hkr.sePublications
Change search
Refine search result
229230231232233234235 11551 - 11600 of 12424
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 11551.
  Tuvesson, Clara
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Lu, Kwok
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  The dramaturgy of the audit process: challenges in the social interaction between the auditor and client2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Audit is a bilateral task where the auditors are required to socially interact with their clients during the audit process. The auditor and client may encounter different expectations that could lead to challenges in their social interaction. Thus, the purpose of this study is to explore the challenges in the social interaction between the auditor and client during the audit process. Prior literature has applied versions of agency that are implicitly based on classic contract law and virtually ignored clients as a research object. The original value of this study lies in the adoption of the dramaturgical analysis into the context of audit. This study employs a qualitative research method. Semi-structured interviews were conducted with seven real auditor-client dyads in Scania, Sweden. The findings suggest that clients are fixated on the price tag of an audit and do not consider the person delivering the audit service. This puts the auditor and client at risk as the findings suggest that the social interaction is important whereby a similarity attraction in sociodemographic space facilities the social interaction. Asset evaluations can create challenges in the social interaction which are solved with residual control stemming from ownership as well as social status. The seven auditor-client dyads in this study deals with their own unique challenges that resulted in seven prototypes. This study fills in a gap in the literature by interviewing and analyzing the auditors’ respective client expectations on one another. To fulfil each other’s diverse expectations, both must embody different roles.

 • 11552.
  Tuvesson, Marcus
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Carlsson, Daniel
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Småföretagarens val av ekonomisk rådgivning: en jämförande studie mellan tillväxt- och levebrödsföretagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Småföretagare har ofta begränsade resurser för att kunna täcka alla arbetsuppgifter inom företaget. Kunskaperna inom den ekonomiska förvaltningen är ofta bristfällig på grund av att lagar, regler och förordningar är i ständig utveckling. Småföretagarna identifierar för hur man ska komplettera den bristande kunskapen. De uppstår således ett viktigt val, där en ekonomisk rådgivare som matchar företagets ambitioner ska väljas. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur småföretagaren resonerar vid val av ekonomisk rådgivning genom att belysa beslutsprocessen samt vilka bedömningskriterier småföretagaren utgår ifrån för att minska informationsasymmetrin och hur dessa värderas. Vidare kommer studien att undersöka om resonemangen varierar beroende på om det är en levebrödsföretagare eller en småföretagare med tillväxtambitioner. Studien har utgått från ett abduktivt tillvägagångssätt, där beslutsteorier i form av rationalitet fungerat som inspirationskälla för att hitta mönster kopplat till småföretagares beslutsprocess. Detta har kompletterats med ett djupgående fokus på vilka bedömningskriterier som avgör valet av ekonomisk rådgivare. För att kunna få en förståelse för detta, har studien utgått från kvalitativ metod baserat på semistrukturerade intervjuer. I och med att studien är av jämförande karaktär, har fyra intervjuer inom vardera klassificeringen av småföretagare genomförts. Studien visar hur småföretagare tenderar att utgå från olika sorter av rationalitet kopplat till olika bedömningskriterier. Småföretagarens egna preferenser styr vilken sorts rationalitet som utnyttjas vid valet av ekonomisk rådgivare. Den gemensamma nämnare hos småföretagarna är att de uppvisar en förtroenderationalitet vid valet av ekonomisk rådgivning. Det har även visat sig att familjeförhållandet för den ekonomiska rådgivaren kan påverka valet för småföretagaren.

 • 11553.
  Tuvesson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Nilsson, Susanne
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Datorn som redskap i elevers tidiga läs- och skrivinlärning En undersökning om hur pedagoger resonerar kring IKT och samspelets betydelse vid elevers textskapande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur ett antal pedagoger på olika Tragetoninspirerade skolor resonerar kring sitt arbetssätt vid datorn i elevernas skriv- och läsinlärning samt hur pedagogerna värderar samarbetet som metod vid elevers textproduktion. Undersökningen bygger på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer. Frågorna har berört datorn i undervisningen, samspelets betydelse vid datorn, skrivundervisning vid datorn respektive handskrivning, pedagogernas upplevelser kring elevernas skriv- och läsfärdigheter samt pedagogernas roll i undervisningen. Av resultatet framgår det att pedagogerna ser positivt på metoden, Skriva sig till läsning. Det finns flera fördelar med datorn i elevernas skriv- och läsinlärning, exempelvis kan eleverna koncentrera sig mer på innehållet och språket i berättelserna än att forma bokstäver för hand. Det framgår att eleverna även använder pennan som skrivverktyg i undervisningen. Ett annat resultat är att pedagogerna nyttjar elevsamarbetet i undervisningen men att de värderar det olika. Slutligen visar resultatet att pedagogerna är enade i sin uppfattning om vilken roll de har i skriv- och läsundervisningen.

 • 11554.
  Tuweson, Therése
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Skottén, Emelie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med självskadebeteende2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: One of today's problems is that health professionals in meeting with parents of children with self-harm, has a lack of understanding of their experiences. Parents' experiences are important for healthcare professionals to know about in order to provide good care without being judgmental. Objective: The objective was to describe parents' experiences of having a child with self-harm. Method: The study was done as a literature study based on seven qualitative articles. Results: The literature study revealed four main categories: The parents felt helpless, the parents directed their anger against the child, the parents felt it was their fault and the parents experienced a lack of help. They also found that many parents experienced a lack of help from health care. They did not know where help was to look or where to turn for support. Parents think they are more able to deal with life if they received help from health care. Discussion: The lack of parental experiences of care may be due to misallocation of resources. Had more funding priority in the care of relatives, was perhaps shortened the duration of treatment for the child. The parents had also felt more meaningful and involved in treatment. They found that parents' reactions are similar to those encountered in a crisis. Shock phase, reaction phase, processing phase and reorientation phase is the part that occurs in a crisis. Conclusion: The family perspective is important to remember when professionals encounter a child with self-harm and their relatives. The nurse should have knowledge of other agencies that can provide support to patients and families in a crisis if they do not have expertise in the area. Research would be desirable with focus on how the medical staff can provide better care to the parents.

 • 11555.
  Tykesson, Anders
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Uusivirta, Nina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Widell, Jenny
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Samma eller likartad verksamhet: ordalydelsens nya skatterättsliga tolkning2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 1991 förändrades läget för Sveriges fåmansföretag i samband med att en ny skattereform infördes. Reformen medförde förmånligare beskattning på utdelning och kapitalvinst för fåmansföretagsägare med kvalificerade aktier. Samtidigt infördes även de så kallade 3:12-reglerna för att förhindra fåmansföretagsägare, med kvalificerade aktier, från att omvandla faktisk arbetsinkomst till kapitalinkomst. I inkomstskattelagens 57 kap 4§ anges förutsättningarna för när en aktie ska anses vara kvalificerad. Enligt denna paragraf anses aktierna i ett fåmansföretag bland annat kvalificerade om ägaren eller någon närstående, under de senaste fem åren, varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver ”samma eller likartad verksamhet”.

   3:12-reglerna har vid ett flertal tillfällen förändrats genom åren och två av de mer väsentliga förändringarna genomfördes år 1995 samt 1996 och berörde begreppet ”samma eller likartad verksamhet”. Efter dessa förändringar var den allmänna uppfattningen att fåmansföretagsreglerna kunde kringgås genom att flytta verksamheten mellan olika bolag i syfte att lägga det överlåtande bolaget vilande i fem år. Detta för att därefter avyttra aktierna till förmånligare beskattning. Under det senaste året har dock detta förfarande blivit allt mer oklart då fem nya förhandsbesked tagit upp frågan om vad som faktiskt räknas som ”samma eller likartad verksamhet”.

   Syftet med uppsatsen är att utifrån begreppet ”samma eller likartad verksamhet” undersöka i vilka situationer aktier i fåmansföretag smittas och blir kvalificerade. Detta har undersökts genom jämförelse av begreppets tolkning i äldre och nyare praxis. Studien visar att det troligtvis inte längre är möjligt att flytta verksamheten mellan olika bolag för att kringgå beskattning enligt 3:12-reglerna. Denna nya tolkning innebär att de bolag som tidigare ansetts botade från 3:12-reglerna efter fem år nu verkar inneha kvalificerade aktier även efter att karenstiden löpt ut. Att tolkningen av begreppet ”samma eller likartad verksamhet” förändrats kanske inte är så förvånansvärt då reglernas ursprungliga syfte var att komma åt situationer som bildats för att kringgå fåmansföretagsbeskattningen.

 • 11556.
  Tyrberg, Barbro E
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sex och samlevnad i ämnet naturkunskap: samtal i en lärargrupp kring nytt innehåll i ämnesplanen2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Höstens 2011 övergick svensk gymnasieskola till ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Lgy 11) och i samband med detta lyftes sex- och samlevnads-undervisning in i flera ämnen, bland annat i naturkunskap. Eftersom sex och samlevnad i alla tidigare läroplaner legat utanför ämnena uppkom en unik situation när området skulle implementeras.

  Syftet med denna studie har varit att få en bild av hur detta nypålagda uppdrag kunde lösas.

  Empirin i studien utgörs av transkriberade samtal förda under seminarier i ett arbetslag med naturkunskapslärare som läste en fortbildningskurs i sex- och samlevnadsundervisning.

  Studiens bakgrund ger en historisk resumé över sex- och samlevnadsundervisning i Sverige med gymnasiefokus och har ett lärarperspektiv. Kapitlet ger inblick i frågor som rör undervisningens komplexitet där personliga gränser, jämställdhet, elevperspektiv, hälsofrämjande perspektiv och alla elevers delaktighet är centrala.

  Det insamlade materialet har behandlats med en diskursanalytiskt inspirerad metod.

  Av resultatet framgår att lärargruppens funderingar ligger i linje med en hel del av litteraturen, men en markant skillnad framträder. Dikotomin mellan risk och bejakande, som belyses i flera texter, är inte tydligt framgående i samtalen. Istället binds samtalen om undervisning samman av lärarnas omtanke om eleverna. I omtanken ryms flera aspekter av elevernas liv och leverne, men utan litteraturens motsättningar.

  När de diskursliknande sammanhangen skola samt hälso- och sjukvård ställs i relation till varandra framgår, av lärares och skolsköterskas resonemang, att det förutsätts finnas en större tilltro till hälso- och sjukvårdens fysiologiska kunskaper, oavsett faktiska förhållandena.

 • 11557.
  Täckström, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Johansson, Annette
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Björkegren Lundholm, Anne
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Relations in palliative care2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Background: Relation means the relationship between two parts. By creating a good relation between nurse and patient you can conduce a better caring. Aim: The aim of the study was to illustrate the relation within palliative care from nurse- patient perspective. Method: The study is a literature review where ten articles were analysed with qualitative content analysis. Results: The findings showed that knowledge, communication, continuity, silence and availability were the most important thing for the nurse in the relationship. Energy, regular contacts, having time and the nurse being able to listen was most important for the patient. In the encounter between the nurse and patient, communication is fundamental for understanding in the conversation where the patient tried to find information about treatment, medicament and the illness. The most valuable was being able to talk about feelings. You must get to know the patient as the person he is to be able to know his interests and what he considers important. Continuity is a prerequisite to make the patient feel safe and secure. Conclusion: Being able to pay attention to unspoken needs and understanding why the patient reacts the way he does is a proof that knowledge has appeared.

  Keywords: Relationship, relation nurse – patient, communication, palliative care.

 • 11558.
  Tågerud, Ingrid
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  "Dom ser mig som en idiot": Elevers tankar om ogiltig frånvaro och skolsituationen på högstadiet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie är att utreda vilka faktorer som leder till ogiltig frånvaro för elever på högstadiet. Jag vill undersöka vilka förändringar skolan behöver göra för att möta elevernas behov och vad rollen som specialpedagog innebär i detta förändringsarbete. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning när det gäller elevers skolfrånvaro, skolans organisation och arbetssätt samt elevers självkänsla och motivation. Till grund för det metodiska arbetet i min studie ligger aktionsforskningen. Med hjälp av strukturerade enkäter, observationer med registreringsschema och halvstrukturerade intervjuer vill jag ta del av elevernas syn på sin skolsituation. Eleverna i min studie efterlyser tydliga lärare som kan hålla ordning i klassrummet. De vill ha lärare som lyssnar på dem och förstår att de har svårigheter. Att ständigt misslyckas tär på självkänslan, därför är det oerhört betydelsefullt med positiv feedback. Det är viktigt att lärarna visar eleverna att de har förväntningar på dem, bemöter dem med respekt och utgår från varje elevs egen kunskapsnivå. Skolans uppgift är att anpassa arbetssättet så att eleverna får en känsla av sammanhang och känner lust att lära.  Specialpedagogen har en viktig roll när det gäller att förstå vad i lärandemiljön som gör skolsituationen problematisk för eleverna. För lärarnas del kan specialpedagogen bidra med handledning som ger möjlighet till reflektion och pedagogiska diskussioner gällande yrkesrollen. I samverkan med skolledningen och elevhälsoteamet kan specialpedagogen organisera och utveckla lärandemiljön.   Sammanfattningsvis pekar resultaten av min undersökning på att elevens totala livssituation påverkar skolgången. Ogiltig frånvaro på högstadiet är en komplex fråga som inte alltid skolan själv kan komma tillrätta med. Det krävs ett nära samarbete mellan skolledningen och elevhälsoteamet, mellan hemmet och skolan, och ibland även med socialtjänsten. 

 • 11559.
  Törnberg, Michael
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Eric, Karlsson
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Mobilapplikationer som hjälpmedel i underhållsindustrin: med fokusering på arbetsorderhantering2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis paper discusses the results of a survey which was conducted to investigate the potential usefulness of mobile apps in the maintenance department at Perstorp Specialty Chemicals AB. The paper contains four sections, a theory section, a method section , a section that explains the functionality of the app, and finally a results section where the results and conclusions of the survey are discussed. The theory section explains and discusses relevant terminology used in the computer science field and in the maintenance industry. The theoretical model used in this paper is also discussed. The methods section gives a stepwise description of the project and a description of platform and software used. In addition, the calculation models and survey techniques utilized are presented. The app section gives a thorough description of the app and its functions. Finally, results, conclusions and suggestions for future work are presented.

 • 11560.
  Törnquist, Agneta
  et al.
  The Swedish Institute for Health Sciences, Lund University.
  Andersson, Magdalena
  The Swedish Institute for Health Sciences, Lund University.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsplattformen Hälsa i samverkan.
  In search of legitimacy – registered nurses’ experience of providing palliative care in a municipal context2013In: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 27, no 3, p. 651-658Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background:  The palliative care approach was originally developed for hospice care and for persons with cancer diseases, but has gradually expanded to embrace other contexts and people of all ages, with various life-threatening diseases. The palliative care concept thus also applies to older people and the context of municipal care, where Registered Nurses (RNs) hold key care provision positions. The municipal context is not, however, focused primarily on advanced nursing care, and it is important to highlight RNs’ prerequisites for care provision. Aim:  The study’s aim was to describe RNs’ experience of providing palliative care for older people in a municipal context. Data were collected through focus group discussions with 20 RNs from four different municipalities in southern Sweden and were analysed using conventional content analysis. Findings:  The results showed that the nurses experienced that it was they who cushioned the effects of unclear responsibilities between different organizations, but had limited legitimacy in the municipal context and in relation to other care providers. The results also showed that nurses lacked proper support and prerequisites for providing high-quality palliative care to older dying patients. Conclusion:  The results pinpoint the importance of increased acknowledgement of nurses’ knowledge and skills and a critical view on the effects of moving towards an organization composed of different consultants, which can lead to even more unclear responsibility for nursing care provision.

 • 11561.
  Törnquist Agosti, Madelaine
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Att finna sin egen kraft: hälsopromotion på arbetsplatsen utifrån BELE – ett program för att främja ett salutogent livspussel bland kvinnlig vård-, stöd- och omsorgspersonal2018Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [sv]

  The overall aim of this thesis was threefold; first, to explore resources associated with work-life balance (WLB), with a focus on the work and private lives of human service employees. Second, to develop a workplace health promotion (WHP) intervention with a WLB focus. Third, to explore the participants’ experiences of the developed WHP intervention done in the workplace. A mixed method approach was used to answer the research questions. The thesis is based on two qualitative studies, one quantitative study and one paper that describe the content and development process of the intervention. The qualitative studies were based on individual interviews and focus group interviews (I, IV). Thirteen semi-structured individual interviews and two focus group interviews were conducted with home help service nurses in Sweden (I). Eight focus group interviews and eight semi-structured individual interviews were conducted with participants in the intervention (IV). A qualitative content analysis was used for the analyses in the qualitative studies. The quantitative study was based on a questionnaire survey to a population of two municipality departments (n = 631, response rate 76%) (II). A linear regression model and logistics regressions models were used for the analyses. The planning and development of the intervention was done using an intervention mapping approach (III). The findings showed a complex picture of resources related to WLB. Resources could be found in the work domain, the private domain and the individual domain (I, II). In the work domain, it seems to be important to have a positive time experience and a meaningful job, but also to work part-time and do shift work. In the private domain, a positive time experience and social support was highlighted. Individual resources such as good health, well-being, reflection and satisfaction with one´s life situation were seen as essential to WLB. The development process of the intervention resulted in the “Balance in Everyday Life Empowerment” (BELE) program (III). The findings showed that a majority of the participants taking part in the BELE program experienced a process of change, often enhanced by an increased awareness, support and inner strength, which promoted well-being and balance in their everyday life (IV). In conclusion, it seems important to use a holistic approach where resources in the employees’ overall life situation are included for the enhancement of WLB. The BELE program was an attempt to contribute to WHP with a WLB focus, and the result indicates that the program was effective with regard to promoting employee well-being.

 • 11562.
  Törnquist Agosti, Madelaine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  "The importance of awareness, support and inner strength to balance everyday life": a qualitative study about women's experiences of a workplace health promotion program in human service organizations in Sweden2019In: BMC Women's Health, ISSN 1472-6874, E-ISSN 1472-6874, Vol. 19, no 1, article id 7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In many European countries, women have a higher sickness absence rate than men. Women also report higher levels of work-life conflict, which has a negative impact on women's self-perceived health. Interventions studies on work-life balance literature are scarce. This research adds knowledge about work-life balance by examining female employees' experiences of a newly developed intervention program, the BELE program (Balance in Everyday Life Empowerment program), aiming to enhance the work-life balance and wellbeing of female employees.

  METHODS: All participants in the BELE program were included in the sample (n = 55) of the study. The methods used for gathering data were focus group interviews (n = 8) and semi-structured individual interviews (n = 8). A qualitative content analysis was used for the analyses.

  RESULTS: The results showed that a majority of the participants experienced a process of change for enhancement of wellbeing and balance in their everyday life when taking part in the BELE program. In the analyses, three main themes emerged. Reflecting and strengthening inner resource, Trying to change everyday patterns and habits and Experiencing more balance and well-being.

  CONCLUSIONS: The results point out the importance of awareness and reflection on everyday life to promote work-life balance and wellbeing. The BELE program was described as a wakeup call to one's own life and as an enhancer of empowerment processes and equality in the homes. Moreover, the results showed the need for health education in the workplace focusing on both work and private life to enhance balance and wellbeing among female employees'. The findings indicate that it is important to work at individual and group levels in work-life balance interventions and not merely at the organizational level or in the workplace setting.

 • 11563.
  Törnquist Agosti, Madelaine
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Hälsovetenskap II. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Shift work to balance everyday life: a salutogenic nursing perspective in home help service in Sweden2015In: BMC Nursing, ISSN 1472-6955, E-ISSN 1472-6955, Vol. 14, no 1, p. 2-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Nurses in Sweden have a high absence due to illness and many retire before the age of sixty. Factors at work as well as in private life may contribute to health problems. To maintain a healthy work–force there is a need for actions on work-life balance in a salutogenic perspective. The aim of this study was to explore perceptions of resources in everyday life to balance work and private life among nurses in home help service.

  Methods: Thirteen semi-structured individual interviews and two focus group interviews were conducted with home help service nurses in Sweden. A qualitative content analysis was used for the analyses.

  Result: In the analyses, six themes of perceptions of recourses in everyday life emerged; (i) Reflecting on life. (ii) Being healthy and taking care of yourself. (iii) Having a meaningful job and a supportive work climate. (iv) Working shifts and part time. (v) Having a family and a supporting network. (vi) Making your home your castle.

  Conclusions: The result points out the complexity of work-life balance and support that the need for nurses to balance everyday life differs during different phases and transitions in life. In this salutogenic study, the result differs from studies with a pathogenic approach. Shift work and part time work were seen as two resources that contributed to flexibility and a prerequisite to work-life balance. To have time and energy for both private life and work was seen as essential. To reflect on and discuss life gave inner strength to set boundaries and to prioritize both in private life and in work life. Managers in nursing contexts have a great challenge to maintain and strengthen resources which enhance the work-life balance and health of nurses. Salutogenic research is needed to gain an understanding of resources that enhance work-life balance and health in nursing contexts.

 • 11564.
  Törnquist Agosti, Madelaine
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Bringsén, Åsa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  The complexity of resources related to work-life balance and well-being: a survey among municipality employees in Sweden2017In: International Journal of Human Resource Management, ISSN 0958-5192, E-ISSN 1466-4399, Vol. 28, no 16, p. 2351-2374Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing sickness absence rates among care and service employees in Sweden motivate health-promoting activities. It is crucial to employers and key stakeholders, like HRM departments, to have knowledge of resources related to employees' work life balance (WLB) to increase well-being at work. The aim of the study was to explore resources associated with WLB, with focus on work and private lives among care and service employees. A questionnaire survey to a total population of two municipality departments (n = 631, response rate 76%) was conducted. A linear regression model showed five significant main resources related to WLB: a positive life situation, recovery, a positive time experience at work, a positive time experience in private life and wellbeing. Logistics regression models further exploring the main resources showed essential sub-resources such as health-promoting leadership, supportive home environment and reflection on everyday life. This two-step analysis with a salutogenic perspective points out a holistic and complex picture of possibilities to promote employees' WLB and wellbeing. These findings can be used as a supportive framework for HR departments in charge of competence development for managers. Moreover, the results are important in both policy-making and as a foundation for workplace health promotion (WHP) interventions.

 • 11565.
  Törnqvist, Anna Clara
  Lunds universitet.
  Det slutna rummet: inre och yttre gränser i Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig2008In: Gränser i nordisk litteratur = Borders in Nordic literature: IASS XXVI 2006. Vol 2 / [ed] Heidi Grönstrand , Ulrika Gustafsson & Clas Zilliacus,, Åbo: Åbo Akademi , 2008, p. 552-559Conference paper (Other academic)
 • 11566.
  Törnqvist, Anna Clara
  Lunds universitet.
  "Gud lägger sina gåvor i bräckliga lerkärl":  2008In: Svens Kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 22/23, p. 289-293Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11567. Törnqvist, Anna Clara
  Guds barnbarnsbarn: Hanne Ørstavik och Johanna Nilsson förenas i kallet2007In: Möten: festskrift till Anders Palm / [ed] Karin Nykvist, Mona Sandqvist, Anna Smedberg Bondesson och Johan Stenström, Lund: Anacapri , 2007, p. 49-59Chapter in book (Other academic)
 • 11568.
  Törnqvist, Anna Clara
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Italiens legender och legendernas Italien: Selma Lagerlöfs möte med det andra2006In: Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden: Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute / [ed] Roger Reidinger, Sven Hakon Rossel, Matthias Langheiter-Tutschek, Wien: Praesens Verlag , 2006, p. 691-698Conference paper (Other academic)
 • 11569.
  Törnqvist, Anna Clara
  Lunds universitet.
  Legendens etik och erotik: ett möte mellan Sigrid Undset, Selma Lagerlöf och Santa Caterina av Siena2005In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, Vol. 34, no 4, p. 45-61Article in journal (Refereed)
 • 11570.
  Törnqvist, Anna Clara
  Lunds universitet.
  Likt ett brustet halleluja: trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands prosa2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is a study of the Christian thematics in the novels of Christine Falkenland. It has two basic aims. First, to demonstrate how Christine Falkenland writes herself into, and becomes a distinct voice in, a Christian literary tradition, while simultaneously breaking with this tradition by staging and portraying modern people’s questioning of the Christian worldview. Second, to uncover, examine, and bring together the recurring thematics, motifs, and imagery in Falkenland’s novels. Four novels – Släggan och städet (The Hammer and the Anvil; 1996), Skärvor av en sönderslagen spegel (Fragments of a Broken Mirror; 1997), Min skugga (My Shadow; 1998) and Själens begär (The Soul’s Desire; 2000) – provide a focus for the study. The novels are not seen as separate works, but as parts of a whole; they display a notable consistency in inner as well outer composition.

  The theoretical foundations of the study come together under three headings: thematics, intertextuality, and dialogism. By uncovering and mapping the occurrences of repeated symbols, motifs, and themes, a pattern can be discerned – a pattern which is characteristic for the oeuvre as a whole. When it comes to Christine Falkenland, it is obvious that the use of certain recurring words, symbols, and metaphors is connected to the thematic unity of the works. It is also clear that Christine Falkenland is connected to a rich textual tradition through her thematics. Through quotations and allusions, the Bible stands out as her principal intertext, but other sources can also be found, such as sadomasochistic erotic literature and Classical myth. The different voices in the texts are not in accord, but in constant discussion, fighting each other and pulling in opposite directions.

  Falkenland’s novels display a traditionally Christian set of problems with basic theological oppositions such as heaven–earth, body–soul, and law–gospel, oppositions which can contain praise as well as lamentation. In this manner, Christine Falkenland displays a literary portrayal of an existential position in the thematics of faith and doubt: the solitary person who fights for her faith, someone who ceaselessly sings her broken hallelujah to a hidden God.

 • 11571.
  Törnqvist, Anna Clara
  Lunds universitet.
  ”Överallt möter mig låsta dörrar": det slutna rummet i Christine Falkenlands prosa2010In: Nordisk drama: fornyelser og transgressioner. Foredrag fra den 27. studiekonference i International Association for Scandinavian Studies / [ed] Maria Sibińska, 2010Conference paper (Other academic)
 • 11572.
  Tügel, Batu
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Hansson, Kristoffer
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Långtidssjukskrivningar ur ledare och medarbetares perspektiv: En studie i tre organisationer2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Långtidssjukskrivningar har ökat drastiskt på senare år och är ett stort problem i dagens samhälle. Det har genom åren varit ständiga debatter och ett flertal studier har gjorts av bl.a. Statens offentliga utredare, Arbetslivsinstitutet och Försäkringskassan. Studierna fokuserar ofta på vad långtidssjukskrivningar beror på och dess konsekvenser för samhället. Det är framförallt den offentliga sektorn som drabbats hårdast, där vård och omsorg står för de högsta sjukskrivningstalen.

  Syftet med detta examensarbete är att analysera ledares - och medarbetares syn på ett antal utvalda faktorer som kan tänkas leda till långtidssjukskrivningar och hur man åtgärdar detta problem inom vården. Studien grundar sig på tre utvalda sjukhus där vi intervjuat tre ledare och tre medarbetare. Med detta underlag redogör vi för skillnader och likheter i hur de intervjuade ser på några utvalda faktorer: arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisation. Vi analyserar också hur arbetet med hälsofrämjande frågor bedrivs vid de aktuella arbetsplatserna.

  Slutsatsen som vi kom fram till i denna uppsats var att det fanns både skillnader och likheter mellan ledares och medarbetares syn på hur arbetsmiljö, stress, ledarskap och omorganisationer inverkar på långtidssjukskrivning. Samtliga faktorer, med undantag av omorganisationer, ansågs av såväl ledare som medarbetare ha inverkan på långtidssjukskrivningar. Det framkom inte några speciella olikheter i ledares och medarbetares syn på arbetsmiljö och ledarskap. Däremot kunde man se tydliga skillnader i ledares och medarbetares syn på den arbetsrelaterade stressen. Det hälsofrämjande arbetet ansågs av samtliga intervjuade vara en viktig process för att minska riskerna för långtidssjukskrivning.

 • 11573.
  Uggmark, Henrika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Weise, Ellinor
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Påverkar personlighet graden av Organizational Citizenship Behavior? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) kännetecknas av individuella beteenden som inte finns med i de formella arbetsuppgifterna men som främjar arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen var att undersöka om graden av OCB påverkas av personlighet och ett antal bakgrundsvariabler i en förändringskontext. I studien, som i huvudsak baserades på forskning av Organ med kollegor, undersöktes tre olika verksamhetsområden: Försäkringskassan, tandvården och detaljhandeln. Studien utformades med en kvantitativ forskningsstrategi med tvärsnittsdesign, där insamlingen av data skedde m.h.a. en enkät. Enkäten bestod av 37 frågor uppdelade i tre delar där första delen bestod av tre bakgrundsfrågor, andra delen av tio påståenden som mätte personlighet och den sista delen av 24 frågor som mätte graden av OCB. Resultatet av studien visade att det överlag fanns en hög grad av OCB inom de undersökta verksamhetsområdena. Ett visst samband hittades mellan personlighet och de olika beteendena under begreppet OCB, och en viss skillnad i graden av OCB hittades beroende på utbildningsnivå. Eftersom det redan finns en hög grad av OCB på flera håll i arbetslivet är det viktiga inte att öka graden, utan att lära sig att få upp ögonen för beteendet och dra fördel av det.

 • 11574.
  Uka, Gazmend
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Lundin, Julia
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  The perception on auditors’ involvement in tax evasion arrangements2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For most, offshore company setups in countries such as Panama or Ireland are tied to thoughts of illegal activities leading to tax evasion. Although in many cases these preconceptions seem to be in order, in general we seem to miss a key point in reasoning of how and why these activities are possible. The conclusions this study provides are based on material derived from qualitative interviews conducted in Sweden and are used to argue against existing research findings which point the auditor as a key player in tax evasion arrangements and a reason of tax evasion existence. In addition, we argue that issues of tax evasion are of complex nature and therefore no individual profession can be pointed to as a scapegoat, instead additional research needs be done in order to map and understand the processes that are involved in setting up a tax evasion arrangement. Furthermore, the material gathered by this research suggests that a better understanding of tax evasion arrangements might form the ground for an international collaboration such as effective common regulation against tax evasion. The interviews which this study is based upon are conducted on auditor stakeholders who have an understanding in taxation issues and who work near auditors and therefore have an adequate understanding of the auditor profession.

 • 11575.
  Ulander, Kerstin
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Hälsosammare matvanor och ökad matglädje hos äldre: utvärdering av utvecklingssatsningen "Kost, sensorik, 70+"2008Report (Other academic)
 • 11576.
  Ulander, Kerstin
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Utvärdering: projekt "Kliniska adjunkter vid Ängelholms Sjukhus", 2004-20052007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11577.
  Ulander, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Axelsson, Carolina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Lindholm, Christina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Verksamhetsberättelse 2006: verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskeprogrammet2007Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11578.
  Ulander, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Torfadóttir, Òlina
  Axelsson, Carolina
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Lindholm, Christina
  Kristianstad University, Department of Health Sciences.
  Eating and nutrition2007Report (Other academic)
 • 11579.
  Ulander, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Torfadóttir, Ólina
  Sjúkrahúsid, Akureyri.
  Axelsson, Carolina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Lindholm, Christina
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Eatning and nutrition 2006 and 2007: at Sjúkrahúsid at Akureyri, Iceland, in cooperation with Kristianstad University, Sweden2009Report (Other academic)
 • 11580.
  Ulander, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Westergren, Albert
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Torfadóttir, Ólina
  Fjordungssjukrahusid, Akureyri.
  Axelsson, Carolina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Lindholm, Christina
  Kristianstad University College, Department of Health Sciences.
  Point prevalence study of eating and nutrition March 2006: at Fjordungssjukrahusid, Akureyri, Iceland in cooperation with Kristianstad University2007Report (Other academic)
 • 11581.
  Ulfhager, Anette
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Förnöjelse i en Kärleksrelation2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien var att undersöka olika faktorers betydelse för tillfredsställelsen i en kärleksrelation. Framförallt; anknytning, konflikt och copingstilar, samt inre/yttre sexuell locus of control, relationsfaktorer, spillovereffekt; påverkan mellan partners relationstillfredsställelse och konfigurationen av pars anknytningsstilar. Dessutom undersöktes om det fanns en gemensam underliggande struktur inom anknytning, konflikt och copingstilar. 106 personer (52 par) besvarade en enkät rörande de olika områdena. Faktoranalys visade 60 % total gemensam varians för anknytning, konflikt och copingstilar, de tre presenterade faktorerna benämns som generella copingstilar; -flexibel, -ångestrelaterad och -undvikande. Regressionsanalys visade att flexibel och ångestrelaterad coping tillsammans med kärlek gentemot partnern, partnerns tillgänglighet för samtal och gemensamma intressen förklarade 71 % av den totala variansen i relationstillfredsställelsen. Konfigurationen av pars anknytningsstilar avvek delvis från tidigare forskning, kombinationer av stilar innehållande hög ångest eller högt undvikande påträffades. Kombinationen secure/secure anknytningsstil var vanligast och visade sig genom one way ANOVA analys positivt påverka mäns nyttjande av integrerande konfliktstil och för såväl kvinnor som män ge hög relationstillfredsställelse. Korrelation mellan parternas tillfredsställelse i relationen gav stöd åt spillover hypotesen. Sammanfattningsvis kan sägas att anknytningsmönster på flera sätt påverkar relationstillfredsställelsen.

 • 11582.
  Ulfheden, Jonas
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Henriksson, Jon-Alexander
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En enkätundersökning om kroppsideal bland elever i årskurs 92013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the core contents in the curriculum for the compulsory school 2011 for the subject Physical Education grades 7-9, teachers of the subjects shall give their students knowledge about body ideals within sports, and the society as a whole. The purpose of this study was to examine and analyze the attitude toward body ideals of the students soon to leave secondary school. The study was based on a quantitative survey with 70 participating students from three different schools. The results show that the schools, according to the students, do not inform the students about body ideals. However, the result shows that the students consider body ideals as an important topic that needs to be dealt with in school, since they consider the adolescences of today are living with a pressure telling them what to look like. The students consider body ideals to be healthy as long as they have received information about it and know how to deal with it. The famous people portrayed in media influence adolescents' body image. The study has shown that the 9th graders are not happy with the body ideals and thinks that it is an important topic for the school to bring up.

 • 11583.
  Uljens, Michael
  et al.
  Finland.
  Kullenberg, Tina
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Livsvärldsfenomenologi i ljuset av icke-affirmativ pedagogisk handlingsteoriChapter in book (Refereed)
 • 11584.
  Uljens, Michael
  et al.
  Åbo akademi.
  Kullenberg, Tina
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Livsvärldsfenomenologi i ljuset av icke-affirmativ pedagogisk handlingsteori2019In: Fenomenologiska sammanflätningar / [ed] I. Berndtsson, A. Lilja & I. Rinne, Göteborg: Daidalos, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 11585.
  Ullgren, Peter
  Kristianstad University College, Department of Humanities and Social Sciences.
  Herrgårdsspöken2005Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11586.
  Ulloa Andersson, Sofie
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Nilsson, Maria
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rubin, Sandra
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Mötet mellan hemlösa personer och vårdpersonal2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Living as a homeless person may cause health problems. Research shows that persons who are homeless avoid seeking health care due to bad attitudes experienced in health clinics. Interaction with homeless people should be based on respect and caring. Healthcare providers thus need to be aware of and reflect upon interdependence when interacting with homeless people. Knowledge and understanding homeless people´s predicaments can contribute to improving care. Purpose: To describe the interaction between homeless people and healthcare providers. Method: The study conducted is a general literature review, including thirteen scientific studies that were reviewed, analyzed and subsequently divided into three categories. Result: The result illustrate that respect for dignity and integrity, as weel as perceptions of trust and respect for autonomy affect the interaction between homeless people and healthcare providers. Conclusion: Increased knowledge of the various problems concerning the interaction between homeless people and healthcare providers is necessary to achieve the vision of equal care on equal terms.

 • 11587.
  Ulvholt, Mikael
  Kristianstad University College, Department of Mathematics and Science.
  Bottensedimentets betydelse för flodpärlmusslans föryngring – en metodutveckling 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  The freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera is an endangered species. To survive, the young mussels demand a fairly coarse bottom material containing an appropriate quantity of organic substrate to survive without suffocating. In order to estimate if a bottom is suitable for juvenile mussels, samples of the sediment are needed. To obtain samples a sampling device called the Mulv collector has been developed within this project. Bottom samples were collected from 18 stations in 4 south Swedish streams, Vramsån, Kling-storpsbäcken, Brönnestadsån and Bräkneån. No rejuvenation of the mussel was found at the stations containing more than 25% fine material.

 • 11588.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Cultural diversity and firm performance: mediating role of ambidextrous orientation2012Conference paper (Refereed)
 • 11589.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Cultural diversity in top management teams and organisational performance: black box revisitedArticle in journal (Other academic)
 • 11590.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, Department of Business Administration.
  Cultural diversity in top management teams: models, methods, definitions2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This article lays a research agenda for the studies of cultural diversity in top management teams, by reviewing models, methods and definitions utilised within this stream of research. It reviews three different models that are used in studies of cultural diversity of top management teams, as well as elaborates on different methods, and conceptualisation of culture. The article concludes with a discussion, and suggests the research agenda in studies of cultural diversity in top management teams, proposing the use and combination of models, methods as well as conceptualisation and measurement of culture. Key result of this paper is development of the analytical framework for the studies of cultural diversity in top management teams and proposition of the alternative ways of operationalisation of culture and exploration of the black-box of team processes.

 • 11591.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, Department of Business Administration.
  Ethnic identity, power and communication in top management teams2007Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose − This study explores the “black box” of top management team (TMT) processes such as communication and power distribution, examining the example of ethnically diverse TMTs in Latvia.

  Methodology/approach − The study relies on case studies of two multinational companies operating in Latvia.

  Findings − The findings suggest that ethnic diversity in TMTs leads to more informal and open communication in the teams, but has no clear influence on power distribution in the teams. The results highlight the importance of studying variables that could moderate the effects of ethnic diversity on communication and power distribution; throughout the study, these variables were identified as, but not limited to, environment and shared goals.

  Originality/value of paper − This paper uses case studies to explore the black box of team processes, and proposes an alternative operationalization of cultural diversity, measured as ethnic diversity. It also advocates an alternative conceptualization of TMTs expressed in terms of decision-making power. The paper’s major contribution is its opening up and exploration of team processes, usually avoided by researchers because of their assumed complexity. Moreover, the study contributes to TMT studies by presenting the Latvian environment as a unique research locus where ethnic identities are rich and various.

 • 11592.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University College, Department of Business Administration.
  Ethnic identity, power, and communication in top management teams2008In: Baltic Journal of Management, ISSN 1746-5265, E-ISSN 1746-5273, Vol. 3, no 2, p. 159-173Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore the "black box" of top management team (TMT) processes such as communication and power distribution, examining the example of ethnically diverse TMTs in Latvia.

  Design/methodology/approach - The study relies on case studies of two multinational companies operating in Latvia.

  Findings - The findings suggest that ethnic diversity in TMTs leads to more informal and open communication in the teams, but has no clear influence on power distribution in the teams. The results highlight the importance of studying variables that could moderate the effects of ethnic diversity on communication and power distribution; throughout the study, these variables were identified as, but not limited to, environment and shared goals.

  Originality/value - This paper uses case studies to explore the black box of team processes, and proposes an alternative operationalization of cultural diversity, measured as ethnic diversity. It also advocates an alternative conceptualization of TMTs expressed in terms of decision-making power. The paper's major contribution is its opening up and exploration of team processes, usually avoided by researchers because of their assumed complexity. Moreover, the study contributes to TMT studies by presenting the Latvian environment as a unique research locus where ethnic identities are rich and various.

 • 11593.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Globalisation in the lecture room?: gender and cultural diversity in work groups2011In: Issues in educational research, ISSN 0313-7155, E-ISSN 1837-6290, Vol. 21, no 1, p. 88-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper empirically investigates the relationship between cultural and gender diversity and performance in groups of business students working on complex assignments. The study finds that gender diversity in student groups has a positive influence on group outcomes, while cultural diversity, irrespective of its conceptualisation, leads to negative group outcomes. Process variables such as communication, conflict and effectiveness of problem solving were found not to be influenced by demographic diversity or to have any effect on group outcomes. While the non-finding in group process investigation might be attributed to methodological difficulties, the negative influence of cultural diversity in student groups on performance indicates the further need for facilitation of coaching students in intercultural communications and cross-cultural understanding among educators.

 • 11594.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University College, School of Health and Society.
  Research angles on cultural diversity in top management teams2009In: Problems and Perspectives in Management, ISSN 1727-7051 , Vol. 7, no 1, p. 90-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Article lays a research agenda for the studies of cultural diversity in top management teams, by reviewing models, methods and definitions utilized within this stream of research. It reviews three different models that are used in studies of cultural diversity of top management teams, as well as elaborates on different methods, and conceptualization of culture. The article concludes with a discussion, and suggests the research agenda in studies of cultural diversity in top management teams, proposing the use and combination of models, methods, as well as conceptualization and measurement of culture. The key result of this paper is development of the analytical framework for the studies of cultural diversity in top management teams and proposition of the alternative ways of operationalization of culture and exploration of the black-box of team processes.

 • 11595.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Russian speaking Latvians: a bridge to the West or Trojan horse from the East. The life of Russian business2019In: The life of Russian Business, Information Age Publishing, 2019Chapter in book (Other academic)
 • 11596.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  The bottom line of cultural diversity at the top: the top management team's cultural diversity and its influence on organisational outcomes2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates the relationship between cultural diversity in top management team (TMT) and organisational outcomes. The theoretical framework developed within this dissertation identifies three major concerns in this relationship. Firstly, the issues related to the lack of research on the contingencies, secondly problems associated with the method of inquiry, and thirdly the conceptualisation of culture. Adopting these issues as a guide for further investigation, this dissertation investigates the black box of the TMT process through the use of both qualitative and quantitative methods/concepts, adopting national and ethnic diversity as proxies for cultural diversity. The majority of the studies in the group and TMT research indicate that cultural diversity is usually associated with negative group and organisational outcomes. The finding of this dissertation, however, indicate that TMT cultural diversity has a positive effect on organisational outcomes albeit under two conditions. Firstly, when TMT cultural diversity mirrors cultural diversity of the Board of Directors, indicating the importance of TMT interaction in the upper apex of the organisation, and secondly, when TMT has a shared vision that reduces the perceived negative influence of cultural diversity on TMT process and subsequently on organisational outcomes.

 • 11597.
  Umans, Timurs
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Top management team’s cultural diversity and firm performance: the mediating role of ambidextrous orientation2013In: Corporate Ownership & Control, ISSN 1727-9232, E-ISSN 1810-3057, Vol. 11, no 1, p. 882-891Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This  paper examines the  influences of  cultural diversity in  the top management team (TMT) on organizational performance. The link between the two is investigated through the path dependency model, where firm ambidextrous orientation serves  an intervening role. The  results of  the  study suggest that TMT cultural diversity will have a negative influence on firm performance due to the decreasing degree of ambidextrous orientation being a result of TMT diversity. The study is based on the  survey  filled  out  by  82  CEO  of  Danish  and  Swedish  listed  corporations. Studies  theoretical contribution is expressed in uncovering the mediating role of firm’s ambidextrous orientation on the TMT diversity – performance relationship.

 • 11598.
  Umans, Timurs
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande. Kristianstad University, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS).
  Andersson, William
  Planken, William
  Genell, Kristina
  Kristianstad University, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Smith, Elin
  Kristianstad University, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Top management team’s shared leadership, organizational control systems and organizational ambidexterity: study of Swedish municipal corporations2016Conference paper (Refereed)
 • 11599.
  Umans, Timurs
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Broberg, Pernilla
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi. Kristianstad University, Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande.
  Collin, Sven-Olof Yrjö
  Linnaeus University.
  Nilsson, Sofie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Olsson, Emma
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Organization culture and well-being of Swedish auditors2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper explores relationship between organizational context and auditors’ well-being. Where organizational context is explored through the prism of three types of organizational culture: clan, hierarchy, adhocracy and market and well-being represented by job satisfaction, life satisfaction and life balance. The study is based on the survey of 209 Swedish auditors performed in spring 2014, and explored the relationship between organizational context and auditors’ well-being by the means of correlations and multiple regression analysis. Results of the study indicate that clan organizational culture is the strongest positive driver of auditors’ well-being. Study also indicates that hierarchy culture has a positive effect on auditors’ job satisfaction, while market culture has a negative influence on auditors’ life balance. Findings of the study have implications for both theory and practice, in that it established the link between different aspects of organizational context and auditors’ well-being consequently suggesting human resource strategy of managing organizational context to auditing firms.

 • 11600.
  Umans, Timurs
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi.
  Broberg, Pernilla
  Linköping University.
  Emsfors, Jennifer
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Källström, Lisa
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Tjärnemo, Helene
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Images of the accounting profession and its development: gender, contextual domains and role2019Conference paper (Refereed)
229230231232233234235 11551 - 11600 of 12424
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf