hkr.sePublications
21 - 37 of 37
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Thorssell, Louise
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Motorik i förskolan: en intervjustudie om förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och motoriskt lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och vilka effekter de upplever fysisk aktivitet i förskolan har på barnets motoriska lärande. Tidigare forskning visar att vi står inför en samhällsförändring där den tidigare vardagliga motionen succesivt försvinner för att vi får tillgång till fler bekvämligheter i samband med den ständigt uppdaterade tekniken. Livsförändringar som denna ställer i längden till problem eftersom människan är i behov av rörelse för att fungera på bästa möjliga sätt och förebygga motoriska brister. För att kunna utveckla de fundamentala motoriska färdigheterna är det viktigt med rörelse tidigt i livet. Alla barn måste ges möjlighet till rörelse i förskolan så de kan röra sig med en säkerhet som är naturlig i olika situationer de möter. Som förskollärare finns möjligheter men också skyldigheter att förverkliga en hållbar livsstil med goda vanor som barnet kan ha med sig hela livet. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att fysisk aktivitet i förskolan är viktigt för barnets motoriska lärande. De anser att deras roll är viktig och att deras engagemang påverkar barnets lust och motivation för fysisk aktivitet. Förskollärarnas smak eller osmak för ämnet visar sig ha stor påverkan på undervisningen. De förskollärare som har smak för fysisk aktivitet väljer gärna att planera aktiviteterna, medan andra ser den fria leken och den spontana fysiska aktiviteten som en tillgång som främjar motoriskt lärande. Resultatet har bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En sammanställning av studiens resultat utifrån dess syfte med frågeställningar har kopplats till studiens teoretiska perspektiv som gjorts med hjälp av Bourdieus teori om habitus. 

 • Abdul Malik, Beheshta
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Asamoah, Helena
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lek och undervisning i förskolan: en kvalitativ studie av hur förskollärare uppfattar begreppen lek, undervisning och lärande i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom denna studie har vi velat undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppen lek, undervisning och lärande i förskolans verksamhet. Forskningsfrågan är hur de uppfattar begreppen och hur dessa förhåller sig till varandra. De teoretiska perspektiven i studien har utgångspunkt i utvecklingspedagogik och sociokulturell teori. Vi har utfört en studie med hjälp av intervjuer med åtta förskollärare. Genom intervjuerna ville vi undersöka pedagogers sätt att uppfatta begreppen lek och undervisning, deras beröringspunkter och hur pedagogerna förhöll sig till dem. Resultatet visar bland annat att begreppen undervisning och lärande tycks ha samma innebörd. Förskollärares kompetens och närvaro är det som behövs för att införa undervisning i leken. Majoriteten av intervjupersonerna framställer sig mindre som undervisare, de var mindre bekväma med att använda begreppet undervisning och mer bekväma med begreppet lärande. Detta kan hänga samman med bristande förtrogenhet med deras yrkesspråk.

 • Carlsson, Betty
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ragnarsson, Helén
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet i förskolan: hur påverkar miljön och pedagogernas förhållningssätt barns möjlighet till fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor idag är mindre aktiva än sina föregångare. En anledning till detta kan bero på att samhällets utveckling har gått framåt och inte inbjuder till så mycket rörelseaktiviteter som det gjorde förr. Barn idag spenderar många timmar på förskolan därför är det viktigt att det finns pedagoger som förstår vikten av fysisk aktivitet och vilka hälsofrämjande effekter det för med sig. Det är även viktigt att förskolans miljö stimulerar barns fysiska aktivitet. Detta har lett oss in på vårt syfte att med denna studie undersöka på vilket sätt förskolans miljö inbjuder till fysisk aktivitet samt på vilket sätt pedagogerna ger barnen förutsättningar till att främja den fysiska aktiviteten. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvantitativ enkätstudie där 20 frågor har besvarats. Totalt var det 118 st pedagoger som svarade på enkäten. Som hjälp för att analysera vårt resultat har vi utgått ifrån den sociokulturella teorin. Vårt resultat visar att förskolans miljö har olika förutsättningar angående den fysiska aktiviteten. Det visar även att pedagogens förhållningssätt ger barn olika förutsättningar till att främja den fysiska aktiviteten. 

 • Falkelod, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ahlberg, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Inomhusmiljön på förskolan- hur viktig är den?: en intervjustudie om förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring den fysiska lärandemiljön inomhus och hur delaktiga barnen är i utformningen av den. Studien utgår från en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med fem förskollärare på tre olika förskolor. Det insamlade materialet har analyserats utifrån teorierna om loose parts och affordances. Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna anser att den fysiska lärandemiljön är viktig och att den diskuteras ofta i arbetslaget. Förskollärarna säger vidare att de ofta ändrar om i miljön men hur mycket barnen görs delaktiga i processen varierar. Hur tillgängligt materialet kan vara för barnen lyfts men delar också förskollärarnas svar åt. Men alla ser problematiken i att ha en fysisk lärandemiljö där precis allt är tillgängligt för alla. En slutsats som vi kunnat dra utifrån resultatet är att förskollärarna förstår att den fysiska lärandemiljön är viktig för barns utveckling och lärande men att de ser olika hinder för att kunna skapa den fysiska lärandemiljö som de önskar. 

 • Truant, Elisa
  et al.
  Italien.
  Culasso, Francesca
  Italien.
  Argento, Daniela
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Disclosing strategies and business models in the integrated report2019In: Symphonia Emerging Issues in Management, ISSN 1593-0319, no 1, p. 108-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore the extent to which strategies and business models (BMs) are disclosed in Integrated Reports (IRs). In addition, this paper seeks to understand the reasons for the changes in such disclosures over time. A longitudinal case study focusing on Terna, an Italian listed public utility operating in the electricity sector, is presented. Multiple methods of data collection and analysis were adopted. A content analysis based on the framework of Sukhari and De Villiers (2018) was performed on Terna’s IRs from 2011 to 2017. Interviews were conducted with several managers to integrate the data stemming from the content analysis. The paper opens up the ‘black box’ of corporate strategy disclosures, showing how they can evolve over time. The findings reveal a resistance to fully communicating sensitive corporate information related to strategic goals and their implementation.   

 • Wahlström, Mimmi
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Fanny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  “Tiden är alltid avgörande för om man hinner samtala”: en intervjustudie om förskollärares resonemang kring kommunikationens betydelse i olika lärandesituationer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans läroplan (2018) framgår det att förskolläraren ansvarar för att barn ska stimuleras och utmanas i sin utveckling genom kommunikation och språk. Kommunikation är därför ett centralt verktyg för undervisning. Mot den bakgrunden är syftet med studien att ta reda på hur förskollärare resonerar kring sitt sätt att kommunicera med hjälp av öppna frågor, produktiva frågor och slutna frågor, i sin undervisning. Med tanke på syftet valde vi att göra en kvalitativ studie och förhålla oss till hermeneutisk ansats. Undersökningen gjordes på två olika förskolor i olika kommuner. Semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med totalt sju förskollärare som är studiens informanter. Transkribering av intervjuerna genomfördes och sedan kategoriseras resultatet. Utifrån begrepp inom sociokulturella och utvecklingspedagogiska teorin analyserades resultatet. I de olika undervisningssituationerna framgår det att förskollärare använder sig av olika frågestrategier. I analysen av resultatet framgår det om förskollärarnas frågestrategier utmanar barnen. Om de också anser sig kunna bidra till barnens lärande och utveckling beroende på vilken fråga som ställs. Förskollärarna resonerar likaså att tiden är en avgörande faktor, när det gäller möjligheten till att ställa utmanande frågor till barn. Förskollärare kommunicerar på olika sätt till yngre och äldre barn. Till yngre barn sker den verbala kommunikationen genom benämning på saker och händelser. Till äldre barn ställs frågor för att utveckla den verbala kommunikationen.

 • Rexhaj, Edona
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematik i förskolan: En kvalitativ studie kring den nyutexaminerade förskollärarens uppfattning om synliggörandet av matematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie behandlar matematik i förskolan. Syftet är att skapa en inblick i hur nyutexaminerade förskollärare uppfattar deras synliggörande av matematik i förskolan. Studien syftar även till att undersöka vad förskollärarna anser att matematik kan innebära i förskolan. Studien baseras på kvalitativa semistrukturella intervjuer med förskollärare från två olika kommuner i nordvästra Skåne. Intervjuerna baseras på nio intervjufrågor som ger förskollärarna möjlighet att beskriva sina uppfattningar om ämnet matematik. Resultatet visar att förskollärarna synliggör matematiken för barnen genom samtal och med hjälp av olika artefakter. Fysiska artefakter kan vara till exempel leksaksbilar, bilder och klossar. Mentala artefakter är talande och tänkande.

 • Beery, Thomas H.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Exploring the role of outdoor recreation to contribute to urban climate resilience2019In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Climate resilience is an important mix of climate mitigation and climate adaptation designed to minimize current and future disruption while promoting opportunity. Given the importance of the regional and local arena for consideration of impacts of climate change trends and needs for climate action, climate resilience in one community, Duluth, Minnesota, is considered. At the core of this project is the climate resilience question: what can we currently be doing in our communities to prepare for projected climate change while simultaneously improving life for current residents and visitors? Given the growing importance of outdoor recreation and nature-based tourism in Duluth, the role this sector may be able to play in climate resilience is considered. Using action research methodology, the research process of adjusting, presenting, and conducting follow-up from a National Oceanic and Atmospheric Administration Climate Adaptation for Coastal Communities workshop is presented. The study takes a unique look at one workshop outcome, a Duluth Parks and Recreation planning tool. Specifically, a resilience checklist is presented as a useful sample outcome of the overall process. Beyond the study community, the role of outdoor recreation to serve climate resilience is explored and affirmed.

 • Iwarsson, Susanne
  et al.
  Lunds universitet.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Ivanoff, Synneve Dahlin
  Göteborgs universitet.
  Hanson, Elizabeth
  Linnéuniversitetet.
  Jönson, Håkan
  Lunds universitet.
  Schmidt, Steven
  Lunds universitet.
  Understanding user involvement in research in aging and health2019In: Gerontology & geriatric medicine, ISSN 2333-7214, Vol. 5, no 18, p. 661-675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  User involvement in research is advocated as an avenue for efficient societal developments. In this article, we identify potentials, problems, and challenges related to research on aging and health, and identify and illustrate research priorities using an evolving research program as an example. Involving user representatives in the development phase, the UserAge program engages researchers at four universities in Sweden. The program builds upon previous and ongoing research with user involvement. The goals are to maximize the impact of user involvement, enhance the execution of high-quality research, increase the knowledge about what difference user involvement can make, and evaluate the impact of research about and with user involvement. Taken together and communicated in the international scientific community as well as in a wide range of public arenas, the empirical results, capacity-building, and modeling efforts of UserAge will have an impact not only on the present situation but also on the future.

 • Davidson, Per
  et al.
  Lunds universitet.
  Hellerstedt, Robin
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Johansson, Mikael
  Lunds universitet.
  Suppression-induced forgetting diminishes following a delay of either sleep or wake2019In: Journal of Cognitive Psychology, ISSN 2044-5911, E-ISSN 2044-592XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated the duration of suppression-induced forgetting (SIF), and the extent to which retrieval suppression differs between negative and neutral memories. We further examined if SIF was differently affected by sleep versus wake during the delay interval between retrieval suppression and re-test. Fifty participants first learned to associate neutral words with either neutral or negative images. Then, a subset of the words was shown again, and participants were asked to either recall (Think), or to suppress retrieval of (No-Think) the associated images. Finally, a memory test for all items was performed either immediately after the Think/No-Think (T/NT) phase (No Delay), or after a 3.5 h delay interval containing either sleep or wake. Results revealed a SIF effect only in the No Delay group, indicating that this forgetting effect dissipates already after a 3.5 h delay interval. Negative items were experienced as more intrusive than neutral ones during the T/NT phase.

 • Gasanin, Emina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Légrádi, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Flerspråkighet i förskoleklass: en studie om förskollärares arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med studiens syfte vill vi belysa de metoder och arbetssätt som främjar elevers förstaspråksutveckling och andraspråksutveckling i undervisningen. I studien används begrepp från det sociokulturella perspektivet. De är den proximala utvecklingszonen, scaffolding, samspel och flerspråkighet/tvåspråkighet. Intervjuer och observationer har använts för att ta reda på hur två förskollärare arbetar med flerspråkighet i förskoleklass. Resultatet visar att förskollärarna saknar resurser för inkludering av elevers modersmål (första språket) i undervisningen. Observationerna visar hur förskollärarna arbetar för att elever ska utveckla det svenska språket (andraspråket). I intervjuerna beskriver förskollärarna sitt förhållningsätt där de använder sig av tydlighet, korta instruktioner och upprepningar i mötet med flerspråkiga elever.

 • Broström, Christer
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematisk elasticitet en väg ut ur matematiksvårigheter: En intervjustudie på vuxna elever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How do the mathematics teacher together with the special teacher get pupils to struggle after repeated failures? Mathematical resilience could be the answer. In a Swedish context this is something needed to develop pupils in mathematics. One way out of this is to focus on three important themes: value, struggle and growth. From this it develops four different knowledges such as having a growth mindset, mathematics can be valuable, struggle and support to stay in the growth zone. Seven persons were interviewed using semi structured interviews. Selected quotes were sorted in seven categories as follows: time, negative feelings, positive feelings, motivation, extern-, intern-environment and treatment. The study shows that if a pupil has difficulties with mathematics things are not hopeless. There were pupils with intrinsic motivation who succeeded after several failures with the help of mathematical resilience. This is valuable to know for special teachers. The math teachers at the adult-school was not aware of that they worked with mathematic resilience, but instinctively they did.

 • Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  The role of intermediary objects of learning in early years chemistry and physics2020In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the present study is to study model-based teaching and collaborative inquiry learning of chemical processes and physical phenomena in preschool, with a specific focus on the verbal communication established between teachers and children (4-5 years old). According to variation theory, learning is always directed at a specific content, called the object of learning. This study aims at highlighting what ‘threatens’ the teacher’s and preschool children’s intersubjectivity during the teaching of chemistry and physics content, and at discussing possible ways to continue the teaching of an object of learning, once sufficient intersubjectivity in a teaching/learning situation has been lost. The result shows the need for the teacher to divide and split a larger object of learning, such as e.g. water purification, into smaller learning steps ‘on the way’ in order to hinder breaks in intersubjectivity that otherwise may arise. We introduce the notion of ‘overarching object of learning’ and ‘intermediary object of learning’, and the intermediary objects of learning identified in this study are categorized as belonging to three different themes: the role of words, the role of theoretical models and science concepts and the role of analogies and abstractions. The teacher’s awareness of intermediary objects of learning as critical aspects for children’s individual learning is crucial for the teaching of everyday science in a preschool setting.

 • Gustafsson, Evelina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Rickardsson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Min uppgift är att försöka förstå ”barnets bästa”: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen. Studien synliggör hur förskollärares barnperspektiv påverkar deras uppfattningar av begreppet ”barnets bästa”. Frågeställningarna i denna studie innefattar hur förskollärare uppfattar begreppet ”barnets bästa” samt hur de uppfattar sig arbeta utifrån begreppet och barnkonventionen. En kvalitativ metod i form av intervjuer har genomförts där fem förskollärare deltagit. Utifrån förskollärarnas svar har ett resultat skrivits fram och tolkats utifrån det sociologiska perspektivet och utifrån barnperspektiv samt barns perspektiv. Resultatet visar på att barnkonventionen och begreppet ”barnets bästa” är komplext och att förskollärarna menade att mer kompetens kring barnkonventionen önskades. De beskrev flera konkreta situationer och dilemman som kontinuerligt uppstår i deras förskoleverksamheter när ”barnets bästa” ska beaktas.

 • Munch, Tanja
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Aneta
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Två förskolors praktiska arbete med jämställdhet: En observationsstudie om pedagogernas arbetssätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att granska två förskolors jämställdhetsarbete, genom att synliggöra vilka arbetssätt pedagogerna använder i jämställdhetsarbetet, samt hur dessa arbetssätt upprätthåller, respektive motverkar stereotypa könsmönster. Vi har kommit fram till att det könsneutrala arbetssättet är det som dominerar på de två undersökta förskolor, men att det även finns enstaka situationer där det könsstereotypa arbetssättet kan synliggöras. Genom granskning och analys av det könsneutrala arbetssättet visade vi att stereotypa könsmönster delvis kan motverkas, men att det även kan finnas en underliggande manlig norm som det könsneutrala arbetssättet byggs på. Å andra sidan resulterar det könsneutrala arbetssättet dock även i att pojkarna och flickorna blir mer lika varandra och att könet osynliggörs i barngruppen, varigenom barnen får samma möjligheter oberoende av kön. Dessutom har vi visat att det könsneutrala arbetssättet inte innebär att pedagogerna bemöter pojkarna och flickorna likadana, utan att det faktiskt kan finnas skillnader i bemötandet utifrån barnens individuella behov, men oberoende av kön. Vi visade även att det kompensatoriska arbetssättet inte kunde synliggöras överhuvudtaget, vilket kan ha både för – och nackdel för jämställdhetsaspekten. Utifrån den här studien kan det bli betydelsefullt att granska olika arbetssätt som används inom jämställdhetsarbete, för att skapa en medvetenhet om vilka rådande normer pedagogernas jämställdhetsarbete byggs på.

 • Andersson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Klang, Daniella
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns fysiska aktivitet i förskolan: Förskollärares betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to create a deeper understanding regarding the importance of the preschool teachers meaning for children's opportunities to physical activities in the preschool environment. With the study, we want to find out what meaning the preschool teachers have on children’s physical activity in the preschool and how they are using it. The study is based on semistructured interview questions with personal contact, through sound recordings and notes. The preschool teachers connect physical activity to movement and motor development, it was only one that mentioned the heart race-increasing activities. Preschool teachers mentioned how important the preschool’s environment is to be able to offer physical activities for the children. They also talked a lot about interaction and role models, what role interplay and role models have in the preschool activities between preschool teachers, children between themselves and preschool teachers and children. 

 • Berntsson, Jonathan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Al Bomola, Bareq
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på sitt arbete med fysisk aktivitet och rörelse samt hur de beskriver detta arbete. Utifrån detta syfte ställdes forskningsfrågorna Hur beskriver verksamma förskollärare att det lärarledda arbetet med fysisk aktivitet, med barn i de äldre åldrarna på förskolan, genomförs? samt Utifrån dessa beskrivningar, vad ser de för utmaningar för och möjligheter med att implementera lärarledda fysiska aktiviteter? Studien använde sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det sociokulturella perspektivet har varit den teoretiska utgångspunkten för studien. Resultatet visade att förskollärare såg på fysisk aktivitet på två olika sätt. Dels som en återkommande rutin och dels som ett behov hos barnen. De främsta utmaningarna för att genomföra lärarledd fysisk aktivitet som förskollärarna såg var lokaler, bristande material och otillräckligt med tid. De främsta möjligheterna med fysisk aktivitet som sågs var att förbättra barnens hälsa, att lugna ner barngruppen och bidra till ökat lärande.