hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Olsson, Birgitta
Publications (2 of 2) Show all publications
Blom, L., Olsson, A.-C., Olsson, B. & Persson, I. (2012). Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd utbildning: Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Kristianstad University Press
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd utbildning: Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad
2012 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Development of three-graded, level specific assessment forms for work integrated learning in the nursing education at Kristianstad University
Abstract [en]

Background: Nursing students are, during their work integrated learning (WIL) courses, in a learning situation that needs to be evaluated and graded. How the examination is shaped influence the students planning and carrying out of their studies.

The aim was to develop and test three-graded, level (year 1, 2 and 3 during education) specific assessment forms with criteria for grading and an adherent manual to be used during nursing students’ WIL courses.

Methods used were questionnaires for evaluation of the assessment forms for WIL (their meaning and relevance), dialogues, seminars, pedagogical discussions, focus group, and quantitative methodology. The questionnaire for evaluation was answered by supervisors and students. In addition dialogues with teachers in the nursing programme were carried out. The project group also participated in WIL-seminars at Kristianstad University and in pedagogical discussions in a focus group (at LRC, Teachers Resource Centre). In addition, the project group took part of results from regression- and factor-analyses based on the assessment forms.

Results: Based on the questionnaire answers the assessment forms were revised, resulting in merging of some factors in order to coherent factors and it was secured that the factors were connected to situations in the WIL. The labelling of the WIL-dialogues (between the clinical teacher, the supervisor, and the student) was decided to be: “planning-“, “guiding-“, and “assessment dialogues”, in order to mirror the actual content in the three different dialogues. Something that emerged as important was that teachers gave deepening questions during the dialogues, such as asking students about what, how and why. The results from the regression-, and factor analyses highlighted factors such as independence, carefulness in caring, interpersonal relations, collaboration, and transforming research and laws into practice. These factors could be used as guidance for the assessments and grading of students during their WIL courses.

Conclusions: The assessment shall be based on the students’ abilities (i.e. not only theoretical knowledge), the context, and different situations during their WIL. The developed assessment forms capture not only the students’ knowledge but also skills, and values.

Abstract [sv]

Bakgrund: Sjuksköterskestudenter är under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i en lärandesituation som ska bedömas och betygsättas. Hur examinationen är utformad påverkar hur studenterna planerar och genomför sina studier.

Syftet var att utveckla och testa ett tregradigt bedömningsunderlag (för nivåer i år 1, m2 och 3 under utbildningen) med betygskriterier och tillhörande manual för VFUkurser i sjuksköterskeprogrammet.

Metoder som användes var enkäter för utvärdering av bedömningsformulärens faktorer (dess innebörd och relevans), samtal, seminarier, pedagogiska diskussioner, fokusgrupp och kvantitativ metod. Enkäten för utvärdering besvarades av handledare och studenter. Dessutom fördes dialoger med lärare i sjuksköterskeprogrammet. Projektgruppen deltog även i VFU-seminarier på Hkr och i pedagogiska samtal i en fokusgrupp (LRC, Lärarresurscentrum). Dessutom tog projektgruppen del av resultat från regressions- och faktoranalys baserat på bedömningsunderlag.

Resultat: Utifrån enkätsvaren reviderades bedömningsunderlaget, vilket resulterade i en sammanslagning av vissa faktorer för att få ett sammanhang samt att faktorerna verkligen anknöts till situationer från VFU. Benämning på VFU-samtalen (mellan klinisk lärare, handledare och student) bestämdes att vara planerings-, väglednings- och bedömningssamtal, för att spegla innehållet i de tre samtalen. Något som framkom som betydelsefullt angående samtalen var att lärare ställde fördjupande frågor under samtalen som vad, hur och varför. Resultatet från regressions- och faktoranalysen framhävde faktorer som självständighet och noggrannhet i omvårdnadsarbetet, mellanmänskliga relationer och samarbetsförmåga samt omsättning av forskning och lagar i praktiken. Dessa faktorer kunde användas som riktmärke vid bedömning och betygssättning av studenter under deras VFU-kurser.

Slutsatser: Bedömningen ska utgå från studentens förmåga (inte endast från teoretisk kunskap), i sitt sammanhang och i varierande situationer under deras VFU. Bedömningsunderlaget tar inte bara upp studentens kunskap utan även färdigheter och värderingar.

Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Kristianstad University Press, 2012. p. 42
Series
PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education), ISSN 1654-1421 ; 33
National Category
Medical and Health Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8952 (URN)
Available from: 2012-02-01 Created: 2012-01-31 Last updated: 2013-02-08Bibliographically approved
Blom, L., Olsson, A.-C., Olsson, B. & Persson, I. (2010). Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd utbildning, Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad. Kristianstad: Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande vid Högskolan Kristianstad
Open this publication in new window or tab >>Utveckling av ett tregradigt nivåspecifikt bedömningsunderlag i verksamhetsförlagd utbildning, Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad
2010 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Kristianstad: Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande vid Högskolan Kristianstad, 2010
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-8650 (URN)
Available from: 2011-10-27 Created: 2011-10-27 Last updated: 2011-10-27Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications