hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Christiansson, Ulla
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Behovet av kompetensutveckling i särskolan: kartläggning av skolledares synpunkter2008Report (Other academic)
 • 102.
  ChunKe, Zhou
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Measuring the Impact of Cultural Context on Chinese ESL University Learners’ Comprehension and Memorization of Figurative Idioms2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper primarily focuses on the description of the results of a study conducted on ten Chinese university students ESL learners to investigate  whether or not cultural context has a significant impact on university students’ ability to remember and understand English figurative idioms as part of English as a Second Language instruction in China. Since Idiom  is a kind of language block which concord rich cultural elements and the figurative idiom whose meaning cannot be easy inferred by the usual meaning of its constituent elements, so the present study was based on the relationship between culture and language, the origins of the idioms and their cultural connotations. As some scholars’ studies have shown before, knowing the origins and the source domains of the idioms can enhance the learners motivation, then their comprehension and retention of idioms are improved. The present study also demonstrates that the cultural context can facilitate learners understanding and memorization of the English figurative idiom.

 • 103.
  Dahl, Thomas
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet2011Licentiate thesis, monograph (Other academic)
 • 104.
  Dako, Charlotte
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Anette
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskolechef med uppdrag att leda personal i pedagogisk verksamhet: utmaningar och möjligheter2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har genom två fall undersökt hur utbildningschefer, förskolechefer och förskollärare ser på förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi vill med denna undersökning få en uppfattning om förskolechefers utmaningar och möjligheter utifrån deras uppdrag.

  Studiens syfte är att bidra till att öka kunskapen om förskolechefens uppdrag att bedriva och utveckla den pedagogiska verksamheten. Detta utifrån utbildningschefers, förskolechefers och förskollärares variation av uppfattningar om möjligheter och utmaningar kopplade till uppdraget.

  Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och analysera resultatet utifrån en fenomenografisk forskningsansats som lägger fokus på informanternas variationer av uppfattningar om fenomenet. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer vilka alla spelats in med diktafon. Våra informanter var två utbildningschefer, två förskolechefer och två förskollärare, från två olika kommuner.

  Allt vårt material har sedan transkriberats och analyserats. Detta för att få fram ett resultat som har varit relevant utifrån vårt syfte.

  Resultatet visar att samstämmigheten gällande utmaningar och möjligheter för förskolecheferna är stor i de både fallen trots olika organisationsstrukturer.

  De möjligheter vi identifierat i våra två fall visar på att de ibland sammanfaller med utmaningar i informanternas intervjusvar. Det är ekonomiska ramar, styrdokument och kommunövergripande mål som uppfattas både som utmaningar och möjligheter. De utmaningar som förskolechefen i fall 2 upplever som störst just nu är rekrytering av förskollärare och i fall 1 att hitta nya sätt att vara fysiskt närvarande i verksamheten.

 • 105.
  Dalaka, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Zdjelar, Vesna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barn i riskzonen: en intervjustudie om hur pedagoger ser på arbetet kring barn i riskzonen för negativ utveckling 2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det samhälle vi lever i idag är påfrestande och allt fler barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa och många av dem har svårt för att anpassa sig såväl i hemmet som i skolan. Detta visar att även om det handlar om barn som lever i ett välmående samhälle, är det många som inte har en bra uppväxt, vilket ger brister i barnets utveckling. Förskolelärare har stor betydelse för barnet och dess utveckling. Vi skapar en god relation med barnen och har därför oftast lätt att se om de mår bra eller inte. Barns hälsa kan påverkas av olika faktorer. De faktorer som påverkar barnet mest är de som befinner sig inom mikrosystemet, familjen, förskolan, skolan och kompisarna. Familjens betydelse för barnet och också förhållanden som kan påverka barnets utveckling negativt. Uppsatsen undersöker vad pedagoger gör då de har misstanke om att barnet befinner sig i riskzonen för negativ utveckling. Intervjustudien på 8 förskolelärare visar att föräldrakontakten är av stor betydelse vid sådana misstankar.

 • 106.
  Damber, Ulla
  et al.
  Umeå universitet.
  Nilsson, Jan
  Malmö högskola.
  Ohlsson, Camilla
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Litteraturläsning i förskolan2013Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidiga textmöten hjälper barn att utveckla strategier i sin senare läsning och ger dem en inre motivation att söka läsupplevelser och kunskap om omvärlden. Den tidiga läsningen sätter på så vis spår i den fortsatta litteratur- och språkutvecklingen, men också i kunskapsutvecklingen i stort. Men hur arbetar förskolepersonal med uppdraget att grundmura nyfikenhet och lust till läsning? Och hur kan litteraturläsningens potential som kunskapskälla tas tillvara? 

  I bokens första del undersöker författarna vilka förutsättningar barnen ges vid ett antal förskolor i Sverige att utveckla kunskap med litteraturens hjälp. I den andra delen resonerar de kring tematiskt arbete i förskolan och vilken funktion läsning av skönlitteratur kan ha i sådana sammanhang. Men de ger även konkreta planeringsförslag på teman – teman om familjekonstellationer och om natur, djur och miljö – där ett uttalat syfte med litteraturläsningen är just att stödja barnens kunskapsutveckling. 

  Litteraturläsning i förskolan vänder sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare. Den erbjuder också värdefull läsning för bibliotekarier som samarbetar med förskolan.

 • 107.
  Dencker, Anette
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  da Silva Gustafsson, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskolans dokumentation- sett ur ett föräldraperspektiv.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen klargör föräldrars olika uppfattning om förskolans dokumentationsarbete och gjordes utifrån en kvalitativ metod med ett sociokulturellt perspektiv som forskningsbakgrund.Resultaten visar att föräldrar känner sig mer delaktiga i sina barns vardagar genom att ta del av förskolans dokumentation. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan dokumentation ses som en artefakt som samspelar mellan föräldrar, barn och pedagoger. Pedagoger och föräldrar har olika syfte med dokumentation. Undersökningens resultat visar också på stor spridning i vad föräldrar vill ha ut av dokumentation och hur de använder sig av den.

 • 108.
  Ejersbo Kilander, Gustav
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Upplevelsen av formativt lärande och relationellt perspektiv: en empirisk undersökning av fem elever i grundsärskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur fem elever i grundsärskolan upplever formativt lärande och relationellt perspektiv. I studien görs ett försök att upprätthålla en fenomenologisk ansatts. Merleau-Ponty är en erkänd forskare inom teorin som menar att livsvärlden bygger på att vi människor påverkas av varandra. Enligt den svenska skollagen vänder sig grundsärskolan till eleven med en utvecklingsstörning som behöver en anpassad skolgång (SFS 2010:800). Eleverna som har en intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter som gör det svårt för individen att komma i kontakt med omvärlden. Formativt lärande kan beskrivas som att både lärare och elev vet vad målet är för eleven och att det är uppställt i proportion till de bakgrundskunskaper som eleven har. Genom självbedömning och kamratbedömning utvecklar eleven sin syn på sitt lärande. För att synliggöra elevens mål är återkopplingen den viktigaste delen för elevens utveckling och förbättring av sitt skolresultat. Det är viktigt att själva återkopplingen är kopplad till det som eleven gör. Denna studie pekar på att det är viktigt för eleverna med en utvecklingsstörning, att de får sin återkoppling omgående. Vidare är det relationella perspektivet en viktig del av skolan där fokus ligger på relationen mellan olika aktörer. Eleven och läraren vill kunna bekräfta den förtroendefulla relationen mellan varandra. Det är viktigt att läraren visar att han eller hon bryr sig och lyssnar på eleverna. 

 • 109.
  Ekborg, Margareta
  et al.
  Umeå Universitet.
  Lindahl, Britt
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  NTA som skolutvecklingsprogram: utvärdering av effekten av kompetensutveckling på lärarna och deras värderingar samt effekten på kommun- och rektorsnivå2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  För de flesta lärare är det viktigaste med NTA att det ger inspiration, glädje och lust i arbetet med naturvetenskap och teknik i de tidigare skolåren. På de skolor där man arbetar med NTA får många elever en undervisning i naturvetenskap och teknik som inte bara handlar om naturen och människokroppen. För en del elever betyder det också att de får mer undervisning i dessa ämnen. För en del lärare ger NTA en möjlighet till ökad reflektion över sin undervisning samtidigt som de utvecklar en pedagogisk kompetens som de kan använda i andra ämnen. Både lärare med och utan naturvetenskap i sin utbildning uppskattar NTA. Den nästan obefintliga kritik som finns mot lådorna och utbildningarna kommer från några lärare med utbildning i naturvetenskap.

  I skolutveckling kan NTA fungera genom att undervisningen i naturvetenskap och teknik på skolan ökar i omfattning och blir kvalitativt bättre. NTA kan vara ett led i att höja den pedagogiska kompetensen och likaså ett led i arbetet med lokala arbetsplaner, språkutveckling och individuella utvecklingsplaner. Det finns exempel på hur NTA kan vara ett medel att öka kontakterna med det omgivande samhället.

  En slutsats är att arbetet med NTA utvecklas olika beroende på lärares grundläggande kompetens och på de möjligheter de ser i utveckling av materialet. NTA kan vara en viktig kugge i skolutveckling beroende på vilken skolutveckling som prioriteras och vilka möjligheter och förutsättningar skolledarna ser och utnyttjar.

 • 110.
  Eklöf, Anders
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Lite mera flum och oordning tack!: några problembilder2010In: Dilemman i skolan: aktuella utmanignar och professionella omställningar / [ed] Göran Brante & Katrin Hjort, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2010, p. 66-81Chapter in book (Other academic)
 • 111.
  Eklöf, Anders
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Lars-Erik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Digitala rum och nya mönster2011In: Skolan och läraruppdraget: att bli och vara lärare / [ed] Mona Holmqvist, Lund: Studentlitteratur , 2011, p. 67-82Chapter in book (Other academic)
 • 112.
  Ekstrand, Britten
  et al.
  Kristianstad University, Learning Resource Centre. Kristianstad University, School of Education and Environment. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Seebass, Gunhild
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Integrativ informationskompetens: diskursöverbryggande samarbete mellan akademi och bibliotek2009In: Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande / [ed] Hansson, Birgitta & Lyngfelt, Anna, Lund: Btj , 2009, p. 83-101Chapter in book (Other academic)
 • 113.
  Engblom, Josefin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson Hellberg, Emma
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Modersmålsstöd i förskolan: En studie om likvärdighet och ansvar2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning slår fast att modersmålsstöd är viktigt för barns språkutveckling, både när det gäller att stärka barnen i dess kulturella bakgrund och när det gäller att utveckla deras kognitiva och sociala förmåga. Vårt syfte är därför att undersöka hur en specifik kommun organiserar modersmålsstöd i förskolan och hur detta återspeglas hos förskolechef och förskolepersonal, och i förlängningen hur det påverkar likvärdigheten för de aktuella barnen. Vi stödjer oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv för att kunna analysera vårt resultat och få kunskap om hur interaktionerna mellan nivåerna påverkar barnet. Vi undersökte en medelstor kommun i Skåne och valde att göra en fallstudie för att få svar på vår frågeställning. Studiens resultat pekar på att bristen av kommunikation mellan nivåerna i fallstudien och otydliga styrdokument leder till att barn blir utan modersmålsstöd.

  Slutsatsen av vår studie är att enhetschefen för modersmålssenheten, förskolechefen och förskolläraren inte har samma bild av vad modersmålsstöd är. Detta leder till att modersmålsstöd ser olika ut för olika barn och blir troligtvis inte likvärdig.

 • 114.
  Engelbrektsson, Sofie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Sånt tar man upp när det kommer spontant”: en undersökning av hur lärare arbetar med HBT-frågor i den svenska skolan i förhållande till likabehandlingsplanerna2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället har genomgått stora förändringar vilka också märks och kommer till uttryck i skolans värld. I takt med samhälleliga förändringar har också samlevnadsformerna förändrats. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur pedagoger i den svenska skolan arbetar med HBT-frågor i undervisningen. Särskilt fokus ligger på årskurserna 4-6 eftersom läroplanen anger vad som bör ingå i pedagogernas arbete i de olika ämnena i årskurs 4-6. Uppsatsens tyngdpunkt ligger på huruvida undervisning och lärarens arbete samspelar med det som likabehandlingsplanen säger om förebyggande arbete mot mobbning av HBT-personer. Studien visar i detta fall att pedagogerna på de intervjuade skolorna inte lägger någon större vikt vid att arbeta med HBT-frågor i skolan samt att de inte heller riktigt kan stå upp för det likabehandlingsplanen beskriver, då de under intervjuerna inte nämner några förebyggande åtgärder för mobbning av HBT-personer.

 • 115.
  Engkvist, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Malmberg Sigfridsson, Jörgen
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Främjande eller åtgärdande?: en studie av kommunala dokument gällande elevers skolnärvaro.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande arbete har 26 skånska kommuners policys kring skolnärvaro studerats och analyserats genom dokumentanalys. Syftet med studien har varit att undersöka skånska kommuners policydokument och handlingsplaner angående elevers skolfrånvaro för att se hur dessa refererar till forskning, styrdokument samt teorierna KASAM och relationellt perspektiv. Syftet innefattar även att undersöka om dokumentens fokus är på att främja närvaro eller åtgärda frånvaro. Tidigare forskning visar på hur avgörande goda relationer i skolan är för att främja närvaro. Till detta redovisas forskning och styrdokument på området skolnärvaro. Vid kategoriseringen framkom att mindre än en femtedel av de studerade dokumenten innehöll referenser till forskning och något över hälften av policyerna innehöll beskrivningar av både ett förebyggande och åtgärdande arbete. Vidare framkom att elevers och vårdnadshavares delaktighet behöver förstärkas för att skapa ett engagemang som ger möjlighet till ett främjande arbete. Vid analysen framkom även att relationens betydelse lyser starkt i det förebyggande arbetet, men är frånvarande i det åtgärdande. En tänkbar anledning till denna differens kan vara relationers abstrakta format. Studien visar på att ett främjande arbete som bygger på relationer behöver utvecklas.

 • 116.
  Eriksen, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Bergfors, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns tidiga läs- och skrivutveckling: varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på förskollärares motiveringar till varför de använder sig av Före Bornholmsmodellen i förskolan och hur de motiverar arbetet med materialet för att främja barns tidiga läs- och skrivutveckling. En kvalitativ studie i form av intervjuer har gjorts, för att besvara studiens forskningsfrågor. Fyra förskollärare från södra Sverige har intervjuats. Analysen av intervjuerna utgår ifrån en fenomenografisk tolkningsram. Studiens resultat visar flera olika motiveringar till varför Före Bornholmsmodellen används i förskolan. Det framkom att kommunen beslutat att alla förskolor ska arbeta med Före Bornholmsmodellen tillsammans med barnen. Trots att det är ett material som förskolläraren inte själv initierat, uttryckts många positiva motiveringar till varför Före Bornholmsmodellen används i deras förskolor. I resultatet framgår det bland annat att Före Bornholmsmodellen används för att erbjuda barnen olika vägar in i skriftspråket, och att det är ett material som underlättar för förskolläraren. Det som synliggörs i resultatet är att Före Bornholmsmodellen används av förskollärarna på två skilda sätt. I det ena arbetssättet följs handledningen till materialet mer styrt, och språksamlingarna görs frekvent under en viss tidsperiod. I det andra arbetssättet följs handledningen mindre styrt då förskolläraren utgår från Före Bornholmsmodellens idé men anpassar efter barngruppen.

 • 117.
  Eriksson, Annica
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Lill
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pedagogisk utredning: för elevens skull?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka hur arbetet kring pedagogiska utredningar ser ut i förhållande till vad styrdokument och teorier säger, och därmed synliggöra betydelsen av pedagogiska utredningar på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi belyser hur några utvalda specialpedagoger arbetar med pedagogiska utredningar av elever i behov av särskilt stöd inför upprättande av åtgärdsprogram, samt ger en bild av ett par rektorers uppfattningar om pedagogiska utredningar.

  Studien bygger på en kvalitativ undersökning med intervjuer av specialpedagoger som arbetar i skolan, specialpedagoger inom elevhälsan samt rektorer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om pedagogisk utredning. Vi har delat in vårt resultat i teman; specialpedagogens uppdrag, uppmärksamhet, orsaker, utredning, dokumentation, svårigheter och rektors uppdrag.

  Resultatet visar att den huvudsakliga orsaken till att elever anses vara i behov av stöd är att de inte når målen i kursplanen. Vi ser även en skillnad mellan skolans specialpedagoger och elevhälsans specialpedagoger på vilka nivåer de lägger fokus. Elevhälsan betonar skolans organisation, kultur och värdegrund i en pedagogisk utredning medan skolan lägger större vikt på individ och grupp.

 • 118.
  Eriksson, Annika
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Andersen, Sussi
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Språkstörningar, vad är det?: en undersökning baserad på intervjuer med logopeder, talpedagoger samt specialpedagoger2007Independent thesis Basic level (university diploma), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar språkstörningar, och tar upp möjliga bakomliggande orsaker samt hurman kan underlätta för barn som lider av språkstörningar. Syftet är att skapa en förståelsekring språkstörningar och att ta reda på hur man kan underlätta för de barn som lider avspråkstörningar. Vår undersökning är baserad på intervjuer med logopeder, talpedagoger ochspecialpedagoger som arbetar med språkstörda barn dagligen. Anledningen till att vi valde attintervjua personer från dessa yrkeskategorier är för att de har breda kunskaper om barn medsärskilda behov.Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att uppkomsten till språkstörningar fortfarande ärokänd, men det finns dock teorier som pekar på ärftlighet som möjlig bakomliggande orsak.Uppsatsen innehåller även tillvägagångssätt samt tips på hjälpmedel som kan underlätta förbarn med språkstörningar.

 • 119.
  Eriksson, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Herdmo, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Tenten, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lärares arbete med flerspråkiga elevers ordförrådsutveckling - en undersökning av fyra lärares arbete2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet fokuserar på flerspråkighet och ordförrådsutveckling i undervisning och grundar sig på ett sociokulturellt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. Forskare är eniga kring betydelsen av ett stort ordförråd som viktig för språkutveckling (Stanovich 1986; Vermeer 2001; Shepard & Sheng 2009). Tidigare forskning visar att flerspråkiga elever har svårigheter med att förstå och följa med i undervisningen till följd av bristande ordförrådskunskap. En återkommande slutsats i forskningen är att lärare besitter en bristande kompetens att skapa en relevant språkundervisning för flerspråkiga elever (Lindberg 2007; Liberg 2010; Musk & Wedin 2010; Vetenskapsrådet 2012). Med anledning av tidigare forskning och våra egna erfarenheter från Verksamhetsförlagda Utbildningar (VFU) bör frågan om hur lärare skapar en undervisning för att främja flerspråkiga elevers ordförråd, lyftas fram. I denna kvalitativa studie genomför vi intervjuer med fyra lärare, från fyra olika kommuner. Syftet är att undersöka hur lärare talar om sina möjligheter att skapa en undervisning för att flerspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla ett ordförråd. Vårt resultat visar att de fyra lärarna inte har en bristande kompetens i att skapa en relevant språkundervisning. Lärarna visar en medvetenhet om ordförrådets betydelse och ser fördelarna med flerspråkighet i klassrummet. I undersökningen framkommer det att det finns för många bakgrundsfaktorer som påverkar lärarens undervisning för att kunna påstå att det är just lärarnas kompetens som brister. Resultatet pekar på att skolorna inte är effektiv i sin användning av resurser och riktlinjerna är otydliga.

 • 120.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Astronomi på distans: 2011In: Populär Astronomi, ISSN 1650-7177, Vol. 12, no 3, p. 38-40Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Dagens studenter är mycket mer flexibla i sina studier än tidigare. Idag läser många studenter kurser på olika universitet och högskolor samtidigt. Detta är möjligt genom att många kurser ges på distans via internet. I denna artikel kommer jag att berätta lite om de erfarenheter som jag har efter att ha undervisat ca 10 år på distans.

 • 121.
  Ernestrand, Henrik
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Folkesson, Hanna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skolans demokratiuppdrag: en analys av de kunskapsmässiga och formella förutsättningarna för demokratiundervisningen2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att urskilja de centrala kunskapsstrukturella och formella förutsättningarna för gymnasielärarens demokratiundervisning, och därigenom problematisera skolans generella demokratiuppdrag. De frågor vi ställer är: Hur beskrivs demokratisynen i styrdokumenten för de frivilliga skolformerna; Hur ser demokratisynen ut i samhällskunskapsämnet på lärarhögskolorna; Hur framställs demokratisynen i läroböckerna för gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap? Som teoretisk utgångspunkt för studien används demokratiteorierna republikanism, liberalism och strukturalism. Den metod som används är en idéanalys då demokratiteorierna appliceras på materialet som är styrdokument (Lpf 94), lärarutbildningarnas kursplaner i samhällskunskap samt läromedel i samhällskunskapsämnet för de frivilliga skolformerna. Resultatet visar att lärarens förutsättningar för skolans demokratiuppdrag genomsyras av liberala tankar. Demokratibegreppet förklaras på ett instrumentellt vis, bland annat genom frågan hur istället för varför. Resultatet visar även att det finns svårigheter gällande tolkning av demokratibegreppet.

 • 122.
  Esbjörnsson, Kersti
  et al.
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Hagberg, Yvonne
  Kristianstad University College, School of Teacher Education.
  Åtgärdsprogram - överensstämmelse mellan provresultat och åtgärder?2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine if actions written down in the action program is consistent with the results pupils reach in the national sample in Swedish in school year 5 and to study what sort of actions teachers write down. The purpose is also to find out what roll the special teacher has in the work with the pupils that did not pass the national sample. The theoretical framework we have chosen for this study is based on the writers and researchers, books and researches which deals with the above topic. To perform this study, we interviewed two teachers and two special educators in two different schools and in two different classes. In the two classes are ten pupils in need of special support. The documents we made use of are the national sample in Swedish in school year 5 and action programs for these pupils. Our study shows that there are very few shortcomings in consistency between the actions the students received and the difficulties they have shown in the sample.

 • 123.
  Ewald, Annette
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Lärares frirum har begränsats2014In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 58, no 3, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 124.
  Falkstedt, Elna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kron, Jennie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Jag vill röra på min kropp för det är så härligt": ett utvecklingsarbete om de yngre barnens interaktion och delaktighet i musikundervisning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to see how the young children in preschool is participating and how they interact in music education. We have observed preschoolers at the age of 1-3 years old in a music room in a preschool. The study is a part of a development project from a need the preschool had. The study is made through a qualitative research method with observation. The data is collected through notes and filming. Our theoretical starting point is the socio-cultural perspective that handles interaction. We look at new and relevant research. Our focus is on words like musicking, participation, interaction, interplay and education. The result show us that the children are participating in different ways, by vocal communication, body language, eye contact and by exploring creatively. The result also shows us that the environment affects children’s participation. 

 • 125.
  Follin, Karolin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Klang, Angelica
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Eleivinflytande: Hur förhåller sig pedagoger till elevinflytande på fritidshemmen?2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att se vilka förhållningssätt pedagoger har när de arbetar med elevinflytande på fritidsverksamheten. I det första kapitlet av uppsatsen presenteras den tidigare forskning kring elevinflytande, demokrati och ansvar som är väsentlig för vårt arbete. Den teoretiska utgångspunkten presenteras sedan utifrån Vygotskijs, Deweys och Piagets teorier som är relevanta i uppsatsen. Elevinflytandet i fritidshemmet visade sig vara ett tämligen obeforskat område. I slutet av arbetet diskuteras den tidigare forskningen gentemot resultatet av de intervjuade pedagogerna.  Det framkommer att verksamheterna behöver arbete mer med elevers ansvar samt öka elevinflytandet. Det påvisades även att arbetet med demokrati är bristfällig i dagens verksamhet.  

 • 126.
  Fors, Therése
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Jönsson, Therése
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Är ute lika bra som inne?: om utevistelsen på förskolor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har riktat sig till ett stort antal pedagoger som arbetar i barngrupp på förskola i Sverige. Undersökningens mål är att undersöka hur stor del av dagen barnen tillbringar på den inhägnade gården samt hur ofta det förekommer planerad lärarledd aktivitet utomhus respektive inomhus? Vidare så är undersökningens mål att få fram vad respondenterna anser vara det huvudsakliga syftet med utomhusvistelse på förskolan. Studien har genomförts i form av en metodkombination där vi använt oss av en kvantitativ enkät med inslag av kvalitativ metod. De kvalitativa inslagen har skett genom följdfrågor samt en öppen kvalitativ fråga. Enkäten har därefter skickats ut i tre olika diskussionsforum för förskolan på Facebook. Undersökningens resultat visade åsikter kring att utevistelsen var viktig men att en del föredrog annan typ av miljö för lärarledda aktiviteter än gården, då främst skogen. Resultatet visade även att det oftast är arbetslaget som utformat och bestämt hur den egna gården ska se ut.

 • 127.
  Forsberg, Camilla
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Forskning i lärares vardag: lärares forskning i vardagen2010In: Dilemman i skolan: aktuella utmanignar och professionella omställningar / [ed] Göran Brante & Katrin Hjort, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2010, p. 116-129Chapter in book (Other academic)
 • 128.
  Fransson, Marina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Persson, Caroline
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskollärares syn på det sociala mötets betydelse i förskolan2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att skapa en förståelse för hur förskollärare ser på det sociala mötets förutsättningar och  betydelse  i  förskolan.  En  kvalitativ  studie  har  gjorts  med  intervjuer  som  metod. Intervjuerna gjordes med förskollärare verksamma i förskolan med åldern 1-6 år. Resultatet i  studie  visar  på  förskollärares  liknande  uppfattningar  om  mötets  potentialer  och  den påverkan barngruppens storlek har på detta möte. Enligt förskollärarna påverkas mötet av antalet barn inskrivna på förskolan men det är ändå förskollärarnas förhållningssätts som är viktigast. De diskuterar samhällets  ingång i en multimodal era och att resultatet av detta visar på betydelsen i det dagliga mötet för barns  sociala  utveckling. Personalgruppen och  dess sammansättning är en påverkansfaktor i processen att utveckla givande möten.

 • 129.
  Fredriksson, Therese
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ekberg, Maja
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Läroplan i förändring: en kvalitativ studie angående lärares inställning till Gy 11’s ämnesplaner och kunskapskrav, i relation till Lpf 94's kursplaner och betygskriterier2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan; Gy 11. Detta arbete fokuserar på att ta reda på vad Gy 11 faktiskt innebär för lärare och deras arbete i skolan idag. Både lärarstuderande och verksamma lärare tycks uppleva svårigheter med att till fullo implementera Gy 11 i lärandesituationer. I denna studie jämförs Lpf 94 med Gy 11. Studiens syfte är att bidra till en ökad förståelse för den nya läroplanen. För att uppnå detta mål har en kvalitativ undersökning gjorts i form av personliga intervjuer med gymnasielärare. Respondenterna är lärare i södra Sverige med erfarenhet av både Lpf 94 och Gy 11. En diskussion förs kring de positiva och negativa följderna av ett läroplansskifte. Resultatet pekar på att respondenterna uppfattar att införandet av nya läroplanen har varit jäktat, vilket har bidragit till en osäkerhet kring hur undervisning och bedömning ska utföras. Majoriteten av de tillfrågade lärarna anser därför att införandet av Gy 11 har påverkat deras yrkesroll negativt.

 • 130.
  Freij, Maria
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Ahlin, Lena
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Humanvetenskap.
  Going forward with feedback: on autonomy and teacher feedback2014In: Text analysis: culture, framework & teaching: conference proceedings from the Text Analysis Symposium at Kristianstad University, April 2014 / [ed] Jane Mattisson, Maria Bäcke, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2014, p. 42-58Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Language teachers often complain that they are becoming “composition slaves” (Hairston 1986) spending an inordinate amount of work on giving feedback on students' texts. This might be particularly true of L2 teachers as several studies indicate that students prefer teacher feedback to peer feedback, particularly in L2 learning (Zhang; Hyland). While the ultimate goal of teacher-written feedback is an independent and self-regulating, the risk of “over-dependence on teacher feedback lower[ing] the students’ initiative” (Miao, Badger, and Zhen) looms large. This paper probes the limits and implications of teacher feedback focusing on the question of whether teacher feedback generates dependent students. Through a discussion of three cases, we ask: when does feedback go from being constructive to impeding development of independence? This idea of dependence is further considered in relation to current debates about the rise of “therapeutic education” in which students are discussed in terms of “vulnerability” (Füredi; Ecclestone and Hayes). We conclude by suggesting that the challenge for teachers is not to assume the role of therapists but to encourage reflective education through clarity about academic goals, and making explicit the crucial role of autonomy for successful student progression — in and beyond the university setting.

 • 131.
  Fridström, Marcus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Fanfiction i Klassummet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syfte är att göra ett skrivmoment i en högstadieklass där eleverna ska skriva en berättelse baserat på fanfiction och deras personliga intressen. Texten innehåller teoretiska utgångspunkter såsom skrivprocessteori, receptionsteorier och didaktiska teorier och perspektiv som jag ska kunna använda till mitt undervisningsmoment. Den innehåller även tre stora undersökningar från tre olika verk. Två av de tre undersökningarna ingår i avhandlingar där alla är peer reviewed, alltså godkända av någon sorts handledare. Den tredje är en bok, Författande fans, som på många sätt är central för min uppsats eftersom den behandlar begreppet fanfiction. Jag har inte själv gjort någon undersökning i uppsatsen eftersom tiden inte skulle ha räckt till det – jag skulle i så fall fått genomföra mitt undervisningsmoment i praktiken. Därför har jag använt mig av undersökningarna från de två avhandlingarna samt Författande fans när jag motiverat mitt undervisningsmoment i slutet av uppsatsen, som på sätt och vis är mitt resultat. I den sista diskussionsdelen diskuterar jag forskningsbakgrund, undersökningar och resultat och försöker att se på fanfiction och min skrivuppgift utifrån olika perspektiv.

 • 132.
  Fäldt, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hodel-Fryzell, Camilla
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Gränslandet mellan årskurs 3 och 4: en utmaning för elever i språklig sårbarhet2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to examine transitions between year three and four, for children in linguistic vulnerability. Further, it aims to find knowledge about how to remove barriers so that problems don´t occur. The background of the study is our experience of the language-problems children meet when they start year four. The study was conducted with a both quantitative- and qualitative method. A questionnaire was distributed to parents and interviews have been carried out with pupils, teachers, special education teachers and headmasters. The respondents were chosen primarily from two different schools, with exception of one interview, which was held at a third school. The theoretical framework consists of sociocultural-, relational- and system theoretical perspectives and the analysis is performed through a content analysis. The results of the study indicate and confirm that linguistic problems at transitions are universal and that linguistic demands between year three and four can increase drastically. The cooperation and communication between involved professionals appear to most important to reduce these problems. Early interventions and proactive actions seem to be crucial. The role of the special education teacher can be to take the responsibility for the linguistic adaptability at transitions.

 • 133.
  Gagzis, Ulrika
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Specialpedagogens funktion i arbetet med bedömning: ett kunskapsbidrag utifrån specialpedagogers beskrivningar av sitt arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap om specialpedagogers arbete med bedömning som en del av undervisningspraktiken. I arbetet genomförs intervjuer med fyra specialpedagoger som arbetar i olika verksamheter. Deras beskrivningar syftar till att ge vidare insikt och vägledning om hur specialpedagogers arbete kring bedömning kan påverka elevers möjligheter till allsidiga bedömningar utifrån ett relationellt perspektiv.

   

  Resultaten i den tidigare forskningen visar att det skett en ökning av antalet bedömningar såväl i svensk skola som internationellt. Det faktum att bakomliggande orsaker till ökningen inte problematiseras eller ifrågasätts kan beskrivas som en ökad bedömningskultur. Detta sker samtidigt som det saknas forskning kring konsekvenser av bedömning och vad som styr bedömning. Bedömningar såsom formativ och summativ bedömning har olika syften och påverkar således eleverna olika. Perspektiv på elever i skolproblematik och vilken roll specialpedagogen tar är viktigt i bedömningssammanhang.

   

  De teoretiska perspektiv jag utgår ifrån är systemteori med utgångspunkt i Bronfenbrenners ekologiska systemteori där aktivitet i och mellan mikro-, meso-, exo- och makro-nivåerna är centrala. Dessutom är relationellt- och kategoriskt perspektiv valda utgångspunkter. Metoden är semistrukturerade intervjuer med fyra specialpedagoger. Resultaten visar att specialpedagoger har en stor roll i arbetet kring bedömning, inte minst genom övergripande och aktivt arbete med extra anpassningar samt implementerandet av och upprätthållandet av ett relationellt förhållningssätt i verksamheterna. Genom extra anpassningar och relationellt förhållningssätt ges eleverna möjlighet till stöttning så att deras kunskaper kan bli synliga vid bedömning. Kommunikation är centralt i specialpedagogiskt arbete. Legitimitet att utföra sitt arbete beror till stora delar på specialpedagogens relationella kompetens men att ha rektors mandat är också viktigt.

 • 134.
  Genell, Kristina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi.
  Ekelund, Christer
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi.
  High quality in business education: the success of a small university2013In: 22nd Nordic Academy of Management Conference: Conference Proceedings, 2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper has its origin in the new evaluation system that was introduced by the Swedish National Agency for Higher Education (HSV) (from 2013 The Swedish Higher Education Authority) in 2011. In this new evaluation system the focus is on the results (in the form of bachelor and master theses) compared to the earlier systems that focused on processes, number of professors, published articles etc. The result of the evaluation of the subject of business administration, that was carried out in 2011, were to a certain extent surprising. At the bachelor level only three universities (Stockholm School of Economics, Jönköping International Business School and Kristianstad University) received the highest grade “very high quality”. The central question of this paper is how it was possible for a small university like Kristianstad University (HKR) to succeed in this new way of measuring quality in education. Was it pure luck or is it possible to explain this excellent result? The first part of the paper is a discussion that provides possible explanations like emphasis on quality and generic skills as well as the advantages of a small university with less distance between lecturers and students, and also fewer students compared to the big universities. In the second part of the paper we focus on the concept of “refinement”. The students that are admitted to the programme at HKR have considerably lower grades that the students admitted to the big universities. A survey of the bachelor theses that were sent to the evaluation from HKR showed some interesting results. The male students who had the lowest grades when admitted to the programme produced the best bachelor theses according to the evaluation.

 • 135.
  Gilca, Hulda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Entreprenöriellt förhållningssätt i teknikundevisningen för årskurs F-3: En studie av lärares resonemang2015Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Regeringen satsar på entreprenörskap i skolan, utgångspunkten är att individer behöver bli mer entreprenöriella i sitt lärande och liv (Palander, 2011). Således är det nu ett krav i Lgr 11, att skolan ska "[…] bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap" (Lgr 11, s. 9). Med utgångsläge i ovanstående citat handlar detta examensarbete om hur det entreprenöriella förhållningssättet kan gestaltas i teknikundervisningen för årskurs F-3.

  Arbetet innehåller bland annat en forskningsbakgrund, där doktorsavhandlingar, rapporter, studier och kunskapsöversikter placerar arbetet i ett kunskapsfält. Syftet med arbetet är att undersöka de kvalitativa sätten som lärare för årskurs F-3 resonerar kring entreprenöriellt förhållningssätt i teknikämnet. Alltså har jag valt det kvalitativa angreppssättet för min studie, där semistrukturerade intervjuer har varit en metod för att samla in data. Jag har intervjuat sex lärare som arbetar eller har arbetat med teknik i årskurs F-3. Respondenterna har skildrat sina innebörder utifrån vad Lgr 11 framställer om entreprenörskap i relation till teknikämnet. Resultat av analys visar på respondenternas skilda men även lika föreställningar och innebörder, kring fenomenet. Det framkommer även vissa undervisningsmetoder som anses utveckla elevernas entreprenöriella förmågor i teknikämnet. Resultatet och diskussionen åskådliggör likaså de möjligheter och utmaningar som finns med entreprenöriellt förhållningssätt i teknikundervisningen, samt vilka faktorer lärare behöver begrunda för att överkomma dessa utmaningar.

 • 136. Glawe, Maria
  Lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer: aktionsforskning i gymnasieskolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka huruvida lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram i relationer. Syftet är också att utforska speciallärarens- och förstelärarens roll som kvalificerad samtalspartner samt undersöka om relationell handledning möjliggör för lärare att förändra och utveckla undervisningen gällande läsfrämjande insatser. Ytterligare ett syfte är att

  undersöka om det genom relationell handledning går att bygga en bro mellan specialpedagogik och pedagogik. Studien har en kvalitativ ansats och studiens design ligger inom ramen för aktionsforskning. Kvalitativ data har samlats in genom observationer, intervjuer och loggbok och resultatet har analyserats utifrån hermeneutisk metod med stöd i det sociokulturella- och pragmatiska perspektivet, intersubjektivitetsteori samt systemteori. Studiens resultat pekar på att

  lärarprofessionalism kring läsfrämjande insatser växer fram genom mellanmänskliga möten. Genom förstelärarens och speciallärarens särskilda yrkesskicklighet och genom lärarnas vilja att utvecklas i sin yrkesroll skapas goda möjligheter för att lärande ska ske. Specialläraren presenteras i ett nytt ljus, där relationella inslag gör sig gällande. Det handlar om utveckling av undervisnings- och lärandemiljöer och förebyggande arbete genom kvalificerad handledning. Förstelärarens arbete för att skapa pedagogiska mötesplatser, handleda kollegor och utveckla undervisningen på skolan synliggörs i studien.

 • 137.
  Glendell, Jennie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att planera för musik: musikaktiviteter i tre förskolor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om musikaktiviteter i förskolan och bygger på kvalitativa intervjuer av pedagoger samt observationer i verksamheten. Syftet är att få ökad förståelse för förskolans arbete med musik och få insikt kring vilken roll pedagogerna har för barnens musikaliska utveckling. Resultatet visar på att musiken utgör en stor del i förskolan men pedagogerna saknar musikalisk utbildning, de eftersöker till viss del större kompetens genom bredare utbildning i lärarhögskolan. Resultatet visar att de planerade musikaktiviteterna styrs av pedagogerna och används främst som ett verktyg för social och språkligutveckling. Jag har också kommit fram till att barnen på förskolan använder sig av musik i sin fria lek.

 • 138.
  Gogu, Tobias
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Evolutionen är ett syfte": en studie av elevers världsbilder angående evolutionsteorin2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this thesis swedish students’ worldsviews, in relation to the theory of evolution, were studied. Thirty students from two different schools and cities took part in the survey and four students were later chosen for interviews. The results showed that there are many different types of students and categories in this matter. The study also showed that for some religious students, accepting the theory of evolution was not difficult thus showing that religious students can both believe in God and in the theory of evolution.

 • 139.
  Granberg, Albina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Uppsala University.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala University.
  Teaching and learning cooking skills in Home Economics: what do teachers for students with mild intellectual disabilities consider important to learn?2017In: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 119, no 5, p. 1067-1078Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore which elements of cooking skills Home Economics (HE) teachers in schools for students withmild intellectual disability (ID) consider important for their students to learn. Design/methodology/approach - In total, 22 qualitative interviews with HE teachers of students with mild ID were conducted. The transcripts were analyzed thematically using the sociocultural approach on learning and knowledge as a theoretical framework. Findings - The elements of cooking skills that were emphasized included mastering the language of cooking, measuring, following recipes, representing an instrumental and task-centered - knowledge on cooking. Practical implications - The results of this study provide an insight into cooking lessons in HE in schools, not only regarding the focus that teachers give to cooking skills, but also to how cooking skills can be understood on a theoretical level. This has implications for both regular schools and schools for students with mild IDs since the elements that teachers consider important then guide what the students are given to learn. Teachers should be conscious that the planning of lessons should also be based on the students' specific circumstances and context. Originality/value - To the authors' knowledge, this is the first study that provides knowledge about how HE teachers reason regarding which cooking skills they consider important for students to learn. HE is taught to both children and adolescents, and it is important to investigate teachers' perceptions about the subject and how the teaching is organized, including cooking skills.

 • 140.
  Granqvist, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Dans i skolan: dansens roll i fyra skolor i Blekinge2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I grundskolans läroplaner Lpo 94 och Lgr 11 ska elever i svensk grundskola få använda dans som uttrycksmedel. Dansen har idag en undanskymd roll i skolan och är inte ett eget ämne. Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare i grundskolan som fått uppdraget att undervisa i dans ser på konstformen dans, dansens roll i skolan och vilken kompetens om dans de undervisande lärarna har.I den teoretiska delen i uppsatsen använder jag mig av tidigare forskningsmaterial inom estetiska ämnen och området dans. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer och observationer samt rapporten Kartläggning av dansen i sydost som har sammanställts av Dans i Sydost. I denna studie har jag begränsat mig till fyra skolor i Blekinge län.Resultatet visar att det finns bristande kunskap om ämnet dans i skolorna. Det görs få ansträngningar i kommunerna för att nå ut med dans i skolan. När inte kunskap om ämnet dans finns är det ofta de instrumentella målen som blir huvudsyfte för den som undervisar vilket betyder att man inte utgår från uttryckets egenvärde. Oftast får inte eleverna någon estetisk upplevelse av dansen. Resultatet visar också att när den som undervisar dans har ämneskunskapen kan eleven få en estetisk upplevelse även i de fall lektionens syfte utgick från instrumentella värden.

 • 141.
  Grengby, Cecilia
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Pedagogisk förmåga, Social förmåga, Ledarskap: egenskaper på "bra" lärare?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Ur ett elevperspektiv belyser uppsatsen frågan vad en ”bra” lärare är. Elevers åsikter placeras in i tre större teman; pedagogisk förmåga, social förmåga samt ledarskap. Korrelation mellanvad elever anser viktigt och vad elever anser möta utforskas också. Detta görs via en kvantitativ enkätundersökning. Uppsatsen diskuterar även egenskaperna i relation till vad elever behöver för att klara av sin skolgång och stå rustade mot arbetsmarknaden efter sin skolgång.

  Tidigare forskning pekar på att undervisning som görs meningsfull innebär att lärare inneharen pedagogisk förmåga. Lärare har social förmåga när det finns ett positivt samspel mellan lärare och elev och när elever blir bekräftade. Ledarskap innebär ett ansvarstagande från både lärare och elevers håll. Organiserad undervisning, tydlighet och när elever får vara med och bestämma betyder också att ett gott ledarskap finns hos läraren. Positiv effekt på inlärningen ges vid varierande undervisning, vilket ingår i både pedagogisk förmåga, social förmåga ochledarskap. Resultat pekar på att elever anser pedagogisk förmåga, social förmåga och ledarskap varaviktiga egenskaper för en ”bra” lärare.

  Resultat visar också att elever anser sig möta dettarelativt ofta, dock i mindre utsträckning än vad de anser det vara viktigt.

  Ämnesord: pedagogisk förmåga, social förmåga, ledarskap, meningsfullhet, samspel,varierande undervisning, viktigt, möter, arbetsmarknaden.

 • 142.
  Grevholm, Barbro
  Kristianstad University, Department of Mathematics and Science.
  Om du hade 100 miljoner ...2000In: Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, ISSN 0348-2723, no 2, p. 3-7Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  NCM har fått ett regeringsuppdrag att i samarbete med Statens skolverk och Högskoleverket ”utarbeta förslag till innehåll i kompetensutvecklingsprogram för matematik och matematikdidaktik för lärare”. Matematikbiennalen 2000 avslutades med synpunkter från en panel på vad som bör prioriteras och varför? Här följer ett referat av inläggen.

 • 143.
  Grönwall, Lars
  et al.
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  Persson, My
  Kristianstad University, School of Teacher Education.
  En skola för alla: Pedagogers uppfattningar om inkludering2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Undersökningen kommer att behandla hur lärare och pedagoger uppfattar möjligheter och svårigheter med en inkluderande skola. Studien redogör för aktuell forskning kring begreppet inkludering. Även ett historiskt perspektiv på den inkluderande skolan presenteras. Genom semistrukturerade intervjuer vill vi se pedagogers uppfattningar om arbetet mot en inkluderande skola. Pedagogerna vi har intervjuat arbetar alla i grundskolan. I resultatet ser informanterna positivt på att arbeta inkluderande men för att ett inkluderande arbetssätt skall fungera krävs det att de rätta förutsättningarna finns. När informanterna pratar om inkludering är de tydliga med att alla elever skall vara med.

 • 144.
  Gustafsson, Camilla
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pedersen, Carolin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barnlitteraturens betydelse i förskolan: en studie om pedagogers arbete med lässtunder i språkutvecklande syfte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur ett urval pedagoger på ett begränsat antal förskolor arbetar med lässtunderna för att främja barns språkutveckling. Studien tar sin utgångspunkt i Statens offentliga utredningar (SOU), Skolverket, forskare, teoretiker och författare som diskuterar på vilket sätt pedagoger kan arbeta med lässtunderna i förskolan för att påverka barns spårkutveckling. Som teoretisk utgångspunkt använder denna studie den sociokulturella teorin som Vygotskij förespråkar. Den empiriska delen består av fyra semistrukturerade intervjuer och den metodologiska utgångspunkten är kvalitativ. Resultatet visar på att pedagogerna är nöjda i arbetet med barns språkutveckling utifrån förskolans förutsättningar. Pedagogerna beskriver barnlitteraturen som betydelsefull för barns språkutveckling. Lässtunderna uppstår oftast spontant enligt pedagogerna och för att barnen ska varva ner. Däremot sker de planerade lässtunderna när barnen vilar och vid olika temaarbeten. Därtill visar resultatet av intervjuerna att barns språk stimuleras när de får höra berättelser och bearbeta dessa genom samtal under lässtunderna. Slutligen visar studien på att arbetet med barns språkutveckling under lässtunderna till viss del försvåras, då en del av pedagogerna anser att de inte har tillräckligt med tid, närhet till biblioteket och att lokalernas utformning kunde vara bättre för att arrangera lässtunder.

   

 • 145.
  Gustafsson, Louise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sletterhage, Sara
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ”Det är så tomt här, jag skulle föreslå två gungor och en rutschkana”: En intervjustudie av barns perspektiv på förskolegården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra barns uppfattningar av förskolegården med utgångspunkt i forskningsfrågorna: Finns det områden på förskolegården som barnen anser vara mer eller mindre attraktiva att vara på? Samt Om så är fallet, vad kan detta bero på? En kvalitativ intervjustudie genomfördes i form av samtalspromenader på en förskola där barn i fyra till fem års ålder intervjuades i par. Materialet har efter intervjuerna sammanställts utifrån de olika uppfattningarna barnen framförde. Vi har i arbetet valt att utgå ifrån begreppen barnperspektiv och barns perspektiv som en teoretisk utgångspunkt och använda en fenomenografisk inspirerad forskningsansats vid analysen av studiens resultat, då fokus har varit variationen av barns uppfattningar. Resultatet visade en stor variation i barnens uppfattningar av förskolegården vilket sammanställdes med hjälp av att kategorisera barnens uppfattningar i tre rubriker; Attraktiva områden på förskolegården, Mindre attraktiva områden på förskolegården samt Avskilda platser på förskolegården. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning inom området.  

 • 146.
  Gustavsson, Jakob
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Terrorism: en komparativ studie av hur terrorismbegreppet används i svenska läromedel2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur terrorismbegreppet presenteras och används i svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan, både före och efter terrorattackerna den 11 september 2001. Eftersom definitionen av termen terrorism i högsta grad är en politisk fråga kan man således även anta att användningen av begreppet har förändrats under de senaste decennierna. Studien har genomförts utifrån följande frågeställningar:Skiljer sig egentligen framställningen och användningen av begreppet terrorism åt i de äldre läroböckerna jämfört med de läroböcker som publicerades efter den 11 september 2001 och i så fall hur? Vilken bild lyser igenom i läroböckerna av den potentielle/aktuelle terroristen och av det potentiella/aktuella offret och hur väl stämmer egentligen denna bild överens med kravet på en skola för alla?De resultat som min studie har frambringat visar att de grupper och organisationer som läroboksförfattarna kopplar till terrorismverksamhet har förändrats från att huvudsakligen handla om nationella befrielserörelser och politiska och religiösa ytterlighetspartier till att numera främst handla om islamistiska grupper och organisationer. Resultaten behandlas avslutningsvis i en diskussion om hur väl dessa resultat stämmer överens med skolans anspråk på att vara en skola för alla.

 • 147.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att bli bättre lärare: hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis reports results from a study that focuses on teachers’ professional development during an in-service training period.   The aim is to analyse and describe how the teachers talk about and handle lesson content. The first question concerns changes in relation to a specific object of learning. The second question concerns how they relate to a theoretical framework and the third question concerns differences in the students’ learning outcome and if it can be understood in relation to the teachers’ development.   The variation theory is the theoretical framework that is used for lesson planning as well as when analysing results. The basis of the study is that learning always is the learning of something and that the teachers’ activity as well as the students’ activity constitutes the space of variation that decides what is possible to learn concerning a delimited object of learning, i.e. the enacted object of learning. The object of learning is seen as a capability and it can be defined by its critical features. The constitution of the meaning aimed for the critical features of the object must be discerned. The intentional object of learning describes the teachers’ intention with the lesson, and the lived object of learning is what the students really discerned. The theoretical assumption is that learning always assumes an experienced variation where learning is seen as a change in the learners’ possibility to experience the world in a certain way. You have to have experienced a phenomenon’s variation to understand its meaning, i.e. what we experience is how something differs from something else.   The method is Learning study and it can be described as a hybrid of the Japanese Lesson study and Design experiment. A Learning study is theoretically grounded and the primary focus is on an object of learning. The learning study group consisted of three teachers and most often two researchers. Each member had equal status in the group. The object of learning seen from the teachers’ perspective was the variation theory that was gradually introduced by the researchers. The empirical material was generated from audio-taped discussions and from videotaped lessons.   The findings should be seen as a contribution to the discussion about teachers’ professional development. The teachers participated in a collective construction of professional knowledge and it can be stated that the teachers had no problem changing their discussions to focus on a specific object of learning when the theoretical framework was used in relation to their own practices. Another finding is that the change in how the teachers handled the object of learning influenced the students’ learning in a positive way although the results were subtle.

 • 148.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Dilemman i praxisnära forskning2006Conference paper (Refereed)
 • 149.
  Gustavsson, Laila
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  The important differences between what and how-aspects in a learning situation2004Conference paper (Refereed)
 • 150.
  Gustavsson, Laila
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Holmqvist, Mona
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  What is the difference between a lesson study and a learning study?: empirical findings from an intended learning study that turned into a lesson study2004Conference paper (Refereed)
1234567 101 - 150 of 420
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf