hkr.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
198199200201202203204 10001 - 10050 av 10584
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 10001.
  von Schantz, Mattias
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Spenninge, Petra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utomhusmiljön på förskolan: ur ett lärandeperspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver att de använder utomhusmiljön som lärandemiljö. Vår studie utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex förskollärare från olika förskolor.

  Resultatet visar att pedagogerna använder utomhusmiljön för att stimulera och utmana barns lärande till exempel ett konkret och upplevelsebaserat lärande om matematik, naturvetenskap, ett praktiskt lärande om odling, bygg och konstruktion men också för att barn ska få språklig stimulans och utvecklas motoriskt. Pedagogerna ser utomhusmiljön som en möjlighet att erbjuda barn variation i sitt lärande men också som ett sätt att organisera verksamheten. Pedagogerna agerar förebilder, ledare, medupptäckare eller observatörer beroende på situation och sammanhang.

 • 10002.
  Vos, Lena
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Revisorns oberoende ur företagarnas perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisorns oberoende är en förutsättning för att de finansiella marknaderna ska fungeraoptimalt. Revisorn måste både vara oberoende och uppfattas som oberoende för att inteförsämra sin klients trovärdighet. Då det finns tecken på att synen på revisorns oberoendeskiljer sig mellan stora och små revisionsbyråer vill jag undersöka om det även finnsskillnader i synen på oberoendet mellan företag av olika storlek. Syftet med uppsatsen ärdärmed att beskriva och analysera om företagarnas syn på revisorns oberoende skiljer sigmellan företag av olika storlek.

  För att undersöka skillnaderna i synen på revisorns oberoende har jag utgått från dendeduktiva ansatsen då den befintliga teorin har använts för att skapa hypoteser. Dessahypoteser har sedan legat till grund för utformandet av den enkät som använts vid enkvantitativ undersökning med ett urval på 1000 företag.

  På materialet från undersökningen har ett flertal statistiska tester gjorts för att hittaeventuella samband och på så vis kunna acceptera alternativt förkasta hypoteserna. Ianalysen av materialet från undersökningen hittades ett samband mellanutbildning/erfarenhet och synen på revisorns oberoende. Även ett svagt samband mellansynen på vad revisorns oberoende innebär och företagsstorlek hittades.

 • 10003.
  Voung, My Nga
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Dispositionsrätten i fåmansföretag2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett fåmansföretag finns ofta en ekonomisk intressegemenskap mellan företaget och delägaren. Stoppreglerna avseende beskattning av fåmansföretag och dess delägare avskaffades från och med 2001 års taxering. I uppsatsen redogörs för hur värdet av olika förmåner vid inkomsttaxeringen beräknas till det verkliga värdet, marknadsvärdet, samt vad delägaren måste beakta för undvikande av förmånsbeskattning.

  Dispositionsrätten innebär att en anställd eller delägare i ett fåmansföretag som stadigvarande har rätt att nyttja en förmån ska beskattas för värdet av att fritt kunna disponera denna. Förmånen beskattas olika beroende på om delägaren är aktiv eller icke aktiv i företaget. Uppsatsen behandlar vad den skatteskyldige ska ta hänsyn till vid värdering av en förmån. Enligt Regeringsrätten är dispositionsrätten till exempelvis en semesterbostad en skattepliktig förmån, vilket skiljer sig från bilförmånen där det faktiska åtnjutandet av förmånen är skattepliktigt. Beträffande bostaden föreligger förmånen oavsett i vilken grad den har nyttjats. I sådant fall finns alltså inget krav på att förmånen ska ha nyttjats i någon viss omfattning.

  I uppsatsen redogör jag för tre helt olika rättsfall avseende förmån av fri bostad, fri båt och fri motorcykel. I samtliga fall har enligt Skatteverket lämnats sådan oriktig uppgift som utgör grund för påförande av skattetillägg. Diskussionen kring bevisproblematiken i alla tre fallen är intressant, då denna behandlar frågan om ”dispositionsrätt” eller ”åtnjutande”.

  Som resultat av ovanstående anser jag att lagstiftningen bör framgå i lagtext för att tydliggöra för fåmansföretag och delägare att det är dispositionsrätten som ligger till grund för värderingen vid förmånsbeskattning av dyrare egendom.

 • 10004.
  Voutsinas, Johanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering inom kommunal hemsjukvård2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behovet av medicindelegeringar är stort inom den kommunala hemsjukvården. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering till undersköterskor i kommunal hemsjukvård. Metod: Datamaterial inhämtades med intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Två teman och sju kategorier framkom. Det första temat var ”Organisatoriska faktorer bidrar till upplevelse av stress kopplat till ansvar för delegeringar”. Detta tema var kopplat till följande kategorier: Hemsjukvårdens struktur kring medicindelegeringen; Medicindelegeringens påverkan på omvårdnadsarbetet; Svårigheter vid medicinhantering; och Åtgärdskunskap. Det andra temat var ”Distriktssköterskan upplever stress och ansvar gentemot delegeringsmottagaren”. Temat var kopplat till följande kategorier: Kännedom om omvårdnadspersonalens kompetens; Informell kompetens; och Uppfattningar om lagar. Konklusion: Distriktssköterskorna utfärdar medicindelegering som en förutsättning för en fungerande organisation. Delegeringar innebär en upplevelse av stress för distriktssköterskor, där brist på distriktssköterskor och behov av omvårdnadspersonal också innebär bristande följsamhet till delegeringslagar och föreskrifter. Behov av kompetens och utbildning till omvårdnadspersonal, leder till att det krävs en bättre kompetensförsörjning för att säkerställa god patientsäkerhet.

 • 10005.
  Vrettou, Katja
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Skolan som sociologisk arena: diskursanalys av TALIS.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som förälder har man ett stort ansvar. Dock inte bara för att ge mat och tak över huvud. Man är ytterst ansvarig för att lära barnet att känna sig som en del av världen, relationer med människor, samhällsnormer, lagar och regler, vad etik och moral är. Skolan är en samhällsinstitution som hjälper föräldrar på traven. Utgångspunkten i detta arbete var tidigare forskning kring skolan. Att koppla sociologiska teorier med skolvärlden har varit min utmaning i studien. Syfte: Syfte med studien är att undersöka skolan som sociologisk arena och se på skolans miljö genom de sociologiska glasögonen. Detta är genom att studera och analysera TALIS, "The Teaching and Learning International Survey", en internationell studie som fokuserar på lärares yrkesvardag. TALIS syfte är att öka kunskapen om lärandemiljöer och lärares arbetsvillkor. Frågor som ställs i studien är: Hur påverkas elevers resultat av lärmiljö? samt Hur påverkas undervisningskvalitet utifrån lärarens kompetens? Metod: Studien bygger på en diskursanalys av TALIS-rapport. Resultat: Enligt TALIS lärare är den viktigaste resursen inom skolan som påverkar elevers lärande. En bra och kompetent lärare är förutsättning hur väl elever lyckas i skolan. Fokus på lärare och elevers lärandemiljöer är viktig inte enbart i Sverige men också internationellt. Kompetensutveckling är viktig del för att kunna leverera bra kvalité på utbildning. Svenska lärare upplever inte att läraryrket har hög status i jämförelse med andra länder. Detta leder till att det är svårare att rekrytera lärare och studenter till lärarprogrammet. Effektiv undervisning sker när lärare har en god lärandemiljö. För att förbättra utbildningens kvalité behöver lärare arbeta mer kollegialt. Lärarens didaktiska förmåga och kännedom om hur man stimulera elevernas motivation är en viktig faktor som påverkar elevers resultat.

 • 10006.
  Vucic, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Wennergren, Paulina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
  Att fortsätta leva - men utan bröst: Kvinnors upplevelser efter mastektomi2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

   

  Bakgrund:Efter mastektomi upplever kvinnor inte bara att deras kropp förändras men även deras kvinnlighet och sexualitet. Detta påverkar identitetskänslan och i sin tur hennes vardag, sociala relationer och roll i samhället. Inom sjukvården finns svårigheter med att uppmärksamma och behandla dessa upplevelser. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi. Metod: Studien var en litteraturstudie baserad på sammanställning av vetenskapliga artiklar. Resultat: Efter mastektomi upplevde kvinnor förlust och saknad av bröstet/brösten och att en del av deras identitet har tagits bort. Många upplevde sin kropp som grotesk och vanställd och hade svårt att acceptera sin kropp. Intimiteten och relationen till andra människor påverkades både positivt och negativt. Oro inför partnerns reaktion ledde till försämrad sexuell hälsa. Kvinnor som fick stöd av sin omgivning upplevde att det underlättade bearbetningen av situationen. Många upplevde lättnad då hotet om bröstcancer inte fanns kvar, detta var vanligast förekommande efter förebyggande mastektomi. Konklusion: Kvinnors upplevelser efter mastektomi kan vara så väl positiva som negativa. Därför är det viktigt att sjuksköterskan utgår ifrån en individanpassad omvårdnad. Ett stort problem är att sexualitet och intimitet förbises inom vården, vidare forskning om hur detta kan förbättras är nödvändigt.

   

 • 10007.
  Välitalo, Jimmi
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Persson, Malin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Konflikter i skolan: En kvalitativ studie om hur pedagoger uttalar sig om konflikthanteringsarbete i skolan2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta arbete är att synliggöra vilka konflikthanteringsmetoder sex pedagoger på skolor i en mellanstor kommun i sydöstra Sverige säger sig arbeta med. Pedagogerna är verksamma inom årskurs 1-3 samt fritidshemmet. Syftet är också att redogöra för pedagogernas erfarenheter och åsikter om den konflikthanteringsmetod som möjligtvis används. Vi vill även synliggöra vilka faktorer som kan bidra till konflikter i skolan. De forskningsfrågor vi arbetar utefter är: Vilka konflikthanteringsmetoder används? Upplever pedagogerna att arbetet ger resultat? Vilka slags konflikter upplever pedagogerna finns mellan elev/elev och elev/pedagog i skolan?

  Arbetet ger en översikt av hur konflikthantering kan se ut i skolan, vilka faktorer som kan påverka konflikter och dess uppkomst samt hur man som pedagog arbetar med konflikthantering i skolan. Genom intervjuer med verksamma pedagoger har vi sökt svar på ovanstående frågor. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att de skolor som deltagit i undersökningen arbetar medvetet med konflikthantering genom olika metoder. Likaså ser orsaker till konflikter likvärdiga ut på samtliga skolor trots att de använder olika metoder för att förebygga konflikter. Däremot finns det skillnader i resultatet som konflikthanteringsarbetet ger, då endast en av pedagogerna som medverkat i undersökningen anser sig kunna se resultat av den konflikthanteringsmetod som används av denna person.

 • 10008.
  Västskär, Mirjam
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för lärarutbildning.
  Språkstörning och matematiksvårigheter: några gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemområdet i denna uppsats rör matematiksvårigheter hos elever med språkstörning på gymnasiet. Bakgrunden är bland annat den rapport från SPSM (2018) som visar att rutiner kring elever med språkstörning på gymnasiet är bristfälliga samt en stor mängd forskning som konstaterar att det finns ett samband mellan språkstörning och matematik. Uppsatsens syfte är att synliggöra denna grupp genom att undersöka hur några elever med språkstörning på gymnasiet upplever och har upplevt sina matematiksvårigheter. Eftersom undersökningen utgår ifrån elevperspektivet valdes semistrukturerade intervjuer som metod. De fem deltagarna har alla diagnosen språkstörning, går på gymnasiet och har inte klarat gymnasiets första matematikkurs på utsatt tid.

         Elevernas berättelser och upplevelser diskuteras utifrån attributionsteorins modell om hur vi attribuerar våra motgångar och framgångar. Det framkommer att alla eleverna har fått kämpa med matematiken genom hela sin skolgång. Eleverna förklarar sina svårigheter till övervägande del med stabila, det vill säga oföränderliga, faktorer, både sådana som ligger utanför dem själva (externa) och sådana som ligger inom dem själva (interna). Varken eleverna själva eller lärare de mött, har kopplat ihop matematiksvårigheterna med diagnosen språkstörning.

         Utifrån resultaten diskuteras bland annat vikten av kunskap om sambandet mellan språkstörning och matematiksvårigheter hos matematiklärare samt samarbetet mellan denne och specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare diskuteras organisatoriska förändringar som skulle kunna underlätta för den här elevgruppen och att man bör ha i beaktande hur upprepade misslyckanden resulterar i minskad motivation. Detta är särskilt relevant för elever, som förklarar sina motgångar med stabila, oföränderliga faktorer, då det minskar möjligheten att ta vara på den kapacitet de har.

   

 • 10009.
  Wachtmeister, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Läslust och intresse för skönlitteratur i tonåren: Är dagens skolungdomar intresserade av att läsa skönlitteratur?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vårt samhälle finns det många sätt att förnöja sig på till exempel, film, dataspel med mera, men trots detta stora nöjesutbud finns det fortfarande många böcker. Ratar dagens ungdomar skönlitterära böcker, framför annan underhållning? Är skönlitteratur främst en del av skolans värld där vissa saker måste göras? Denna undran har resulterat i denna uppsats där jag gör en mikroundersökning av dagens ungdomars intresse för skönlitteratur. Mina informanter blev två årskurser på en 6-9 skola, valet föll på en åttonde och en nionde klass. Ett frågeformulär och fyra samtalsgrupper senare fanns det underlag för att se om eleverna var positivt inställda till skönlitteratur. Utifrån detta underlag har nu denna undersökning av tonåringars läsintresse och läsvanor resulterat i att en majoritet av dessa ungdomar var positivt inställda till skönlitteratur. Även tidigare forskning runt detta ämne tas upp. Förutom intresse för skönlitterär läsning, behandlas även vad som kan vara orsaker till att det finns ett intresse eller varför det är svagt.

 • 10010.
  Wackenfors, Marianne
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Jonsson, Eva
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Bergström, Lena
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap.
  Språkstörning ett socialt och kommunikativt handikapp 2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Språkstörning är ett funktionshinder som inte kan kompenseras fullt ut och som kvarstår genom livet men ändra karaktär över tid. Vårt syfte med denna studie är att undersöka på vilket sätt språkstörningen är ett handikapp för barn i ålder 4 - 16 år i ett socialt och kommunikativt sammanhang.

  Studien baseras på intervjuer av pedagoger, specialpedagoger och logopeder. Vi har även undersökt uppfattningen hos föräldrar till barn i språkklass med hjälp av enkäter.

  Resultatet av våra intervjuer bekräftar de erfarenheter vi själva har från arbete med språkstörda barn. En språkstörning är ett socialt och kommunikativt handikapp. Våra resultat indikerar även att detta kan föregås av ärftliga faktorer då vi uppfattar att föräldrar hade svårigheter att besvara enkäterna.

  Sammanfattningsvis menar vi att barn med språkstörning behöver mycket hjälp av särskilt utbildad personal för att kunna förstå omgivningen och få fler sociala relationer.

 • 10011.
  Wadestig, Cecilia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fridholm, Linda
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Påverkar autistiska personlighetsdrag förmågan att minnas ansiktsemotioner?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Personer med autismspektrumtillstånd har en nedsatt social förmåga och tidigare forskning har visat att dessa personer har ett annorlunda sätt att se på och tolka information uttryckt i ansikten jämfört med normalt utvecklade individer. Vi har i vår studie mätt förekomst av autistiska personlighetsdrag mätt med Autism-Spectrum Quotient (Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner, Martin & Clubley, 2001) och minnesförmåga för ansiktsemotioner genom ett two-alternative forced choice test där bilder på ansiktsemotioner uttryckta i höger- respektive vänsterhalvprofil och uttryckta företrädelsevis i övre respektive nedre delen av ansiktet presenterades för de 71 försöksdeltagarna. Vi har kunnat visa ett negativt linjärt samband (r = -.30, n = 71, p = .013) mellan autistiska personlighetsdrag och minnesförmåga för ansiktsemotioner, där ett större antal autistiska personlighetsdrag var korrelerade med en sämre minnesförmåga. Vi fann också generellt en försämrad minnesprestation för de emotioner som främst uttrycks i övre delen jämfört med nedre delen av ansiktet (Wilks lambda = .494, F (1, 69) = 70.713, p < .0005, effektstorlek = .51), men däremot ingen signifikant skillnad för om emotionerna presenterades i höger eller vänster halvprofil. Inte heller framkom någon interaktionseffekt mellan autistiska personlighetsdrag, halvprofil och var i ansiktet emotionen främst uttrycks.

 • 10012.
  Wagachchige Muthucumarana, Muditha
  et al.
  Sri Lanka.
  Samarasinghe, Kerstin
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap.
  Elgán, Carina
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Högskolan Kristianstad, Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Caring for stroke survivors: experiences of family caregivers in Sri Lanka – a qualitative study2018Ingår i: Topics in Stroke Rehabilitation, ISSN 1074-9357, E-ISSN 1945-5119, Vol. 25, nr 6, s. 397-402Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Stroke is a life-changing event for both stroke survivors and their family caregivers. After receiving acute care at the hospital, family members are expected to take care of stroke survivors at home and to continue treatment and rehabilitation. The new role of "informal caregiver" is a challenge that creates many difficulties for family caregivers that are not explicit in the Sri Lankan context.

  OBJECTIVES:

  This study aimed at exploring family caregivers' experiences of providing informal care for dependent stroke survivors.

  METHODS:

  The sample was chosen by purposive sampling with a maximum variation by age, ethnicity, religion, educational level, relationship, and monthly income. Ten informal family caregivers to stroke survivors with hemiplegia who had been treated at the National Hospital of Sri Lanka participated in in-depth interviews analyzed using conventional content analysis.

  RESULTS:

  Qualitative content analysis of data resulted in an overriding theme, "Caring with love, against all odds," along with four categories, "Life alterations," "Lack of resources," "Compassionate care," and "Coping strategies." Although the increased workload, restricted social life, physical problems, and knowledge and financial deficits were challenging for the family caregivers, self-strength and supportive social networks helped them to compassionately care for their stroke survivor.

  CONCLUSIONS:

  The phenomenon of family caregivers providing informal care for stroke survivors was explicated as compassionate care, notwithstanding numerous difficulties. The findings motivate further research and strategies to minimize family caregivers' burden and facilitate the positive aspects of caregiving to promote the health and well-being of both stroke survivors and their families.

 • 10013.
  Wahlgren, Jannice
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sjöberg, Isabelle
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Saltkonsumtion till saltreduktion - sensorisk skillnad i saltreducerad industriell rotfruktssoppa2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Människan har i alla tider varit beroende av salt för kroppens funktioner, men i dagens samhälle äter många alldeles för mycket salt som också är en bidragande faktor i vanliga livsstilssjukdomar som hjärt-­ och kärlproblematik. Många företag i livsmedelsindustrin jobbar idag aktivt med att reducera salt i sina produkter och detta arbete är en utmaning då sensoriska attribut som smak, doft och konsistens inte bör försämras. Den aktuella studien syftar därför till att reformulera en industriell rotfruktssoppa med reducerat saltinnehåll samt undersöka om reducering av salt och ett utbyte av salt mot en saltersättningsprodukt i denna rotfruktsoppa bidrar till skillnad i sensorisk upplevelse jämfört med ursprungsprodukten. Det är också av intresse att studera bedömarnas inställning till soppor med minskad halt natriumklorid. Genom att reformulera befintlig rotfruktssoppa i två olika saltreducerade utföranden har triangeltester gjorts för att se om det finns någon skillnad mellan dessa och soppan i sitt ursprung-­utförande. Triangeltesterna visade att sopporna visade signifikant skillnad jämfört med ursprungsprodukten. Bedömarna ombads även att skriva kvalitativa kommentarer för smak, doft och konsistens vilket främst visade att bedömarna ansåg de saltreducerade sopporna som något mer milda i smaken. Resultaten visade att bedömarna hade en relativt positiv inställning till sopporna, oavsett utförande.

 • 10014.
  Wahlgren, Katarina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Olsson, Linda
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kursu, Satu
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Patientens upplevelser av smärta vid venösa bensår och dess påverkan på livet: Patient´s experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Background: Patients with leg ulcer suffers often of woundpain. Healthcare professionals will strive after having knowledge and understanding for how woundpain influences the patient's quality of life. Aim: The aim is to elucidate the patient's experiences of pain at venous leg ulcer and the effects on their daily life. Method: The procedure has been a systematic literature overview with a systematic search in different databases. The search resulted in nine scientific articles. Results: In the result, four central categories arrived; how the patient's lives were changed, how the patient's psychic health was changed, how the patient's experience of nursing and how the patient's thoughts about the future where. Conclusion: Although each people is unique so exists that certain phenomena that are too many common patients with difficult healing leg ulcer and that has importance for their quality of life. It is important with a good communication average patient and nurse when it comes to handling the pain at venous leg ulcer.

 • 10015.
  Wahlgren, Margareta
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Kan abstrakt matematik engagera samhällsvetare?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kursen Matematik B är gemensam för alla program på gymnasieskolan idag.

  Knappt 40% av eleverna på samhällsprogrammet fick IG på det nationella provet

  läsåret 08/09. Jag försöker i min undersökning hitta svar på varför så många av

  samhällseleverna misslyckas med kursen. Undersökning visar att dessa elever har

  ett stort behov av att arbeta med verklighetsanknutna uppgifter. Den abstrakta

  matematiken i Matematik B upplevs av många som svår och meningslös.

  Under den kvalitativa delen av undersökningen har jag observerat elever när de

  tillsammans har arbetat med att översätta en konkret situation i en kontext till ett

  abstrakt matematiskt uttryck. Resultatet av undersökningen visade att elever som

  arbetade tillsammans ökade både sitt engagemang och sin förmåga att lösa

  uppgifter. Oberoende av om de hade ett avancerat matematiskt språk att

  kommunicera med eller om de använde ett enkelt språk lyckades de med sin

  uppgift i högre grad när deras samtal flöt ledigt under tiden de samarbetade.

  Intervjuerna jag genomförde visade elevernas pragmatiska inställning till

  matematikstudierna, de arbetar för att klara sina prov och få bra betyg, inte för att

  utveckla sin kunskap eller sin logiska förmåga.

  I diskussionen tar jag upp behovet av att göra matematiken mer angelägen för

  samhällselever, både med avseende på kursens innehåll och vilka arbetsmetoder

  som bör utvecklas.

 • 10016. Wahlgren, S.
  et al.
  Lindahl, Ingrid
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Pedagogik. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Dinosauriers dans - ett matematikprojekt2013Ingår i: Modern barndom, ISSN 1400-0733, nr 1, s. 26-29Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 10017.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  A Postcolonial Study of Fact and Fiction in Monica Ali's Brick Lane2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10018.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Att vara eller icke vara, en tolkningsfråga: En historiografisk undersökning av de armeniska massakrerna 19152009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en historiografisk undersökning. Den granskar forskning som bedömer de

  armeniska massakrerna som folkmord och forskning som ifrågasätter detta. Händelserna är

  mycket omdiskuterade båda politiskt och historiskt.

  En bakgrundsöversikt belyser de sista tre decennierna av det osmanska rikets moderna historia

  och förspelet till händelserna under första världskriget samt påverkan av stormaktspolitiken

  under senare delen 1800-talet och början av 1900-talet på utvecklingen i Mellanöstern och

  främst inom det osmanska imperiet. Uppsatsen diskuterar vilken roll turkisk nationalism,

  turanism och panislamism spelade i händelserna och hur dessa påverkade relationen mellan

  ungturkrörelsen och armenierna.

  Hur tolkar forskarna källorna och vilken roll spelar källmaterialet i rekonstrueringen av

  historiska fakta bakom debatten om mordet på den osmanskt armeniska befolkningen 1915?

  Analyserna omfattar flera åsikter och attityder inom genocidforskning; det finns historiker och

  andra forskare som förnekar och förkastar idén att det var genocid; andra vill ha ett

  internationellt erkännande av massakrerna i Anatolien och klarhet om den turkiska statens

  skuld i denna fråga. Syftet med uppsatsen är att klarlägga förklaringarna och slutsatserna de

  utvalda forskarna har kommit fram till i sina analyser. Uppsatsen varken anklagar eller tar

  ställning för eller emot rubriceringen av massakrerna och förhåller sig neutral i största möjliga

  mån.

  Nyckelord: armenier, dashnak, hunchak, massakrer, ungturkar, ittihadister, CUP, turkism,

  turkisk nationalism, Turan och turanism, revolution, deportationer, omlokalisering, uppror,

  skuld, förnekelse och erkännande.

 • 10019.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Axelssönerna (Tott): Ett ekonomiskt imperium inom gränsadeln i 1400-talets Norden2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influential

  Nordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the Axelsson

  Totts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their political

  actions and social bands. The Axelsson brothers of the Tott Dynasty would become of one of the

  most powerful noble families within the Nordic Union between 1444 och 1487.

  Axel Pedersen (Tott) would through well chosen marriage alliances into the noble families of both

  Denmark and Sweden, and with political prowess lay the foundation for one of the most dynamic

  family empires of the fifteenth century. In the year 1442, the Axelsson brothers swore loyalty to

  each other; to protect and defend their mercantile and economical interests in Denmark and

  Sweden. They would eventually control the trading routes in the border areas of the Union, and by

  exploiting the political chaos within the Union they would gain access and influence to the land

  trading routes for export and import within the Union and the shipping export routes in the Baltic

  Sea allowing them access to the Russian market through Finland and Estonia.

  The island of Gotland, with its tactical and important geographical position in the Baltic Sea

  became the key to the Nordic Union. Olof Axelsson (Tott) sailing under the Danish flag took

  possession of Gotland in 1449. Although technically a part of the Danish kingdom, in practice the

  island would remain independent and under the control of the Axelsson brothers until 1487 when

  the last surviving brother, Sir Ivar relinquished his rights to Gotland in favor of the Danish

  monarch, King Hans.

  The Axelsson brothers (Tott) would hold the key to The Nordic Union for almost four decades.

  Thus controlling the future of the union within the family by marriage, by political associations

  within and outside of the Union and most importantly by creating an economical empire based on

  personal family politics and border gentry aspirations.

 • 10020.
  Wallace Nilsson, Margaret
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Better a Railing at the Top of the Cliff than a Hospital at the Bottom!": the use of Edward Lear's nonsense ABC as a didactical tool in the development of  pronunciation skills in young lerarners of English2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The development and acquisition of English pronunciation in learners of English is a much neglected area of linguistic study. Research predominantly focuses on the pronunciation skills in adult English learners. However, there is no relevant data pertaining to the pronunciation skills in young English learners. Studies pertaining to pronunciation and oral proficiency are needed in order to fully assess the development and promotion of English language pronunciation in educational settings. It is necessary to encourage the active learning of pronunciation skills in young learners, in order for them to under pin the phonetical and phonological structures of the English language at the earliest stages of their language acquisition. The natural curiosity that young children display for sounds, rhymes and words is a resource that should be exploited by teachers in order to promote and encourage proficient pronunciation at the earliest stage of a child’s Second Language Acquisition (SLA).

  The current study focuses on the use of nonsense language in Second Language educational settings in order to introduce phonology and phonetics at the earliest stage of English language acquisition to encourage correct pronunciation in young L2 learners of English. The materials chosen for the study are selected verses from Edward Lear’s nonsense ABC. The nonsense ABC is introduced as a teaching/learning tool to help young primary school children in Sweden develop their pronunciation skills and avoid fossilized language patterns at a later stage of Second Language Acquisition. Young language learners need a solid foundation on which to build their language skills in order to develop as mature Second Language learners.

  The findings of this investigation showed that the introduction of nonsense language as a practical and didactical tool for the development of pronunciation had a positive effect on the development of pronunciation skills in the beginner English Language Learners (ELL) who actively participated in the study.

 • 10021.
  Walldén- Mårtensson, Jessica
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Wemfors, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Om att leva i den "snåla världen": En kvalitativ studie om ensamstående föräldrars och barns upplevelser och strategier i dagens konsumtionssamhälle.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Poverty among children has received a great deal of attention in the media the past few years. The group in which poverty among children has increased most is among single parents; therefore we have chosen to examine this group in this study. The purpose of this study is to take part in single parents and their children’s experiences of living within a very tight budget and the strategies they use. We found it interesting to put this information in relationship to the consumer society we live in today. Single parents and some of their children have participated in this study.

  Using focus groups in which the constellations were different group discussions were led that were based on different themes that are relevant to this study. A qualitative study has been done in which interest in the interviewed peoples own experiences and stories has been in focus. This has been done using an abductive approach. With the help of previous knowledge and literature studies we have found our preliminary theories. These theories were then applied to the interviewers; this led to the theories used in the study. The theoretical perspective used is from Bourdieus thoughts about the concept lifestyle along with Goffmans reasoning about the importance of rolls in the social scene where individuals act to reflect themselves. We have even found a perspective of stress theories to be interesting.

  One conclusion in this study is that the choice of strategies can be reflected in the individual’s lifestyle.  

   

   

 • 10022.
  Wallenbeck, A
  et al.
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Olsson, Viktoria
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Yngvesson, Jenny
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Gunnarsson, S
  Sveriges lantbruksuniversitet.
  Ekologiska kycklingar: lyckliga och lyckade?2018Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 10023.
  Wallensten, A.
  et al.
  Smedby Health Center, Kalmar County Council.
  Munster, V. J.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Osterhaus, A. D. M. E.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Fouchier, R. A. M.
  Department of Virology and National Influenza Center, Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Olsen, B.
  Department of Infectious Diseases, Umeå University.
  Multiple gene segment reassortment between Eurasian and American lineages of influenza A virus (H6N2) in Guillemot (Uria aalge)2005Ingår i: Archives of Virology, ISSN 0304-8608, E-ISSN 1432-8798, Vol. 150, nr 8, s. 1685-1692Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Guillemots banded in the northern Baltic Sea were screened for influenza A virus (IAV). Three out of 26 sampled birds tested positive by RT-PCR. Two of these were characterized as subtype H6N2. Phylogenetic analyses showed that five gene segments belonged to the American avian lineage of IAVs, whereas three gene segments belonged to the Eurasian lineage. Our findings indicate that avian IAVs may have a taxonomically wider reservoir spectrum than previously known and we present the first report of a chimeric avian IAV with genes of American and Eurasian origin in Europe.

 • 10024.
  Wallensten, Anders
  et al.
  Smedby Health Center, Kalmar.
  Munster, Vincent J.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Latorre-Margalef, Neus
  Kalmar University.
  Brytting, Mia
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Elmberg, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
  Fouchier, Ron A.M.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Fransson, Thord
  Swedish Museum of Natural History, Stockholm.
  Haemig, Paul D.
  Kalmar University.
  Karlsson, Malin
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Lundkvist, Åke
  Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Osterhaus, Albert D.M.E.
  Erasmus Medical Center, Rotterdam.
  Stervander, Martin
  Ottenby Bird Observatory, Degerhamn.
  Waldenstrom, Jonas
  Kalmar University.
  Olsen, Björn
  Kalmar University.
  Surveillance of influenza A virus in migratory waterfowl in northern Europe2007Ingår i: Emerging Infectious Diseases, ISSN 1080-6040, E-ISSN 1080-6059, Vol. 13, nr 3, s. 404-411Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We conducted large-scale, systematic sampling of influenza type A virus in migratory waterfowl (mostly mallards [Anas platyrhynchos]) at Ottenby Bird Observatory, southeast Sweden. As with previous studies, we found a higher prevalence in fall than spring, and among juveniles compared with adults. However, in contrast to other studies, we found that prevalence in spring was sometimes high (mean 4.0%, highest 9.5%). This finding raises the possibility that ducks are capable of perpetuating influenza A virus of different subtypes and subtype combinations throughout the year and from 1 year to the next. Isolation of the H5 and H7 subtypes was common, which suggests risk for transmission to sensitive domestic animals such as poultry. We argue that wild bird screening can function as a sentinel system, and we give an example of how it could have been used to forecast a remote and deadly outbreak of influenza A in poultry.

 • 10025.
  Wallgren, Lisette
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  The complex service field-Is it possible to standardize? 2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The field of complex services contains several actors. First it is the complex service companies that supply a professional service supplier. The professional service provider acts in many cases as a consultant. Secondly, the professional service provider works together with the client to reach a more efficient marketing. That marketing is then directed towards the customer. The customer is the client’s client and the end result.

  The purpose with this dissertation is to investigate if it is possible to standardize the working procedure in order to make it as efficient as possible. We choose to investigate this based on interviews with two firms: Marklyss, a domestically operating firm, and GFK, an internationally operating firm. Our limitation is due to the ability to find participating firms.

  Based on the interviews, we analysed the collected information through different theories such as 7K and standardization versus adaptation model. This was done to find similarities and differences between the companies. We found that there were some similarities that could be used to create a standardized platform for the working procedure. Also we found some differences that could be investigated further if there is any possibility to find out why and if it is possible to transform it into a similarity.

 • 10026.
  Wallin Andersson, Nathalie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom: en litteraturöversikt2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. Tvångsåtgärder är i Sverige olagligt och kan ej tillämpas i omvårdnaden då personer med demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Att få personer med demenssjukdom att samverka i omvårdnaden kräver således andra åtgärder för att kringgå dessa dilemman. Syfte: Att belysa vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom. Metod: En litteraturöversikt där 11 artiklar granskades. Analysmetoden inspirerades av Forsberg och Wengströms tidigare etablerade modell. Resultat: Två huvudkategorier med två underkategorier under vardera. Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman. Det utkristalliserades i resultatet att tvång faktiskt förekommer i omvårdnaden av personer med demenssjukdom trots att de faller utanför befintliga lagrum. Det framkom dock i resultatet att ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom var en av nycklarna till att kringgå etiska dilemman. Vårdpersonalens utbildningsgrad påverkade i vilken utsträckning en personcentrerad vård utövades. Slutsats: Mer utbildning krävs för att öka vårdpersonalens kunskap i hur en personcentrerad omvårdnad skall bedrivas för att undvika att etiska dilemman uppstår. Därtill behöver vårdpersonal i större utsträckning beakta de etiska värdegrunderna för omvårdnad. Det leder till en förbättrad omvårdnad samt livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad bör således ingå redan i grundutbildningen för all vårdpersonal.

 • 10027.
  Wallin, Angelica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Didaktiska strategier inom naturvetenskap: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares didaktiska strategier vid arbete med naturvetenskap. Hur förskollärare motiverar val av metod vid lärandesituationer. Studien är kvalitativ med en teoretisk utgångspunkt i fenomenografin. Den kvalitativa metoden i studien är semistrukturerade intervjuer där svaren analyserats i olika kategorier för att försöka se olika samband för att sedan koppla till litteratur som har anknytning till studien. Via kategorierna synliggörs resultaten att intresse, engagemang och samtal med barnen anses som betydelsefulla delar vid barns lärande om naturvetenskap samt att barnens intresse står i fokus för val av lärandeobjekt och metod.

 • 10028.
  Wallin, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Yrkeselevers lärande inom Energi och Miljö: En jämförelse mellan olika undervisningssätt på Fordonsprogrammet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka kunskapsmässiga skillnader inom ett avgränsat avsnitt inom Naturkunskap A mellan två grupper av gymnasieelever som undervisades utefter olika pedagogiska synsätt. Vidare undersöktes elevernas egna reflektioner kring sitt lärande och vilka övriga färdigheter de upplevde sig ha utvecklat och om det framkom någon skillnad mellan grupperna. Metoden för studien var att dela upp eleverna i grupper varav en undervisades genom katederundervisning och en arbetade projektbaserat och ämnesintegrerat. Enkäter genomfördes för att belysa vilka förkunskaper som fanns initialt och sedan för att undersöka hur kunskapsutvecklingen såg ut ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Intervjuer med ett urval av eleverna genomfördes också för att få information om elevernas upplevelser av sitt eget lärande samt vilka färdigheter de ansåg sig ha utvecklat. Sammanfattningsvis så visar min studie att projektbaserad och ämnesintegrerad undervisning är en god metod att höja motivationen, öka engagemanget, utveckla helhetssyn, samarbetsförmåga, reflektions- och analysförmåga och därmed få ett djup i lärandet med bestående kunskaper. Katederundervisning är inte uteslutet som undervisningsform utan snarare pekar studien på att en kombination är det mest produktiva.

 • 10029.
  Wallin, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ämnesintegration på Fordons- och transportprogrammet: Några yrkesämneslärares perspektiv på ämnesintegration mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka och analysera de möjligheter och hinder som några yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet upplevde med ämnesintegrerad undervisning. Fokus låg på för- och nackdelar för elevernas lärande och förberedelse inför yrkeslivet. Vidare undersöktes hur ämnesintegrationen, som yrkesämneslärarna hade erfarenhet av, var strukturerad och vilka utvecklingsmöjligheter yrkesämneslärarna ansåg att ämnesintegration hade. Ämnesintegration definierades här som ett medvetet arbetssätt, där mer än en kurs och en lärare var involverad och kursmål från flera kurser bedömdes. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie med intervjuer av sex yrkesämneslärare på Fordons- och transportprogrammet som arbetade på samma gymnasieskola. Sammanfattningsvis visade studien att deltagande yrkesämneslärare ansåg att ämnesintegration var ett bra arbetssätt för att ge eleverna möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt och förberedas inför yrkeslivet. Dock var deltagande yrkesämneslärare tveksamma beträffande den struktur skolan arbetade efter, en struktur som var baserad på de gymnasiegemensamma ämnena. De upplevde att detta medförde att eleverna eventuellt inte tillgodogjorde sig de fördelar som brukar lyftas fram med ämnesintegration. De såg en positiv utvecklingspotential för skolan med en genomarbetad ämnesintegrerad profil. Studien visade även att det fanns områden som skolan behövde utveckla för att ämnesintegration skulle bli ett framgångsrikt koncept, exempelvis att överbrygga olikheter mellan yrkesämneslärare och ämneslärare samt satsa på kompetensutveckling. 

 • 10030.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Persson, G. Rutger
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  Berglund, Johan
  Institute of Technology, Karlskrona.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL).
  A cross-sectional study of the associations between periodontitis and carotid arterial calcifications in an elderly population2015Ingår i: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 74, nr 2, s. 115-120Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To evaluate if the presence of periodontitis is associated with carotid arterial calcifications diagnosed on panoramic radiographs in an elderly population.

  MATERIALS AND METHODS: Study individuals were randomly selected from the Swedish civil registration database representing the aging population (60-96 years) in Karlskrona, Sweden. Bleeding on probing (BOP) and the deepest probing measurement at each tooth were registered. The proportions of teeth with a probing depth ≥5 mm and the proportion of teeth with bleeding on probing were calculated. Analog panoramic radiographs were taken and the proportion of sites with a distance ≥5 mm between the alveolar bone level and the cement-enamel junction (CEJ) were assessed. A diagnosis of periodontitis was declared if a distance between the alveolar bone level and the CEJ ≥5 mm could be identified from the panoramic radiographs at >10% of sites, probing depth of ≥5 mm at one tooth or more and with BOP at >20% of teeth.

  RESULTS: Readable radiographs were obtained from 499 individuals. Carotid calcification was identified in 39.1%. Individuals were diagnosed with periodontitis in 18.4%. Data analysis demonstrated that individuals with periodontitis had a higher prevalence of carotid calcifications (Pearson χ (2) = 4.05 p < 0.05) and with a likelihood of 1.5 (95% CI = 1.0, 2.3, p < 0.05).

  CONCLUSIONS: Data analysis demonstrated a significant association between periodontitis and carotid calcification.

 • 10031.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III.
  Persson, G. Rutger
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Hälsovetenskap III. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet.
  Assessment of carotid calcifications on panoramic radiographs in relation to other used methods and relationship to periodontitis and stroke: a literature review2014Ingår i: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 72, nr 6, s. 401-412Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives. To assess the literature on carotid calcifications defined from panoramic radiographs (PMX) and concurrent diagnosis of stroke and periodontitis.

  Materials and methods. A literature search screening for publications using search terms such as PMX and carotid calcification, stroke and periodontitis was performed in November 2012.

  Results. A total of 189 articles were retrieved, among which 30 were included in the review. The sensitivity for PMX findings of carotid calcifications (CC) compared to a diagnosis by Doppler sonography varied between 31.1–100%. The specificity for PMX findings of carotid calcifications compared to a diagnosis by Doppler sonography varied between 21.4–87.5%. Individuals with CC findings from PMX have more periodontitis and risk for stroke.

  Conclusions. There is a shortage of well-designed studies in older dentate individuals assessing the associations between periodontitis and radiographic evidence of CC and in relation to stroke or other cardiovascular diseases.

  Statement of Clinical Relevance. Carotid calcifications are prevalent in patients with periodontitis and such individuals may have an increased risk for stroke. The absence of signs of carotid calcification on panoramic radiographs is indicative of no calcification of carotid arteries.

 • 10032.
  Wallin Bengtsson, Viveca
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Persson, Rutger G
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa. USA.
  Berglund, Johan
  Institute of Technology.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Carotid calcifications in panoramic radiographs are associated with future stroke or ischemic heart diseases: a long-term follow-up study2019Ingår i: Clinical Oral Investigations, ISSN 1432-6981, E-ISSN 1436-3771, Vol. 23, nr 3, s. 1171-1179Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To assess if carotid calcifications detected in panoramic radiographs are associated with future events of stroke, and/or ischemic heart diseases over 10-13 years in individuals between 60 and 96 years.

  MATERIALS AND METHODS: Baseline (2001-2004) panoramic radiographs were assessed for evidence of carotid calcifications from individuals with no previous history of stroke and/or ischemic heart diseases. A radiopaque nodular mass adjacent to the cervical vertebrae, at or below the intervertebral space C3-C4, was interpreted as carotid calcification. Annual medical records were searched for ICD 10 codes through 2014.

  RESULTS: Signs of carotid calcification was demonstrated in 238/635 (37.5%) of the study individuals. Signs of carotid calcification was associated with future stroke and/or ischemic heart diseases (χ2 = 9.1, OR 1.6, 95% CI 1.2, 2.2, p < 0.002). In individuals 60-72 years, a significant association between radiographic signs of carotid calcification and stroke and/or ischemic heart diseases (χ2 = 12.4, OR 2.4, 95% CI 1.5, 4.0, p < 0.000) (adjusted for high blood pressure, diabetes type 2, BMI; OR 1.9, 95% CI 1.1, 3.5, p = 0.03). Individuals (60-72 years) with radiographic evidence of carotid calcifications had a mean cumulative stroke and/or ischemic heart diseases survival time of 12.1 years compared to those without such evidence (13.0 years) (log rank Mantel-Cox χ2 = 10.7, p = 0.001).

  CONCLUSIONS: Evidence of carotid calcifications in panoramic radiographs is associated with an event of stroke and/or ischemic heart diseases in 60-96-year-old individuals.

  CLINICAL RELEVANCE: Radiographic evidence of carotid calcifications is associated with stroke and/or ischemic heart diseases. Patients with signs of carotid calcifications should therefore be referred for medical examination.

 • 10033.
  Wallin, Jani
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Det vidgade textbegreppet i skolans verklighet - en studie om hur det vidgade textbegreppet används i skolan2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur det vidgade textbegreppet, som breddar synen på text från att enbart gälla skriven text till att även innefatta bild, musik, film och andra medier, de facto används och fungerar i skolans verklighet.

  I studien tecknas först en bild av det forskningsläge som ligger till grund för hela studien och som samtidigt anknyter till undersökningsämnet.

  Den metod som används är en kvalitativ semistrukturerad intervjumetod där åtta respondenter, fyra lärare och fyra elever, intervjuas.

  Resultatet visar att det tycks finnas ett glapp mellan styrdokumentens tankar om det vidgade textbegreppet i skolan och hur det faktiskt ser ut i skolan.

  Uppsatsen avslutas med en diskussion där det i två teman, Textbegreppet i en vid definition och Olika syn på olika medier, diskuteras kring de empiriska resultaten i anknytning till den forskning som lyfts upp i studien. I studiens avslutande del, Avslutande reflektioner, poängteras glappet mellan styrdokumenten och verkligheten och en mer vid syn på textbegreppet uppmuntras.

 • 10034.
  Wallin, Nils
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap.
  "Vatten gifver gräs": Ängsvattning i Sverige och i synnerhet i Malmöhus län2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ängsvattning kan ha förekommit i Sverige under medeltiden men blev vanligare först efter 1800. Föreliggande arbete visar dock att omfattande kunskap om, och faktiska vattningsängar fanns redan på 1760-talet.

  Tidigare studier rörande den senare utbredningen har främst rört Skåne under perioden 1865-1911 och baserats på Hushållningssällskapens statistik. Denna statistik är problematisk och till stora delar felaktig på grund av återkommande felrapporteringar, varför ängsvattningens omfattning under perioden måste revideras.

  För Malmöhus län reduceras de tidigare uppgifterna med 75 % vilket får konsekvenser även för anläggningstrenden över tid. Efter reduceringen återfinns ingen dominerande topp i anläggningstakten och hela ängsvattningsperioden kan förlängas in i tidigt 1900-tal. Ängsvattningens roll i den agrara revolutionen var således troligen mindre än vad som tidigare antagits. Samtidigt måste uppfattningen om ängsvattningssystemens storlekar och geografiska spridning revideras: systemen var många, små – ofta endast ett par hektar – och spridda över hela Malmöhus län, mellan 1865 och 1911 hade 172 socknar av 253 ängsvattning.

 • 10035.
  Wallin, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Mellblom, Jeanette
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  Nyckeln till naturvetenskap: En studie av pedagogers arbete med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap tillsammans med barn i förskolan. Skolverket (2009) framhåller en problematik som är att målen i den nuvarande läroplanen anses vara otydliga och pedagogers kunskaper kan behöva utvecklas när det gäller naturvetenskap. Det nya läroplansförslaget ska förtydliga och lyfta fram naturvetenskap samt höja ambitionsnivån för pedagoger i förskolan. Litteraturgenomgången visar vikten av att pedagoger är medvetna om kunskaps-, lärande- och barnsyn för att kunna möta uppdraget och den pekar på vikten av material och miljö för att stimulera barns upptäckande. Den teoretiska utgångspunkten baseras på ett sociokulturellt perspektiv där samspel, kommunikation, språk och artefakter är viktiga delar. I studien används observationer och intervjuer som verktyg för att undersöka hur pedagoger arbetar med naturvetenskap samt hur de ser på sitt arbetssätt. Teori och praktik kan komplettera varandra i arbetet med naturvetenskap och resultatet av undersökningen visar att pedagogernas kunskaper inom ämnet har stor betydelse. Slutsatsen av undersökningen är att pedagogernas kunskaper syns i arbetet genom kommunikation, samspel och användandet av fysiska och språkliga artefakter. I sammanhanget innebär det att vidareutbildning inom det naturvetenskapliga området är av stor vikt för att kunna möta läroplanen. Pedagogers kunskaper blir nyckeln till naturvetenskap.

 • 10036.
  Wallnäs, Kristina
  Högskolan Kristianstad.
  En jämförelse av fytoplankton vid kust och utomskärs i Pukaviksbukten2006Ingår i: Tsunami, ISSN 1651-5803, nr 2Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Östersjön är ett av jordens största bräckvattenhav, med stora skillnader i salthalten från norr till syd. Den speciella topologin gör havet känsligt för variationer i syrehalten samt för olika typer av föroreningar, genom att vattenutbytet med omgivande hav är liten. Detta resulterar i att det förekommer skillnader i artsammansättingen med mindre antal olika arter. Området som undersökts i detta arbete är en del av Pukaviksbukten. Denna bukt har blivit ett Ramsar område och omfattas av Natura 2000. Området kännetecknas av en speciell natur med känsliga arter och våtmarker. Iden bakom dessa projekt är att skydda och bibehålla speciella naturtyper för framtiden. Detta studien behandlar algförekomsten samt dom kemiska och fysiska parametrarna vid två stationer i Pukaviksbukten, utanför Blekingekusten. Dom två stationerna ansågs vara olika genom sina avstånd från kustlinjen, vattenturbulensen och näringshalten. Hypotesen var att en skillnad i artförekomsten skulle finnas mellan stationerna beroende på djup och provtagningsdagar. Proven tog vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Det första stationen var nära Mörrumsåns mynning och den andra nära Hanö.

 • 10037.
  Wallstedt, Johan
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för teknik.
  Maskinskydd på rullriktverk2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ESAB is a world leader in production of welding consumables and equipment. The company manufactures, among other things, welding electrodes. A roller straightening unit is used in the cutting process to straighten the wire, which the welding electrode consists of, by adjusting some of the rollers during operation. According to ESAB’s standard and the European machinery directives, moving parts of machinery, such as rollers of the roller straightening unit, must be out of the operator’s reach. Guards and protective devices should achieve their safety function with minimal downtime and the least reduction in productivity. The main purpose with this project is to draw up protection device proposals for roller straightening units and based on drawings implement one suitable concept.

 • 10038.
  Waltersson, Ida
  Högskolan Kristianstad, Enheten för lärarutbildning.
  Pedagogers förhållningssätt i klassrummet till elever med ADHD2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av tidigare forskning kring ADHD är syftet med denna studie att få en djupare inblick i hur pedagoger på en organisatorisk nivå bemöter ADHD elever i undervisningen. Detta görs genom att synliggöra de erfarenheter pedagoger i grundskolans senare år har inom området. Kunskap om att hantera elever med ADHD är värdefull eftersom det blir lättare att bemöta och undervisa elever med denna diagnos. Detta val gjordes för att diagnosen ADHD ofta förekommer i dagens skolor och i flera elevgrupper. Detta ställer stora krav på pedagogen att besitta tillräckliga kunskaper, såväl organisatoriskt som pedagogiskt, för att kunna hantera och bemöta dessa elever i olika undervisningssituationer. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning samt pedagogens roll kring ADHD. Undersökningen genomfördes på två olika högstadieskolor i södra Sverige. Eftersom detta ämne behandlas utifrån pedagogens synvinkel, har undersökningsgruppen bestått utav fyra olika pedagoger. Intervjumetoden som valdes var den kvalitativa, som spelades in på mobiltelefon och därefter transkriberades och sammanfattades. I resultatet framgick att bemötandet av ADHD elever på organisatorisk nivå är av stor betydelse för det både eleven och pedagogen. I diskussionen belyses de olika undervisningsmetoder, med tyngdpunkt på organisationen i klassrummet, som pedagogerna använde kopplat till litteratur och syfte.

 • 10039.
  Wamsler, Christine
  et al.
  Lund University.
  Niven, Lisa
  Lund University.
  Beery, Thomas H.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Bramryd, Torleif
  Lund University.
  Ekelund, Nils
  Malmö University.
  Jönsson, K. Ingemar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Naturvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Man & Biosphere Health (MABH).
  Osmani, Adelina
  Lund University.
  Palo, Thomas
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Stålhammar, Sanna
  Lund University.
  Operationalizing ecosystem-based adaptation: harnessing ecosystem services to buffer communities against climate change2016Ingår i: Ecology & society, ISSN 1708-3087, E-ISSN 1708-3087, Vol. 21, nr 1, artikel-id 31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Ecosystem-based approaches for climate change adaptation are promoted at international, national, and local levels by both scholars and practitioners. However, local planning practices that support these approaches are scattered, and measures are neither systematically implemented nor comprehensively reviewed. Against this background, this paper advances the operationalization of ecosystem-based adaptation by improving our knowledge of how ecosystem-based approaches can be considered in local planning (operational governance level). We review current research on ecosystem services in urban areas and examine four Swedish coastal municipalities to identify the key characteristics of both implemented and planned measures that support ecosystem-based adaptation. The results show that many of the measures that have been implemented focus on biodiversity rather than climate change adaptation, which is an important factor in only around half of all measures. Furthermore, existing measures are limited in their focus regarding the ecological structures and the ecosystem services they support, and the hazards and risk factors they address. We conclude that a more comprehensive approach to sustainable ecosystem-based adaptation planning and its systematic mainstreaming is required. Our framework for the analysis of ecosystem-based adaptation measures proved to be useful in identifying how ecosystem-related matters are addressed in current practice and strategic planning, and in providing knowledge on how ecosystem-based adaptation can further be considered in urban planning practice. Such a systematic analysis framework can reveal the ecological structures, related ecosystem services, and risk-reducing approaches that are missing and why. This informs the discussion about why specific measures are not considered and provides pathways for alternate measures/designs, related operations, and policy processes at different scales that can foster sustainable adaptation and transformation in municipal governance and planning.

 • 10040.
  Wang, Chenghong (Roger)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Wang, Guocheng (Peter)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Wang, Mingliang (Leo)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Analysis of the Competitiveness of the Ningbo Garment Industry2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This dissertation focuses on the topic of competitiveness of the Ningbo garment industry. The purpose is to find out the strengths and weaknesses of the Ningbo garment industry by applying different theories assessing its competitiveness. The theoretical framework discussion is based on a literature review about competitiveness and its assessment theories and relevant garment theories. We analyzed the case in a qualitative and a quantitative way. The Porter’s “diamond” model and the Tim Padmorre & Hervey Gibson’s GEM model are our theoretical frameworks. In the process of quantification in the analysis of the GEM model, the authors of this dissertation conducted questionnaires addressed to 22 specialists and 173 garment company’s managers in Ningbo. We came to the conclusion that the Ningbo garment industry has competitiveness at a national level. Since the documentary data are based on past material and the process of scoring is subjective, the results of this study are valid to some extent and may not entirely reflect its status quo. The paper concluded with the criticism of methodology and authors’ implications of how to improve the competitiveness of the Ningbo garment industry.

 • 10041.
  Wang, Chin-Wei
  et al.
  USA.
  Renvert, Stefan
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Forskningsmiljön Oral Hälsa - Allmänhälsa - Livskvalitet (OHAL). Högskolan Kristianstad, Fakulteten för hälsovetenskap, Avdelningen för oral hälsa.
  Wang, Hom-Lay,
  USA.
  Nonsurgical treatment of periimplantitis2019Ingår i: Implant Dentistry, ISSN 1056-6163, E-ISSN 1538-2982, Vol. 28, nr 2, s. 155-160Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: Periimplantitis has become an emerging challenge faced by practicing dentists worldwide. When treating periimplantitis, we should attempt to manage this problem via nonsurgical therapies that include addressing all modifiable systemic risk factors and local contributing factors. Hence, the aim of this narrative review was to examine published studies on nonsurgical treatment of periimplantitis and evaluate their effectiveness and limitations.

  Materials and Methods: A literature search was performed in MEDLINE via PubMed database up to December 31, 2017. Current published clinical approaches focused on mechanical debridement, adjunctive antiseptictherapy, adjunctive antibiotic therapy, laser-assisted therapy, and combination approaches were included in this analysis.

  Results: Nonsurgical therapy of periimplantitis may result in complete healing of the disease and the patient is then placed on a supportive maintenance program. If the disease is not resolved and surgical intervention is not an option, active nonsurgical retreatment may be considered. In many cases where disease is not resolved, surgical therapy or implant removal could be considered.

  Conclusions: Nonsurgical treatment of periimplantitis usually provides clinical improvements in reducing bleeding tendency and in some cases pocket reduction. Early diagnosis, detection, and intervention remain the key for managing periimplantitis.

 • 10042.
  Wang, Fangfang
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för Lärarutbildning.
  English Article Acquisition : An Investigation among Chinese Students2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10043.
  Wang, Jiaoli (Lily)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Jiang, Xiaodong (Jack)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Motivation Mechanism for Chinese Public Departments2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Problems: The problem is that there is a lack of an academically reliable motivation theory originating from public organizations. However, there are motivation theories that have been tested on a variety of organizations. The fact that many public organizations have performance problems indicates that there is a need for a motivation theory which is applicable to public organization.

  Purpose: The prime practical purpose is to compare the perceived conditions within the Chinese civil servant system with western theories of what constitutes satisfying work conditions. A further purpose is to suggest normative hypotheses about how these theories might be used to increase work satisfaction in the Chinese civil servant organization.

  Methodology: To test our suggested motivation mechanism we conducted a survey using questionnaire and interview. Our research area is Ningbo and our case is a Ningbo Personnel Department.

  Conclusions: The research showed that the modified motivation theories could be used in the Chinese public departments and our created motivation mechanism could be used to improve the working efficiency in Chinese public departments at least in advanced areas.

 • 10044.
  Wang, Libo (Michael)
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Zhu, Bo (Pritt)
  Högskolan Kristianstad, Institutionen för ekonomi.
  Competitors' Cluster - A Phenomenon in the Field of Retail Locating2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Cluster is a common phenomenon in developed countries. Horizontal clusters and vertical clusters are often seen in these countries. In the domestic retailing, a particular type of cluster—competitors’ cluster plays an important role in the past, nowadays and in the future. Though many researchers have investigated into clusters and talked a lot about the benefits firms could share by clustering together, few of them explained directly why the competitors of the same trade cluster together for competition. This dissertation tried to find explanatory factors that lead competitors to clusters by taking the electronics stores in Kristianstad as an example. Based on the cluster theory, the imitative behavior theory, Huff ’s model, the 4C theory, five underlying factors (the rivals, the costs, the traveling distance, the shopping area and the purchase volume) were put forward. Six propositions were set up to testify these five factors existing in formation of the cluster. A survey was conducted by using face-to-face interview on retailers and questionnaire on consumers. The results of the survey indicated that the propositions were valuable when it came to explain why the phenomenon of the competitors’ cluster emerged. The survey implied that when firms chose to locate the stores, from their own perspective, they wanted to constrain rivals and reduce costs by clustering. Meanwhile, firms also took the consumers’ attractiveness into their consideration. Shopping area and traveling distance were exact explanatory factors, which can reveal incentives of the retailing competitors’ cluster. The research will do help to the future retailing development in China and also can be helpful for the governments in China to plan the commerce distribution.

 • 10045.
  Wang, Qinghua
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  A practice of using research seminars in teaching advanced students2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research seminar, as a teaching form, is excellent in helping students achieve active learning. This work presents the author's experience on the using of research seminars at Kristianstad University.

 • 10046.
  Wang, Qinghua
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Kvalitetssäkring i högre utbildning2016Ingår i: Lärarlärdom 2016: Högskolan Kristianstad / [ed] Claes Dahlqvist & Stefan Larsson, Högskolan Kristianstad: Kristianstad University Press , 2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kvalitetssäkring är ganska viktigt i högre utbildning. Som den sista kursen i ett utbildningsprogram, självständig examensarbete har en tung roll. I de flesta lärosäten, har ett examensarbete en handledare och en examinator. Examinatorn bestämmer vilket betyg ett arbete ska få eller om det ska bli underkänd. Jag har upptäckt två problem i systemet: 1. Bedömning från en individuell examinator är subjektiv och detta har flera konsekvenser, bl.a. icke-förtroendefulla relationer mellan lärare och elev, orättvisa för studenter, och även ojämna kvalité hos universiteten och högskolor; 2. Handledare och examinatorer får en schablon resurstilldelning för varje student och faktiskt blir straffad när en student blir underkänd.

  Medan det första problemet är en allmän fråga, det andra kan vara ett specialfall för oss. Båda problemen undergräver kvalitetssäkringssystemet. Diskussioner här gäller att hitta en lösning till problemen. Bland annat, peer-review, grupp examinering, och arbetsbelastning baserad resursfördelning ska diskuteras.

 • 10047.
  Wang, Qinghua
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Lightweight session: key establishment for the internet of things2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 10048.
  Wang, Qinghua
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Using secret spreading codes to enhance physical layer security in wireless communication2017Ingår i: ICC 2017: 3rd International Workshop on Advanced PHY and MAC Technology for Super Dense Wireless Networks, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The broadcast nature of wireless communication make it intrinsically vulnerable to jamming and eavesdropping attacks. Spread-spectrum techniques spread narrowband signals over a wide bandwidth, and provide good resistance to noise and jamming attacks. However, spread-spectrum signals can still be intercepted if their used spreading codes are known. To tackle this issue, this paper proposes a lightweight design on generating secret spreading codes. A secret spreading code has all the desired properties of an ordinary spreading code, plus its unpredictability. Our method on generating secret spreading codes is shown to be resistant to cryptanalysis, and has little requirement on memory and computing resources.

 • 10049.
  Wang, Qinghua
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap.
  Huang, Xin
  England.
  Mengistu, Dawit
  Högskolan Kristianstad, Fakulteten för naturvetenskap, Avdelningen för datavetenskap. dawit.mengistu@hkr.se .
  Session key agreement for end-to-end security in time-synchronized networks2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 10050.
  Wang, Qinghua
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Yigitler, Huseyin
  Finland.
  Huang, Xin
  Kina.
  Jäntti, Riku
  Finland.
  Localizing multiple objects using radio tomographic imaging technology2016Ingår i: IEEE Transactions on Vehicular Technology, ISSN 0018-9545, E-ISSN 1939-9359, Vol. 65, nr 5, s. 3641-3656Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Low data rate wireless networks can be deployed for physical intrusion detection and localization purposes. The intrusion of a physical object (or human) will disrupt the radio frequency magnetic field, and can be detected by observing the change of radio attenuation. This gives the basis for the radio tomographic imaging technology which has been recently developed for passively monitoring and tracking objects. Due to noise and the lack of knowledge about the number and the sizes of intruding objects, multi-object intrusion detection and localization is a challenging issue. This article proposes an extended VB-GMM (i.e. variational Bayesian Gaussian mixture model) algorithm in treating this problem. The extended VBGMM algorithm applies a Gaussian mixture model to model the changed radio attenuation in a monitored field due to the intrusion of an unknown number of objects, and uses a modified version of the variational Bayesian approach for model estimation. Real world data from both outdoor and indoor experiments (using the radio tomographic imaging technology) have been used to verify the high accuracy and the robustness of the proposed multi-object localization algorithm.

198199200201202203204 10001 - 10050 av 10584
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf