hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Callin, Susanne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Omfattning av föräldraledighet och jämställdhetsuppfattningar föräldrar emellan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka om omfattningen av uttaget av föräldraledigheten samvarierar med graden av jämställdhet föräldrar emellan. En enkätstudie mätte föräldraledighetens omfattning, uppdelningen av barnomsorg och hushållsarbete, attityder till föräldraarbete samt äktenskapstillfredställelse. Studien genomfördes på en förskola samt över Internet, med totalt 139 deltagare. Kön och inkomst påverkade hur mycket föräldraledighet som togs ut genom att en hög inkomst korrelerade med färre uttagna föräldraledighetsdagar samt att kvinnor tar ut ett större antal dagar jämfört med männen. Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan omfattningen av föräldraledigheten och attityd till en jämställd fördelning av föräldraarbete eller den faktiska fördelningen av föräldraarbete och hushållssysslor. Inte heller var en hög nivå av jämställdhet vad gäller föräldraarbete och hushållssysslor sammankopplad till en hög grad av äktenskapstillfredställelse. Dessa fynd om att omfattningen av föräldraledigheten inte samvarierar med uppfattningen om jämställdhet går emot den generella diskursen att det är attityder som styr fördelningen av föräldraledigheten. Ytterligare studier behövs för att få en bättre förståelse av ämnet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 102.
  Carlson, Peter
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Davidsson, Gun
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rundgren, Kerstin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att se och bry sig om - Några pedagogers relationer till elever med beteendeproblem och deras läranden 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogens roll i samspelet med elever med beteendeproblem. Vi ville även undersöka vilka resurser pedagogen gavs för att kunna utföra sitt uppdrag vilket innefattar en vidare syn som social omsorg, lärande och fostran samt att det handlar om medmänskliga relationer. Efter som rektorerna både ges och ger resurser ville vi också undersöka hur de såg på pedagogens uppgift. Vi har använt oss av litteraturstudier och intervjuer. Den litteratur vi har läst i ämnet har belyst hur viktigt det är med relationer, samspel, fostran och skolans uppdrag av social omsorg och lärande. Vi har kommit fram till att samtliga yrkeskategorier betonade vikten av ett fungerande samspel elev – hem – skola för att elevernas inlärning skall bli optimal. Alla respondenter ansåg att skolan ska hjälpa till att fostra eleverna, men att huvudansvaret ligger hos föräldrarna. Skolorna var väl försedda med elevbefrämjande resurser. Pedagogerna betonade kollegorna som en resurs. Rektorerna ansåg att pedagogen var den viktigaste för eleven i skolmiljön.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 103.
  Carlsson, Bodil
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Johansson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vuxnas lärande genom distansstudier – en intervjustudie om upplevelser och erfarenheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vårt intresse för det flexibla arbetslivet och därigenom de flexibla studierna har byggts upp under vår egen studietid. Flexibilitet är ett ord som ”ligger i tiden” och som syftar till att öka möjligheterna för individen i bl.a. arbetslivet eller studierna. För vissa kan flexibilitet vara en möjlighet till att kunna styra sin tid själv, för andra ett hinder då de inte kan hantera den flexibla tiden. Eftersom vi är pedagoger är det lärande och då vuxnas lärande som står i fokus för denna undersökning. Syftet med undersökningen är att få en ökad kunskap om vuxnas lärande i distansstudier som flexibel studieform. Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie, genomförd med sex distansstuderande som studerar eller har studerat på distans under 2006. Fokus låg på deras upplevelser och erfarenheter av hur lärandet i dessa studier sker. Våra frågeställningar, efter genomgången litteraturstudie, handlar om det flexibla lärandet i distansstudierna kan tillgodose olika lärstilar, vilken betydelse som mötena i den fysiska miljön och i datormiljön har för lärandet samt vilken betydelse som handledaren har i dessa miljöer. Intervjuerna är genomförda i omgivningar som är vardagsnära för varje intervjuperson för sig, detta för att vi skulle få känslan av hur deras vardag som distansstuderande såg ut.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 104.
  Carlsson, Eva-Marie
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Stedt-Lindström, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Social kompetens i förskola och skola: Pedagogens och samspelets betydelse2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att lyfta fram den vuxnes betydelse för barns utveckling av social kompetens med fokus på pedagogen.

  I litteraturbearbetningen belyses den nya barnsynen av Stern och Bowlby´s anknytningsteori. Vidare beskrivs vikten av pedagogens bemötande och förhållningssätt. Föräldrar och lekens betydelse framkommer.

  Metoden är en kvalitativ undersökning med nio semistrukturerade intervjuer av pedagoger i förskola och skola i tre kommuner.

  Resultatet visar att samtliga respondenter tar upp kompetenser som gagnar både social samhörighet och individualitet. Relaterandet till andra människor och miljön är det viktigaste för barnets personlighetsutveckling och tillägnande av social kompetens. Mer än hälften av pedagogerna beskriver att de arbetar med en medveten metodik för att utveckla barns sociala förmågor. Föräldrarnas betydelse anses som en viktig förutsättning för barns tillägnande av social kompetens, men också att pedagoger i förskolan och skolan har stor betydelse för att stödja barnets förmåga att samspela med andra. Nästan alla pedagoger menar att inte alla barn får stöd i sin sociala utveckling. Det är de utagerande som får mest uppmärksamhet medan de tysta barnen får minst.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 105.
  Carlsson, Therese
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Granath, Elin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  En resa i ledarskap – en kvalitativ studie om ledarskap och kultur 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ledarskap är idag ett högst aktuellt ämne. Företag etablerar sig i andra delar av världen och globaliseringen gör att organisationer måste integrera med andra kulturer än sin egen. Ledarskap blir då en nyckelkomponent och ett konkurrensmedel. I vår uppsats vill vi granska fenomenet ledarskap i en annan kulturell kontext än vår egen. Med hjälp av ett MFS-stipendium från Sida fick vi möjlighet att åka till Sihanoukville, Kambodja för att att göra en undersökning om ledarskap och kultur. Vi kunde av vår undersökning urskilja att som ledare måste du anpassa dig till den kultur du verkar i. För att bli den ”goda ledaren” måste ledaren bli en hybrid, bestående av sin kultur, företagskulturen samt den kultur ledarskapet utövas i. Det är därmed omöjligt att finna ”one right way”, utan ledarskapet måste anpassas efter den kulturella kontext ledaren verkar i.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 106.
  Carlsson Örning, Louise
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Larsson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Psykosocial arbetsmiljö och hälsopromotion i två olika nationella kulturer - en komparativ studie mellan Sverige och Brasilien 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den komparativa studien syftar till att i två olika nationella kontexter, (den svenska och den brasilianska) jämföra den psykosociala arbetsmiljön utifrån faktorerna krav, kontroll, socialt stöd, tillhörighet samt stimulans med fokus på vad som främjar hälsa. Studien syftar även till att undersöka huruvida medarbetarna i de olika nationella kontexterna värderar olika i fråga om vad som främjar hälsa på arbetet. Studien grundar sig i tidigare forskning kring begreppet hälsopromotion på arbetet. En kvantitativ ansats valdes till den huvudsakliga delen av studien där en enkät användes som instrument. En kvalitativ del i form av intervjuer och observationer valdes som ett komplement. Resultatet visar på att brasilianarna upplever sin hälsa och sitt välbefinnande som bättre än vad svenskarna gör. Brasilianarna upplever sig även ha mest socialt stöd, störst tillhörighet, mest stimulans och mest balans mellan krav och kontroll. Resultaten visar vidare ingen signifikant skillnad mellan hur svenskar och brasilianare värderar när det gäller hälsan i den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatser som dras är att en fabriks ekonomiska situation, ledningens syn samt den nationella kulturen har betydelse för medarbetarnas uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön samt att mer djupt rotade kulturskikt än den nationella påverkar vad som anses främja hälsa i den psykosociala arbetsmiljön.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 107.
  Carlström, Cathrine
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Carlström, Britt-Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Matematiksvårigheter: Varför tappar flickor och pojkar intresset för matematik?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få kunskaper om matematiksvårigheter och elevernas upplevelse av undervisningen samt om det finns någon skillnad på flickors och pojkars inställning och syn på sitt matematiska kunnande. Med hjälp av litteratur och forskningsrapporter söktes kunskaper om syftet. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med elever som tyckte att matematik var svårt eller tråkigt eller båda delarna och pedagoger, eftersom vi ansåg att deras kunskaper och erfarenheter kompletterar varandra. Eleverna går i år 2, 5 och 8 med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Pedagogerna bestod av lärare som undervisade i samma år som eleverna gick i samt två specialpedagoger – en i år 1-3 och en i år 4-9. I litteraturdelen presenteras olika orsaker till matematiksvårigheter och faktorer som påverkar inlärningen samt flickors och pojkars inställning till matematik. Både i undersökningarna och i litteraturen framkom det att ett varierat arbetssätt med betoningen på att eleverna känner att de kan använda sina kunskaper i vardagen ökar lusten för lärandet samt att de äldre flickorna ansåg att deras matematiska kunnande och intresse var mindre än pojkarnas. Flera av de äldre eleverna menade att undervisningen hade varit intressantare i de lägre åldrarna eftersom den hade varit mer varierande och konkret.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108.
  Carlström, Emma
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Lärande i arbetslivet: chefers syn på sin utveckling och sitt lärande2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag ställs det höga krav på kompetens och att vi ständigt ska lära i arbetet. Kraven innebär ett stort behov av kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Finns ingen drivkraft att utvecklas är det svårt att finna en plats på arbetsmarknaden.

  Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer upplever sina möjligheter till utveckling och lärande i arbetet. Underlag för studien är nio intervjuer med chefer i olika branscher i både den offentliga och privata sektorn.

  Studien visar att respondenterna är utvecklingsbenägna. De nöjer sig inte med den kompetens de redan besitter, utan strävar ständigt efter att lära nytt. En röd tråd genom respondenternas svar är hur viktigt det är att träffa andra människor och lära tillsammans. De söker inte status och ekonomisk belöning, utan det är just möjligheten att få lära och utvecklas i arbetet som de drivs av.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Carlström Hagman, Lena-Pia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Forskningsanknytning: ett försök att lösa upp en knut2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna framställning diskuteras forskningsanknytning av högre utbildning med särskilt fokus på den nya lärarutbildningen. Diskussionen behandlar forskningsanknytning uti från styrdokument på nationell och lokal (lärosätes-) nivå samt med avseende på den enskilde studentens lärande. Försök görs att nyansera begreppet forskningsanknytning och ge det olika betydelser genom att relatera det till utbildning, undervisning och målen för studentens lärande.

 • 110.
  Carlström Hagman, Lena-Pia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vad kan "levande utbildningsteori" betyda för lärarutbildningen?2003Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats tar sin avstamp i den vardagliga observationen att vi som lärare inte alltid förmår leva upp till våra pedagogiska värderingar. Jag diskuterar en teoretisk och metodisk ansats som skulle kunna bidra till att minska detta glapp och som samtidigt skulle kunna stödja vår pedagogiska kunskapsutveckling. Avslutningsvis föreslås några tillämpningar med särskilt fokus på lärarutbildningen, men som förhoppningsvis kan vara av nytta även inom andra utbildningsområden.

 • 111.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Den framtida lärarrollen: några nedslag i utredningar, utvärderingar, styrdokument för lärarutbildningen och den obligatoriska skolan samt en diskussion kring kongruensproblemet2003Report (Other academic)
 • 112.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Den påbjudna lärarrollen: en analys av skolans styrdokument2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport belyser lärarens roll i de centrala styrdokumenten. Bakgrund ges genom en historisk genomgång av undervisnings- och läroplaner där lärarrollen sätts i fokus. Tyngdpunkten ligger på 1960-talets läroplaner samt Lgr 80. Härigenom får man en uppfattning om hur rollen utvecklats. Det är i första hand den påbjudna lärarrollen som diskuteras, men också den möjliga, den genomförda. och den erhållna nämns.

  Lpo 94 ägnas därefter särskilt stor uppmärksamhet. Här analyseras läroplanstexten kring två frågeställningar:

  ”Vilka uppgifter har skolan enligt Lpo 94?”

  ”Vilken roll har lärare för att skolan ska klara sin uppgift?”

  Genom detta förfaringssätt kartläggs skolans samhällsansvar och lärarens del i detta.

  Svaret på frågorna ges genom att skolans uppgiftsrymd presenteras som en semantisk sfär där uppgifterna på olika sätt är beroende av varandra och hänger samman till en helhet. Lärarens roll i skolans samhällsuppdrag ges i form av aspekter och kategorier. Aspekterna på skolans uppgifter knyts åter till läroplanen och innebörden med avseende på lärarrollen exemplifieras genom lämpliga kärncitat.

  Erfarenheterna från den historiska genomgången och de båda analyserna knyts samman till en nulägesbeskrivning. Denna avslutas med några förslag till åtgärder som skulle kunna resultera i att den påbjudna lärarrollen har större möjlighet att närma sig den erhållna.

 • 113.
  Carlström, Inge
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Nya lärarroller, samhällsförändringar och skolkultur: inledning och forskningsansats2003Report (Other academic)
 • 114.
  Carlström, Inge
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Andersson, Stefan
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Verksamhetsutveckling mot en lärande organisation: praktik - reflexion - utveckling2002Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Föreliggande rapport ger inledningsvis en översikt över lärande och de metodiska konsekvenser som är en följd av olika pedagogiska synsätt. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet diskuteras konsekvenserna för en lärande organisation. Detta senare begrepp definieras, beskrivs och analyseras därefter både med avseende på intern och extern kontext.

  Diskussionen leder fram till en modell för verksamhetsutveckling mot en lärande organisation. Modellens grundstruktur definierar tre .arenor, praktik-, reflexions- och utvecklingsarenan. Genom ett kunskapsflöde inom och mellan arenorna samt med stöd av auktoritativa aktörer s. k. facilitators kan verksamheten utvecklas. Den metodiska ansatsen för modellen är aktionsforskning i och kring verksamhetens praktik.

  För att nå optimala förutsättningar för lärande och verksamhetsutvecklingen föreslår vi byggandet av lärande gemenskaper (såväl inom som mellan organisationer) för ett ökat kreativt, reflexivt kunskapsflöde. Lärande gemenskaper kan med fördel skapas med stöd av distansöverbryggande teknik.

 • 115.
  Carlström, Inge
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Hagman, Lena-Pia
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Fråga - undersöka - svara: om ett forskande och undersökande arbetssätt1990Book (Other academic)
 • 116.
  Cederblad, Lena
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Truedsson, Kerstin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Se barnet! Några pedagogers syn på barns olikheter inom grundskolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie belyses pedagogers syn på olikheter och om synen kan härledas till relationellt eller kategoriskt perspektiv, samt andra faktorer som kan påverka pedagogers syn, såsom arbetsmiljö, livserfarenhet, skolans traditioner, samhällsnormer och styrdokument. Klasslärarens och specialpedagogens gemensamma ansvar omkring eleven är en frågeställning som undersöks i studien. Vi belyser olika teoretikers syn på olikheter och utanförskap samt det sociala samspelets betydelse. Pedagogens synsätt påverkar specialpedagogikens utformning. Skillnaden mellan det kategoriska och det relationella synsättet belyses och diskuteras.

  Vi har använt oss av den kvalitativa metoden i vår undersökning där de intervjuade har tillåtits utveckla sina tankar och ge öppna svar. I studien har tolv pedagoger från fem olika skolor deltagit. Vi fann att flertalet pedagoger uppfattar olikhet mer som en tillgång än en svårighet. Olikheter upplevs ge dynamik i gruppen men homogena grupper anses vara lättare att undervisa. Stöd utanför klassrummet uppfattar pedagogerna inte som stigmatiserande och det finns en öppenhet för samarbete mellan specialpedagog och övriga pedagoger. Specialpedagogen har goda möjligheter att vara en brobyggare mellan såväl elev som övriga pedagoger men det är relationen mellan dessa som är den avgörande faktorn om samarbete ska bli fruktbart. Föräldrarnas roll är av avgörande betydelse för barnens attityder och välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 117.
  Christianson, Sven Å.
  et al.
  Stockholms universitet.
  Engelberg, Elisabeth
  Stockholms universitet.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Avancerad förhörs- och intervjumetodik1998Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur ska man kunna få optimal information i en förhörs- eller intervjusituation om en händelse eller omständighet i samband med ett brott? Ett brott är en känsloladdad upplevelse oavsett om man är offer, gärningsman eller ögonvittne. Kommunikationen vid förhöret, samt förtrogenhet med förhörets dynamik, är här av mycket stor betydelse.

  Boken redogör för aktuell psykologisk kunskap och forskning , främst inom områdena kommunikationsprocesser och minnesfunktioner. I olika kapitel behandlas sedan förhörssituationer med brottsoffer, gärningsmän, vittnen, barn, traumatiserade personer, psykiskt störda personer, personer med minnesförlust etc. Här ges exempel på såväl god som dålig förhörsmetodik.

  En intervjumetodik som kommit att få stor uppmärksamhet och framgång inom polisen i bl a Storbritannien och USA är den kognitiva intervjun, som beskrivs närmare i boken. Den kognitiva intervjun är en procedur för intervjuer och förhör som bygger på psykologisk forskning angående minnets organisation och åtkomlighet.

  Boken riktar sig främst till studerande och yrkesverksamma inom rättsväsendet, exempelvis poliser, åklagare och andra jurister. Även personal inom socialtjänsten, kriminalvården samt psykiatrin kan finna boken användbar inför samtal med klienter.

 • 118.
  Chukman, Vesna
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Jakten på de gömda metaforerna: förekomst och variation av KRAFTmetaforer i två olika typer av texter; självbiografiska och argumenterande2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Via semantisk analys har förekomst och variation av KRAFTmetaforer i två olika typer av texter jämförts. Hypotesen är att kognitiva neurala nätverk som ansvarar för den abstrakta tanken är tätt sammanbundna med kognitiva neurala nätverk som representerar känsloerfarenhet baserat på sensoriska upplevelser. Analysen utfördes på två olika typer av texter. Resultatet visar på signifikant skillnad i förekomsten av antalet metaforer i de olika texterna. Ett antagande för undersökningen var att självbiografiska texter är mer förankrade i känsloerfarenhet baserat på sensoriska upplevelser än vad argumenterande texter är. Resultatet visar dock att de argumenterande texterna innehåller ett större antal metaforer än de självbiografiska texterna, vilket står i strid med hypotesen. Två tolkningar av resultatet är därför möjliga. 1) Sensoriska upplevelser har inget med förekomst av KRAFTmetaforer att göra. 2) Argumenterande texter visar mer eller kan visa mer känsloerfarenhet baserat på sensoriska upplevelser än självbiografiska texter. I resultaten finns belägg som stödjer den teoretiska referensramen för hur abstrakt tänkande uppstår samt hur abstrakt betydelse uppstår dvs som ett resultat av sensoriska erfarenheter baserat på kroppsliga upplevelser som kan spåras i språket genom metaforiska processer. De slutsatser man kan dra utifrån resultaten i denna undersökning stödjer hypotesen att det neurala nätverk som ansvarar för den abstrakta tanken är tätt sammanbundet med det neurala nätverk som representerar sensorisk erfarenhet baserat på kroppsliga upplevelser

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Claesson, Gittan
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Att välja perspektiv – Om elevhälsapropositionens påverkan på tre skolors specialpedagogiska verksamhet 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att, på tre skolor i en sydsvensk kommun, granska vilket perspektiv som råder - det relationella eller det kategoriska - och undersöka om någon perspektivförändring ägt rum i samband med implementeringen av regeringens proposition Hälsa, lärande och trygghet (2001/02:14) samt huruvida specialpedagogens relationella perspektiv haft någon betydelse i detta förändringsarbete. I inledningen beskrivs de tre huvuddelarna i studien; vilka perspektiv som kommer att fokuseras, specialpedagogsutbildningens utveckling och utvärdering samt implementeringen av elevhälsapropositionen. I litteraturdelen presenteras ramen för hela studien dvs. specialpedagogik. Därefter belyses innehållet i elevhälsapropositionen samt resoneras kring elever i behov av stöd. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att både rektorer och pedagoger har upplevt viss påverkan av både proposition och specialpedagog. Det relationella perspektivet syns tydligare hos rektorer än hos pedagoger. Pedagoger efterfrågar i hög grad en specialpedagog som arbetar mer elevaktivt. Dessa uppfattningar jämförs även med Högskoleverkets utvärdering av specialpedagogutbildningen. Utvärderingens bedömargrupp diskuterar huruvida den specialpedagogutbildning som erbjuds stämmer överens med dess målsättning vad gäller frågan att arbeta elevaktivt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 120.
  Colleen, Elisabeth
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Jimmy
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Hur upplevs kontrollbesök av livsmedelsinspektörer och restaurangägare? 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Livsmedelslagstiftningens syfte är att skydda konsumenternas hälsa genom att se till att livsmedlen är säkra, syftet innefattar också konsumenternas rätt till informationen om de livsmedel de väljer. I Sverige finns det idag flera olika åsikter om hur kontrollbesök upplevs och uppfattas. En del av åsikterna som företagarna har går isär om hur kontrollpersonerna arbetar, en åsikt är att man numera arbetar åt samma riktning än vad man gjorde förr. Det finns även de som anser att kontrollpersonerna kan verka lite som gratiskonsulter medan andra tycker att de är alldeles för komplicerade och byråkratiska. Vårt syfte med examensarbetet var att undersöka hur kontrollbesök uppfattas av livsmedelsinspektörer respektive av restaurangägare, samt hur kommunikationen mellan dessa två uppfattas. Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ metod som kännetecknas av att forskaren genom intervjuer och liknande försöker förstå hur individer upplever sig själv och sin tillvaro. Utav våra kvalitativa intervjuer fick vi fram data som sedan transkriberades och bearbetades, här framkom sedan olika teman, hur kontrollbesök upplevs, positiva och negativa erfarenheter av kontrollbesök, förväntningar, problem samt den nya lagen och det nya avgiftssystemet. Utav resultaten kan man se att restaurangägarna har en blandad inställning till inspektörerna och deras kontrollbesök. Man kan tydligt se från både inspektörerna och restaurangägarna att kontrollbesöken uppfattas positivare nu än vad de gjorde för ett par år sen. I resultatet ser vi att samtliga restaurangägare anser att det krävs för mycket dokumentation gentemot tiden de har till förfogande. Vi ser även att restaurangägarna ibland kan tycka att inspektörerna ”sätter prickar” på små onödiga ting i stället för att fokusera på de större och viktigare sakerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 121.
  Conde Correa, Yanelys
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Faktorer som påverkar ungdomar att gå på individuella program2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens arbetsmarknad har ständigt höjt sina krav, vilket medfört att det har blivit högre krav på utbildning, särskilt till utsatta barn. Min empiriska undersökning handlar om faktorer som påverkar ungdomar att gå på gymnasieskolans individuella program. Undersökningens syfte har varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar ungdomar att gå på individuella program och hur medvetna elever är om orsaker som har påverkat deras val att börja på IV-Tema. Mina frågeställningar är: vilka orsaker ligger bakom att elever går på individuella programmet? Vilka är elevernas individuella skäl till att gå på individuella programmet? Min undersökning är byggd på kvalitativ data och jag har gjort nio semistrukturerade intervjuer med en studie- och yrkesvägledare, en kurator och en lärarassistent samt med 6 elever på individuella programmet. Jag har valt Malmö stadskommun därför att jag anser att jag där kan få fram mesta möjliga orsaksfaktorer. Jag analyserar mitt material utifrån teoretiska begrepp som socialisation, habitus och motivation. Min slutsats är att det krävs ett mångdimensionellt synsätt för att klargöra faktorerna kring hur det kan komma sig att elevantalet på gymnasieskolans individuella program är så stort.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Czech, Monika
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rehnberg, Gunilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Metod för att hantera aggressioner 2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens preciserade problem består av att undersöka vilka effekter Aggession Replacement Training (ART-metoden) ger, och om hur pedagoger kan möta, förebygga och hantera konflikter och aggressioner i skolan med hjälp av metoden. Genom litteratur, intervjuer, samt genom inhämtad kunskap om ART-metoden, redogör vi för hur pedagoger i den utvalda undersökningsgruppen kan arbeta förebyggande och hantera uppkomna konflikter. Slutsatsen vi kom fram till är, att man måste arbeta regelbundet med ART-metoden och ha tålamod om inte effekterna är omedelbart synliga. Pedagogerna skall arbeta med förebyggande åtgärder för att stärka individen och förbättra det psykosociala klimatet i gruppen och se de små men betydelsefulla förändringarna - effekterna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 123.
  Dahlman, Britt-Marie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ständigt lärande - vad är det?2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det talas idag mycket om lärande organisationer och styrning med hjälp av värderingar. I mitten av 1990-talet beslutade därför Skatteverket att införa en strategi med lärande organisation som mål. Som en del i denna strategi beslutade ledningen 2001 att införa värderingsstyrning i förvaltningen. Värderingarna är tretton till antalet; två av dessa är av särskilt intresse för denna undersökning: ständigt lärande och effektivt ledarskap.

  De teorier som användes för att analysera resultatet var dels statsvetenskaplig dels sociokulturell teori; den förra användes för att kunna analysera hur förvaltningsstyrning sker och den senare valdes på grund av dess breda perspektiv på lärande. Den insamlingsteknik som användes i undersökningen var enkäter. Undersökningen genomfördes på fem lokala skattekontor under 2002. Enkäterna sändes via förvaltningens intranät till medarbetare och chefer på de aktuella kontoren.

  Resultatet från enkäterna visar att de flesta av medarbetarna inte hade hört talas om värderingen ”ständigt lärande” före denna undersökning. Nästan alla chefer hade å andra sidan hört talas om den tidigare. Medarbetarna förklarade ständigt lärande främst som ”diskussioner med kollegor” medan chefer främst förklarade ständigt lärande som ”personlig utveckling”. Cheferna ansåg att de skapade förutsättningar för medarbetarnas ständiga lärande, genom bl.a. feedback och utvecklingssamtal. Lite mer än hälften av medarbetarna ansåg att cheferna verkligen skapade förutsättningar för deras ständiga lärande medan resten ansåg att de inte gjorde det. Medarbetare och chefer nämnde också hinder för ständigt lärande. Bland de exempel som lyftes fram var avsaknad av tid, brister i uppföljningar av resultat och små möjligheter till karriärutveckling.

  En slutsats som kan dras utifrån undersökningens resultat är att den modell som förvaltningsledningen använde för att implementera värderingsstyrning har misslyckats, eftersom flertalet av medarbetarna inte hade hört talas om ständigt lärande före denna undersökning; detta trots att värderingarna presenterats på intranätet mer än ett år före denna undersökning. Trots att flertalet av medarbetarna inte kände till värderingen ständigt lärande förklarade de den som ”kommunikation med kollegor”, vilket antyder en syn på lärande som kollektiv. Cheferna å andra sedan förklarade ständigt lärande som en form av personligt lärande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 124.
  Dahlqwist, Jeanette
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lagrelius, Therese
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Alkohol och aggression bland gymnasieelever2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att klargöra om det finns en koppling mellan gymnasielevers alkoholkonsumtion och aggressivt beteende. Tidigare studier har försökt att identifiera specifika förhållanden mellan alkohol och aggression och har funnit att förhållandet beror på olika aspekter hos individen, aggressiva tendenser, kognitiva färdigheter, situationen, grupptryck och kulturella normer Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och aggression. Enkäten delades ut till 123 elever på två gymnasieskolor i nordöstra Skåne. Resultatet bekräftade relationen mellan konsumtion och beteende och visade att det finns en skillnad mellan killar och tjejer, både när det gäller konsumtionsmönster och deras sätt att uttrycka aggression.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Danielsson, Ann-Kristin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Intervjuer av chefer om ny ledarstil2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om ett packningsföretags försök att förändra ledarstilen. Att införa en ny ledarstil var en av flera förändringar som planerats för att göra företaget mer effektivt och framgångsrikt. Ändringen skulle göras utifrån ett bestämt koncept, ”ledare som förebild”. Syftet med min studie var att undersöka vilka tankar och uppfattningar chefer hade om den nya ledarstilen samt ta reda på hur den påverkat deras yrkesutövning. En hastigt uppkommen lönsamhetsproblematik åsidosatte implementering av ny ledarstil inom företaget. Sambandet ny ledarstil och yrkesutövning kunde då inte studeras och därmed kunde inte syftet med studien uppnås i sin helhet. Insamling av datamaterial har skett genom intervjuer med fem chefer inom företaget. Undersökningens resultat har tolkats utifrån ett kulturellt perspektiv på ledarskap och redovisats under tre teman. Resultaten indikerar att en chefsbefattning är en sammanflätad funktion av chefskap och ledarskap samt att den senare behöver definieras och utvecklas. Studien visar också att en överenskommelse om att ändra ledarstil blev åsidosatt. Som en följd av detta har de flesta av de intervjuade cheferna har utvecklat en skepticism om det över huvud taget finns några förutsättningar att förändra ledarstilen. Resultat från studien tyder på att den nuvarande ledningskulturen förhindrade försöket med att implementera en ny ledarstil.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126.
  Danielsson, Emma
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rickardsson, Madelene
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svenska polisers upplevelse av konflikt mellan arbete och familj 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 127.
  Danielsson, Josefin
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Jonzon, Emelie
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Konsten att nå framgång som chef2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie lyfts det som uppfattas som positivt i ledarskapet hos högt uppsatta chefer inom det svenska näringslivet fram. Tidigare har det framförts mycket kritik kring chefer och deras ledarroll i företag. Studiens huvudsyfte var att belysa de framgångsfaktorer som dagens chefer besitter. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ design. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på cheferna i studien med hjälp av en intervjuguide som baserades på en pilotstudie med en ledarskapskonsult. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att uppnå målet med att studera högt uppsatta chefer. Resultatet av studien visade ett stöd för att det finns specifika framgångsfaktorer inom chef- och ledarskap. De huvudsakliga framgångsfaktorerna enligt denna studie är erfarenheten, det situationsanpassade ledarskapet samt de personliga strategier chefer använder sig av. Här lyfts även fram den kommunikativa förmågan och avslutningsvis den fallenhet för ledarskap som skapas redan i barndomen. Avgörande resultat för denna studie är för att nå framgång som chef krävs en fallenhet i att leda andra. Detta ledarskap är avhängigt relationen till medarbetaren.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Danielsson, Kamilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Påverkar hemförhållanden barns attityder mot överviktiga och hur skiljer sig barnens implicita och explicita attityd? 2007Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen, som är explorativ, syftar till att jämföra barns explicita attityd och implicita attityd mot överviktiga, samt att jämföra resultaten med hur barnens hemförhållande ser ut. Antalet barn som deltog, vilka alla var i 10 års åldern, var 49 st. Barnens föräldrar svarade på en enkät (49 svar) som hade som huvudfaktorer; matsituation, motionsvanor samt hur mycket man inom familjen diskuterar vardagshändelser. De fick även svara på frågor om hur hemförhållandet såg ut. Resultatet visar att barn i olika åldrar har en tendens till negativ attityd gentemot överviktiga. Detta visar både IAT och det explicita testet. Däremot är det inte bevisat att den implicita och den explicita attityden har ett samband. Det finns inte heller något som tyder på att olika hemförhållanden skulle påverka barnens attityder mot överviktiga.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 129.
  Danielsson, Kamilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Utbrändhet, Två länder – två synsätt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen, som är explorativ, syftar till att jämföra svenska personers erfarenheter och tankar om utbrändhet med amerikanska medborgares. Det gjordes 7 intervjuer på två grupper, 4st svenska och 3st amerikanska, och urvalet var till viss del bekvämlighetsurval. Dock var status i grupperna relativt homogent då några inom varje grupp själva var eller hade varit utbrända och andra inte. Intervjufrågorna var av den karaktären att av svaren skulle man kunna få en allmän uppfattning huruvida fenomenet utbränd responseras olika i två relativt lika länder. Resultatet visar, i allmänhet, att man inte diskuterar fenomenet utbränd/burnout i samma utsträckning i USA som i Sverige samt att det finns olika strategier för att undvika det.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 130.
  Danielsson, Kamilla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Vilka attityder har överviktiga gentemot överviktiga och hur skiljer de sig från normalviktiga 2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att tjocka personer behandlas ned-

  Värderande i allmänhet (C.S Crandall 1994). För att vidare undersöka detta användes IAT (implicit association test) för att se hur överviktigas implicita attityd skilde sig gentemot de normalviktiga. Deltagare i under-sökningen var 19 normalviktiga och 20 överviktiga män och kvinnor. Undersökningen visade att det fanns en generell negativ implicit attityd mot överviktiga. Denna attityd var inte signifikant mindre hos de överviktiga, (p=.427) vilket tyder på att det inte finns en skillnad på implicita attityder mot överviktiga beroende på om man är överviktig själv eller ej.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Davidsson, Jimmy
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Frihet under ansvar– En studie kring pliktkänsla i dagens arbetsliv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid en anblick på dagens arbetsmarknad är det inte svårt att bilda sig uppfattningen av att långsiktighet och fasta företagsstrukturer har ersatts av en kortsiktighet och lösare företagsstrukturer. I denna studie ställs frågan om dagens ambivalenta arbetsmarknad skapar en känsla av oro bland anställda som i sin tur leder till en ökad pliktkänsla inför arbetet. Fem stycken kvalitativa, semistrukturerade intervjuer genomfördes kring detta problemområde. Syftet med dessa intervjuer var att skaffa fram ett empiriskt material kring frågeställningen, som sedan kunde analyseras. Resultatet av denna analys kom dock att dementera den ursprungliga frågeställningen. Istället görs i denna studie tolkningen att det är graden av frihet och eget ansvar i de egna arbetsuppgifterna som påverkar graden av pliktkänsla inför sitt arbete.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 132.
  Davidsson, Lena
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Äldre dövas arbetsminne2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte var att undersöka om dövas åldersförändringar i arbetsminnesbearbetning skiljer sig från hörandes. Fyra grupper deltog, döva (teckenspråkiga) och hörande (icke teckenspråkiga), indelade i grupper om yngre och äldre (> 65 år). Femtiosex personer deltog, jämnt fördelade över de fyra grupperna. Samtliga fick genomgå ett arbetsminnestest indelat i tre delar, ett spatialt, ett temporalt och ett spatialt - temporalt test. Den spatiala naturen hos teckenspråket förväntades leda till en relativt sett förstärkt funktion i detta test hos de teckenspråkiga. Hypotesen bekräftades såtillvida att det fanns en signifikant försämring i den äldre gruppen döva vid den temporala testtypen, något som inte fanns vid den spatiala eller blandade testtypen. Resultatet kan tolkas som förenligt med tanken att intensiv användning leder till relativt bevarad funktion i hög ålder. En orsak till resultatet kan vara att äldre dövas undervisning skedde främst genom den orala metoden och resulterade i en lägre bildningsnivå.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 133.
  Dittrich, Berit
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Krabbe, Louise
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läsutveckling under en termin 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Studiens fokus har legat på hur elever utvecklas i sin läsning under den första terminen i årskurs 1. Vi valde att titta på två klasser i samma kommun, dock inte på samma skola. Vi intervjuade 38 elever angående deras tankar om läsning. Dessutom genomförde vi en kartläggning om var eleverna befann sig när det gällde språklig medvetenhet och läsutveckling i början på skolåret. Vi lät även berörda pedagoger svara på enkäter om hur de arbetar för att stimulera elevernas läsning.

  Efter en termin gjorde vi uppföljande tester för att se hur elevernas läsutveckling fortskridit. Slutligen bad vi pedagogerna att berätta om och hur eventuella stödinsatser satts in för att få eleverna att gå framåt i sin läsning.

  Resultatet av vår studie blev att alla elever utom en gått framåt i sin läsutveckling. Även de elever som vid skolstarten inte kunde genomföra alla testerna kunde efter en termin själva se att det hade skett en progression. Vi såg ett samband mellan låg språklig medvetenhet och svag läsutveckling. Detta samband kvarstod efter en termin. Spännvidden mellan pojkarnas resultat var större än mellan flickornas när det gällde ordavkodningen, både vid studiens början och vid dess avslutning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 134.
  Dosen Grunning, Diana
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Persson, Kristina
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ekologiska Desserter med Bär - En produktutveckling 2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den allt snabbare växande marknaden för livsmedel i Sverige gör att det behövs fokusering på produktutveckling för livsmedelsföretag. Detta projekt innefattar en produktutveckling vars mål var att utveckla ekologiska desserter med bär som huvudråvara. Genom observationer har vi undersökt vilka desserter som finns nu i den svenska dagligvaruhandeln och vi har sett att det idag saknas produkter i kategorin färdiga desserter med fokus på bär och ekologi. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med halvstrukturerade individuella intervjuer och en fokusgrupp för att få förståelse för förutsättningarna att utveckla ekologiska desserter med bär. Syftet har varit att utföra en förundersökning som i detta projekt innebar att få ett förhållningssätt till desserter, ekologi, mervärden och bär, dessutom en produktutveckling. Resultatet visar att respondenterna anser att desserter inte behöver vara nyttiga utan hellre i lite mindre storlekar, så att de kan ätas utan dåligt samvete. Välbalanserad smak och ett tilltalande utseende är mycket viktigt vid val av desserter. Ekologiskt producerade produkter gav respondenterna positiva associationer och hälsomervärden kring bär är något som bör lyftas fram och vidareutvecklas för användning inom exempelvis marknadsföring. Slutsatsen från projektet är att det finns utrymme på marknaden för livsmedelsindustrin att utveckla bärdesserter med ekologisk inriktning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 135.
  Drottmar, Marianne
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Reflektioner och variationer: Lärare samtalar och reflekterar om undervisning2005Independent thesis Advanced level (degree of Magister)Student thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande studie bygger på att skapa kunskap inom vad och hur lärare i samtalsgrupper

  resonerar och reflekterar kring undervisning om ett undervisningsområde. Vad

  lärare säger sig fokusera/icke fokusera på i undervisningssituationer och vilken medvetenhet lärare har om de variationsmönster de arbetar med.

  Studiens teoretiska antagande utgår från variationsteori med ursprung i forskning om

  lärande inom den fenomenografiska forskningsansatsen.Utgångspunkt tas i antagandet

  att förmågan att erfara och kunna urskilja vissa aspekter av ett objekt förutsätter en

  möjlig erfaren variation av aspekten i fråga. Den mening som är möjlig att erfara är relaterad till en möjlig erfaren variation. Studien är ett försök att närma sig vad lärare riktar uppmärsamhet mot i undervisningssituationer och målgruppen för studien är alla de som på olika sätt intresserar sig för och söker kunskap om undervisning och lärande.

  Datainsamlingen gjordes vid fyra tillfällen. Fem lärare från samma skola men med olika

  utbildningar satt tillsammans diskuterade och reflekterade om undervisning inom ett

  avgränsat område. Samtalen spelades in på band och har skrivits ut av författaren. Ett

  kategorisystem växte fram vid analysen.

  Ett sammanfattande resultat av denna studie är att när lärare kommunicerar ett innehåll

  till elever använder de variation fastän på olika sätt. De fokuserar på vissa aspekter

  medan andra aspekter lämnas ofokuserade. När de riktar uppmärksamheten mot kritiska

  aspekter fokuserar de ofta på en aspekt i taget av innehållet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136.
  Dunér, Åsa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Mattsson, Johanna
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kompetensutveckling ur ett hälsoperspektiv – att möjliggöra framgångsrik kompetensutveckling i kommuner 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi är pedagoger och är därmed intresserade av lärande. Syftet med vår uppsats är att få en insikt och förståelse kring hur kompetensutvecklare i kommuner praktiskt arbetar med kompetensutveckling samt deras tankar kring det. Vi undersöker om de har något hälsoperspektiv på kompetensutveckling samt hur de ser på vuxnas lärande. Uppsatsen bygger på åtta intervjuer med nio personer som jobbar med kompetensutveckling i kommunal verksamhet. I slutdiskussionen knyter vi ihop intervjupersonernas praktik och tankar kring de teoretiskt förankrade möjliggörare som vi på förhand definierat; att ha ett hälsoperspektiv på kompetensutveckling genom att se till hela människan i inlärningssituationen samt att ha kunskaper om vuxnas lärande. Att förankra fysiska aktiviteter och rörelser i lärande och därmed kompetensutveckling tror vi skulle kunna vara ett nytt sätt att arbeta såväl med kompetensutveckling som med organisationens välmående. Detta är en av de sex möjliggörare för framgångsrik kompetensutveckling som växte fram ur empirin. Vår uppsats är relevant för alla som är intresserade av lärande och hälsa främst i att det är en aktuell empirisk undersökning om kompetensutveckling och att den gör avstamp i ett aktuellt ämne både för forskning och arbetsliv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 137.
  Dzeko, Anita
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Alic, Ajla
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Psykisk hälsa bland Fängelseintagna 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats redogör för en undersökning av manliga interner på tre svenska anstalter i södra Sverige. 55 enkäter besvarades av interner med längre än ett års strafftider på sluten anstalt. Ålder och vistelsens längd på anstalt i relation till psykisk hälsa bland fängelseintagna undersöktes. Inga signifikanta resultat fastslogs, sannolikt mycket beroende på mätinstrumentets inte anpassades efter den aktuella populationen. Vidare jämfördes fängelsepopulationens psykiska hälsa med en normalpopulation utanför anstalt. Resultaten visade att gruppen interner mår och fungerar signifikant sämre än deltagarna i normalpopulationen. Även internera sinsemellan har jämförts. Vår slutsats är att skillnaden mellan internernas och normalpopulation psykologiska fungerande är betydligt större än de skillnader som finns inom gruppen av interner. Den kvalitativa delen i frågeformuläret bekräftade symptom som sömnbesvär, depressioner och självdestruktivitet, alla tecken på psykisk ohälsa.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 138.
  Dánilo, Mikael
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Thuresson, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Welander, Sven
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Dyslexi - sett ur ett elev-, föräldra- och specialpedagogperspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande arbete är att undersöka hur högstadieelever i åk 7-9 med diagnosen dyslexi, dessa elevers föräldrar samt studiens specialpedagoger upplever arbetet kring elever med denna diagnos. Vi ämnar även granska huruvida den undersökta skolan antar ett relationellt eller ett kategoriskt perspektiv på elever med denna diagnos.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om elever med diagnosen dyslexi. Litteraturdelen innehåller forskning kring en skola för alla, inkludering, olika specialpedagogiska perspektiv och naturligtvis forskning kring diagnosen dyslexi ur olika infallsvinklar.

  I studien har semistrukturerade intervjuer använts för att se hur elever med diagnosen dyslexi, deras föräldrar och specialpedagoger upplever arbetet kring dessa elever. Vi ville också se om vi utifrån dessa intervjuer kunde dra några slutsatser om den aktuella skolan håller fast vid det traditionella kategoriska arbetssättet eller om skolan har anammat det, enligt styrdokumenten, förordade relationella arbetssättet.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår studie på att elever med diagnosen dyslexi, deras föräldrar och specialpedagogerna är förhållandevis nöjda med sitt gemensamma arbete kring dessa elever. Skolan lever fortfarande delvis kvar i det kategoriska arbetssättet, men samtliga tre informantgrupper verkar vara tillfreds med detta faktum. Eleverna är nöjda med att vara både inkluderade och exkluderade. Föräldrarna utgår från hur barnen upplever det. Intervjuerna med specialpedagogerna antyder att ett nytt arbetssätt kan vara i antågande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 139.
  Ebberline, Jessica
  et al.
  Department of psychology, Lund University.
  Holmberg, Ulf
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Modus operandi and spatial behaviour of a random sample of non familial child molesters in SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 140.
  Edgerton, Julia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Plats för vem? - en problematisering över personlighetsuttrycken i dagens platsannonser 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att söka arbete idag kan vara en komplicerad och frustrerande process. Mycket vikt ligger i vem du är som person och inte bara i vilka meriter eller vilken utbildning du har. Det finns dessutom olika förutsättningar för dig att bli anställd beroende på vilken grupp i samhället du tillhör. För arbetsgivarna ligger det både tid och pengar i att skaffa nya medarbetare. Dessutom är det viktigt att hitta rätt person till jobbet då det kan bli kostsamt att anställa ”fel”. Rekryteringsprocessen är något som påverkar både individen och företagen, men även hela samhället. Det är trots allt här besluten tas om vilka som hamnar inom respektive utanför arbetsmarknaden. Denna utsållning börjar redan i platsannonserna där man utöver utbildning och meriter även beskriver vilka personlighetsdrag den arbetssökande bör ha.

  Mitt syfte med denna uppsats är således att analysera personlighetsuttrycken i platsannonser och genom det öka förståelsen för vem som är attraktiv på arbetsmarknaden och vem som inte är det. Mitt empiriska material har bestått av platsannonser som jag arbetat med enligt den kvantitativa modellen. Jag har även genom kvalitativa intervjuer och enkäter med arbetsgivarna fått deras bild av vad personlighetsuttrycken betyder och har sedan diskursivt analyserat meningen bakom dessa uttryck. Genom en diskursanalys vill jag framförallt se på hur vårt språk bildar sociala strukturer och undersöka dessa ur en social och historisk kontext. Vårt språk säger något om hur vi uppfattar världen, men med språket konstruerar vi samtidigt vår omvärld och vår verklighet. Jag vill se på vad det är man letar efter när man använder vissa personlighetsuttryck och varför man använder just dessa uttryck idag, men även undersöka hur själva användandet av personlighetsuttrycken kan påverkar samhället och hur samhället påverkar användandet av specifika uttryck.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 141.
  Edlund, Sara
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Blomkvist, Elin
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Kulturens och organisationskulturens påverkan på utbrändhet –en komparativ studie mellan Ikea i Älmhult Sverige och Ikea i Guangzhou Kina2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Den här undersökningen har studerat skillnader mellan arbetets påverkan på utbrändhet i Kina och Sverige. Studien hade för avsikt att se om skillnader förekom, vilka skillnader det var samt hur de yttrade sig. Studier inom området i Kina är mycket outforskat medan det i Sverige och övriga västvärlden talas om det dagligen. Resultatet av den här studien pekar på att skillnaderna mellan länderna knappt är förekommande. Detta kan till stor del bero på Ikeas organisationskultur. De skillnader som påträffades tydde på en högre grad av utbrändhet på MBI-skalan i Kina vilket kan bero på att utbrändheten finns men inte är uttalad. Ikeas speciella kultur i en kontext som Kina kan även ha bidragit till resultatet.

  Eftersom utbrändheten har ökat i Sverige var våra förväntningar med denna undersökning att ta reda på om syndromet är lika omfattande i Kina som i Sverige. Vi ville utforska om kulturen, såväl nationens som organisationens, hade någon effekt på detta problem.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Edvardsson, Linda
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Religion som ett maktmedel i USA 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Religion som ett maktmedel är en aktuell företeelse i USA, där människor utnyttjas och vilseleds med manipulerande och religiösa guider som gärna visare dem deras väg till det religiösa livet och dess belöningar. Men vägen dit kostar, både människoliv och pengar. I den religiösa maktutövningen påverkas ett helt folkslag, amerikanarna, eftersom de lever i en värld där kapitalism, politik och det sociala blir till ett och influerar alla samhällskikt, till att till slut bli ett särdrag i USA. Syftet är att framställa detta med hjälp av frågeställningen;

  hur används religionen som ett maktmedel i USA?

  Det kommer att belysas; hur man använder sig av medel som rädsla, tradition, politik, meningssökande med mera för att rekrytera amerikanen till att bli religiös, för att skapa sig en egen förmögenhet eller sitt egna religiösa imperium. Med en tillräckligt god retorisk förmåga och en karismatisk utstrålning kan auktoritära personer i USA påverka och influera - personer, samhället och grupperingar - med hjälp av religionen, för egennyttiga ändamål. Detta är enkelt för kritikern att se, men tyvärr inte för den religiöse amerikanen som lever mitt i det.

  Vidare finner man att detta grundas i en inbyggd religiös mentalitet som härleds från gamla tider och att det amerikanska samhället är uppbyggt på detta, vilket sedan kan användas som ett maktmedel. Man kan konstatera att VI och DE fenomenet är en avsevärd och viktig komponent i detta maktspelet och är även amerikanens rädsla, mer eller mindre. Individen vill inte hamna utanför samhället som det socialiserats in i och är därför präglad av detta och kan därmed identifiera sig utefter det. Detta blir således ett tillstånd i vilket amerikanen finner sin trygghet, vilket oftast är en religiös sådan.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 143.
  Eiman, Titti
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Rehus, Miranda
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Chefers upplevelser av coaching 2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Upplevelser av coaching hos operativa chefer i en stor organisation, som genomgår en förändringsprocess gällande arbetet kring rehabiliteringsprocessen, har behandlats utifrån en kvalitativ forskningsansats. Lärandet är en naturlig del av det dagliga arbetet för cheferna i denna stora organisation och de som intervjuats har erhålligt individuell coaching. Coachingen bygger på en lärlogik där utveckling och lärande står i centrum vilket nås genom samspel och dialog människor emellan där utgångspunkten är att se på lärande som en process knutet till erfarenheter, reflektion, kommunikation och förståelse. Chefernas arbete är präglat av flexibilitet, ansvar och utveckling. De coachade cheferna har upplevt coachingen på olika sätt och fokus i resultatet ligger därmed på de olika upplevelserna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 144.
  Ekberg, Ewa
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Malmsten, Pia
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i gymnasieskolan 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en undersökning genom att använda oss av litteraturstudier och sexton intervjuer. Vi har intervjuat personal på fyra olika gymnasieskolor. Studiens respondenter arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

  I studien har vi undersökt om elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi går på individuellt program eller om dessa elever är integrerade på nationella program och om elever får de kompensatoriska hjälpmedel de behöver i undervisningen.

  Resultatet av vår kvalitativa undersökning visar att de flesta gymnasieelever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är integrerade på nationella program. Pedagogerna försöker att bemöta varje elev individuellt tex. genom att stödja dem i deras skolarbete och lära ut olika studietekniker så att eleverna lättare klarar av sina gymnasiestudier.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Ekdahl, Christine
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Lärares arbete -upplevelser av tidsrelaterade möjligheter och begränsningar i klassrummet 2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Lärares arbetssituation är ständigt ett aktuellt ämne. Det pratas mycket om att lärare inte hinner med sitt arbete och det finns mycket forskning inom ämnet lärares arbete och arbetstid. Syftet med denna uppsats är att undersöka och få en fördjupad kunskap om vad lärare gör på sin arbetstid och hur de upplever sitt arbete i klassrummet. Hur visar sig tidens möjligheter och begränsningar i klassrummet? Teoridelen ger en överblick av lärares arbetssituation utifrån tidigare forskning med inriktning på arbetstiden samt beskriver olika ramfaktorer. Teoridelen mynnar ut i en preciserad problemformulering med frågeställningar. Empiridelen presenterar urval och avgränsningar samt behandlar förförståelse, etiska aspekter, tillförlitlighet, metodkritik, och genomförande. Avslutningsvis diskuteras resultat, teori och empiri med koppling till syfte och problemprecisering i diskussionen. Jag har genomfört intervjuer med tre lärare som arbetar i årskurs 5/6. Resultaten visar tydligt att lärarnas arbetstid inte räcker till och är begränsande för arbetet. Det som tar mest tid och enligt lärarna skall ta mest tid är enskild handledning. Lärarnas upplevelse av tidsbristen är olika. Det som däremot lärarna är väldigt eniga om är att arbetet med eleverna är roligt och man har inga uttalade problem varken med ordningen i klassrummet eller med den sociala fostran.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146.
  Ekholm, Idha
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Ulfskans, Annika
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Den psykosociala arbetsmiljön i bemanningsbranschen – de anställdas upplevelser av arbetskrav, socialt stöd, kontroll och rollförväntningar2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur de anställda inom bemanningsbranschen upplever den psykosociala arbetsmiljön med fokus på frågor om socialt stöd, kontroll, arbetskrav, och rollförväntningar. Bakgrunden till varför arbetsmiljön ter sig annorlunda för den uthyrde inom dessa områden är många gånger den uthyrdes särskilda ”ställning” då denne i flera perspektiv tillhör två organisationer; kundföretaget och bemanningsföretaget. I enkätundersökningen deltog totalt 29 personer från ett bemanningsföretag i Sydsverige, varav 3 kvinnor och 26 män. Den deskripitva statistiken visade att respondenterna upplever arbetsmiljön förhållandevis positivt. En multipel regressionsanalys visade att det finns ett starkt samband mellan faktorerna socialt stöd samt rollförväntningar och hur de anställda upplevelser den psykosociala arbetsmiljön. Då majoriteten av respondenterna endast har arbetat i branschen i mindre än ett år funderade vi över huruvida det är eventuella brister i socialt stöd och rollförväntningar eller andra faktorer, t ex anställningsbarhet, som påverkar de anställda att söka sig till alternativa anställningar. Samplet i studien förmodades vara alltför homogent för att några generaliseringar skulle kunna göras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 147.
  Eklöf, Anna
  et al.
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Svensson, Emmeli
  Kristianstad University College, Department of Behavioural Sciences.
  Fackföreningsrörelsens utveckling ur ett samhällsperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fackföreningsrörelsen uppkom i övergången från det agrara till det industriella samhället. Samhällsförändringen skapade både förutsättningar för organisering och samarbete mellan de ”nya” arbetarna och ett behov av motstånd gentemot arbetsgivarna. Med en materialistisk historiesyn som bakgrund diskuterar vi hur en förändring från ett industriellt till ett postin-dustriellt samhälle kan komma att påverka utvecklingen av den svenska fackföreningsrörelsen idag. Ett postindustriellt samhälle kännetecknas bland annat av ”lösa” anställningsförhållan-den, en ökad individualisering, kunskapsproducenternas ökade betydelse och en övergång från traditionella industriyrken till tjänstemannayrken. Dessa faktorer kan påverka fackför-bundens förutsättningar i dagens samhälle. Genom kvalitativa intervjuer av fackliga represen-tanter från de tre centralorganisationerna LO, TCO och SACO, och genom litteratur, har vi haft som avsikt att beskriva fackens utveckling, nutida situation och tendenser mot vad som kan komma att hända med den fackliga organisationen i framtiden. Resultatet utmynnade i, enligt oss, två möjliga framtidsscenarier för fackföreningarna. Båda scenarier förutsatte en omvandling av fackens nuvarande uppbyggnad för att kunna anpassa sig till de rådande förut-sättningarna i samhället. Det som skiljer dem åt är frågan om fackets nuvarande funktioner kommer att finnas kvar, och i så fall i vilken form?

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 148.
  Ekstrand, Britten
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Småbarnsskolan: vad hände och varför?: en sekellång historia studerad med fokus på förändring av pedagogisk verksamhet från 1833 och framåt2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 149.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Johansson, Kristin
  Kristianstad University, The Library.
  Ohlsson, Lisbeth
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University, The Library.
  Ett gränsöverskridande projekt för utvecklad informationskompetens2004In: Tidskrift för dokumentation, ISSN 0040-6872, Vol. 59, no 2, p. 53-60Article in journal (Other academic)
 • 150.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Johansson, Kristin
  Kristianstad University, The Library.
  Ohlsson, Lisbeth
  Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences.
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University, The Library.
  Med samarbete och dialog som arbetsform och mål i ett projekt för utvecklad informationssökning och informationskompetens i en nätbaserad kurs2004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
1234567 101 - 150 of 546
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf