hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Bengtsson, Elin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Elisabeth
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Studie kring Pippi Långstrum som förebild för barn i pedagogiskt arbete2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar hur vida Pippi Långstrump är en förebild eller ej och hur synen på Pippi har förändrats. Arbetet består av en litteraturgenomgång där det tas upp hur man såg på barnuppfostran under 1940-talet, hur Pippi skapades, de reaktioner Pippiböckerna väckte och Astrid Lindgrens bakgrund. Vidare redovisas en empiridel där resultaten av intervjuer med elever och pedagoger presenteras, följt av diskussioner. Vi har undersökt om Astrid Lindgrens litterära figur, Pippi Långstrumps karaktär och attityd kan användas till något användbart och positivt i pedagogisk verksamhet. Därmed besvaras frågeställningen om Pippi är en förebild för barn och på vilket/vilka sätt. I studien har vi kommit fram till att Pippi kan användas som en förebild för barn, eftersom hon bland annat vågar säga vad hon tycker och tänker, hon är rättvis mot alla och har ett varmt och gott hjärta. Detta är konkreta exempel som visar på Pippi Långstrump som en bra förebild.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Bengtsson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Karlsson, Anna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Förskollärarens yrkesroll2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Förskolläraryrket är ett mångfacetterat praktiskt yrke och därför vill vi se hur verksamma förskollärare uppfattar sin yrkesroll samt vad de anser att de har för ansvar och arbetsuppgifter. Studien har gjorts på två olika förskolor, på en ”traditionell” förskola och på en uteförskola. Uppsatsens problemprecisering är vad förskollärare anser att deras yrke innebär; vilka ansvarsuppgifter de anser sig ha i arbetet samt att ta reda på varför det är svårt för förskollärarna att beskriva sitt yrke. För att söka svar på vår problemprecisering använde vi en kvalitativ metod, där vi genomförde intervjuer med nio verksamma förskollärare. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har också fått ge sin syn på förskollärarens yrkesroll, samt rollindelningen; vårdar-, service- och lärarrollen och teorin om tyst kunskap.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103.
  Bengtsson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Westeson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Varierande läs- och skrivundervisning - en intervjustudie om möjligheter och hinder 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Pedagog och elev tillbringar en stor del av sin tid i skolan, därför ska denna tid kännas meningsfull. För att uppfylla de riktlinjer som är samlade i läroplanen bör pedagogen göra sin undervisning variationsrik. Metoden som användes var kvalitativ och datainsamlingen skedde genom elva semistrukturerade intervjuer. Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger varierar sin undervisning i läs- och skrivutveckling med utgångspunkt i gällande läroplan. Läroplanens formuleringar innebär stora tolkningsmöjligheter och resultatet av undersökningen visar på att pedagogerna arbetar utifrån sin egen tolkning. Slutsatsen av studien blev att pedagogerna fann både möjligheter och hinder i att variera sin undervisning i strävan mot att kunna tillgodose alla elevers behov. Pedagogen bör därför följa de riktlinjer som gällande läroplan förespråkar och möta eleven på den nivå han/hon befinner sig.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104.
  Bengtsson, Ingrid
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Linette
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En pedagogisk lunch? En observationsstudie av lärare i måltidssituationen på en grundskola årskurs 6-92008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera lärare i måltidssituationen med utgångspunkt i Livsmedelsverkets riktlinjer samt Kristianstads kommuns rutiner kring den pedagogiska lunchen, i en matsal på en grundskola årskurs 6-9. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, uttrycker att ett av skolans uppdrag är att uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor för eleverna vilket Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet (2003) menar med fördel kan göras vid den pedagogiska lunchen. Livsmedelverkets riktlinjer (2007) och Kristianstads kommuns rutiner (Hagman, 2003) kring den pedagogiska lunchen innefattar bland annat att lärare skall äta tillsammans med elever, ha aktiv tillsyn samt vara goda sociala förebilder under måltiden. Resultatet i denna studie visade att ett litet antal av de observerade lärarna agerade enligt riktlinjerna för den pedagogiska lunchen. En del av lärarna åt inte tillsammans med eleverna utan gick runt i matsalen och vaktade, andra satt tysta under måltiden och socialiserade sig inte med elever eller kolleger vilket innebar att majoriteten av de observerade inte åt pedagogiskt enligt Livsmedelsverkets och Kristianstads kommuns riktlinjer för pedagogisk lunch.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Bengtsson, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ingemansson, Caroline
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barns kommunikation och samspel – hur synliggörs det i den fria leken?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera barns lek med avseende på kommunikation och samspel. Vi vill även undersöka barns maktpositioner i leken. I litteraturdelen beskrivs olika synsätt på kommunikation, samspel och makt. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Studien är gjord i en förskoleklass med åtta stycken barn där videoobservation och fältanteckningar har använts som en kvalitativ metod. Valda observationer har därefter analyserats utifrån syftet. Slutresultatet visar att kommunikation och samspel är väsentliga delar för att få en fungerande lek. För att kunna kommunicera måste barn samspela. Genom språk, roller, kunskaper och lekregler kommunicerar och samspelar barn med varandra i den fria leken. Många gånger finns det en maktinnehavare i leken. Genom att bestämma, ignorera och utveckla leken tar den ledande kontrollen över de andra.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Bengtsson, Krister
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Samlingar i förskola och förskoleklass - en undersökning av hur nio lärare talar om samlingar 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete fokuserar på lärarnas uppfattningar och intentioner kring samlingar i förskola och förskoleklasser. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och har intervjuat nio lärare på nio olika förskolor och förskoleklasser. Vårt syfte har varit att studera lärarnas sätt att tala om samlingar i förskola och förskoleklass. Vår problemprecisering belyser vad samlingen har för funktion i den pedagogiska verksamheten samt vad lärarna vill att barnen ska lära sig under samlingen. I litteraturgenomgången belyses förutom det sociokulturella perspektivet, samlingens roll i förskolan och förskoleklassen samt olika sätt att se på barns lärande. Efter sammanställning och analys framkom att alla lärare som vi intervjuat håller i mellan tre och femton samlingar per vecka och att samlingarna har tydliga kopplingar till styrdokumenten. Vi har det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I diskussionen har vi framförallt lyft olika beskrivningar av begreppet samling, redskap som konkret material i samlingen och barnens lärande i samlingen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 107.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gregersdotter, Sanna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  En studie om samtalets betydelse i ett skönlitterärt temaarbete2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om samtal kring skönlitteratur bidrar till förskolebarns lärande samt hur pedagoger i förskolan arbetar för att inkludera samtal i ett skönlitterärt temaarbete. I studien har uppstarten av ett skönlitterärt temaarbete med fokus på samtal har under ett flertal tillfällen observerats på en förskoleavdelning, där det endast går femåringar. I observationerna har det bland annat fokuserats på en pojke som under observationernas gång tydligt visar att ett lärande kan ske utifrån samtal kring skönlitteratur.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108.
  Bengtsson, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Toft, Annika
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läsinlärningsstrategier och en undersökning om hur lärare arbetar med läsinlärning i skolans yngre år2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete har vi koncentrerat oss på läsinlärning och vilka metoder som används av pedagogerna, men även på vilken betydelse pedagogen har för elevens inlärning. I arbetet har vi även valt att ta upp hur läsprocessen fungerar, de olika teoretiska bakgrunderna till metoderna och det viktiga förberedande arbetet inför läsinlärningen. Vi har också satt fokus på pedagogernas möjlighet till fortbildning inom området läsinlärning. För att få reda på detta har vi tittat på vilka teorier och metoder som finns för att sedan gå ut med enkäter till 14 verksamma pedagoger som fått svara på bland annat vilka metoder som just de använder och hur de arbetar med läsinlärning. Undersökningen visar att de vanligast förekommande metoderna bland pedagogerna var ljudnings metoden, helordsmetoden, ordbilder och LTG. Pedagogerna blandar metoder i sin undervisning. Alla pedagoger vill på något sätt vara goda förebilder och föredömen på olika sätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Bengtsson, Martin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Jens
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Kan lärare och fritidspedagoger samverka? - en studie om samarbete i ämnet svenska2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka hur fritidspedagoger och lärare ser på varandras kompetens att undervisa i ämnet svenska, samt hur detta påverkar arbetsfördelningen. Uppsatsen ger en förklaring till vad fritidspedagogyrket och läraryrket innebär. I vår litteraturstudie tar vi upp begreppen kompetens och samverkan och klargör vad de betyder, samt vad tidigare forskning har att säga om hur fritidspedagoger och lärare uppfattar varandras kompetens. I vår kvalitativa undersökning har vi tagit hjälp av tio stycken pedagoger, fem fritidspedagoger och fem lärare som vi intervjuat. Svaren på intervjufrågorna har vi sedan bearbetat och analyserat. Vårt resultat går inte att generalisera men kan ge en inblick hur samverkan i ämnet svenska kan ske. Resultatet visar också att läraren och fritidspedagogen har bristande kunskap om varandras kompetens. Resultatet visar även att fritidspedagogen har olika uppgifter i ämnet svenska men att läraren har huvudansvaret. Vårt huvudresultat är att samverkan skall ske för att ta tillvara på det samlade arbetslagets kompetens för elevens bästa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Bengtsson, Rebecca
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Åkesson, Janina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lek i förskolan - en studie om barns sociala samspel i leken 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att studera barns samspel i den fria leken. Vi vill ta reda på hur barns samspel i leken kan se ut. I litteraturdelen tar vi upp olika teoretikers syn på samspel genom lek. Vår undersökning som är kvalitativ, består av sex olika observationer som vi gjort på två olika förskolor. Genom att analysera och reflektera över vårt datamaterial har vi kommit fram att det är skillnad mellan de äldre och de små barnens lek. De mindre barnen leker ofta tillsammans genom att imitera det någon annan gör, medan de äldre barnen oftast leker någon form av rollek. Det är också stor skillnad mellan dialogen i leken hos de äldre och mindre barnen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Bengtsson, Sofie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Yngvesson, Helena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Specialpedagogers uppfattning av begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt arbetsformer med dessa 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka specialpedagogers uppfattning av begreppet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och hur de arbetar med de lägre skolåldrarna. Vi ville genom att läsa litteratur som behandlar ämnet samt genom en kvalitativ undersökning få svar på vår problemprecisering. Vi har undersökt hur specialpedagoger i en kommun i södra Sverige med cirka 70 000 invånare arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Detta har vi gjort genom att intervjua fem specialpedagoger på fem kommunala skolor varav en med alternativ pedagogik. Uppsatsen innefattar exempelvis begreppsdefinitioner, åtgärder och hjälpmedel. I undersökningen framgick det bland annat att specialpedagogerna arbetade enskilt med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och att det inte fanns några direkta hjälpmedel för att underlätta elevernas skolgång. Det fanns inga större skillnader i specialpedagogernas arbetssätt, utan det skedde enskilt tillsammans med eleven i ett avskilt rum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Bengtsson, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Lina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Böckers magiska kraft - lässtunder i förskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka och synliggöra hur förskollärare använder sig av barnlitteratur i förskolan. Den visar på vilka sätt förskollärare arbetar med barnlitteratur och hur lässtunder planeras samt vilken roll barnlitteraturen har i förskolan och vilken betydelse det kan ha för barns utveckling, fokuserat på den språkliga utvecklingen. I den empiriska metoddelen har semistrukturerade intervjuer tillämpats. Intervjuerna har gjorts på sex olika förskolor i olika kommuner och informanterna är verksamma förskollärare. Analysen visar att det finns ett intresse för barnböcker på samtliga förskolor och att barnlitteratur används i varierad mängd. Förskollärarnas medvetenhet, reflektion och planering av lässtunder är i de flesta fall bristfälliga. Det finns ett fåtal förskollärare som medvetet visar barn att barnlitteratur är av stor betydelse och de försöker bevara läslusten hos barnen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Bengtsson Walther, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Ingrid
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Genusperspektiv - hur flickor och pojkar använder sig av första person singular samt hur de beskriver relationer av olika slag i skrivna texter2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa skillnader mellan pojkars och flickors olika skriftspråk mot bakgrund av en djupanalys av elevtexter skrivna av två klasser i år sex. Totalt antal texter att analysera blev 49, varav 28 var skrivna av flickor. Texterna skrevs utifrån en detaljrik bild för att, till studien, få ett material att analysera och redovisa som kunde svara mot vårt syfte. I studien undersöks i vilken mån pojkar respektive flickor använder första person singular samt i vilken utsträckning de beskriver olika relationer i sina texter. Resultatet av studien, som behandlade första person singular, visade på en skillnad mellan de två grupperna, alltså inte mellan pojkar och flickor. I den ena gruppen fanns ingen text skriven i första person singular medan 15 texter i den andra gruppen skrevs i första person singular. En tydlig skillnad fanns att utläsa i beskrivandet av relationer mellan pojkar och flickor. Den absolut mest använda relationen i texterna var familjen men flickorna använde denna relation dubbelt så mycket som pojkarna. Dessutom valde fem flickor att byta perspektiv till män eller pojkar i sina texter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Berg, Jenny
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hörman, Lena
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur stress påverkar elevers lärande – och vad vi som pedagoger kan göra för att förebygga stressen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Stress är ett ämne som är aktuellt. Vi har valt belysa ämnet ur elevernas och pedagogernas synvinkel. Vi vill undersöka hur stress påverkar elevernas lärande i skolan och hur vi som pedagoger kan förebygga detta. Uppsatsen innehåller fakta om tidigare forskning, bidragande orsaker och förebyggande arbete. Metoden vi har använt oss av i litteraturdelen är facklitteratur och forskning inom området. Metoden vi använt oss av i den empiriska delen är kvalitativa intervjuer av pedagoger och elever för att se om våra resultat stämmer med teorin. Det vi fann var att det finns vissa kopplingar mellan forskning och vår undersökning. Vi upptäckte också att våra resultat i vissa avseenden ser bättre ut än forskningen visat. Tidigare forskning visade att matsituationen och idrotten är situationer där man kan uppleva stress, men detta fann vi inte stämde överens med vår undersökning. Däremot så var stora grupper och tidsbrist situationer där man behöver förebyggande åtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 115.
  Berg, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ekdahl, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Sekretess - pedagogens yrkesetiska ansvar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna skrift är en deskriptiv studie av studenters kunskap om grundskolans sekretesslag. Belysningspunkterna är grundskolans sekretesslag utifrån pedagogens yrkesetiska ansvar. Den metod som används i undersökningen är frågeformulär som skickats ut till 255 lärarstuderande. 77 av de tillfrågade deltog i undersökningen. Undersökningen gav resultatet att det finns en övervägande brist i lärarstudenters kunskaper. Detta kan bli ett hinder för att kunna göra ett tillfredsställande arbete. Då sekretesslagen är en lag som är till för att skydda barnets och barnets närstående är det pedagogens uppgift att vara förtrogen med sekretesslagen, då det i de yrkesetiska reglerna står beskrivet att integriteten ska tas i största beaktning. Uppsatsen riktar sig främst till lärarstuderande, verksamma pedagoger samt ansvariga för pedagogers högskoleutbildningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 116.
  Berg, Sofia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gustavsson, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Är det meningslöst att fråga om det vidgade textbegreppet? Kring ett begrepps vara eller icke vara i historieundervisningen 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom svenskämnet finns ett relativt nytt begrepp, det vidgade textbegreppet. Vårt syfte med detta arbete är att undersöka i vad mån ett motsvarande arbetssätt förekommer i historieämnet. I vår definition av det vidgade textbegreppet, vilken till stor del bygger på styrdokumenten, har vi tolkat de moment som ingår till att vara såväl skrivna som talade texter, film, bild, musik, teater, drama och museer. I den teoretiska bakgrunden problematiserar vi dessa moment.

  Vår undersökning grundar sig på intervjuer med historielärare för elever i åldrarna 10-11 år samt 16-19 år och enkätundersökningar. Undersökningen visar att lärarna för elever i de yngre åldrarna har en mer varierad undervisning än gymnasielärarna med utgångspunkt i de moment vi valt att undersöka. Detta trots att samtliga elever förespråkar en varierad undervisning.

  Vidare visar undersökningen att endast en av de fem intervjuade lärarna har kännedom om det vidgade textbegreppet. Även bland eleverna råder en okunnighet om det vidgade textbegreppets innebörd. Vid genomförda intervjuer ställde sig samtliga lärare positiva till att även kursplanen i historia skulle kunna anamma begreppet.

  Vi ser inte momenten inom det vidgade textbegreppet som de ultimata för elevers inlärning men de levandegör undervisningen och kan därmed främja inlärning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117.
  Berg, Therese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olsson, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Drama som verktyg – i det förebyggande arbetet mot konflikter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Konflikter är ständiga inslag i skolans miljö. Bearbetningen av konflikter och det förebyggande arbetet är av stor vikt därför är det viktigt att välja en metod som inspirerar och motiverar eleverna till delaktighet. Syftet med studien är att undersöka hur lärare ställer sig till drama som verktyg i det förebyggande arbetet mot konflikter samt om detta tillämpas i praktiken. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där datainsamlingen är gjord med semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer. Resultatet visade att samtliga var positivt inställda till att använda drama som verktyg i det förebyggande arbetet. Det framkom att fem av sex lärare använde sig av drama i klassrummet men att det fanns skillnader i deras arbetssätt samt i hur stor utsträckning drama används. Slutsatsen är att elevernas samspel spelar viktig roll i skolans miljö. Eleverna får genom att använda drama som verktyg vara aktiva tillsammans då man arbetar med det förebyggande arbetet där självkännedom, empati, ansvarstagande och kommunikation ingår.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 118.
  Bergdahl Svensson, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Olofsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läs- och skrivsvårigheter - hur kan pedagoger finna åtgärder inom klassrummets ram? 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är någon skillnad mellan möjligheter som finns att göra inom klassrummets ram för elever med läs- och skrivsvårigheter med vad som faktiskt görs ute i verksamheten för dessa elever. Genom en kvalitativ forskning i form av intervjuer undersökes hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och skrivsvårigheter. Uppsatsen innefattar exempel på förebyggande åtgärder samt åtgärder när svårigheterna uppstått som pedagogerna kan använda sig av. Resultatet av undersökningen visar att samtliga informanter använder sig av någon form av åtgärder i klassrummet, men åtgärderna samt användandet av dem skiljer sig dock åt. Pedagogerna har delade uppfattningar om diagnosens existens men gemensamt för alla är att de upprättar åtgärdsprogram.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Berghult Jönsson, Susanne
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Åkerberg, Therése
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Reflektion är till för att utvecklas - en studie om lärarreflektioner över lärar-föräldrasamtal 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Enligt skolans styrdokument bör samarbete mellan hem och skola eftersträvas och upprättas. Ett gott samarbete förutsätter lärarens vilja till professionell utveckling, som övervägande sker genom reflektion. Föreliggande studie syftar till att studera lärares reflektioner över genomförda lärar-föräldrasamtal och huruvida dessa möjliggör en utveckling för lärarens yrkesutövning. Studien genomförs som en kvalitativ undersökning grundad på intervjuer med åtta lärare, i vilken vi undersöker hur lärarna definierar begreppet reflektion, vad de reflekterar över, hur reflektion sker, samt på vilket sätt reflektion kan leda till en professionell utveckling. Undersökningen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, i vilket det är genom interaktion med andra som människan utvecklas. Begreppet reflektion definieras av de intervjuade lärarna som synonymt med ”eftertanke” och ”att rannsaka sig själv”. Lärarna reflekterar över såväl sina förhållningssätt gentemot elevernas föräldrar och samtalsförutsättningar, som över faktorer som påverkar samarbete och samtal lärare och föräldrar emellan. Reflektion sker bland lärarna huvudsakligen kollektivt och tankemässigt, men även individuellt och skriftligt. Att reflektion är en förutsättning för professionell utveckling, framkommer i de intervjuade lärarnas resonemang om reflektionens syfte, mål och resultat. De intervjuade lärarna visar på en vilja att lära sig nya metoder för att åstadkomma en effektiv och välfungerande kommunikation lärare och föräldrar emellan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120.
  Berglund, Linda
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Stavnshøj, Anders
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Barns tankar kring döden samt skolans beredskapsplaner vid dödsfall eller olyckor2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med denna uppsats var att ta reda på barns tankar kring döden, samt skolans beredskapsplan vid en eventuell olycka eller dödsfall. För att ta reda på detta har vi gjort intervjuer med 20 barn varav 10 sjuåringar och 10 tioåringar. Vi intervjuade även 2 rektorer på olika skolor. Vi har studerat litteratur om hur barn reagerar på sorg och hur de bearbetar den. I vår diskussion har vi tagit upp hur vi skulle vilja arbeta med detta tabubelagda ämne i skolan. Vi har även jämfört litteraturen med vårt resultat från intervjuerna och diskuterat kring detta. Vi har kommit fram till att det finns genusskillnader och åldersskillnader i hur barn tänker kring döden.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121.
  Berglund, Marcus
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Om man jobbar med det man själv vill jobba med så blir det roligare och då lär man sig bättre" - elever i årskurs sex syn på musikundervisningen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket inflytande elever i år sex upplever att de har i skolans musikundervisning. Vi har valt att fokusera på elevers uppfattningar på grund av bristen på forskning inom detta område.

  En förundersökning genomfördes i form av enkäter för att kartlägga elevers intresse, för att sedan genomföra två gruppintervjuer varav fyra elever i varje. Resultatet visar att eleverna till viss del har ett inflytande på musikundervisningen men att det är läraren som begränsar inflytandet vid lektionstillfällena. Det finns inslag av populärmusik som man under lektionstillfällen diskuterar och analyserar tillsammans med musikläraren. Musikundervisningen leder enligt vår undersökning ej till att elever blir mer musikintresserade även utanför skolans dörrar. Hade musiklärarna låtit eleverna få ett större inflytande och delaktighet i planering av undervisningen, hade det enligt våra undersökningar lett till ett större musikintresse. Detta inflytande hade i sin tur kunnat väcka elevernas motivation och lust att lära mera kring musikämnet.

  Ämnesord: Musik, musikundervisning populärmusik, populärkultur, elevinflytande

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Berglund, Martina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Vi dricker – och sen då? Elevers uppfattningar om vattnets väg genom kroppen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vilka föreställningar har elever i slutet av grundskolan kring vattnets väg genom kroppen? I undersökningen fick 23 elever genomföra en kombinerad rit- och skrivuppgift och sex elever valdes även ut för intervjuer. Flertalet elever beskrev endast ett av de berörda organsystemen (matspjälkningssystemet) och endast ett fåtal samordnade det här systemet med något annat organsystem eller kroppen i övrigt. Det var ingen av eleverna som ritade ut njurar och endast två elever beskrev urinblåsan, vilken de valde att integrera med matspjälkningssystemet. Flera av eleverna löste vattnets utsöndring genom att förbinda urinröret direkt till matspjälkningssystemet. Under intervjuerna visade eleverna att de var medvetna om att större delen av kroppen innehåller vatten. Transporteringen av vattnet mellan matspjälkningssystemet och kroppens övriga delar verkade dock vålla eleverna problem. Elevernas lärobok behandlar varje organsystem under tydligt avgränsade avsnitt, vilket gör det besvärligt för eleverna att samordna de olika systemen. För att kunna uppnå kursmålet ”Eleven skall ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans” (Kursplan, 2000), måste vi lärare tydliggöra organsystemens samverkan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123.
  Bergquist, Ann-Charlotte
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Jag tar helt enkelt och läser det som verkar bra" En undersökning om bokval, attityder till och intresse för läsning i årskurs sju2009Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka elevernas attityder till skönlitteratur samt vad som avgör om de lånar en bok eller inte. Detta belyses även ur ett genusperspektiv. Primärmaterialet består av 77 enkäter som är besvarade av elever i årskurs sju. Enkätsvaren är bearbetade och sammanställda i diagram för att synliggöra resultaten.

  Forskningsbakgrunden utgår från Joseph Appleyards stadieteorier, forskning av Gunilla Molloy, Louise Rosenblatt samt Kathleen McCormick.

  Undersökningen visar att cirka hälften av eleverna har positiv inställning till läsning, boktips från läraren är inte det viktigaste, böcker med ett hjältetema är populärt hos pojkarna medan realistiska böcker toppar flickornas lista över favoritböcker.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Bergsten, Daniel
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ekstrand, Torbjörn
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Ordning och Uppförande - en kvalitativ studie om lärarnas syn på innebörden av begreppet Ordning och Uppförande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien presenterar ett resultat av en kartläggning av vad tio betygsättande lärare anser om innebörden i begreppet Ordning och Uppförande.

  Bakgrunden till arbetet är Folkpartiets förslag om att införa ett omdöme i ordning och uppförande i skolan. Syftet med studien är att belysa vad lärarna anser om den specifika innebörden i ordning och uppförande. Två frågeställningar ställs för att besvara arbetets syfte:

  Hur uppfattar lärare innebörden i begreppen ordning och uppförande?

  Vilka aspekter i begreppet Ordning och Uppförande anser lärarna vara viktigast att bedöma?

  Den empiriska datainsamlingen är baserad på en samtalsmetod. Samtal fördes med tio lärare av varierande bakgrund.

  Resultatet för studien öppnar för en tvådelad slutsats. En slutsats är att majoriteten av lärarna är överens till att respekt genomsyrar begreppet Ordning och Uppförande. Vidare när det gäller lärarnas attityd till bedömningsgrunderna så råder det en mindre oenighet mellan dem, respektperspektivet är emellertid återkommande även här.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Bergström, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Winterquist, Carin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Strategier för att göra barn ”snälla” på ett fritidshem – om praktiskt värdegrundsarbete 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har studerat praktiskt värdegrundsarbete och för att understryka vardagsnivån har vi använt ordet ”snällhet”. Vi har gett ordet en innebörd som hjälpte oss i våra undersökningar. Vårt syfte är att undersöka hur personalen på fritidshem hanterar situationer som involverar ”snällhet” och dess relation till värdegrunden. I litteraturgenomgången har vi skrivit om de grundläggande demokratiska värdena, integritet, jämlikhet och solidaritet, hur de uttrycks och deras roll i tidigare läroplaner och i den senaste, Lpo 94. Vidare har vi tagit upp varför värdena aktualiserades och när själva ordet värdegrund uppkom. Vi visar exempel på hur praktiskt värdegrundsarbete kan se ut i verkligheten. Vårt metodval gjordes utifrån att samspel, kommunikation och kontext spelar stor roll för fritidspedagogens arbete med barnen och då var observationer en bra arbetsmetod för detta. Arbetsmaterialet vi använde var bandspelare. När vi sedan analyserade ställde vi frågor till vårt insamlade material och fann strategier som fritidspedagogerna använde. Det var tre strategier, tillsägelse, uppgift, åtgärd och två delstrategier, argument och dialog.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126.
  Bergvist, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Karin
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Massage i skolan - lärares och elevers upplevelser av massage i undervisningen 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur beröring/massage används i skolan och vad det har för effekter. Beröring är livsviktigt för alla människor och bidrar även till harmoni och ökad inlärning. Litteraturen hävdar att beröring är viktigt för människans utveckling. I litteraturgenomgången konstateras hur viktigt det är med beröring för barn och vuxna. Detta behov är något som kan tillgodoses med massage som har visat sig ge många positiva effekter. Den empiriska delen bygger på intervjuer med elever och lärare på en skola som arbetar med massage i undervisningen. Genom vår undersökning kom vi fram till att massage skapar en stund av lugn och ro. Detta upplevdes av både lärare och elever. Något man bör tänka på är att aldrig tvinga någon till beröring, utan massage ska vara på barnets villkor.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 127.
  Bergö, Ida
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Parment, Lotta
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  "Man orkar inte vara pedagog i alla lägen" - en intervjustudie kring hur sex lärare arbetar och förhåller sig till elever med bristande socioemotionell kompetens i ämnena hem- och konsumentkunskap samt svenska 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera och undersöka hur lärare i ämnena hem- och konsumentkunskap samt svenska arbetar och förhåller sig till elever med bristande socioemotionell kompetens, både i undervisningssituationer samt i betygsättning. Den empiriska undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sex yrkesverksamma lärare. De teoretiska utgångspunkterna för studien grundades utifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv, Erikson och det sociala sammanhangets betydelse samt Antonovskys känsla av sammanhang. Resultatet har visat att lärarna är väl medvetna hur de delar in elever med bristande socioemotionell kompetens vid olika gruppindelningar. Vidare visar resultatet att en elevs bristande socioemotionella kompetens kan bidra med ett icke godkänt betyg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Berlin, Daniel
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Höghjelm, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Hur tänker yngre skolbarn om en process i naturen? - vad händer med löven på marken? 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ undersökning där syftet är att undersöka barns tankar kring nedbrytningsprocessen i naturen. Det är även att ta reda på hur barns föreställningar påverkas genom medverkan av praktiska nedbrytningsexperiment. Undersökningsgruppen består av 24 barn från klass två och klass fyrafem. Vi har intervjuat varje barn vid två tillfällen. Mellan intervjutillfällena har barnen varit med om tre olika nedbrytningsexperiment. Barnens utsagor är kategoriserade från A-E. A representerar utsagor med ett vidare begrepp till skillnad från E där svaren är mer preciserade.

  Utifrån de båda intervjuerna har vi sett att barnen baserar sina förställningar utifrån sina tidigare erfarenheter. Genom medverkan av experimenten har barnen ändrat sina uppfattningar. Många barn har annamat en mer preciserad kategori, då andra intervjun genomfördes. Vi har sett att en del barn inte påverkades av experimenten och därför stannade kvar i samma kategori. Ett fåtal barn har annamat en lägre kategoriseringsbokstav.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Berlin, Jessica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Liza Marklunds Sprängaren - en studie över genusperspektivet i Sprängaren 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att ta reda på hur genusperspektivet framställs i Liza Marklunds kriminal-roman Sprängaren. Fokus har lagts på karaktärerna Annika Bengtzon och Christina Furhage. Tonvikten ligger främst på Annika. Författaren Liza Marklund och Sprängaren presenteras i inledningen samt syftet och problemprecisering. Därefter följer en kort historik som har sin utgångspunkt i 1800-talet och som löper ända fram till idag. Detta ger en inblick över hur ge-nusperspektivet har förändrats över tid. Fördelar och nackdelar med genusperspektivets för-ändringar presenteras i genomgången av resultatet och diskussionen. Den största förändringen som har skett är att kvinnan har blivit självständig genom att ha fått en röst samt barnomsor-gens stabilitet i samhället. Dock lever traditionella mönster kvar och därmed finns det fortfa-rande skillnader mellan kvinnor och män.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Berndtsson, Ida
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Carina
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Liksom putta in det,lura in dem lite grand i detta” - En intervjustudie kring lärares uppfattning om barns språkutveckling samt läs- och skrivlärande 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I läraryrket kommer vi enligt styrdokumenten oavsett om vi arbetar inom förskola eller skola ha som uppdrag att utveckla barns språk. Uppsatsens syfte var att undersöka vilken uppfattning lärare har om barns språkutveckling och vilka erfarenheter de menar att barn behöver för att lära sig läsa och skriva samt vad de grundar sina uppfattningar på. Valt fokus var barn i förskolan och grundskolans första år. I litteraturen tas lärandeteorier samt språkutvecklingen fram till barnets läs- och skrivlärande upp. Studien omfattar semistrukturerade intervjuer med tio lärare som arbetar på förskolor och i grundskolans tidigare år.

  Studien visade att majoriteten av lärarna talar om språkutveckling som något som sker i samspel med omgivningen genom en varierad vardagsanvändning. Respondenterna var medvetna om sin betydelsefulla roll i barns språkutveckling samt att språkstimulering bör ske tidigt utifrån barns olika erfarenheter och hemförhållanden. En positiv språklig miljö, föräldrars engagemang, ha en allmän språkförmåga, förstå betydelsen av att läsa och skriva, känna meningsfullhet samt att uppleva sig själv som läsare och skrivare i samspel är viktiga faktorer för att barnet inte ska tappa motivation och självförtroende under läs- och skrivlärandet. Lärarna i undersökningen verkade överlag ha svårt att tydliggöra en teoretisk grund som låg bakom deras synsätt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Berntsson, Anna-Carin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Roskvist, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Pojkar i en kvinnodominerad skolvärld2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om pojkar och flickor är olika, hur de olikheterna i så fall yttrar sig samt hur lärare bemöter dem. Vår målgrupp är elever mellan sex och tolv år. Eftersom ämnet är omfattande har vi valt att främst fokusera på pojkar i skolan. I litteraturdelen sammanfattar vi olika författares teorier i frågan. Undersökningen grundar sig på observationer av barngrupper i olika lärandesituationer samt intervjuer med pedagoger på två grundskolor. Resultat är att pojkar och flickor är olika och uppsatsen innehåller även lösningar på hur man kan arbeta med olikheterna. Vår förhoppning med uppsatsen är att öka kunskapen om pojkars och flickors behov och beteenden i skolan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  Berntsson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Johansson, Camilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Att vinna eller förlora - en studie om vad pedagoger i förskolan förmedlar till pojkar och flickor utifrån ett genusperspektiv 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att studera vad pedagoger i förskolan förmedlar till pojkar och flickor, utifrån ett genusperspektiv. Könsperspektivet är centralt i förskolans läroplan. Därför är det av stor vikt att pedagoger i förskolan är medvetna om vilka värderingar och attityder de förmedlar till barnen.

  I litteratur delen beskrivs hur genus skapas utifrån pedagogernas förväntningar på barnen och hur miljön runt dem ser ut. Vi har använt en kvalitativ metod och observerat tre förskoleavdelningar i södra Sverige med hjälp av videokamera kompletterat med anteckningar. Ett rikt material samlades in, och efter analys bekräftades tidigare forskning. Slutsatsen vi kan dra är att pedagoger i förskolan förstärker traditionella könsmönster istället för att bryta dem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Berntsson, Victoria
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Svensson, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”För det första måste det vara roligt!”: En studie om pedagogers tankar kring möjligheter och hinder med musikaktiviteter i förskolan2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå för pedagogen i planeringen och genomförandet av musikaktiviteter i förskolan. Arbetet ska ge ökad kunskap om hur musiken kan vara en del i en pedagogisk verksamhet samt hur barnen kan utvecklas individuellt och kollektivt. I litteraturdelen presenteras relevant forskning som behandlar barns utveckling och lärande. Arbetet visar även på ett förändrat läraruppdrag, läroplanens mål och riktlinjer synliggörs liksom det sociokulturella perspektiv som denna uppsats vilar på. Valet av metod föll på en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer av fem pedagoger. Analysen visar att pedagogerna har ett stort musikintresse och ser flera möjligheter med musikaktiviteter. Ett genomgående mönster hos samtliga pedagoger är att det finns en medvetenhet om möjligheterna i musikaktiviteterna för barnens sociala lärande, där de ser glädje och gemenskap som viktiga vinster. De hinder som nämns är främst av praktisk karaktär. Analysen visar även att de flesta pedagoger inte har någon planering med metod, mål och syfte nedskriven. Trots avsaknaden av denna visar pedagogerna sig väl medvetna om barnens lärande genom musik, främst i form av långsiktiga sociala mål för gemenskap och glädje.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Bertilsson, Andreas
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Freaks and Muggles - Intolerance and prejudice in Harry Potter and the Philosopher’s Stone2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  This essay argues that Harry Potter and the Philosopher’s Stone helps young people to better understand social intolerance and racial prejudice in today’s society. Specific examples will be analyzed with the aid of New Critical close reading.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135.
  Bertilsson, Erik
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Maria
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Var är haren?!” - musik som pedagogiskt redskap i en förskola där majoriteten av barnen har annat modersmål än svenska2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i förskolan använder musikaliska uttrycksmedel i arbetet med barn som har annat modersmål än svenska, samt hur barn spontant använder sig musiska uttrycksmedel i lek. De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i Vygotskijs sociokulturella lärandeperspektiv, Björkvolds syn på den musiska människan samt Uddéns teorier om musisk kommunikation och musisk pedagogik. Pedagoger på en invandrartät förskola intervjuades, och där genomfördes även observationer av verksamheten. I studiens resultat visas hur barn använder musisk lek i sin vardag genom till exempel rim, spontan sång och dans. Undersökningen visar även hur pedagogerna använder sig av musik i syfte att utveckla barnens språk till viss del, men också att pedagogerna inte alltid är medvetna om hur stor betydelse musik kan ha för barns språkinlärning exempelvis i den spontana musiska leken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136.
  Bertilsson, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Åberg, Britt-Marie
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Mötas eller mätas? En studie om individuella utvecklingsplaner i förskolan2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur det som benämns individuella utvecklingsplanerna tolkas och används i förskolorna. De frågor vi sökt svar på är varifrån kravet att införa individuella utvecklingsplaner kommer och vilken innebörd pedagogerna ger dessa.

  För att ta reda på detta så har vi granskat åtta olika typer av utvecklingsplaner som används på förskolorna i olika kommuner samt intervjuat tre pedagoger, en rektor och en pedagogisk samordnare. Genom att tolka resultatet utifrån ett postmodernt perspektiv där man anser att det inte finns ”normala barn” och absoluta sanningar, har vi upptäckt att dessa dokument speglar den barnsyn som rådde under moderniteten då man utgick från utvecklingspsykologiska teorier.

  I utvecklingsplanerna tar man upp vad barnet kan och inte kan, samt vilka insatser som behövs för att stödja barnets utveckling. Man belyser inte barns lärande i dessa dokument. I respondenternas svar framkom det att man främst såg dessa planer som underlag vid utvecklingssamtal och vid överlämning till skolan, och att kravet kom från ”uppifrån”. Detta finns inte belägg för i Lpfö 98, eller i publikationer från skolverket. Skolverket är kritiskt till att man bedömer barn från så tidig ålder, vilket också problematiseras i studien.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Billsten, Björn
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jusis, Tommy
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lek och rörelseövningar i skolan - motivationsskapande avbrott under lektionen 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka om lek- och rörelseövningar i klassrummet kan vara ett komplement för att öka elevernas fokus, prestation och trygghet. Med rörelseövningar menas lek, avslappning och massage. 64 elever i åk 3-4 har deltagit i övningar under en period av 5 veckor vid olika antal tillfällen. Under övningarna observerades eleverna. Vid ett senare tillfälle intervjuades 14 elever. Resultatet visar att elevernas prestationsförmåga, samarbete och trygghet ökade med hjälp av avbrott och variationsrika övningar. Massageövningar resulterade till negativ effekt, trötthet hos eleverna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 138.
  Billvik, Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Enarsson, Dorotea
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Bilden - ett verktyg i elevers lärande2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i att lyfta fram bildspråket och vikten av denna i elevers kommunikation. I teoridelen framhävs bildens betydelse för elevers kommunikationsutveckling. Undersökningsgruppen bestod av 3 fritidspedagoger, en förskolelärare samt en grundskolelärare. En kvalitativ forskningsmetod har använts. Arbetets innehåll är koncentrerat till skolår F-2. Uppsatsen ger en fördjupad förståelse för bilden som verktyg inom den pedagogiska verksamheten samt hur arbetet med bilden som kommunikationsmedel kan användas i undervisning. Uppsatsen behandlar den av eleven producerade bilden samt den redan färdiga bilden såsom vykort, reklam, bilder på datorn, bilder i läroböcker, affischer och så vidare. Resultat av undersökningar visar att det finns behov av att lyfta bildens roll i den pedagogiska praktiken och teorin om bilden som verktyg.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139.
  Birgersson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Persson, Sara
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Elever och pedagogers olika läsinlärningsmetoder - hur lär elever sig läsa, som inte kan läsa vid skolstart? 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår undersökning är att få fram vilka metoder elever och pedagoger använder vid läsinlärningen. För att kunna få veta detta valde vi att intervjua olika pedagoger och elever från två skolor i Skåne län. Undersökningen visar att de flesta eleverna använder sig av ljudmetoden, den syntetiska, men det finns även de elever som använder helordsmetoden, omedelbar igenkänning av orden. Det som också framkommit i undersökningen är att pedagogerna använder sig av olika tränings- och inlärningsmaterial såsom Läsning på Talets Grund (LTG), Storbok och Lillbok, Witting, Bornholmsmodellen, Att skriva sig till läsning och Storyline vid läsinlärningen. Resultatet visar även på att pedagogerna använder en variation av olika metoder där de använder det som de anser vara bra och relevant.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 140.
  Bitowt, Paulina
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Nilsson, Emma
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jag orkar inte! – En kvalitativ undersökning om pedagogens bemötande av det utagerande barnet i förskolan och skolan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vår examensuppsats handlar om det utagerande barnet i förskolan och skolans yngre år. Trots att vi är medvetna om att undersökningen är i liten skala är det ändå vårt syfte att göra en jämförelse mellan pedagogens bemötande av barnet med ett utagerande beteende i förskolan och skolan samt kunna se om det finns skillnader mellan pedagogens bemötande i förskolan och skolan av detta barn.

  I den empiriska delen beskrivs tillvägagångssättet i vår kvalitativa undersökning, som består av semistrukturerade intervjuer. Efter den empiriska delen kommer en resultatredovisning. Där fick vi fram informanternas syn på det utagerande barnet samt hur de bemöter detta barn i förskolan och skolan. Det samtliga informanter tog upp var vikten för det utagerande barnet att ha en vuxen vid sin sida, som kan stötta och ingripa när barnet tappar kontrollen över sitt beteende. Dock kan vi inte dra några större generella slutsatser av vårt resultat.

  Uppsatsen slutar med en diskussion och därefter en sammanfattning. I diskussionen kunde vi dra slutsatserna att det utagerande barnet bemöts på samma sätt i förskolan och skolan, genom att pedagogen har tydlig struktur och regler. Det största skillnaden vi kunnat se mellan pedagogen i förskolan och skolan är dess syn på leken. I förskolan låter pedagogen leken ta betydligt större plats än i skolan

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141.
  Bjerkebo, Annica
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Petersson, Ida
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Jag kör på känsla” – en kvantitativ studie om elevers uppskattningsförmåga av vikt, tid och längd2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapportens övergripande syfte är att med fokus på uppskattning synliggöra i vilken utsträckning eleverna uppnår kursplanens mål för skolår fem, att ”kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider” (Skolverket, 2000c, s. 28). Syftet är även att se vilka erfarenheter eleverna hänvisar uppskattningarna till samt om eleverna anser sig arbetat med momentet i skolan.

  Tillgången till litteratur och forskning kring eleverna uppskattningsförmåga är begränsad. Dessutom introducerades momentet i kursplanen först år 1994, varpå studien är intressant.

  Undersökningen genomfördes i tre klasser i skolår fem och innefattade två delar. Den första delen var ett praktiskt test på elevernas uppskattningsförmåga av storheterna vikt, tid och längd. Den andra delen bestod av enkätfrågor där eleverna redogjorde för vilka erfarenheter de refererade till då de genomförde testet, samt var de ansåg sig ha förvärvat dessa.

  Elevernas resultat av det praktiska testet var bättre än förväntat och cirka 65-70 % av eleverna gjorde godkända uppskattningar. Eleverna hänvisade i stor utsträckning sina erfarenheter gällande vikt och längd till jämförelser, och gällande tid till att räkna. Eleverna hänvisade sina erfarenheter endast i liten utsträckning till skolans verksamhet gällande uppskattningar av vikt och tid. Vid längduppskattningen refererade en något större del till skolans verksamhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Bjärlestam, Anna-Carin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Holmqvist, Pernilla
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lärares tankar om miljöns betydelse för barn i förskolan 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare på förskolor tänker om miljöns betydelse för barn. Vi vill även få fram vilka hinder och möjligheter lärarna upplever de har för att skapa den miljö de talar.

  När vi skriver om miljö i denna studie menar vi den fysiska inomhusmiljön på förskolor och med det menar vi endast hur man organiserar rummen.

  Ett urval av tio lärare gjordes och sedan skickades frågeformulär ut, som därefter bearbetades och analyserades. Resultat visar att lärare i sina arbetslag talar om miljön ganska mycket och att de talar om miljön som något viktig och betydelsefullt på förskolorna. Resultaten visar även att lärarna i studien talar om miljön med ord ifrån den postmoderna diskursen, men att man enbart hittar spår av det i deras utformning av miljön. Samtliga lärare i studien uppgav utrymmena och ekonomin som hinder för att skapa miljön på förskolan och som möjligheter uppgav lärarna den stora frihet de har att själva utforma miljön.

  Om man har bestämda rum och vilka bestämda rum man har på förskolan tror vi spelar mindre roll. Men rummen bör avspegla vilken barngrupp som finns där. Barnen måste få vara med och utforma sin miljö.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Björk, Jacob
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Samverkan mellan hem och skola på gymnasiet - Hur ser pedagoger samt elever på den?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  SAMVERKAN MELLAN HEM OCH SKOLA PÅ GYMNASIET

  – HUR SER PEDAGOGER SAMT ELEVER PÅ DEN?

  ABSTRAKT

  Uppsatsens syfte är att ta del av vad pedagoger och elever anser om samverkan mellan hem och gymnasieskola. Uppsatsen innefattar en litteraturdel som behandlar forskning kring ämnesområdet samt att skolans läroplaner behandlar samverkan mellan hem och skola. Som metod har såväl kvalitativa som kvantitativa utnyttjats för att belysa pedagogernas och elevernas uppfattning. Resultatet påvisar att samverkan avtar under gymnasiet samtidigt som pedagogerna uttrycker en önskan om att föräldrar engagerar sig mer. Men över 70 procent av de 35 tillfrågade eleverna känner samtidigt att föräldrarna är engagerade i deras skolgång, men att det egna ansvaret ska ligga hos dem själva.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Björk, Jacob
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Samverkan mellan skola och hem på gymnasiet - hur ser pedagoger och elever på samverkan? 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad pedagoger och elever anser om samverkan mellan gymnasieskola och hem. Uppsatsen innefattar en litteraturdel som behandlar forskning kring ämnesområdet samt hur skolans läroplaner behandlar samverkan mellan hem och skola. Som metod har såväl kvalitativa som kvantitativa metoder utnyttjats för att belysa pedagogernas och elevernas uppfattning. Resultatet påvisar att samverkan avtar under gymnasiet samtidigt

  som pedagogerna uttrycker en önskan om att föräldrar engagerar sig mer. Över 70 procent av de 35 tillfrågade eleverna känner att föräldrarna är engagerade i deras skolgång, men att ansvaret ska ligga hos dem själva.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Björk, Mia
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Gunnarsson, Elna
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Läsglädje - hur lär vi barn i åldrarna fem till åtta år älska att läsa?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att se hur läsglädje skapas i förskolorna och skolorna idag. I vår undersökning ingår sju verksamheter, varav tre förskolor och tre skolor i södra Skåne. Den sjunde verksamheten är Öjaby förskola som ligger i Växjö. Metoden som vi framför allt har använt oss av är observationer på dessa verksamheter. Vi har även gjort intervjuer med 16 barn och lämnat ut enkäter till sex pedagoger. Resultatet har visat att pedagogens viktigaste ansvar för att skapa läsglädje hos barnen är att se och möta varje barn. Att tillsammans med barnet hitta meningsfull läsning och att tillsammans skapa en inspirerande läsmiljö.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146.
  Björkander, Malin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Eliasson, Irene
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  - Vad ska vi läsa, Fröken? - en undersökning om hur pedagoger använder skönlitteratur för att främja läs- och skrivinlärningen2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar skönlitteraturens användning i läs- och skrivinlärningen. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att se i vilken omfattning ett antal pedagoger använder sig av skönlitteratur i läs- och skrivinlärningen i årskurs ett. Undersökningen baseras på sex kvalitativa intervjuer med pedagoger vid fyra olika skolor. Syftet är att undersöka om man i praktiken använder sig av skönlitteratur för att främja läs- och skrivinlärningen vilket den av oss refererade litteraturen i uppsatsen förespråkar. Litteraturen framhåller vikten av att arbeta med skönlitterära texter för att främja läs- och skrivinlärning. Fördjupningen i litteraturen samt intervjuerna visar att skönlitteraturen i läs- och skrivinlärningen har en given plats i skolan. Litteraturgenomgången visar på en mängd olika arbetssätt att använda sig av skönlitteraturen. Denna variation användes inte på alla skolor, vilket vi anser hade främjat läs- och skrivinlärningen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 147.
  Björndahl Carlsson, Kit
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Finns inga sådana typer på denna skolan” - Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- samt lärarperspektiv med fokus på genus. 36 lärare samt 76 elever har deltagit i undersökningen och informationen samlats via frågeformulär med stort utrymme för personliga reflektioner. Materialet har bearbetats med en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats och resultatet visar genomgående på stor diskrepans mellan elever och lärare. Verbala kränkningar är vanliga men få elever och lärare ser ett samband mellan homofobi och tillmälen som anspelar på sexuell läggning. Det är lärares subjektiva uppfattning om graden av kränkning som avgör om och hur man agerar. Heteronormen är stark i elevgruppen och få lärare synliggör ickeheterosexualitet i mötet med elever. En mindre andel lärare motverkar dock heteronormen genom att i undervisningen inkludera och synliggöra ickeheterosexuella. I synnerhet manliga elever uppfattar att förekomsten av homofobi är mycket utbredd i skolan. I lärargruppen är skillnaden mellan könen genomgående mindre än i elevgruppen, dock har kvinnliga lärare en verklighetsbild som bättre överensstämmer med elevernas i fråga om förekomsten av homofobi. I diskussionen konstateras att det är lång väg kvar för att uppfylla styrdokumentens intentioner att skolan skall vara en trygg plats för alla elever och att skolan aktivt skall motarbeta diskriminering och kränkningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 148.
  Björndahl Carlsson, Kit
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  ”Finns inga sådana typer på denna skolan” Heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- och lärarperspektiv 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker heteronormativitet och homofobi i gymnasieskolan ur elev- samt lärarperspektiv med fokus på genus. 36 lärare samt 76 elever har deltagit i undersökningen och informationen samlats via frågeformulär med stort utrymme för personliga reflektioner. Materialet har bearbetats med en kombination av kvantitativ och kvalitativ ansats och resultatet visar genomgående på stor diskrepans mellan elever och lärare. Verbala kränkningar är vanliga men få elever och lärare ser ett samband mellan homofobi och tillmälen som anspelar på sexuell läggning. Det är lärares subjektiva uppfattning om graden av kränkning som avgör om och hur man agerar. Heteronormen är stark i elevgruppen och få lärare synliggör ickeheterosexualitet i mötet med elever. En mindre andel lärare motverkar dock heteronormen genom att i undervisningen inkludera och synliggöra ickeheterosexuella. I synnerhet manliga elever uppfattar att förekomsten av homofobi är mycket utbredd i skolan. I lärargruppen är skillnaden mellan könen genomgående mindre än i elevgruppen, dock har kvinnliga lärare en verklighetsbild som bättre överensstämmer med elevernas i fråga om förekomsten av homofobi. I diskussionen konstateras att det är lång väg kvar för att uppfylla styrdokumentens intentioner att skolan skall vara en trygg plats för alla elever och att skolan aktivt skall motarbeta diskriminering och kränkningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149.
  Björnryd, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Jönsson, Erica
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lekande pedagoger - En studie om pedagogers medverkan i förskolebarns lek2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogens roll i förskolebarns lek. Forskningsbakgrunden behandlar den utvecklingspsykologiska samt den sociokulturella teorin om lek. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Den kvalitativa undersökningen har gjort på två olika förskolor med videoobservationer samt intervjuer. Relevanta delar ur resultatet har valts ut och analyserats utifrån vårt syfte. Intervjuerna har använts som stöd i analysen. Resultatet visar att pedagoger medverkar i förskolebarns lek, genom samspel och kommunikation samt genom intresse och engagemang förs leken framåt och utvecklas. Resultatet visar även att det finns en medvetenhet hos de observerade pedagogerna om sin styrning i leken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 150.
  Björnsson Ikonen, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Håkanssono, Madelene
  Kristianstad University College, Department of Teacher Education.
  Lära läsa - lärares val av arbetssätt; en intervjuundersökning 2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att få kunskap om hur man som lärare kan arbeta med läsinlärning, men framförallt – varför lärare arbetar som de gör. I litteraturdelen beskrivs olika synsätt på och teorier kring läsinlärning, samt olika metoder för arbete med detta. Vi valde att genom intervjuer undersöka vilka argument några lärare på fältet anger för sina val av inlärningsmodell, eller arbetssätt, vid läsinlärning.

  De lärare vi intervjuat är medvetna om att alla barn lär olika och därför använder lärarna olika metoder vid läsinlärning för att göra det möjligt för alla barn att lära sig läsa. Den vanligaste modellen är en form av LTG – metoden (det vill säga Läsning på Talets Grund). Den syntetiska ljudmetoden (ljud/bokstav) sätts ofta in som stödåtgärd för de elever som behöver extra träning. Lärarna anger att LTG – metoden skapar största läsglädjen hos barnen och känns mest meningsfull, eftersom den är baserad på elevernas tankar och upplevelser.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 846
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf