hkr.sePublications
1 - 48 of 48
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Janderberg, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Benny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Linda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Visst leker flickor med dockor och pojkar med bilar?: fri lek ur ett könsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien belyser eventuella könsmönster i den fria leken på fritidshemmet. Vårt syfte med studien är att studera barns val av lek, hur de leker under den fria leken på fritidshemmet, samt undersöka och belysa om det finns någon koppling mellan kön och lek. För att nå vårt resultat använde vi oss av en kvalitativ studie i form av ostrukturerade observationer, detta val gjordes för att inhämta så mycket information som möjligt i barnens naturliga lekmiljö. Våra observationer genomfördes på ett fritidshem med barn i åldern fem till sex år från tre olika förskoleklasser. För att tolka och analysera empirin i studien utgick vi från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Resultatet visar att barns fria lek i stor utsträckning utgår från ett bestämt och traditionellt könsmönster. Samtidigt fann vi att en del barn vågade bryta mot de stereotypiska och traditionella könsmönster som fanns på fritidshemmet.

 • Karlsson, Josefin
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjuksköterskors erfarenheter av stress inom slutenvården: en litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För många människor som arbetar inom hälso- och sjukvård kan arbetsplatsen en stor källa till stress och ohälsa. Det har skett en väldig ökning av långtidssjukskrivningar inom framförallt hälso- och sjukvården sedan 1997 som ett resultat av psykisk ohälsa orsakad av arbetsrelaterad stress. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av arbetsrelaterade stressorer och hur de hanterar stress i omvårdnadsarbetet inom slutenvården. Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Beskrivs i två teman -

  Stressorer på arbetsplatsen och hantering av arbetsrelaterad stress med tillhörande subteman. Sjuksköterskor erfor stress på grund av hög arbetsbelastning, tidsbrist och högt ställda krav från chefer. Det var även stressande att inte ha kontroll över arbetssituationen och de olika relationerna till kollegor och patienter samt de konflikter som kunde uppstå dem emellan. Sjuksköterskor hanterade arbetsrelaterad stress genom att undvika och förekomma situationer som skapade stress, att de på sin fritid var aktiva och/eller att de använde sig av substanser så som alkohol, genom att de var optimistiska. Slutsats: Sjuksköterskor som arbetar inom slutenvården erfar stress på grund av tidspress och personalbrist i kombination med de höga krav som deras chefer ställer på dem. Sjuksköterskorna har även en känsla av att inte räcka till på grund av att de behöver prioritera mellan en god omvårdnad till patienterna och administrativa uppgifter. Litteraturöversikten visar att sjuksköterskor hanterar arbetsrelaterad stress på olika sätt, vissa hanterar stressen genom att göra aktiva och hälsosamma val medan andra förblir mer passiva och gör ohälsosammare val. Det kan vara av vikt att bedriva vidare forskning inom ämnen som rör chefers påverkan på sjuksköterskors arbetsrelaterade stress och hur förbättringar skulle kunna implementeras inom slutenvården.

 • Bruér, Rebecka
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Wiklund, Jenny
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Elevers möjligheter att lära bråk2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur elever i årskurs 6 uttrycker sina kunskaper om olika aspekter av bråk, jämförelser och division samt vilka resonemang och strategier de då använder. Syftet är även att undersöka vilka möjligheter eleverna upplever de fått att lära sig detta samt vilka möjligheter lärarna upplever att de har gett eleverna att lära sig, eftersom vi vill veta orsaker till att använda strategier valdes och vilka samband det kan finnas mellan elevers kunskaper om bråks olika aspekter och deras kunskaper om jämförelser och division med bråk. Studien är förankrad i teoretiska modeller om hur bråk kan förstås, teorier om lärande samt tidigare forskning med liknande frågeställningar. Det tillvägagångssätt som valts är flermetodsforskning som omfattar kvantitativ metod för insamling och analys av en skriftlig diagnos och kvalitativ metod för insamling och tematisk analys av intervjuer med elever och lärare. Resultatet visar att eleverna hade tillräckliga kunskaper totalt sett om bråks aspekter, jämförelser och divisioner men otillräckliga kunskaper om framför allt aspekten bråk som kvot vilket medförde otillräckliga kunskaper om innehållsdivision.

 • Ziethén, Kristina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Validering av turbidimetrisk metod för koncentrationsbestämning av albumin i cerebrospinalvätska2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

   I denna studie jämfördes två olika metoder för att analysera cerbrospinalvätska (CSF); spinal-protein och spinal-albumin. Syftet med studien var att undersöka om spinal-albumin som baseras på turbidimetri skulle kunna ersätta spinal-protein som baseras på spektrofotometri. Denna används idag som rutinanalys på laboratoriet för klinisk kemi på S Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). 35 prover analyserades, tagna från det CSF -prover som ankom till SÄS. Varje prov kördes två gånger med respektive metod. Studien visade en god korrelation mellan metoderna, dock visade Bland-Altman diagram mindre spridning av värdena som erhölls med albumin-metoden. Resultaten för albumin jämfördes mot Sahlgrenska universitetssjukhus (SU) resultat, då albumin-metoden ingår i deras rutiner.  

  Studien visade också att de dagliga kontrollerna som kördes ej var lämpade för albumin metoden, då både innehåll och koncentration inte var anpassad till spinalprover. Kontrollerna kommer att bytas ut mot andra mer lämpade kontroller. Metoden för spinal-albumin kommer att kunna ersätta total-protein som rutinanalys av CFS.

 • Persson, Emma
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En bricka i det stora spelet: en studie av fyra svenska tidningars rapportering av folkmordet i Kambodja under januari 19792016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer främst att handla om svenska dagstidningars bild och rapportering av Pol Pot-regimen och dess terror med utgångspunkt i Phnom Penhs fall i januari 1979. Undersökningen kommer huvudsakligen att behandla fyra svenska tidningar, alla med olika politisk inriktning, och undersöka hur dessa väljer sitt material samt hur detta vinklas för att spegla tidningens egna politiska agenda.

 • Carlsson, Liselott
  Kristianstad University, Faculty of Education. Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  På väg mot en tillgänglig utbildning för elever inom autism-spektrumtillstånd: en kvalitativ intervjustudie utifrån några informanters beskrivning av ett kommunövergripande skolutvecklingsprojekt2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is based on a few informants’ descriptions andexperiences of the schools in a municipal school changed their workto increase inclusion for students with Autism Spectrum Disorders(ASD). The focus of the study is the changes which have been implemented,how it has influenced the student group's schooling andwhat success factors and challenges the school has encountered.According to the Swedish Education Act, shall the Swedish regularschool be available to all scholars. However, several studies and accountsshow that primary schools have found it difficult to meet theeducational needs of students with ASD. The national board of education(2009) and The Swedish schools inspectorate (2012) criticizingthe school for not investigating the students' needs and supplyadequate support.The study was conducted by a qualitative approach; data were collectedthrough semi-structured - and focus interviews. The choice touse interviews are based on interesting to let each informant describeshow their school, meet and educated students with ASD andwhat elements they consider important developments of an inclusiveschool for pupils with ASD.The implication of the results confirms that by increasing theknowledge about autism spectrum disorders of the instructors, theschool has developed a more including learning environment for thestudents. By creating, a flexible organization in the school’s studentsgives the chance to be in school on their own terms. Belonging to aclass on their own terms, with the possibility of instructing in differentcontexts, has increased the presence of many students.

 • Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Home Delivered Meals: Exploring Perceptions and Acceptability among Swedish Older Adults2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Approximately 48 000 meals are distributed to home-dwelling older adults every day in Sweden. The ability to influence the meals is of great importance for the quality of life and therefore it is important to include the views, needs and wishes of older adults when structuring the food distribution service.

  Objective: The purpose is to explore the perceptions and acceptability of home delivered meals among home-dwelling older adults and professional caregivers.

  Methods: The present study was the first qualitative phase of a mixed method study with an exploratory sequential design. Qualitative data was collected from five older adults >65 in five municipalities and two caregivers through interviews.

  Results: Most of the participants were able to choose from two alternative dishes every day and they were pleased with the selection of dishes most of the time. Overall the menus were considered variated and seasonal and holiday themes were highly valued. The Swedish cuisine was their favorite, however many ethnic dishes were appreciated as well. The meals were considered delicious, however the texture of the vegetables, potatoes and meat was not optimal.

  Conclusions: Sometimes two alternative dishes were not considered enough. More and a broader selection of dishes might increase older adults feeling of independence but also help meeting expectations of older adults with different cultural backgrounds. Familiar dishes, a conscious choice of condiments, enhanced flavors and improved textures and appearance might compensate for deteriorating senses. Descriptive information about the meals on the menus might also help meeting older adults’ expectations.

 • Aganovic, Adi
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Revisorns betydelse vid kreditbedömning; sett ur bankens perspektiv: effekten av en avskaffad revisionsplikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige med avsikt att underlätta villkoren för de minsta företagarna. Kraven för frivillig revision är att företagen inte överstiger mer än ett av följande värden; högst tre anställda, nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor och balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor. Syftet med en revisor var att denne skulle generera trygghet och trovärdighet både internt och externt. Internt i företaget som har reviderats samt även externt för att minska osäkerheten för bolagets intressenter och att förstärka den finansiella informationen som tillförlitlig. Trygghet och trovärdighet används ofta gentemot banker vid kreditbedömning. Syftet med studien är att undersöka revisorns betydelse för bankernas kreditbedömning sju år efter att revisionsplikten avskaffats. Vilken betydelse har den för småföretag i Sverige sett ur bankernas perspektiv? Utöver revisorns betydelse vill jag studera vilka faktorer banker utgår ifrån när man gör sin kreditbedömning av småföretag och om det finns svårigheter kring kreditbedömningen. Utifrån en kvalitativ studie har sex banker/kreditgivare intervjuats där empiri samlats in för att svara på dessa forskningsfrågor. Studien visar att revisorn har betydelse vid bankernas kreditbedömning av småföretag efter avskaffandet av revisionsplikten. Revisorn fungerar som en kvalitetsstämpel där banken kan känna sig trygg i att siffrorna från den kvantitativa informationen stämmer samt att det skapar ett förtroende mellan kreditgivare och kredittagare. 

 • Kristiansson, Eva-Lill
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En digital värld på fritidshemmet: Bornholmsspelet för barn med annat modersmål än svenska2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur barn med ett annat modersmål än svenska på ett informellt sätt kan utveckla sin kunskap i svenska språket. Genom att använda sig av digitalt spel som heter Bornholmslek inom fritidshemmets verksamhet.

  Teorin utgår från ett sociokulturellt perspektiv med Vygotskijs (2001) teori om samspel och lärande. I metoden används både observationer och gruppintervjuer. Dessa har genomförts tillsammans med sex barn som är sex år och är inskrivna på fritidshemmet.

  Resultatet jag kom fram till i studien var att barnen utvecklade ett samarbete mellan barnen. Resultatet visar också på att det utvecklades ett lärande i svenska språket genom att barnen spelade Bornholmslek.

 • Nilsson, Calle
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  VO2peak/THV-ratio differ between heart failure patients with preserved ejection fraction and healthy controls2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Heart failure is a term for a group of complex symtoms characterized by reduced heart function. One of these syndromes, referred to as heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF), has increased in prevalence compared to other types of heart failures during the recent years. A concern is the difficulty in diagnosing patients with HFpEF, since current tools are considered insufficient. The aim of this thesis was to examine Peak Oxygen Uptake (VO2peak) in relation to Total Heart Volume (THV) among heart failure patients with preserved ejection fraction (HFpEF, EF >40 %) compared to healthy controls. THV was acquired by delineating images acquired using cardiovascular magnetic resonance imaging, while VO2peak was measured in oxygen curves acquired from cardiopulmonary exercise tests. Ratios were calculated by dividing VO2peak with THV. In order to determine if blood hemoglobin concentration (b-Hb) could affect the ratio, ratios were adjusted to b-Hb using an adjusting factor. Mean THV was nearly 250 ml larger in HFpEF patients compared to the controls. Patients’ mean VO2peak was more than 1000 ml lower compared to the controls. Mean VO2peak/THV ratio calculated for the patients were less than half of that calculated for the controls. Adjusting the ratio to b-Hb did not affect the ratios significantly. The study was limited by the size of the test group, but the findings suggest that a VO2peak/THV ratio can be used to separate HFpEF patients from healthy controls.

 • Nilsson, Simon
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hasanaj, Elvis
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Undervisning i förskolan: Hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undervisningsbegreppet finns med sedan tidigare i skollagen, men när undervisningsbegreppet för förskolan kom in i skollagen innebar det att förskolan skulle erbjuda undervisning (SFS, 2010:800). Inledningsvis i denna studie beskrivs behovet av att undersöka undervisningsbegreppet i förskolan, där studiens syfte är att synliggöra hur begreppet undervisning uppfattas av förskolans personal. Studien har med inspiration utifrån en fenomenografisk ansats och kvalitativ forskningsmetod urskilt olika beskrivningskategorier åt som är, undervisning som något spontant och undervisning som något planerat. Metoden för att genomföra arbetet och få fram data har studien använt sig av metodiken med fokusgrupper som utgör empirin.

 • Svensson, Carita
  et al.
  Edfors, Ellinor
  Kristianstad University, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av faktorer som bidrar till närvaro i mötet med äldre personer2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur upplever sjuksköterskan mötet med den äldre personen inom kommunal vård ochomsorg? Ett sätt för sjuksköterskan att känna närvaro i mötet är genom att helhjärtatlyssna på den äldre när hen inbjuder till samtal om sina tankar eller om livshistorian.Sjuksköterskan kan genom mötet uppleva en högre mening med sitt arbete och få enmöjlighet att etablera en relation med den äldre. Att vårda äldre personer ställer högakrav på omvårdnaden där en helhetssyn med fokus på personcentrerad omvårdnadstår i centrum och kunskaper i äldre personers psykologiska och sociala åldrande kanhjälpa sjuksköterskan vara närvarande i mötet. Syftet var att beskriva sjuksköterskorsupplevelser av faktorer som bidrar till möjligheten att vara närvarande i mötet medäldre personer inom kommunal vård och omsorg. Nio intervjuer genomfördes medsjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg. Intervjuerna analyserades med hjälpav kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna hade som sin främstaintention att prioritera mötet med vårdtagaren. Faktorer som bidrog till sjuksköterskornasmöjlighet till närvaro i mötet med äldre var relaterade till; (I) mötet i form avatt kunna bygga på en tidigare relation, att ha gemensamma beröringspunkter, att haen ömsesidig öppenhet och vilja att dela varandras glädje- och sorgeämnen (II) vårdtagareni form av att vårdtagaren har förtroende för sjuksköterskan, att vårdtagareninbjuder till samtal och vårdtagarens tillstånd (III) sjuksköterskan i form av kunskaperom vårdtagaren och betydelsen av att vara närvarande i mötet, personlig mognad ochsjälvkännedom, att vara genuint intresserad av vårdtagaren och visa respekt och attkunna hantera sina känslor, samt (IV) organisationen i form av att ha tid, att ha möjlighetatt prioritera mellan olika arbetsuppgifter, hur vårdarbetet fördelas och organiserasoch den kontext som sjuksköterskan befinner sig i. Resultatet visade att sjuksköterskornahade som intention att vara närvarande i mötet. Det var dock inte alltid så lättatt få tid till mötet på grund av tids- och/eller personalbrist, men även sjuksköterskanspersonliga mognad och erfarenhet hade betydelse för att kunna/våga vara närvarandei mötet. En positiv och stödjande arbetsledning samt ett nära samarbete med kollegersågs som viktiga resurser i det dagliga omvårdnadsarbetet.

 • Ejlertsson, Lina
  et al.
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap. Lund University.
  Heijbel, Bodil
  Lund University.
  Ejlertsson, Göran
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Andersson, Ingemar
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för folkhälsovetenskap.
  Recovery, work-life balance and work experiences important to self-rated health: a questionnaire study on salutogenic work factors among Swedish primary health care employees2018In: Work: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation, ISSN 1051-9815, Vol. 59, no 1, p. 155-163Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: There is a lack of information on positive work factors among health care workers.

  OBJECTIVE: To explore salutogenic work-related factors among primary health care employees.

  METHOD: Questionnaire to all employees (n = 599) from different professions in public and private primary health care centers in one health care district in Sweden. The questionnaire, which had a salutogenic perspective, included information on self-rated health from the previously validated SHIS (Salutogenic Health Indicator Scale), psychosocial work environment and experiences, recovery, leadership, social climate, reflection and work-life balance.

  RESULTS: The response rate was 84%. A multivariable linear regression model, with SHIS as the dependent variable, showed three significant predictors. Recovery had the highest relationship to SHIS (1 = 0.34), followed by experience of work-life balance (1 = 0.25) and work experiences (1 = 0.20). Increased experience of recovery during working hours related to higher self-rated health independent of recovery outside work.

  CONCLUSION: Individual experiences of work, work-life balance and, most importantly, recovery seem to be essential areas for health promotion. Recovery outside the workplace has been studied previously, but since recovery during work was shown to be of great importance in relation to higher self-rated health, more research is needed to explore different recoverystrategies in the workplace.

 • Askari Saif, Mehrnoosh
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Peters, Sandra
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Maten är att leva: en litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år dör ca 95 000 människor i Sverige och 60 % av dem beräknas behöva palliativ vård. De flesta lider av undernäring i form av anorexi och kakexi eller biverkningar av strålning och kemoterapi som är en gemensam orsak till aptitförlust eller aptitlöshet vilket orsakas av olika symtom. Dessa problem kan orsaka ett lidande. Genom personcentrerad vård och kompetenta sjuksköterskor med specialistutbildning kan patientens livskvalitet höjas. Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur palliativa patienter upplever sin aptitförlust. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Resultat: Studien visade att patienter med aptitförlust har en stor önskan om att bli hörda och att sjuksköterskan ska finnas där för att lyssna på dem. Upplevelser som önskan att överleva, skuldkänslor, förlust av kontroll på olika nivåer och relationer som är konfliktladdade påverkade patienters aptit negativt. Upplevelser och aptit har ett stort inflytande på livskvaliteten. Slutsats: Att arbeta efter personcentrerad vård kopplad till KASAM kan vara en lösning för att kunna öka patientens livskvalitet i samband med ökat matintag. Webbaserad utbildning som DUNÄT kan vara en stor hjälp till att öka förståelse för nutritionens vikt. Kollegial utbildning kan vara till hjälp för att öka medvetenhet om möjliga problem. En noggrann omvårdnadsanamnes gör det möjligt att rätt åtgärd kan inledas. Medvetenheten om att patienten är en unik person med unika upplevelser kan göra stor skillnad för alla inblandade.

 • Holmström, Simon
  et al.
  Katedralskolan .
  Pendrill, Ann-Marie
  Lunds universitet.
  Reistad, Nina
  Lunds universitet.
  Eriksson, Urban
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Lunds universitet.
  Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik: mellan tradition och ändrade styrdokument2018In: LUMAT: Luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetuksen tutkimus ja käytäntö, ISSN 2323-7104, E-ISSN 2323-7112, Vol. 6, no 1, p. 1-19Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiments have a long tradition in physics teaching and there are many examples of classical school experiments. At the same time laboratory teaching is affected by curriculum changes and technological development. In this study experienced teachers at three different upper secondary schools discuss their laboratory teaching. The analysis is based on the logic of events. The study provides insight into factors affecting teachers’ teaching and how classical experiments are adapted and challenged by new conditions. The results indicate that tradition is a stronger factor of influence than policy documents, in particular when very limited time is allowed for professional development.

 • Marrouki, Gabi
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  HbA1c – En jämförelse mellan två nya analysmetoder gentemot en befintlig2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Glycated hemoglobin, HbA1c, is an indication of average long-term glucose. HbA1c is used as a diagnostic method for diabetes but also as a follow-up for diagnosed diabetics. Follow-ups shows how well a diabetic relates to diet but also medication. The information of the patient's HbA1c value plays an important factor in further treatments. The analysis method for HbA1c is not standardized, which has resulted in several analysis methods developed for HbA1c.

  The purposes of this study were to investigate whether an enzymatic, Direct enzymatic HbA1c or immunological assay method, Hemoglobin A1c, can solve the problem of hemoglobin variations in the analysis of HbA1c, which is currently analyzed by HPLC as a routine at the clinical chemistry laboratory in Västerås

  The implementation was performed on two instruments, TOSOH G7 and AU 680. The values from TOSOH (HPLC) were used for comparison of the two analysis methods applied on the AU680. Preparation and treatment, such as hemolysis, occurred before putting the samples into the AU680 instrument.

  The result showed that the Hemoglobin A1c assay method was well-matched with HPLC assay (R2 = 0.98) in comparison to that of the Direct enzymatic HbA1c assay method (R2 = 0.86). Similar results could be observed for Hemoglobin A1c (R2 = 0.98) and Direct Enzyme HbA1c (R2 = 0.95) when only samples from patients with hemoglobin variants were analyzed (n=10). Solely analysis of hemoglobin variants with Hemoglobin A1c showed a boundary case for a significant difference compared to HPLC analysis (P = 0.051; n=134).

  Incorrect reagents were obtained from the reagent manufacturer in the case of Direct enzymatic. This can explain the results obtained. Hemoglobin A1c should also be investigated with more extensive test materials for possible standardization in the routine of KKTM in Västerås.

 • Manderstedt, Eric
  et al.
  Kristianstad University, Plattformen för molekylär analys. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Lind-Halldén, Christina
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Biomedicin. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Lethagen, Stefan
  Danmark & Lund University.
  Halldén, Christer
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Biomedicin. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Genetic variation in the C-type lectin receptor CLEC4M in type 1 von Willebrand Disease patients2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  von Willebrand factor (VWF) levels in healthy individuals and in patients with type 1 von Willebrand disease (VWD) are influenced by genetic variation in several genes, e.g. VWF, ABO, STXBP5 and CLEC4M. This study aims to screen comprehensively for CLEC4M variants and investigate their association with type 1 VWD in the Swedish population. In order to screen for CLEC4M variants, the CLEC4M gene region was re-sequenced and the polymorphic neck region was genotyped in 106 type 1 VWD patients from unrelated type 1 VWD families. Single nucleotide variants (SNV) and variable number tandem repeat (VNTR) allele and genotype frequencies were then compared with 294 individuals from the 1000Genomes project and 436 Swedish control individuals. Re-sequencing identified a total of 42 SNVs. Rare variants showed no accumulation in type 1 VWD patients and are not thought to contribute substantially to type 1 VWD. The only missense mutation (rs2277998, NP_001138379.1:p.Asp224Asn) had a higher frequency in type 1 VWD patients than in controls (4.9%). The VNTR genotypes 57 and 67 were observed at higher frequencies than expected in type 1 VWD patients (6.4% and 6.2%) and showed an increase in patients compared with controls (7.4% and 3.1%). Strong linkage disequilibrium in the CLEC4M region makes it difficult to distinguish between the effect of the missense mutation and the VNTR genotypes. In conclusion, heterozygous VNTR genotypes 57 and 67 of CLEC4M were highly enriched and are the most likely mechanism through which CLEC4M contributes to disease in the Swedish type 1 VWD population.

 • Olsson Möller, U
  et al.
  Lund University.
  Stigmar, K
  Lund University.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lund University.
  Malmström, M
  Lund University.
  Rasmussen, B H
  Lund University.
  Bridging gaps in everyday life: a free-listing approach to explore the variety of activities performed by physiotherapists in specialized palliative care2018In: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 17, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A growing body of studies indicate benefits of physiotherapy for patients in palliative care, for symptom relief and wellbeing. Though physiotherapists are increasingly acknowledged as important members of palliative care teams, they are still an underutilized source and not fully recognized. The aim of this study was to explore the variety of activities described by physiotherapists in addressing the needs and problems of patients and their families in specialized palliative care settings.

  METHODS: Using a free-listing approach, ten physiotherapists working in eight specialized palliative care settings in Sweden described as precisely and in as much detail as possible different activities in which patients and their families were included (directly or indirectly) during 10 days. The statements were entered into NVivo and analysed using qualitative content analysis. Statements containing more than one activity were categorized per activity.

  RESULTS: In total, 264 statements, containing 504 varied activities, were coded into seven categories: Counteracting a declining physical function; Informing, guiding and educating; Observing, assessing and evaluating; Attending to signs and symptoms; Listening, talking with and understanding; Caring for basic needs; and Organizing, planning and coordinating. In practice, however, the activities were intrinsically interwoven. The activities showed how physiotherapists aimed, through care for the body, to address patients' physical, psychological, social and existential needs, counteracting the decline in a patient's physical function and wellbeing. The activities also revealed a great variation, in relation not only to what they did, but also to their holistic and inseparable nature with regard to why, how, when, where, with whom and for whom the activities were carried out, which points towards a well-adopted person-centred palliative care approach.

  CONCLUSIONS: The study provides hands-on descriptions of how person-centred palliative care is integrated in physiotherapists' everyday activities. Physiotherapists in specialized palliative care help patients and families to bridge the gap between their real and ideal everyday life with the aim to maximize security, autonomy and wellbeing. The concrete examples included can be used in understanding the contribution of physiotherapists to the palliative care team and inform future research interventions and outcomes.

 • Eriksen, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Bergfors, Anna
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns tidiga läs- och skrivutveckling: varför och hur används Före Bornholmsmodellen i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ta reda på förskollärares motiveringar till varför de använder sig av Före Bornholmsmodellen i förskolan och hur de motiverar arbetet med materialet för att främja barns tidiga läs- och skrivutveckling. En kvalitativ studie i form av intervjuer har gjorts, för att besvara studiens forskningsfrågor. Fyra förskollärare från södra Sverige har intervjuats. Analysen av intervjuerna utgår ifrån en fenomenografisk tolkningsram. Studiens resultat visar flera olika motiveringar till varför Före Bornholmsmodellen används i förskolan. Det framkom att kommunen beslutat att alla förskolor ska arbeta med Före Bornholmsmodellen tillsammans med barnen. Trots att det är ett material som förskolläraren inte själv initierat, uttryckts många positiva motiveringar till varför Före Bornholmsmodellen används i deras förskolor. I resultatet framgår det bland annat att Före Bornholmsmodellen används för att erbjuda barnen olika vägar in i skriftspråket, och att det är ett material som underlättar för förskolläraren. Det som synliggörs i resultatet är att Före Bornholmsmodellen används av förskollärarna på två skilda sätt. I det ena arbetssättet följs handledningen till materialet mer styrt, och språksamlingarna görs frekvent under en viss tidsperiod. I det andra arbetssättet följs handledningen mindre styrt då förskolläraren utgår från Före Bornholmsmodellens idé men anpassar efter barngruppen.

 • Palm, Adina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sali, Albulena
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Naturvetenskap och estetiska lärprocesser ur ett elevperspektiv2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv redogörs förutsättningar för lärande inom naturvetenskap ställt i relation till estetiska lärprocesser. Enligt forskning är generell allmänbildning inom naturvetenskap viktigt för samhällets utveckling. Didaktiska val, lärarnas kompetens och elevernas motivation är därmed viktiga grundstenar för att upprätthålla en undervisning av god kvalitet. Estetiska lärprocesser presenteras i förhållande till relevant forskning. Forskningsbakgrunden visar ur flera infallsvinklar på ett samband mellan estetiska lärprocesser och lärande i naturvetenskap. Estetiska lärprocesser kan fungera som ett medel för att nå motivation, klassgemenskap och omfångsrik förståelse för naturvetenskap. Forskning visar även att lärare innehar en bristande kompetens för att kunna utnyttja estetiska lärprocessers fulla potential. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur estetiska lärprocessers vara eller icke vara påverkar naturvetenskaplig undervisning, motivation och klassrumsklimat i en studie med såväl kvalitativa samt kvantitativa metodval. Studien har bedrivits i en lågstadieklass med eleverna som huvudfokus ur såväl deras egna perspektiv samt vårt försök att skapa en helhetsuppfattning. Lektionsplaneringar är skapade av oss i samförstånd med deltagande lärare. Datainsamlingen har skett genom lektionsobservationer, lektionsutvärderingar, elevintervjuer och kunskapstest. Resultatet av studien visar att lärarens kompetens påverkar den naturvetenskapliga undervisningen och estetiska lärprocessers utfall. Elevaktiva moment, variation och en friare utformning bidrog till koncentration, ansvarstagande, större uttrycksmöjligheter, motivation och individanpassning. Eleverna visade kunskaper i högre grad om det ämnesspecifika innehåll som behandlats med estetiska lärprocesser än utan.

 • Månsson, Ellinore
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förutsättningar för demokratiuppdraget i grundskolan: en kvalitativ studie av rektorers uppfattning om värdegrund- och demokratiuppdraget2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en uppsats som har för syfte att lyfta fram rektorernas förutsättningar för att skapa och upprätthålla skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Arbetet diskuterar och problematiserar forskning som ligger till grund för den demokrati och kunskap som synliggörs i skolan. Teorierna som betonas utgör bakgrund till ett generellt perspektiv på demokrati och används vid analys av vidare studier och de resultat som framkommer. Arbetet har konkretiserats genom tre frågeställningar som berör rektorernas arbete för att ge sina anställda de verktyg som behövas för att upprätthålla de demokratiska värderingar som är utskrivna i skollag och läroplan. Studien visar att resultatet från skolinspektionens rapport 2012 har tagits på allvar och att de brister som då framkom inte enligt rektorerna kvarstår.

 • Gardsten, Cecilia
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Linnéuniversitetet.
  Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2-diabetes2018Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. Learning self-management includes mastering the skills required to complete the complex emotional and physical tasks necessary to manage well-being and to prevent future complications. A technological service developed with the participation of stakeholders may be an alternative way to meet rising needs for self-management. The involvement of various stakeholders enables cooperation, facilitates patient empowerment, and takes into consideration how adults with type 2 diabetes manage their everyday activities.

  Aim: The overall aim of the licentiate thesis is, by participatory research methods identify self-management support of a future ICT service to facilitate adults with type 2-diabetes.

  Methods: Two studies were conducted using participatory design (PD) with qualitative methods. Data were collected among recently diagnosed adults and those with longer experience of type 2 diabetes. The adults were recruited from a primary healthcare centre and from a diabetes hospital clinic in Sweden. Study I identified perceived challenges related to self-management among recently diagnosed adults and those with longer experience of type 2 diabetes by using multistage focus groups. Study II reported needs and wishes for an ICT self-management service to facilitate their everyday life and to deal with type 2 diabetes by using a future workshop.

  Results: Three main challenges were identified; understanding; developing skills and abilities; and mobilizing personal strengths. Both recently diagnosed adults and those with longer experience of diabetes described challenges in understanding the causes of fluctuating blood glucose and in developing and mobilizing skills for choosing healthful food and eating regularly. The recently diagnosed group were more challenged by learning to accept the diagnosis and becoming motivated to change habit while the experienced group were mainly challenged by issues about complications and medications. The adults with type 2 diabetes expressed needs and wishes for an ICT service all fell under the broad category of Acceptance of the diagnosis, with the three suggestions; Trust in partnerships, Communication and Individualized information. Acceptance of the diagnosis was a prerequisite for managing diabetes successfully. Acceptance of the diagnosis also made the participants accept information, learn about their condition, and understand how to personally manage their everyday lives. Trust in partnership with caregivers and Communication facilitated that acceptance and understanding of the disease.

  Main findings: The adults with type 2 diabetes stated different needs for support during different phases of the disease. The expressed needs and wishes for an ICT service all fell under the broad category of Acceptance of the diagnosis, with three other suggestions; Trust in partnerships, Communication, and Individualized information. The participants’ experience of the participatory methodology as a democratic process and their appreciation of mutual learning contributed to these results, which are consistent with the aims of person centred care.

  Conclusions: Adults with diabetes have different needs for support during different phases of the disease. From a person-centred perspective it would be desirable to meet individual needs for self-management on peoples’ own terms through a technological service that could reach and connect to a large number of people. Healthcare practitioners need to address the knowledge needs of patients with type 2 diabetes and support them in developing self-management skills. Consistent with person-centred care, practitioners should also encourage patients’ abilities to mobilize their own personal strengths to maintain self-management.

 • Manderstedt, Eric
  et al.
  Kristianstad University, Plattformen för molekylär analys. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Lind-Halldén, Christina
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Biomedicin. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Lethagen, Stefan
  Danmark.
  Halldén, Christer
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Biomedicin. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Genetic variation in the von Willebrand factor gene in Swedish von Willebrand disease patients2018In: TH Open, ISSN 2512-9465, Vol. 2, no 1, p. 39-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  von Willebrand factor (VWF) level and function are influenced by genetic variation in VWF and several other genes in von Willebrand disease type 1 (VWD1) patients. This study comprehensively screened for VWF variants and investigated the presence of ABO genotypes and common and rare VWF variants in Swedish VWD1 patients. The VWF gene was resequenced using Ion Torrent and Sanger sequencing in 126 index cases historically diagnosed with VWD. Exon 7 of the ABO gene was resequenced using Sanger sequencing. Multiplex ligation-dependent probe amplification analysis was used to investigate for copy number variants. Genotyping of 98 single nucleotide variants allowed allele frequency comparisons with public databases. Seven VWD2 mutations and 36 candidate VWD1 mutations (5 deletions, 4 nonsense, 21 missense, 1 splice, and 5 synonymous mutations) were identified. Nine mutations were found in more than one family and nine VWD1 index cases carried more than one candidate mutation. The T-allele of rs1063857 (c.2385T > C, p.Y795 = ) and blood group O were both frequent findings and contributed to disease in the Swedish VWD1 population. VWD2 mutations were found in 20 and candidate VWD1 mutations in 51 index cases out of 106 (48%). VWF mutations, a VWF haplotype, and blood group O all contributed to explain disease in Swedish VWD1 patients.

 • Andersson, Hanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sjöholm, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Läsförståelse - mer än bara att förstå: fyra lärares beskrivningar av arbetet med läsförståelseundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras hur lärare beskriver sin utformning av läsförståelseundervisning i grundskolans tidigare år. För att göra studien möjlig har vi valt att intervjua fyra verksamma lärare. Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och den teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv. Det insamlade materialet har analyserats genom tematisering och en diskussion om undersökningens resultat har gjorts mot bakgrund av vald forskning och den sociokulturella teorin. Studiens resultat visar att lärarna anser att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla läsförståelse och deras förhållningssätt till läsning är att det inte enbart är en färdighet utan även att det är viktigt att förstå och tänka kring innehållet i texter. Det finns en medvetenhet hos lärarna om att det är flera faktorer som samspelar i utvecklingen av läsförståelse och det som framkommer som mest centralt att arbeta med är ordförståelse. Av studiens resultat framgår det att högläsning och textsamtal är ett vanligt förekommande arbetssätt med läsförståelse och det arbetar lärarna med på olika sätt men gemensamt är att En läsande klass används i undervisningen. Gemensamt lärande och arbete med läsförståelse i meningsfulla sammanhang anser samtliga lärare är väsentligt i läsförståelseundervisningen. 

 • Levin, Gunilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Sjöstedt, Anneli
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Högläsning: en studie kring högläsningens tillämpning i samtida undervisningar och dess tänkta effekter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on the previous review (Levin & Sjöstedt.2016) we discovered that reading aloud was an advantage for children's future Reading and-writing comprehension. The purpose of this work is, therefore, to visualize the application of reading aloud in contemporary education. Application means, in this case, which methods are mostly used, for example: silent reading/reading aloud, and also how it is implemented and what effect, chosen method supposed to provide.

  The study is conducted at three different Swedish schools in the county of Skåne and they are limited to the grade five. The research methods we used were questionnaires and classroom studies. The questionnaires are based on the mindset of active and legitimate educators, regarding the main subject, reading aloud.

  The results of the classroom observations and the questionnaires are reported in the latter section and finally a conclusion and discussion of the report and its results are presented.

 • Emig, Yvonne
  et al.
  Tyskland.
  Jørgensen, Øyvind
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Studying gay and straight males' implicit gender attitudes to understand previously found gender differences in implicit in-group bias2017In: Current Research in Social Psychology, ISSN 1088-7423, E-ISSN 1088-7423, Vol. 25, p. 45-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Previous research shows that men overall, in contrast to women, do not show a typical implicit in-group preference. One proposed explanation is greater interest in sex among males. If so, then gay males should show an implicit preference for males whereas straight males should prefer females. We tested this hypothesis using a modified version of the Brief Implicit Association Test on 38 gay and 65 straight males. The hypothesis was supported. As the majority of participants in previous studies on implicit gender attitudes are expected to be straight, this could contribute to the low implicit in-group bias among males.

 • Lund, Karolina
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nutritional quality of children’s diet and associations with parental cooking skills and nutritional awareness2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Child overweight and obesity are increasing public health problems and food habitsamong children are concerning. Healthy family food habits and basic parental nutrition and cooking skills are important for ensuring children receive an adequate diet.

  Objective: To explore the nutritional quality of 5-10-year-old Swedish children’s diets and associations with parental self-perceived cooking skills, awareness of nutrition guidelines, family cooking practices and demographic variables.

  Methods: A cross sectional online survey was responded by 72 parents. Nutritional quality was measured using The National Board of Health and Wellness’ Dietary Index. The survey also measured parental self-perceived cooking skills, awareness of nutrition guidelines, family cooking practices and demographic variables. Associations were tested with independent t-tests and Spearman rank correlations.

  Results: Mean Dietary Index score was 8.11, which indicates an unsatisfactory adherence to Nutrition Guidelines. Children’s food habits in this sample were better than in the national survey Riksmaten barn 2003, but intake levels of fruit, vegetables and fish was still below recommendations. Associations were found between children’s Dietary Index scores and parental cooking skills, nutritional awareness and frequency of child participating in cooking. No associations with demographic variables were found.

  Conclusions: Children’s diets are not in line with recommendations for 46 % of the participants, but appears to have improved since the latest national survey. Parental cooking skills, nutritional awareness and children participating in cooking more often was associated with better nutritional quality in children.The small sample size, participant heterogeneity and the recruitment method limits the generalizability of the results. 

 • Lyckemyr, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Motstånd eller trots?: Fokusgruppdiskussion med pedagoger om barns motstånd i förskolan2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie, som gjorts med en kvalitativ metod, har en fokusgruppdiskussion med fyra deltagande pedagoger utifrån ett tilldelat case diskuterat barns motstånd. Syftet med arbetet var att undersöka hur pedagoger talar om barn och deras motstånd, vilka grunder till motstånd de talade om samt vilka konsekvenser motståndet kunne innebära för barnen. Respondenternas fokusgruppdiskussion har transkriberats, katergoriserats och analyserats med en postmodern/poststrukturell teoretisk ram. Analysen är även inspirerad av Foucaults maktanalys, vilken handlar om ett förhållningssätt där man undersöker ur ett maktperspektiv och problematiserar våra förgivettaganden. Resultatet pekar på en diskurs som har grunder i Utvecklingspsykologin, där grunden till barns motstånd i första hand läggs hos barnet självt. Barnet framställs främst som ett barn med behov, ett barn som vill göra något annat och slutligen ett barn som brister i att göra sig förstådd och förstå vad som förväntas. Det framkommer inte i fokusgruppdiskussionen något direkt uttalande om att motstånd sker i relation till barns ålder, men när de talar om trots och trotsålder kan kopplingar göras till Utvecklingspssykologisk stadieteori. De talar om en testperiod, och att barn behöver tränas och förberedas inför skola och korrigeras utefter de normer som råder både i förskola och skola: bland annat att sitta still i bänken och lyssna på den vuxna. Att få problem senare i skolan var den konsekvens av motståndet som det talades mest om. Resultatet visar också på en verksamhet i förändring, från en omsorgsbetonad verksamhet utifrån ett vuxenperspektiv, till en mer lärandebetonad verksamhet utifrån barns intresse.

 • Broberg, Josefine
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Adam
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Varför NTA?: En studie kring elevers och lärares syn på NTA som arbetssätt2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka om NTA, ett undervisningsmaterial som går ut på att tillhandahålla planeringar och material för praktisk NO-undervisning, skapar ett undersökande arbetssätt utifrån naturvetenskapens karaktär. Tidigare forskning är positiv till NTA-materialet men visar att ett undersökande arbetssätt inte blir en självklarhet. Genom en kvalitativ enkätundersökning i fyra skolklasser och intervjuer med två lärare, som undersöker elever och lärares syn på NTA-materialet, kommer vi fram till att ett undersökande arbetssätt är möjligt men att undervisande lärare aktivt måste se till att det sker.

 • Bruneby, Olivia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Magnusson, Sarah
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Synen på dyslexi i specialpedagogutbildningen: En innehållsanalys om hur definitionen av dyslexi lyfts i specialpedagogers kurslitteratur vid fyra lärosäten2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats är en kvalitativ undersökning inom det specialpedagogiska området av hur dyslexi lyfts fram i specialpedagogutbildningars kurslitteratur. I vår uppsats har vi undersökt kurser och kurslitteratur vid fyra högskolor och universitet. Vi har gjort en innehållsanalys av kurslitteraturen för att synliggöra hur dyslexi definieras i de undersökta specialpedagogiska programmen. Vår frågeställning lyder: Hur definieras dyslexi i de specialpedagogiska utbildningarna? Vilka likheter och skillnader finns i framställningen av dyslexi i fyra specialpedagogiska utbildningars kurslitteratur? I den empiriska delen redogör vi för de fyra utvalda högskolorna/universitetens kurslitteratur som vi funnit relevant utifrån sökord vi använt. Resultatet av vår undersökning visar att dyslexi som ett renodlat fonologiskt problem är det mest dominerande vid två undersökta lärosäten. Detta enligt den kurslitteratur som matchat våra sökord. Vid två lärosäten kunde vi inte finna någon definition eller förklaring till dyslexi eftersom ingen kurslitteratur matchade våra sökord.

 • Jedenius, Anna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Responsiv webbdesigns inflytande på det visuella uttrycket:: Användarens upplevelser av hemsidor anpassade för datorer respektive smartphones2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digital technology is used today to help consumers in everyday life for example, webpage design and appearance for different devices such as computers, smartphones and tablets. Homepages for all devices can be based on a specific coding called "Responsive Web Design" (RWD).From a social and literary point of view, it appears that RWD in its current form has some problems while transitioning from computer displays to tablets and smartphones. Using the common base that RWD allows for equivalent design expression to different screen sizes should be created by all devices. Although this possibility exists today, there are often differences in navigation that can confuse the user. A consistent design expression facilitates the recognition of the navigation. Additionally, the user experience (UX) through the visual expression can enhance the experience of a webpage or medium used and thus create a whole.This study describes how users look at how the implementation of RWD affects two webpages main menu for computer and smartphone devices. The focus has been on studying the user experience in relation to visual expression. The problem is that RWD in different contexts means that visual expression may be less important and thus changing the user experience. With qualitative interviews, four informants have studied two webpages on both computer and smartphone and expressed their own thoughts. The result of the study shows that the differences between webpages on the computer and smartphone devices do not cause difficulties in the use, but if the similarities between the devices are the same, it creates a more positive user experience.

 • Brimsjö, Claes
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Johansson, Per
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kritiskt arbete inom svenskämnet: En studie i hur fem lärare arbetar med källkritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och att kritiskt granska2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi undersöker hur lärare tolkar och arbetar med tre begrepp i svenska läroplanen: källkritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och att kritiskt granska. Dessa tre begrepp har vi valt att samla under begreppet kritiskt förhållningssätt. Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om hur fem lärare i ämnet svenska arbetar med kritiskt förhållningssätt och vi utgår från två forskningsfrågor: Hur tolkar lärarna begreppen källkritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och att kritiskt granska utifrån läroplanen och vilka eventuella likheter eller skillnader kan vi se? Hur arbetar lärarna med att utveckla begreppen källkritiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande och att kritiskt granska med eleverna och vilka eventuella likheter eller skillnader kan vi se? Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med fem mellanstadielärare. Vårt resultat visar att de fem lärarna arbetar med kritiskt förhållningssätt och att det skiljer sig i hur de arbetar. Undersökningen visar att lärarna föredrar diskussioner i sitt kritiska arbete och att de inte utnyttjar svenskämnet specifikt för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos eleverna.

 • Lagerstam, Åsa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer för elever i språklig sårbarhet2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om hur lärmiljöer kan göras språkligt tillgängliga för elever i språklig sårbarhet. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och specialpedagogiska perspektiv. Studien har samtal med fyra fokusgrupper som utgångspunkt. Varje fokusgrupp har fått diskutera kring en fiktiv klass där det finns någon form av språklig sårbarhet.  Studiens resultat visar på några centrala utvecklingsområden för att förbättra lärmiljöerna för elever i språklig sårbarhet. Resultaten pekar mot vikten av goda relationer mellan elever, lärare och föräldrar, och rikligt med lärarresurs på lektionerna. Det framkommer också önskemål om att speciallärarna och specialpedagogerna arbetar ute i klassrummen och på det sättet finns tillgängliga för alla elever och att eleverna ges tydliga instruktioner med bildstöd. Vikten av tidiga insatser för elever i behov av stöd poängteras. Vidare lyfts ett behov av en tydligare struktur gällande fortbildningar, liksom av ett tätare samarbete mellan olika professioner på skolan. Min förhoppning är att studiens resultat ska vara användbart i pedagogiskt arbete, när det gäller att skapa språkligt tillgängliga lärmiljöer. 

 • Karlsson, Lovisa
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Joanna, Nordqvist
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  "Läsförståelse är inte bara att läsa en text och förstå, utan så mycket mer.": Fyra lärare i årskurs 1-3 och deras syn på läsförståelse och bedömning2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med vår studie har varit att beskriva hur fyra lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsförståelse i undervisningen och hur de bedömer elevers kunskaper i området läsförståelse. För att besvara våra frågeställningar valde vi att ta hjälp av tidigare forskning och litteratur för att skapa en bakgrund om läsförståelse och om bedömning inom området. I denna kvalitativa studie har vi samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som är verksamma i årskurs 1–3. Studiens resultat visar att samtliga lärare som deltagit har lyft samtalets betydelse i arbetet med läsförståelse och för att kunna bedöma elevers kunskaper inom området. Samtalet är centralt eftersom läsförståelse är något som sker i elevers huvud – för att få en inblick i hur elever tänker behöver deras tankar synliggöras. Detta var även något som vi drog som slutsats i vår studie, nämligen samtalet och dess betydelse för elevers lärande.

 • Pedersen, Jimmy
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Jartelius, Mathias
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nyanlända elever på fritidshemmet: samtalspromenad om elevernas upplevelse av delaktighet2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det fanns misstankar om att nyanlända elever inte upplever sig själva som delaktiga i gemensamma aktiviteter eller i fria lekar på fritidshemmet. Den genomförda studien belyser därför nyanlända elevers upplevelser av delaktighet på fritidshem. Studien genomfördes med hjälp av samtalspromenader som undersökningsmetod utifrån ett barns perspektiv, där fokus var att studera betydelsen av elevernas lek, språk och kulturella gemenskaper. Studien genomfördes på två fritidshem i södra Sverige. Fritidshemmen är lantligt belägna och har olika stora elevgrupper. I elevgrupperna finns liten del nyanlända elever. Resultatet av studien visar att nyanlända elever upplever sig själva som delaktiga men väljer att leka bredvid den större gemenskapen på grund av svårigheter i att förstå språket och bli förstådda. Språket, leken, och de kulturella gemenskaperna spelar stor roll i hur nyanlända elever upplever delaktighet. Hur läraren agerar och har för inställning och insikt till nyanlända elever är mycket viktig för att lägga en bra grund för nyanlända elever. Studien är gjord för att lyfta ett dilemma som finns på olika fritidshem i Sverige.

 • Särvegård, Emma
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Bengtsson, Anette
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Läromedel - på vilka grunder?: en kvalitativ studie kring matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-32018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är tänkt att belysa användandet av läromedel som utgångspunkt i matematikundervisningen i grundskolans lägre åldrar. Inte att läromedel används, utan hur och vid vilka tillfällen det används samt om och när lärare på fältet anser att användande av läromedel har betydelse för elevers lärande och utveckling.

  Vi har undersökt följande:

  1. Varför och när väljer lärare att använda läromedel i matematik?
  2. Vilken syn har lärare på hur deras elever tillägnar sig kunskaper och färdigheter i matematik?

   

  För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört semistrukturerade intervjuer av fem yrkesverksamma lärare. Det insamlade materialet har bearbetats och analyserats med hjälp av tematisk analys. De slutsatser vi kunnat dra utifrån den litteratur vi bearbetat är att lärare främst använder läromedel i så hög utsträckning på grund av organisatoriska orsaker som exempelvis att det är tidsbesparande, ses som en garanti för undervisningens kvalitet samt att det ger eleverna en struktur de känner sig trygga med. Vi har också kunnat dra slutsatsen att socialt samspel och kommunikativa aktiviteter har stor betydelse för elevers lärande och utveckling i matematik.

 • Måbrink, Cecilia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Severin, Zophia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Att undervisa elever med språkstörning i svenska: perspektiv på inkludering2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport belyser lärares kunskaper om funktionsvariationen språkstörning och hur lärare kan anpassa undervisningen för att underlätta för elever med dessa svårigheter. Fokus ligger på inkludering, integrering, segregering och exkludering i undervisningen samt olika metoder som kan användas. I diskussionen ställs skolans styrdokument i förhållande till lärarnas kunskaper och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer har genomförts, spelats in och transkriberats. Intervjudeltagarna var sex lärare som alla undervisade i svenska och var verksamma på mellanstadiet. Deras intervjusvar presenteras och sätts i relation till presenterad forskning. Resultatet från intervjuerna visar på att lärarna enskilt har begränsade kunskaper om funktionsvariationen språkstörning och att de känner att de behöver kunna mer för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Lärarnas förhållningssätt gällande inkludering av elever visar att de ser på inkludering som en känsla snarare än en fysisk placering. Slutsatsen av rapporten är att lärare behöver ha en bredare kunskap om språkstörning för att tillgodose elevernas behov i undervisningen. Dessutom visar den på att lärares tolkning av styrdokumentens innehåll om inkludering inte är strikt utan att lärarna tolkar den för att kunna skapa en fungerande undervisning i den komplexa skolvärlden.

 • Nilsson, Charlotte
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Extra anpassningar för elever som läser enligt särskolans kursplan2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som elev mottagen i särskolan kan du ha integrerad skolgång i grundskolan eller gå i sammanhållen klass. Extra anpassningar är ett stöd som ska ges inom ramen för den ordinarie undervisningen för att en elev ska kunna nå de lägst ställda kunskapskraven i ett ämne. Det står i Skollagen och gäller för elever i alla skolformer. Åtgärden extra anpassningar är av betydelse inte bara för att nå kunskapskraven utan också för att ha tillgång till en socialt, pedagogiskt och fysiskt tillgänglig lärmiljö vilket i sin tur är en av de aspekter som förutsätter delaktighet.  Denna uppsats belyser hur ett antal lärare som undervisar integrerade elever respektive de som undervisar elever i sammanhållen klass, beskriver att de arbetar med extra anpassningar samt vilken betydelse detta har för elevernas utbildning. Jag har använt mig av kvalitativ metod och underlaget för studien bygger på semistrukturerad intervju. Resultatet är analyserat utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori, olika specialpedagogiska perspektiv och ett sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar framförallt att det finns en tendens bland respondenterna att betrakta placeringen i särskola eller liten undervisningsgrupp som en extra anpassning och att det inte finns ett fungerande samarbete med Elevhälsan. 

 • Nilsson, Bo
  et al.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Uddholm, Mats
  Danmark.
  Narratives about music and health2017Conference paper (Other academic)
 • Desanginés, Rose-Marie
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Pålsson, Lisa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Förskollärares arbete kring flerspråkiga barns modersmål: En kvalitativ studie som beskriver hur förskollärare tillvaratar förskolebarns modersmål2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar sitt arbete med flerspråkiga barns modersmål i verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där empirin består av intervjuer. Fyra förskollärare har intervjuats till arbetet. Samtliga arbetar på olika förskolor i mångkulturella områden i södra Sverige. Studien grundar sig i en fenomenografisk utgångspunkt. Resultatet i studien visar att förskollärare har en medvetenhet om språkets betydelse för barns utveckling och lärande. Förskollärare använder sig av olika strategier under naturliga situationer som måltider i verksamheten för att tillvarata flerspråkiga barns modersmål. Det visar sig att det finns utmaningar i arbetet med flerspråkiga barns modersmål, där ett exempel är tidsbrist.

 • Persson, Jenny
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  "Jag är inte som alla andra": En kvalitativ studie om att avvika från normen.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att belysa livssituationen för människor som avviker från normen och som jag avgränsat till människor med någon typ av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag har gjort en kvalitativ studie där jag djupintervjuat fyra personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för att få höra deras ”story”. Min förförståelse för detta fenomen är att människor som på något vis avviker från det ”normala” och inte passar in i samhällets ”klassiska mall”, får kämpa mer i livet. Framför allt när det gäller studier, arbete, samhälle och det sociala livet i stort.

  Studien har analyserats med hermeneutikens metod där det är respondentens egen tolkning av sin situation som satts i fokus.

  Resultaten av studien visar att samtliga respondenter har fått kämpa mycket i livet på grund av sin funktionsnedsättning och framförallt har skoltiden som barn varit svårast då de upplevt att de inte passat in i den klassiska studiemiljön och inte heller i den sociala miljön.

 • Moberg, Kajsa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  The use and non-use of sports supplements: A mixed methods study among people exercising at gyms2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sports supplements include nutritional supplements and ergogenic aids and are widely used in the gym culture. Previous research has examined predictors for supplement use, but lacks an insight into why these patterns appear. The objective was to examine predictors for sports supplement use among people exercising at gyms and explore how sports supplements are used, perceived and viewed upon among a group of regular gym users. A mixed methods explanatory sequential design was used. In phase 1, an online cross-sectional survey was conducted. Phase 2 consisted of six semi-structured interviews exploring why sports supplements are used and not used, as well as expectations and beliefs regarding sports supplements among training individuals. 85 individuals participated in the survey. 68 percent used sports supplements regularly, but no predictors from previous research could be confirmed. The interviews showed that supplements were used for convenience and to ensure a sufficient nutrition intake, while non-users expressed a lack of knowledge and believed supplements to be inefficient and unnecessary. No predictors for use of sports supplements were confirmed, but both users and non-users highly value health responsibility in their decision of supplement use. To users, sports supplements are efficient and convenient dietary complements and replacements. Non-supplement users regard sports supplements to be unnecessary, inefficient and less enjoyable than food. Due to the small sample size, more studies are needed within the field in order to fully understand the role of sports supplements in the target group.

 • Bernwald, Karin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Nilsson, Agneta
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet: En kvalitativ intervjustudie om extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien behandlar området extra anpassningar och särskilt stöd inom fritidshemmets verksamhet. I arbetet undersöks hur pedagoger i fritidshemmet upplever sitt arbete med elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Metoden som används vid undersökningen är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Vår studie görs med teoretisk utgångspunkt i det relationella perspektivet och syftet är att undersöka hur pedagogerna i fritidshemmet upplever att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får lämpliga anpassningar i fritidshemmet. Studiens resultat pekar på att i dagens fritidshem med stora elevgrupper blir det svårt att tillgodose anpassningar till eleverna.   

 • Cederberg, Maya
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Svenson, Isabelle
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Digitala lässtrategier: En undersökning av 4-6-lärares tillämpning av strategier för digital läsning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att göra en undersökning av åtta grundskollärares tillämpning av strategier för digital läsning utifrån en innehållspunkt i det centrala innehållet som behandlar lässtrategier. I arbetet undersöks om och i så fall hur elever ges möjlighet att utveckla strategier för att ta sig an en digital text. Vi använde oss av metoden standardiserade intervjuer, till våra åtta informanter, för att de själva skulle få formulera sina svar. Fundamentet för själva undersökningen är de inspelade och därefter transkriberade intervjuerna. Vi jämförde informanternas svar med varandra för att få fram ett resultat som sedan diskuterades. Våra slutsatser är att kompetensutveckling i IKT-användning och i digitala verktyg som ett didaktiskt hjälpmedel bör vara av hög prioritet inom skolväsendet. Det behövs även tillräckliga digitala resurser på samtliga skolor för att gå i linje med de reviderade kunskapskraven och skolans uppdrag om en likvärdig skola. Styrdokumentens riktlinjer vad gäller lässtrategier för texter i olika medier bör också bli tydligare så att utrymme för tolkning minimeras.

 • Ljungqvist, Matilda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Integritet i förskolan: En kvalitativ studie av det pedagogiska arbetet med barns integritet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka fem förskollärares uppfattning av hur de gör barnen delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet, utifrån definitionen att ha en personlig sfär. Studiens frågeställning är: vad innebär det att arbeta med barns integritet i förskolan? En kvalitativ forskningsinriktning har använts för att få svar på syfte och frågeställning. Valet av undersökningsmetod blev i form av semistrukturerade intervjuer. Detta valdes eftersom intervjuer av kvalitativ karaktär söker respondenternas egna uppfattningar. Resultatet som framkom genom dessa intervjuer analyserades utifrån begreppet relationskompetens som är hämtades från relationell pedagogik. Därefter delades det in i teman, dessa teman är: relationskompetens, där kommunikation är ett undertema samt faktorer som påverkar integritetsarbetet. Studiens resultat pekar på att förskollärarnas lyhördhet och kommunikativa förmåga har betydelse för att göra barnen delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet. Slutsatsen är att förskollärarnas förhållningssätt och den syn som finns i arbetslaget gällande integritetsarbetet har stor påverkan när det kommer till om barnen blir delaktiga i arbetet kring att stärka sin integritet. Det framkom även att det finns faktorer som påverkar integritetsarbetet, som personal- och tidsbrist, stora barngrupper men även att det kan upplevas som ett känsligt ämne. Respondenterna menar även att integritetsarbetet påverkas och kan utvecklas till det bättre om det i förskolan finns uttalade riktlinjer att sträva efter. 

 • Hellborg, Kajsa
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Klimek Rosenberg, Anna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Att leva sitt liv, inte sin död: Patienters upplevelse av hospice2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancersjukdomar är vanligt förekommande och var tredje person kommer under en livstid att drabbas. Vård i livets slutskede kan bedrivas på olika platser, bland annat på hospice. Den största patientgruppen som vårdas inom den specialiserade palliativa vården är patienter med en cancerdiagnos. Att leva med sjukdom, såsom cancer, påverkar personens identitet. Hur dessa patienter upplever sin vistelse på hospice påverkar dennes känsla av Sammanhang (KASAM). Studier tyder på att om hospice involveras påverkas dels bemötandet men också kunskap och symtomlindring till det positiva. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelsen av att vara patient med cancerdiagnos i palliativt skede på hospice. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 11 artiklar med kvalitativ ansats, analysen utgick från manifest och latent analys. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre kategorierna: Existentiella upplevelser, Upplevelsen av hospice som kontext samt Upplevelsen av relationer. Diskussion: Diskussionen behandlar patienternas upplevelse av relationen till andra patienter och personalen men även mödrar som en särskild grupp. Relationen till andra patienter på hospice upplevdes som stöttande och den personal som arbetade på hospice uppfattades som empatisk och kunnig. Mödrar utmärkte sig under vistelsen genom att fokusera på sina barn.

 • Albarkawi, Bassam
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Tallroth, Sebastian
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  En hotad omvårdnad?: Sjuksköterskans arbete under hotbild2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hot och våld på sjukhus är ett växande problem både i Sverige och globalt. Vad händer med omvårdnaden när detta sker och hur påverkas de som arbetar med vård när hoten kommer in på avdelningarna?  Syfte: Belysa hur omvårdnaden och sjuksköterskans situation påverkas när sjuksköterskan som arbetar i somatisk vård arbetar under hotbild.  Metod: En litteraturstudie av både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar. Studierna som inkluderats berör vad som händer med omvårdnaden och sjuksköterskan under hotfulla eller våldsamma situationer. Studier som tar upp hot och våld inom somatiken och även artiklar som berör ämnen kring arbetsplatsrelaterat våld. De som exkluderats är studier som uteslutande fokuserat på hot och våld från patienter från psykiatriska vårdinrättningar samt patienter med uttalad nedsatt kognitiv förmåga.  Resultat: Stress, ångest rädsla, fysiska och andra psykiska konsekvenser var faktorer som påverkade för både omvårdnaden och sjuksköterskorna som arbetade med somatisk vård och blev utsatta för hotbild.  Diskussion: Tar upp problematiken kring resultatet samt vilken påverkan det har på sjuksköterskan, patienten och vårt samhälle utifrån lagstiftning, genus, medbestämmande, folkhälsa och utveckling. Diskussionen tar därför upp problematiken kring, hur hot och våld tar tid och hur det påverkar sjuksköterskan och i förlängningen vårdsituationen, hur rädslan påverkar sjuksköterskan och hur sjuksköterskans undvikande kan förhindras.

 • Giusti, Matteo
  et al.
  Stockholm University.
  Svane, Ulrika
  Stockholm University.
  Raymond, Christopher M.
  Swedish University Agricultural Sciences.
  Beery, Thomas H.
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  A framework to assess where and how children connect to nature2018In: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The design of the green infrastructure in urban areas largely ignores how people's relation to nature, or human-nature connection (HNC), can be nurtured. One practical reason for this is the lack of a framework to guide the assessment of where people, and more importantly children, experience significant nature situations and establish nature routines. This paper develops such a framework. We employed a mixed-method approach to understand what qualities of nature situations connect children to nature (RQ1), what constitutes children's HNC (RQ2), and how significant nature situations and children's HNC relate to each other over time (RQ3). We first interviewed professionals in the field of connecting children to nature (N = 26), performed inductive thematic analysis of these interviews, and then further examined the inductive findings by surveying specialists (N = 275). We identified 16 qualities of significant nature situations (e.g., "awe," "engagement of senses," "involvement ofmentors") and 10 abilities that constitute children's HNC (e. g., "feeling comfortable in natural spaces," " feeling attached to natural spaces," "taking care of nature"). We elaborated three principles to answer our research questions: (1) significant nature situations are various and with differing consequences for children's HNC; (2) children's HNC is a complex embodied ability; (3) children's HNC progresses over time through diverse nature routines. Together, these findings form the Assessment framework for Children's Human Nature Situations (ACHUNAS). ACHUNAS is a comprehensive framework that outlines what to quantify or qualify when assessing " child-nature connecting" environments. It guides the assessment of where and how children connect to nature, stimulating both the design of nature-connecting human habitats as well as pedagogical approaches to HNC.