hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Marton, Ference
  University of Gothenburg, Learning and teaching unit.
  Teachers' understanding and use of a learning theory2010In: Active citizenship: abstracts, Malmö: Nordic Educational Research Association (NERA) , 2010, p. 57-58Conference paper (Other academic)
 • 152.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Learning study: potential way to study teachers' development in professional skills2008Conference paper (Refereed)
 • 153.
  Gärdsborn, Martina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Gustafsson, Sandra
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Pedagogens bemötande av barn i förskolan: ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att titta på pedagogens bemötande av barn i förskolan ur ett genusperspektiv vilket innebär att ta reda på om, när och hur skillnader görs utifrån barnets kön. Den teoretiska ansatsen har även haft det socialkonstruktivistiska perspektivet som grund där fokus ligger på att människor i samspel med varandra konstruerar samhället och innebörden av begrepp såsom könsroller, genus, femininitet och maskulinitet. Studien grundar sig på en kvalitativ ansats där både observationer och intervjuer har använts och våra forskningsfrågor har varit: På vilka sätt syns det skillnader i pedagogens bemötande av flickor och pojkar? Hur erbjuder samt uppmuntrar pedagogerna barnen olika utifrån förutbestämda könsmönster? Tyder pedagogers utsagor kring sitt bemötande av flickor och pojkar på medvetenhet? Resultatet från observationerna påvisade att pedagogerna bemötte flickor och pojkar på olika sätt främst när det kommer till tonläge, kroppsspråk, samtalets innehåll, att ställa olika krav samt genom att tillskriva barn könsroller. Resultatet från intervjuerna synliggjorde att pedagogerna till stor del var medvetna om begreppet genus samt om sitt individanpassade agerande men att där fanns en viss omedvetenhet kring sitt agerande utifrån ett genusperspektiv. För att få svar på syftet med studien utfördes först observationerna av verksamma pedagoger och därefter intervjuer för att synliggöra pedagogernas reflektion kring sitt agerande.

 • 154.
  Götulf, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Larsson, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Spindeln i nätet: En studie om specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att bidra med kunskap om och synliggöra specialpedagogens specifika kompetens i arbetet med extra anpassningar. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftet utifrån en forskningsfråga som berör hur specialpedagogens specifika kompetens framträder i arbetet med extra anpassningar i och utanför klassrummet. En kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använde, totalt intervjuades fem specialpedagoger verksamma i grundskolan F-6. Resultatet av den empiriska studien som vi gjort visar specialpedagogens specifika kompetens är komplex och handlar om att specialpedagogen måste ha kompetens att hantera många olika uppgifter och då på olika sätt och i olika sammanhang. I och utanför klassrummet, verkar specialpedagogen som spindeln i nätet i arbetet med extra anpassningar dock skiljer sig rollen åt beroende på hur specialpedagogens specifika kompetens används på de olika skolorna. Det förekommer att specialpedagogen undervisar elever både enskilt och i grupp och att hen tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel som ett led i att anpassa. Specialpedagogen arbetar även som kvalificerad samtalspartner när det gäller extra anpassningar främst genom att då vara rådgivande eller utgå ifrån en frågeställning. För att specialpedagogen ska erhålla en helhetssyn kring elevers behov av insatser har denna också en observerande och kartläggande roll i klassrummet.  Utanför klassrummet, på organisationsnivå, arbetar specialpedagogen med implementering, skapande av rutiner samt att verka för en helhetssyn. Specialpedagogen har även en del i dokumentation, uppföljning och utvärdering. Dock står inte specialpedagogen ensam i arbetet med extra anpassningar utan samarbete sker med både ledning, skolpersonal och till viss del även vårdnadshavare.

 • 155.
  Hallberg, Caroline
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Friberg Jönsson, Pernilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Johnsson, Jessica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vad får barn i förskolan göra i den fria leken?: Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. Begreppen variation, urskiljning och medvetenhet är viktiga för pedagoger att förhålla sig till i mötet med barn i förskoleåldern. Resultatet belyser vikten av pedagogers förhållningsätt, både till det pedagogiska materialet och vilka förutsättningar som skapas i den inomhusmiljön som barnen befinner sig i den fria leken. I resultatet framkommer det också att ett varierande material och pedagogernas intention med det pedagogiska materialet, har betydelse för hur inspirerande det blir för barnens fria lek. En kvantitativ enkät har styrt vårt fokusområde till hur pedagogerna uppfattar vilken plats barnen väljer i den fria leken och vad det kan bero på. En kvalitativ undersökning i form av minifokusgrupper fördjupar oss i pedagogernas uppfattning, kring det pedagogiska materialets funktioner i barnens fria lek.

 • 156.
  Hammerå, Sofie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Kördel, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Men är man liksom med där så kan leken bygga ofantligt bra broar till andra kompisar utan att vi har samma verbala språk”: Leken som verktyg för att främja trygghet för nyanlända barn i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på två mångkulturella förskolor arbetar för att skapa trygghet i leken hos nyanlända barn. För att få fram ett resultat så genomfördes en kvalitativ studie där fyra förskollärare intervjuades enskilt kring ämnet, vilket sedan transkriberades och analyserades grundligt för att få fram ett resultat. Studien utgick ifrån ett interkulturellt perspektiv då det perspektivet berör mångkulturella grupper där en handling sker bland individer med olika kulturella bakgrunder. Resultatet visade på att förskollärarna använder sig av olika metoder som närvarande pedagog, ta del av barnens hemkultur, tecken, bilder och rörelser för att främja trygghet hos nyanlända barn i leken. Förskollärarens inflytande i barns gruppkonstellationer beskrivs då det skapar trygghet hos barn även där. En närvarande förskollärare som bidrar till att barnen leker i en varierad mångfald skapar på så sätt en trygghet i en interkulturell miljö.

 • 157.
  Hegner, Susann
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Mustonen, Annika
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det flerspråkiga klassrummet: Hur läraren kan skapa en språkutvecklande undervisning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt och sociokulturellt perspektiv redogörs för lärarnas syn på språkutveckling, arbetssätt och resurser samt tillgång till forskning och fortbildning för en stöttande undervisning. Forskning visar att olika faktorer i undervisningen så som ordförrådets storlek, modersmålets användning, stöttning genom interaktion och kontexten påverkar flerspråkiga elevers språkutveckling i svenska.

  Syftet med vår undersökning är att bidra till kunskap om hur lärarna säger sig skapa en språkutvecklande undervisning med särskilt fokus på det flerspråkiga klassrummet. Empirin i denna kvalitativa forskningsstudie samlades in genom intervjuer av nio lärare och jämfördes efter analys med forskningen. Resultatet av empirin visar att ett språkutvecklande arbete är centralt i undervisningen, framförallt i det flerspråkiga klassrummet. Det som har visat sig vara framstående i undervisningen är användning av arbetssätt som bjuder in till samtal, varierande användning av språket, beaktande av elevernas olika inlärningsstilar samt användning av olika uttrycksformer. Det framgick att den mest betydelsefulle resursen är studiehandledaren som kan stötta elever både i och utanför klassrummet. Vidare har majoriteten av respondenter deltagit i fortbildningar samt tagit del av forskning som berör språkutveckling.

  Slutsatsen är att lärare skapar undervisning där visuellt stöd är ett grundläggande redskap och använder olika arbetsformer och resurser som stöttar eleverna i deras språkutveckling. Dessutom krävs en medvetenhet kring att språkutveckling och behärskandet av ett andraspråk tar tid. Modersmålets användning som resurs förespråkas tydligt av forskning. Empirin har dock visat att det inte ges utrymme i undervisning genom aktiv tillämpning av modersmålet som stöd på ett sådant sätt som forskning framhåller.

 • 158.
  Hellberg, Lina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Regnell, Cecilia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Olika uttryck för kommunikation”: förskollärares uttalanden om kommunikation i mötet med barn och föräldrar på två mångkulturella förskolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en kvalitativ studie som handlar om kommunikation på mångkulturella förskolor. Syftet med den empiriska undersökningen är att ta reda på hur förskollärare uttalar sig om den kommunikation som sker på mångkulturella förskolor. De frågeställningar studien utgår från är: På vilka olika sätt kan kommunikation komma till uttryck på en mångkulturell förskola? På vilka sätt stödjer och utvecklar pedagogerna kommunikation i en mångkulturell förskola? Insamling av materialet har skett genom semistrukturerade intervjuer vilka spelats in med diktafon och transkriberats.

  Resultatet från de intervjuer som gjorts diskuteras mot forskningsbakgrunden i vilken vi lyfter tidigare forskning inom relevanta områden för studien. Bland annat beskrivs här kommunikation, interkulturell kommunikation och förskolan som diskurs.

  Resultatet visar att pedagogens förhållningssätt och olika stöd är av stor betydelse för den kommunikation som sker på mångkulturella förskolor. Det framkommer även en medvetenhet från pedagogers sida att eventuella kommunikationssvårigheter är något som berör alla parter, även dem själva.

 • 159. Helldén, Karina
  et al.
  Nord, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - En studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv med fokus på verksamma pedagogers upplevelser2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av framgångstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att försöka förstå pedagogernas upplevelser har det sociokulturella samt det relationella perspektivet använts som teoretisk ram. Studiens litteraturöversikt belyser perspektiv på funktionsnedsättningar samt framgångsstrategier med perspektiv på lärande och utveckling. Studien är kvalitativ med inspiration av fenomenologin. Med hjälp av intervjuer ville vi få kunskap om och beskriva vad pedagoger upplever som framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resultaten av studien visar sammanfattningsvis att den fysiska lärmiljön bör vara lugn, strukturerad, att eleverna har möjlighet till egna avskärmade platser eller rum samtidigt som det gemensamma utrymmet ger möjligheter till socialt samspel. Lärmiljön bör präglas av goda relationer, delaktighet samt arbetsglädje. Arbetssättet och undervisningen bör vara anpassad utifrån varje elevs förutsättningar. Användning av scheman och bildstöd, förberedelse, hög personaltäthet och att själv tillverka läromedel som är anpassade utifrån varje elevs behov upplever pedagogerna som framgångsstrategier. Studien visar att erfarna pedagoger som är kunniga och trygga i sin profession utvecklar lärmiljöer utifrån en genomtänkt syn på lärande där de sociokulturella och relationella perspektiven är tongivande. Att stärka elevens egna förutsättningar till lärande och socialt samspel upplever pedagogerna som utmaningar då de ser elevens hela livsperspektiv som en given utgångspunkt i sitt arbete. Studien kan bidra till att synliggöra pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med aktuell elevgrupp samt att bygga upp en bank av kollektivt minne kring möjliga framgångsstrategier.

 • 160.
  Hellmer, Stefan
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Student autonomy and peer learning: an example2012In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 2, no 1, p. 51-54Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This short article presents and describes a transition from "traditional" teaching with knowledge transferred from the teacher to the students in a classroom to a peer-to-peer situation in which the students, with different support, learn from each other. The process and results are encouraging and the peer-to-peer approach will be used and developed further in economics courses.

 • 161.
  Henriksson, Cecilia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barngruppen i fokus under inskolning: en studie utifrån pedagogens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. Undersökningen har valt att titta på hur många barn som är inskrivna på avdelningen, samt hur många barn som inskolas under en period på tolv veckor. Pedagogerna fick i enkätundersökningen förhålla sig till olika påståenden som innehöll frågor om hur pedagogen upplevde barnen i barngruppen under inskolning, i förhållanden till verksamheten, pedagogen i sin pedagogiskaroll, samt kring barnens beteende. Resultatet för undersökningen redovisas i form av olika diagram som visar en sammanställning av pedagogernas enskilda svar. Teorin som ligger till grund för arbetet är anknytningsteorin som fokusera på vikten av att pedagoger har goda kunskaper om vilken nytta teorin spelar hos de yngsta barnen i deras relationsskapande. Anknytningsteorins utgångs-punkter ligger till grund när ett barn skapar en tryggrelation med en annan vuxen än föräldrarna. Vad blir det för effekter för barnen i förskolan, när deras trygga relationer sätts på prov varje gång ett nytt barn inskolas till gruppen på avdelningen. Vad säger tidigare forskning kring barngruppen, stress hos barn och pedagogens roll som anknytningsperson? Dessa aspekter kommer vara i fokus och sättas i sammanhang till undersökningens resultat. Resultatet för studien ”hur ser pedagoger förändringar på barnen i barngruppen under inskolning?” För att besvara frågeställningarna har studien tittat på tre aspekter verksamheten under inskolning, vad uppvisa barnen i barngruppen under inskolning, samt hur pedagoger upplever sig i sin pedagogiska roll under inskolning.  Resultatet visar att pedagoger använder verksamhetens miljöer och resurser i den utsträckning det går under inskolning. Pedagogerna gör även aktiva val för barnen i barngruppen under inskolning exempelvis utnyttja avdelningens alla rum för lek, delar barnen i mindre grupper m.m. Studien visar trots pedagogernas ansträngningar att barn i barngruppen uppvisar ett aggressivt eller utåtagerande beteende, ökat behov av stöttning och gör mer anspråk efter sina föräldrar, barn visar även tecken på trötthet och ledsamhet. Pedagogerna upplever sig själva inte räcka till för alla barn exempelvis i att möta deras behov av närhet m.m.     

 • 162.
  Henriksson, Rebecca
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hedlund, Matilda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Men det finns flickor som puttas och pojkar som är snälla.": En studie om förskollärares förhållningssätt till genus i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning till förskollärare har en nyfikenhet väckts hos oss själva över hur pedagoger arbetar med genus i förskolan och vilka uppfattningar som finns om genus. Vi har använt oss av intervjuer som metod och intervjuat sex legitimerade förskollärare i södra Sverige. Syftet med denna studie har varit att belysa de olika sätten att förhålla sig till genus i förskolan då samma styrdokument gäller i alla förskolor. Läroplanen ger dock tolkningsutrymme för hur arbetet skall gå till, vilket gör att det arbetas på olika sätt i förskola men varje sätt är unikt. I intervjuerna finns inga rätt eller fel utan vi har haft som mål att få förskollärarnas egna spontana tankar kring genus. Arbetets teoretiska ansats är utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv, essentionellt perspektiv och sociokulturellt perspektiv. I vårt resultat blev det tydligt att förskollärarna kopplar genus och kön som samma betydelse. Vilket vi också kunde koppla till hur de arbetar med jämställdhetsarbete i förskolan. För förskollärarna går genus och jämställdhetsarbete hand i hand i förskolans verksamhet.

 • 163.
  Hermansson, Carina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Vad används arbetstiden till?: utvärderingsrapport2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 164.
  Hermansson, Carina
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Nordblad, Birgitta
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  En lärarutbildning med tydlig yrkesinriktning2003In: Didaktisk Tidskrift, ISSN 1101-7686, Vol. 13, no 3, p. 109-117Article in journal (Other academic)
 • 165.
  Hjort, Katrin
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Den danska gymnasiereformen - mening i galenskapen?: ett diskursanalytiskt perspektiv på lärares arbete2008In: Läraren i blickpunkten: olika perspektiv på lärares liv och arbete / [ed] Aili, Carola, Blossing, Ulf, Tornberg, Ulrika, Stockholm: Lärarförbundets förlag , 2008, p. 229-250Chapter in book (Other academic)
 • 166.
  Hjort, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Kvalificerade samtal mellan handledare i ett VFU-projekt. Presentation på Nätverket ”Specialpedagogik och kvalificeradesamtal” Mälardalens högskola2010Conference paper (Other academic)
 • 167.
  Hjort, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Practitioners' voices regarding pre-school and professional dialogues with student teachers. Paper presented at the EECERA (European Early Childhood Educational Association) Conference, Birmingham 6 - 8 September, 20102010Conference paper (Other academic)
 • 168.
  Hjort, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  The discourse of the professional pre-school teacher – in a field of tension between creativity and contention. Paper presented at the OMEP European Conference Nicosia, 6-8 May, European University Cyprus2011Conference paper (Other academic)
 • 169.
  Hjort, Marie-Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Sjöberg Larsson, Carita
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Steen, Ann
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  VFU-projekt: samtalsguide: vägledning för handledningssamtal i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen2012Report (Other academic)
 • 170.
  Hjorth, Marie-Louise
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Handledares röster om förskolans verksamhet i relation till handledning av lärarstudenter2010Conference paper (Other academic)
 • 171.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att arbeta med noteringar för att få syn på vad som händer i undervisningen2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 172.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att arbeta med öppna uppgifter2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 173.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Att utveckla elevernas problemlösningsförmåga2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 174.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Det dolda spelet i klassrummet2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 175.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Förslag på problem att arbeta med2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 176.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Samband och förändring för årskurs 1-32014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 177.
  Holgersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Teachers’ awareness of student learning. Paper presented at Norsma 5, Reykjavik, October 20092009Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We report from a project aiming at stimulating primary and secondary teachers to work with open-ended activities, and using accounts-of to develop their awareness of the results of these activities. Results show that accounts-of seem to have a good potential of developing teachers’ awareness of student reasoning and thinking, i.e. giving them a better stance for following the learning of the students, and that open-ended tasks seem to have a great potential for a better inclusive mathematics teaching by not demanding special tasks or special instructions for certain students or smaller groups of students.

 • 178.
  Holgersson, Ingemar
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Ödmark, Krister
  Umeå universitet.
  Popov, Oleg
  Umeå universitet.
  Att göra noteringar och att auskultera2014Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 179.
  Holmberg, Leif
  Kristianstad University, Department of Business Administration.
  Forskare, consult eller morsa: handledares uppfattning om kvalité vid handledning av examensuppsatser2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studier  av  handledarrollen  har  visat  på  betydande  skillnader  mellan  olika handledare.   Framförallt   har   bristen   på   gemensam   teoretisk   referensram uppfattats  som  en  väsentlig  anledning  till  skillnaderna.  I  den  här  studien undersöks hur olika handledare vid en företagsekonomisk institution förstår sin arbetsuppgift dels med utgångspunkt från sina tidigare olika erfarenheter, dels med utgångspunkt från sin uppfattning av vad som de anser väsentliga aspekter på  kvalité  i  handledningssituationen. De  aspekter på  begreppet kvalité  som använts är vetenskaps-, lärande-, samhälls- och social kvalité. Resultatet visar på att de olika individuella meningsskapande processerna i huvudsak kan hänföras till två olika underförstådda referensramar som baseras på handledarens syn på den primära uppgiften att dana forskare eller konsulter. Samtidigt ser de sin egen handledarroll i samma termer d.v.s. som seniorforskare eller seniorkonsult – och ibland också i en så stödjande roll att de kan uppfattas som stormorsa.

 • 180.
  Holmquist, Per-Ola
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hjertqvist, Björn
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sociala relationer och konflikthantering2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 187-201Chapter in book (Other academic)
 • 181.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärande lär lärare2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 13-26Chapter in book (Other academic)
 • 182.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare2011Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skälen till att välja läraryrket är många. En del är i första hand intresserade av att undervisa i sitt ämne, några är mer intresserade av kontakten med barn och ungdomar och för ytterligare andra kan kombinationen av dessa delar vara orsaken till yrkesvalet. Innan man har egen erfarenhet av att arbeta som lärare är det omöjligt att till fullo veta vad läraryrket innebär, dess komplexitet och vilka frågeställningar man behöver brottas med.

  Bokens syfte är att öppna nya dimensioner för hur vi kan tänka om lärande, skola och lärarutbildning. De förgivettaganden som vi har ska utmanas och ifrågasättas för att ge plats för utveckling av ny kunskap som lärare kan vara med om att skapa i sin framtida lärargärning. För att våga tänka nytt och ifrågasätta vårt sätt att se på undervisning idag, i syfte att skapa en ännu bättre skola, krävs en förmåga att problematisera, se möjligheter och lyssna till dem som på olika sätt är verksamma i dagens skola.

  Författarna presenterar sina olika perspektiv genom att kombinera fakta och praxisnära frågeställningar inom tre områden:

  • lärande i pedagogiska miljöer

  • samverkan i pedagogiska miljöer

  • pedagogiska miljöer som samhällsinstitutioner.

  Boken är en introduktion till den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen och kan med fördel också läsas av verksamma lärare i kompetensutveckling som arbetar med att utveckla sin skolverksamhet.

 • 183.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Teachers' learning in a learning study2011In: Instructional science, ISSN 0020-4277, E-ISSN 1573-1952, Vol. 39, no 4, p. 497-511Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The point of departure in this study is the question: do teachers who develop theoretical knowledge of the variation theory change the way(s) they offer their pupils the object of learning due to the theoretical framework. The aim of the study is to describe this development, i.e. to find if and how teachers developed theoretical knowledge when planning instruction, and in what way(s) this has an impact on the pupils' learning outcome when using contrasts in the instruction. The theoretical framework is strongly content related, and by analysing the learning object's critical aspects the teachers are guided to focus on the content in this particular way. The question "what does it take to develop knowledge about the object of learning?" has to be answered by the teachers before choice of teaching method is made. The research method used is Learning Study, a fusion between lesson study and design experiment. The teachers (6) have carried out nine research lessons in three Learning Study cycles (containing three lessons each). The pupils belong to three different classes and are between 9 and 11 years old. The result shows how the teachers gradually use the variation theory when planning instruction and how the learning outcomes shown by the pupils improve. The developed theoretical insight seems to affect the teachers' ways of seeing the object of learning, such as subtle changes of how to organize the critical features of the learning object, are discerned. In every learning study cycle contrasts are used in one lesson, and in the analysis of the effect of the contrasts, the two remaining lessons are used as control groups. The results show the impact of contrasts in the pupils' learning outcomes. The need to complement a lesson study with a theoretical perspective on learning is that the teachers are then given the opportunity to make use of the theory when planning instruction individually, not only in a lesson study. There again, the Learning Study model seems to be a powerful model with which to develop teachers' understanding of the theoretical framework.

 • 184.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Generative learning2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  By contrasting critical aspects in a dimension of variation, the learning object can change form and be experienced in different ways which influence the students’ ability to learn. To investigate in which ways the contrasts affect the students’ learning outcome was the primary focus of the study, but the results also show an interesting pattern of how students’ learning outcome in short and long time perspective are affected. We have worked with learning study as a method, and the results are based on analyses of three learning studies made up of three lessons each. The results show how one pattern offers the students to look critically upon their previous knowledge and make them find new ways of seeing the object of learning. This pattern has also been found to be more powerful in preparing students for future learning, since it seems to generate new learning after the learning situation itself.

 • 185.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Wernberg, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nor to lead or to be led: praxis-oriented basic research within the field educational science and teaching2004Conference paper (Refereed)
 • 186.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Nilsson, Jan
  Hur kan lärare utveckla ett livslångt lärande?2005In: Lärande hela livet: en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle / [ed] Lindelöf, Jan, Lund: Studentlitteratur , 2005, p. 39-55Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  När vi tog på oss uppgiften att författa detta kapitel, vilket vi gjorde med glädje, började vi genast att fundera över kapitelrubrikens motsats, dvs. kan lärare undvika att utveckla ett livslångt lärande? Tanken på att lärare inte skulle utveckla ett livslångt lärande var för oss båda väldigt främmande, eftersom vi anser att lärares professionella objekt är just lärande. För utomstående framstår kanske rubrikens fråga som berättigad, med tanke på att det i det massmediala bruset finns farhågor om att skolan inte utvecklas i takt med samhället eller att det är svårt att förändra skolan, som ofta framställs som om den lever kvar i gamla mönster och vägrar förnya sig. Det finns dock ett undantag där man tycks vara enig om att skolan förändrats, och det är i så fall att lärarna i skolan inte längre har någon automatisk auktoritet (SOU1997:121; SOU1999:23).

 • 187.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Olander, Clas
  Göteborgs universitet.
  Teacher development through iterative processes – Learning Study and Design-based Research2011In: Proceedings of the 15th Biennial of the International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT), Back to the future: legacies, continuities and changes in educational policy, practice and research, Braga, University of Minho, Portugal, 4- 8 July, Minho: Centro de Investigação em Educação (CIEd), Instituto de Educação, Universidade do Minho , 2011, p. 420-427Conference paper (Refereed)
 • 188.
  Holmqvist, Mona
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Wennås Brante, Eva
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Teachers' readiness to provide generative learning2009Conference paper (Refereed)
 • 189.
  Holmqvist Olander, Mona
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Ljung-Djärf, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Learning Design (LeaD).
  Theoretical appropriation in pre-school teachers’ expressions after in-service training2013In: Creative Education, ISSN 2151-4755, E-ISSN 2151-4771, Vol. 4, no 7A2, p. 11-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this article is to describe pre-school teachers’ learning of a theoretical framework, introduced in an in-service training by describing the ways they implicitly and explicitly appropriate the theoretical framework. Methods: This paper is the second analysis from a course evaluation that aimed to develop a group of 24 pre-school teachers’ knowledge and use of learning study. The empirical material was collected after a course funded by the Swedish National Agency of Education. The participants (n = 24) were all highly experienced pre-school teachers selected by their municipal employers. The course consisted of literature studies, theoretical discussions and practical work in the form of a learning study project focusing on the teachers’ own practices. They were divided into seven groups. Each group conducted one learning study. After the course, the pre-school teachers answered an evaluation and one of the questions analyzed here was: “Has your understanding of childrens learning developed during the course and, if so, in what way?” The answers were analyzed to show whether and how the theoretical framework was appropriated and expressed in their practice. Results: The result shows that all teachers understood the meaning of the concept of“variation” in the theoretical framework to mean variation of aspects of the content instead of variation of methods. Half of the teachers (n = 12) also used the concepts of variation theory properly, even if the question did not require them to do so. In total, 12 out of 24 participants used the concepts from the theoretical framework, namely: object of learning, critical aspects, variation, simultaneity and discernment.

 • 190.
  Holmén, Mats
  et al.
  Ekopiloterna, Sölvesborg.
  Åström, Johan
  Ekopiloterna, Sölvesborg.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Ekopiloterna i Sölvesborg: ett försök att utforska vilken pedagogik och lärarroll som är möjlig i gymnasieskolan2001In: Forskningen i skolan, skolan i forskningen: ett möte på lika villkor : dokumentation från forskningssymposium i Malmö 25 januari 2001 / [ed] Andræ Thelin, Annika, Stockholm: Statens skolverket , 2001, p. 26-Conference paper (Other academic)
 • 191.
  Hulst, Åsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tell, Camilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Språkets makt i förskolan: En litteraturstudie med fokus på pedagogers användning av språket som maktinstrument.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En litteraturstudie som analyserar och studerar artiklar, avhandlingar och antologier. Syftet är att undersöka vilken makt pedagoger har i användandet av språket i mötet med barnen, med fokus på vilken makt som synliggörs och hur den upprätthålls genom språket av pedagogerna i förskolans verksamhet. Studien belyser den omedvetna makt som vägleder individen i sättet att tänka mot ett bestämt mål och som utgör osynliga ramar för hur samhället fungerar.

  En diskursiv ansats antas för att sammanfatta befintlig forskning där empirin analyseras för att kunna förstå problemområdet. Teoretisk utgångspunkt är Foucaults maktteori och det postmodernistiska synsättet vilka båda synliggör förgivettagna mönster.

  Resultatet visar att pedagogers oreflekterade språkliga handlingar utgår från förgivettaganden och historiska arv och används i mötet tillsammans med barnen på förskolan. Detta kan leda till maktutövning då omedvetna normer och värden kan förstås som ”sanningar” vilka överförs till barnen. 

 • 192. Husar, Silvia
  et al.
  Stenqvist, Helena
  Varför är det så många elever som inte uppnår målen i matematik i årskurs 3?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete fokuseras på sambanden i matematikundervisningen och varför många elever inte uppnår målen i matematik. Vi har valt den kvalitativa intervjun och vi har intervjuat tre lärare och två av deras elever. Syftet med detta har varit att dels få en inblick i hur undervisningen ser ut i skolorna och dels hur eleverna upplever ämnet. Vår problemprecisering belyser vad som är viktig att tänka på vid undervisningen i matematik. I litteraturgenomgången belyses olika delar i undervisningen såsom språkets betydelse, motivation, lärarens profession, individualiseringen samt arbetet med matematikboken. I analysen framkommer att samtliga lärare utgår från boken i undervisningen och att eleverna har förståelse för de fyra olika räknesätten. Eleverna visade dock att de hade svårt att koppla matematiken till vardagen vilket vi har lyft i vår diskussion.

 • 193. Hägglund, Sven-olof
  et al.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Centrum för kompetensutveckling.
  Från PEEL till PLAN: en strategi för utveckling av lärares och elevers aktiva lärande under eget ansvar1996Report (Other academic)
 • 194.
  Håkansson, Anita
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Grounded theory: en empirinära metod för forskning i pedagogiskt arbete2005In: Forskningsarbete pågår: Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / [ed] Erixon, Per-Olof, Umeå: Umeå universitet , 2005, p. 147-158Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Håkansson, Jan
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares yrkesutveckling genom PLAN1998Report (Other academic)
 • 196.
  Håkansson, Jan
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Madsén, Torsten
  Kristianstad University, Centrum för kompetensutveckling.
  PLAN - lärares yrkesutveckling i teori och praktik1999Report (Other academic)
 • 197.
  Hörnquist, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hagström, Johanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Undervisning i förskolan: en kvalitativ studie om pedagogers uppfattning av undervisningsbegreppet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar

  undervisningsbegreppet. Via våra frågeställningar vill vi vidare ta reda på hur pedagogerna

  uppfattar undervisningsbegreppet i förhållande till sitt uppdrag formulerat i läroplanen och

  hur de tillämpas i den pedagogiska verksamheten. Vi har valt att genomföra en kvalitativ

  forskning med en fenomenografisk ansats då den gör det möjligt för oss att ta del av en

  variation olika uppfattningar. Utifrån ett kvalitativt frågeformulär kommer vi att samla in svar

  i textform som vi sedan analyserar och tolkar för att kunna urskilja en variation i resultatet.

  Vårt forskningsämne kommer att placeras in i ett redan existerande forskningsfält och centralt

  för vårt valda ämne är begrepp som samspel och kommunikation och därför tar vi fäste i

  utvecklingspedagogiken och Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De båda perspektiven

  beskriver olika aspekter av utveckling och lärande, vilka är centrala i diskussionen kring

  undervisningbegreppet. Resultatet visar att pedagogerna uppfattar undervisning som

  målstyrda processer där pedagoger och barn i samspel utvecklar ny kunskap. Vi kan dock

  urskilja en variation i det faktiska användandet av begreppet då en grupp pedagoger medvetet

  väljer att inte använda sig av eller tala om det. Vår slutsats är att det sker undervisning i

  förskolan trots att pedagoger väljer att inte ge uttryck och utrymme för begreppet.

 • 198.
  Hörnquist, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hagström, Johanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Undervisning i förskolan: en kvalitativ studie om pedagogers uppfattning av undervisningsbegreppet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar undervisningsbegreppet. Via våra frågeställningar vill vi vidare ta reda på hur pedagogerna uppfattar undervisningsbegreppet i förhållande till sitt uppdrag formulerat i läroplanen och hur de tillämpas i den pedagogiska verksamheten.

  Vi har valt att genomföra en kvalitativ forskning med en fenomenografisk ansats då den gör det möjligt för oss att ta del av en variation olika uppfattningar. Utifrån ett kvalitativt frågeformulär kommer vi att samla in svar i textform som vi sedan analyserar och tolkar för att kunna urskilja en variation i resultatet. Vårt forskningsämne kommer att placeras in i ett redan existerande forskningsfält och centralt för vårt valda ämne är begrepp som samspel och kommunikation och därför tar vi fäste i utvecklingspedagogiken och Vygotskijs sociokulturella perspektiv. De båda perspektiven beskriver olika aspekter av utveckling och lärande, vilka är centrala i diskussionen kring undervisningbegreppet.

  Resultatet visar att pedagogerna uppfattar undervisning som målstyrda processer där pedagoger och barn i samspel utvecklar ny kunskap. Vi kan dock urskilja en variation i det faktiska användandet av begreppet då en grupp pedagoger medvetet väljer att inte använda sig av eller tala om det. Vår slutsats är att det sker undervisning i förskolan trots att pedagoger väljer att inte ge uttryck och utrymme för begreppet.

 • 199.
  Ilic, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En kvalitativ studie: om inskolning utifrån förskollärarens perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans nya läroplan som träder i kraft första juli 2019 så står det att varje barn tillsammans med sina föräldrar ska få en god introduktion i förskolan (SKOLFS, 2018). Studiens syfte var att bidra med ökad kunskap om inskolning av yngre barn på förskolan sett ur en förskollärares perspektiv och hur de upplevde att inskolningsprocessen gick till på deras avdelning. I syftet ingår även att undersöka hur studiens resultat kan påverka barnet både positivt och negativt. Metoden som användes i datainsamlingen var den kvalitativa intervjun där intervjuer ägde rum med fyra förskollärare. Materialet har tolkats och analyserats utifrån det relationella perspektivet. I studiens resultat belyses vikten av att skapa en trygg relation till föräldrar och barn vid inskolningen. Det som framkom var även att barnets första kontakt med förskolan är viktigt, men även att kunna se efter barnets behov. Avslutningsvis var föräldrasamverkan även en viktig faktor för att inskolningen ska ske på ett gott sätt och för att den fortsatta relationen till föräldrar och barn ska bibehålla sig resten av barnets tid på förskolan.

 • 200.
  Ingelf, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Wallberg, Johanna
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Det utvidgade klassrummet: Kan utomhusundervisning bidra till att elever i årskurs tre får en bättre förståelse och mer kunskap av enklare matematiska begrepp i jämförelse med undervisning inomhus?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Matematik är ett av skolans kärnämnen och en mycket viktig del av barns utbildning. Hur undervisning av det här ämnet och all annan undervisning ska utformas har varit och är under ständig omprövning. Att flytta ut undervisningen utomhus finns det många positiva röster för, men ger det verkligen ett bättre läranderesultat än om undervisning sker inomhus?

   

  Vår undersökning är av jämförande karaktär och utgår från ett elevperspektiv och som är enligt vår uppfattning unik i Sverige. Vi har testat hur mycket två elevgrupper som tillsammans är 30 stycken elever och går i årskurs tre, lärt sig under utomhus- respektive inomhuslektioner. Vårt resultat visar tvärtemot våra förväntningar att eleverna i de båda oberoende elevgrupperna lärde sig det utvalda lärandeobjektet bättre inomhus än utomhus. Vi vill inte förringa vår egen undersökning då avsikten fanns att spegla skolans verklighet, men studiens största svaghet är att eleverna som medverkade var vad vi vill kalla inomhusbarn, det vill säga att de inte var vana vid utomhusmiljön.

   

  Ämnesord: Matematik, utomhusmatematik, utomhuspedagogik, årskurs tre.

1234567 151 - 200 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf