hkr.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 221
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, David
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Krook, Daniel
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekonomistudenters uppfattningar om jämförbarhet: en studie som tål att jämföras2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att förklara ekonomistudenters uppfattningar kring redovisningens jämförbarhet. Den vetenskapliga och empiriska metoden som använts i studien är positivistisk med en deduktiv ansats. Studiens empiri är insamlad genom en webenkät. Respondenterna bestod av ekonomistudenter vid fem olika högskolor/universitet i Sverige. Dessa valdes då de har unika egenskaper och kunskaper om företagsekonomi och redovisning. Den teoretiska referensramen utgår ifrån aktuell forskning kring redovisningens jämförbarhet och vad som påverkar denna. Institutionell-, intressent-, professions- och legitimitetsteori kan förklara varför företag väljer att presentera olika saker på olika sätt i sina finansiella rapporter till utomstående intressenter och därför utgår studien ifrån dessa.  Vilken information som presenteras och hur denna presenteras och varför den presenteras som den gör är kärnan som påverkar jämförbarheten mellan finansiella rapporter. Resultatet och slutsatserna visar att det inte går att statistiskt säkerställa hur ekonomistudenter uppfattar hur jämförbarhet mellan finansiella rapporter bäst nås, genom att flera eller ett fåtal metoder används. Studien visar att jämförbarhet uppfattas vara viktigast inom det egna företaget över tid samt för företag inom samma bransch. Vidare visar studien att ekonomistudenter uppfattar upprättarens tolkningar och egna bedömningar samt att använda metoder påverkar jämförbarheten i kombination med verkställande myndigheter (t ex Skatteverk). Även upprättarens förståelse för redovisningens syfte och mål är viktiga för jämförbarheten. 

 • 2.
  Ahxner, Robert
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Davidsson, Tomas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  I gränslandet mellan hemmet och fritidshemmet: -Om vårdnadshavarens och pedagogens syn på kommunikation och samspel mellan hem och fritidshem.2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om samspelet mellan hemmet och fritidshemmet och hur det

  kan påverka elevens trygghet, trivsel och personliga utveckling på fritidshemmet.

  Syftet med denna studie är att i viss mån studera vad rektorer men främst vad

  pedagoger och vårdnadshavare anser om kommunikation och samverkan mellan hem

  och fritidshem. Vi redogör för vad skolans föregående och gällande styrdokument

  menar om samverkan med hemmet samt ger en teoretisk bakgrund som beskriver vad

  forskning och litteratur säger om ämnet. Vårt teoretiska perspektiv i uppsatsen är det

  sociokulturella perspektivet som utgår från lärande, kommunikation, kontext och

  artefakter. Av dessa nyckelbegrepp fokuserar vi på kommunikation och det lärande

  som sker mellan pedagoger och vårdnadshavare när eleven sätts i centrum för

  diskussionerna. Genom skriftliga frågeformulär till vårdnadshavare, pedagoger och

  rektorer på fyra utvalda skolor samlades en mängd data in för att kunna belysa detta

  område. I analysen av dessa uppgifter framkom att de flesta är nöjda med dagens

  samverkan men att det finns några förbättringsområden, främst rörande vilken typ av

  information som ges mellan respektive pedagoger och vårdnadshavare. Resultatet

  visar att samarbetet kring eleven till stor del beror på relationen mellan

  vårdnadshavaren och pedagogen och att en fungerande relation ger en fungerande

  samverkan, som i sin tur kan gynna elevens personliga utveckling.

 • 3.
  Al-Mashat, Dolfakar
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Företagens val att bestyrka hållbarhetsredovisningen: en studie om hur de svenska börsnoterade företagen påverkas av olika faktorer vid bestyrkandet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhällets förväntningar kring ansvarstagandet hos företagen har ökat drastiskt under de senaste årtionden. Som följd till detta har antalet företag sedan 1900-talet i större utsträckning börjat redovisa icke-finansiella rapporter frivilligt. Dessa icke-finansiella rapporter har sin benämning idag som hållbarhetsredovisning. Det kvarstående problemet är trovärdighetsgapet på hållbarhetsredovisningarna och som lösning till problemet kan en tredje-part anlitas i syfte att säkerställa att hållbarhetsinformationen är trovärdig. Denna säkerställning som tredje-parten utför benämns bestyrkande. Syftet med denna uppsats var att undersöka hur olika faktorer påverkar de svenska börsnoterade företagens val att låta hållbarhetsredovisningar bestyrkas samt valet av bestyrkandegivare. Den positivistiska forskningsfilosofin har använts i uppsatsen och det har anammats en kvantitativ metod med en deduktiv ansats.

  Faktorerna som har undersökts är lönsamhet, branschtillhörigheten, användandet av Global Reporting Initiative (GRI):s riktlinjer samt företagsstorlek. Datainsamlingen har skett genom skriftiga källor där information hämtades från alla 255 svenska börsnoterade företag. Endast 105 av de 255 företagen hade upprättat en hållbarhetsredovisning och ingick i studien. Hypoteserna prövades genom statistiska tester och analyser med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska referensram.

  Resultatet visade att bestyrkande samt val av bestyrkandegivare inte påverkades av lönsamhet. Bestyrkande påverkades inte heller av bransch och GRI, men däremot av storlek. Vidare påverkades bestyrkandegivare inte av storlek, men däremot av bransch och GRI. Detta eftersom de större företagen har bättre resurser och därmed mer råd att bestyrka hållbarhetsredovisningen. De börsnoterade företagen i Sverige som befinner sig inom de sociala- och miljökänsliga branscherna säkerställer sin legitimitet gentemot samhället och därför anlitar de revisorer vid bestyrkandet av hållbarhetsredovisningen. Det föreligger ett åtagande av GRI:s riktlinjer som är förknippat med kravet att lämna trovärdig information. Denna rapporterade information i hållbarhetsredovisningen blir mer trovärdig med bättre kvalitét genom ett bestyrkande av revisorer.

 • 4.
  Almqvist, Linus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ahlqvist, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Fritidspedagogers uppfattningar om IKT   En kvalitativ intervjustudie: En kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers skilda uppfattningar av IKT, exempelvis, mobiltelefoner, datorer och surfplattor, som pedagogiskt redskap på fritidshemmet. Metoden har varit kvalitativa intervjuer som sedan har sedan tolkats utifrån en fenomenografiskt inspirerad analys.

   

  Tidigare forskning pekar på att kompetens och fortbildning saknas för att integrera IKT i den pedagogiska verksamheten, den fortbildning som existerar ges främst till lärarna i skolan. Bristen på fortbildning bidrar således till en ökad osäkerhet och okunskap hos pedagogerna i fritidshemmet. Denna kunskap är viktig för att IKT ska kunna bidra till ett ökat lärande, då det främst är genom pedagogiskt planerade aktiviteter detta sker. Andra aspekter som berörs i forskningsbakgrunden är den ökade risken för mobbning och kränkningar som är svåra för pedagogerna att övervaka och uppmärksamma.

   

  Våra resultat tyder på att det finns en stor brist på kompetens hos pedagogerna i fritidshemmet och att utvecklingen av IKT i verksamheten har stannat av på grund av att det råder stor brist på stöd hos ledning och beslutsfattare. Inställningen till IKT bland de intervjuade pedagogerna är dock positiv, om den kan användas pedagogiskt. Den används då främst till att främja socialt lärande och för att dokumentera verksamheten.

 • 5.
  Andersson, Carolina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Valtersson Larsson, Marie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Oberoendeideologin utifrån två perspektiv: en kvalitativ studie av uppfattningar mellan revisorer och klienter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Revisorns oberoende är en ständigt omdiskuterad fråga och ämnet verkar aldrig gå ur tiden, detta då massmedia ständigt florerar med spekulationer om jävsituationer mellan företag och revisorer. Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorer och dess klienter resonerar kring oberoende och beroende. För att studera denna komplexa fråga har vi genomfört elva personliga intervjuer, fem intervjuer med auktoriserade eller godkända revisorer och sex intervjuer med revisionsklienter. I studien har vi analyserat hur revisorer och klienter resonerar kring revisorns oberoende samt vad parterna anser är viktigt i deras förhållande till varandra. Utfallet av studien pekar på att både revisorerna och klienterna tänker och arbetar aktivt för att upprätthålla sitt anseende, det vill säga sin legitimitet. För revisorernas del uppnås legitimitet genom att de ständigt beaktar hot mot sin objektivitet och på så sätt säkerställer sitt oberoende. Detta leder till att de kan fungera som ett kontrollorgan för klienternas finansiella rapporter. Studien visar även att utifrån klientens perspektiv är det viktigt att revisorn fungerar som en oberoende tredje part eftersom det ger bolagets finansiella rapporter en ”kvalitetsstämpel”. Studien är relevant då den bidrar med en förståelse för vad som är viktigt i relationen mellan revisor och klient.

 • 6.
  Andersson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilsson, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  ”Man vill ju inte känna sig osäker och rädd”: En studie utifrån barns perspektiv om social trygghet på fritidshemmet2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utgå ifrån barns perspektiv och belysa hur de upplever den sociala tryggheten på fritidshemmet. I detta arbete belyses barns sociala trygghet på fritidshemmet i förhållande till olika relationer, samt till barns självförtroende, självkänsla och social kompetens. Litteraturgenomgången kommer presentera olika aspekter som är viktiga för att nå den sociala tryggheten.

  Barns perspektiv kommer studien utgå ifrån och studiens deltagare är flickor och pojkar i årskurs ett från två olika fritidshem. Genom samtalspromenader som sedan följs av observationer synliggörs det hur den sociala tryggheten ser ut. Resultatet visar att barnen känner sig trygga i relationer med kamrater och fritidslärare på fritidshemmet och utifrån detta kan självkänslan och självförtroendet främjas. Det är viktigt för barnen att må bra, känna sig glada, vara sig själva och inte behöva vara rädda.

 • 7.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Schrewelius, Josefine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jag får stöd i skolan, men hur blir det på fritids?: - en studie om hur fem fritidslärare förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsats är att studera hur fritidslärare förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet. Med utgångspunkt i syftet har vi presenterat en forskningsbakgrund där vi lyfter elever i behov av särskilt stöd och hur de behandlats av samhället sedan 1842. Men vi redogör även för fritidshemmets framväxt och dess betydelsefulla uppdrag för elevers utveckling och lärande. Detta för att skapa en grund för den kvalitativa studie som senare genomförts med hjälp av intervjuer och ljudinspelning.

  Resultatet visar att fyra av våra fem respondenter upplever att informationen mellan skolan och fritidshemmet är knapphändig gällande elever i behov av särskilt stöd. I vårt resultat blir det också synligt att alla våra respondenter vill göra sitt bästa för att kunna bemöta sina elever på bästa sätt. Trots detta så är det många fritidslärare som talar om att stöttning och hjälp från specialpedagoger, samt att samarbetet mellan klasslärare och fritidslärare skiljer sig åt beroende på vilken dialog de har med varandra.

 • 8.
  Andersson, Julia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Sülau, Hanna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lärares tankar kring sjunkande resultat i läsning: en kvalitativ intervjustudie utifrån internationella och nationella rapporter.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien utgår från en kvalitativ forskningsansats, där vi valt att intervjua fyra stycken lärare. Syftet med studien är att synliggöra några lärares tankar kring de sjunkande resultat som visats i de internationella och nationella undersökningarna, som PISA, PIRLS och de nationella proven i årskurs 3. Frågeställningarna berör hur lärarna ser på de negativa resultaten och om de upplever någon förändring i elevers läsförmåga. Utifrån detta har då lärarna förändrat eller anpassat sin undervisning som en följd av de resultaten och på vilket sätt i sådant fall? Frågorna berör även om de negativa resultaten påverkar lärarnas självkänsla.

  Sammanfattningsvis visar analysen av studien att det har skett en förändring i elevers läsförmåga. Flera orsaker lyfts fram, då främst hur samhället har förändrats med en mångkulturell och multimodal miljö. Vilket i sin tur ställer andra krav på skolans sätt att undervisa inom läsning än vad som tidigare gjorts. Lärarna menar att den nya läroplanen från 2011 stödjer de arbetssätt som behövs för att bygga en större medvetenhet kring läsundervisningen, dock är en slutsats att skolan behöver utvecklas vidare för att ge alla elever den hjälp och stöd de är berättigade till.

 • 9.
  Andersson, Lina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Ekelund, Jessica
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Tråkmånsar vs Tidsoptimister: en studie om förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och egenföretagare2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Redovisningskonsulternas roll på marknaden för redovisning och revision har förändrats sedan revisionsplikten avskaffades i november 2010. Från att ha varit ett komplement till revisorn, med största fokus på att sköta ett företags ekonomiska handhavanden, till att bli ensam extern ekonomisk handläggare och rådgivare har gjort att även förväntningarna på redovisningskonsulternas prestation har förändrats. 

  Den tidigare genomförda forskningen på fenomenet förväntningsgap inom redovisning och revision har haft störst fokus på revisionen och revisorerna och hur allmänheten förväntar sig att den ska vara. Denna studie vill bidra till en ökad förståelse över det förväntningsgap som förekommer mellan redovisningskonsulter och egenföretagare som idag är väldigt lite forskat om. 

  Syftet med studien är att utforska relationen och förväntningsgapet mellan redovisningskonsulter och redovisningskonsulters kunder. Genom att utgå från både redovisningskonsulters och kunders perspektiv avser studien identifiera faktorer som påverkar relationen och därmed bidra till en ökad förståelse av fenomenet förväntningsgap.

  Den teoretiska referensram som studien bygger på utgår ifrån att ge läsaren en förförståelse om fenomenet förväntningsgap, följt av de teorier som uppsatsen bygger på, nämligen professions-, agent-, intressent- och legitimitetsteorierna. Vidare i kapitlet förs diskussioner om förväntningsgapet, hur samhället ser på redovisningskonsulter och avslutas med uppsatsens analysmodell.  

  För att besvara studiens syfte och frågeställning genomfördes intervjuer med redovisningskonsulter och egenföretagare och genom analys och tolkning av intervjuerna framträdde ett mönster. Dessa mönster kategoriserades i olika attribut som sedan utmynnade i faktorerna legitimitet, kunskap, erfarenhet, ointresse och personkemi. 

  Slutsatsen av föreliggande studie är att faktorerna erfarenhet och ointresse är de faktorer där förväntningsgapet blir tydligast, samtidigt är det personkemin och legitimiteten som får kunderna att stanna kvar hos sin redovisningskonsult.

 • 10.
  Andersson, Paulina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Maria, Berggren
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Matematik i förskolan: en observationsstudie om förskolans lunchmåltid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur matematiken synliggjordes och användes under förskolans lunchmåltid. Många förskolor arbetar idag aktivt med planerade matematikstunder. Från egna erfarenheter av förskolans verksamhet upplever vi att matematik kan vara svår att synliggöra på ett enkelt sätt i barnens vardag För att undersöka vilka matematiska begrepp som användes av förskollärarna samt hur de tog tillvara på barnens eventuella frågor kring matematiska begrepp valdes en kvalitativ studie för att kunna svara på dessa frågeställningar. Som metod användes observationer i form av filminspelning. Studien har analyserats utifrån Vygotskys perspektiv på barns lärande genom att lyfta fram hans tankar om den proximala utvecklingszonen.

   

  Resultatet från samtliga observationer visade att det fanns en hel del matematik runt lunchmåltiden, men att synliggöra den på ett medvetet sätt var inte en självklarhet. Däremot visade resultaten att förskollärarna använde många matematiska begrepp under lunchmåltiden och att barnens frågor oftast togs tillvara på ett betydelsefullt sätt.

 • 11.
  Andersson, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Hur idrottsläraren motiverar eleverna till fysisk aktivitet i skolan och på fritiden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Motivation är ett ord som är väl bekant inom skolans värld, och ett ord som är viktigt inom idrott och hälsa. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa är avgörande, inte bara för deras skolgång, utan även i det fortsatta livet. Som stöd och hjälp till att stimulera eleverna till en god inställning till fysisk aktivitet finns idrottsläraren. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet motiverar eleverna till fysisk aktivitet i skolan och på fritiden. Metod: Kvalitativ ansats har valts för studien, detta genom individuella intervjuer med sex idrottslärare. Resultat: Resultatet visade att idrottsläraren kan spela en stor roll i olika arbetsformer när det gäller att motivera eleverna. Genom kommunikation, elevanpassad undervisning och stöd hjälper läraren sina elever att utveckla intresse för fysisk aktivitet och en rörelseglädje, vilket kan vara grunden till ett liv där fysisk aktivitet och hälsa är i fokus. Läraren kan bidra till bättre självkänsla genom att ge positiv feedback till eleverna samtidigt få dessa elever att lyckas med uppgiften. En viktig del är att undervisningen har olika alternativ och nivåer så att alla elever får möjlighet att uppleva framgång. Genom temadagar får eleverna möjlighet att hitta en aktivitet som de tycker är intressant och rolig. Metoder för att motivera sina elever är genom beröm, uppmuntran, feedback och entusiasm. Motiverade och intresserade elever i ämnet idrott och hälsa är grunden till ett livslångt lärande. Slutsatsen: Idrottslärarna försöker sträva efter att väcka ett större intresse för fysisk aktivitet hos eleverna genom att försöka variera undervisningen så mycket som möjligt. De gav också eleverna inflytande på undervisningen i hopp om ökat intresse. Det kom också fram att idrottsläraren måste vara väldigt noggrann med sin tolkning av läroplanen och med utformning av sin planering. Idrottsläraren formade elevernas intresse genom temadagar där eleverna fick delta och se flera olika aktiviteter för att väcka elevens intresse.

 • 12.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Mhamutovic, Naida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Skyddszoner som fosforfällor: En studie om skyddszonernas förmåga att förhindra fosforläckage2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fosforläckage från våra gödslade åkermarker bidrar till övergödning i sjöar och hav. Fosforn transporteras ofta via ytavrining till uträtade vattendrag och vattnet färdas snabbt till sjöar och hav. För att undvika fosforläckage anläggs stödberättigade vallbeklädda skyddszoner mellan åker och vattendrag med syftet att ta upp fosfor. Tidigare studier har visat att det kan finnas en risk för fosformättnad i markerna längs vattendragen (Borggaard, Moberg & Sibbesen 1991; Vought, Dahl, Pedersen & Lacousière 1994; Svanbäck, Ulén, Etana, Bergström, Kleinman & Mattsson 2013).   

  Detta examensarbete syftar till att se om dagens skyddszoner är mättade eller kan ta upp mer fosfor och om jordarten spelar någon roll för fosforupptaget. Påverkan av pH och mullhalt på fosforupptaget är något som också undersökts. Jordarterna lera, morän och sand undersöktes i denna studie. Arbetet syftar även till att visa på landskapsförändringar och historik kring skyddszoner. Jordprov samlades in från 15 skyddszoner i Kristianstad. Proven torkades, siktades och skakades sedan med vatten som innehöll en känd mängd fosfor och upptaget av fosforn mättes. Historiska och nutida kartmaterial studerades för att se landskapets förändringar.  

    

  Analyser visade att nio av 15 skyddszoner var mättade med fosfor, d v s uppmätta halter efter skakningen var högre än den tillsatta mängden. De tre jordarterna hade vardera tre mättade skyddszoner och två omättade. Där var ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de tre jordarterna med avseende på mättnad. För jordarten lera visade resultatet att pH-värde och mullhalt påverkade innehållet av fosfor där ett högre pH-värde visade en högre fosforhalt och ju högre mullhalten var desto mindre var fosforhalten. För morän visade resultatet samma som för lera men resultatet för hur mullhalten påverkade fosforhalten var inte signifikant. Resultatet för sand var att ju högre pH-värde desto högre var fosforhalten och ju högre mullhalt desto högre fosforhalt.  

  Skyddszonerna finns till största delen på mark som varit åkermark i minst 100 år medan andra tidigare nyttjats som översilningsängar eller som andra ängs- eller betesmarker. De områden som varit åker en längre tid har förmodligen gödslats kraftigt under efterkrigstiden. Anläggningen av skyddszoner kan därför ha bidragit till att återskapa landskapet som det såg ut innan rationaliseringen av jordbruket i slutet av 1950-talet.   

  Skyddszonerna är en viktig del i landskapet de då skyddar vattendragen från ytavvrining, förhindrar erosion och bidrar till att bevara biologisk mångfald i vattendraget och genom att fungera som spridningskorridorer. Våra studier visar att skyddszonerna behöver skötas om de ska fungera som näringfälla. Dagens stödberättigade skyddszoner får endast vara gräsbevuxna men man skulle kunna tänka sig framtida skyddszoner med energiskog eller träd där fosforn förs bort via ved.

 • 13.
  Anghel Maurer, Roxana
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress: En kvalitativ intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett ökande antal människor lider av stressrelaterad fysisk och psykisk ohälsa. Utgångspunkten för distriktssköterskans omvårdnadsarbete är att förebygga sjukdom och främja hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor erfar att arbeta hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av intervjuer. I studien deltog 16 distriktssköterskor verksamma på nio olika vårdcentraler i Skåne. Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Resultat: Resultatet visade att distriktssköterskorna arbetade hälsofrämjande och förebyggande relaterat till stress antingen aktivt med patientens stress genom att ge hjälp till självhjälp eller att de överlämnade ansvaret för patientens stresshantering genom att vägleda dem till lämplig instans på grund av brist på tid, möjligheter och riktlinjer. Det aktiva arbetet innebar att de gav råd till egenvård, uppmuntrade och gav patienten verktyg till förändring av sin situation. Slutsats: Distriktssköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete relaterat till stress behöver synliggöras för att stärka distriktssköterskans roll och uppmuntra till utökat stresspreventivt arbete. Distriktssköterskorna behöver dessutom nationella riktlinjer och rekommendationer som stöd i det preventiva arbetet, mer tid och kompetensutveckling för att inte riskera att överlämna hanteringen av patienter med stressproblematik till andra professioner i större utsträckning än nödvändigt.

 • 14.
  Anna, Lööf
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Malin, Persson
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Finns det en mikrobolagseffekt?: En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknaden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En god inblick i den ekonomiska marknaden leder till ett gynnsamt läge från vilket vi kan maximera avkastningen på våra investeringar. Är det möjligt att genomföra en sådan typ av investering sett till endast bolagens storlek? Ett flertal studier har genomförts kring småbolagseffekten som en anomali på kapitalmarknaden. Effekten innebär att småbolag skulle generera en högre procentuell avkastning än storbolag under samma tidsperiod, vilket inte går i linje med vad den effektiva marknadshypotesen påstår kring kapitalmarknaden. Avsikten med denna undersökning är att analysera huruvida detta stämmer eller ej. Syftet med studien är att analysera om det förekommer en mikrobolagseffekt på den svenska aktiemarknaden under åren 2005-2014, det vill säga en anomali med extremare utfall av småbolagseffekten. Vi har använt oss av en kvantitativ statistisk analys för att mäta de genomsnittliga avkastningarna mellan de tre olika portföljer vi skapat bestående av bolag från Large Cap, Small Cap och Aktietorget. Tre hypoteser är testade och resultatet är analyserat med hjälp utav ett statistiskt t-test i programmet SPSS. Studiens resultat är att det inte går att påvisa någon signifikant skillnad i avkastningen mellan storbolag, småbolag och mikrobolag under den givna tidsperioden. Inte heller under delperioder har det kunnat påvisas någon statistisk skillnad.

 • 15.
  Asfaqul Islam, Asfaqul
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  A real-time ECG warning system on myocardial infarction, hyperkalemia and Atrioventricular Block2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ECG warning system is established for real time monitoring of a patient's electrocardiogram (ECG) and automatic detection of certainement cardiac diseases, namely myocardial infarction, hyperkalemia and atrioventricular block. A distinctive research work related on the assimilation of modern technologies: software, computer and information technologies. ECG early warning system's algorithm is developed in accordance to measuring the average of the ECG signatures and Interprets the data with simulated healthy curve. The prototype system INITIALLY classifies the data and Evaluated it with natural healthy simulated curve. Meanwhile the system discards f healthy curve exists otherwise the system stores the distinguished abnormalities in the curve then transfers Warning to the doctor and patient. Cardiac patients can be assisted by this warning system by detecting abnormalities at the very early stage. Consequently, doctors Provide better tools to identify cardiac diseases resulting things more accurate medical advice

 • 16.
  Asplund Brattberg, Marcus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Adaptive Memory: Survival Processing in Ancestral and Fictional Scenarios2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the function behind adaptive memory by comparing groups of participants processing information in  ancestral and fictional  scenarios related to survival.  The  thesis  was  that  participants  would  retain  information  to  a  higher  extent  if processing  occurred  in  a  fictional,  threatening  scenario  compared  to  scenarios  based  on pleasantness  and survival  in  grasslands. There  were four different  scenarios,  whereas three acted as experimental and one as a control. The comparison was measured by the number of recalled words after a rating process which consisted of rating the relevance of words to survival in respective scenario. Seventy-one participants of differing age were recruited from different parts of the world through social media. They participated by completing a memory experiment on  Explorable.com.  The  results  showed  that  there  were  no  significant  differences  between groups and the number of rated words recalled. The thesis could therefore not be confirmed. No significant difference could be found in rating of the words in the different scenarios. Much research made on the topic of adaptive memory has suggested that participants remember better when processing information in scenarios described as threatening survival in grasslands and during a zombie outbreak. It seems that simple threat to survival does not increase the retention of information. The increased retention found in scenarios related to zombies may not be due to the popularity this subject has in film and games.

 • 17.
  Aurora, Pirraku Eriksson
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Lundgren, Fredrik
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Medias rapportering av IT-relaterade brott2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I uppsatsen har problemställningen varit om det finns det någon skillnad mellan hur olika typer av publikationer, Aftonbladet.se och IDG.se, väljer att publicera nyheter om IT-relaterade brott. Metoden har varit att genom en kvantitativ innehållsanalys använda en kodningsmanual för att undersöka relevanta artiklar från två mediehus, Aftonbladet.se, som har en webbtidning och IDG.se, som har en rad teknikinriktade (speciellt datorteknik) tidningar på webben. Vi har valt att hämta artiklar från åren 2012 till och med 2014. Den teori som valts som grund för analysen i uppsatsen är den så kallade skandalteorin där en skandal karaktäriseras av att något exceptionellt inträffar genom att en eller flera personer inte uppför sig som han eller hon borde, vilket resulterar i ett förtroendebrott. Under perioden 2012-2014 har utvecklingen av artiklar som handlar om IT-relaterade brott legat mellan 150 – 250 artiklar per år med något fler från IDG.se. Aftonbladet.se har en publik som utgörs av privatpersoner där den ”säljande” skandalen också mer naturligt är en händelse där en privatperson är offret medan IDG.se har en publik som i högre grad utgörs av företag och offentliga organisationer eller de som är intresserade av teknik i relation till företag.

 • 18.
  Backesten, Joel
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Legetth, Jacob
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Vad är skillnaden mellan finansiella instrument ur en investerares perspektiv?: en kvantitativ studie om skillnader mellan olika finansiella instrument emitterade av samma bolag.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med studien är att öka investerares förståelse angående hur olika finansiella instrument som emitterats av samma bolag skiljer sig åt.

  Inledning: Den ökade utvecklingen av de finansiella marknaderna har skapat ett ökat utbud av finansiella instrument. Flera företag har även emitterat flera olika finansiella instrument, vilket innebär att investerare står inför ett val av vilket instrument de vill exponera sig emot. Tidigare forskning är oense angående hur dessa instrument skiljer sig åt, då resultaten från tidigare studier har visat sig vara beroende på var studierna genomförs.

  Metod: Tidigare studier har använts som grund vid skapandet av studiens hypoteser, vilket innebär att studien är av en deduktiv karaktär. Studiens syfte innebär att stora mängder data analyseras vilket medför att studien är kvantitativ. Studien genomfördes på svenska bolag som emitterat minst två stycken finansiella instrument. Genom att skapa olika jämförelseportföljer som innehåller respektive tillgångsslag kunde vi analysera skillnaderna mellan portföljerna och därmed svara på studiens frågeställning.

  Resultat: Resultatet visar att det existerar skillnader mellan olika finansiella instrument som emitterats av samma bolag. Vilket innebär att investerare måste noggrant utvärdera sina valmöjligheter innan de genomför en investering, då risken är högre för finansiella instrument som har en högre rösträtt. 

  Nyckelord: Risk, avkastning, riskjusterad avkastning, finansiella instrument, investerare

 • 19.
  Barbu, Sandra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Dirland, Joy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Undersköterskors uppfattning om oral hälsa och munvård på cancerpatienter: en kvalitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att belysa undersköterskors uppfattning om oral hälsa ochmunvård som utförs på inneliggande cancerpatienter.En kvalitativ studie har tillämpats med en intervjuguide som underlag. Åtta informanterintervjuades i anslutning till deras arbetsplats och intervjuerna varade 10-20 minuter.För att analysera intervjumaterialet användes en kvalitativ innehållsanalys.Resultatet redovisas utifrån temat ”oral hälsa hos cancerpatienter viktigt men lågtprioriterat”. Att hjälpa patienterna med den dagliga munhygienen, upplevde inteinformanterna som något obehagligt utan såg det som en självklar del i sin yrkesroll.Informanterna upplevde även att den orala hälsan inte prioriterade och att det var svårtatt utföra munvård när patienterna nekade hjälp.Studiens slutsats visar att informanterna uppfattar den orala hälsan som en viktig del förpatientens välbefinnande men att munvård inte är det första som prioriteras hoscancerpatienter.

 • 20.
  Bardeman, Johanna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Winroth, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sustainable retailing - In-store display of ecological products2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In what ways can retailers influence consumers to purchase more ecological food products by using product displays? The purpose of this paper is to investigate and create a better understanding of in what ways retailers can influence consumers to buy more ecological products, by using instore product displays. We have used a qualitative approach were we performed an experiment in-store regarding product displays, and also observed the consumer behavior. We used an abductive approach when analyzing the results. The starting point lies within in-store marketing, to explain how different in-store stimuli influence consumers. We have also used sensory marketing. These theories were combined with market orientation, and especially market driving strategies, since we see the retailer as a driver who has the power to influence consumers. Our results indicate that more consumers noticed the products when the manipulations were performed. The manipulated displays also attracted consumers’ attention. The sales number also indicated that the manipulations increased sales of both products. We draw the conclusions that product displays influence consumers in-store, and also that retailers have the power to influence consumers through marketing activities. In addition, retailers have the power to drive the market towards more ecological purchasing behavior, and can contribute to a more sustainable society.

 • 21.
  Bartol, Goran
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Wärn Sahlin, Christin
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vem lyssnar på mig?: En studie om elevers inflytande och medbestämmande i fritidshemmets verksamhet2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapports syfte är att studera hur eleverna upplever ovh uttrycker sig kring sina möjligheter till inflytande och medbestämmande i fritidshemmet. Det barndomssociologiska perspektivet som vi använt i denna studie är ett relativt nytt perspektiv, som utgår från barnen själva. Denna teori ser barn som aktörer och medskapare av sin egen verklighet, den barndom de upplever här och nu. Studiens empiriska data samlades in via elevintervjuer som transkriberades samt via bilddokumentation. Fotografierna har eleverna själva tagit. Undersökningsgruppen utgjordes av 48 elever inskrivna i fritidshemmets verksamhet från förskoleklass till år 3, från två skolor. Gruppen fördelades jämt ifråga om ålder och kön. Elevernas svar från intervjuerna och bilddokumetationen analyserades och mönster framträdde och hittades i dessa. Resultatet visar på många likheter med tidigare studier, men ger också nyanser av dessa då lite forskning inom området gjorts och man sällan utgår från elevernas egna uppfattningar. Det mest intressanta i denna studie är hur eleverna upplever begreppet bestämma, hur detta går till, vilka som bestämmer på fritidshemmen och när. Vi hittade mönster som tyder på att eleverna tolkade begreppet bestämma utifrån kontexten, möjligen beroende på vilken mognad eleverna har. Beroende av kontexten kan begreppet bestämma kopplas till makt, frihet och rättvisa

 • 22.
  Behrami, Erduan
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Deric, Vladimir
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  E-consumption: Website features' influence on the purchasing decision2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the past two decades, as internet has spread across the world, bringing people and businesses closer, e-commerce has been on a rapid expansion. To be a part of the expanding market, businesses have put a lot of effort to understand consumer behavior online, and to adapt. E-commerce differs drastically from traditional stores in the way that consumers are able to browse commercial web shops in search for the desired product, without outside influence. To understand how customers behave when purchasing a product, the Dewey model, customer buying process, is used. This process consists of five steps, which are: need recognition, information retrieval, information evaluation, buying decision and evaluation. However, within e-commerce, the web shops are the only platform where the business have the opportunity to affect the customers, as there are no salespersons to affect customers’ decisions as in traditional stores. As the web shop is platform for communication within e-commerce, it increases the importance for businesses to understand how their visitors react to features on their web shops. Visual features of websites, such as color and layout, can be crucial when a potential customer makes a purchase.

  The purpose of this study is to see how several visual features affect the purchasing behavior throughout Dewey’s model, customer buying process.The findings and analysis shows that some features are valued higher from each other, some are dependent on each other, and some are being taken for granted. First impression, product information and purchase methods, are among the crucial moments throughout the buying process. Our test conducted shows that the different features have different impact throughout the buying process.

 • 23.
  Bengtsson, Ingmarie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Det mesta händer i huvudet: Förskollärares och barnskötares tal om arbetet med interkulturalitet och flerspråkighet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare och barnskötare, vilka har deltagit i kompetensutveckling inom Förskolelyftet, beskriver sitt arbete med interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan.

  Tidigare forskning inom området pekar på att pedagogerna verkar lämnade att själva tolka det uppdrag de är ålagda att utföra enligt rådande styrdokument. Ett vi och de andra- perspektiv dominerar liksom att svenskheten och det svenska språket utgör normen.

  Studien är kvalitativ och tar teoretiskt avstamp i kritisk pragmatism med Cherryholmes som företrädare.

  Datainsamlingen har utförts med fokusgruppsintervjuer som metod, med tre grupper i två kommuner i södra Sverige. Samtliga har också deltagit i en kompetensutvecklingsinsats inom Förskolelyftet.

  Resultatet visar att viljan att förstå andra och sig själv i arbetet för allas möjlighet till deltagande på lika villkor är stark. Medvetenhet om fördomar och generaliseringar har ökat och också hur viktig utbildning och kompetensutveckling är för alla.

  Processen som satts igång beskrivs pågå mest i det egna huvudet och även om detta lyfts fram som förutsättning för förändring, finns det en ambivalens i sättet att tala om alla individers hemkultur, eftersom detta begrepp i vissa fall står för något som representerar en grupp och alltså återgår till att handla om de andra.

 • 24.
  Bengtsson, Rebecca
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämförelse av automatiskt beräknade ejektionsfraktion (EF) ochmaximal volym vid diastole i vänster kammare (EDV) vid myokardscintigrafi och ultraljud.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärtats storlek och funktion är avgörande för att ställa diagnos och prognos vid kardiella sjukdomar. För bestämning av dessa parametrar finns olika metoder att använda sig av. I denna studie har vi försökt visa korrelation och överensstämmelse mellan 3-dimensionell ekokardiografi (RT3DE) och myokardscintigrafi (SPECT). Då 25 patienter var remitterade för arbetsdelen av myokardscintigrafin undersöktes de även med RT3DE. Av dessa exkluderades 7 patienter antingen för att bildkvaliteten var för dålig för automatiska beräkningar, eller för att programvaran inte klarade av att göra trovärdiga beräkningar även då bildkvaliteten var god. De återstående 18 patienter (ålder 62 ± 11 år, 9 kvinnor) ingick i jämförelserna. Vänsterkammarens ejektionsfraktion (EF) och end diastoliska volym (EDV) beräknades automatiskt utan manuell justering av konturerna med RT3DE och jämfördes med erhållna värden från SPECT. Resultaten för EDV mätt med SPECT och RT3DE blev 83 ± 59 ml (37-291 ml) respektive 118 ± 32 ml (75-186 ml). Pearsons korrelationskoefficient mellan SPECT och RT3DE var r = 0,78 (P < 0,002). Beräkning av överensstämmelsen mellan metoderna ger bias som är medelvärdet av skillnaden vilket blev 35 ± 40 ml (P < 0,001). Motsvarande resultat för EF beräknat med SPECT och RT3DE blev 62 ± 13 % (36-83 %) respektive 54 ± 8 % (36-71 %). Pearsons korrelationskoefficient mellan metoderna var r = 0,59 (P = 0,009). Biasvärdet blev -7 ± 11 % (P = 0,004) för EF. Spridningen mellan metoderna var stor och några tydliga trender kunde inte ses. Med en trendlinje i differensdiagrammet visualiserades att felet växte med storleken på värdena för EF. De stora variationerna mellan metoderna ökar vikten av utbildning och erfarenhet vid bedömning av enskilda resultat oavsett undersökning.

 • 25.
  Bergman, Joakim
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Andersson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Jag är nöjd med allt fröknar bestämmer!”: En studie kring elevers tankar och upplevelser om elevinflytande2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien handlar om elevers tankar och upplevelser kring elevinflytande på fritidshem. Syftet är att se hur elevers tankar och upplevelser kommer till uttryck i verksamheten. Metoderna som har används i undersökningen är samtalspromenader där elevers tankar och upplevelser ska lyftas fram.

  Därför har vi valt demokrati och elevinflytande som argumenterande forskning för vår studie. Vårt teoretiska perspektiv är barns perspektiv som används för att se elevernas erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin livsvärld.

  I studien framgår det att eleverna har inflytande när det gäller vissa saker på fritidshemmet. Eleverna har även en viss förståelse kring begreppet inflytande och fritidslärarna har goda möjligheter att bygga vidare på detta utifrån elevernas perspektiv.

 • 26.
  Berqguist, Maria
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Maria
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogisk dokumentation: ”Det går liksom inte att komma ur spår och det är ju ett hjälpverktyg, det hjälper till”.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbete kring pedagogisk dokumentation där syftet har varit att undersöka hur några förskollärare uppfattar begreppet, hur de arbetar med det och vilka eventuella hinder som kan uppstå. Semistrukturerade gruppintervjuer av förskollärare i par och en grupp om tre förskollärare användes. En fenomenografisk ansats för genomförande av examensarbetet för att synliggöra den variation av uppfattningar som funnits bland respondenterna.Resultatet visade att det måste finnas ett gemensamt förhållningssätt och förståelse för de teorier som skapar plattformen för den pedagogiska dokumentationen. Det krävs att den pedagogiska dokumentationen aktivt används i praktiken och barnen måste bli en del av den pedagogiska dokumentationen såväl genom delaktighet kring innehållet som i reflektioner kring genomförda aktiviteter. Det krävs stöd från en chef som är väl insatt i begreppet.

 • 27.
  Berthelson, Helén
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Näringstillstånd och näringstillförsel vid svår sepsis och septisk chock: Personalens dokumentation och patientens upplevelse under och efter intensivvård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel är komplicerad vid svår sepsis och septisk chock beroende på sjukdomenskomplexitet. Patienternas upplevelser om mat, dryck och ätande under och efter intensivvård utgör en viktig parameter för bedömning avnäringstillförsel men är sparsamt undersökt. Syftet var att kartlägga dokumenterad bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel samt undersöka patientens upplevelse om mat, dryck och ätande vid svår sepsis och septisk chock. Metod: Studien genomfördes med case study design där mixade metoder användes. En kvantitativ journalgranskning av näringstillförsel och näringstillstånd kombinerades med en kvalitativ innehållsanalys av fem patienters upplevelser och minnen. Resultat: Skiftande bedömning av näringstillstånd och näringstillförsel framkom, alltifrån detaljerad dokumentation till sparsam och fragmenterad. Fastlagda rutiner för näringsbedömning följdes inte. Etablerade metoder fångade inte risk för näringsproblem. Dokumentation om näringstillförsel var detaljerad under intensivvårdstiden och mer knapphändig under vårdtid på vårdavdelningarna. Patienterna hade unika minnen och upplevelser, av törst, förlorad hungerkänsla och förvåning över hur fort orken försvann, men sedan kom tillbaka.Slutsats: En systematisk och regelbunden uppföljning av näringstillförsel och en individuell, personinriktad vård behövs för förståelse för patientens unika tillstånd vid kritisk sjukdom. Ytterligare studier behövs för utveckling av instrument för detektering av näringsproblem under och efter intensivvård.

 • 28.
  Bilalovic, Admira
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Antunovic, Ranka
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan: som grund för verksamhetsutveckling2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker sig om pedagogisk dokumentation, samt barns delaktighet i detta arbete. Genom att intervjua sex förskollärare fann vi att pedagogisk dokumentation används i förskolorna som ett kollektivt arbetsverktyg. Förskollärarana beskriver pedagogisk dokumentation i relation till den egna verksamheten och i relation till barns delaktighet, vilket förknippas med demokratibegreppet och ett samhällsperspektiv.

  Förskollärarna i vår studie nämner vissa svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation. De uttrycker att de stötte på både etiska och praktiska dilemman. Det handlar främst om förskollärarnas egen position i förhållande till barnen, samt vikten av att barnen inkluderas i dokumentationsprocessen. Det praktiskta dilemmat knyts an till att det inte är enkelt att avgöra vad som ska synligtgöras och att hitta en oragnisation som stödjer arbetet med pedagogisk dokumentation.

  Samtliga förskolärare uttryckte att reflektion var en nödvändighet för att kunna bygga vidare på barnens kunskaper och skapa ett meningsfullt lärande.

 • 29.
  Bisevac, Maida
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jämförelse av Vibrio parahaemolyticus överlevnad i marint och artificiellt saltvatten samt jämförelse av fyra kit för RNA-extrahering från V. parahaemolyticus 2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vibrio parahaemolyticus är en marin bakterie som människan kan få i sig via fisk och skaldjur eller genom att bada i vattnet med höga koncentrationer av denna bakterie och som kan orsaka mag- och tarminfektioner, öroninfektioner, sårinfektioner och till och med blodförgiftningar. Bakterien är patogen även för marina organismer. Eftersom ökad koldioxidhalt leder till havsförsurningen som kommer att försvaga immunsystem hos marina organismer är det viktigt att studera genuttrycket hos V. parahaemolyticus vid lägre pH för att få kunskap om den blir lika virulent. Syftet med denna studie är att jämföra bakteriens överlevnad i marint vatten och artificiellt vatten (ASW) eftersom det senare ofta används i laborativa studier av marina bakteriers egenskaper och funktion, samt att jämföra fyra kommersiella kit (TRIzol Max Bacterial RNA Isolation Kit Life Technologies), RNeasy Mini Kit (Qiagen), NucleoSpin RNA Plus (Macherey-Nagel) och SV Total RNA Isolation Kit (Promega)) för RNA extrahering både från bakterier i log-fasen vid rekommenderat bakterieantal och marint vatten vid lågt bakterieantal. Bakterierna överlevde lika bra i båda sorters vatten. När det gäller RNA extrahering gav TRIzol högst RNA-mängd, men sämre kvalitet, speciellt i extraherat från marint vatten. NucleoSpin gav lite högre RNA-mängd än Qiagen, men kvalitet hos RNA extraherat med Qiagen uppskattades som lite bättre när provet kördes ut på gel. Detta och mycket kort extraheringstid, samt bättre säkerhet och enklare steg kan göra att man föredrar NucleoSpin och Qiagen framför TRIzol.

 • 30.
  Bjurvald, Charlotta
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Wetterlöf, Robert
  Högskolan Kristianstad.
  Orienterare, framtidens naturvårdare?: Inventering av markstörningar i samband med O-Ringen i Skåne 20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  As an increasingly rationalized forestry and agriculture have human interference in the form of tradition, grazing and use declined. There is a strong link between biodiversity and disturbance of the landscape. In sandy soils many insects and plants require exposed sand to survive while the disorder may contribute to seed dispersal in the woodlands. On behalf of O-Ringen Skåne 2014, a study of the interference from orienteering in sandy soil and the forest during competitions conducted. The aim is to clarify the interference of which orienteering runners contributes, through to inventory presence before and after the competitions in the bottom and field layer in three locations. The results showed a decreased frequency of dominant, but trivial species in all areas and in one area the amount of bare ground also increased. The interference allows for less dominant species to spread and therefore can benefit the biodiversity. Orienteering can be a part of future conservation.

 • 31.
  Björk Olsson, Ida
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lundberg, Charlotte
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Utvecklingssamtal ett svårtolkat uppdrag: -en intervjustudie om förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av utvecklingssamtal i förskolan. Vi vill därmed att studien ska bidra med kunskap om hur förskollärare tänker om genomförandet av dessa samtal i förskolan. Som blivande förskollärare anser vi att detta ämne är av prioritet eftersom förskolläraren i samband med den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) tillskrevs det yttersta ansvaret för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Forskningen som ligger till grund för studien visar också att bedömning i samband med utvecklingssamtal förekommer alltmer i dagens förskola trots att förskolans styrdokument motsäger bedömning av det individuella barnet.

   

  Studiens teoretiska utgångspunkt är Foucaults maktteori. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med fem förskollärare, förskollärarnas berättelser utifrån deras personliga erfarenheter om utvecklingssamtal är i fokus. Studiens huvudsakliga resultat visar att barn blir föremål för bedömning i samband med utvecklingssamtal. Det råder dock skilda meningar om huruvida förskollärarna ser utvecklingssamtalet som en bedömning av det individuella barnet. Resultatet visar även att en central del av genomförandet är den så kallade blanketten. Den goda relationen med vårdnadshavaren visar också resultatet är a och o för utvecklingssamtalets genomförande. En slutsats som framkommit är att det inte finns någon likvärdighet i hur utvecklingssamtal genomförs.

   

 • 32.
  Björklund, Elin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Lindskoug, Calle A.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  New public management och den svenska gymnasieskolan: En ideologikritisk analys av Gy11-reformen kopplat till organisationskonceptet new public management2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this ideology critical study is to investigate the hidden content in the reform Gy11 and compare it with the concept new public management. After the clarification of the hidden content, we compare the structure of the organization in Swedish high schools with the structure in public sector called new public management. The main questions of this study are the following: Is it possible to see the foundation of new public management in the Swedish high schools when it comes to the views of knowledge and the formation of goals? Which similarities can we find when we look at the organization new public management and the Swedish high school?

  The result showed many similarities, both regarding the views of knowledge and the formations of goals. The structure of new public management has been largely implemented in the Swedish high schools and the schools now focus more on instrumental knowledge rather than universal knowledge based on understanding.

  This is not surprising due to the social progress. In a society where instrumental knowledge is requested with the purpose of being sold on the market, schools are transforming the knowledge that is being taught as well. We have arrived in a society where individuals grow instead of the collective.

 • 33.
  Björkman, Andreas
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Jeppsson, Julia
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Surdegsbröd och jästbröd: skillnad i smak och GI-värde2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Surdeg är idag en trend som fångats av många och de flesta bagerier ochdagligvarubutiker säljer bröd som kallas för surdegsbröd. Ett traditionellt surdegsbröd är ettbröd där surdegen används som enda hävningsmedel i brödet.

  Syfte: Syftet var att undersöka skillnader i sensoriska egenskaper, utifrån ettkonsumentperspektiv, samt GI-värde mellan surdegsbröd, jästbröd och bröd bakat på bådesurdeg och jäst.

  Material och metod: Metoderna som användes var två olika konsumenttester för att bestämmaskillnader mellan de tre bröden, och en in vitro-metod för att bestämma GI-värde.

  Resultat: Resultatet visade att konsumenter känner skillnad mellan surdegsbröd och jästbrödoch mellan surdegsbröd och bröd bakat på både surdeg och jäst men däremot inte mellanjästbröd och bröd bakat på både surdeg och jäst. Den syrliga smaken i surdegsbröd minskar ombrödet bakas på både surdeg och jäst. GI-mätningen genom in vitro-metoden visade att brödetbakat på både surdeg och jäst hade lägst GI medan surdegsbrödet hade högst.

  Slutsats: Ett bröd bakat på både surdeg och jäst är mer likt ett jästbröd än ett surdegsbröd. In vitro-metoden är inte den mest tillförlitliga för att undersöka skillnader i GI för justsurdegsbröd samtidigt som surdegsbrödets pH-värde kan ha varit för högt för att kunna sänkabrödets GI-värde. Inga slutsatser kunde därför dras från GI-mätningen.

 • 34.
  Bladh, Emelie
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Chefers hälsofrämjande arbete och ledarskap för den psykosociala arbetsmiljön: en kvalitativ studie inom äldreomsorgen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg påverkas mycket av stress, hög arbetsbelastning och alltför få anställda. Samtidigt påverkas arbetsmiljön av chefens hälsofrämjande arbete och ledarskap. Förutsättningarna för chefer inom äldreomsorg beskrivs ofta som negativa, vilket påverkar möjligheterna att kunna utföra det hälsofrämjande arbete och ledarskap som behövs för att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö för de anställda.

  Syfte: Att undersöka hur chefer inom äldreomsorgen upplever arbetet med att utveckla den psykosociala arbetsmiljön och hur de använder sig av hälsofrämjande arbete och ledarskap i detta arbete.

  Metod: Data har samlats in i form av sju individuella intervjuer. Materialet transkriberades och en innehållsanalys utfördes för att få fram resultatet.

  Resultat: Cheferna upplever att det hälsofrämjande arbetet och ledarskapet är viktigt för att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö. Cheferna använder sig bland annat av systematiskt arbetsmiljöarbete och de främjar en psykosocial arbetsmiljö genom att bemöta medarbetarnas behov och ger möjligheter till diskussion, reflektion och dialog. De använder sig också av ett situationsanpassat ledarskap. Resultatet visar bland annat att hälsofrämjande arbete och ledarskap samspelar med varandra samt att närvaro och kommunikation är viktiga faktorer för ett effektivt ledarskap och hälsofrämjande arbete.

  Slutsats: Cheferna anser att de har bra förutsättningar för att arbeta utvecklande med den psykosociala arbetsmiljön. Deras upplevelser och intresse för arbetsmiljöarbetet och dess utveckling samt användandet av deras hälsofrämjande arbete och ledarskap är viktigt för att skapa en hållbar psykosocial arbetsmiljö. Det är väsentligt att engagera medarbetarna och skapa dialoger och diskussioner i det hälsofrämjande arbetet samt ta hänsyn till närvaro och kommunikation i ledarskapet.

 • 35.
  Borg, Jenny
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Nilmarkson, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  "Konsten att ta russinen ur kakan": läs- och skrivundervisning i skolans tidiga år2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande arbete är att undersöka hur lärare i ett urval skolor talar om sitt arbete med den tidiga läs- och skrivundervisningen i årskurs F-3. Undersökningens fokus kommer i huvudsak vara lärares beskrivning av undervisningens utformning samt vilka faktorer och modeller som ligger till grund för deras läs- och skrivundervisning.

  Utifrån syftet görs en enkätundersökning där lärare yrkesverksamma i årskurs F-3 deltar. Undervisningsmodellerna Bornholmsmodellen, LTG-metoden, Att skriva sig till läsning, Wittingmetoden och Whole language ligger till grund för en del av enkätens frågor. Undervisningsmodellerna presenteras under arbetets forskningsbakgrund och enkätsvaren redovisas under arbetets empiriska del.

  Avslutningsvis leds arbetet in i en diskussion med utgångspunkt i arbetets syfte, forskningsfrågor och enkätsvar. Undersökningen visar att lärare använder sig av olika modeller i den tidiga läs- och skrivundervisningen. De slutsatser som lyfts fram i diskussionen är betydelsen av att kombinera olika undervisningsmodeller för att tillgodose elevers individuella behov och förutsättningar. Det visar sig även i arbetets undersökning att lärares yrkeserfarenhet är en faktor till hur lärarna väljer att utforma den tidiga läs- och skrivundervisningen.

 • 36.
  Borg, Viktor
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Petersson, André
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Motivation till fysisk aktivitet: en kvalitativ intervjustudie bland fysiskt aktiva medarbetare på Saab i Linköping2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I studiens bakgrund säger forskning att fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa i samhället och på grund av det blir begreppet motivation automatiskt betydelsefullt. Vill samhället satsa på fysisk aktivitet och öka folkhälsan behöver individer motiveras på ett rättvist sätt. Syftet med studien var att få förståelse i vad det är som motiverar fysiskt aktiva medarbetare på Saab i Linköping till att vara fysiskt aktiva, men framförallt förstå varför de är motiverade. För att besvara syftet användes Saab i Linköping som arena då de historiskt sätt haft ett aktivt hälsoarbete. En kvalitativ intervjustudie användes som metod för studien, med ett riktat urval till fysiskt aktiva medarbetare. Resultatet, som är uppdelat i ett deskriptivt avsnitt och ett avsnitt med traditionell innehållsanalys, visar på att flertalet faktorer påverkar en individs motivation till fysisk aktivitet. Välbefinnande, kunskap, processinriktat arbete och stöd från social och fysisk omgivning visade sig vara viktiga komponenter för medarbetarnas motivation till fysisk aktivitet. Det är viktigt att, gärna i tidig ålder, skapa förutsättningar för individer att motivera sig själva till fysisk aktivitet. Förutsättningarna borde, utifrån konklusionen, vara en helhet av faktorer som genom en process skapar välbefinnande hos individen. 

 • 37.
  Borén, Sandra
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Arbogamorden: en kritisk diskursanalys av fyra dagstidningars rapportering om Christine Schürrer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnor som mördare är underrepresenterade i Sverige, vilket gör att medias intresse blir stort när det faktiskt händer. Christine Schürrer, även kallad Arbogamörderskan, dödade två barn och försökte även mörda deras mamma. Detta är ett fall som fick extremt mycket publicitet i media. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Christine Schürrer framställs i fyra svenska dagstidningar: Upsala Nya Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen. Totalt valdes 47 artiklar ut från dessa dagstidningar. För att göra en analys av dessa 47 olika tidningsartiklar används en kritisk diskursanalys, vilket innebär att det som studeras i artiklarna i första hand var vad de innehöll, samt genusteori och media, som syftar till att förklara eller jämföra hur kvinnor och män framställs i media. Resultatet av denna analys är att Christine Schürrer framställs av dessa fyra dagstidningar som en iskall, nonchalant och oberörd människa utifrån de handlingar hon sitter åtalad för. Slutsatsen som kan dras från analysen är att Christine Schürrer framställs av svenska dagstidningar som en brottsling och inte ett offer. Beskrivningarna av henne i dagstidningarna är starkt negativt laddade, vilket stämmer överens med genusteorier angående hur kvinnliga gärningsmän till allvarliga brott ofta beskrivs i massmedierna. 

 • 38.
  Boström, Kristina
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Using your strengths: Strengths use and its relation to stress in Sweden2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction: Stress is a widespread problem and in Sweden many of the long-term sick are due to stress related causes. Discussions about how to reduce stress are present. Positive psychology offers one potential way to reduce stress. One intervention that has strong benefits is to know ones strengths of character, this has benefits both in reducing depression and stress as well as increasing well-being. Coaching psychologists stands on the platform of positive psychology and may play a key role in guiding healthy people preventive through reduced risk for stress related health adversatives. The aim of this essay is to investigate impact of strengths on perceived stress and well-being. Method: A test battery containing questionnaires about psychological well-being, subjective well-being, strengths of character, strengths use and stress were put together and administered via internet to the participants. Results: A total of 21 participants answered the questionnaire (10 male). The main finding includes that stress were positively correlated with satisfaction with life, psychological well-being and negatively correlated with negative affect. Strengths use was positively correlated with psychological well-being and positive affect. A multiple regression analysis showed that only negative affect and strengths use was strong predictor of perceived stress. Conclusion: As strengths use are related to stress in two ways, both by predicting presence of stress and by increasing well-being, which in turn are related to lower perceived stress.

 • 39.
  Brandes, Åsa
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Ljung, Anna
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Pedagogers kunskap om barns skrivutveckling i förskolan2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom en kvalitativ intervjustudie så har vi undersökt hur pedagoger i förskolan möter, stimulerar och utmanar barn i sina skriftförsök och hur skrift synliggörs på förskolan. Studiens syfte är att ta reda på vilken kunskap pedagoger i förskolan har kring barns tidiga skrivutveckling. Enligt läroplanen för förskolan 98/10 ska pedagoger i förskolan utveckla barns intresse för skrift. Forskning säger att barn redan innan skolstart utvecklar ett intresse för texter och symboler. Studien belyser hur barn socialiseras in i skriften genom den kultur och miljö de får möjlighet att möta redan i tidig ålder. Det är då av vikt att barn på förskolan möter pedagoger som är lyhörda och ser deras skriftförsök för att kunna utmana och stötta dessa. Pedagogens roll är att erbjuda aktiviteter där barn ges möjlighet att integrera med varandra, och tillsammans med pedagog för att skapa ett lärande. Studien visar att pedagoger i stunden möter barns intresse för skrift när barn visar nyfikenhet för detta. Interaktion med personer i barnets omgivning och en miljö som erbjuder artefakter och tillfälle för kommunikation ses av pedagoger som en viktig del i barns skrivutveckling.

 • 40.
  Brodin, Zara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Malmberg Lundin, Mikaela
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Hur känns det att vara en solros?: Tankar om estetik i förskola och skola2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger tänker och resonerar kring estetik och estetikens värde i Reggio Emilia-inspirerade förskolor och förskoleklasser. Vi har utfört en kvalitativ intervjustudie tillsammans med fem pedagoger i Skåne. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats utifrån aktuell forskning samt Vygotskijs kulturhistoriska teori. Resultatet som redovisas berör Reggio Emilia-inspirerade pedagogers olika sätt att resonera kring estetik där det bland annat beskrivs som ett sätt att kommunicera, utforska och förstå sin omvärld. Med ett förhållningssätt där barn ses som kompetenta och sociala betonar pedagogerna vikten av att skapa möjligheter i verksamheten för att barnens intressen och funderingar ska synliggöras och utmanas vidare. Pedagogerna reflekterar även kring pedagogisk dokumentation, miljö och material i relation till estetik. Vårt huvudsakliga resultat ger en bild av estetiken som en viktig del av en helhet för barns lärande och utveckling. Estetiken beskrivs som både ett verktyg för att komma i relation till och lära om något annat som ett ämne med ett intrinsikalt värde.

 • 41.
  Bäckström, Adam
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Khadampour, Roland
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Internationalization: The theoretical relevance in internationalization2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  During the past few decades something interesting has occurred. The internationalization of firms has changed business between and in different countries. New technology and improved communication tools create opportunities for firms´ internationalization, which has led to increased internationalization today.The purpose of this dissertation is to explore different theoretical models applicability to firms’ internationalization today. The data collection consists both of primary –and secondary data. The primary data was collected through interviewing decision makers in leading positions in firms with insights of internationalization. Moreover, different perspectives of internationalization was elaborated in this research because interviews were established in firms from different industries. The secondary data collection consisted of information from the firms´ websites and the firms' annual reports to analyze the degree of internationalization. The combination of data collection provided better insights of the different firms´ internationalization. To be able to secure that this research is realistic, exploration of three different theoretical models that describe internationalization was implemented.The results show that some theoretical models are applicable to some firms and industries. Internationalization depends on two factors: What type of products the firm have, and what type of business the firm is in. Therefore, it internationalize accordingly. Thus, the theoretical models are created to focus on different internationalizations such as fast expansion and Step by Step expansion. Moreover, there are also different internationalization approaches in different industries. Firms have a unique business concept and, therefore, their internationalization processes are different from one another in some ways. This shows that one theoretical model cannot explain all the different types of internationalization. However, all three theoretical frameworks are applicable to today´s internationalization in different ways.

 • 42.
  Caliskan, Bektas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Vi har mycket utomhuspedagogik men vi tänker inte på det: En studie om fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att studera fritidspedagogers olika uppfattningar om barns lärande utomhus på fritidshem. I studien har det använts av kvalitativa intervjuer och frågeformulär där fenomenografi används som perspektiv för att fånga pedagogers olika uppfattningar om lärande utomhus.

  I resultatet har det förekommit att lärande sker i olika former bland annat ute i naturen, tematisk, i leken och att lärandet utomhus främjar olika förmågor hos barnen. Studien visar att lärande utomhus är obegränsad och att det lärande sker ständigt ute bland annat i naturen, i leken, individuellt så som socialt.

 • 43.
  Camilla, Holmström Kosak
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress: En intervjustudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Introduction: Stress is common in healthcare. How we perceive and handle a stressful situation may differ from individual to individual. Some may see stress as a challenge, others see stress as a threat. By having a sense of control and feel the meaningfulness of their work, it can lead to a reduction in the perceived work-related stress. Objective:The purpose of this study was to investigate the nurses' experiences of work-related stress. Method: The method used was qualitative in nature. The metod that had been chosen was beacuse the purpose of the study was to investigate the nurses' individual experiences of work-related stress. Result: The result showed that an important part of managing stress in the workplace was to have an understanding boss and sympathetic colleagues who they could talk to and get constructive criticism from. Many nurses experienced stress because of the overcrowding and the lack of control. The nurses felt inadequate when they could not keep up with all the patients. They also lacked opportunities for recovery. The conclusion: Despite the nurses' work-related stress, they enjoyed their workplace because of the good relationship with colleagues. The nurses felt that their colleagues were there to assist when needed.Many thought the boss was a good support and stood up when it was needed. Although the contact with the patients was an important part of being a nurse. The nurses themselves had begun to create a change in order to reduce work-related stress and enhance recovery. Another reason why some nurses could handle the stress could possibly be because they had a higher SOC (sense of coherence).

  Keywords: Work-related stress, stress management, SOC, demand-control-support model, Experiences, Change

 • 44.
  Carström, Malin
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Johansson, Cathrine
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan: En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden "Att skriva sig till läsning"2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Carström, M. & Johansson C. (2015). Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan. En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till läsning”. To challenge pupils’ ability to write and read in compulsory school for pupils with intellectual disabilities – a qualitative case study originating in the method of “Write to Read”. Högskolan, Kristianstad. Speciallärarprogrammet.

  Syftet med följande studie är att undersöka hur skriv- och läsförmågan hos fyra elever i träningsskolan utvecklas genom att arbeta med utgångspunkt i metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL).

  Studiens teoretiska ramverk är det sociokulturella perspektivet och det har valts utifrån en syn på att lärande sker i interaktion med andra människor. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om elever med utvecklingsstörning, läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, framgångsfaktorer hos lärare vid arbete med läs- och skrivinlärning, elevers motivation och delaktighet samt om metoden ASL. Genom att göra aktionsforskning i de klasser där vi själva arbetar ville vi undersöka om metoden ASL kunde vara lämplig att använda i arbetet med elevers skriv- och läsutveckling i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Vi har gjort deltagande observationer, fört dagboksanteckningar, filmat eleverna och fotograferat elevernas arbete.

  Sammanfattningsvis pekar resultaten i vår undersökning på att ASL kombinerat med att träna andra förmågor så som bokstavskännedom och klappa stavelser, kan vara en lämplig metod att arbeta efter i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Resultatet visar att eleverna utvecklades inom en rad olika områden och studiens bidragande effekter var att elevernas motivation och delaktighet ökade markant.

 • 45.
  Castenbrandt, Jonas
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Motivation och engagemang: arbetsmotivation och arbetsengagemang hos tjänstemän och yrkesarbetare i ett byggföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att studera sambandet mellan arbetsmotivation och arbetsengagemang samt hur skilda yrkestillhörigheter påverkar utfallet. Studien genomfördes på ett företag i byggbranschen med sammanlagt 72 anställda varav 54 deltog i undersökningen och fokus låg på inre motivation, arbetsengagemang samt branschens två huvudsakliga yrkeskategorier; tjänstemän och yrkesarbetare. Inre motivation har mätts med enkäten Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (WEIMS) som grundar sig på Self-Determination Theory. Arbetsengagemang mättes med hjälp av en förkortad version av enkäten Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Resultatet visade att inre motivation var positivt relaterat tillarbetsengagemang och tjänstemän visade genomgående högre grad av inre motivation och arbetsengagemang i jämförelse med yrkesarbetare. Studiens slutsats blev då att arbetsmotivation och arbetsengagemang hänger ihop och att det finns en tydlig skillnad mellan tjänstemän och yrkesarbetare.

 • 46.
  Cato, Rasmus
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  Böcker, Pontus
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö.
  En ny generation av lärande: En kvalitativ studie om fritidspedagogers upplevelser av datorspelande2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att reda på hur fritidspedagoger upplever datorspelande på fritidshemmet och deras uppfattningar av hur datorspelande kan bidra till lärande i relation till verksamhetens uppdrag med fokus på en meningsfull fritid. Vår forskningsbakgrund behandlar lärande i datorspel och uppfattningar kring datorspel i skolan och kommer att bearbetas tillsammans med resultatet från vår kvalitativa intervjustudie.

  Vi utgår ifrån den fenomenologiska livsvärldsteorin där vi studerar uppfattningar och erfarenheter kring fenomenet datorspelande. Vi intervjuar ett antal fritidspedagoger och får ta del av deras erfarenheter och upplevelser av datorspelande.

  I intervjuerna framgår det att fritidspedagogerna, oavsett egen erfarenhet, är positiva till datorspelande som komplement till andra aktiviteter på fritidshemmet, men att många saknar den kunskapen som krävs för att det ska kunna göras med ett pedagogiskt innehåll. De upplever också att barnen lär sig bland annat språk, samarbete, social kompetens och problemlösning genom datorspelande.

 • 47.
  Cvitkovic, Dennis
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Avsaknad av kriminell identitet: hur sociala faktorer kan påverka inställning till att undanhålla skatt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen söker svar om hur sociala faktorer kan påverka människor som undanhåller skatt. Det insamlade materialet består av semi-strukturerade intervjuer med människor som undviker skatt, som sedan diskuteras i relation till forskning och teori så som rational choice, social avvikelse och neutraliseringstekniker. Uppsatsens centrala fokus är diskussion kring hur undvikande av skatt kan ske utifrån rådande samhällsnormer och utifrån den sociala grupp som individen befinner sig i. Uppsatsen når tre huvudsakliga slutsatser. Det framkommer att samhällsnormer har en större betydelse än rättsregler för de intervjuades inställning och benägenhet att undvika skatt. Det framkommer också att de intervjuade som undviker skatt har en subjektiv uppfattning om vilka risker som kommer med att undanhålla skatt, samt att det krävs rättfärdigande av sitt handlande för att upprätthålla en avsaknad kriminell identitet, som möjliggör ett fortlöpande skatteundanhållande.

 • 48.
  Czarnecka, Anna
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Khadhem, Rownak
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Oral hälsa definieras som ett tillstånd där individen är fri från orala sjukdomar samt störningar som påverkar munhålan negativt. Inom tandvården har oral hälsa länge setts utifrån ett biologiskt synsätt. Idag inriktas den på ett mer holistiskt synsätt som innefattar en individs välbefinnande och upplevelse av den egna orala hälsan.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa rökarens självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på den orala hälsan.

  Metod: En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer som datainsamling. Åtta rökare i åldrarna 27-65 inkluderades. Inklusionskriterier var rökare som hade rökt i minst fem år, minst fem cigaretter dagligen och som kunde uttrycka sig på svenska.

  Resultat: Samtliga informanter upplevde obehag och orala besvär i munnen som hade en påverkan på deras välbefinnande. Obehagen kunde upplevas som muntorrhet, dålig andedräkt samt missfärgningar. Orala besvär upplevdes som karies, blottlagda tandhalsar och tandköttsinflammation. Informanterna uppfattade också att rökning hade konsekvenser på den orala hälsan. Vissa informanter hade inte tillräckligt med kunskaper om hur rökning påverkade den orala hälsan.

  Slutsats: Informanterna upplevde obehag och orala besvär i munnen och att det hade en påverkan på deras välbefinnande. Studien visade även att informanterna uppfattade att rökning hade en påverkan på den orala hälsan.

 • 49.
  Dahlstedt, Sara
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Färdig, Pernilla
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Patientens upplevelse av akupunktur som behandling vid ångest2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ångest är en folksjukdom som cirka 25 % av befolkningen drabbas av någon gång i sitt liv. Behandlingsmetoderna är få, så som läkemedelsbehandling, och innebär ofta ett patogent förhållningssätt till patienten. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnad, och enligt kompetensbeskrivningen ska hen främja hälsa och omvårdnad med ett salutogent förhållningssätt. Integrativ vård, så som akupunktur, riktar sig mot att främja just hälsa och det salutogena. Akupunktur används idag inom psykiatrin, men ingår inte i sjuksköterskans grundutbildning. Information om behandling och effekt förväntas ändå att ges trots den bristande kunskapen. Syfte: Syftet var att ur ett patientperspektiv beskriva upplevelsen av akupunkturbehandling vid ångest. Metod: Litteraturstudien bygger på sex kvalitativa artiklar, som hämtats från olika databaser. En manifest innehållsanalys gjordes för att få fram den data ur artiklarna som svarade an på syftet och som bildade resultatet. Resultat: Det framkom tre kategorier av patientens upplevelse, dessa var: lindring, oro samt hopp och välmående. Majoriteten av patienterna upplevde en stark ångestlindring och svarar då an på den här studiens syfte. Övriga upplevelser var att läkemedelsbehovet kunde minskas, och att akupunkturbehandlingen gav en känsla av hopp och ökat välmående. Ett visst obehag kunde infinna sig hos patienterna. Trots obehag upplevde samtliga patienter behandlingen som mycket positiv. Slutsats: Denna studie styrker akupunkturens lindrande effekt på ångest och positiva inverkan på omvårdnad. Författarnas förförståelse har blivit bekräftad. Det finns svagheter i studien gällande generaliserbarhet, grundat i det bristande underlaget, samt tillförlitlighet gällande författarnas bristande erfarenheter att utföra en liknande studie. Mer forskning krävs inom ämnet.

 • 50.
  Dajakaj, Natyra
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Thai, Judy
  Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
  Discretion to Act: A case study of how the environment affects top managers' degree of discretion2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this dissertation is to analyze how managerial discretion is influenced by the environment and, thereby, increase the theoretical knowledge of the concept. Hambrick and Finkelstein (1987) introduced environment as a level affecting managerial discretion. However, the authors only discussed it in an industry context. Moreover, in this dissertation we developed the environmental level by adding two more contexts. Thereby, a theoretical input –and output model were created. These include three environmental sublevels: Industry characteristics, public sector and transition economy. The analysis is under a strategic perspective, which defines top managers’ discretion as the latitude of strategic actions. Hence, managerial discretion varies in the scope of available actions influenced by environmental factors. To fulfill the purpose of this dissertation, the methodical approach is a case-study. Thus, the data consists of interviews, observations and public documents collected in a governmental organization. The findings have shown that a dynamic environment, such as a country undergoing a transition, provides context-specific factors affecting the degree of managerial discretion. Context-specific factors, such as powerful outside forces and quasi-legal constraints can increase and/or decrease the degree of top managers’ degree of discretion. The conclusion summarizesthe findings of how the different factors within each sublevel, affect the degree of managerial discretion. Moreover, the conclusion also contains the contributions of this dissertation. Firstly, the study contributes to the theory of managerial discretion, by introducing context specific factors within the public sector and a transition economy. Secondly, the study enhances the empirical knowledge about the concept, by providing new empirical evidence of managerial discretion. Finally, the results of this dissertation can help policy makers as guidelines when implementing policies. Recommendations for future research include adding the governance perspective, and/or conducting a comparison research with different organizations/contexts.

12345 1 - 50 of 221
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf