förmågor då de upprättar åtgärdsprogram? Om så är fallet hur används dessa förmågor i då åtgärder och metoder planeras. För att finna svar på detta studerade vi 32 primära och verkliga åtgärdsprogram. Inspirerade av den hermeneutiska tolkningsmetoden ställde vi frågor om och till dokumentens delar och helhet. Vi fann att förmågor beskrevs i merparten av åtgärdsprogrammen även om de inte alltid användes i planeringen av åtgärderna. Åtgärderna, som mestadels var kompensatoriska, riktades alltid mot eleven och i en del fall även mot föräldrar och arbetslag. Inte i något åtgärdsprogram riktades åtgärder mot organisationen.

 • 218.
  Hjorth, Marie-Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Barns tankar om lek2001In: Familjedaghem, ISSN 1400-6359, no 4Article in journal (Other academic)
 • 219.
  Holmberg, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jönsson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Konflikter - Uppfattning och hantering av konflikter inom bemanningsbranschen 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka konflikthanteringen inom bemanningsbranschen. Det som är specifikt för konflikter inom bemanningsbranschen är det trepartssystem som råder mellan uthyrningskonsult, kundföretag samt representanten från bemanningsföretaget, vilket är det fenomen som författarna till uppsatsen vill belysa genom en kvalitativ undersökning. I studien har fem semistrukturerade intervjuer genomförts, samtliga deltagare var verksamma inom bemanningsbranschen. Två av respondenterna arbetade som platschef, en var kontorschef, en var konsultchef och en var personalansvarig. I resultatet framgår det att konflikter mellan uthyrningskonsult och kundföretag inte är särskilt förekommande inom bemanningsbranschen samt att konflikter många gånger kan leda till något positivt. Det framgår även av undersökningen att konflikter inom bemanningsbranschen uppstår av samma anledningar som inom andra branscher, dock är denna bransch i flera avseenden mindre konfliktbenägen. En orsak till detta skulle kunna vara det faktum att uthyrningskonsulter ofta är anställda under kortare perioder.

 • 220.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit information2004In: International Journal of Police Science and Management, ISSN 1461-3557, Vol. 6, no 3, p. 155-170Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research concerns crime victims’ experiences of Swedish police interviews and their inclination to provide or omit information in such interviews. A group of rape or aggravated assault victims, consisting of 178 women and men, answered a questionnaire in this explorative study, which revealed that police officer behaviour in interviews was mainly calm and obliging. Results from factor analyses show that these crime victims perceived police attitudes to be characterised by either dominance or humanity. While being interviewed, crime victims either responded with feelings of anxiety or feelings of being respected, the latter of which encouraged them to be cooperative. Logistic regressions revealed that interviews marked by dominance and responses of anxiety are significantly associated with crime victims who omit information. Interviews marked by humanity, responses of feeling respected, and cooperation are significantly associated with crime victims who provide information.

 • 221.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Police interviews with victims and suspects of violent and sexual crimes: interviewees' experiences and interview outcomes2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The police interview is one of the most important investigative tools that law enforcement has close at hand, and police interview methods have changed during the twentieth century. A good police interview is conducted in the frame of the law, is governed by the interview goal, and is influenced by facilitating factors that may affect the elicited report. The present doctoral dissertation focuses on police interviews in cases of very serious crimes of violence and sexual offences. Results reveal crime victims’ and perpetrators’ experiences of being interviewed and police officers’ attitudes towards conducting interviews related to traumatizing crimes. Study 1 revealed that when police officers interviewed murderers and sexual offenders, the interviewees perceived attitudes characterized by either dominance or humanity. Police interviews marked by dominance and suspects’ responses of anxiety were mainly associated with a higher proportion of denials, whereas an approach marked by humanity, and responses of being respected were significantly associated with admissions. In line with Study 1, the victims of rape and aggravated assault in Study 2 also revealed the experience of two police interview styles, where an interviewing style marked by dominance and responses of anxiety was significantly associated with crime victims’ omissions of information. Moreover, a humanitarian interviewing style, and crime victims’ feelings of being respected and co-operative, was significantly related to crime victims providing all information from painful events. Special squad police officers’ attitudes towards interviewing crime victims, in Study 3, also showed a humanitarian approach and two dominant approaches, one affective and the other refusing. The attitude towards interviewing suspects of crimes in focus revealed humanitarian and dominant interviewing attitudes, and an approach marked by kindness. The present thesis shows that, during their entire career, an overwhelming majority of the special squad police officers have experienced stressful events during patrol as well as investigative duty. Results show that symptoms from stressful event exposures and coping mechanisms are associated with negative attitudes towards interviewing suspects and supportive attitudes towards crime victim interviews. Thus, experiences from stressful exposures may automatically activate ego-defensive functions that automatically generate dominant attitudes. Moreover, it is important to offer police officers who have been exposed to stressful events the opportunity to work through their experiences, for example, through debriefing procedures. After debriefings, police officers are better prepared to meet crime victims and suspects and, through conscious closed-loop processes, to conduct police interviews without awaking ego-defensive functions.

 • 222.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Psychological well-being in the police interview: a therapeutic jurisprudential approach2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the idea of therapeutic jurisprudence, law enforcement actors are seen as therapeutic agents promoting crime victims’ and suspects’ psychological well-being in legal procedures. Contrary to psychological well-being bad demeanour or behaviour of law enforcement actors may cause a secondary victimisation and obstruct legal procedures, and as a consequence of such obstructions be anti-therapeutic. This paper discusses the definition and measurement of psychological well-being in relation to the police interview with crime victims and suspects. Two studies regarding crime victims’ and suspects’ experiences of police interviews in consideration of Antonovsky’s sense of coherence (SOC) are presented. Results show that crime victims’ perceptions of anxiety in the police interview are associated lower SOC and suspects’ perceptions of being respected in the police interview relate to higher SOC. Interviewees’ experiences and interview outcomes with respect to psychological well-being are discussed.

 • 223.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Sexualbrottsförövarens upplevelser av polisförhör1996Report (Other academic)
 • 224.
  Holmberg, Ulf
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Christianson, Sven Å.
  Stockholms universitet.
  Murderers' and sexual offenders' experiences of police interview and their inclination to admit or deny crime2002In: Behavioral sciences & the law (Print), ISSN 0735-3936, E-ISSN 1099-0798, Vol. 20, no 1-2, p. 31-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research concerns murderers' and sexual offenders' experiences of Swedish police interviews and their attitudes towards allegations of these serious crimes. The explorative study is based on a questionnaire answered by 83 men convicted of murder or sexual offences. Results show that when police officers interview murderers and sexual offenders, the individuals perceive attitudes that are characterized by either dominance or humanity. Logistic regression shows that police interviews marked by dominance are mainly associated with a higher proportion of denials, whereas an approach marked by humanity is associated with admissions. When suspects feel that they are respected and acknowledged, they probably gain more confidence and mental space, allowing them to admit criminal behaviour.

 • 225.
  Holmberg, Ulf
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Christiansson, Sven Å.
  Department of Psychology, Stockholm University.
  Wexler, David
  College of Law, University of Arizona, Tucson.
  Interviewing offenders: a therapeutical jurisprudential approach2007In: Christiansson, S.Å. (ed), Offenders' memories of violent crimes, Chichester: Wiley , 2007, p. 355-371Chapter in book (Other academic)
 • 226.
  Holmberg, Ulf
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Pettersson, Bertil
  Polishögskolan, Solna.
  “Dom ska minsann inte komma undan”: om biljakter2004In: Polispsykologi / [ed] Christianson, Sven Å., Granhag, Pär Anders, Stockholm: Natur och kultur , 2004, p. 144-158Chapter in book (Other academic)
 • 227.
  Holmer, Agneta
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Eidelsson Thulin, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad är särskilda behov? En undersökning i en kommun över hur pedagoger och rektorer reflekterar kring och definierar begreppet särskilda behov 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett uttryck som ofta träffas på i skolvärlden är barn i behov av särskilt stöd. Barnens svårigheter förklaras med att de är i behov av särskilt stöd. Föreliggande studie syftar till att få förståelse och kunskap om vilka barn skolpersonal i en kommun, anser vara i behov av särskilt stöd. Studien avser att undersöka hur personal med olika yrkesbakgrunder från förskoleklass till år nio samt rektorer definierar och reflekterar kring begreppet särskilda behov. Målgruppen består av pedagogisk personal från förskoleklass till år 9, samt rektorer. Den empiriska delen av uppsatsen är utförd med kvalitativ semistrukturerad intervjumetod, där vi också gör en jämförelse mellan rektorer och pedagogers svar på intervjufrågorna.

  Resultatet i kommunen åskådliggör med härledning till tidigare forskning att pedagogerna har ett övervägande kategoriskt synsätt, medan rektorerna har ett relationellt synsätt på barn i behov av särskilt stöd. Den specialpedagogiska undervisningen bestod till stor del av små undervisningsgrupper, men det finns också tankar om hur den specialpedagogiska organisationen kan se ut. Resultatet visar även brister och oklarheter i organisationen, angående vem eller vilka som avgör resursfördelningen när vi talar om barn i behov av särskilt stöd.

 • 228.
  Holmquist, Per-Ola
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  LÄRARROLLEN: Den komplexa lärarrollen-sex lärares syn på sin lärarroll2008Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens skola har läraren fått en starkare roll än tidigare, till stor del beroende på förändrade familje- och arbetsförhållanden. Lärarens kompetens och förhållningssätt har stor betydelse för elevernas förmåga att ta till sig ny kunskap och att interagera med andra elever och vuxna i skolan. I litteraturgenomgången har olika aspekter av lärarkompetens belysts ur aktuella forskares synvinkel och fem kompetenser utkris-talliserade sig: ledarskap, kommunikation, lärareelevrelation, interaktion och hand-ledning. I syfte att belysa vilka speciella kompetenser lärare kan anses sig behöva, hur lärare kan uppfatta sin lärarroll samt hur medvetna lärare kan vara om elevers uppfattning om lärarens betydelse har intervjuer genomförts med sex lärare, en kvin-na och fem män. Intervjupersonen arbetade med för- och grundskoleelever och hög-skolestuderande. Någon diskrepans mellan de olika lärarkategorierna framkom inte, trots att lärarna undervisade på olika stadier. Lärarna använde sig av en demokratisk ledarstil och betonade vikten av att via god kommunikation bygga upp en bra kon-takt med eleverna. De såg en del av sin läraruppgift som handledning, där de hjälpte eleverna vid eget arbete och grupparbete. Några tydliga strategier för lärarrollen uppgavs inte, i stället tycktes lärarna rent intuitivt förstå och kunna möta elevernas olika behov och speciella personligheter. En allmän uppfattning om hur eleverna såg på läraren var att läraren var en fostrare i form av en extraförälder, med allt vad det innebär. Den fostrande rollen upplevdes som tidskrävande. Samtliga lärare betonade vikten av att skapa förtroende och bygga upp goda elevrelationer.

 • 229.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att teoretisera lärande2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 9-27Chapter in book (Other academic)
 • 230.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En främmande värld: om lärande och autism2004Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok handlar om lärande för personer med autism ur ett pedagogiskt perspektiv. Detta innebär att lärandet ställs i fokus och inte funktionshindret i sig, inte heller de hinder en funktionsnedsättning kan utgöra eller det beteende hindret kan orsaka. Att lära definieras i denna bok som att se någonting på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv. Inledningsvis beskrivs därför hur personer med autism kan erfara sin omvärld och hur deras perspektiv på världen kan skilja sig från lärarens perspektiv.

  Författarna beskriver på vilket sätt en teori om lärande – variationsteorin – kan användas för att förbättra den lärandes möjligheter att utvecklas. Flera exempel visas på hur lärandesituationer kan planeras genom analyser av vad det innebär att kunna det som utgör lärandets objekt och vad som kan vara problematiskt för den lärande i en lärandesituation.

  I ett antal fallstudier, där lärare genomför undervisning baserad på den kunskap hon eller han erhållit genom en variationsteoretisk analys, får vi följa barn och ungdomar med autism och se deras framsteg i att utveckla färdigheter av praktisk vardaglig karaktär (handla, äta) eller i att nå en djupare förståelse av socialt samspel (lära sig förstå omgivningens signaler, förstå kroppsspråk).

  Genom att ta del av dessa konkreta exempel kan läsaren få inspiration till och kunskap om hur ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande kan användas i den egna verksamheten. Boken riktar sig därmed främst till alla som har till uppgift att utveckla lärande för barn med socioemotionella funktionsnedsättningar, t.ex. lärare, assistenter, vårdare och föräldrar. Men den erbjuder också intressant läsning för alla dem som önskar mer förståelse för det variationsteoretiska perspektivet på lärande i andra sammanhang.

 • 231.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 101-107Chapter in book (Other academic)
 • 232.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Förord2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 7-9Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 233.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Inledning2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 11-61Chapter in book (Other academic)
 • 234.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Learning study i ett skolutvecklingsperspektiv2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 213-224Chapter in book (Other academic)
 • 235.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sammanfattande slutdiskussion2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 202-206Chapter in book (Other academic)
 • 236.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Teachers matter2005Conference paper (Refereed)
 • 237.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Teoretiskt grundat lärande i kontrast till instruktiv träning2004In: Holmqvist, Mona (red.). En främmande värld: om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur , 2004, p. 63-99Chapter in book (Other academic)
 • 238.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Generative learning2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  By contrasting critical aspects in a dimension of variation, the learning object can change form and be experienced in different ways which influence the students’ ability to learn. To investigate in which ways the contrasts affect the students’ learning outcome was the primary focus of the study, but the results also show an interesting pattern of how students’ learning outcome in short and long time perspective are affected. We have worked with learning study as a method, and the results are based on analyses of three learning studies made up of three lessons each. The results show how one pattern offers the students to look critically upon their previous knowledge and make them find new ways of seeing the object of learning. This pattern has also been found to be more powerful in preparing students for future learning, since it seems to generate new learning after the learning situation itself.

 • 239.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Learning pattern2005Conference paper (Refereed)
 • 240.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lindgren, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Ashouri, Eshan
  Hamrin, Anna-Mia
  Håkansson, Kent
  Persson, Sebastian
  Sturesson, Simon
  Bestydelsen av slutbokstaven s i engelska ord: en studie av elevers sätt att förstå vad tillägget av -s innebär2006Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna studie beskriver hur elever från skolår fem till gymnasiets första år erfar slutbokstaven s i engelska ord. Den metod som använts i studien är learning study med parallella lektioner (Holmqvist, M., Gustavsson, I. & Wernberg, A., in press). Studien genomförs med en variationsteoretisk utgångspunkt (Holmqvist, 2004), vilket innebär att ett särskilt fokus riktas på lärandeobjektets kritiska aspekter, det vill säga vad som måste urskiljas för att förståelse uppnås av ett fenomen. Dessutom studeras om och hur eleverna erbjuds att urskilja dessa, om de kan eller erbjuds urskilja flera aspekter simultant (samtidigt) samt vilken form av variation som elevernas uttryckta erfarande visar. Studien tar sin utgångspunkt i vad eleverna erfar, något som analyseras utifrån en fenomenografisk ansats. Därefter planeras en lektion grundad i analyser av dels videoobservationer efter de inspelade lektionerna och dels elevernas resultat vid de test som genomförts, vilka fokuserar på förekomst av slutbokstaven s i följande former: sammandragen form, plural, tredje person singular presens, genitiv samt självständiga possessiva pronomen. Resultaten pekar på att sammandragen form samt självständiga possessiva pronomen är kritiskt att förstå för elever i främst skolår fem, men därefter tycks det som om eleverna har god förståelse av sammandragen form (’s) medan de avseende självständiga possessiva pronomen visserligen har en känsla för vad som är korrekt men inte kan berätta varför sådana ord kan sluta på s. Avseende plural-s tycks detta vålla stora problem, bland annat på grund av ord som i svenska är singular men i engelska motsvaras av plural form. Det är enklare för eleverna att urskilja när det ska vara ett s på verbet efter tredje person singular.

  I varje område analyseras vilka de kritiska aspekterna är för lärandeobjektet. Vi har till exempel sett att majoriteten av eleverna tror att verbändelsen –s enbart/främst talar om vilken form verbet har (presens eller imperfekt). Resultaten visar vad som krävs för att förstå –s i olika former och vad detta innebär för undervisningen.

 • 241.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lövdahl, Camilla
  Strömberg, Liselotte
  När blir en funktion en ekvation?2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 87-139Chapter in book (Other academic)
 • 242.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Molnár, Maria
  Att kunna tillämpa have och has i det engelska språket2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 151-175Chapter in book (Other academic)
 • 243.
  Holmström, Marcus
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Karlsson, Sandra
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ungfeldt, Christine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kvinnor som vill nå chefspositioner skall vara som en man, men får inte vara som en man, men skall ändå vara som en man - Om kvinnor, chefer och underrepresentation 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sverige präglas av en underrepresentation av kvinnor på högre positioner. Alla formella hinder är i stort sätt borta genom en väl utvecklad lagstiftning. Trots det kvarstår en rad kulturella och strukturella hinder som förhindrar kvinnorna att nå dessa poster. Syftet med uppsatsen är att är att få en djupare förståelse för fenomenet genom att lägga fokus på rekryteringsprocessen, rekryteringsgruppen samt organisationskulturen. Vi vill ta reda på vilket sätt dessa faktorer påverkar fenomenet. Vi valde även att undersöka om män och kvinnor har olika ambitioner att göra karriär. För uppfylla vårt syfte använde vi oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att det finns olika delar i rekryteringsprocessen där kvinnor kan falla bort. En avgörande faktor är de normer och värderingar som finns ute i organisationerna. Dessa normer och värderingar påverkar i sin tur individerna i organisationerna, vilket kan komma att påverka rekryteringsprocessen. Även sammansättningen av rekryteringsgruppen har visat sig ha en betydelse för kvinnors möjligheter att ta sig upp på högre positioner. Är gruppen homogen med samma värderingar och syn på vilka egenskaper en bra chef ska ha kan fördomar och trångsynthet leda till förödande konsekvenser för kvinnorna som försöker klättra uppåt i hierarkin.

 • 244.
  Holmén, Mats
  et al.
  Ekopiloterna, Sölvesborg.
  Åström, Johan
  Ekopiloterna, Sölvesborg.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Ekopiloterna i Sölvesborg: ett försök att utforska vilken pedagogik och lärarroll som är möjlig i gymnasieskolan2001In: Forskningen i skolan, skolan i forskningen: ett möte på lika villkor : dokumentation från forskningssymposium i Malmö 25 januari 2001 / [ed] Andræ Thelin, Annika, Stockholm: Statens skolverket , 2001, p. 26-Conference paper (Other academic)
 • 245.
  Hurtig, Christina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svenska kyrkans konfirmandarbete2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsakliga syfte är att se hur konfirmationsundervisningen ser ut ur pedagogisk synvinkel, vad den har för mål, innehåll och hur undervisningen bedrivs. Antalet femtonåringar som konfirmeras i Svenska kyrkan har sjunkit drastiskt sedan 1970 och därför ville jag även se vad kyrkan gör för att locka till sig fler ungdomar till läsning. Jag valde därför att intervjua fem präster för att få en djupare förståelse över fenomenet. Jag kom fram till att målet med konfirmandarbetet är att ge ungdomarna ett eget andligt liv, få en bra livssyn och ge dem en bra relation till den kristna tron. För att nå dit får konfirmanderna diskutera olika livsfrågor, lära sig om bibelns olika berättelser samt besöka gudstjänster. Detta lärs ut med olika varierande metoder och övningar, både genom upplevelser och med mer traditionell undervisning. Till konfirmationsläsning lockas ungdomarna med traditionell information i skolan till annonser på Internet. Jag fann att konfirmandarbetet är ganska upplevelsefokuserat med konfirmanden i centrum, jämfört med för tjugo år sedan samt att kyrkan lättare kan ta till vara och lyfta fram individen i sitt arbete än vad skolan kan göra då de har mindre grupper i kyrkan samt att de inte har samma prestationskrav som i skolan.

 • 246.
  Hällefors, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Strand, Paul
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Toreson, Anna-Karin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur elever i läs- och skrivsvårigheter upplever lärandets positiva sidor2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att försöka få en fördjupad förståelse av hur elever i behov av särskilt stöd – elever i läs- och skrivsvårigheter – upplever lärandets positiva sidor. Den centrala frågan var i vilka situationer dessa gymnasieelever upplevde framgång.

  Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med sex gymnasieelever/före detta gymnasieelever, tre flickor och tre pojkar. Med elever som lyckats i skolan avser vi ungdomar som går/har gått på ett nationellt gymnasieprogram och som har – eller förväntas få – ett studentbetyg.

  Vid tolkningen av intervjusvaren valde vi att tillämpa ett hermeneutiskt perspektiv med vissa anknytningspunkter till fenomenologin. Informanternas svar delades in i sex teman; självbild, mål och motivation, locus of control, undervisningens organisation, inlärningsstrategier och metakognition samt betydelsefulla andra.

  Undersökningens resultat visar att flertalet informanter verkar ha ett bra självförtroende och hög motivation. De beskriver sig som fighters – de sätter upp mål och ger sig inte förrän de klarat av dessa. Alla har fått stöd i hemmet. Framför allt har det varit mammorna som hjälpt dem.

  Vidare framstår relationen mellan lärare och elev som viktig. Lektionerna ska vara omväxlande och konkreta. Det är av betydelse att få extra tid. De har lärt sig att utnyttja sina starkare sidor.

 • 247.
  Håkansson, Anita
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Grounded theory: en empirinära metod för forskning i pedagogiskt arbete2005In: Forskningsarbete pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / [ed] Erixon, Per-Olof, Umeå: Umeå universitet , 2005, p. 147-158Chapter in book (Other academic)
 • 248.
  Håkansson, Else
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olofsson, Johan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Personalchefer och personalstrategers syn på kompetens och kompetensutveckling i en tid av generationsväxling2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Generationsväxlingen inom arbetslivet knackar på dörren och framförallt är det kommunerna

  som kommer att förlora en stor grupp 40-talister inom de närmsta åren.

  Vi vill ta reda på i vilken utsträckning personalcheferna anser att kommunerna har några

  strategier inför generationsväxlingen i samband med att kompetens kommer att försvinna ur

  organisationen. Studien är gjord med kvalitativ metod i en flerfallsstudie och har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer av fem personalchefer och personalstrateger.

  Resultaten visar att man i samband med generationsväxlingen inte har några officiellt uttalade övergripande strategier, men att man aktivt arbetar med denna fråga inom teknisk sektor och framförallt då på kommunernas vatten- och reningsverk. Här sker kunskapsöverföring genom en lång introduktion och kompetensutveckling. Dessutom finns det ett flertal satsningar på chef- och ledarskapsutveckling. Generationsväxlingen kommer att innebära att ett stort mått av erfarenhetskompetens kommer att försvinna ifrån organisationen. Vidare upplever personalcheferna och personalstrategerna att personalförsörjningsplaner och strategier kring rekrytering är viktiga framtidsfrågor.

 • 249.
  Håkansson, Jan
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares yrkesutveckling genom PLAN1998Report (Other academic)
 • 250.
  Håkansson, Jan
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Centrum för kompetensutveckling.
  PLAN - lärares yrkesutveckling i teori och praktik1999Report (Other academic)
2345678 201 - 250 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf