hkr.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 454
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Hristova, Ajten
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nolén, Emelie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Utomhusmatematik: Hur förhåller sig förskollärare till denna pedagogik?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utomhusmatematik är en god arbetsform vid inlärning av matematik. Miljön utomhus skapar en lust och vilja för barn att utforska med hjälp av hela sin kropp och alla sina sinnen. För att stimulera barn i sin matematiska förmåga har förskolläraren en viktig roll. De behöver vara lyhörda, utmanande och engagerade i arbetet med barngruppen för att därmed kunna synliggöra de matematiska möjligheterna. Syftet med den kvalitativa studien är att undersöka hur förskollärare på olika förskolor förhåller sig till utomhusmatematik, samt hur de synliggör denna pedagogik i verksamheten. Litteraturen berör tidigare forskning kring ämnesområdet och utomhusvistelsens påverkan på barn. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer där resultatet visar att förskollärare anser att utomhusmiljön är en god plats för stimulering av matematik. Dock påpekas det att det finns skäl till varför utomhusmatematik inte sker i större utsträckning. Resultatet analyseras utifrån John Deweys teori "learning by doing". 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Håkansson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Musik som hjälpmedel: En kvalitativ undersökning om pedagogers användning av musik i matematik, svenska och engelska2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till uppsatsen är att skribenternas intresse väckts då de i lärarutbildningen läst musik och fått verktyg för att arbeta med musik i andra ämne. Ett varierat arbetssätt fångar fler elever än om pedagogen håller sig till ett och samma arbetssätt. Syftet är att undersöka pedagogers användning av musik som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen i matematik, svenska och engelska i årskurserna fyra till sex. Datainsamlingen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med tre pedagoger i årskurs fyra till sex. Resultatet visar att pedagogerna ansåg sig sakna kompetens för att använda musik för att stödja undervisningen. En slutsats som kan dras är att pedagogerna behöver mer kompetens i hur musik kan främja lärandet och hur musik kan användas i andra ämne.

  Download full text (pdf)
  Håkansson/Olssonht09
 • 203.
  Håkansson, Sebastian
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Skolämnet samhällskunskap kan inte göra mer”: Om jämställdhetsfrågan – ett ämnesdidaktiskt problem i den senmoderna samhällskunskapsundervisningen?2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien gör avstamp i sociologisk och utbildningsvetenskaplig forskning kring skolans och kunskapens förändrade form och funktion i vår senmoderna samtid. Med bakgrund av denna hävdar jag att den Svenska skolan avseende dess arbete med klassiskt värdepedagogiska frågor som till exempel jämställdhet mellan kvinnor och män idag står inför en ny typ av utmaning och eventuell ämnesdidaktisk problematik. Syftet med studien var mer precist att undersöka och analysera hur undervisande gymnasielärare i Samhällskunskap rent ämnesdidaktiskt hanterar och förhåller sig till implementeringen av jämställdhetsperspektivet i sin undervisning. Valet av metod för insamling av empiriskt material föll på en kvalitativ, semistrukturerad intervjustudie. Totalt intervjuades tre lärare, verksamma på olika skolor i olika kommuner. Respondenternas svar analyserades senare med utgångspunkt i feministisk, socialkonstruktivistisk, genusteoretisk och strukturalistisk teoribildning. Utifrån denna analys gjordes ett försök att tematisera de olika attityder och uppfattningar kring frågan som framkommit under intervjuerna. Tydligast framträdde tre olika perspektiv, som var och en främst representerades av en enskild lärare, även om det fanns tendenser till överlappning. Vidare framkom ett intressant stickspår om de attityder till kunskap generellt, och värdepedagogiska frågor i synnerhet, som en av pedagogerna upplever sig stöta på bland sina elever. Detta stickspår blev på sätt och vis det mest talande exemplet på den problematik jag i studiens inledning tar avstamp i: Den funktion kunskap fyller för den individualiserade och instrumentellt tänkande individen i det senmoderna liberaldemokratiska samhället. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat, metodologiska styrkor och svagheter samt förslag på vidare forskning inom ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Höijer, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Att arbeta med betyg och bedömning2019In: Didaktik för hem- och konsumentkunskap / [ed] Karin Hjälmeskog och Karin Höijer, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, p. 167-182Chapter in book (Other academic)
 • 205.
  Höijer, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  “Everything they do is like a small test”: home economic teachers talking about assessment2020Conference paper (Refereed)
 • 206.
  Höijer, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  How where home economics education takes place matters: didactic perspectives on the classroom2019In: NERA2019, Uppsala, March 6-9, 2019, 2019Conference paper (Refereed)
 • 207.
  Höijer, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Var-frågan i centrum: perspektiv på HK-klassrummet2019In: Didaktik för hem- och konsumentkunskap / [ed] Karin Hjälmeskog och Karin Höijer, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2019, p. 145-166-Chapter in book (Other academic)
 • 208.
  Höijer, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Hjälmeskog, Karin
  Uppsala universitet.
  Ämnesdidaktik: konsten att undervisa i HK2019Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 209.
  Ingemansson, Mary
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humaniora.
  Djupläsning och lässtrategier2018In: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Texten behandlar hur elever på svensk grundskolenivå i årskurs 1–8, med hjälp av olika lässtrategier, kan skaffa sig förmåga att djupläsa texter för att nå förståelse av både läsningen och det lästa. Den teoretiska och metodologiska basen hänvisar till den amerikanska läsforskning som har bedrivits av Judith A. Langer med ett stort forskarteam vid Albany University, USA. Djupläsnings- metoder förklaras och diskuteras. Artikeln diskuterar Langers “envisionment- building” begrepp och presenterar ett empiriskt material taget från en under- sökning av lässtrategier hos elever i åldrarna 7–13. I Sverige har teorin operationaliserats av författaren i fortsättningsforskning i skolor. Den didaktiska läsutvecklingen från svenska skolor beskrivs. Resultat och diskussion handlar om hur barn och ungdomar kan skapa djup förståelse av text. De autentiska fasbaserade frågorna som används både muntligt och skriftligt vid djupläsning gör att innehållet blir grundligt diskuterat i samtal med lärare och kamrater. Omläsning visar sig vara viktigt. Genomförda textsamtal resulterar i ett mycket fördjupat läsande för eleverna. Motivationshöjande är att eleverna får agera socialt genom textsamtal vid tolkningen och att det ständigt sker en återkoppling från lärarens och kamraternas sida. Motivationen kan även öka om eleverna lyckas med alltmer utmanande texter. Djupläsning med fas- baserade frågor är en effektiv lässtrategi för att skapa förutsättningar för djup- läsning, som i sin tur ger förutsättning för bästa möjliga förståelse av läsningen såväl som det lästa. Läsmarkeringar under läsningens gång gör att läsningen blir långsammare och mer grundlig. Läsandets förutsättning, villkor och pro- cess kan sammanfattas i en modell skapad utifrån operationaliseringsprocessen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Ioseinov, Angelica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hur möter lärare elevers individuella utbildningsbehov i matematik?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur några lärare möter elevers olika utbildningsbehov i matematik, eftersom lärarna har ett åtagande och en skyldighet att möta alla elever på deras kunskapsnivå.

  Jag utförde 9 semistrukturerade intervjuer med lärare på olika skolor i Malmö, samt skickade ut ett strukturerat frågeformulär till 62 kommunala skolor. Totalt kom det in 46 svar från enkätundersökningen.

  Jag har använt mig av två teorier för att tolka mitt resultat. Den första är Vygotskijs Proximalzonsteori (ZPD). En teori som utgår från att med rätt stöd och hjälp ifrån läraren så kan eleven utvecklas mer, mot om den inte får stöd och vägledning (Vygotskij, 1986). Den andra teorin är Piagets Motivationsteori som innebär att för att en elev ska bli motiverad så krävs en växling mellan utmanande och förstärkande aktiviteter (Imsen 2006, Lillemyr 2002).

  Mitt resultat visade på att lärare många gånger möter starka elever och stöttar svaga elever i ämnet matematik. De flesta lärare anser dock att det är svårt att räcka till för att alltid kunna möta alla elevers olika behov. Olikheterna i en klass är stora, och samtliga lärare anser att de kan bli bättre på att möta elever på den nivå där eleven befinner sig. De flesta lärare saknar stöd av speciallärare mot matematik. De lärare som intervjuats säger att de önskar specialpedagogiskt stöd, till exempel att arbeta med en mindre grupp elever, samtala med lärare kring elever eller lärsituationer eller utföra observationer.

  Min slutsats är att, lärare kan bli bättre på att möta varje elev på den nivå där eleven befinner sig kunskapsmässigt!

  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 211.
  Jensen, Kristina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Elevers lärande i matematik - en empirisk studie om elevers självuppfattningar, resonemang och återkoppling i matematik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie undersöker hur aspekter av mindset, återkoppling och matematiska resonemang påverkar elevers lärande i matematik. Syftet med studien är att bidra till en ökad medvetenhet och en fördjupad förståelse kring hur elevers lärande i matematik kan föras framåt. 

  I studien förenas två olika teorier för lärande: en socialkonstruktivistisk teori och en metakognitiv teori. Ur denna synvinkel, kan kunskap inte förmedlas, utan är något som utvecklas i möten mellan lärare och elever och elever sinsemellan. Eleven är sin egen resurs i lärandet och läraren skapar förutsättningar för elevens lärande. Metakognitiv teori, i vilken även kognitiv teori ingår, handlar om de tankeprocesser eleverna använder när de hanterar information. 

  Som metod valdes enkäter med likertskalor samt styrd observation. 

  Vid observationerna fick eleverna arbeta i par där de var ungefär jämnpresterande i matematik och fick resonera högt när de arbetade med en problemlösningsuppgift. Forskaren deltog aktivt genom att ge eleverna återkoppling antingen på uppgiftsnivå eller på processnivå. Resultatet från de fem elevpar som fick feedback på processnivå visade att denna återkoppling gav bränsle till de kreativa resonemangen som fortsatte. Gemensamt för de fem elevpar som fick feedback på uppgiftsnivå var att de kreativa resonemangen avstannade när feedback gavs, till förmån för algoritmiska resonemang där resonemanget inte var väl förankrat i en matematisk grund. För elever i matematiksvårigheter kunde en svårighet i sig vara att ta steget från det konkreta till det generella och abstrakta, oavsett vilken återkoppling de fick.

  Vid analysen kategoriserades hälften av eleverna att ha ett growth mindset, vilket innebär att de ser på sin förmåga i matematik som något de kan påverka och utveckla. Den andra hälften kategoriserades att ha ett fixed mindset, vilket innebär att de ser sin förmåga i matematik som en medfödd egenskap som inte går att påverka särskilt mycket.

  Den grupp elever som inte använde den återkoppling de fick på ett strategiskt sätt för att föra resonemangen framåt, dominerades av att ha ett fixed mindset. Dessa elever gav lättare upp eller använde undvikande strategier då de mötte svårigheter jämfört med övriga elever.

  Resultatet kan tillämpas i skolan genom att undervisning i matematik bör fokusera på processen där kreativa resonemang och growth mindset gynnas. Det är viktigt att lärare inte ”skalar av” de delar av matematiken som bidrar till den begreppsliga förståelsen, t ex genom att ha starkt fokus på metoder och procedurer, i sin strävan att förenkla och underlätta för elever i matematiksvårigheter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Johansson, Jenny
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Johansson, Therese
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att arbeta med naturvetenskapligt innehåll inspirerat av utomhuspedagogik- Ett exempel från en förskola2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur pedagoger arbetar med ett naturvetenskapligt innehåll i en förskola. Grunden till valet av ämne är ett ökat intresse för naturvetenskap och dess plats i verksamheten samt hur pedagoger tar till sig detta arbetssätt.

  Vi har valt kvalitativ metod där både intervjuer och observationer genomförders. Teorin vi har valt att utgå ifrån är den sociokulturella.

  Vårt resultat visar att pedagogerna har ett positivt förhållningssätt till naturvetenskapligt innehåll. Det finns en medvetenhet i pedagogernas arbetssätt om barns lärande och i vilka situationer det kan skapas ett spontant lärande, där barnen får upptäcka och utforska tillsammans över tid och rum.

  Download full text (pdf)
  JohanssonT_JohanssonJ_ht2013
 • 213.
  Johansson, Martin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Vad i hela friden är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?: en hermeneutisk-fenomenologisk studie av några lärares egna uppfattningar2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   Syfte i studien är att ta reda på några lärares allmänna åsikt om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt om/hur samma begrepp utgör en naturlig del av deras vardag. Studien avser även ta reda vilka faktorer lärarna anser styr/möjliggör/utgör förutsättningar för en forskningsbaserad undervisning och beprövad erfarenhet samt om dessa stämmer överens med Minten (2013) eller inte.

  Skollagen 1 kap. 5 § kom år 2010 där det sanktionerades att undervisning i skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Studiens metod har sin teoretiska förankring i en hermeneutisk fenomenologisk, en kvalitativ metod för att beskriva ett visst fenomen även om där finns grund för en sociokulturell applicering vid redovisning av resultatet. Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, där lärare som är behöriga i åk 4–6 i ämnet svenska har ingått. Insamlade data visade att det finns en samstämmighet med Mintens (2013) faktorer, det vill säga de hade betydelse men de fanns också flera både sociala och motiverande vilka tillsammans skapar förutsättning för en undervisning som vilar på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 214. Jonsson, Agneta
  et al.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Barns frågor i lek2019In: Forskul, ISSN 2001-6131, Vol. 7, no 1, p. 86-97Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, which is part of a larger project on play-responsive teaching in preschool,we analyze the questions children ask when they play. Questions are understoodas verbal actions that renders something in the foreground and something else in the background. Questions indicate what is in focus of children’s attention when they play and are considered important to respond to with an ambition to design teaching responsive to play. The purpose is therefore to contribute with insights about what we can learn from children’s questions with an interest in teaching in play. The study is based on an analysis of all questions children ask in 51 video documentation where teachers and children play. The results show that children primarily (94 of 104questions) ask about matters in or about the play they are engaged in (’as if ’), while the rest of the questions (10) concern something actualized in play but concerning conceptual matters outside the play (’as is’). The implications for teaching in preschool are discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Jonsson, Agneta
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Williams, Pia
  Göteborgs universitet.
  Pramling Samuelsson, Ingrid
  Göteborgs universitet.
  Teaching toddlers in preschool2014Conference paper (Refereed)
 • 216.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Development of students' concept images in analysis2009In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 14, no 4, p. 65-87Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Students’ pre-knowledge and conceptual development in analysis were investigated at a teacher education program to reveal what pre-knowledge endured and how the students perceived the concepts a year after the course had ended. Questionnaires and interviews were used to collect data. Two students’ results are presented in more detail in the article. The study was cognitively framed with the influence of situated theories to take as many aspects of concept development into account as possible. The students showed numerous connections between concepts, but they were often unable to discern valid links from invalid links. The perceived richness from many connections causes unjustifiably strong self-confidence which prevents further work with the concept. A tool for classification of the students’ connections between concepts resulted from the analysis.

 • 217.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  High achieving students’ conceptions of limits2006In: Proceedings of the Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (30th, Prague, Czech Republic, July 16-21, 2006). Volume 1 / [ed] J. Novotná, H. Moraová, M. Krátká & N. Stehliková, Prague: Charles university , 2006, p. 1:265-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students learning limits of functions perceive and treat limits differently. A study on students’ conceptual development of limits of functions was conducted at a Swedish university (Juter, 2006). The results imply differences in high achieving and low achieving students’ work with limits, but also a lack of differences at some points. The students’ developments and abilities were studied in terms of concept images (Tall & Vinner, 1981) in the sense that their actions, such as problem solving and reasoning, were considered traces of their mental representations of concepts. A concept image of a concept comprises all mental representations of that concept and is linked to related concepts in a web. As could be expected, high achieving students’ abstraction abilities were more developed than other students’. The former group were to a much higher degree than the latter able to link theory to problem solving and explain the meaning of, for example, the limit definition. The students were studied during a semester and there were similarities of the high achieving students’ developments with the historical development of limits that the other students did not reveal. Several similarities were linked to abstraction and formality. Students with positive attitudes to mathematics in general were better limit problem solvers. Most of the high achieving students thought that they had control over the concept of limits, but many of the low achieving students also claimed to have control even if that was not the case. An unjustifiably strong self confidence can prevent students from further work on erroneous or incomplete parts of their concept images. There were no clear patterns of students’ mental representations of limits as exact values or approximations, limits as objects or processes, and limits as attainable or unattainable for functions. Of the 15 students interviewed, only two showed a coherent trace of their concept images. Both students were high achievers. The lack of patterns in all students’ concept images, particularly in the high achievers’, points to the complex nature of limits and the challenge to teach and learn limits.

 • 218.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Limits of functions: how do students handle them?2005In: Pythagoras (AMESA), ISSN 1012-2346, E-ISSN 2223-7895, no 61, p. 11-20Article in journal (Refereed)
 • 219.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Limits of functions: traces of students' concept images2005In: Nordisk matematikkdidaktikk, ISSN 1104-2176, Vol. 10, no 3-4, p. 65-82Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Students at a Swedish university were subjects in a study about learning limits of functions. The students' perceptions were investigated in terms of traces of concept images through interviews and problem solving. The results imply that most students' foundations were not sufficiently strong for them to understand the concept of limit well enough to be able to form coherent concept images. The traces of the students' concept images reveal confusion about different features of the limit concept.

 • 220.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Students' attitudes to mathematics and performance in limits of functions2005In: Mathematics Education Research Journal, ISSN 1033-2170, E-ISSN 2211-050X, Vol. 17, no 2, p. 91-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main aim of this article is to discuss the attitudes to mathematics of students taking a basic mathematics course at a Swedish university, and to explore possible links between how well such students manage to solve tasks about limits of functions and their attitudes. Two groups, each of about a hundred students, were investigated using questionnaires, field notes and interviews. From the results presented a connection can be inferred between students’ attitudes to mathematics and their ability to solve limit tasks. Students with positive attitudes perform better in solving limit problems. The educational implications of these findings are also discussed.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Juter, Kristina
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Students' concept development of limits2007In: Proceedings of the V congress of the European society for research in mathematics education CERME 5 (2007) / [ed] D. Pitta-Pantazi & G. Philippou, Larnaca: University of Cyprus , 2007, p. 2320-2329Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Students’ learning developments of limits were studied in a calculus course. Their actions, such as problem solving and reasoning, were considered traces of their mental representations of concepts and were used to describe the developments during a semester. Several students went through the course with a vague conception of limits which in some cases was wrong. A higher awareness about their mental representations’ reliability is required.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Malmö högskola.
  Att bedöma autentiska uppgifter: en rapport om utmaningar och möjligheter vid bedömning av förväntade läranderesultat i högre utbildning2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Sverige infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i juli 2007, då en ny högskoleförordning trädde i kraft. Denna nya struktur innebär bland annat ett resultatbaserat perspektiv på utbildningen. I enlighet med detta, förväntas svenska lärosäten upprätta kursplaner för alla sina kurser, där man med konkreta och examinerbara läranderesultat (eng. learning outcomes; se t.ex. Adams, 2004) anger vad studenterna förväntas kunna vid godkänd kurs. Motsvarande gäller för högskoleförordningen, där det anges vad studenterna förväntas kunna vid erhållen examen. Dessa förväntade läranderesultat ska dels omfatta de mål som specificeras i högskoleförordningen för den aktuella examen, dels de eventuella mål som lärosätet har specificerat för respektive examen, ämnesområde och inriktning.

  En viktig fråga i relation till ovanstående är hur man vet att de förväntade läranderesultaten verkligen realiseras. Enligt European Network for Quality Assurance in Higher Education ska överensstämmelse mellan förväntade och förverkligade läranderesultat kvalitetssäkras på flera nivåer, både internt och externt (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 2009). Samtidigt karaktäriseras svensk högre utbildning av starkt decentraliserade bedömningspraktiker. Externa examinatorer är inte tillåtna och annan metodik för att åstadkomma större likvärdighet i bedömningen av examensmålen har inte utvecklats. Istället ges ett separat betyg för varje enskild kurs och ingen aggregering eller sammanvägning av kursbetyg är möjlig. Examinationsformerna utvecklas i nära samspel med undervisningen och särskilda resurser för examinationen avsätts vanligen inte (Lindberg-Sand, 2011).

  Vi har således en situation där examination av läranderesultat sker i ett ytterst decentraliserat utbildningssystem, och där det oftast faller på examinatorerna att – inom ramen för enskilda kurser – både avgöra huruvida de förväntade läranderesultaten realiseras samt uppskatta bedömningens kvalitet och relevans. Även om inte examensmålen prövas direkt, utan konkretiseras och relateras till innehållet i respektive kurs, ställer ovanstående höga krav på lärarnas bedömningar. Detta bland annat eftersom målen ofta är såväl omfattande och mångdimensionella, som bestående av komplexa kunskapsformer (t.ex. värderingsförmåga och förhållningssätt). Vidare uttrycks läranderesultaten, för att vara direkt utvärderingsbara, i termer av observerbara handlingar. Bedömning av handling (s.k. "performance assessments") ställer emellertid delvis andra krav på lärarnas bedömningspraktik än traditionella kunskapsbedömningar. Även om övergången till ett resultatbaserat läroplanssystem har som yttersta syfte att förbättra utbildningen, är det således svårt att avgöra vad förändringen kan tänkas innebära för kvaliteten på bedömningar och betygssättning. Hur kan de komplexa kunskapsformer som anges i examensmålen examineras? Vilka utmaningar står man inför? Och vilka möjligheter står till buds? Det är dessa frågor som föreliggande rapport handlar om.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Att rusta eleverna för gårdagen, nutiden eller framtiden2019In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Det sägs ibland att vi utbildar eleverna för att vi vill rusta dem för framtiden. Men kan man det, när vi inte vet hur framtiden ser ut? Eller rustar vi snarare för gårdagen? Anders Jönsson ställer frågan om det inte vore bättre att rusta eleverna för nutiden istället.

 • 224.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömning av lärarstudenters förmåga till analys2012In: Skola och naturvetenskap : politik, praktik, problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning / [ed] Helge Strömdahl, Lena Tibell, Lund: Studentlitteratur, 2012, p. 174-188Chapter in book (Other academic)
 • 225.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Bedömning i didaktisk belysning2011In: Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år / [ed] Sven Persson & Bim Riddersporre, Stockholm: Natur och kultur, 2011, p. 318-334Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Detta kapitel behandlar bedömning ur ett didaktiskt perspektiv, det vill säga varför man bedömer i skolan, vad man ska bedöma samt hur man kan bedöma elevernas kunskaper. Dessutom diskuteras vem som bedömer och när.

 • 226.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Bedömningsreformen som kom av sig…2016In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 227.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Debatt eller censur?: om kontroversiella frågor i klassrummet2017In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 228.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Editorial: Transparency in assessment – exploring the influence of explicit assessment criteria2019In: Frontiers in Education: Assessment, Testing and Applied Measurement, Vol. 3, article id 119Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In many schools and higher education institutions it has become common practice to shareassessment criteria with students. Sometimes it is required for accountability purposes, at othertimes criteria are used as ameans to communicate expectations to students. Although it is generallyand widely accepted that explicit assessment criteria should be shared with students, challengesto that assumption have been made. On the one hand, research has shown that explicit criteriamay positively affect student performance, reduce their anxiety, as well as support students’ useof self-regulated learning strategies. On the other hand, there are fears that explicit criteria mayhave a restraining influence on students’ learning, as well as limiting their autonomy and creativity.Taken together, the question guiding this Research Topic is when, and under which conditions,transparency in assessment is productive for learning. The contributions to this Research Topicvary from conceptual approaches to more empirical oriented intervention studies.

 • 229.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Facilitating students’ active engagement with feedback2018In: Handbook of instructional feedback / [ed] A. A. Lipnevich & J. K. Smith, Cambridge: Cambridge University Press, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter brings together research on students’ use of feedback in order to provide a picture of what kind of research has been conducted and what we currently know about how to facilitate students’ engagement with their feedback. 

 • 230.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Formativ bedömning2016In: Utvärdering och bedömning i skolan / [ed] A. Hult & A. Olofsson, Stockholm: Natur och kultur, 2016, 2, p. 137-152Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 231.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Formativ bedömning för elevernas skull2015In: Bedömning som utvecklar: möjligheter och utmaningar i ett formativt förhållningssätt / [ed] Lena Vestin, Stockholm: Lärarförlaget , 2015, p. 6-18Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 232.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Förord2015In: Lärandematriser: att få eleven att förstå / [ed] Johan Alm, Stockholm: Gothia Fortbildning , 2015, p. 7-8Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 233.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Likvärdig bedömning genom nationella prov?2013In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, no 1, p. 6-10Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 234.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Lärande bedömning2017 (ed. 4)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedöm­ning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

  Budskapet i ”Lärande bedömning” är viktigare och mer aktuellt än någonsin. Trots att ”bedömning för lärande” fått starkt fäste i Sverige, används formativ bedömning i stor utsträckning för att höja elevernas resultat på prov, snarare än som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling, eller för att stödja elevernas ansvar för det egna lärandet. Ofta saknas ett formativt förhållningssätt och skolans långsiktiga mål har i flera sammanhang ersatts med ett fokus på provresultat.

 • 235.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Lärande bedömning2013 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan stötta elevernas lärande på ett effektivt sätt. Boken försöker bland annat svara på följande frågor:

  • Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna?
  • Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier?
  • Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen?
  • Hur kan man engagera eleverna i själv- och kamratbedömning?

  Med hjälp av praktiska exempel anpassade till kursplanerna i Lgr11 visas flera olika sätt att bedöma elevernas prestationer. Bokens tredje upplaga har fått en ny, tydligare struktur. Den har också utökats med ytterligare exempel på forskning om formativ bedömning samt med förslag på hur man kan arbeta med exempelvis återkoppling och kamratbedömning. Den nya upplagan innehåller dessutom en diskussion om nationella prov, likvärdighet och sambedömning.

 • 236.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Om evidens och att iscensätta forskningsresultat i klassrummet2019In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Diskussionen om evidens tenderar att ramla in i den gamla vanliga ”antingen eller” mentaliteten kring mätbarhet och generaliserbarhet. Anders Jönsson efterlyser en pragmatisk syn på forskning, som utgår från vad som är användbar kunskap, istället för en polariserad uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa data.

 • 237.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Prov eller bedömning?: att tolka och använda provresultat och omdömen2017 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vad är prov respektive bedömning och varför ser de ut som de gör? Den mest grundläggande skillnaden består i att prov och bedömningar används för att dra slutsatser om olika saker. Genom prov vill man pröva elevernas kunskaper, medan man genom bedömning vill pröva kvaliteten på elevernas lösningar. Eftersom elevernas lösningar är observerbara kan de bedömas direkt och omdömen formuleras. Elevernas kunskaper är däremot inte omedelbart tillgängliga och måste därför mätas indirekt, genom att sammanställa resultat från provuppgifter till ett provresultat. Denna grundläggande skillnad ger i sin tur upphov till skillnader i hur prov och bedömningar utformas och genomförs, samt hur utfallet kan tolkas och användas. 

  Prov och bedömning är alltså i grunden är olika saker, trots att man ibland använder dem som synonymer. Detta får konsekvenser för hur man tolkar provresultat respektive omdömen från bedömningar, samt hur man använder dem på ett rimligt sätt för formativa och summativa ändamål. 

 • 238.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Rubrics as a way of providing transparency in assessment2014In: Assessment & Evaluation in Higher Education, ISSN 0260-2938, E-ISSN 1469-297X, Vol. 39, no 7, p. 840-852Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on a study where rubrics have been used to convey assessment expectations to students (n = 176) in three different assessment situations in professional education. These situations are: (1) the development of a survey instrument, which was part of a course in statistics and epidemiology; (2) an inspection of a house, which was part of a course about the functions of buildings for real estate brokers and (3) a workshop in communication with patients, which was part of a course in the evaluation of diagnostic procedures and treatments of oral infections in dental education. In all situations, students’ perceptions and uses of the rubrics were investigated. Findings suggest that it is indeed possible to convey expectations to students through the use of rubrics, in the sense that students not only appreciate the efforts to make assessment criteria transparent, but may also use the criteria in order to support and self-assess their performance. Important features of the rubrics, which were found to facilitate students’ understanding and use of the criteria in these situations, are presented and discussed.

 • 239.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Själv- och kamratbedömning2012In: Grundskoletidningen, ISSN 1652-7844, Vol. 22, no 1, p. 21-24Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 240.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Skolans märkliga mätpolitik2017In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 241.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Student performance on argumentation task in the Swedish National Assessment in science2016In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 38, no 11, p. 1825-1840Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the influence of content knowledge on students’ socio- scientific argumentation in the Swedish National Assessment in biology, chemistry and physics for 12-year-olds. In Sweden, the assessment of socio-scientific argumentation has been a major part of the National Assessment during three consecutive years and this study utilizes data on student performance to investigate (a) the relationship between tasks primarily addressing argumentation and tasks addressing primarily content knowledge as well as (b) students’ performance on argumentation tasks, which differ in relation to content, subject, aspect of argumentation and assessment criteria. Findings suggest a strong and positive relationship between content knowledge and students’ performance on argumentation tasks.The analysis also provides some hypotheses about the task difficulty of argumentation tasks that may be pursued in future investigations.

 • 242.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Varför är det så svårt att sätta likvärdiga betyg?2018In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 243.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Är “grit” kejsarens nya kläder?2017In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 244.
  Jönsson, Anders
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Är kriterier bra eller dåliga?2018In: Skola och samhälle, ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 245.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Balan, Andreia
  City of Helsingborg.
  Analytic or holistic: a study of agreement between different grading models2018In: Practical Assessment, Research & Evaluation, ISSN 1531-7714, E-ISSN 1531-7714, Vol. 23, no 12Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on teachers’ grading has shown that there is great variability among teachers regarding both the process and product of grading, resulting in low comparability and issues of inequality when using grades for selection purposes. Despite this situation, not much is known about the merits or disadvantages of different models for grading. In this study, a methodology for comparing two models of grading in terms of (a) agreement between assessors (reliability) and (b) justifications for the grades assigned (validity) was used with a small sample of teachers (n = 24). The design is experimental, with teachers being randomly assigned to two conditions, where they graded the same student performance using either an analytic or a holistic approach. Grades have been compared in terms of agreement and rank correlation, and justifications have been analyzed with content analysis. Findings suggest that the analytic condition yields substantively higher agreement among assessors as compared to the holistic condition (66 versus 46 percent agreement; Cohen's kappa .60 versus .41), as well as higher rank correlation (Spearman's rho .97 versus .94), without any major differences in how the grades were justified. On the contrary, there was a relatively strong consensus among most raters in the sample.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Balan, Andreia
  Effects on student motivation and performance by increased transparency in assessment: EARLI-konferensen2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research has shown that sharing explicit assessment criteria with student may positively affect student performance, reduce anxiety, as well as support students’ use of self-regulated learning strategies (Panadero & Jonsson, 2013). Furthermore, it is suggested that students’ motivation for learning is positively affected by their understanding of learning goals and performance criteria (Ellis & Tod, 2015). But there are also indications of students becoming more performance oriented, as opposed to learning oriented, when being provided with explicit assessment criteria. Other fears voiced against the practice of sharing criteria with students is that students may not understand the criteria or that the use of criteria may turn students’ attention away from productive learning towards surface strategies and “criteria compliance” (e.g. Sadler, 2009; Torrance, 2007).    

  Since there is a lack of studies systematically investigating how students are influenced by the use of explicit criteria, it is currently not fully understood under which circumstances it is productive for student learning and motivation to share explicit assessment criteria. Furthermore, there is a lack of studies making a distinction between how students with different goal orientations are affected by the use of explicit criteria. The aim of this study is therefore to investigate the influence of increased transparency in assessment on student motivation and performance, with a specific focus on students’ goal orientations.

  The overall design of this study is an intervention study, where the use of transparency in assessment is increased successively over four teaching sequences. During the first sequence, students are provided with feedback based on criteria, but the criteria are not shared with the students. During the second sequence, students are provided with exemplars, which are chosen to exemplify the criteria. But again, the criteria are not shared with the students. During the third sequence, students are provided with rubrics, which include explicit criteria. Finally, during the fourth sequence, students are provided with both rubrics and exemplars.

  The study uses a complex design, with a total of eight groups of students from four different primary schools (students 12-13 years old; n = 145). On each school, the same teacher teaches two classes of students. During the first sequence, all students are taught the same (science) content and experience the same level of transparency. During the second sequence, all students are also taught the same content, but while the level of transparency is increased for six of the groups, two groups remain on the first level. Similarly, during the third sequence, all students are taught the same content, but the level of transparency is increased for four of the groups, while two remain on the second level and two on the first. Finally, during the fourth sequence, all students are taught the same content, but the level of transparency is increased for two of the groups, while two remain on the third level, two on the second level and two on the first.

  Data collection will be carried out in relation to the four teaching sequences, which are spread over the academic year of 2016-17. For all of the groups, performance tests and motivation questionnaires are distributed before the intervention and after each sequence. The performance tests are composed of items from previous national tests in science, addressing a content similar (but not identical) to the sequence taught. The motivation questionnaire is composed of scales for self-efficacy, performance orientation, and self-regulation (except for one of the self-regulation scales, which has a low alpha value, internal consistency is acceptable for all scales used). There are also shorter questionnaires, with only six items, distributed during each teaching sequence, which target students’ perceptions of transparency.

  Data from performance tests and motivation questionnaires is analyzed with descriptive statistics, as well as with ANOVA based models, in order to track changes within each group, but also to compare between the groups. Analyses will be made with students’ goal orientations both as a dependent variable and as a moderating variable.

  Initial analyses show that:

  1. The correlations between students’ perceptions of transparency and self-efficacy/self-regulation are moderate to strong.
  2. One of the schools in the sample differs significantly from the others with respect to self-efficacy, self-regulation och achievement goals (i.e. means are lower on these scales). Since this is the school that will hold a constant (low) level of transparency during the study, it can be assumed that this observed difference will increase.
  3. Students generally rate their self-efficacy and perception of self-regulation strategies as relatively high (4.72 and 4.53 respectively, on a 6 point scale). Furthermore, according to the pre-test questionnaire students’ ratings on the achievement goals scale is substantially higher (5.38) as compared to the performance goals scale (3.14). If the use of explicit criteria makes students more performance oriented, this relationship is expected to change. According to previous research, ratings on the self-efficacy and self-regulation scales should also be expected to increase.

  Despite the widely spread practice of sharing explicit criteria with students, for instance in the shape of scoring rubrics, few studies have systematically addressed the question of how students are influenced by transparency in assessment. This study therefore have great significance for both future research and educational practice.

 • 247.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Balan, Andreia
  Formative feedback on primary students’ mathematical reasoning2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aimed to investigate the use of an approach, where heuristics for mathematical problem solving is taught by the use of process level formative feedback (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). This means that (detailed, domain-specific, and situation-specific) feedback is provided on students’ attempts to solve mathematical problems, so that heuristics are taught not as general rules or in the abstract, and that the feedback only addresses those shortcomings that are identified in the specific situation, to avoid excessive and/or overwhelming information. Such an approach requires, however, that teachers are able to accurately assess students’ solutions, as well as their reasoning, and provide feedback that may aid the students in developing their problem-solving skills. In order to support the teachers, they were provided with a scoring rubric for mathematical reasoning, which could help them in assessing student performance, as well as supporting them in providing future-directed feedback (or “feedforward”) (Panadero & Jonsson, 2013; Smit & Birri, 2017). Specifically, this study investigated: (a) how the teachers provided feedback to the students with the support of a rubric, and (b) how students’ reasoning was affected by this feedback.

 • 248.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Balan, Andreia
  Helsingborg stad.
  Increased explicitness of assessment criteria: effects on student motivation and performance2018In: Frontiers in Education: Assessment, Testing and Applied Measurement, Vol. 3, article id 81Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the effects of increased explicitness ofassessment criteria on students’ performance and motivation. Successive levels ofexplicitness, from feedback based on (implicit) criteria to a combination of exemplarsand explicit criteria, were implemented in eight classes at four schools (n = 153 students,12–13 years old) during four teaching sequences in science. Data was collected on: (a)student performance through knowledge tests, (b) student motivation (self-efficacy, goalorientations, and self-regulation) through questionnaires, and (c) perceived clarity of goalsand criteria through “exit tickets.” Findings show that student performance improvedfrom pre-, to post-tests at all schools (effect sizes from 0.82 to 1.38), but not in relationto the level of explicitness. There was also an increase in self-efficacy for low-performingstudents, but, again, not in relation to explicitness. These changes are instead assumedto be an effect of the formative feedback provided as part of the intervention. The onlychange related to the level of explicitness, was an increase in self-regulation scores byhigh-performing students when having access to both exemplars and explicit criteria.Findings therefore suggest that low to medium levels of explicitness in assessment haveno discernable effects on students’ performance or motivation.

 • 249.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universitet.
  Formative assessment in higher education –: an example from astronomy2019In: Handbook of Formative Assessment in the Disciplines / [ed] H. L. Andrade, R. E. Bennett, and G. J. Cizek, London & New York, NY: Routledge, 2019Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the challenges and potential of implementing formative assessment in higher education with a specific focus on astronomy. We emphasize the use of formative assessment strategies as a coherent whole and a learning environment that encourages student autonomy and divergent thinking.

 • 250.
  Jönsson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Formative assessment in higher education: an example from astronomy2019In: Handbook of Formative Assessment in the Disciplines / [ed] H. L. Andrade, R. E. Bennett, & G. J. Cizek, Routledge, 2019, p. 146-169Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the challenges and potential of implementing formative assessment in higher education with a specific focus on astronomy. We emphasize the use of formative assessment strategies as a coherent whole and a learning environment that encourages student autonomy and divergent thinking.

2345678 201 - 250 of 454
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf