hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Ekdahl, Christine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares arbete -upplevelser av tidsrelaterade möjligheter och begränsningar i klassrummet 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lärares arbetssituation är ständigt ett aktuellt ämne. Det pratas mycket om att lärare inte hinner med sitt arbete och det finns mycket forskning inom ämnet lärares arbete och arbetstid. Syftet med denna uppsats är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad lärare gör på sin arbetstid och hur de upplever sitt arbete i klassrummet. Hur visar sig tidens möjligheter och begränsningar i klassrummet? Teoridelen ger en överblick av lärares arbetssituation utifrån tidigare forskning med inriktning på arbetstiden samt beskriver olika ramfaktorer. Teoridelen mynnar ut i en preciserad problemformulering med frågeställningar. Empiridelen presenterar urval och avgränsningar samt behandlar förförståelse, etiska aspekter, tillförlitlighet, metodkritik, och genomförande. Avslutningsvis diskuteras resultat, teori och empiri med koppling till syfte och problemprecisering i diskussionen. Jag har genomfört intervjuer med tre lärare som arbetar i årskurs 5/6. Resultaten visar tydligt att lärarnas arbetstid inte räcker till och är begränsande för arbetet. Det som tar mest tid och enligt lärarna skall ta mest tid är enskild handledning. Lärarnas upplevelse av tidsbristen är olika. Det som däremot lärarna är väldigt eniga om är att arbetet med eleverna är roligt och man har inga uttalade problem varken med ordningen i klassrummet eller med den sociala fostran.

 • 152.
  Ekholm, Idha
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ulfskans, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Den psykosociala arbetsmiljön i bemanningsbranschen – de anställdas upplevelser av arbetskrav, socialt stöd, kontroll och rollförväntningar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur de anställda inom bemanningsbranschen upplever den psykosociala arbetsmiljön med fokus på frågor om socialt stöd, kontroll, arbetskrav, och rollförväntningar. Bakgrunden till varför arbetsmiljön ter sig annorlunda för den uthyrde inom dessa områden är många gånger den uthyrdes särskilda ”ställning” då denne i flera perspektiv tillhör två organisationer; kundföretaget och bemanningsföretaget. I enkätundersökningen deltog totalt 29 personer från ett bemanningsföretag i Sydsverige, varav 3 kvinnor och 26 män. Den deskripitva statistiken visade att respondenterna upplever arbetsmiljön förhållandevis positivt. En multipel regressionsanalys visade att det finns ett starkt samband mellan faktorerna socialt stöd samt rollförväntningar och hur de anställda upplevelser den psykosociala arbetsmiljön. Då majoriteten av respondenterna endast har arbetat i branschen i mindre än ett år funderade vi över huruvida det är eventuella brister i socialt stöd och rollförväntningar eller andra faktorer, t ex anställningsbarhet, som påverkar de anställda att söka sig till alternativa anställningar. Samplet i studien förmodades vara alltför homogent för att några generaliseringar skulle kunna göras.

 • 153.
  Eklöf, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svensson, Emmeli
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fackföreningsrörelsens utveckling ur ett samhällsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fackföreningsrörelsen uppkom i övergången från det agrara till det industriella samhället. Samhällsförändringen skapade både förutsättningar för organisering och samarbete mellan de ”nya” arbetarna och ett behov av motstånd gentemot arbetsgivarna. Med en materialistisk historiesyn som bakgrund diskuterar vi hur en förändring från ett industriellt till ett postin-dustriellt samhälle kan komma att påverka utvecklingen av den svenska fackföreningsrörelsen idag. Ett postindustriellt samhälle kännetecknas bland annat av ”lösa” anställningsförhållan-den, en ökad individualisering, kunskapsproducenternas ökade betydelse och en övergång från traditionella industriyrken till tjänstemannayrken. Dessa faktorer kan påverka fackför-bundens förutsättningar i dagens samhälle. Genom kvalitativa intervjuer av fackliga represen-tanter från de tre centralorganisationerna LO, TCO och SACO, och genom litteratur, har vi haft som avsikt att beskriva fackens utveckling, nutida situation och tendenser mot vad som kan komma att hända med den fackliga organisationen i framtiden. Resultatet utmynnade i, enligt oss, två möjliga framtidsscenarier för fackföreningarna. Båda scenarier förutsatte en omvandling av fackens nuvarande uppbyggnad för att kunna anpassa sig till de rådande förut-sättningarna i samhället. Det som skiljer dem åt är frågan om fackets nuvarande funktioner kommer att finnas kvar, och i så fall i vilken form?

 • 154.
  Ekstrand, Britten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 155.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Johansson, Kristin
  Kristianstad University, The Library.
  Ohlsson, Lisbeth
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University, The Library.
  Ett gränsöverskridande projekt för utvecklad informationskompetens2004In: Tidskrift för dokumentation, ISSN 0040-6872, Vol. 59, no 2, p. 53-60Article in journal (Other academic)
 • 156.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Johansson, Kristin
  Kristianstad University, The Library.
  Ohlsson, Lisbeth
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University, The Library.
  Med samarbete och dialog som arbetsform och mål i ett projekt för utvecklad informationssökning och informationskompetens i en nätbaserad kurs2004Report (Other academic)
 • 157.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Nordin, Andreas
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Bilder av bildning - och dess frånvaro i det politiska talet om ett livslångt lärande2007In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, no 1, p. 109-122Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Studying a sample of what has been written about the concepts Bildung and lifelong learning, we find little connection between the two. The term Bildung, mostly used in the hermeneutic tradition, is understood as an individual’s way of interpreting the world. The skills of interpretation create individual freedom and a potential to achieve communicative capacity, which is essential in developing a deliberative democracy. In contrast, with the term lifelong learning, which is mostly found in a political context, the perspective of individual freedom in the above-mentioned sense is put to one side infavour of individual adjustment to economic needs. This essay raises questions about the importance of understanding the concept of Bildung in aknowledge-based community.

 • 158.
  Ekstrand, Mari
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Löfvenberg, Karin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En studie om könsskillnader i duadsamtal2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftade till att undersöka könsskillnader i duadsamtal gällande sju observerade variabler; avbrytningar, avbrytningsförsök, skyddande inledningsfraser, återkopplingar, påhängsfrågor, antal yttringar och taltid. Totalt observerades 10 par via videoinspelade samtal. Resultatet av analysen visade inga signifikanta resultat att kön påverkade de observerade variablerna.

  För att förstärktes studien genomfördes en triangulering baserad på, förutom observationerna, två enkäter som jämförde försökspersonernas upplevelser med ytterligare 80 enkätpersoners förväntningar kring duadsamtal. En signifikant skillnad hittades i enkätsvaren hos de observerade försökspersonernas, vilken visade att männen kände sig mer självsäkra än kvinnorna både vid gruppsamtal och samtal med okända människor. Ett flertal tendenser visade att männen även kände sig mer bekväma i diskussionssammanhang. Analysen av enkäterna, för både försökspersonerna och enkätpersonerna, visade signifikant att försökspersonerna, till största del männen, upplevde samtalen mer positivt än vad enkätpersonerna förväntade sig att göra.

 • 159.
  Ekstrand, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Hanna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Aspekter kring anställdas krav på chefer2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på anställdas uppfattning om vilka krav som ska ställas på chefer i allmänhet samt hur väl deras egen chef lever upp till dessa krav. En enkätundersökning genomfördes på ett stort internationellt företag med huvudkontor i nordöstra Skåne. Urvalet bestod av 60 fabriksanställda och enkäten undersökte deras närmsta operativa chef. Enkäten bestod av olika påståenden som delats upp i psykiska krav och fysiska krav. Exempel från enkäten är ”Din chef visar förtroende för Er som personal i Ert arbete” och ”Det är viktigt att chefen alltid är fysiskt närvarande på arbetsplatsen”. Resultatet visade att de anställda värderade de psykiska kraven något högre men de upplevde att deras chef uppfyllde de fysiska kraven bättre. I diskussionen har resultaten jämförts och diskuterats med utgångspunkt från teorier såsom Herzbergs tvåfaktorsteori och Karaseks krav-kontrollmodell.

 • 160.
  Ekstrand, Ulrica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Ulrika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Samverkan Hur arbetar specialpedagoger och klass-/ämneslärare kring elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att undersöka vilket pedagogiskt stöd elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får i år 6-9 i några grundskolor. Vårt syfte är även att se hur specialpedagoger och ansvariga pedagoger samverkar/samarbetar kring dessa elever.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi; historisk översikt, diagnostisering samt kompensatoriska hjälpmedel. Med hjälp av frågeformulär där lärare svarat samt intervjuer med lärare och specialpedagoger försökte vi få svar på syftet med detta arbete.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten på att lärarna är ganska okunniga om vad det finns för kompensatoriska hjälpmedel till elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarna säger att de utgår från varje elevs behov men kan inte precisera sitt arbete. Specialpedagogerna trycker på att det krävs utbildning på kompensatoriska hjälpmedel och program för att hjälpen ska komma eleven till del. Begreppet handlingsplan är inte förankrat hos lärarna och nyttan med en sådan ses inte av alla lärare och specialpedagoger. Många lärare önskar få tillbaka specialläraren medan specialpedagogerna inte vill bli någon avstjälpningsplats för elever som lärarna inte vill eller kan ta hand om. Både lärare och specialpedagoger önskar att det fanns mer tid för samtal vilket nu ofta sker i förbifarten. Vi anser att man borde prata om samverkan istället för samarbete. Samverkan ger möjlighet till att mötas med olika professioner istället för att specialpedagogen blir en kollega med likvärdig utbildning och erfarenhet.

 • 161.
  Eliasson, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Mia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Individuella utvecklingsplaner i särskolan – En kvalitativ intervjustudie med arbetslag, och deras syn på IUP 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hösten 2004 började rektorsområdena i undersökningen tala om att utforma ett material som kunde användas i verksamheten för personal, föräldrar och elever. Materialet skulle även gå att använda vid kvalitetsredovisning, till politiker, av verksamheten i särskolan. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie inspirerad av aktionsforskning och med etnografisk ansats, gällande hur personalen i särskolan tycker att en Individuell utvecklingsplan ska se ut, vad den ska innehålla och vad den ska användas till.

  Som teoretisk utgångspunkt valdes Giddens och Helldins syn på individualisering. Även Persson och hans teorier kring specialpedagogik som tvärvetenskapligt forskningsfält lyfts fram.

  På rektorsområdena valdes fokusgrupper ut för diskussioner. Undersökarna fungerade som moderatorer, vilket innebar att de hade en frågeguide med sig som diskuterades. Under diskussionerna antecknade moderatorerna gruppens mening i de frågor som rektorsområdena ansåg viktigast. Efter de tre träffarna som genomfördes fick respondenterna möjlighet att ge sina synpunkter. Slutligen sammanställdes en lista över de kategorier som båda rektorsområdena ansåg viktigast.

  Gruppens mening var att IUP materialet ska innehålla små utvecklingssteg från födseln och upp till gymnasiets slut, samt en dokumentation över den pedagogiska verksamheten. Den ska följa särskolans kursplaner och kunna anpassas efter eleven. IUP materialet ska tydliggöra verksamheten för föräldrar, elever och personal. Den ska underlätta utvärdering av insatser som gjorts. Trots att undersökningen endast genomförts på två rektorsområden anser vi att resultatet kan användas som riktlinjer av andra särskolor som ska påbörja utformning av IUP material eller som redan har påbörjat utformningen.

 • 162.
  Elmquist, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Inställning till förtroendearbetstid och upplevelse av psykosocial arbetsmiljö hos poliser vid Ekobrottsmyndigheten.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis is about non-regulated working hours, psychosocial work environment and specific job satisfaction among police officers at the Swedish National Crime Authority. This questionnaire study was focused on experiences of demands, control, reward, leadership and payment and if there were differences in these factors depending on attitudes towards non-regulated working hours. In this survey participated 101 of total 183 police officers. Seventy five percent of the police officers had a positive attitude towards non-regulated working hours. The women with a positive attitude towards non-regulated work hours, unlike the men with a positive attitude, experienced higher control of working pace. There were no significant differences among the groups do to the factors of reward, encouraging leadership or of fair- and supportive leadership.

 • 163.
  Engström, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Sjögren, Stefan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En kvalitativ studie där elever i årskurs nio reflekterar över självförtroendebegreppet och sitt eget självförtroende: Hur har skoltiden påverkat självförtroendet?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker svar på hur elever i årskurs nio uppfattar och reflekterar kring självförtroende och hur dom tycker att skolan har stöttat dom med det. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om självförtroende och självuppfattning samt tio kvalitativa intervjuer. Hela studien utgår ifrån Bronfenbrenners ekologiska modell

  Resultatet visar att ungdomarnas syn på självbegreppet framförallt handlar om att tro på sig själv, med betoning på utseendet. Resultatet visar även att kompisarna är en av dom viktigaste faktorerna för uppbyggnaden av ett bra självförtroende.

 • 164.
  Engström, Jenny
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utvärdering av introduktionsprogrammet på V&S Absolut Spirits2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet ”livslångt lärande” är centralt inom området för arbetslivsfrågor. Man förväntar sig idag att människor ska lära om, lära nytt och utvecklas på många olika plan i livet. Detta avspeglas i organisationer där man som nyanställd har mycket att lära. Man ska lära sig sina nya arbetsuppgifter utifrån hur organisationen fungerar; dess struktur och kultur. För att denna inlärningsprocess ska vara effektiv har många organisationer idag så kallade introduktionsprogram - man samlar den kunskap och de värderingar man vill att den nyanställde ska ha om företaget.

  Syftet med uppsatsen var att utvärdera ett introduktionsprogram i en organisation, V&S Absolut Spirits. Teorier om introduktion för nyanställda, ledarskap, socialisation, livslångt lärande och lärande organisationer har diskuterats och utgör grunden för studien. Utifrån dessa teorier har utvärderingen följande frågeställningar;

  -Hur ser introduktionen för nyanställda ut på V&S Absolut Spirits och hur uppfattas denna av de involverade?

  -Hur påverkar ledarskap introduktion för nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  -Hur ser man på livslångt lärande och lärande organisationer när det gäller introduktion av nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  -Vilken roll spelar socialisation i introduktionen av nyanställda på V&S Absolut Spirits?

  I uppsatsen har kvalitativ metod använts och intervjuer med chefer, handledare och nyanställda genomförts. Resultatet av intervjuerna visar att både organisationen och de nyanställda upplever introduktionsprogrammet som bra, men att det kan förbättras. Man är medveten om introduktionsprogrammets styrkor och svagheter. Förbättringspotential ligger i organisationens främsta värderingar – kvalitet. Genom att ett nytt verksamhetssystem införts i organisationen kan nyanställda få en mer omfattande introduktion. Slutsatsen man kan dra av utvärderingen är att V&S Absolut Spirits har en god grund för att i framtiden skapa ett mer komplett introduktionsprogram.

 • 165.
  Ericsson, Mats
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utvecklingssamtal i grupp - En studie i några kommunala verksamheter2009Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur samtalsledare och medarbetare upplever utvecklingssamtal i grupp jämfört med individuella utvecklingssamtal. Den har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer i några olika kommunala verksamheter och visar att deltagarna upplever skillnader mellan de olika samtalsmetoderna och att olika frågor behandlas i respektive samtal. De är positiva till utvecklingssamtal i grupp men anser samtidigt att de individuella utvecklingssamtalen inte helt kan ersättas av utvecklingssamtal i grupp. Individuella utvecklingssamtal, mellan chefen och den anställde, ska vara personliga och handla om individen medan grupputvecklingssamtal handlar om verksamheten, arbetsmiljön, målen och arbetsrelaterade frågor. Att känna trygghet i gruppen framhålls som viktig för att kunna genomföra utvecklingssamtal i grupp.

 • 166.
  Eriksson, Amanda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Strandman, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Barns lekutveckling i förskolan: En kvalitativ studie om specialpedagogers perspektiv på leksvårigheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att ur specialpedagogers perspektiv undersöka leksvårigheter i förskolan, samt belysa specialpedagogens roll i arbetet med förskolebarns lekutveckling. Undersökningen görs genom semistrukturerade intervjuer, med sju yrkesverksamma specialpedagoger, i en medelstor svensk kommun. Den pedagogiska kompetensen, pedagogernas förhållningssätt och engagemang är de faktorer som framhålls som mest betydande då det gäller att främja en god lekutveckling och undvika leksvårigheter i förskolan. Samtliga specialpedagoger i undersökningen antar ett relationellt perspektiv i arbetet med leksvårigheter och anser därmed att hindren oftast återfinns i barnets omvärld och inte hos den enskilda individen. Handledning gentemot pedagogerna i förskolan är specialpedagogens vanligast förekommande arbetsmetod i arbetet med leksvårigheter.

 • 167.
  Eriksson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Olsson, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Moklofs (Mobile kids with lots of friends) 80-talisters värderingar och förväntningar på det kommande arbetslivet 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka vad dagens ungdomar har för värderingar och förväntningar till det kommande arbetslivet. Teorier tar upp ungdomsarbetsmarknaden som försvårar för ungdomarna att få arbete. Värderingarna bland ungdomarna har påverkats av deras uppväxt och ett individualiserat tankesätt har utvecklats. Arbetet ska innebära mer än bara en försörjning, det ska vara en del av identiteten. Det viktigaste på en arbetsplats är bra arbetskamrater och roliga arbetsuppgifter. Förtroendet till vuxna har minskat och vännerna står dem närmast, teknologin är endast ett verktyg för att hålla kontakt (Moklofs, mobile kids with lots of friends). Urvalet bestod av elever på en gymnasieskola i Kristianstad som gick yrkesförberedande och studieförberedande program. Med utgångspunkt från en arbetskrafts modell (Fürth, Holmberg, Larsson, & Raaterova, 2002) konstruerades en enkät med 27 st påståenden där respondenterna fyllde i viktigt och troligt. Resultatet visar att något direkt mönster inte kan ses när det gäller resultatet och arbetskraftsmodellen, dock finns tendenser som stämmer överens. Någon utmärkande arbetskraftstyp finns dock inte att urskilja.

 • 168.
  Eriksson, Therese
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  HÖRSELSKADADE BARNS KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER – en observationsstudie av barn på en specialpedagogisk enhet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hörselskadade barns kommunikationsstrategier är icke ett outforskat område dock är det inte mycket forskat på hörselskadade barns interaktioner sinsemellan. Denna studies intention har varit att undersöka relationen mellan de strategier som specialpedagogerna och barnskötarna på en enhet för barn med hörselnedsättning använder/ger till barnen och de kommunikativa strategier som barnen använder sinsemellan och/eller till de vuxna. Studien har använt sig av strukturerad observation vilket inneburit att ett observationsschema har fastställt utifrån vilket observationerna registrerats. Antalet deltagare i studien har varit nio barn i åldern 36-84 månader samt tre specialpedagoger och två barnskötare. Antalet studerade interaktioner har varit 144 och det genomsnittliga antalet interaktioner per barn har varit 16. Resultatet av undersökningen visar att barnen framförallt använder sig av det talade språket såväl i interaktionen med andra barn som i interaktionen med vuxna. Studien fann att hörselskadade barn använder talat språk i alla sammanhang, och att de vuxna introducerade språk och tecken där detta var möjligt men att detta syfte inte togs upp av barnen i någon större utsträckning.

 • 169.
  Falk, Michael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Törnqvist, Karolina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Coaching- coachens roll och lärande i mötet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Coaching i omställningssituation är inte något nytt fenomen. Redan på 1970-talet skrevs det första avtalen som öppnade upp för tjänstemännen på den privata sidan att erhålla hjälp vid uppsägning. I dagens globaliserade värld, där det gäller att vara flexibel, och där hjulen snurrar fortare och fortare, kommer också ett behov till reflektion fram. Coachingrörelsen växer sig starkare och får därmed också mer uppmärksamhet. Med denna uppsats har vi för avsikt att undersöka coachens roll i mötet med de klienter som befinner sig i en omställningssituation. Med detta som utgångspunkt har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att samla in data. Vi har valt att titta på coaching genom att fokusera på de processer som sätts igång i en omställningssituation. På så sätt kan vi anlägga pedagogiska perspektiv på vår studie som är utförd med hjälp av två organisationer som helt eller delvis sysslar med detta. Vi har använt oss av kvalitativ metod och har intervjuat 11 coacher.

  Vårt resultat visar att coacherna ser omställning som ett pedagogiskt område. Coacherna använder sig av sina erfarenheter för att försöka få klienterna i omställningssamtalen att inta ett reflekterande förhållningssätt. Genom att kommunicera med klienterna och framför allt inta en lyssnande funktion uppstår ett lärande även för coacherna i omställningssituationerna. Coachernas lärande handlar framför allt om vidgad människokännedom och självinsikt men även de kommunikativa färdigheterna utvecklas.

 • 170.
  Faraon, Montathar
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Valence asymmetry in impression formation2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Are implicit attitudes as easily formed as explicit attitudes? Fifty-four participants carried out an experiment regarding the behaviors of a fictional protagonist. Attitudes were obtained by the Implicit Association Test (IAT) and by explicit evaluations. The results in the current study showed tendency towards a significant persistence effect for explicit attitudes and a positivity bias effect for implicit attitudes.

 • 171.
  Forsberg, Desirée
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivinlärning Hur individanpassas undervisningen? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur läs- och skrivinlärningen individanpassas till de elever, som pedagoger anser, har läs- och skrivsvårigheter.

  Genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer har vi undersökt hur pedagoger definierar läs- och skrivsvårigheter, vem som ger extra stöd och hur det ser ut.

  För att ta reda på detta har vi intervjuat sex pedagoger som undervisar elever i lågstadiet.

  Vårt resultat visar att individanpassning för elever med läs- och skrivsvårigheter sker genom anpassat material i den ordinarie gruppen samt enskilt, tillsammans med speciallärare eller specialpedagog.

 • 172.
  Frank, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Social bakgrund och studier på högskola: En fallstudie om social bakgrund och högskolestuderande.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats handlar om den sociala bakgrundens betydelse för högskolestudier. Uppsatsen bygger på olika teorier som finns inom klassteorin bland annat av Marx, Weber, Bourdieu. Samt har även annan litteratur och teorier används inför fallstudien. Den socioekonomiska indelningen är viktig att studera för att komma ifrån klassindelningen. Jag har både använt mig av svenska socioekonomisk indelning från SCB och Goldthorpes klasschema.

  Syftet med uppsatsen är att förstå hur studenter värderar högskolestudier i förhållande till samhällsklass, detta med tyngdpunkten på den sociala bakgrundens betydelse. Jag har utifrån min teori gått ut med en enkät och en intervju till studenter som läser första året på högskolan.

  I analysen framgick det att den sociala bakgrunden har betydelse. Studenterna kände att de fick stöd hemifrån, även om deras föräldrar inte hade läst på högskola. Att läsa på högskola var för de flesta studenterna i min undersökning något som de gjorde för sin egen skull och för sin personliga utveckling.

 • 173.
  Franzén, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Robertsson, Liselott
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att lyckas eller inte lyckas… - en studie om hur 40 elever, pedagoger och andra vuxna uppfattar vad det är att lyckas i skolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att ta reda på vad det innebär att lyckas i skolan, som elev, samt vilka faktorer som kan tänkas påverka detta. Vi misstänkte att många människor ser betyg som ett sätt att mäta att lyckas i skolan. Som bakgrund till undersökningen presenterar vi vad några författare skriver om kunskap, inlärningsförmåga, olika faktorers påverkan på inlärningen samt aktuell debatt. Vi intervjuade och lämnade enkäter till yngre och äldre elever, pedagoger samt andra vuxna om vad det innebär att lyckas, om alla kan lyckas och vilka faktorer som påverkar om man lyckas eller inte. Vår undersökning visar att det finns en viss samstämmighet mellan de olika grupperna, men även stora skillnader. Sömn, välbefinnande, frukost, kompisar och lärarens utbildning är faktorer som anses ha stor betydelse för hur en elev lyckas i skolan. Hälften av de tillfrågade anser att det inte går att mäta att lyckas, medan resten hävdar att det visst går att mäta och av dessa svarar hälften med betyg. En tredjedel av de intervjuade anser att alla elever inte kan lyckas i dagens skola. De menar att det beror på att alla inte har förmåga, intresse eller att de saknar stöd.

 • 174.
  Fredholm, Ann-Mari
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad Jensen, Marit
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skapar skolan matematiksvårigheter?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur man i sex klasser, år tre, sex och nio, arbetade för att utveckla elevernas matematiska tänkande och därigenom förhindra svårigheter. Vi ville se om organiserandet av lärandet och sättet att kommunicera påverkade elevernas inställning till matematiken.

  I litteraturgenomgången tar vi upp vad styrdokumenten säger om matematik, barnets matematiska utveckling, matematik i skolan, attityder till matematik samt teorier om matematiksvårigheter.

  I den empiriska delen beskriver vi hur vi utförde undersökningen i två steg; en elevenkät i skolår tre, sex och nio samt en kvalitativ del som genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer med elevernas pedagoger.

  I resultatdelen redovisas bl.a. slutsatserna att grupperna var mer flexibla bland de yngre barnen, vikten av att använda öppna frågor och uppgifter där vägen till lösningen var viktigare än svaret samt att eleverna i de olika skolåren inte fann matematikämnet svårt men däremot tråkigt.

  Konstateras kan att en del elever har matematiksvårigheter men många får svårigheter i samband med undervisningen. För att undvika att så sker krävs stora matematiska kunskaper samt kunskaper om hur barn lär hos pedagogerna.

 • 175.
  Fredholm, Ellinor
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lindman, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En studie om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta som sjuksköterska är ett krävande arbete, både psykiskt och fysiskt. Precis som i alla andra yrken bör både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse finnas.

  Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser i sin arbetssituation i det mänskliga arbetet med särskild inriktning på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

  Åtta sjuksköterskor på en specialistavdelning på ett större sjukhus i Skåne intervjuades.

  Det som undersökt är de mänskliga relationernas betydelse när det gäller motivation i sjuksköterskors arbete, det sociala stödets bidrag till sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse och hur patientens uppskattning påverkar sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

  Resultatet visar att sjuksköterskors arbetsmotivation i sin tur bidrar till att de upplever arbetstillfredsställelse. De mänskliga relationerna och det sociala stödet motiverar sjuksköterskan i stor utsträckning. Patientens uppskattning är en av de främsta faktorerna som motiverar och tillfredsställer sjuksköterskan i arbetet. Sjuksköterskan känner motivation och tillfredsställelse i sitt arbete oavsett vilket sjukdomstillstånd patienten befinner sig i.

  En sjuksköterskas misslyckande bidrar till arbetsmotivation då detta gör att denna anstränger sig mer i fortsättningen.

 • 176.
  Friberg, Anna-Bengta
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att bryta tystnaden ett antal gymnasielärares strategier för att upptäcka och stödja elever med talängslan 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens utbildningar och arbetsliv ställer stora krav på människors kommunikativa kompetens. Många elever i gymnasieskolan har någon form av talängslan, dvs. de undviker att tala i eller inför en grupp. Utgångspunkten i arbetet med elever med talängslan är en trygg och stödjande miljö.

  Denna studie avser att belysa hur ett antal gymnasielärare gör för att upptäcka och stödja elever med talängslan. Den teoretiska ansatsen är lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Metoden som använts har en kvalitativ inriktning baserad på intervjuer med sex gymnasielärare i ämnena svenska och samhällskunskap i en medelstor kommun i södra Sverige.

  Resultatet visar att det finns elever som kan betraktas som tysta i varje grupp. Lärarna menar att ju färre elever och ju mer tid som läraren träffar elevgruppen desto större är möjligheten att upptäcka elever med talängslan och stödja dem. Studien visar att lärarna, för att uppnå målet att varje elev ska klara en muntlig redovisning i klassen, använder många olika pedagogiska strategier av vilka de flesta har för avsikt att öka tryggheten för eleverna.Specialpedagogen har enligt denna studie ingen framträdande roll i arbetet med att stödja elever med talängslan.

 • 177.
  Frykner, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gadd, Mikael
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Tonåringar på 1-6 skolor Varför tillbringar en del av träningsskolans högstadieelever sin ungdomstid på 1-6 skolor? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning var att studera hur pedagoger, rektorer och föräldrar formulerade sig angående träningsskolans högstadieelevers placering på en 1-6 skola och inte på en högstadieskola. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om hur synen på personer med handikapp förändrats, normaliseringsbegreppet, och barns sociala, emotionella, sexuella och kognitiva utveckling.

  Vi intervjuade sju pedagoger och två rektorer på tre olika 1-6 skolor i mellersta Sverige. Vi bad respondenterna att formulera sig om träningsskolans elevers kunskapsutveckling och sociala utveckling relaterat till att eleverna går på 1-6 skolor och inte på högstadieskolor. Dessutom bad vi respondenterna att formulera sig angående elevernas framtid i ett föränderligt samhälle.

  Det framkom i undersökningen att träningsskolans högstadieelever, kunskapsmässigt, låg närmare i nivå med eleverna på 1-6 skolan än på högstadiet, men att det var svårt att samarbeta eftersom träningsskolans elever blev så avvikande p.g.a. sin längd. Det fanns en viss önskan att låta eleverna gå på ett högstadium eftersom de där skulle få ta del av tonårskulturen. Ett bra alternativ vore om eleverna kunde gå på en 1-9 skola, där man kunde utnyttja allt som skolan har att erbjuda från år 1 till år 9.

  Respondenterna ansåg att den värdefullaste kunskap för deras elever var att de skulle bli så självständiga som möjligt när det gällde att klara vardagssituationer.

 • 178.
  Frödeberg, Mathilda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Johansson, Elin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kvinnor inom polisens ingripandeenhet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån Durkheims samhällsteori om gruppers värderingar, Foucaults teori om makt och Åses teori om kön har vi inhämtat en grund att utgå från när vi tog oss an vårt uppdrag. Ett uppdrag som vi tilldelats av den aktuella polisstationen och som avgränsat vår studie till poliser som arbetar i yttre tjänst, de så kallade ordningspoliserna. Vår uppgift var att genom intervjuer med poliser lyfta fram orsaker till att de kvinnliga ordningspoliserna lämnar ingripandeenheten. Den maktutövande delen som polisyrket innebär blir extra tydlig vid till exempel frihetsberövande av människor. Något som kan medföra att poliserna behöver använda våld, en rättighet som de har men även en skyldighet i vissa fall. I denna typ av arbete kan den enskilde polisens fysiska kapacitet aktualiseras vilket har medfört diskussioner kring huruvida det är ett arbete som är lämpligt för kvinnor. Med vår studie vill vi få fram vad dagens poliser har för värderingar, om det fortfarande förs diskussioner om könens olikheter. Om så är fallet kan de ligga till grund för en förlegad syn som medvetet eller undermedvetet präglar arbetsklimatet på utryckningen? Eller finns det andra orsaker till att kvinnorna lämnar ingripandeenheten i högre grad än männen?

 • 179.
  Fördig Mössler, Petra
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Schelin, Eva
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Möjligheter eller hinder? Skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt- och ett skolledarperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt- och skolledarperspektiv samt att titta på specialpedagogens roll i skolutvecklingen. Utifrån detta syfte ställs frågorna; vilka faktorer spelar in för att möjliggöra eller hindra skolutveckling, vilket samarbete finns mellan rektor och specialpedagog i skolutvecklingsfrågor samt vilken roll har specialpedagogen i skolutvecklingen i en skola för alla? Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra skolledare och fyra specialpedagoger i tre olika kommuner. Resultatet av den kvalitativa studien analyseras och tolkas utefter en hermeneutisk ansats vilket innebär att mönster och samband tolkas. Syftet med en hermeneutisk ansats är att få förståelse. Studien visar att det som möjliggör skolutveckling bland annat är samarbete mellan specialpedagog och skolledare, att specialpedagog och skolledning följer med i samhällsutvecklingen och den aktuella forskningen samt delger detta till övrig personal. Dialog, diskussion, reflektion och utvärdering gynnar skolutvecklingen. De hinder som föreligger för att skolutveckling ska ske är bland annat tid, ekonomi samt medarbetare som inte vill förändras eller som tar förändringar negativt. Resultatet visar även att specialpedagogens roll i skolutvecklingen är av stor betydelse.

 • 180.
  Gannby, Kristin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Månsson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Specialpedagogik i förskolan Några lärares beskrivningar av sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta med barn är en stor utmaning, varje barn är unikt utifrån sina egenskaper och förutsättningar.Till förskolan, barnens första skola kommer barn med olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov, vilka ligger till grund för verksamheten. Alla barn behöver stöd för sin utveckling, några behöver extra stöd under vissa perioder, andra under en längre tid.

  En viktig princip som gäller i förskolan är att barns behov av särskilt stöd ska tillgodoses i den ordinarie verksamheten hellre än särlösningar. Förskolan har ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd.

  Specialpedagoger är en relativt ny kategori pedagoger i förskolan. I den kvalitativa intervju- studien beskriver några lärare sina erfarenheter och förväntningar på specialpedagogen som stöd. Resultatet visar att specialpedagogen är ett stort stöd i arbetet med barnen. Hon har framförallt en mycket viktig roll i arbetet med de barn som behöver extra stöd i sin utveckling och i samarbetet med deras vårdnadshavare. Det finns överlag en viss osäkerhet beträffande inom vilka områden man kan använda sig av specialpedagogens stöd vilket tyder på att hennes roll behöver förtydligas för lärarna i förskolan.

 • 181.
  Gawell, Martina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Larsson, Eleonora
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Produktionsarbetares upplevelser av delaktighet, feedback, arbetsmiljö och lärande och hur det påverkar deras hälsa2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvantitativ studie som avser att kartlägga produktionsarbetares upplevelser av faktorer kan påverka hälsan. Dessa faktorer har vi delat in i fyra rubriker som genomsyrar hela uppsatsen, de är Delaktighet, Feedback, Arbetsmiljö och Lärandet. Data samlades in genom att enkäter som lämnades ut till 97 produktionsarbetare på två olika företag. I resultatet belyses personalens åsikter och upplevelser om feedback, delaktighet, arbetsmiljö och lärande och hur det påverkar dem i arbetet. Slutsatser som kan dras är att respondenterna i vår undersökning mår bra men de skulle få ännu bättre hälsa om de kände mer delaktighet och om de skulle få feedback när de gjort bra ifrån sig. När det gäller lärande ansågs många att de behöver mer kunskap för att klara av sina arbetsuppgifter.

  Genom mycket forskning om hälsa på arbetsplatsen är det fastslaget att om människorna mår bra mår organisationen bra och då skapas det förutsättningar för effektivitet, lärande och lönsamhet. Arbetsplatsen är en bra arena att bedriva hälsofrämjande arbete (Johnsson, Lugn & Rexed 2003).

 • 182.
  Gertzell, Ann-Christine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  ”Det är viktigt att man pratar svenska ändå” tankar om flerspråkighet och språkstörning hos en grupp förskollärare och en logoped 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats som syftar till att undersöka en grupp förskollärares och en logopeds tankar om flerspråkighet och barn som har flera språk och en språkstörning. I studien ställs frågor om förskollärarnas och logopedens tankar om flerspråkighet och barn som har flera språk och en språkstörning. Vidare undersöks respondenternas syn på modersmålsträning, att arbeta integrerat med flerspråkig personal, samt deras tankar bakom strategierna för deras metodval i arbetet med barn som har flera språk och barn som har flera språk och en språkstörning. Studien grundar sig på intervjuer med sex förskollärare och en intervju med en logoped. Resultatet visar att flerspråkighet ses både som en resurs och som ett hinder av förskollärarna. Modersmålsträning ses främst som en hjälp att utveckla det svenska språket. Flerspråkig personal upplevs som en resurs, men respondenterna ser risker med att barnen talar sitt modersmål för mycket tillsammans med nämnda personal. Osäkerhet råder när det gäller barn med språkstörning. Trygghet är en viktig faktor för att stimulera språkutveckling. Logopeden visar stor medvetenhet i behovet av samarbete med modersmålstränare och flerspråkig personal. Logopeden antar till viss del ett kategoriskt synsätt.

 • 183.
  Gisslar, Veronica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Strågefors, Minna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utvärdering av ett medarbetarprogram på Helsingborgs lasarett 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen utvärderar ett medarbetarprogram för undersköterskor på Helsingborgs lasarett. Syftet med undersökningen är att utifrån medarbetarprogrammets mål undersöka om målen har uppfyllts. De förankras även i teorier om lärande. I undersökningen har det även utformats en frågeställning. Målet med medarbetarprogrammet var att lyfta fram gruppen undersköterskor och programmet hade temat personlig utveckling

  Uppsatsen bygger på kvalitativ metod och datainsamlingstekniken är intervjuer. Undersökningen tar reda på deltagarnas uppfattning om medarbetarprogrammet och bygger på intervjuer med tio av deltagarna. För ett bredare perspektiv har vi även intervjuat deltagarnas områdeschefer som är sju stycken.

  Resultatet av undersökningen visar att majoriteten av deltagarna upplever en personlig utveckling. Detta medför förutsättningar för organisationen att vara lärande och att utvecklas.

  Medarbetarprogrammet har varit en lyckad satsning för organisationen och ska framöver genomföras på en annan yrkesgrupp inom organisationen. Till slutsatserna hör att målet att lyfta fram gruppen undersköterskor uppfylldes i och med att deltagarna i medarbetarprogrammet uttryckte den positiva känslan av att ha blivit utvalda. Deltagarna menar att de har upplevt personlig utveckling och flera undersköterskor har känt sig starkare och kan säga ifrån bättre idag. Organisationen har även skapat förutsättningar för ett utbyte mellan avdelningarna och därigenom större samhörighet och informationsutbyte dem emellan.

 • 184.
  Granmur, Robert
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Moralen - Socialt eller individuellt konstruerad? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi bär alla på någon form av moralisk grundsyn, vare sig vi vill det eller ej. Men hur får vi dessa värderingar egentligen? Jag försöker i denna uppsats att hitta någon slags ledtråd till hur det egentligen är, om moralen kommer ifrån människan själv som individ eller ifrån den sociala kontexten. Med hjälp av några författare, både ifrån vetenskaplig och från mer filosofisk bakgrund, plockar jag fram båda synpunkterna på hur det förhåller sig. Därefter har jag använt mig av fyra stycken intervjuer för att få fram en mer personlig bild av vad moral kan tänkas vara för något. Med hjälp av detta material diskuterar jag vad moral är, och kommer sedan fram till en slutsats som pekar på att moralen är till för att vi ska kunna leva tillsammans i samhället.

 • 185.
  Gullwi, Johanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Therese
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Frågeställningen för uppsatsen tog sin utgångspunkt i ohälsan i arbetslivet vilket är ett viktigt och omdebatterat område. Syftet med uppsatsen var dock inte att lägga fokus på det sjuka utan att försöka hitta exempel på en arbetsplats som anser sig ha ett gott arbetsklimat. Ett gott arbetsklimat definierades i uppsatsen som: upplevelser av trivsel, möjlighet till utveckling samt en god hälsa. Utifrån fallstudien som metod genomfördes en studie på en sjukvårdsavdelning där teamarbete använts för att skapa ett gott arbetsklimat. Det genomfördes åtta intervjuer och utöver det har även styrdokument legat till grund för uppsatsen. Resultaten visar att större delen av respondenterna upplever ett godare arbetsklimat idag jämfört med vad de gjort på tidigare arbetsplatser. Det ökade stödet från kollegor som teamarbetet medfört, har visat sig vara av stor betydelse för personalens trivsel.

 • 186.
  Gustafson, Johan
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Daniel
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rosell Nilsson, Mikael
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Gröna Barn - En undersökning i Malmö om barn och ungdomar och deras vanor att äta frukt och grönsaker 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka barn och ungdomar i 11 och 15 års ålder och när det gäller deras konsumtionsfrekvens, igenkännande, erfarenhet av och attityd till frukt och grönsaker. Urvalet grundar sig på tre utvalda stadsdelar i Malmö. Kriterierna för urvalsprocessen av de tre stadsdelarna i Malmö baserades på skillnaden i den disponibla inkomsten för hushållen i de tre stadsdelarna som är Limhamn-Bunkeflo, Hyllie och Södra Innerstaden. Sammanlagt deltog 116 barn och ungdomar i årskurs 5 och årskurs 9 i den kvantitativa studien. Studien är uppbyggd kring ett frågeformulär/enkät med frågor om frukt och grönsaker. Frågeformuläret inkluderar även frågor rörande barnens självskattning gällande deras dagliga konsumtion av frukt och grönsaker. För att också få en uppfattning om barnens allmänna kunskaper om frukt och grönsaker ställdes frågor om igenkännande av allmänt förekommande frukter och grönsaker.

  Resultatet av studien visar att barnen generellt i de undersökta stadsdelarna konsumerar betydligt mindre frukt och grönsaker än vad som rekommenderas av Livsmedelsverket. Den genomsnittliga konsumtionen är 1-2 konsumtionstillfällen per dag för eleverna i de undersökta stadsdelarna. Det som skiljer stadsdelarna åt är att i Limhamn-Bunkeflo var det fler personer som åt frukt och grönsaker 2 gånger per dag. Samt att i Södra Innerstaden var det fler elever som åt frukt och grönsaker 5 gånger per dag. I Hyllie var det något färre elever som åt frukt och grönsaker 1 gång per dag än i de andra stadsdelarna. I Hyllie var det fler barn som åt grönsaker 0 gånger per dag jämfört med de andra stadsdelarna. . Resultatet visar också att igenkännandet av frukt som avokado och grönsaker som sparris och purjolök är minst identifierbara för eleverna och då främst i stadsdelarna Hyllie och Södra Innerstaden.

 • 187.
  Gustafsson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Religion till salu! En studie om försäljning av indiansk andlighet inom New Age-rörelsen 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa de problem som har uppstått då indiansk andlighet har blivit en vara som produceras och konsumeras inom New Age rörelsen. Studien har genom-förts genom att tillämpa kvalitativ textanalys på insamlat material mestadels från Internet. Det insamlade materialet består av annonser där man säljer olika former av indiansk andlig-het. Material som berör indianernas motstånd mot försäljningen av deras andlighet har också insamlats från Internet. Analysen av texterna visar att det framkommer stereotyper i annonse-ringen inom New Age, vilket blir ett problem för indianerna i form av tillskriven identitet. Det framkommer också av texterna att försäljningen av indiansk andlighet inte bara är ett problem inom New Age utan att det även finns indianer som säljer religion.

 • 188.
  Gustafsson, Caroline
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Torshall, Björn
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Skript avseende trygghet i relation till mentala representationer av anknytning och omvårdnad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom den anknytningsteoretiska forskningen har individers interna arbetsmodeller avseende anknytning i tidigare studier undersökts via mer medvetna metoder, såsom Adult Attachment Interview (AAI; George, Kaplan & Main 1984/1996). I ett försök att nå mer implicita och automatiska representationer utav anknytning och även omvårdnad rekryterades 78 deltagare i syfte att undersöka hur olika individers skript för trygghet i detta sammanhang ser ut i jämförelse med deras interna arbetsmodeller för anknytning och omvårdnad. Två mätinstrument i form utav ett experimentellt reaktionstidstest utvecklat för undersökningen samt en berättelsekompletteringsuppgift (Story Completion Task; Waters & Waters, 2006) användes. En rad jämförelser mätinstrumenten emellan visade på ett svagt negativt samband mellan de två mätmetoderna, vilket föreslogs förklaras utifrån en påverkan från en majoritet otrygga individer med upprepade avvisande anknytningserfarenheter som tenderade att idealisera sina anknytningsrelationer. Denna idealisering antogs resultera i en försiktighet gentemot anknytningsladdade stimuli.

 • 189.
  Gustafsson, Eva
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kull, Paula
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Eget företagande - förverkligande av drömmar om självständighet 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I dagens västerländska samhälle är det svårt att leva utan pengar. För den som inte har en stor förmögenhet eller väljer att leva genom samhällets trygghetsbidrag krävs en inkomst. Inkomsten kan grundas antingen på att individen säljer sin arbetskraft, anställning eller säljer produkten av sin arbetskraft, eget företagande. Syftet med studien är att förstå varför löneanställda övergår till eget företagande. Teorin beskriver hur det västerländska samhället och dess arbetsliv har växt fram, samt människan däri. Empirin samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med personer som upplevt både anställning och eget företagande. Resultatet visar att respondenterna ger uttryck för en önskan att få arbeta med något de själva önskar och upplever som viktigt, som den primära faktorn till övergången. Det har inte varit att bli företagare som varit det primära, utan e har drivits av intresse för en specifik yrkesverksamhet. Övergången till eget företagande innefattar en större ekonomisk otrygghet och att den faktiska arbetstiden i många fall blir längre. Däremot ger denna verksamhet en känsla och upplevelse av att själv få styra över sin egen tid.

 • 190.
  Gustafsson, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Wedelin, Anna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Handikappmedvetenhet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen bygger i första hand på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer av sex elever från en gymnasiesärskola. Syfte med intervjustudien är att ge läsaren en fördjupad insikt i hur ungdomar med lindrig utvecklingsstörning ser på sig själva, sitt funktionshinder och orsaken till varför de går på en gymnasiesärskola. Uppsatsen presenterar också en enkätundersökning med samtliga elever på samma gymnasiesärskola, vilken belyser frågan om tidigare skolgång i särskoleklass eller integrerad skolform påverkat ungdomarnas medvetenhet om att de har ett funktionshinder. Intervjustudien har resulterat i en djupare insikt i variationen av hur ungdomar med lindrig utvecklingsstörning kan benämna sina svårigheter. Enkätstudiens resultat är inte entydigt, men kan tolkas som att de ungdomar som gått i särskoleklass är lite mer medvetna om sitt funktionshinder än de som gått i integrerad skolform.

 • 191.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Learning study i ämnet svenska2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 141-150Chapter in book (Other academic)
 • 192.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärarfortbildning i klassrummet: Learning Study som fortbildning2005In: Forskningsarbete pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / [ed] Erixon, Per-Olof, Umeå: Umeå universitet , 2005, p. 58-79Chapter in book (Other academic)
 • 193.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Olika närhet till naturen: en beskrivning av I Ur och Skur-förskolor med olika närhet till naturen1996Report (Other academic)
 • 194.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Variation theory as a tool for planning ana analysis of literacy lessons in Swedish education: teachers' development during an in-service training2005Conference paper (Refereed)
 • 195.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Design experiment, lesson study och learning study2006In: Holmqvist, Mona (red). Lärande i skolan: learning study som skolutvecklingsmodell, Lund: Studentlitteratur , 2006, p. 29-50Chapter in book (Other academic)
 • 196.
  Gustavsson, Lisbeth
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nilsson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Elevers olikheter som resurs2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats handlar om hur elevers olikheter kan vara en resurs i skolan. Vårt syfte är att undersöka elever i årskurs 3 och deras lärares syn på olikheter, mångfald och hur elevers olikheter enligt lärarna kan framstå som resurser. Vi ville veta om eleverna var medvetna om sina resurser, vilka resurserna är och på vilket sätt resurserna kan utveckla eleverna individuellt och i gruppen? Vi ville också ta reda på om elevernas lärare var medvetna om elevernas resurser och hur de använde sig av resurserna i undervisningen. Vi ville fokusera på praktiska, sociala och teoretiska resurser. De slutsatser vi har kunnat dra är att eleverna ser sig själva och sina kamrater som resurser genom att de kan hjälpa och bli hjälpta av varandra. Eleverna föredrar att arbeta parvis. Elevers olikheter gör att lärarna måste variera sin undervisning för att alla ska komma till sin rätt. De är medvetna om elevernas olika inlärningsstilar. De tycker att elevernas resurser utnyttjas när eleverna arbetar tillsammans.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning när det gäller integrering, segregering, avvikelse och normalitet.

 • 197.
  Gustavsson, Lola
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Könsskillnader i brott och anknytning 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att studera skillnader mellan pojkar och flickors anknytning till signifikanta andra i relation till okonventionellt beteende, utifrån Hirschis kontrollteori (1969). Anknytningen utvecklas tidigt i livet och styrs av hur stor känslighet inför andras ogillande individen har. Den formas av föräldrars tillrättavisning, kommunikation och övervakning av barnet. Okonventionellt beteende innefattar i denna undersökning ett sammanslaget mått på våldsbrott, egendomsbrott, stöldbrott, skadegörelse och drogrelaterat beteende men även skolk, mobbing och rökning. Samplet består av 407 flickor och 440 pojkar mellan 15-16 år. Resultaten visar att pojkar rapporterar en högre grad av okonventionellt beteende än flickor, samtidigt som det inte finns någon signifikant skillnad i anknytning till förälder mellan könen. Anknytning till föräldrar verkar vara generell över kön, men kanske kan teorin kompletteras med hänsyn till könsspecifika faktorer som formar individen för att bättre förklara könsskillnaderna i brottsfrekvens.

 • 198.
  Hagman, Lena-Pia
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  "Känn-dig-för"-kurs nr 1: en utvärdering inom ramen för SAMBRUK-projektet i Kristianstads län 1991-19921992Report (Other academic)
 • 199.
  Hallberg, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Varför just teater och drama? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att få vetskap om varför elever väljer att gå teater- och dramainriktningen på det estetiska programmet på gymnasieskolan. Jag har genom min litteraturstudie dragit slutsatserna att teater och drama är ett bra verktyg för att nå personlig utveckling, tillit och trygghet hos individen och i gruppen, social kompetens, kommunikativ förmåga samt kognitiv kompetens hos individer. Drama används som redskap för utveckling av individens inre egenskaper och för gruppens välmående samt som ett förberedande steg till teater. Studien är en fallstudie där jag intervjuat tio elever som går den teater- och dramapedagogiska inriktningen på det estetiska programmet. Resultatet av min studie visar att motiven till varför elever väljer att gå denna utbildning kan delas in i tre inriktningar av anledningar och skäl. En av anledningarna visade sig vara att det var roligt. Teatern i sig själv samt personlig utveckling uppvisade sig vara de andra motiven. Genom att analysera den betydelse eleverna gav ordet ”roligt” gick det att urskilja tre olika innebörder; vilka är erfarenhetsmässigt, intressemässigt samt kombinationsmöjligheten med den teoretiska delen av utbildningen.

 • 200.
  Hansen, Karolina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Åkesson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ungdomars sociala konstruktion av arbetslivet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens gymnasieungdomar – morgondagens arbetskraft. Den tesen har varit grundläggande i vårt uppsatsarbete. I vår egen framtida yrkesroll som personalvetare kommer vi att möta morgondagens arbetskraft och därför är det intressant att göra en studie om ungdomars sociala konstruktion av arbetslivet. Syftet är att beskriva och resonera kring de konstruktionsprocesser som ligger bakom ungdomars bilder av arbetslivet. Metodvalet föll på att utföra en kvalitativ studie för att kunna göra en induktiv, tolkande och konstruktionistisk studie av de interaktionsprocesser som pågår mellan ungdomar och deras omgivning där det går att visa på att verkligheten skapas i den interaktion som sker mellan individer och inom individen. För att kunna utföra studien och resonera kring konstruktionsprocesserna lästes tidigare undersökningar inom ungdomsforskning och elva semistrukturerade intervjuer genomfördes. Därefter genomfördes en diskursanalys av materialet. Eftersom studien är beskrivande blir den bara gällande för situationen som studerats och det går inte att dra några generella slutsatser om ungdomars interaktion om arbetslivet. Resultatet var att familjen, främst föräldrarna, och kompisarna har störst betydelse som signifikanta andra för ungdomarna i studien. Detta sattes sedan i relation till tidigare forskning och teori. Intressant vore att göra en vidare undersökning om varför medias roll är liten, har media spelat ut sin roll?

1234567 151 - 200 of 556
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf