hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Blinkowska, Nicol
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Brandstädter, Annmarie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad krväs för att lsäa det här? - Läsutveckling ur ett variationsteoretiskt perspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att studera det intentionella lärandet ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Olika undervisningsmetoder står därför inte i fokus även om dessa kan ha en inverkan på elevers lärande. Frågeställningarna fokuserar på om det som lärarna avsett med lektionerna verkligen var det som eleverna erbjöds lära sig samt vilka möjligheter till lärande som erbjudits eleverna. I detta arbete hämtas objektet för lärandet inom ramen för svenskämnet, närmare bestämt ordbilder. Två forskningslektioner har planerats, utförts och analyserats ur ett variationsteoretiskt perspektiv. Variation, urskiljning och samtidighet är arbetets centrala begrepp. Metoden för studien är learning study. Resultatet av studien visade bland annat på att eleverna i den andra lektionen hade tagit ett kvalitativt språng gällande utvecklingen av sin förmåga i förhållande till lärandeobjektet. Förhoppningen är att denna forskningsinsats kan bidra till utvecklingen av en teori och metod för kompetens-utveckling av lärare. På längre sikt kan kanske likartad forskning möjligtvis leda till en utveckling av själva skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 152.
  Blixt Göransson, Catrin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sjöholm, Annica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läroplanen i vardagen - en studie om pedagogers förhållningssätt till läroplanen och hur detta förhållningssätt uttrycks i verksamheten 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till läroplanen. Avsikten är att studera hur läroplanen omsätts och på vilket sätt den blir synlig i olika vardagshändelser. Forskningsstrategin är kvalitativ och där har vi använt oss av intervjuer och observationer som datainsamlingsmetoder.

  Eftersom vi hade det sociokulturella perspektivet på lärande som utgångspunkt i studien var det vissa begrepp som kom att ställas i fokus. Dessa var kommunikation, reflektion och samspel.

  Av resultatet framkom att pedagogerna i intervjustudien ofta utgick från läroplanen ur ett sociokulturellt perspektiv när de planerade. Dock tolkade vi det som att de förmodligen inte var medvetna om perspektivets innebörd. När pedagogerna planerade hade de enligt resultatet inte alltid utgått från barns intressen, utan istället fokuserat på barns behov. Trots detta hörde och såg vi att pedagogerna var väl medvetna om läroplanens vikt. Våra slutsatser av detta är att pedagogers tankar och handlingar inte alltid stämmer överens med varandra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Block, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Rim, ramsor och andra språklekar - pedagogiska redskap för att främja elevers språkliga medvetenhet 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats ger inblick i hur några förskollärare, lärare och en specialpedagog beskriver sitt medvetna arbete för att främja elevers språkliga medvetenhet, och hur barn agerar/reagerar vid ett pedagogiskt strukturerat arbete med rim, ramsor och andra språklekar. Vi har besökt två skolor, en mångkulturell och en icke mångkulturell skola.

  I undersökningen har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Resultatet stöds av intervjuer och observationer, tillsammans med aktuell forskning. Resultatet av undersökningarna visar att de intervjuade pedagogerna beskrev att de arbetade medvetet för att främja den språkliga medvetenheten med hjälp av rim, ramsor och andra språklekar. Observationerna åskådliggjorde barnens agerande/reagerande vid strukturerade språklekar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Blom, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Zenthio, Malin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Krishantering i skolan - ledningspersonal och lärares förhållningssätt till krisplaner 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om lärares och övrig skolpersonals kunskaper om barn i sorg samt kunskaper och kännedom om skolans krisplan. Vi vill vara förberedda när vi en dag står där med barn som drabbats av sorg eller kris av något slag.

  Vårt syfte med detta arbete är att studera hur lärare och ledningspersonal förhåller sig till krisplaner och krishantering i skolan. Genom att ta del av forskning, övrig litteratur och intervjuer med verksamma inom skolan har vi kommit fram till för oss överraskande resultat. Genom kvalitativa intervjuer, både med lärare och med ledningspersonal, har vi kommit fram till att väldigt få i dagens skola har den beredskap som verkligen krävs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 155.
  Blomkvist, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Danielsson, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Islam och den svenska skolan - en undersökning om den svenska skolans bemötande av muslimska barns och föräldrars behov2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en undersökning om den svenska skolans bemötande av muslimska barns och föräldrars behov. Upplever muslimska barn och föräldrar att deras behov tillgodoses av den svenska skolan? Är vissa behov och diskussioner mer vanligt förekommande än andra? På vilket sätt bemöts de behov och diskussioner som kan uppstå av den svenska skolan?

  Litteraturdelen behandlar de områden i svensk skola som för vissa muslimer kan komma bli svåra att delta i samt ger exempel på hur lärare kan bemöta detta. Det vi har kommit fram till är att många föräldrar känner bristande engagemang från lärarens håll när det gäller att sätta sig in i olika religioner. Vi har också kunnat se att det inte fanns någon skolplan om hur muslimska barn och föräldrars behov bör bemötas, i kommunen där vi genomförde vår undersökning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 156.
  Bodinger, Andrea
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Upplevelsepedagogik: Vad säger läroplanen – Hur arbetar lärare och rektorer utifrån detta?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt övergripande syfte är att ta reda på vad läroplanen säger om upplevelsepedagogik och hur lärare och rektorer arbetar utifrån detta. I vår teoretiska studie tar vi upp läroplanen, en historisk tillbakablick, olika pedagogiska teorier, olika inlärningssätt och undervisningsmetoder. Den empiriska delen bygger på kvalitativa intervjuer av lärare och rektorer. Det sammanfattande resultatet av vår litteraturstudie och våra kvalitativa intervjuer är att lärare idag är väl medvetna om läroplanens mål och riktlinjer och att de till stor del använder sig av upplevelsepedagogik i sin undervisning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 157.
  Bodmark, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Krantz, Christina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Tidiga läsare – Bakomliggande faktorer 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla barn har rätt att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Syftet med studien är att undersöka om tidig medveten träning ger många tidiga läsare och därmed undviker onödiga läs- och skrivsvårigheter. Den empiriska delen av uppsatsen har genomförts i två kommuner. Studien består dels av en kvantitativ enkätundersökning vars syfte var att spåra skolor med många tidiga läsare och dels av en kvalitativ intervjustudie, i syfte att undersöka bakomliggande faktorer till grupper med många tidiga läsare. Respondenterna består av åtta lärare verksamma i sex förskolegrupper i två kommuner i södra Sverige.

  Studien visar vad gäller de undersökta skolorna att metodisk träning ger bra resultat, men också att bakomliggande sociala faktorer har betydelse. I resultatet framkommer också att förskolornas olika pedagogiska arbetssätt har stor betydelse för hur barnen lyckas i sin läs- och skrivinlärning. Genom att börja tidigt och arbeta metodiskt medvetet, kan man undvika tidiga misslyckanden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 158.
  Bolin, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Strömberg, Natalia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Livskunskap genom skönlitteratur - vad säger styrdokument och modern forskning och vilken medvetenhet finns hos lärare och elever? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie gällande aktuell forskning, intervjuer med fem högstadielärare samt enkätundersökning med 30 högstadieelever ta reda på hur man kan arbeta med skönlitteratur för att på bästa sätt skapa livskunskap. Med livskunskap syftar vi på all kunskap som hjälper ungdomarna att forma dem på deras väg till att bli vuxna individer. I arbetet undersöker vi om det är möjligt att med skönlitterära texter uppnå styrdokumentens mål, hur skönlitteratur används i undervisningen, hur litteraturintresse kan väckas hos eleverna och om lärare är medvetna om att man kan få svar på livskunskapsfrågor via skönlitteratur. Vi tittar närmare på hur elever uppfattar arbetet med skönlitteratur samt vilka konsekvenserna blir beroende av vem som väljer litteraturen.

  Resultaten visar att lärare är medvetna om att elever kan nå livskunskap via skönlitteratur men de saknar ord för att beskriva vad de vet. Elevenkäterna visar att det finns ett stort intresse för livskunskapsfrågor men att de saknar medvetenhet om att de kan finna svar på dessa i litteraturen. Detta kräver att det finns kunnighet och engagemang hos lärarna för att eleverna ska få vetskap om vilken kunskap skönlitteraturen verkligen kan ge. Undersökningen visar att det finns god möjlighet att nå en del av styrdokumentens mål med hjälp av skönlitteratur och att det finns många vägar att gå för att nå dit. Endast lärarens kunskap, fantasi och vilja sätter gränser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Borg, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kristiansson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Två mångkulturella barngrupper - en kvalitativ studie2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete var att fördjupa oss i den mångkulturella verksamheten på en förskola och i en förskoleklass. Vi ville ta reda på hur pedagogerna bemöter invandrarbarnen jämfört med de svenska barnen samt hur pedagogerna skapar en god kontakt med invandrarföräldrarna. Vi ville även se om tematiskt arbete med utgångspunkt i det mångkulturella hade någon betydelse för barngruppen. Efter att ha läst litteratur som anknyter till ämnet, gjordes undersökningen på en förskola och i en förskoleklass, där det fanns barn men många olika nationaliteter. I vår undersökning använde vi oss av observationer, experimentlektioner och intervjuer. Vi kom fram till att det fanns vissa skillnader i bemötandet mellan invandrarbarn och se svenska barnen. Vi kom även fram till att det är önskvärt att tematiskt arbete bör sträcka sig över en längre tid.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Borg, Åsa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Holm, Sofia
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Språkutveckling hos elever med svenska som andraspråk, med hjälp av skönlitteratur - en enkätundersökning om hur pedagoger från fyra yrkeskategorier på fyra skolor ser på skönlitteraturen som resurs vid sin undervisning av elever med svenska som andraspråk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  På skolor idag är det inte ovanligt, i vårt mångkulturella samhälle, att det i klasserna finns någon elev med annat modersmål än svenska. Eftersom språket spelar en avgörande roll för individen att kunna delta socialt med andra och att klara av sin skolgång, krävs det av pedagogerna att de har kunskap om hur de på bästa sätt kan hjälpa eleven med dess språkutveckling. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger från fyra olika skolor använder sig av skönlitteraturen som medel för elevernas språkutveckling. Resultatet bygger på litteraturgenomgång och enkäter som besvarats av pedagogerna på skolorna. Genom vår undersökning har det framkommit att en stark grund i modersmålet spelar stor roll för språkets utveckling hos eleven som har svenska som andraspråk. Pedagogerna betonar även biblioteket som en viktig resurs att använda sig av vid undervisning av eleverna med svenska som andraspråk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 161.
  Borgqvist, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vilhelmsson, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Beskrivande och berörande elevtexter – hur viktiga är adjektiven?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att se om hur viktiga adjektiven är för att elevers texter ska kunna anses som goda i bemärkelsen beskrivande och berörande. För att söka svar på frågan samlades tjugo autentiska elevtexter från högstadiet in, för att analyseras i hur mängden adjektiv kunde kopplas till att göra en text beskrivande och berörande. Adjektiven granskades i sitt sammanhang, i den mening de funnits i texten, för att se till helhetsintrycket. För att analysen skulle kunna genomföras valdes relevant litteratur till ämnet ut. Väsentliga begrepps befintlighet i elevtexterna som stilvärde, ordförråd, stilfigurer, betydelseomfång, intensionsdjup och ord för att skapa stämning har undersökts i analysen. Resultatet visade på att adjektiven är väldigt viktiga i en text som ska kunna anses som en god beskrivande och berörande text. I diskussionen kring vad som framgår i undersökningen, visar det sig att valet av ämne och innehåll, eventuella förberedelser, läsvanor, självförtroende och ordförråd kan höra samman med textresultatet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Bornell Gustafsson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vad krävs för att arbetet i klassrummet skall kunna utgå från varje elevs enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande? - en kvalitativ undersökning av gymnasielärares ståndpunkter 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet är en kvalitativ undersökning som har som syfte att undersöka lärares uppfattning om vad som krävs för att de mål i Lpf94, kring kunskap och miljö för lärande, skall uppnås. Undersökningens syfte är dessutom att ta reda på om informanterna delar den kunskapssyn och den pedagogisk metod, som Olga Dysthes presenterar i Det flerstämmiga klassrummet.

  Intervjuer med fem gymnasielärare i skiftande ämnen har genomförts. Deras ståndpunkter liknar varandra och trots det begränsade urvalet kan ett antal nyckelord för vad lärare anser krävs för att målen skall nås utläsas. Dessa är följande: 1. Gruppen. Gruppens sammansättning har betydelse för hur undervisningen läggs upp och gruppens storlek har betydelse för lärarens möjlighet att utgå från varje elevs enskilda behov. 2. Engagemang från lärare och elever är mycket viktig, varje elevs erfarenhet måste tas tillvara och betyda något i klassrumsdialogen. 3. Tid är en annan faktor som spelar in. Det krävs tid för lyssna på alla och möta dem där de befinner sig. 4. Slutligen är samarbete mellan kollegor en faktor som informanterna menar är viktig.

  I lärarnas resonemang kan det utläsas att de på olika sätt vill verka för ett öppet, dialogiskt klassrum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Borrström, Ylva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Krook, Paula
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs- och skrivinlärning - en studie på kommunala skolor & Montessoriskolor 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika sätt pedagoger säger sig undervisa utifrån i läs- och skrivinlärning, på två kommunala skolor och två Maria Montessoriskolor, och hur undervisningen skiljer sig åt.

  Vi har i vår uppsats valt att lägga tyngdpunkten på de olika metoder, teorier och undervisningsmaterial i läs- och skrivinlärning, som pedagogerna vi intervjuat säger sig utgå ifrån.

  Undersökningen grundar sig på intervjuer av pedagoger på två kommunala skolor, en kommunal Montessoriskola och en föräldrakooperativ Montessoriskola. Förskolepedagoger, grundskolepedagoger samt Montessoripedagoger som arbetar med läs- och skrivinlärning i de tidigare åldrarna, F-2, är de målgrupper vi intervjuat.

  Resultatet är att pedagogen bör ha stor kunskap om olika metoder och teorier. Genom att pedagogen kan kombinera metoder och teorier i sin undervisning, anser vi att man har en större möjlighet att möta varje enskild elev i deras läs- och skrivinlärning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 164.
  Brante, Göran
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Why schools get bad marks for teacher-student interaction. Paper presented at the European Sociological Association 5th Conference. Visions and Divisions. Helsingfors 28 augusti – 1 september2001Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Braunstein, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kolling, Desirée
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Lärare har en tendens att göra NO tråkigt" - upplevelser av elevinflytande i NO-undervisningen 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka lärares och elevers upplevelser av informellt elevinflytande i NO-undervisningen. Vi ville också undersöka om elever upplevde att elevinflytande skulle kunna förändra deras inställning till NO-undervisningen. Detta har vi gjort genom att studera litteratur inom området och genom att genomföra intervjuer med NO-lärare och elever på grundskolans senare del.

  I arbetet har vi kommit fram till att elever vill ha mer inflytande i den NO-undervisning där deras inflytande är begränsat. De menar att NO-undervisningen blir mer intressant och varierad med ett ökat elevinflytande. Med utgångspunkt från detta hävdar vi att NO-lärare måste överväga att införa elevinflytande i undervisningen. På så sätt kan ungdomars intresse för naturvetenskap förhoppningsvis öka, och utbildningar inom naturvetenskap kommer genom detta att bli mer attraktiva.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 166.
  Brink, Hanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Widéen, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Är alla lärare svensklärare? En undersökning om olika ämneslärares förhållningssätt till gymnasieelevers språkutveckling med fokus på det muntliga 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår undersökning syftar till att klargöra hur gymnasielärare med olika ämneskombinationer förhåller sig till elevers språkutveckling. Undersökningen beaktar även kursplanernas formuleringar kring språk samt hur lärare i vår undersökning förhåller sig till detta i sin undervisning. Fokus ligger på elevers muntliga språkutveckling. Både kvantitativa och kvalitativa metoder används för att uppnå vårt syfte. Kursplanerna behandlas initialt utifrån en kvalitativ närläsning för att sedan redovisas i dels en sammanfattning och dels i en kvantifierande tabell. För att undersöka lärares förhållningssätt till språkutveckling genomför vi kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet av vår undersökning pekar på att alla lärare bör ta ett större ansvar för elevers språkutveckling. För att detta ska bli verklighet krävs det att blivande lärare, oavsett ämnesinriktning, får utbildning inom området språkutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 167.
  Brink, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lindau, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ranerup, Carola
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ett arbetssätt som passar alla - en intervjustudie med pedagoger som arbetar med elever som har primära koncentrationssvårigheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla pedagoger möter någon gång elever som har primära koncentrationssvårigheter. Många står frågande och söker efter ett förhållningssätt för att kunna hantera dessa elever. Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger arbetar med elever, som har primära koncentrationssvårigheter och är utåtagerande. Eleverna kan ha diagnos, men i första hand koncentreras studien på de elever, som inte är diagnostiserade.

  I litteraturgenomgången beskrivs vad primära koncentrationssvårigheter är och hur pedagogen kan bemöta de eleverna och vilka insatser som kan göras under lektionerna. Klassrumsmiljöns vikt diskuteras och även motorikens betydelse för koncentrationen. Vidare resoneras kring pedagogernas samarbete och specialpedagogens roll.

  Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av fyra pedagoger i två olika kommuner. Pedagogerna kommer alla i kontakt med elever som har primära koncentrationssvårigheter i klassrumssituationen eller i annan verksamhet på skolan. Studien visar hur pedagoger arbetar med elever som har koncentrationssvårigheter och i diskussionen resoneras kring hur pedagoger skulle kunna arbeta, för att anpassa verksamheten efter alla elevers olika behov. Slutsatsen är att verksamhet som passar elever som har primära koncentrationssvårigheter passar alla elever och för att individanpassa undervisningen, måste pedagogerna tänka på de elever som har svårigheter av något slag.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 168.
  Broberg, Per
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Madrusan, Robert
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Demokratiteori i svensk skolforskning – en kritisk granskning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ämnet för den här uppsatsen är demokratiteorier i svensk skolforskning. Hur hanteras demokratibegreppet i skolforskningen? Syftet är att utröna vilka demokratiteorier som är dominerande i den svenska skolforskningen genom att teorikritiskt analysera källmaterialet utifrån existerande demokratiteorier och begrepp. Genom en idékritisk kvalitativ teorianalys av svensk skolforskning med anknytning till demokrati avses att utröna vilka dessa teorier är och på vilket sätt de används.

  Källmaterialet består av fem forskningsrapporter vars ämnen rör demokrati eller demokratifrågor i anknytning till skolan. Källmaterialet presenteras i detalj och analyseras utifrån demokratiteorier.

  I analysen framkommer bristen på problematisering av demokratibegreppet. Tillsammans med en instrumentell syn på vad demokrati innebär framkommer, i det undersökta materialet, resultatinriktade tankegångar kring demokratin i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 169.
  Broberg, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Mats
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Konstnärliga arbetssätt i skolan - intervjuer med fyra lärare som arbetar i skolans första år 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Alla är olika och lär också på olika sätt. Undersökningen handlar om hur lärare idag använder sig av konstnärliga arbetssätt. Med hjälp av aktuell forskning och litteratur samt kvalitativa intervjuer med fyra lärare har vi undersökt hur lärare kan använda konstnärliga arbetssätt i sin ordinarie undervisning. Undersökningen visar att de intervjuade lärarna betonar vikten av varierad undervisning i skolan och att de använder sig av konstnärliga arbetssätt i olika utsträckning och i olika former.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Bruhn, Andreas
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Carlsson, Per
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Åsikter i NO - verklighet kontra vision2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett av skolans viktigaste mål är att förbereda eleverna för ett demokratiskt samhälle där vi i allt högre grad förväntas göra medvetna val och fatta viktiga beslut. Många av dessa val och beslut avser naturvetenskapliga samhällsfrågor, och kursplanen för de naturorienterande ämnena betonar förmågan att använda naturvetenskapliga kunskaper för att ta ställning i sådana värdefrågor. Vårt syfte med studien är att ta reda på i vilken grad elever och lärare upplever att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena används till värdefrågor, och om de är nöjda med dagens undervisning i det perspektivet. En enkätundersökning genomfördes med elever i år 9 och deras lärare för att ta reda på deras attityder till NO-undervisningen. Den visade att både elever och lärare ansåg att tyngdpunkten ligger på att lära fakta, och de önskar mer av värdefrågor i den naturvetenskapliga undervisningen, flickorna i högre grad än pojkarna. Eleverna upplevde SO-undervisningen bättre avseende förhållandet mellan fakta och värdefrågor, och var också mer intresserade av dessa ämnen. Vi anser att en möjlig väg till ett större engagemang för naturvetenskap kan vara att oftare låta eleverna reflektera, ta ställning och argumentera i värdefrågor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 171.
  Bruhn, Madeleine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mårtensson, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läroboken, en trygghet för lärare och elever! - en studie av lärare och elevers inställning till lärobokens användande i matematikundervisningen i skolår 4 och 52007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att undersöka hur betydelsefull läroboken är i matematikundervisningen. Undersökningen bygger på en kvalitativ och en kvantitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer av fyra lärare, samt ett frågeformulär riktat till elever i skolår 4 och 5.

  Vår undersökning visar att läroboken är betydelsefull i matematikundervisningen. Den är en trygghet för både lärare och elever när det gäller att inhämta den kunskap som krävs för att nå upp till målen i kursplanen i matematik i skolår 5. Läroboken är dock ingen garanti för att eleverna uppnår målen. Därför krävs det att läraren kritiskt granskar läroboken för att bli mer medveten om dess tillgångar och begränsningar. Problemet är inte att läroboken används, utan istället hur den används i dagens matematikundervisning. En allt för ensidig läroboksundervisning kan hämma elevens lust att lära. Om läroboken istället blir en del av en variationsrik undervisning blir lärandet både mer lustfyllt och meningsfullt, samt att läraren lättare kan utgå ifrån elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 172.
  Bruneby, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Grammatik i fokus - En studie i niondeklassares grammatikkunskaper samt i högstadielärares grammatikundervisning2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats består av en kvantitativ studie av högstadieelevers grammatikkunskaper, samt en kvalitativ studie av högstadielärares grammatikundervisning. Eleverna som ingår i studien går samtliga sista terminen i årskurs nio. Studien är grundad på ett grammatiktest som sjuttiosju elever från tre olika högstadieskolor har deltagit i, samt en enkätundersökning där tio lärare som undervisar i svenska på högstadiet har svarat på frågor kring sin grammatikundervisning. Grammatiktesten har rättats, analyserats och kategoriserats utifrån de svar som givits och enkätsvaren har analyserats i förhållande till elevernas testresultat. Studien visar på likheter mellan respondenternas åsikter i den uppsats som förhandenvarande uppsats har sin utgångspunkt i (Bruneby 2006), och nuvarande uppsats, genom dess skildring av elevernas svaga kunskaper i explicit grammatik. Trots detta vittnar studien om en tillfredställande grammatikundervisning i tid räknat. Elevernas implicita kunskaper uppvisade bättre resultat, även om det även på detta område fanns brister.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 173.
  Bruneby, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur ser grammatikundervisningen i gymnasieskolan ut? En studie över gymnasielärares undervisning i, och attityder till, grammatikundervisning 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie av gymnasielärares grammatikundervisning. Uppsatsens syfte är att studera gymnasielärares inställning och attityder till grammatik och grammatikundervisning samt en fördjupning i hur lärarna praktiskt går till väga med uppgiften att utbilda eleverna i grammatik. Studien är grundad på kvalitativa forskningsintervjuer med gymnasielärare av varierande kön och ålder. Respondenternas svar analyserades i syfte att dels finna likheter och skillnader mellan lärarnas undervisning i grammatik och dels för att tydliggöra lärarnas uppfattning om och attityder till grammatik och grammatikundervisning. Studien visade på många likheter, speciellt i hur det blir allt vanligare att minska ner på grammatikundervisningen och främst utgå från elevernas egna texter. Studien visade även på en del skillnader i vilken typ av grammatiska termer som användes, moderna eller äldre former.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 174.
  Börjesson, Hannah
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Reimer, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ": ..och då kommer naturvetenskapen in" - om faktorer som kan påverka vilket utrymme naturvetenskap får i skolans lägre åldrar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om faktorer som kan påverka vilket utrymme naturvetenskapen får i skolans lägre åldrar. Med utrymme menar vi tiden som ägnas åt ämnet och vilken naturvetenskap som behandlas. Forskning visar att det naturvetenskapliga intresset och förståelsen främjas av tidiga positiva upplevelser av ämnet och vetenskaplig träning. Naturvetenskapen behöver utrymme och vara en naturlig del av undervisningen om eleverna ska ha möjlighet till en bred kunskapsbas. Undersökningen har utförts på tre skolor. Med hjälp av intervjuer har vi tagit reda på hur sex lärare i F-2 arbetar med naturvetenskap och hur de tänker om ämnet. Det som framkommit i intervjuerna har sedan ställts i relation till litteraturen. Naturorienterande ämnen i skolan innefattar biologi, fysik och kemi. Undersökningen visar att mycket av no-undervisningen i skolans lägre åldrar består av biologi. Det är främst i fysik och kemi man använder de laborativa arbetssätt som kan ge eleverna vetenskaplig träning. Den skola i undersökningen som har nedskrivna dokument över vad no-undervisningen ska innefatta och schemalagd tid för ämnet är också den skola där naturvetenskapen har en självklar plats och fler av no-ämnets delar tillgodoses.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 175.
  Börjesson, Mattias
  et al.
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Eriksson, Martin
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Rektorers möjligheter att påverka elevers fysiska aktivitet: En studie av rektorers syn på betydelsen av daglig fysisk aktivitet under skoldagen samt hur de arbetar med detta2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt rektorer för förskoleklasser och till och med årskurs fem har kring daglig fysisk aktivitet under skoldagen och dess betydelse för elevers inlärning, samt vilka strategier och metoder de använder för att erbjuda elever möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. I forsknings- genomgången framställs olika forskares och författares uppfattningar om betydelsen av fysisk aktivitet ur olika perspektiv. Här redogörs även för rektorsuppdraget och vilka ansvarsområde som gäller för rektorerna. Undersökningen består av en intervjustudie med sju rektorer. Av resultatet framgår det att rektorernas möjlighet till att påverka elevers rörelse är god. Rektorerna använder personalens kompetens tillsammans med närmiljön för att ge eleverna möjlighet till 30 minuters daglig fysisk aktivitet. Respondenterna är eniga om att daglig fysisk aktivitet gagnar lärandet och samtliga anser att fysisk aktivitet är viktigt för eleverna - det bidrar till ett såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 176.
  Bülow, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Monica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Miljöproblem - Hur skildras de i gymnasieskolans läroböcker i samhällskunskap? En läroboksanalys2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen innehåller en läroboksanalys som syftar till att visa på hur miljöproblem skildras i gymnasieskolans samhällskunskapsböcker. Studien sträcker sig över tid: från 1960-talet fram till idag. Miljöproblemen som tas upp i läroböckerna kategoriseras och bedöms utifrån bestämda forskningsfrågor. Därefter sätts resultaten i relation till, för tiden, aktuella styrdokument samt historik kring miljöproblem.

  Syftet är att se hur miljöproblem skildras i gymnasieskolans samhällskunskapsböcker och kopplas ihop med människan och hennes handlingar.

  Metoden har vi valt att kalla för en ”hermeneutisk diskursanalys”. Inslag finns av både kvalitativ och kvantitativ analys. Arbetssättet i analysen innebär en hermeneutisk tolkning från vår sida. Avsikten är att bilda en kontext där alla variabler som ingår i studien sätts i relation till varandra.

  I läroböckerna som är skrivna under perioden 1965-1970 (Lgy 65) finns en tydlig koppling mellan läroböcker, läroplan och samhällsdebatt. I läroböckerna som är skrivna under perioden 1971-1993 (Lgy 70) kan vi se förändringar i tankarna om miljö, såväl i samhället som i läroplan och läroböcker. Miljötänkandet går från att vara ett lokalt till ett globalt problem: från fokus på människans hälsoproblem, till insikt om vikten av hållbar utveckling. Slutsatsen är att läroböckerna följer läroplansutvecklingen angående miljö. Lpf 94 anger riktlinjer för elevernas kunskaper om miljöproblem och hållbar utveckling. Läroböckerna från samma tid fokuserar på konsekvenserna av en icke-hållbar utveckling. Sammanfattningsvis syns en tydlig koppling mellan läroböckerna och läroplanen mellan åren 1966-1993. Läroböckerna efter denna tid följer snarare samhällsdebatten.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 177.
  Cai, Wen
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  A Woman’s Growth: An essay about Nazneen’s way to independence in Brick Lane2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 178.
  Cai, Yunhong
  Kristianstad University, Department of Teacher Education.
  Elizabeth’s Utterances in Pride and Prejudice: An Investigation of Gendered Differences from the Perspective of Face Theory2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to investigate Face Theory, from a gender perspective, in the 19th century’s novel Pride and Prejudice by Jane Austen with the help of Speech Act Theory including direct Speech and indirect Speech. The special focuses of this investigation are if Elizabeth has a stereotypical use of FTAs strategies for different genders.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Calado, Teresa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Valencia Flores, Daisy
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Modersmålsundervisningen - en undersökning om dess betydelse för mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att studera modersmålsundervisningen som i allra högsta grad blivit ett aktuellt ämne i det svenska samhället. Detta innebär i sin tur att man som pedagog och lärare måste få mer kunskaper om hur man ska bemöta dessa mångkulturella elever och hur man ska anpassa undervisningen så att det blir en skola för alla. Att vi valt att rikta in oss på modersmålsundervisningen och dess koppling till traditionella könsroller beror på att vi under vår VFU på två mångkulturella skolor, fått upp ögonen för modersmålsproblematiken. Syftet med denna studie är att få större kunskap om och en klarare bild av betydelsen av modersmålsundervisningen gällande mångkulturella elevers könsidentitetsutveckling. För att i möjligaste mån fånga upp så mycket av den spridda kunskap om mångkulturella barn och deras situation som möjligt, valde vi följande metoder: fallstudie och etnografi. Undersökningen visar att barnets könsidentitet till största delen utvecklas i hemmet med den sociala kultur som råder där. Om modersmålsläraren kan ta tillvara barnens kulturella arv, kan man till viss del undvika eventuella traditionella könsroller som uppstår i hemmet, och i stället verka för att eleverna öppnar sitt sinne för ett jämlikt samhälle genom att motivera och engagera dem i jämlikhet, diskutera skillnader i kulturer och skapa en bra och trygg atmosfär.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 180.
  Camper, Jill
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs- och skrivinlärningsmetoder: Vilka används i praktiken? Hur används de och varför?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka läs- och skrivinlärningsmetoder som används i praktiken på skolorna. Hur dessa metoder används av pedagogerna och varför de väljer att använda dem, är andra frågor som kommer att undersökas. Intentionen var att genom en enkätundersökning kunna kartlägga vilka läs- och skrivinlärnings metoder som används i praktiken. För att ta reda på hur dessa metoder används och vilka faktorer som påverkar valet gjordes en intervjuundersökning. Undersökningen visar på att den fonologiska metoden, läsning på talets grund, Bornholmsmetoden och Kiwimetoden är de vanligaste metoderna vid läs- och skrivinlärning. Ungefär hälften av de metoder som används utgår ifrån den syntetiska inlärningsprincipen. Det framkommer även att pedagogerna använder mer än en metod vid läs- och skrivinlärning. Resultatet visar att utbildning, kollegor och elevernas behov är faktorer som påverkar valet av metod/metoder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 181.
  Carlbark, Paul
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att tala eller inte tala: .. En studie i hur retoriken har framställts i svenskämnets läromedel under fem decennier2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien analyserar läromedel i svenska ur ett historiskt perspektiv för att utreda hur retoriken och/eller den muntliga framställningen med fokus på tal inför åhörare har presenterats under fem decennier.

  I uppsatsens syfte ingår att, med utgångspunkt från hur läromedlen presenterar ämnet, dra slutsatser angående retorikens och/eller den muntliga framställningens funktion i den svenska skolan, speciellt med avseende på retorik, argumentation och demokrati.

  Forskningsbakgrunden ger en genomgång av retorikens definition, praktiska funktioner och koppling till skolan.

  Metoden som används är den komparativa textanalysen i vilken likheter och skillnader hos texter lyfts fram. Primärmaterialet utgörs av läromedel i svenska från 1960-talet till 2000-talet.

  Det visar sig bland annat att synen på retorik som begrepp skiljer sig mellan de äldre och de nyare läromedlen. Retoriken har fått en starkare ställning sedan 1990-talet vilket tyder på att framtidens läromedel ännu tydligare kommer att lyfta fram retoriken som effektivt redskap för muntlig framställning. Från 1990-talet framträder en mer nyanserad bild av argumentationen vilket talar för att eleverna genom läromedlen även i fortsättningen kommer att uppfatta argumentation som ett redskap för både onda och goda syften. Läromedlens koppling till demokrati är svag och behöver förbättras om forskning och styrdokument får bestämma.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 182.
  Carlbark, Paul
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Wallin, Jani
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Film i skolan – plikt eller passion? En studie av lärares och elevers förhållningssätt till film i skolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie av lärares och elevers förhållningssätt till användningen av film i skolsammanhang. Texten är gjord av blivande lärare för (blivande) lärare. Därför utgår studien från en pedagogisk syn som baserar sig på konstruktivism och ett sociokulturellt perspektiv. Tolv respondenter på två gymnasieskolor intervjuades – sex lärare och sex elever. Respondenternas svar analyserades för att finna likheter och skillnader beträffande förhållningssätt till film i skolan. Bland resultaten finns en del likheter hos de flesta av respondenterna. De framhåller bland annat att både nyttoaspekten och upplevelsen är viktiga och att filmanalys inte behöver vara speciellt djup. Skillnader finns inom andra områden. Lärarna är till exempel inte överens om vem som bör göra valet av film. Uppsatsen i sin helhet erbjuder en djupare kvalitativ förståelse för hur lärare och elever tänker beträffande användningen av film i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 183.
  Carlholmer, Ann-Christin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hörman, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilden och bildämnet som verktyg för lärande - möjligheter till kunskapsutveckling2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att undersöka hur bilden används i skolan som verktyg för lärande. Vi vill även undersöka vilka möjligheter och begränsningar som finns för bilden och bildämnets användande i undervisningen. För att göra detta har vi använt oss av relevant litteratur, olika forskningsteorier och för skolan gällande styrdokument.

  I den empiriska delen har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Intervjuerna har genomförts med sex lärare på fältet. Resultaten visar att lärarna tycker att det är viktigt med bild och att de integrerar bilden och bildämnet med den övriga undervisningen. Lärarna anser att bilden och bildämnet hjälper barnen i deras begreppsliga utveckling. Lärarna ger barnen möjligheter till att använda bilden som verktyg på olika sätt. Barnen får till exempel göra bilder, diskutera, reflektera och analysera runt egna och andras bilder. Lärarna känner dock att de skulle behöva öka sin kompetens inom området för att tillgodose barnens behov på bästa sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 184.
  Carlsson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Focklin, Helene
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Från dagis till förskola - En utvecklingsprocess i tid 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att påvisa skillnader mellan daghem och förskola som verksamheter. Vi vill undersöka på vilket sätt förskolan är mer pedagogiskt utvecklad och genomtänkt än daghemsverksamheten var. Uppsatsen består av litteratur som behandlar relevant forskning kring utvecklingen från daghem till förskola och vad det innebär för förskolläraren. Med stöd av litteraturen valde vi att göra en enkätundersökning där respondenterna fick tillfälle att fritt besvara frågor kring sitt förhållningssätt till de förändringar som har påverkat verksamheten och yrkesrollen. Undersökningen är gjord på 25 slumpmässigt utvalda förskolor i en kommun i Skåne och bland dessa svarade 17 respondenter. Resultatet visar att förskollärarens ansvar idag inte endast innebär fostran utan till stor del består av lärande i olika situationer. En viktig del av att vara förskollärare idag är att medvetet kunna ta tillvara barns behov och att dessa behov tillgodoses. Detta kan jämföras med daghemmens syfte som var att ta hand om barnen så att deras föräldrar kunde arbeta eller studera.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 185.
  Carlsson, Fredrik
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  18-åringars förståelse kring villkor för växande och nedbrytning i naturen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människan tvingas idag ta ställning inför viktiga miljöfrågor mycket p.g.a. vår användning av fossila bränsle. Detta ställer krav på kunskapsmässiga verktyg för att tackla problematiken. Det är därför intressant att studera elevers förståelse kring ekologiska processer. Arbetet syftar till att undersöka 18-åringars förståelse om villkor för växande och nedbrytning i naturen samt hur elever använder sig av ett integrerat kretsloppstänkande där ekologiska processer beaktas och relateras till varandra. Reviderade kliniska intervjuer användes för att kvalitativt inhämta ett intervjuunderlag från tio gymnasieelever vid ett naturbruksgymnasium. Eleverna kan resonera relativt vetenskapligt kring fotosyntesens formel men har svårt att applicera kunskapen för ett utvecklat kretsloppstänkande. En kretsloppsmodell grundat i hur näringsämnen cirkulerar används för att beskriva andra ämnens kretslopp. Vid nedbrytning har eleverna svårigheter att se hur kol avgår som koldioxid då mikroorganismer förbränner organiskt material genom respiration varpå koldioxid och vatten bildas. Mikroorganismernas roll som cellandande varelser beaktas ej av eleverna. Slutligen kopplar inte eleverna samman villkor för växande med nedbrytning utan behandlar processerna som separata fenomen. Genom att belysa dessa kritiska aspekter i en undervisningssituation kan lärare hjälpa elever att tillgodogöra sig kunskapsmässiga verktyg för utvecklat kritiskt tänkande och ställningstagande i det vardagliga livet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 186.
  Carlsson, Göran
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Thornström, Beatrice
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  De estetiska ämnena i integration med läs- och skrivinlärning – En kvalitativ undersökning av fem pedagoger i år 1-22007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att undersöka vilken uppfattning pedagoger har av att använda de estetiska ämnena musik, bild och drama som ett integrerat arbetssätt i samband med läs- och skrivinlärning. Utifrån syftet har följande problemformulering preciserats med två tillhörande underfrågor: Vilken uppfattning har pedagoger i år ett och två om de estetiska ämnena musik, bild och drama i integration med läs- och skrivinlärning?

  •Hur ser deras egen verksamhet ut inom läs- och skrivinlärning?

  •Hur ser de på sin egen roll som pedagog i läs- och skrivinlärningsprocessen?

  Undersökningen har utförts genom att studera litteratur inom området och för att besvara syftet har det gjorts en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att samtliga respondenter i undersökningen ser positivt på att integrera de estetiska ämnena i läs- och skrivinlärning. De flesta respondenter i undersökningen väljer att kombinera olika metoder vid läs och skrivinlärning. Så gott som samtliga respondenter har någon gång använt sig av de estetiska ämnena i integration med läs-och skrivinlärning, men inte i någon större utsträckning och har då i de flesta fall använts omedvetet. Anledningen till att de inte i någon större omfattning har integrerat de estetiska ämnena i läs- och skrivsammanhang har varit bristande kunskaper i de estetiska ämnena. Så gott som samtliga respondenter ser på sin egen pedagogiska roll i denna process som en handledare som är där för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 187.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Christensson, Jonna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bemötandet av flickor och pojkar i olika måltidssituationer i förskolan – ett genusperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv se hur flickor och pojkar blir bemötta vid måltidssituationerna i förskolan. Vår metod är kvalitativ. Pedagoger på två förskolor i södra Sverige har blivit observerade och intervjuade för att få fram information och utifrån detta har vi analyserat och gått igenom observationerna för att komma fram till ett slutresultat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 188.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Martina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  What´s the big deal? - en intervjustudie om lärares inställning kring sex och samlevnadsundervisning på gymnasiet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan urminnes tider har människan varit intresserad av den egna sexualiteten. I detta arbete sätter vi fokus på dagens gymnasieskola, där sex- och samlevnadsundervisningen nu är ett hett och omdiskuterat ämne. I dagens skola har området en ämnesövergripande karaktär, men för att ge mer utrymme till detta kunskapsområde strävar Skolverket efter att skriva in sex och samlevnad i bland annat naturkunskap A. Hur gymnasielärarna ser på denna implementering, är det som vi författare har haft för avsikt att studera och fördjupa oss i.

  Målet med undersökningen var att belysa problematiken kring sex- och samlevnadsundervisning på gymnasiet. Genom semistrukturerade intervjuer med sju lärare kom vi fram till att det föreligger en hel del problem kring ett införande av sex- och samlevnad i naturkunskap A. Det lärarna tycktes uppleva som mest obekvämt att prata om i en eventuell undervisningssituation, var sådant som utgick ifrån ungdomarnas sexuella verklighet, där mycket skulle känns både främmande och tabubelagt. Den slutsats vi drar är att en implementering borde föregås av en hel del kompetensutveckling för lärarna, annars är nog risken överhängande att förändringen kommer att ge mer text än innehåll!

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 189.
  Carlsson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Magnusson, Annica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att leva med DAMP och ADHD - en empirisk studie om hur pedagoger kan underlätta och stödja barn som lever med DAMP och ADHD 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en empirisk studie om hur man behandlar barn med DAMP och ADHD och hur man som pedagog kan underlätta för barn med neuropsykiatriska diagnoser i skolan.

  Syftet med uppsatsen är att få insikt i hur det är för barn att leva med DAMP och ADHD och hur det påverkar dem i skolan. Vi ville veta vad vi kan göra för att vara hjälpande pedagoger för dessa barn.

  I litteraturdelen har vi tagit upp fakta om DAMP och ADHD, hur hjärnan påverkar DAMP och ADHD, pedagogik gällande DAMP och ADHD.

  Resultatet grundas på våra intervjuer med specialpedagoger som har arbetat med barn med DAMP och ADHD under många år. Grundskolan var målgruppen och barnen var mellan 7 – 10 år gamla. Resultatet visar att struktur och regler är viktigt för att det ska fungera för barn som lever med DAMP eller ADHD i skolan, det visar även att det är viktigt att skola och hem samarbetar för barnens bästa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 190.
  Carlsson, Lisa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lantz, Christina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bild som samtal – bildarbete i undervisningen för konstruktiv konflikthantering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter uppstår dagligen i en skolmiljö och ger upphov till känslor, reaktioner och missförstånd. Pedagoger behöver varierande arbetssätt för att arbeta kring konflikter. Skolans styrdokument (Lpo 94) samt den nya lagen om förbud mot kränkande behandling menar att skolan har som skyldighet att arbeta förebyggande mot konflikter.

  Uppsatsens övergripande syfte är att utveckla ett arbetssätt för konstruktiv konflikthantering för pedagoger i skolan. Bilden som kommunikationsredskap ligger i fokus för arbetet med känslor tillsammans med eleverna. Även berättelser utgör en betydande del. Samlärandet spelar en viktig roll, det är klassen som ska fungera som ett pedagogiskt forum.

  Vi använder oss av en kombination av kvalitativ datainsamling bestående av bildanalys, elevbildtolkning och semistrukturerade intervjuer samt stödjande fältanteckningar för att se hur bilden fungerar som ett verktyg för att kommunicera känslor. Vi vill också se den eventuella emotionella inverkan på eleverna.

  Resultatet av vår undersökning visar att vårt arbetssätt, med hjälp av bilden som kommunikationsredskap, ökar elevernas förmåga att uttrycka känslor kring konflikter. Vi urskiljer också en större känslomässig medvetenhet hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 191.
  Carlsson, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Arbeta som god man" - "Work as an administrator"2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This study illustrates the task of the administrator where the main focus lies on getting understanding for the administrator’s work, showing how this is performed. The method I have used in the performance of the research is the qualitative method. This study was carried through by means of interviews. Theoretical starting points are exchange theories, friendship theories and part theories. I found that the administrator was pride over their work. Common for the administrator was they want to help other people. Administrator could appoint to as well of age as underage person, that was many vary cause to that administrator ship arrange. By giving information, knowledge, advice and tip to the courts could the administrator try to affect the courts to do the right decision. The most important target is that the courts get access to his/her wish and his/her legal rights. Work as an administrator is voluntary and constructs on consent.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Carlsson, Maria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Örndal, Sofie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Matematikbokens textuppgifter eller elevers matteberättelser – vilket ska vi använda oss av i undervisningen? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta examensarbete är att få insikt i vilket språk som ska användas för att öka elevernas matematiska förståelse i hanteringen av textuppgifter. För att få reda på detta har vi använt oss av litteraturstudier kring ämnet, samt en empirisk undersökning. I denna undersökning har vi låtit elever skriva egna matteberättelser, som vi sedan skrivit motsvarigheter till med utgångspunkt från läroböcker i matematik. Dessa uppgifter har eleverna fått lösa. Vi har sedan intervjuat 12 elever för att få fram deras syn på uppgifterna. Resultatet från våra studier visar bland annat att eleverna uppskattar att få skriva egna matteberättelser, att detta är bra för den matematiska förståelsen framkommer det i litteraturstudierna. Vidare visar våra studier att det är viktigt att eleverna har en förförståelse för orden som används i textuppgifterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 193.
  Carlsson, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Östersgård, My
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  NO-undervisning i grundskolans tidigare åldrar - hur tänker lärarna? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Redan innan barn börjar skolan har de föreställningar om naturvetenskapliga fenomen, därför kan man redan i de lägre skolåren införa begrepp och använda experiment som en naturlig del av undervisningen. Det är stor skillnad på undervisningen förr och nu. Idag lägger man stor vikt på hur elever lär, till skillnad från förr då man mer koncentrerade sig på att hinna med så mycket som möjligt.

  Syftet med arbetet var att ta reda på hur undervisningen i naturvetenskap i grundskolans tidigare år har förändrats genom tiderna och hur den ser ut idag. Vi gjorde även en undersökning för att ta reda på lärares inställningar till naturvetenskapsundervisningen. Vår undersökning är baserad på enkätformulär och fyra intervjuer utförda på två skolor, skolår F-6.

  Resultatet av undersökningen visade att det fanns ett stort intresse för att vidareutbilda sig inom naturvetenskap. Inställningen till en experimenterande undervisning var positiv men att det enligt lärarna fanns för lite material ute på skolorna för att kunna genomföra det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Carola, Nilsson
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Får jag skriva vad jag vill? Om kortskrivning i gymnasieskolan med fritt eller styrt ämnesval2006Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att undersöka hur elevers texter förändras utifrån hur styrt valet av ämne för deras texter är. Skrivande i skolan är en viktig del av elevernas läroprocess, vilket synliggörs inom den aktuella forskningen och i kursplanen för ämnet svenska. Undersökningen bygger på analyser av texter som elever på gymnasiet producerat i samband med undervisningsmomentet kortskrivning där eleverna skrivit utifrån tre olika grader av ämnesstyrning; fritt, semi-styrt och styrt. I analysen läggs tonvikt på tre övergripande områden som gäller texternas framställningsform och stil, textkomplexitet och språkkvalitet, samt funktion. Resultatet av min undersökning visar att utformningen av skrivuppgiften kortskrivning inverkar på hur eleven väljer att skriva sin text. Elevtexterna tillhörande de ämnesstyrda uppgifterna är kortare, mer formella, mer opersonliga och mer korrekta än i den fria skrivuppgiften. I redovisningen av resultatet framgår det även att eleverna överlag är positiva till kortskrivning som arbetsmetod i undervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Castor, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Klang, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Musikundervisning i skolans första år - en studie på fyra skolor2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att åskådliggöra innehållet på musiklektionerna i skolans första år. Vi har även undersökt om lärarna anser sig leva upp till styrdokumentens krav. Arbetet bygger på litteraturstudier, ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer i fyra olika F-2 klasser. Vi har belyst vad eleverna får göra under musiklektionerna och resultatet visar att musikundervisningen mestadels består av sång och rörelse. Vidare visar resultatet att lärarna anser att deras lektioner uppnår styrdokumentens krav, men att de känner sig i behov av kompetensutveckling. Det har visat sig att fortbildning är ovanligt i musik.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 196.
  Cederberg, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lund, Martin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Resurs eller bokstav på papper? - en undersökning av gymnasieelevers syn på och upplevelse av betyg 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att göra en jämförande undersökning bland elever på dels en yrkesinriktad och dels en teoretiskt inriktad gymnasieskola. Vi använde oss av den halvstrukturerade intervjun i mötet med våra informanter, ca tio elever från vardera skola. Intervjuerna, vilka följde en färdig intervjuguide, spelades in på diktafon och transkriberades sedan och blev underlaget för själva undersökningen/analysen. Här jämförde vi informanternas svar med varandra. Våra slutsatser är att gymnasieskolan verkar reproducerande och upprätthåller klass- och genusmönster. Eleverna tycks i regel följa sina föräldrars spår vad gäller utbildning och arbete. Kvinnliga elever söker sig oftast till traditionellt kvinnliga utbildningar och arbeten, på samma sätt söker sig manliga elever till traditionellt manliga utbildningar och arbeten. Beteendet gentemot läraren har fortfarande stor betydelse för betyget, detta trots det nuvarande betygssystemets intentioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197.
  Cederberg, Reine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Lina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Varför är det aldrig prinsessan som räddar prinsen? - en studie om hur pedagoger tänker om genus i förskola och högstadium2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår intention med detta arbete är att synliggöra eventuella likheter och skillnader på hur på hur pedagogerna i förskolan och på högstadiet arbetar med frågor som berör genus och hur de arbetar för att motverka traditionella könsmönster.

  För att få svar på vår frågeställning intervjuade vi tre förskolelärare och tre högstadielärare. I vår tolkning av resultatet har vi använt oss av den forskning som tidigare fanns inom vårt område.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Cederhag, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Carolina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kvinnlig könsstympning Ett smärtsamt liv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet könsstympade kvinnor i världen antas vara mellan 100-140 miljoner och en del av dessa finns i Sverige. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. Artiklar söktes i olika databaser, informationen analyserades och huvudkategorier och subkategorier togs fram. Resultat: Resultatet presenterades med huvudkategorierna: Erfarenheter i dagligt liv och Erfarenheter i samband med vård. Subkategorier blev Smärtsamma minnen, Smärtsamma komplikationer, Smärta i mötet med omvårdnadspersonal och Smärta vid förlossning. Resultatet visade att omvårdnadspersonals kunskap om kvinnlig könsstympning är bristande samt att deras bemötande påverkar könsstympade kvinnors erfarenheter i olika situationer. Vidare forskning behövs inom området.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Centelege, Renata
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Iannello, Ursula
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Flerspråkiga elevers syn på sin skolsituation - en kvalitativ undersökning ur ett elevperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka flerspråkiga elevers syn på sin skolsituation. Hur upplever elever med annat modersmål än svenska att de bemöts i skolan av lärare och kamrater? Tas elevers flerspråkighet tillvara i skolan och i sådant fall på vilket sätt? Vilken inställning har elever till modersmålsundervisning och varför? Ser elever med annat modersmål än svenska, sin flerspråkighet som en tillgång eller som ett hinder? Undersökningen genomfördes i form av kvalitativa intervjuer med åtta elever i skolår fem och sex på två olika skolor, i två olika kommuner. Genom att utveckla modersmålet förstärks även andraspråket, då språkutvecklingen går hand i hand. Om man inte känner kulturtillhörighet, det vill säga att man inte känner till sitt ursprung och inte behärskar modersmål väl kan det påverka identitetsutvecklingen negativt. De personliga intervjuer som ligger till grund för resultatet visade elevers stolthet över att vara flerspråkiga och viljan att vidareutvecklas i sitt modersmål och andraspråk, men också nyfikenhet inför andra språk så som engelska. Undersökningen visade också att lärare sällan tillvaratar elevers flerspråkighet i undervisningen, modersmålet anses vara det språk man talar med familjen, släkten och på modersmålsundervisningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Choudhry, Katarina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mårtensson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Finns det plats för musik? En undersökning om kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets främsta uppgift i grundskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka kommunala skolpolitikers uppfattning om musikämnets betydelse i grundskolan. Studien har sin fokus på de första åren i grundskolan. Utifrån syftet har följande frågor ställts till fem olika respondenter i två kommuner. Vilken uppfattning har kommunala skolpolitiker om musikundervisningens främsta uppgift i skolan? Hur arbetar kommunen för att grundskolan ska nå läroplanens mål i musikämnet? Kvalitativa intervjuer har använts intervjutillfällena.

  Studien visar att de Kommunpolitiker som medverkat i undersökningen inte uppfattar musikämnet i skolan som ett svagt obetydligt ämne för eleverna. En slutsats är: Att det fortfarande finns en traditionell föråldrad uppfattning av de estetiska ämnenas värde i skolan hos en del skolledare och att kursplanerna måste bli tydligare med målen för de estetiska ämnena i skolan och uppföljningen av kursplanerna måste skärpas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 151 - 200 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf