hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Ewald, Annette
Publications (10 of 10) Show all publications
Ewald, A. (2015). Litteraturdidaktiska utmaningar och dilemman i systemskiftenas tid. In: Michael Tengberg & Christina Olin Scheller (Ed.), Svensk forskning om läsning och läsundervisning: (pp. 183-195). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>Litteraturdidaktiska utmaningar och dilemman i systemskiftenas tid
2015 (Swedish)In: Svensk forskning om läsning och läsundervisning / [ed] Michael Tengberg & Christina Olin Scheller, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 183-195Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015
National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11571 (URN)978-91-40-68844-6 (ISBN)
Available from: 2013-12-30 Created: 2013-12-30 Last updated: 2015-02-18Bibliographically approved
Ewald, A. (2014). Lärares frirum har begränsats. Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, 58(3), 8-9
Open this publication in new window or tab >>Lärares frirum har begränsats
2014 (Swedish)In: Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, ISSN 0346-2412, Vol. 58, no 3, p. 8-9Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Humanities Pedagogical Work
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-12880 (URN)
Available from: 2014-09-12 Created: 2014-09-12 Last updated: 2014-09-15Bibliographically approved
Ewald, A. (2013). Läskompetenser i en ny tid. In: : . Paper presented at Symposium för läsforskning. Karlstads universitet.
Open this publication in new window or tab >>Läskompetenser i en ny tid
2013 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Abstract [sv]

Traditionellt har den litteraturdidaktiska forskningen och debatten utgått från grundantagandet att läsning av fiktiva texter är något annat än läsning av sakprosa. Skiljelinjer har tidvis funnits mellan en mer kompetensteoretiskt inriktad litteraturdidaktisk forskning med huvudsakligen litteraturvetenskapliga teorigrunder och med fokus på ett text- och responsestetiskt orienterat intresse för det litterära läsandets egenart och sökandet efter en specifik litterär kompetens och hur en sådan utvecklas i en pedagogisk kontext (t.ex. Svensson, 1989; Torell, red. 2002) och en mer erfarenhetspedagogiskt och socialisationsteoretiskt grundad litteraturdidaktisk forskning med utbildningssociologiska, institutionskritiska, kulturanalytiska, ämneshistoriska och uttalat klassrumsorienterade utgångspunkter (t.ex. Malmgren, 1986 och 1997). I den litteraturdidaktiska diskussionen – och i klassrum – har "kompetenspedagogik" stått mot "erfarenhetspedagogik". Relativt stor consensus har dock rått om skönlitteraturens samhälleliga, kulturella och existentiella värden och inom utbildningssystemet har (den tryckta) skönlitteraturen genomgående haft en sällan ifrågasatt central roll.

Idag upplöses skiljelinjerna mellan olika texttyper och tidigare gränsdragningar mellan olika medieformer blir otydligare. Vi lever i det som med en nött metafor brukar beskrivas som "ett nytt medielandskap" som bland annat innebär att fiktionen migrerar till – eller "konvergerar" med– nätet (Rustad, 2010; Lundström & Olin-Scheller, 2010), att människors sätt att skapa mening och innebörd i möte med texter förändras (Kress, 2003; Elmfeldt & Erixon, 2007; Holsanova, 2010), att litteraturens värden problematiseras (Persson 2007 och 2012; Skaftun 2009) och att lärare – och vetenskapssamhället – möter förändrade läskompetensbehov och nya litteraturdidaktiska utmaningar.

Det övergripande syftet med presentationen är att initiera en fördjupad diskussion om de didaktiska dilemman lärare ställs inför med de (diffusa) text- och läskompetensbegrepp som framtonar i grundskolans styrdokument och förväntas utgöra en utgångspunkt och riktlinje för undervisningen. Mot en analys av den omformulerade ämneskursplanen i svenska (Skolverket, 2011a och 2011b) ställs frågan vilka dilemman den alltmer uttalat krav- och kompetensinriktade skolan ställer lärare inför. Vilka blir litteraturens värden och vilka litteraturdidaktiska strategier väljer erfarenhetspedagogiskt sinnade lärare och vilka didaktiska val gör mer kompetensdidaktiskt orienterade pedagoger i en skola där mätbara kunskaper och förmågor kommer alltmer i fokus (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). Vilka vägar tar den litteraturdidaktiska forskningen?

Presentationen utgår från några av resultaten från en kvalitativ intervjuundersökning med ett urval "expertlärare" i grundskolans årskurs 3-6. Undersökningen ingår i en planerad explorativ studie där lärares litteraturdidaktiska strategier studeras mot bakgrund av den pågående statliga och kommunala implementeringen av en ny läroplan.

Svensson, Cai (1989). Barns och ungdomars läsning: problemöversikt och förslag till forskning. Linköping: Linköpings universitet.

Torell, Örjan (red.) (2002). Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland. Institutionen för humaniora vid Mitthögskolan i Härnösand.

Malmgren, Lars-Göran (1986). Den konstiga konsten. Om litteraturläsning och litteraturpedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Malmgren, Lars-Göran (1997). Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Rustad (2010). "Når litteratur går fra papir til skjerm". I: Engebrektsen, Martin (red.) Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammansatte tekster. Kristiansand: Højskoleforlaget.

Lundström, Stefan & Olin-Scheller, Christina (2010). "Narrativ kompetens. En förutsättning i multimodala textuniversum?". I: Tidskrift för litteraturvetenskap. Vol 40, Nr 3-4, s. 107-117.

Kress, Gunther (2003). Literacy in the New Media Age. London: Routledge.

Elmfeldt & Erixon (2007). Skrift i rörelse. Om genrer och kommunikativ förmåga i skola och medielandskap. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Holsanova (2010). Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Stockholm: Språkrådet och Norstedts.

Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur? Om litteraturläsning efter den kulturella vändningen. Lund: Studentlitteratur.

Persson (2012). Den goda boken? Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: Studentlitteratur.

Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget.

Skolverket (2011a). Lgr11. http://www.skolverket, hämtad 2012-05-15.

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska. http://www.skolverket.se, hämtad 2012-05-15.

Lundström, Stefan, Manderstedt, Lena & Palo, Annbritt (2011). "Den mätbara litteraturläsaren. En tendens i Lgr 11 och en konsekvens för svensklärarutbildningen. I: Utbildning & Demokrati, vol 209:2, s. 7-26.

National Category
Humanities
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-11568 (URN)
Conference
Symposium för läsforskning. Karlstads universitet
Available from: 2013-12-30 Created: 2013-12-30 Last updated: 2016-01-19Bibliographically approved
Ewald, A. (2009). Back to basics?: om svenskämnet i skola och lärarutbildning efter 2000-talets utbildningspolitiska vändningar. In: Kent Adelmann (Ed.), Sammandrag. Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik: Sjunde nationella konferensen i svenska med diaktisk inriktning. Första nordiska konferensen.. Paper presented at Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik. Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen
Open this publication in new window or tab >>Back to basics?: om svenskämnet i skola och lärarutbildning efter 2000-talets utbildningspolitiska vändningar
2009 (Swedish)In: Sammandrag. Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik: Sjunde nationella konferensen i svenska med diaktisk inriktning. Första nordiska konferensen. / [ed] Kent Adelmann, Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen , 2009Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Malmö högskola. Lärarutbildningen, 2009
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6281 (URN)
Conference
Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. Nordisk forskningskonferens i modersmålsdidaktik
Available from: 2010-02-26 Created: 2010-02-26 Last updated: 2011-06-27Bibliographically approved
Ewald, A. & Hägerfelth, G. (2008). Grundskolans svenskämnen i en ny tid. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Grundskolans svenskämnen i en ny tid
2008 (Swedish)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2008
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6003 (URN)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-02-17 Last updated: 2011-08-25Bibliographically approved
Ewald, A. & Garme, B. (Eds.). (2007). Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet (Rev. uppl.ed.). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Open this publication in new window or tab >>Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet
2007 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007. p. 119 Edition: Rev. uppl.
Series
Stödmaterial, ISSN 1651-9787 ; 2007:4
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6002 (URN)978-91-85589-36-4 (ISBN)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-02-17 Last updated: 2011-08-29Bibliographically approved
Ewald, A. (2007). Mellanårens läskulturer. In: M. Ellvin, L. Holmbom & E. Lidbaum (Ed.), Perspektiv på praktik: svenska i klassrummet (pp. 61-70). Stockholm: Svensklärarföreningen
Open this publication in new window or tab >>Mellanårens läskulturer
2007 (Swedish)In: Perspektiv på praktik: svenska i klassrummet / [ed] M. Ellvin, L. Holmbom & E. Lidbaum, Stockholm: Svensklärarföreningen , 2007, p. 61-70Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svensklärarföreningen, 2007
Series
Svensklärarföreningens årsskrift, ISSN 0349-0246 ; 2007
Keywords
Svenska språket-- studier och undervisning
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6001 (URN)978-91-27-41106-7 (ISBN)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-02-17 Last updated: 2011-09-06Bibliographically approved
Mardones Larsson, S., Bjare, U., Ewald, A., Elmeroth, E. & Näslundh, C. (2007). Svenska: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Open this publication in new window or tab >>Svenska: en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning
Show others...
2007 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007. p. 61
Series
Stödmaterial, ISSN 1651-9787
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6004 (URN)91-85128-43-0 (ISBN)
Available from: 2010-02-17 Created: 2010-02-17 Last updated: 2011-10-18Bibliographically approved
Ewald, A. (2000). Utmanande mot inflytelserik läsforskning [Review]. Pedagogiska Magasinet (1)
Open this publication in new window or tab >>Utmanande mot inflytelserik läsforskning
2000 (Swedish)In: Pedagogiska Magasinet, ISSN 1401-3320, no 1Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6284 (URN)
Available from: 2010-02-26 Created: 2010-02-26 Last updated: 2017-12-12Bibliographically approved
Ewald, A. (1993). "Jag lärde mig själv till slut": om hinder och möjligheter i Marias språkutveckling. Malmö: Lärarhögskolan i Malmö
Open this publication in new window or tab >>"Jag lärde mig själv till slut": om hinder och möjligheter i Marias språkutveckling
1993 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Lärarhögskolan i Malmö, 1993. p. 80
Series
Rapporter om utbildning, ISSN 1101-7643 ; 1993:3
Keywords
Språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter, diagnoser och åtgärder
National Category
Didactics
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-6282 (URN)
Available from: 2010-02-26 Created: 2010-02-26 Last updated: 2016-01-25Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications