hkr.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Hansson, Mattias
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Expansionsmöjligheter hos Acheta domesticus: En studie om syrsmjölets påverkan på färg,textur, gillande och expansion i extruderadmajskrok.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In line with a growing world population, higher demands are put on primary producers to supply raw materials in adequate quantities. Research in the area is of great importance in finding new sustainable sources of nutrients such as protein, which presently brings with it many environmental disadvantages. As the EU approves insects as food, more people are becoming aware of potential benefits they can provide. The purpose of this report is to investigate the effect of the addition of cricket flour on the color, texture, liking and expansion of an extruded corn puff. This is a step towards the implementation of insects in the Western diet. By analyzing the water and protein content of the extruded product, as well as measuring its color, texture, radial expansion and consumer appreciation, collected data can be compared and any correlations can be shown. The results of the study show that with a higher proportion of cricket flour the texture becomes more compact, shows less expansion and a color change toward a darker tone. The samples with a lower proportion of added cricket flour, and thus a better expansion, received the highest points of liking on all the questions in the consumer test.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Kristofer
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Svedjebrukets slutskede: En studie av svedjebruket och landskapet i Algustorp, Röke socken, norra Skåne, ca 1800-19002017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. Gunhild Weimarck publicerade 1953 en avhandling där arealen svedjad mark jämförs med arealen åkermark i Lönsboda, Örkened socken, nordöstra Skåne. För denna uppsats är jämförelser mellan de två byarna fundamental, det vill säga en komparativ studie där likheter och skillnader diskuteras utifrån olika parametrar. Uppsatsen ska dessutom ge ökad kännedom om svedjebrukets förekomst i fem närbelägna byar i anslutning till Algustorp, belysa svedjandets betydelse för agrarsamhället och framför allt redogöra för svedjelandens omfattning inom byn Algustorp. För att möjliggöra detta har källmaterial i form av frågelistsvar, jordeböcker och historiskt kartmaterial varit grundläggande för studien. Analyser av geografisk information i applikationen ArcMap har underlättat beräkningen av arealen svedjemark respektive åkermark i Algustorp. Resultatet visar att arealen svedjeland i Algustorp var mindre än byns åkerareal, till skillnad från Lönsboda, där svedjemarkens areal istället var större i förhållande till byns åkermark. Detta fenomen tycks bero på regionala skillnader, det vill säga olikartade markförhållanden i de olika byarna. Tillgången på odlingsbar mark framstår som mycket liten i Lönsboda. Därmed förekom större arealer svedjemark i Lönsboda till skillnad från Algustorp, där förutsättningarna för spannmålsodling till synes är mera gynnsamma. Det är med stor sannolikhet naturgivna förhållanden, främst jordartssammansättningen, som pådrivit ett större behov av att nyttja svedjebruk i Lönsboda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3. Areskoug, Mats
  et al.
  Ekborg, Margareta
  Malmö universitet.
  Lindahl, Britt
  Rosberg, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Naturvetenskapens bärande idéer: för lärare F-62020 (ed. 3)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena (NO) i de tidiga skolåren är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Dessa ämnen spänner dock över stora innehållsområden och därför kan det vara svårt att få en överblick och välja ett innehåll som är lämpligt för åldersgruppen.

  Den här boken hjälper läraren att få grepp om det viktigaste innehållet i de naturvetenskapliga ämnena. Naturvetenskapens grundläggande och bärande idéer förklaras detaljerat och belyses med en rad konkreta och vardagliga exempel. Innehållet diskuteras i förhållande till Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11).

  Boken kan, gärna i kombination med boken Naturvetenskapens bärande idéer i praktiken, användas både som kurslitteratur för blivande lärare och som ämnesfördjupning för verksamma lärare.

  Den 3:e upplagan har reviderats i förhållande till ändringarna i kursplanerna 2020.

 • 4. Areskoug, Mats
  et al.
  Ekborg, Margareta
  Rosberg, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Naturvetenskapens bärande idéer: för förskollärare2020 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att arbeta med naturvetenskap i förskolan är ett utmanande, spännande och roligt uppdrag. Alla har vi väl förundrats över barns nyfikenhet och goda observationsförmåga när de möter naturvetenskapliga fenomen. Många förskollärare berättar också att det är tacksamt att arbeta med naturvetenskap. Ämnesområdet är stort och det kan vara svårt att som förskollärare få en överblick och veta vad man ska läsa in sig på för att få idéer till relevanta uppgifter att göra tillsammans med barnen.

  Den här boken handlar om de bärande idéerna i naturvetenskap och är tänkt att stödja förskolläraren i strävan att få grepp om det viktigaste innehållet. Ambitionen är att dra upp de stora linjerna snarare än att ge en heltäckande beskrivning. Exempel från vardagliga sammanhang används för att visa på bärkraften i dessa idéer.

  Den nya upplagan är reviderad i enlighet med förskolans nya läroplan (Lpfö 18).

 • 5.
  Augustsson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  De öppna fältens rationalisering i områden med olika ägarstruktur i nordöstra Helsingborg under perioden 1947–2017: Med fokus på trädrader och habitatöar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste 50 åren har intensifieringen av jordbruket ökat i takt med maskinernas framfart. Detta på bekostnad av att livsviktiga biotoper för djur och växter försvunnit, då åkerlandskapet blivit allt mer homogent. Skogen och jordbrukslandskapet är två av de artrikaste landskapstyperna och utgör idag störst hot för Sveriges rödlistade arter. Undersökningsområdet ligger i nordvästra Skånes åkerlandskap och uppsatsen behandlar jordbruksmarkens öppna fält och dess utveckling. Uppsatsen belyser även skillnader mellan små- och medelstora jordbruk jämfört med storjordbruk i ett område bestående av Fleninge, Kropp, Holk och Rosendal, belägna i nordöstra Helsingborgs kommun. Undersökningsområdet är intressant för att studera olika markägares förhållningssätt till jordbruksmarken. En GIS-analys över områdets landskapsutveckling av öppna fält, trädrader och habitatöar presenteras för åren 1947, 1965 och 2017. Analysen visar att medelstorleken på de öppna fälten, betesmarken och åkermarken i båda undersökningsområdena har mer än fördubblats på 70 år, med störst förändring på storjordbruket. Det syns även tydligt att antalet fält successivt minskat med åren då 197 fält har försvunnit på de små- och medelstora jordbruken samtidigt som 69 försvunnit i storjordbruksområdet. En genomsnittlig minskning av trädrader, med cirka 129 meter per år, sker på det små- och medelstora jordbruket, där minskningen är störst. Habitatöarna går från att ha varit vanligare inom storjordbruket till att merparten försvinner under undersökningsperiodens senare del. På det små- och medelstora jordbruket ökar antalet habitatöar även om en stor andel habitatöar avlägsnas, så tillkommer många. År 2017 finns totalt 99 habitatöar i undersökningsområdet, vilket innebär en minskning med cirka 0,4 habitatöar per år. Habitatöarna har dock varit svåra att analysera, detta ser dock ut att hänga samman med att glesa typer av trädrader tillkommer där, vilka enligt gängse kategoriseringskriterier inte räknas till trädrader utan blir individuella habitatöar. Denna utveckling har troligen en negativ inverkan på den biologiska mångfalden i området. Då minskning av habitat och biotoper är ett av de största hoten för biodiversiteten och arters utrotning är det grundläggande att jordbruket istället bidrar till bevarande av arter för en hållbar framtid.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bagewitz, Cornelia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Gustavsson, Emelie
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Metoder för minskat matsvinn: ett fokuserat fältarbete på gymnasieskolor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction

  About one-third of all food produced for human consumption in the world is either wasted or lost. This means that large amounts of resources, which are used in the production of food, are used in vain. If the food waste would decrease it would reduce the carbon dioxide emissions, lower the energy- and raw material consumption and reduce the environmental impact. Food waste is not a new area of research, however, there is a need for more studies that address methods for reducing it. A big part of the food waste in Sweden comes from large-scale catering establishments, especially from schools, which leads to the aim of this study.

   

  Aim

  The aim is to study which methods a couple of upper secondary schools are using for reducing their food waste, the employees experience of the methods and their thoughts on measures of improvement.  

   

  Method

  Interviews and observations were carried out using focused ethnography in four upper secondary schools in Helsingborg. The collected data was reviewed using thematic analysis. The literature in the study was used as an analytical tool.

   

  Results

  The methods used by the schools consisted of different ways of serving, re-using food, smaller garbage cans, communication, competition, and measuring and keeping track of the food waste. 

   

  Conclusion

  The methods perceived as most efficient were smaller sized serving tools, utilizing and re-using food, smaller garbage cans and measuring the food waste, while spoons used to taste the food before serving yourself was not considered as useful. The communication between the school and the kitchen staff needs to improve to facilitate the task of reducing food waste. Lectures about food waste could be a way to involve the students in the task.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Beery, Thomas H.
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. USA.
  Lekies, Kristi S.
  USA.
  Childhood collecting in nature: quality experience in important places2019In: Children's Geographies, ISSN 1473-3285, E-ISSN 1473-3277, Vol. 17, no 1, p. 118-131Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A need for a more specific understanding of childhood geographies has motivated an investigation of one activity, childhood collecting in nature. This study examined collecting behavior, places of collecting, and the relationship of these places to environmental connectedness in adulthood. Topophilia is presented as a guide to help consider why children collect in nature and to expand upon a limited understanding of collecting behavior. These ideas are explored with a mixed-method design strategy involving surveys and semi-structured interviews with a sample of Swedish university students. Results show collecting in nature to be a widespread, meaningful, and memorable experience in the formative years of participants. Results also demonstrate potential support for topophilia as a way to understand the childhood collecting nature phenomenon. Implications include recognition of the importance of family to support children’s engagement in the natural world and proximate access to nature as a critical aspect of childhood experience.

 • 8.
  Beery, Thomas
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Inspiring the outdoor experience: does the path through a nature center lead out the door?2015In: Journal of Interpretation Research, ISSN 1092-5872, Vol. 20, no 1, p. 67-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the visitor experience at a Swedish nature center within aUNESCO biosphere reserve. The question of whether this interpretive facility succeedsin motivating the visitor to get outdoors for a direct experience of nature is explored. Useof the environmental connectedness perspective and concerns about diminished natureexperience support the importance of this study. A number of qualitative methodologiesare used to investigate the research questions, including thought listing, phenomenology,and field observation. Results indicate that this particular nature center generallysucceeded in the goal of inspiring visitors for a direct nature experience. The success inmotivating visitors appears to be a result of a number of key variables, including placebasedexhibitry, access, and personal visitor factors. Given the setting for this study, weconclude that interpretive nature centers have the potential to play an important role inthe re-imagination of urban environments.

 • 9.
  Bengtsson, Julia
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Påverkar information kring näringsinnehåll och ekologisk hållbarhet fysiskt aktiva konsumenters attityder till insekter som mat?2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Current food consumption worldwide contributes to global environmental degradation. In order to promote sustainable development, alternative nutritional sources need to be used and insects are a nutritious food with high protein quality that can replace other traditional animal products. Insects as food are in the western world usually associated with negative attitudes such as disgust and neophobia, which prevents a global diet that includes insects. Physically active consumers are often dedicated to a balanced diet with enough energy and nutrition. The aim of this study is to analyze physically active consumers and their attitudes to insects as food and compare whether these are affected by information on nutritional content and ecological sustainability. The study also aims to find out how their attitudes can be used to present insects as food in an attractive way. The study was conducted as a web-based survey. The survey was preceded, for half of the participants, by information about insects as food based on ecological sustainability and nutritional content. The study, in a comparison between the two groups, found that the type of information the participants received did not have a significant impact on physically active consumers' attitudes towards insects as food. Acceptance of food is a complex phenomena and requires consumers to have time to get used to eating insects, for example, by gradually reducing disgust. The results show that this can be done by serving ground insects in a well-known food product.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Bjurvald, Charlotta
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Wetterlöf, Robert
  Kristianstad University.
  Orienterare, framtidens naturvårdare?: Inventering av markstörningar i samband med O-Ringen i Skåne 20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As an increasingly rationalized forestry and agriculture have human interference in the form of tradition, grazing and use declined. There is a strong link between biodiversity and disturbance of the landscape. In sandy soils many insects and plants require exposed sand to survive while the disorder may contribute to seed dispersal in the woodlands. On behalf of O-Ringen Skåne 2014, a study of the interference from orienteering in sandy soil and the forest during competitions conducted. The aim is to clarify the interference of which orienteering runners contributes, through to inventory presence before and after the competitions in the bottom and field layer in three locations. The results showed a decreased frequency of dominant, but trivial species in all areas and in one area the amount of bare ground also increased. The interference allows for less dominant species to spread and therefore can benefit the biodiversity. Orienteering can be a part of future conservation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Dessborn, Lisa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Fridberg, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning.
  Att upptäcka naturvetenskap i förskolan2021Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Dessborn, Lisa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Fridberg, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Att upptäcka naturvetenskap: i förskolan2021 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här boken täcker tio övergripande naturvetenskapliga teman inom ämnena kemi, fysik, ekologi, mikrobiologi, geovetenskap och teknik. Innehållet har oftast sin utgångspunkt i vardagsfenomen som barnen själva uppmärksammar. I varje kapitel får man följa barns upplevelser av, frågor om och förståelser för olika naturvetenskapliga fenomen. Genom undersökningar och aktiviteter som är beskrivna i boken utvecklar barnen sina resonemang och får ökade insikter och ett vidgat perspektiv. Boken innehåller inte bara barnens kommentarer utan en dialog mellan barn och pedagog. Genom produktiva frågor och resonemang kopplade till aktiviteter hjälper pedagogen barnen att utveckla en ökad förståelse för naturvetenskap. Dialogen innehåller också lärarens barnanpassade förklaringar för att illustrera hur man på ett enkelt sätt kan göra avancerade naturvetenskapliga fenomen begripliga för barn. 

 • 13.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  En astronomisk reflektion över bin och honungsproduktion.2006In: Bitidningen, ISSN 0006-3886Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Ernst, Julie
  et al.
  USA.
  Blood, Nathaniel
  USA.
  Beery, Thomas
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Environmental action and student environmental leaders: exploring the influence of environmental attitudes, locus of control, and sense of personal responsibility2015In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 23, no 2, p. 149-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Student Climate and Conservation Congress (SC3) is a joint educational effort between the United States Fish and Wildlife Service and the Green Schools Alliance that aims to develop the next generation of conservation leaders through fostering action competence in youth. Data from SC3 participants was used to investigate four predictors of adult environmental behavior (environmental attitudes, locus of control, sense of personal responsibility, intention) to explore their predictability of environmental action and intention toward future involvement in environmental action in student environmental leaders. Of the four variables explored, pre-program levels of environmental attitudes was a significant predictor of environmental action. Additionally, changes in levels of environmental attitudes significantly predicted environmental action, with an increase in environmental attitudes being associated with a decrease in environmental action. Pre-program levels of environmental attitudes and sense of personal responsibility, and an interaction between the two, potentially were predictors of intention toward future involvement in environmental action. Changes in pre- and post-program levels of environmental attitudes, locus of control, and sense of personal responsibility did not significantly predict intention toward future involvement in environmental action, nor did environmental action. Implications for programming and research, in light of the study’s limitations, are discussed.

 • 15.
  Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Cronquist, Björn
  Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Teachers’ and children’s communication of STEM and robotics in early childhood education2021Conference paper (Other academic)
 • 16.
  Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Undervisning om robotik och STEM i förskolan – erfarenheter från botSTEM-projektet2021Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Preschool children’s collaborative science learning scaffolded by tablets: a teachers view2017Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Pre­school children’s collaborative science learning scaffolded by tablets – a teacher’s view2018In: Journal of Emergent Science, ISSN 2046-4754, E-ISSN 2046-4754, no 15, p. 13-19Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Chemistry and physics in preschool: teaching and learning through socio-scientific issues2018Conference paper (Other academic)
 • 20.
  Gyllenhak, Ebba
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Hyvlad utvändig panel: Kulturarvet som ställer kvalitetskrav på skogsskötseln2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper aims to start a discussion about the forest as a producer of quality building materials, where the cultural heritage of planed panels is the gateway to a deeper understanding of future building- and forestry culture in Sweden. Using a qualitative research method, carpenters, foresters and raw materials processors have been asked to give their views on the current situation and the future of sustainable use of forest resources through sustainable construction. The paper aims to give a landscape perspective on experiential construction. Building with wood is regarded as better from a climate point of view than building with concrete. The paper broadens the conclusion that it could even be more sustainable to build with tradition and thus quality timber.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Hagbard, Oscar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  ”Äghornas kringgiärde är af steen”: Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. Syftet med denna uppsats är att dra slutsatser kring hur hägnaderna såg ut under 1700-talet i denna trakten och därmed även bidra till arbetet med kulturreservatet. För att svara på frågor om hur hägnaderna såg ut före skiftesreformerna i norra Halland och varför vissa hägnadstyper förekom har Hallands landsbeskrifning från 1729 och geometriska avmätningar av Johan Söderlingh studerats. Källmaterialet indikerar att den dominerande hägnadstypen är av sten oavsett tillgången till material. Det förekommer dock trähägnader i området och då är det främst i form av ris. Det går att dra paralleller mellan trähägnadernas utbredning och förekomsten av skog i området. Skogsområdena ligger mot gränsen till Västergötland. En annan aspekt som kan ha påverkat förekomst och utformning av hägnader och som troligen inte syns i källmaterialet är tillfälliga hägnader. Tillfälliga hägnader kunde användas bland annat vid ljungbränning, efterbete eller tillfälliga kålgårdar. Därför borde det även funnits tillfälliga hägnader omkring Äskhult. Slutsatsen är dock att stenhägnader troligen var dominerande i området kring Äskhult.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Hansson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Hansson, Örjan
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Juter, Kristina
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Reality - theoretical models - mathematics: a ternary perspective on physics lessons in upper-secondary school2015In: Science & Education, ISSN 0926-7220, E-ISSN 1573-1901, Vol. 24, no 5-6, p. 615-644Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the role of mathematics during physics lessons in upper-secondary school. Mathematics is an inherent part of theoretical models in physics and makes powerful predictions of natural phenomena possible. Ability to use both theoretical models and mathematics is central in physics. This paper takes as a starting point that the relations made during physics lessons between the three entities Reality, Theoretical models and Mathematics are of the outmost importance. A framework has been developed to sustain analyses of the communication during physics lessons. The study described in this article has explored the role of mathematics for physics teaching and learning in upper-secondary school during different kinds of physics lessons (lectures, problem solving and labwork). Observations are from three physics classes (in total 7 lessons) led by one teacher. The developed analytical framework is described together with results from the analysis of the 7 lessons. The results show that there are some relations made by students and teacher between theoretical models and reality, but the bulk of the discussion in the classroom is concerning the relation between theoretical models and mathematics. The results reported on here indicate that this also holds true for all the investigated organisational forms lectures, problem solving in groups and labwork.

 • 23.
  Hansson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Lower secondary students' views in astrobiology2013In: Research in science education, ISSN 0157-244X, E-ISSN 1573-1898, Vol. 43, no 5, p. 1957-1978Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Astrobiology is, on a profound level, about whether life exists outside of theplanet Earth. The question of existence of life elsewhere in the universe has been of interestto many societies throughout history. Recently, the research area of astrobiology has grownat a fast rate, mainly due to the development of observational methods, and the media isfrequently reporting on new research findings. International surveys show that astrobiologyquestions are among those that interest young people the most. The popularity of astrobiologyand the way it captures much science content makes it an interesting area for scienceteaching. However, there is very little research directly focused upon students’ views inastrobiology. The study reported in this paper draws from the answers of 186 Swedish lowersecondary students (16 years old) to a questionnaire, with closed and open-ended questionsregarding their views of issues in astrobiology. The study was guided by the worldviewtheory (Cobern 1991; Cobern, Science Education 80(5):579–610, 1996; Cobern, Scienceand Education 9:219–246, 2000). The results show that even though basic reasoning inastrobiology is known by a majority of the students, there is a considerable number ofstudents, for whom this is not the case. Furthermore, it was found that for all questions, thereare students answering in different ways when asked to describe their own view and the viewthey associate with science researchers. The implications of the study for further researchand for the teaching of astrobiology in science class are discussed.

 • 24.
  Johansson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Naturens bästa: enkätundersökning av svenska naturarrangörers förhållande till natur och kultur2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Turismen är idag en av världens största industrier, där naturturismen är en av de fortast växande. Ekoturismen faller inom naturturism och står för ansvarsfullt resande och skapandet av hållbara naturoch kulturupplevelser. Naturens Bästa är en kvalitetsmärkning som tagits fram av Svenska Ekoturismföreningen och Visit Sweden för naturarrangörer i Sverige med god kunskap om hållbar turism. En enkätundersökning gjordes med syftet att få en djupare förståelse för Naturen Bästa samt se vilket förhållande de har till de sex grundkriterierna och även undersöka samspelet mellan natur och kultur i verksamheterna. Resultatet av enkätundersökningen visar att medlemmarna helst vill bidra till naturvärden i närområdet men även kvalitet och trygghet är viktigt. Det som medlemmarna minst vill bidra till är att skydda kulturvärdena samt gynna den lokala ekonomin. För att kunna driva sin verksamhet anser medlemmarna att respektera resmålets begränsningar, naturvärden, kvalitet och trygghet, miljömedvetenhet samt upptäckarglädje, kunskap och respekt är de grundkriterierna som spelar störst roll. Kulturvärden spelar minst roll i de flesta Naturens Bästa verksamheter. Av de arrangörer som svarade på enkäten tänker alla på hur viktigt ett samspel mellan natur och kultur är och de allra flesta visar ett samspel i sina verksamheter på något vis. Att samspel får ett så positivt resultat är överraskande då alla kulturpåståenden i enkäten fått svaga resultat. Samtidigt är det arrangörer som arbetar med kultur som är de bästa på att visa ett samspel i verksamheten. Sammanfattande kan sägas att om Naturens Bästa vill utveckla samspelet mellan natur och kultur ska man göra det med hjälp av arrangörer med ett kulturintresse.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Johansson, Emil
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Ågren, Jeanette
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Naturbetesmarker & vildsvin: En kvalitativ studie om vildsvinsskador på naturbetesmark från markägarnas perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Pasturelands is a land with high biodiversity, in order to keep them open with herbivores, there is environmental support from Landsbygdsprogrammet designed to benefit the biological diversity. Wild boars (Sus Scrofa) have increased markedly in recent decades, which has led to major economic consequences for agriculture and it´s land. From previous research, we can see that the damage does not adversely affect biodiversity. Biodiversity is a central part of the environmental support that the farmers receive to keep their pasturelands open. But what does landowners say about the problems with wild boar on pasturelands and how do they look on the future? The study is based on the landowners ‘perspective, we examine how landowners experience wild boar damage to their pasturelands and how the damage affects their management. We also examine how landowners experience the advice and support they receive from the authority and what changes they want to see in wild boar management. In the study, we choose to use qualitative research interviews, in which six landowners were interviewed. The result of the study show that landowners feel that the biggest problem is that the damage is time-consuming and costly to repair. There was also criticism of today´s design of environmental support and the pressure from the wild boar population must be reduced in order to keep their land open in the future. The conclusion is that there must be a greater holistic approach to wild management to reduce the damage and more individual advice for the individual landowner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Kling, Erik
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Sänkningen av Ivösjön: en studie av markanvändningen på den nyvunna marken, samt sänkningens konsekvenser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I början av 1800-talet, i samband med befolkningsökningen, började man sänka sjöar för att få fram ny mark att odla på. Syftet med denna uppsats är att utröna hur väl man lyckades med syftet att få fram ny odlingsbar mark efter sänkningen av Ivösjön, hur den nyvunna marken användes över tid, samt vilka konsekvenser sänkningen kan ha haft på sjön och den kringliggande naturen. Mellan åren 1871 och 1874 sänktes Ivösjön med cirka 1,8 meter, efter långa förberedelser. Det är svårt att veta hur man använde den torrlagda marken under de närmsta åren efter sjösänkningen, då den närmaste kartan tidsmässigt var den Häradsekonomiska kartan från 1926-1934. Denna karta tillsammans med den nutida Fastighetskartan har använts för att få ett resultat över hur markanvändningen såg ut på den nyvunna marken från 20-talet och framåt. Resultatet tillsammans med bakgrundsinformationen visar att den nya marken förmodligen var hyfsat odlingsbar i början, för att sedan bli mindre användbar ju längre tiden gick på grund av marksättningen. På Häradsekonomiska kartans tid användes enbart 4 % av den nyvunna marken som åker, medan 73 % bestod av skog. På fastighetskartan kunde man se att åkerarealen minskat ytterligare, samtidigt som skogsarealen hade ökat. Slutsatsen av detta är att sjösänkningen får anses ha misslyckats med sitt syfte. Sänkningen kan även anses ha varit negativ för själva sjön, bland annat på grund av att dess föråldringsprocess accelererades. Något som dock kan ha påverkats positivt är den biologiska mångfalden runt sjön. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Landegren, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  En restaurangs uppgång eller fall: En komparativ studie mellan anonyma och offentliga matrecensioner och dess inverkan på restauranger2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to examine the grammatical and linguistic differences between anonymous and public food critics and to study how restaurant reviews affect restaurant owners. The three questions that have examined the aim was: How does the language differ in the anonymous reviews in comparison to the public and is the language in a review affected by the anonymity? How is a review perceived by a restaurant owner and does it matter if the review is written by an anonymous or public critic? How does the language differ depending on if the review is positive or negative?

  The study has used a quantitative method where text analysis as a tool for the examination was chosen. The analyses have been conducted on 60 reviews in total, written by three anonymous critics and three public critics. 

  The second aim was to investigate what influence food reviews have on restaurants. This part of the study was qualitative where interviews have been conducted with two restaurant owners.

  The outcome of this study shows that there were linguistical differences between anonymous and public food critics reviews. It also demonstrated in its qualitative section that food reviews have major impact on restaurants. Consequently, restaurants are greatly affected by reviews published regarding their restaurants. The conclusion of the study was that restaurant reviews differentiate between anonymous and public writers and that restaurants are affected by both negative and positive reviews. This opens a debate regarding the culture about having anonymous critics in Sweden.

  Download full text (pdf)
  En restaurangs uppgång eller fall
 • 28.
  Mohammad, Sara
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Monteiro, Amarildo
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Diffusa rum i stadslandskapet: En fallstudie i Tomelilla tätort2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay deals with diffuse spaces in Tomelilla town center. Diffuse spaces are found everywhere as enclaves between buildings or in the well-defined urban landscape. They are usually located in areas that have been over after planning projects or in empty spaces andwithout a specific function. Our background study is based on previous studies on the subject that have shown that diffuse spaces have a variety of values. The values depend on the way people want to mark these diffuse spaces in the city that give us different definitions such as self-organization, spontaneity, creativity or just a simple and temporary use. Diffuse spaces are usually associated with negative social activities and are in contrast to many public spaces that contain rules and controls. On the other hand, diffuse spaces are open to different types of social groups without rules, limitations and can serve as an alternative to public space. Observations have been performed in Tomelilla town center where the observations help us understand the values diffuse rooms have for the residents. Generally speaking during sex-day observations, two in January, two in March and another two days in April, we discovered that communication and recreation values are the dominant values for these diffuse spaces. Also that these diffuse rooms firstly are used as passages in different ways.

  Download full text (pdf)
  Examensarbete i diffusa rum.2018
 • 29.
  Morgan, Jönsson
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Varför besöka naturreservat?: en studie om besökare i Skurugata och Stuverydsbäcken2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Nature reserves are the most common type of protected landscape designation in Sweden. Many of theise landscapes are protected as nature reserves based on the distribution of specific species. Further, some nature reserves have more visitors than others. These differense lead to interesting qestions. For example, what makes a nature reserve a popular destination? This question is at the base of this researchreport, based on a research in two Swedish nature reserves, Skurugata and Stuverydsbäcken, in Eksjö municipality, Jönköpings province. Visitors at these sites have been counted and many of the visitors have answeed questions about what motivates them to make a visit in the reserve. Also questions about how they travelled to the nature reserve and how they obtained information about the place wereas answered. The result of an analysis of this data shows that Skurugata has more visitors. The result of the questions shows that the motivations and visitor preferences areis not, however, very different. Most of the visitors of both sites reported enjoying being in the nature and and seeing specific features of the particular reserves (canyons). The key difference noted from the survey results was that many visitors to Skurugata did not have any knowledge about Stuverydsbäcken at all, while most of the visitors in Stuverydsbäcken had a knowledge about Skurugata. These similarities and differences are discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Mårtensson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nordström, Therese
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nedfrysning av nötkött – ett sätt att minska matsvinn?: Konsumenters inställning till att köpa nötkött som frysts ner dagen innan bäst före datum har passerat kopplat till food literacy.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: food waste contributes to a negative climate impact and the meat wastage, especially beef, generates large amounts of greenhouse gas emissions per kilogram beef. Reducing animal wastage should be a priority in order to quickly reduce greenhouse gas emissions.

  Aim: The aim is to investigate consumers' attitude to buying beef that has been frozen the day before the best before date has passed in an attempt to reduce the meat wastage.

  The study also investigates whether food-related knowledge, skills and behaviors, summarized in the concept food literacy, affect the attitude of buying beef that has been frozen the day before the best before date has passed.

  Method: Data was collected using a web-questionnaire and a focus group. The processing and the analysis of the data was performed in Excel using Chi-Square tests. The qualitative data was transcribed and analyzed using coding and thematization.

  Results: The quantitative data shows a positive trend where the majority of consumers can see themselves buying beef that has been frozen the day before the best before date has passed. The results show that the level of food literacy increases with age. Factors that prove to be important for consumers are price, quality, packaging and origin.

  Conclusion: The majority of respondents regardless of age are positive about buying beef. The result indicates that the proportion of respondents with a high degree of food literacy increases with age and factors that prove to be important for consumers when buying beef are price, quality, packaging and origin.

  Download full text (pdf)
  Nedfrysning av nötkött – ett sätt att minska matsvinn?
 • 31.
  Neff, Madeleine
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Food Allergy in Hospital from the Patient Perspective: taking a Mixed Methods approach to understand Foodservice Management2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Foodservice is integral to safe, adequate and satisfactory food allergy management in the hospital setting. To date, research focused on objective measures of energy and protein provision, implementation and evaluation of food allergy guidelines and assessment of process failures leading to allergen exposure. There is a lack of focus on taking a person-centred approach to understanding the barriers and enablers to optimal food allergy management.

  A mixed methods phenomenological approach was espoused at a tertiary acute care hospital in Melbourne, Victoria. Data collection techniques included 24-hr diet recall, foodservice satisfaction questionnaires and semi-structured qualitative interviews, all delivered by an Accredited Dietitian. Statistical and thematic analysis was conducted, followed by convergence of the results from each phase of the study.

  Mean energy intake indicated 64% of requirements and 81% of protein requirements were met; which included external food intake to supplement the hospital diet for around half of the patients. Most patients rated their overall food service satisfaction as ‘Good’, with food quality being the lowest rated foodservice dimension. Addressing sensory, variety and communications aspects of foodservice were focus areas identified by the study patients. These included improving bland flavours and plain appearance, restricted menu choices and automated allergen interface between systems.

  With a person-centred care focus, the study identified new findings on the views and attitudes of patients with a food allergy on foodservice management in hospital. Within the Food and Meal Science field, the study may be seen as an initial exploratory enquiry for future research on food allergy.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Olsson, Pontus
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Walfridsson, Alexander
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Etableringen av Ebbjörnarp: En paleoekologisk studie av torpetablering under tidig medeltid på Göingeåsen, Skåne2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När en bebyggelse etablerades i ett område är svårt att läsa av de människoskapade landskapselementen. Dock kan ortnamnet ge en indikation om under vilken tidsperiod det kan ha uppstått bebyggelse. Perioden då ortnamn med efterledet -torp blir vanligt är också en tid av omfattande samhällsförändringar. Syftet med denna studie var att med paleoekologisk metodik datera när ett bebyggelsenamn med suffixet -torp etablerades vid en specifik lokal på Linderöds, Nävlinge- eller Göingeåsen. Med GIS-analys och fältarbete kunde en lämplig undersökningslokal hittas och två torvkärnor borras upp för vidare pollenanalys. Lagerföljden kunde genom 14C-metoden dateras till 727 e.Kr. ± 50 år på 96,5 centimeters djup. Med pollendiagrammet gjordes tolkningen att Ebbjörnarp etablerades under andra hälften av 1100-talet. Detta grundar sig på en uppgång av kolfragment som föregicks av en lång period med låg och jämn nivå. Etableringen skedde då fler trälar kom att friges. Om det rörde sig om en träl för Ebbjörnarps del låter vi vara osagt då det även kunde vara en vanlig bonde som tog chansen till ett arrende. Landskapet tiden före Ebbjörnarp var dels ett öppnare kulturlandskap med tydlig mänsklig närvaro, och dels senare ett mer beskogat landskap med lägre aktivitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Olsson, Viktoria
  et al.
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Purhagen, Jeanette
  Perten Instruments, Lund.
  Svensson, Therése
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Mayonnaise processed for appealing sensory properties2017In: PROCEEDINGS 10th International Conference on Culinary Arts and Sciences: exploring future foodscapes / [ed] Bent Egberg Mikkelsen, Kwabena Titi Ofei,Tenna Doktor Olsen Tvedebrink, Annette Quinto Romani, Frantisek Sudzina, Köpenhamn, 2017, p. 392-Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction

  Mayonnaise is an oil in water emulsion, generally produced in high intensity rotor-stator mixers. The taste and texture is appreciated by consumers but local markets value different sensory properties. The effects of processing conditions on appearance, texture and taste are not fully understood. However, it can be hypothesized to primarily depend on mixing intensity (i.e. the rotor tip-speed) and processing time (i.e. the average number of rotor-stator passages)

  1. The aim of this study was to evaluate the effect of mixing intensity on the characteristics of mayonnaise.

  Methods

  A standard recipe for mayonnaise was processed in a rotor-stator mixer using two different mixing intensities (rotor tip-speeds of 4.7 m/s and 7.1 m/s). The processing time was chosen to give the same number of average rotor-stator passages for each rotor speed. Sensory properties were profiled using a trained analytical panel

  2 in a sensory laboratory (ISO 8589). Texture was measured instrumentally as curdled consistency by back extrusion (TVT Texture Analyzer, Perten Instruments)3.

  Results

  The higher mixing intensity (7.1 m/s) led to a more yellow appearance compared to the lower intensity (4.7 m/s). It also resulted in higher resistance to stirring when assessed by the panel and a higher Peak Force A (N) and Adhesiveness (J) measured instrumentally. No effect on taste-related sensory properties was found.

  Conclusion

  By varying the mixing speed the appearance and texture of mayonnaise was affected, a higher mixing intensity led to a more yellow and firm product. The alterations in processing conditions had no effect on the taste of the mayonnaise.

  References

  1. Håkansson, A., Chaudhry, Z., Innings, F. Model emulsions to study the mechanism of industrial mayonnaise emulsification. Food and Bioproducts Processing 2016;98: 189-195.

  2. Institute SS. Sensory analysis – Methodology – General guidance for establishing a sensory profile (ISO 13299:2016). Stockholm, Sweden: SIS, Swedish Standards Institute; 2016.

  3. Perten Instrument Method Description. TVT Method 24-01.01.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ottosson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Widén, Malin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Markanvändning och skogshistoria i mellersta Skåne: en paleoekologisk undersökning i Hjällens naturreservat, Södra Rörum socken2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att undersöka markanvändning och skogshistoria i ett område imellanskåne på gränsen mellan skog och slätt. Frågor som behandlas rör den medeltidaagrarexpansionen och den senmedeltida agrarkrisen, samt förändringar i trädslagsammansättningen.För att besvara frågorna har vi använt paleoekologisk metodik, fr. a. pollenanalys och C14-datering,men också flygbilder, historiska kartor och skriftligt källmaterial. Våra resultat visar på enodlingskontinuitet i området från tidigmedeltid till 1600-tal med en tydlig expansion av åker ochgräsmarker under tidig medeltid och en lika tydlig regression under senmedeltid.Trädslagssammansättningen har under lång tid dominerats av ek, bok och tall. Det är först under desenaste 200-300 åren som bok varit lika dominerande som i dag.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Persson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Det generella biotopskyddet av alléer: en analys av Länsstyrelsers dispensbeslut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det generella biotopskyddet i Sverige omfattar lättidentifierbara områden som finns över hela landet, där ingår bland annat alléer. Alléer är enligt miljöbalken lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Skyddet innebär att man inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Det som anses vara ett särskilt skäl beskrivs i naturvårdsverket vägledning. Denna kandidatuppsats syfte är att undersöka hur länsstyrelser i Sverige behandlar beslut om dispens från det generella biotopskyddet av alléer, genom att analysera hur natur- och kulturvärdet behandlas i besluten samt att undersöka vad det är som gör att dispenser blir beviljade respektive avslagna. För att kunna analysera besluten strukturerat har en analysmall använts. Resultatet visar att naturvärdet berörs i alla de analyserade besluten. Beslut från Länsstyrelsen Skåne och Dalarna berör kulturmiljövärdet mest. Alla besluten som är beviljade dispens är motiverade med ett särskilt skäl.   Beslut som får avslag blir ofta nekade dispens när ansökan innehåller termer och ord som berör alléns estetiska värde och när det saknas särskilt skäl.  Under rubriken diskussion lyfts problematiken med att endast skydda alléernas naturvärde i ett landskap fyllt med kultur, men också handläggarens tolkningsutrymme av lagstiftningen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Redfors, Andreas
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning.
  Fridberg, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen – erfarenheter från ett samverkansprojekt2021Conference paper (Other academic)
 • 37.
  Svahn, Kaj
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att precisera och geografiskt lokalisera kärnvärden och värdekärnor i riksintresseområden för naturvård - en fallstudie av Nordbillingen, Skövde kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I uppsatsen testas en metod för att precisera och lokalisera värdekärnor inom riksintresseområden. Metoden prövades genom en fallstudie där riksintresse för naturvård - Nordbillingen fick utgöra exempel på riksintresseområde. Syftet var att testa en metod för att utforma beslutsunderlag som kan användas vid bedömningar kring huruvida en förändrad markanvändning kan tänkas medföra ”påtaglig skada” på ett riksintresse eller ej. Som utgångspunkt för att definiera vad som ingick i riksintresseområdets kärnvärden användes riksintresseområdets registerblad och de aspekter som presenterades däri antogs utgöra just kärnvärden, d.v.s. det som riksintresseområdet syftar till att bevara. Ett stort antal inventeringsresultat och annan tidigare insamlad kunskap om områdets natur studerades i syfte att lokalisera var de utpekade kärnvärdena var lokaliserade, hur de hängde ihop och hur de sammanföll i värdekärnor. Det hela resulterade i identifiering av värdekärnor i riksintresseområdet vilka presenteras i kartform. Metodiken befanns således användbar, dock med vissa förbehåll.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Thulin, Susanne
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences specializing in Pre-School and After School Care, Teaching and Learning.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Fridberg, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Department of Mathematics and Science Education. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU).
  Modellbaserad undervisning av kemi och fysik i förskolan2021Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Vu, Michael
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Holmberg, Sofie
  Kristianstad University, Faculty of Natural Sciences.
  Ett doft- och smakbibliotek avseende hampfrö-presskaka, gula mjölmasklarver, texturerad veteprotein, ärtproteinisolat och ärtprotein koncentrat: En sensorisk undersökning av alternativa proteinkällor2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to construct a fragrance- and flavour library for sensory analyses for hemp seed press cake, yellow mealworms, textured wheat protein, pea protein isolate and pea protein concentrate. The methods pilot study, consensus test and inhouse intensity test are used to be able to execute the study. The purpose of the pilot study is to gain an increased understanding of the fragrance- and flavour of the pre-products. The consensus test is a central point for the structure of the fragrance- and flavour library, since predominant attributes generated during the test are used for the product description in the fragrance- and flavour library. The purpose of the inhouse intensity test is to verify the validity of the attribute generation from the consensus test. The results from the pilot study contribute with references to the consensus test. There are also common attributes for the products' fragrance- and flavour in the pilot study and in the consensus test. The results from the consensus test show that it is difficult to distinguish between taste and mouthfeel. For example, can oil from hemp seed press cake be determined as a flavour. The result from the inhouse intensity test has a large statistical error, which makes it difficult to determine the attributes due to the differential in the minimum- and maximum value. Attributes that gave a descriptive text to the library show that hemp seed press cake has a scent of grass and seaweed where the taste is reminiscent of the scent. Pea protein isolate mainly smells of grain, the taste is reminiscent of seeds and corn. Yellow mealworms smell like cereals and walnuts where the taste is based on the basic taste umami. Textured wheat protein has a scent that can remind of roasted wheat puffs and oatmeal, where the taste is reminiscent of the scent. The last product is pea protein concentrate, which has a scent of pea shoots, and the taste is bitter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf