hkr.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Svensson, Nils-Olof, fil Dr.ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5746-2826
Biography [swe]

Min forskning har framförallt knutit ihop de senaste 14-tusen årens klimatförändringar med förändringar i landskap, vegetation, havsnivå och havsutbredning och inte minst människans landskapsutnyttjande.

Jag arbetar med paleoekologiska analyser, främst då pollen och alganalys, av torvavlagringar och sjösediment. Samspelet mellan människa och landskap under denna långa tidsperiod gör forskningsfältet än intressantare och är mycket ett resultat av att senare års koppling till arkeologiska undersökningar.

Publications (10 of 21) Show all publications
Lagerås, P., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2021). Insamling av ätliga växter och ved under mesolitikum: En diskussion baserad på makrofossil och träkol från västra Blekinge. In: Elisabeth Rudebeck & Mats Anglert (Ed.), Att leva vid Vesan: Arkeologi längs nya väg E22 i västra Blekinge (pp. 139-160). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Insamling av ätliga växter och ved under mesolitikum: En diskussion baserad på makrofossil och träkol från västra Blekinge
2021 (Swedish)In: Att leva vid Vesan: Arkeologi längs nya väg E22 i västra Blekinge / [ed] Elisabeth Rudebeck & Mats Anglert, Karlskrona: Blekinge museum , 2021, p. 139-160Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2021
Keywords
ätliga växter, ved, mesolitikum, makrofossil, Blekinge
National Category
Earth and Related Environmental Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-22714 (URN)
Available from: 2021-11-30 Created: 2021-11-30 Last updated: 2021-12-01Bibliographically approved
Svensson, N.-O. (2016). Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria - Damm 6.: Bilaga 14 i "Damm 6 och Bro 597. Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län".. Karlskrona: Blekinge Museum
Open this publication in new window or tab >>Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria - Damm 6.: Bilaga 14 i "Damm 6 och Bro 597. Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum. Särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012. Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län".
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Den arkeologiska undersökningen vid Damm 6 omfattade 1500 m2 och maximalt 1,4m gyttja bortschaktades vid undersökningen. Paleoekologiska analyser i form av pollenanalysoch makrofossilanalys har genomförts, främst på prover från lagerföljdensdjupare delar.Utifrån förundersökningen bedömdes området vid den blivande Damm 6 somgynnsamt för paleoekologiska undersökningar. Detta framförallt för att de arkeologisktintressanta lagren var överlagrade av ett skyddande lager gyttja. Utgrävningsarbetet inleddesmed bortschaktning av gyttjan, ned till artefaktförande lager. En anledning tillatt området vid Damm 6 bedömdes vara intressant att undersöka paleoekologiskt var enintilliggande, 70 m norr där om belägen, boplatsyta. Förhoppningen var att organisktmaterial från boplatsen var bevarat i lagren vid Damm 6. Den arkeologiska undersökningenav denna boplatsyta gick utgick dock och därför begränsades analysen av pollenoch alger från Damm 6 till ganska få prover.Som framgår av den arkeologiska delen av rapporten härrör den slagna flintan frånDamm 6, enligt teknologiska och typologiska bedömningar, från preboreal tid – tidenföre Ancylustransgressionen. Resultaten av pollen- och makrofossilanalyserna hardärmed ingen relevans for tolkningen av denna tidiga boplats. Däremot bidrar de tillförståelsen av strandlinjeförskjutningen och landskapsutvecklingen i Vesanområdet.SummeringDet äldsta undersökta lagret (109) visar i de två analyserade proven (PM1649 & PM1650)en skogsmiljö med tall, björk, al och hassel, där lind och ask, som är viktiga i den atlantiskaädellövskogen, ännu inte är vanliga. Lagret i sig är ganska unikt i området och representerarde enda funna och undersökt torv/gyttjelager från tiden före Littorinatransgressionen,då bortsett från lagerföljden i den centrala borrpunkten på Vesan (Svensson 2015).De två dateringarna från prov PM1649 (rapportens bilaga 13 & 16) har ganska storspridning, vilket dock kan vara helt korrekt då prov PM1649 troligen omfattar storadelar av det endast 10 cm tjocka lagret. Lagret består av limnisk gyttja som kan ha sedimentationshastigheterlångt under en mm/år. Att lager 109 ackumulerats under en tidsperiodpå drygt 500 år (ca 6600–ca 7100 alt 7300 f Kr), som dateringarna visar, ärdärför fullt rimligt.Bildningsmiljön för lager 109 är klart limnisk och den frekventa förekomsten avsporer och pollen från grundvattenväxter indikerar strandnära miljö. Detta i kombinationmed gyttjeavsättning visar mycket skyddade sedimentationsförhållanden somnormalt bara uppstår i en liten vattensamling, alternativt en väl skyddad vik/lagun aven större sjö. Eftersom avsättning av gyttja måste ske med visst vattendjup för att gede gyttjebildande organismerna livsmiljö och lagret i de två proven är beläget på -0,64resp -0,85 m nivå så lär lägsta tänkbara vattennivå ha varit runt 0 m, alltså vid dagenshavsnivå. Om gyttjeavsättningenskett i en vik av den tidiga insjö som funnits i Vesanbassängenmellan Ancylus- och Littorinatransgressionerna ger detta lager en viktigledtråd till detta insjöstadiums vattennivå.Intressant är den stora mängden mikroskopiska träkolspartiklar i de båda pollenprovenfrån lagret. Då lagret utgörs av gyttja, och därför representerar avsättning underen längre tidsrymd, är kolet troligen dittransporterat av vind och nederbörd frånen intilliggande boplatsyta. Det sandiga lager som återfinnes ovan gyttjan i lager 109, liksom utanför utbredningenav lager 109, direkt ovanpå leran (lager 106), är med stor sannolikhet knutet till elleråtminstone påverkat under den begynnande Littorinatransgressionens inträngande iVesanbassängen.Den höjda vattennivån och succesiva vidgningen av förbindelsen mellanÖstersjön och Vesanbassängen resulterade i erosion och redeponering i strandnäraområden, resultatet blev inledningsvis de sandiga lagren som representeras bland annatav lager 101 (samt lager 107, 108 & 110), som daterats till ca 6500 f Kr. Som påvisats i rapportenär dock flintorna som påträffades i detta lager från preboreal tid, före Ancylustransgressionen.Detta kan tyckas svårförklarligt, men det finns en datering av träkolav alm från sandlagret L110/L108 (Ua-31357), som tidsmässigt stämmer med tiden förtransgressionen. Det är därmed sannolikt att en del av sanden i lager 101 och de andrasandlagren (107, 108 & 110) stammar från Ancylustransgressionen. Det kan också varaså att sandlagren, lager 101 m fl, har olika ålder på olika ställen inom undersökningsområdet.Merparten av dateringarna tyder dock på att huvuddelen av sanden i dessa lagerpålagrats under Littorinatransgressionen.Vid den fortsatta Littorinatransgressionen blev vattendjupet vid Damm 6 snart såpass högt att finare sediment, gyttja, började avsättas. Mikrofossilinnehållet i den förstavsatta delen av denna gyttja, gröngrå gyttja (lager 102), visar först inga tecken på saltinnehålli vattnet, sedan i den grå gyttjan (lager 103), indikeras brackvatten. Den överlagrandebruna gyttjan, lager 104, är däremot mycket rik på vilosporer av marina dinoflagellatalgeroch representerar avsättning i det salta Littorinahavet.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Museum, 2016. p. 18
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:14. bilaga 14 7
Keywords
Pollenanalys, Klimat, havsnivåförändring, vegetationshistoria, alganalys, stratigrafi, geologi, arkeologi
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15818 (URN)
External cooperation:
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Svensson, N.-O. (2016). Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria vid Norje Sunnansund.: Bilaga 7 i "Norje Sunnansund. Boplatslämningar from tidigmesolitikum och järnålder".. Karlskrona: Blekinge Museum
Open this publication in new window or tab >>Havsmiljö och pollenbaserad vegetationshistoria vid Norje Sunnansund.: Bilaga 7 i "Norje Sunnansund. Boplatslämningar from tidigmesolitikum och järnålder".
2016 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna undersökning ingår som en del i E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgsoch Karlshamns kommuner, Blekinge län.De paleoekologiska undersökningarna vid Norje Sunnansund föranleddes av att inledandearkeologiska förundersökningar inför utbyggnad av E22 bl a visat omfattandespår från en mesolitisk boplats, RAÄ Ysane 44 (Aspeborg & Persson 1999; Aspeborg2009; Aspeborg & Lagerås 2009 och Rudebeck m fl 2010). Parallellt med den särskildaarkeologiska undersökningen utfördes de paleoekologiska undersökningarna och analysarbetetinitierades.Undersökningsområdet, tidigare benämnt lokal 12, låg cirka en kilometer sydvästom samhället Norje vid den tidigare sjön/våtmarken Vesans östra rand.Utöver paleoekologiska undersökningar relaterade till den mesolitiska boplatsen(B–F och H i figur 1) genomfördes pollenanalyser av prover från fossil åkermark på tvåimpediment (RAÄ Ysane 79 och 80) (A och G i figur 1).Den paleoekologiska arbetsinsatsen har varit flerdelad, dels deltagande i planering av projektet, dels i fält under utgrävningsfasen med aktivt stöd åt arkeologer tillsammans med inmätningar och provinsamling, ofta kombinerat med snabbare analyser. Både under fältfasen och därefter har jag arbetat med LIDAR-data för att ta fram kartor ochhöjdmodeller. Efter fältskedet genomfördes huvudparten av analysarbetet kombineratmed en succesiv avrapportering.

De undersökta lagerföljderna i Vesan har varit förvånansvärt likartade, i botten moränmed överlagrande varvig lera, avsatt vid och strax efter isavsmältningen, (ca 12 490 f Kr).Därovan ibland en icke varvig lera, mäktigast centralt i Vesan, annars väldigt tunn. I lagerföljdernasyns alltid en påtaglig lagerlucka – upp till 6000 år. Spåren av detta skedeär lite erosionsrester, sand, grus och ibland sten. Mycket har eroderats under denna period(se bland annat figur 23), dels när området varit torrlagt från Baltiska Issjöns tappningfram till Ancylustransgressionen som ju i sig sedan kraftigt spolade området upptill kanske 3–5 m nivån. I samband med Littorinatransgressionen eroderades Listerlandetytterligare och Vesan spolades troligen ur en sista gång. Under de torrlagda skedena har Vesan varit en insjö, troligen med en vattennivå runt  m ö h och med ett smalt, slingrandeutlopp förbi lokal Norje Sunnansund.På några platser, främst Lussabacken och Norje Nordansund finns lite rester kvarav lager bildade före Littorinatransgressionen, mest sand med kolhaltiga mörkare lagermed visst organogent inslag. Därovan finns normalt en lergyttja som avlagrats underLittorinaskedet. Ovan littorinagyttjan finns mer strandnära oftast sand, ibland flygsand,annars en grundvattenavlagring. Centralt i Vesan återfinns istället en gyttja, troligenavsatt under Vesans senaste insjöfas.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Museum, 2016. p. 32
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:10. Appendice 7
Keywords
Pollenanalys, havsnivåförändring, vegetationshistoria, alganalys, stratigrafi, geologi, arkeologi
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15814 (URN)
External cooperation:
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Persson, C., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2016). Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år. In: Titti Fendin, Tyra Ericson & Carl Persson (Ed.), Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län (pp. 27-58). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år
2016 (Swedish)In: Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Titti Fendin, Tyra Ericson & Carl Persson, Karlskrona: Blekinge museum , 2016, p. 27-58Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2016
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:11
Keywords
Klimat, vegetationshistoria, havsnivåförändringar, holocen
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16175 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län.
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-10-17 Created: 2016-10-17 Last updated: 2016-10-27
Persson, C., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2016). Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år. In: Tony Björk, Bo Knarrström och Carl Persson (Ed.), Damm 6 och Bro 597-Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum: särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län (pp. 29-60). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år
2016 (Swedish)In: Damm 6 och Bro 597-Boplatslämningar och en hydda från tidigmesolitikum: särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Tony Björk, Bo Knarrström och Carl Persson, Karlskrona: Blekinge museum , 2016, p. 29-60Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2016
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:14
Keywords
Klimat, vegetationshistoria, havsnivåförändringar, holocen
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15817 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län.
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-10-27Bibliographically approved
Persson, C., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2016). Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år.. In: Mathilda Kjällquist, Andreas Emilsson & Adam Boethius (Ed.), Norje Sunnansund- boplatslämningar från tidigmesolitikum och järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län (pp. 29-62). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år.
2016 (Swedish)In: Norje Sunnansund- boplatslämningar från tidigmesolitikum och järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011 och arkeologisk förundersökning 2011 och 2012, Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Mathilda Kjällquist, Andreas Emilsson & Adam Boethius, Karlskrona: Blekinge museum , 2016, p. 29-62Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2016
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:10
Keywords
Klimat, vegetationshistoria, havsnivåförändringar, holocen
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15815 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län.
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-10-28Bibliographically approved
Persson, C., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2016). Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år. In: Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand (Ed.), Lussabacken norr-boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011- Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län (pp. 29-60). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Klimat, strandförskjutning och landskapsutveckling i Vesanområdet under 11 700 år
2016 (Swedish)In: Lussabacken norr-boplatslämningar från mesolitikum, neolitikum, bronsålder och järnålder: särskild arkeologisk undersökning 2011- Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län / [ed] Tony Björk, Mikael Henriksson, Fredrik Larsson, Carl Persson, Elisabeth Rudebeck och Johan Åstrand, Karlskrona: Blekinge museum , 2016, p. 29-60Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2016
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:9
Keywords
Klimat, vegetationshistoria, havsnivåförändringar, holocen
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15830 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län.
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-10-27Bibliographically approved
Svensson, N.-O. (2016). OSL analys: Stratigrafi och OSL-datering på lokal Norje Nordansund. In: Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson (Ed.), Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län.. Karlskrona: Blekinge Museum
Open this publication in new window or tab >>OSL analys: Stratigrafi och OSL-datering på lokal Norje Nordansund
2016 (Swedish)In: Norje Nordansund. Meolitiska lägerplatser i ett skärgårdslandskap och boplatslämningar från yngre bronsålder-äldre järnålder.: särskild arkeologisk undersökning 2011 Ysane socken, Sölvesborgs kommun i Blekinge län. / [ed] Titti Fendin, Tyra Ericson och Carl Persson, Karlskrona: Blekinge Museum , 2016, , p. 12Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna undersökning ingår som en del i projektet Särskildundersökning av ny vägsträckning av väg E22, sträckanSölve–Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner,Blekinge län (Länsstyrelsen i Blekinge län, Dnr 431-2502-10). Undersökningen genomfördes som en särskild utredning,steg 2, under 2011, inom fastigheterna Norje 67:1, 4:10,9:24, 6:35, 6:14, 10:19, 85:3, 10:27, 7:27, 70:1, 48:3, 86:1, Ysanesocken, Sölvesborgs kommun.Den särskilda utredning, steg 2, av Yta 7 omfattade enca 40–50 m bred och ca 1 580 m lång del av vägområdet förnya E22 och passerade ett flertal fastigheter i anslutning tillNorje by i Ysane socken. Undersökningsområdet gränsade isöder mot undersökningslokalen Norje Sunnansund, YsaneRAÄ 80, 44 m fl) och i norr mot lokalen Norje Nordansund(Ysane RAÄ 47) (figur 3 i rapporten).

Sett till polleninnehåll i relation till den regionala vegetationsutvecklingenär de två undersökta pollenprofilerna någotolika till sin ålder. Profilen åt norr i schakt 1 saknar helt pollenav lind (Tilia) vilket ju är en karaktärsart i den atlantiskaskogen i regionen. Det undre provet i sektionen har så passlåga frekvenser av al att provet troligen representerar en tidigfas i alens etablering i landskapet. Pollenanalytiskt kandet undre provet därför knytas till övergången mellan tidigborealoch senboreal pollenzon, och det övre provet faller isenboreal pollenzon.Sektionen åt syd har däremot i båda sina prov lindpolleni frekvens på runt 1,5 %. Alens frekvens är hög nog attindikera att den är väl etablerad i området. Pollenanalytisktfaller proverna därför troligast i slutet av senboreal pollenzon.Av detta kan dras den slutsatsen att nedre delen av sedimenteni sektionen åt norr avlagrats före det att sedimentationeni sektionen åt syd påbörjats. Dateringarna från respektivesektion stödjer även detta och även om de är mycketlikartade är åldern för PM229 provet uppemot 100–200 åryngre än dateringen från PM230. Ur sedimentstratigrafisksynvinkel är dateringarna något anmärkningsvärda, den absolutanivån är likartad, -1,03 respektive -1,13 m, och manskulle kunna förvänta sig att sandlagret skulle ha en enhetligålder på de båda närliggande platserna. Så är tydligen intefallet, vilket rimligen bör knytas till olika exponeringsgradför strandprocesser för de båda sektionerna.Bottensekvensen av de båda lagerföljderna med ett sandigtgruslager som erosivt vilar på en glacial lera och därovangyttja tolkas troligen som en transgressionssekvens, alltså stigandevattennivå. Möjligen kan denna bero på hydrologiskaförändringar i den forna Vesaninsjön men troligast är vattenståndshöjningenknuten till en transgression i Östersjönsom nått in i Vesanbassängen.De höga tallpollenfrekvenser som förekom i proven,framförallt i de från sektionen mot norr, innebär vid dennatid en klar indikation på en strandnära miljö i ett större vattenområde,här antingen den forna Vesaninsjön, eller kansketroligare just i inledningsfasen av Östersjöns transgression ini Vesan. Höga tallpollenfrekvenser i en sådan miljö är typ och sedan drivit in i strandzonen där så småningompollenkornen brutits ner så pass att de sjunkit och inlagratsi strandnära sediment.Mikroskopiska kolpartiklar förekom i anmärkningsvärthöga frekvenserna (18–80 %) för att vara prover som inteär knutna till boplatsytor. Förklaringen kan vara att kolpartiklarvattentransporterats till platsen med processer istrandzonen. Källan kan vara en boplatsyta som eroderatsav vågorna i närområdet, men naturligt ursprung från koläldre skogsbränder eller kanske en drivvedsansamling somfattat eld är ju tänkbar.Vattenmiljön har ändrats något, vilket visar sig i lägrefrekvenser av den sötvattenlevande Pediastrum-algen i detyngsta provet PM231, än i proven från sandlagen i botten.Vad som ändrat sig i vattenmiljön är svårt att visa utan diatoméanalysmen det kan tänkas bero på ökad salthalt.Strandförskjutning och dateringarDe fyra dateringar på träkol funna i makrofossilproventagna på olika ställen i den stora Yta 7 (bilaga 9) visar enanmärkningsvärd samstämmighet, ganska tätt samladerunt 7000 f Kr. Anledningen till detta är tänkbart att söka ihavsnivåförändringar, en transgression, som höjt vattenytaninne i den forna Vesaninsjön. Strandförskjutningskurvan förBlekinge (Berglund & Sandgren 2010) visar dels att Yta 7,med nivåer runt 0 m ö. h. varit utsatt för Östersjöns vågori flera omgångar. Senast före tidpunkten för dateringarnarunt 7000 f Kr svallades området i samband med Ancylustransgressionensregression, ca 8000 f Kr. Det innebär attmarkytan i landskapet här formats under Ancylusregressionenoch sedan legat mer eller mindre orörd under drygttusen år, dock under ansamling med organiskt material i fuktigalägen, och anrikning av kol från skogsbränder och mänskligaktivitet. Vid inledningen av Littorinatransgressionenpå platsen påbörjas strandprocessernas bearbetning av denforna markytan, först säkert försiktigt på mer utsatta ställenoch med deposition av material på mer skyddade miljöer. Itakt med att transgressionen fortskrider och passagen motÖstersjön öppnas upp blir vågpåverkan alltmer intensiv. Attavsättning av det nedersta lagret med sand i schakt 1, liksomi den nedersta mer eller mindre organiska lagret i deandra schakten som daterats på Yta 7, kan knytas till envattennivåhöjning är mycket troligt. Det sandiga bottenlagretpåminner mycket om förhållandena på lokalen NorjeSunnansund, där det sandiga materialet, ofta direkt ovanen yta nederoderad i glaciala avlagringar, tolkats som detförsta spåret av Littorinatransgressionen. En observation somgjorts i alla pollenanalytiskt undersökta sekvenser i Vesanfrån detta skede är den stora förekomsten av sötvattensalgenPediastrum. Tydligen har den inledande transgressionen avde tidigare landområdena frisatt näringsämnen i mängd aven typ som gynnar åtminstone denna algs förekomst. Pediastrum-förekomsten i transgressionens inledningindikerarockså att vattnet från Östersjön som trängde in i Vesan intehaft någon större salthalt. Huruvida andra typer av grönalgeroch blågrönalger även de gynnats är inte påvisat då de intebevaras vid prepareringen av proverna inför pollenanalys.Det daterade materialet för de fyra 14C-dateringarna kantolkas som naturliga kolbitar, ansamlade under en längre tidi jordmånen. I samband med transgressionen svallades sedankolen fram och inlagrades i sedimenten. Om detta förloppvarit fallet så skulle dateringarna uppvisa en spridningför hela perioden tillbaka till Ancylustransgressionen. Så ärinte fallet, utan dateringarna är ju väl samlade i ålder, vilketgör denna tolkning mindre trolig. En möjlighet är att alltdet daterade kolet är utsvallat från en och samma boplatsytai närområdet.Alternativt kan en förklaring vara att kolet härrör från merlokala buskar och träd som dött då de dränkts av transgressionenoch sedan av någon orsak brunnit. Vid grävningenav ett djupschakt på lokalen Norjeskogen/Norjegravfälten(Lokal 14) dokumenterade jag ett lager av nedbruten torv somöverlagrades av sand från Littorinatransgressionen. I torvlagretfanns rikligt med kol, bitvis som längre bitar av tunnakvistar. Dessa kan inte ha hållit samman om de svallats framvid en strand, utan jag tolkade dem där som bildade mycketlokalt vid bränder i död torr växtlighet som sedan mer ellermindre bara fallit rakt ner i ett strandkärr.Det är noterbart att de fyra dateringarnas ålder inteöverensstämmermed förväntad tidpunkt för en transgressioni området (Berglund & Sandgren 2010), de är några hundraår äldre än förväntad transgressionsålder på denna nivå.Deras anknytning till transgressionen är knappast stark nogför att omdatera strandförskjutningskurvan, varför förklaringenatt de härrör från en uteroderad boplatsyta som varnågot hundratal år gammal då de omlagrades är den troligasteförklaringen till deras något för höga ålder.

Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge Museum, 2016. p. 12
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:11 bilaga 24
Keywords
Pollenanalys, Klimat, havsnivåförändring, vegetationshistoria, alganalys, stratigrafi, geologi, arkeologi
National Category
Earth and Related Environmental Sciences Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-16176 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-10-17 Created: 2016-10-17 Last updated: 2016-10-27
Persson, C., Broström, A. & Svensson, N.-O. (2015). Paleoekologi och klimatets, strandlinjens och landskapets föränderlighet. In: Tyra Ericson och Mikael Henriksson (Ed.), Gustavstorpsvägen: mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark. Särskild arkeologisk undersökning och arkeologisk förundersökning 2011. Mörrum socken, Karlshamns kommun i Blekinge län (pp. 27-34). Karlskrona: Blekinge museum
Open this publication in new window or tab >>Paleoekologi och klimatets, strandlinjens och landskapets föränderlighet
2015 (Swedish)In: Gustavstorpsvägen: mellanneolitiska hyddor vid en kustnära våtmark. Särskild arkeologisk undersökning och arkeologisk förundersökning 2011. Mörrum socken, Karlshamns kommun i Blekinge län / [ed] Tyra Ericson och Mikael Henriksson, Karlskrona: Blekinge museum , 2015, p. 27-34Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlskrona: Blekinge museum, 2015
Series
Blekinge museum rapport ; 2014:8
Keywords
Klimat, vegetationshistoria, havsnivåförändringar, holocen
National Category
Archaeology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15816 (URN)
Projects
E22-projektet, sträckan Sölve – Stensnäs, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner, Blekinge län.
Funder
Swedish Transport Administration
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-10-19Bibliographically approved
Svensson, N.-O. (2015). Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines. In: Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines: . Paper presented at 2015 AGU Fall Meeting, San Francisco. American Geophysical Union (AGU)
Open this publication in new window or tab >>Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines
2015 (English)In: Relative sea level changes in SE Sweden: the 7ka and 10.5ka paleo-shorelines, American Geophysical Union (AGU), 2015Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
American Geophysical Union (AGU), 2015
Keywords
sea level changes, Baltic Sea, Baltic Sea
National Category
Geology
Identifiers
urn:nbn:se:hkr:diva-15832 (URN)
External cooperation:
Conference
2015 AGU Fall Meeting, San Francisco
Available from: 2016-08-29 Created: 2016-08-29 Last updated: 2016-08-31Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5746-2826

Search in DiVA

Show all publications