hkr.sePublications
18 - 37 of 37
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ekdahl, Per
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Språkstört på fritids": hur fritidshem anpassar sin undervisning till elever med språkstörning2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i vår undersökning har varit att ta reda på hur ett urval av pedagoger på ett urval fritidshem arbetar med elever med språkstörning. Syftet har varit att ta reda på hur våra informanter ser på de utmaningar och anpassningar som finns när det gäller elever med språkstörning på fritidshemmen. Undersökningens frågor handlar om anpassningar, stöd samt skillnader i arbetssätt i kontrast till den reguljära undervisningen som sker i skolan. För att besvara undersökningens frågor har en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer genomförts. Sammanlagt har fyra fritidspedagoger på fyra olika skolor intervjuats. Vi har utgått från aktuell forskning inom området och låtit vår egen undersökning präglas av sociokulturella och hermeneutiska perspektiv.

   

  Av vår undersökning framgår att kännedomen om språkstörning på de undersökta fritidshemmen har brister. Metodarbetet framstår i hela materialet som ganska ensidigt, och trots att specialpedagogiskt samarbete existerar anser informanterna att arbetet med de elever som har en språkstörning bör utvecklas.

 • Dojcinovic, Tamara
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Stjärnfeldt, Julia
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta på sjukhus under sitt första yrkesverksamma år2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Gustafsson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Larsson, Miranda
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Vårdnadshavares upplevelser av mötet med pedagoger: hämtning på förskolan ur ett relationellt perspektiv2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att få en insikt i hur vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger när de hämtar sina barn på förskolan och om de får den information de efterfrågar. Studiens teoretiska ansats har hämtas i från Jonas Aspelins studier om det relationella perspektivet, där sam-verkan, sam-varo och kommunikation är väsentliga delar. Materialet i studien bygger på kvalitativ forskning, där sex vårdnadshavare till barn på olika förskolor har deltagit i semistrukturerade intervjuer. Resultatet i studien tyder på att vårdnadshavarna får den information som de efterfrågar i med mötet med pedagogerna, men att mötets innehåll kan variera beroende på vilken pedagog de möter. Vårdnadshavarna i studien påtalar även vikten av ett genuint möte, där trygghet och en öppen dialog skapar tillitsfulla relationer vilket i sin tur leder till en god samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare.

 • Karlsson, Frida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Nordberg, Julia
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Vem är jag?: en litteraturstudie om livets förändringar efter stroke2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att vara ung och drabbas av en stroke kan ge stora komplikationer i den levda vardagen. Rätt resurser och insatser krävs för att kunna vårda dessa individer. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i omvårdnaden av individer som insjuknar och på så sätt ger betydelse för huruvida vardagen ska kunna hanteras. Syfte: Syftet var att beskriva unga individers upplevelser av att leva med komplikationer efter en stroke. Metod: En litteraturstudie med systematisk litteraturöversikt innehållande nio kvalitativa artiklar. Artiklarna är granskade utifrån en granskningsmall för kvalitativa artiklar och har analyserats utifrån en textanalys grundat på Fribergs fem stegs modell. Resultat: Upplevelserna delades in i totalt tre huvudkategorier; Jaget förändrades, familjelivet förändrades, yrket påverkades samt sju subkategorier; Fysiska förmågor påverkades negativt, rädsla påverkade vardagen, oro i identitet-skapandet, att vara en otillräcklig/tillräcklig familjemedlem, sexuellt samliv påverkades, insjuknandet gav motivation till jobb men krävde förändrade arbetsförhållanden, ekonomin åsidosattes. Diskussion: Fyra kvalitets-begrepp; Tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet diskuteras utifrån författarnas tillvägagångssätt i metoddiskussionen. Resultatdiskussionen består utav tre olika fynd som diskuteras; Vardagen påverkades av rädsla, den förändrade identiteten och insjuknandet påverkade relationen till familjen. Fynden diskuteras utifrån teorin KASAM, sjuksköterskan profession, etik, samhällsperspektiv och utvecklingsarbete för framtida forskning.

 • Lundgren, Johan
  et al.
  Linköpings universitet.
  Norell Clarke, Annika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Karlstads universitet.
  Hellström, Ingrid
  Ersta Sköndal Bräcke högskola & Linköpings universitet.
  Angelhoff, Charlotte
  Linköpings universitet.
  Adolescents’ experiences of staying overnight at family-centered pediatric wards2020In: Sage open nursing, Vol. 6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Sleep is essential for health and recovery. Hospital stays may affect adolescents’ sleep quality negatively as routines in the ward are not adapted for adolescents’ developmental status or sleep habits. The aims with this study were to (a) explore and describe how adolescents experience sleep in the family-centered pediatric ward, (b) explore and describe how adolescents experience the presence or absence of a parent during the hospital stay, and (c) identify circumstances that the adolescents describe as influential of their sleep in the pediatric wards.

  Methods

  This is a qualitative interview study employing thematic analysis with an inductive and exploratory approach. Sixteen adolescents aged between 13 and 17 years participated in the study.

  Results

  Three themes were found: the importance of good sleep, safety as a prerequisite for sleep in hospital, and circumstances influencing adolescents’ sleep in hospital.

  Conclusion

  The adolescents described their sleep at the pediatric ward positively, but mentioned disturbing factors associated with pain, nightly check-ups, noises, and inactivity. Parental presence was perceived as very positive both during the night and the day.

 • Smedberg Bondesson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för humaniora.
  Jörgensen, Mette
  Danmark.
  Levande undervisningsmaterial: ambassadørmodellen2019In: Nyt nordisk!: initiativer inden for nordisk sprog- og tekstpædagogik / [ed] Gregersen, Frans; Jørgensen, Mette, Köpenhamn: Nordplus - Boarding Danmark , 2019, p. 105-112Chapter in book (Other academic)
 • Herrström, Kerstin
  et al.
  Kristianstad University, Library & Higher Education Development. kerstin.herrstrom@hkr.se .
  Larsson, Stina
  Kristianstad University, Library & Higher Education Development.
  Einberg, Eva-Lena
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Nilsson, Marie
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Blomqvist, Kerstin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Assessment of search strategies in literature-review-based candidate theses within a nursing program2020In: Advances in Medical Education and Practice, ISSN 1179-7258, E-ISSN 1179-7258, Vol. 11, p. 71-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The majority of candidate theses in baccalaureate nursing programs inSweden are written as literature studies. Being able to carry out a systematic and structuredliterature search is an essential part of thesis-related work.Aim: The aim of the current study was to investigate changes in nursing students’ searchstrategies in candidate theses.

  Methods: A retrospective, quantitative study design was obtained. Librarians (n = 2) andteachers (n = 4) randomly examined selected candidate theses (every third thesis, n = 89)from the years 2012, 2014, and 2016.

  Results: The result showed a significant improvement over the years (from 2012 and 2014to 2016) regarding the use of a sufficient number of synonyms, matching search terms to therespective database, use of the Boolean operator OR, and the use of subject headings and freetext searches. Use of the title/abstract search largely disappeared. There was a significantchange in the types of searches being done. The searches have become more structured inlater years as the use of block searches increased significantly; in other words, moresystematic and relevant searches have been done in recent years.

  Conclusion: The result of this study shows that the quality of the students’ search strategiesimproved significantly during the studied years. It is recommended that search documents areused in both formative and summative assessments to evaluate students’ search strategies.Educational development in the form of enhanced collaboration between librarians andteachers in nursing programs is recommended because it might help to develop studentsearch strategies in literature-based candidate theses.

 • Algerstedt, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Christell, Åsa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Självklara anpassningar?: Goda lärmiljöer i möte med språklig sårbarhet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att visa på goda språkutvecklande lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar samt speciallärarens uppdrag i detta arbete. Vi vill i vår studie ta reda på en rektors, en speciallärares, en lågstadielärares, en mellanstadielärares samt tre lärarstudenters tankar kring goda språkliga lärmiljöer samt vilka anpassningar de anser gynnar alla elevers språkutveckling. Vi önskar även ta del av hur de olika professionerna ser på språkligt sårbara elever samt lärares pedagogiska utmaningar vid utformandet av goda språkliga lärmiljöer. Som datainsamlingsmetoder har intervjuer (med utbildade professioner) och gruppintervju (med lärarstudenterna) använts. Resultatet har analyserats utifrån ett relationellt och sociokulturellt perspektiv.Studiens resultat visar att de olika professionerna och lärarstudenterna anser det är betydelsefullt att som lärare aktivt och medvetet arbeta språkstimulerande för att utveckla elevers språk. Exempel på hur goda språkliga lärmiljöer kan byggas är att lärare försöker skapa bra relationer med och mellan elever samt varierar sin undervisning. Ytterligare exempel är att visa elever på deras framgångar, skapa ett tillåtande samtalsklimat, utgå från elevers kunskapsnivå/förförståelse samt att lärare ingår i ett kollegialt lärande. Språkutvecklande anpassningar som respondenterna nämner är till exempel digitala hjälpmedel, använda sig av bilder, rörelse och musik. En intressant notering var att lärarstudenterna var de enda ut av våra respondenter som belyste vikten av elevens egna medverkan i sina anpassningar. Är det en så självklar del för övriga respondenter och därmed anledningen till att den ej nämns? Respondenterna önskar att speciallärare utvecklar goda språkliga lärmiljöer genom att de undervisar elever i olika former och har en gedigen kunskap om språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare lyfter respondenterna att speciallärare bör stötta vid pedagogiska utredningar och tester samt ha ett gott samarbete med kollegor, elever och föräldrar. En viss skillnad fanns i respondenternas svar vad gäller speciallärarens uppdrag. Rektorn och lärarstudenterna menar att speciallärarens roll främst inte innefattar att plocka ut elever för att ha en -till - en undervisning till exempel lästräning, utan efterfrågade hellre handledning. Specialläraren berättade i sin tur att denne ofta arbetar med individuell undervisning samt att det är en del i speciallärarens uppdrag.

 • Persson, Filippa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Emma
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  “Att skapa relationer i förskolan är a och o”: en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågorna som användes var följande: Vilka faktorer anser förskollärarna vara viktiga för skapandet av hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan. Hur skapar förskollärarna hållbara relationer? Hur bygger förskollärarna samspel i verksamheten?

  För att ta reda på forskningsfrågorna fick förskollärarna svara på nio olika frågor som samtliga var kopplade till studiens syfte. Den insamlade datan analyserades genom en tematisk analys där sex olika teman framkom, dessa var: verksamheten, förskollärarens förhållningssätt och kompetenser, relationsbyggande, hållbara relationer, den samspelande miljön samt omsorgens betydelse i relation till barnet. 

  Resultatet visade att samtliga förskollärare resonerar och förhåller sig till att relationerna till både barnen och verksamheten har en stor betydelse för deras arbete inom förskolans verksamhet.

  Slutsatsen påvisade att förskollärare värderar relationer högt i förskolans verksamhet, främst till barnen men likväl den till kollegor samt barnens vårdnadshavare. Förmågan att använda personliga kompetenser i relation till barnet i sin professionella roll påstods av flera förskollärare vara nyckeln till att skapa relationer till barnen som ska hålla över en längre tid.

 • Berg, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Huovinen Andersson, Nina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematik i ett flerspråkigt klassrum: -en intervjustudie om hur lärare arbetar språkutvecklande i matematik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många flerspråkiga elever misslyckas i ämnet matematik och enligt många forskare kan ett språkutvecklande arbetssätt vara framgångsrikt för dessa elevers kunskapsutveckling. Detta föranledde studiens syfte, att undersöka på vilka olika sätt matematiklärare arbetar språkutvecklande i matematikundervisningen. I studiens del om tidigare forskning lyfts arbetssätt som främjar språkutvecklingen i matematiken fram. Utifrån nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med matematiklärare från lågstadiet och gymnasiet, har vi samlat in data i syfte att få en bredare kunskap om lärares språkutvecklande arbetssätt samt att jämföra dessa. Studiens resultat analyserades i förhållande till det sociokulturella perspektivet, intellektuella och fysiska redskap som medierande verktyg, scaffolding och de två specialpedagogiska perspektiven, relationellt och kategoriskt. Studiens resultat visade att samtliga lärare ansåg språket vara en betydande faktor i matematikundervisningen. Därav utgjorde språket ofta ett hinder för flerspråkiga och skapade utmaningar inom problemlösning. Olika typer av samtal användes av alla lärare i syfte att utveckla matematiskt språk och förståelse. Dock fanns skillnader i utförandet, lågstadielärarna stöttade eleverna språkligt med hjälp av bilder och laborativt material medan gymnasielärarna stöttade eleverna genom att förklara nya ord och begrepp. Ingen av lärarna ansåg sig medvetet använda någon särskild metod för språkutvecklande arbete i matematikundervisningen, dessutom hade ingen ett fungerande samarbete med studiehandledare. Resultatets slutsatser ledde till följande förslag på tillämpningar inom det specialpedagogiska området. En medvetenhet kring språkutvecklande arbetsmetoder i matematik som gynnar flerspråkiga elever kan hjälpa speciallärare att handleda kollegor i skapandet av en språkfrämjande lärmiljö. Genom kunskap om flerspråkiga elevers förutsättningar och behov kan lärare och speciallärare gemensamt arbeta språkutvecklande och på så sätt förebygga uppkomsten av språkliga hinder i matematiken.

 • Redza, Jasmina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Andersson, Linn
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är det allt mer förekommande med utbrott av multiresistenta stammar på sjukhus, det blir då ett ökat behov av att patienter trots vårdform ska vårdas inom isolering. Smittsamma infektionssjukdomar kräver isolering för att förhindra spridning av infektion. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom på sjukhus. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen har gjorts i Cinahl Complete och Pubmed. Granskningen av artiklarna gjordes genom Kristianstad Högskolas granskningsmall. Resultat: Patienternas upplevelser av isolering vid en infektionssjukdom kunde delas upp i tre huvudkategorier och nio subkategorier. Känslor i samband med isolering: Smittsam och smutsig, diskriminering, ensamhet. Att vara inlåst: Instängd och övergiven, begränsad, konsekvenser och isoleringsrummets betydelse. Mötet med sjuksköterskan:Informationsbrist och bemötande. Diskussion: Patienter med infektionssjukdom som kräver isolering upplevde i stor utsträckning att hälso- och sjukvårdspersonal saknade kunskap om deras infektionssjukdom och om riktlinjer vid isolering och att deras upplevelse av diskriminering stärktes för att de blev åtskilda från andra patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom för att kunna ge de en god omvårdnad och en jämlik vård.

 • Sjöström, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Riskfaktorer för fall hos äldre personer inom ortopedisk slutenvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Falls involving persons aged 65 years and older is the most common cause of accidents leading to hospital care and is associated with both high morbidity and death. In hospital care, it is estimated that fall accidents account for 20-30% of reported incidents. Falls can be caused by multifactorial factors. Purpose: The purpose was to investigate risk factors concerning accidental falls involving patients aged 65 years and older at orthopedic inpatient care. Method: A retrospective case-control study focused on falls with a quantitative basis was used to answer the purpose of this study. 47 incidents of accidental falls were audited to a study group and then compared to a control group of 47 patients. Data was analyzed with descriptive and analytic statistics. Results: This study shows that the use of sleeping aids increase the risk of falls (p=0,004) but also that the length of inpatient care  in itself has importance. Discussion: Sleep aids increase the risk of fall and therefore non-pharmacological nursing measure should be seen as the first choice over the pharmacological measures. Conclusion: Nonpharmacological nursing alternatives for improved sleep quality should be prioritized and several alternatives are mentioned in the study. Further studies in this area could be focused on why increased length of care can lead to an increased likelihood of accidental falls.

 • Tegnér, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Hur omvårdnadspersonal uppmärksammar och lindrar oro på demensboende: en studie med fri noteringsmetod2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Worry and anxiety are common symptoms in people with cognitive disorders as a result of having difficulty coping with different feelings. Worry and anxiety are distressing conditions and affect well-being. Those who care for people with cognitive disorders are mainly nursing staff. Aim: The purpose of the study was to describe the nursing staff's experiences of paying attention to and alleviating anxiety of older people with cognitive illness in dementia. Method: A qualitative study was used to answer the study's purpose. Ten nursing staff at two dementia residences in southern Sweden who had underwent training in person-centered care for the elderly and people with cognitive illness kept diary notes for fourteen days where they freely noted events in which they identified concerns and how they alleviated them. Data was content analysed. Meaning-bearing units were identified, condensed and formed subcategories, which were sorted into categories. Outcome: The nursing staff draws attention to worry and anxiety through physical and by adjusting in the environment. Discussion: When the nursing staff uses their skills, a person-centered approach and are engaged in their work they often succeed in alleviating the worry of people with cognitive illness. Conclusion: The nursing staff's ability to relieve anxiety was successful and it seems that the nursing staff benefited from the training they had received in person-centered care for the elderly and people with cognitive illness. Future research in this field could be to examine how the nurse work in teams to distinguish between bodily and emotional expressions of anxiety and pain.

 • Björklund, Carina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ekstedt, Anette
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En studie av vårdnadshavares förväntningar på fritidshemsverksamheten2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare, som för första gången lämnar sitt barn på fritidshemmet, ser på fritidshemmets verksamhet samt vilka uppfattningar och kunskaper de har om de fyra målen i läroplanen. Vi ville även undersöka eventuella likheter och skillnader mellan vårdnadshavarna och läroplanens fyra mål.  För att undersöka detta användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex vårdnadshavare vid två skolor. Resultatet som analyserades utifrån sociokulturell teori visade att barnen tillsammans med andra skulle utveckla sitt lärande inom de olika målen. Språk och kommunikation är ett viktigt verktyg i interaktionen med andra och i de olika aktiviteterna som barnen är delaktiga i på fritidshemmet ansåg vårdnadshavarna. Studien visade på att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med vårt uppdrag utifrån läroplanen. Trots att kunskap om läroplanens skrivningar inte fanns hos alla vårdnadshavarna visade resultatet att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med fritidshemmets uppdrag.

   

 • Klippfors, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Tall Privora, Louise
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling: förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. Studien har genomförts med kvalitativ ansats där intervjuer med fem förskollärare har gjorts. Bearbetningen av empirin har inspirerats av grounded theory som forskningsmetod där kodning av materialet skett. Resultatet påvisar att förskollärarnas egna intresse av sång och musik är relevant för deras arbete, till exempel hur engagerad och säker/osäker man är på sin egen sångröst. Det sker spontana sångstunder varje dag medan planerade sker ungefär en gång i veckan. De planerade innehåller konkreta bilder, sångpåsar, instrument samt att de använder sig av TAKK och rörelser. Förskollärarna uppfattar att musiken har betydelse för de yngre barnens språkutveckling genom att barnen bland annat imiterar. Barnen kan även uppfatta rytmen i sången och därmed sjunga innan de kan tala. Genom att ha sång -och musikundervisning kan det öka barns ordförråd. 

 • Bozorgi, Catherina
  et al.
  Danmark.
  Holleufer, Celina
  Danmark.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Saliva secretion and swallowing: impact of different types of food and drink on subsequent intake2020In: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 12, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The oral processing of food is important for eating and digestion in order to gain energy and nutrients. Due to disease, injury, or aging, individuals may experience difficulties in this process. These difficulties often lead to dysphagia, which is associated with malnutrition. Thus, it is of importance to find solutions and strategies to enable food intake. It is well known that sour and/or carbonated foods and drinks increase saliva secretion and trigger the swallowing reflex. However, knowledge regarding how subsequent food intake is impacted is lacking. The aim of this study was to clarify whether sour and/or carbonated foods and drinks had subsequent impacts on swallowing function. Twelve healthy participants evaluated eleven foods and drinks in terms of their ability to increase saliva production and ease the swallowing of subsequent food. Results showed that sourness and carbonation had positive impacts on saliva secretion and swallowing. No correlation was found between the pH/sourness of the foods and the ease of swallowing them. It was concluded that the ingestion of cherry tomatoes, natural yoghurt, and, in particular, citrus juice made swallowing of a neutral cracker easier. These results may be used to increase food intake among dysphagia patients.

 • Danielsson, Emilia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Anderberg, Elin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Bedömning i matematik: en fallstudie om elevers och lärares uppfattningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att visa hur några elever och en lärare uppfattar olika bedömningsformer i matematik. Arbetet lyfter specifikt det muntliga nationella delprovet i matematik. Dessa uppfattningar är väsentliga att belysa, eftersom de nationella proven är ett stöd för lärarna att ge eleverna en likvärdig och rättvis bedömning. Tidigare forskning tar upp att det behövs mer forskning kring uppfattningar om bedömningar i matematik. Forskningen på området lyfter både positiva och negativa aspekter av muntliga bedömningar. Utöver detta tar man upp att elever tenderar att föredra det som de är vana vid. Inom matematikundervisning har det skriftliga provet fortsatt vara en traditionell bedömningsmetod. Detta gör det tämligen intressant att söka svar på frågan “Vilka uppfattningar har eleverna och läraren kring det muntliga nationella delprovet i matematik?”. Resultat från vår fallstudie stödjer övrig forskning på några punkter. Men vi har också fått resultat som inte har stöd i litteraturen. Eleverna i vår studie har en mer positiv uppfattning av flervalsprov, skriftliga prov samt muntliga. Detta i jämförelse med problemlösningar och grupparbeten. Det framkom från denna klass att de generellt upplever en bättre känsla efter att de genomfört delprovet än innan och att de kände sig trygga i sina grupper.

 • Thorén, Mia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Och väggarna förvandlades till världen runtomkring": pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The emphasis of Swedish leisure-time teachers assignment lies in the unpredictable characteristics of play, explorative and creative ways of working and encouraging child fantasy and creativity. The leisure time centre is also a physical space where a complex mix of expectations of informal learning and care takes place.

   

  The physical learning environment of Swedish leisure-time centres, and the teacher’s assignment concerning it, is neither in detail regulated in steering documents nor well documented in academic research but seems to be an upcoming subject of attention.

   

  This study, which has been executed as walking interviews with teachers in four Swedish leisure-time centres, aims to – through a sociocultural and multimodal theoretical perspective – illustrate the intention and applied practices concerning the encouraging of child fantasy and creativity in and through physical learning environment. It also aims to explore the use and range of artifacts and how they are presented to children.

   

  The results of this study present a unanimous picture of the range of artifacts used and an assignment highly vivid to the teachers but still unspecified as well as marginalized.    

 • Eneberg, Niclas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Ekosystemtjänster då och nu: kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. Studien har främst genomförts som en GIS-studie där historiska kartor har digitaliserats och analyserat. Med hjälp av naturvårdsverkets ekosystemtjänstförteckning har ekosystemtjänster kopplats till diverse markslag, både historiska och nutida. Resultatet har sedan ställts emot varandra i syfte att tydliggöra eventuell förändring

  Resultatet visar en arealökning av ekosystemtjänsterna kopplade till åkrarna. Det har även skett en ökning av ekosystemtjänster kopplade till skogsmarken inklusive sumpskogen. Minskning av ekosystemtjänsternas areal har skett i markslagen betesmark, äng, våtmark, vattendrag, mosse och torvmosse. Trade-off bland ekosystemtjänsterna har ej skett, det har istället skett en förflyttning av ekosystemtjänsterna från den historiska ängen, främst till dagens ökande areal av skogsmarker.

  Det historiska materialet är av sådan kvalité att det är användbart för generell kartering och analys. Dock saknas det data för mer djupgående analyser. Det historiska materialet vittnar ej om ekologisk status varför studien ej bör ses som kvalitativ utan snarare kvantitativ vilket i nuläget visar en generell utveckling och avsaknad av trade-off. Hade ekologisk status tagits i beaktande hade också bilden klarnat över vilka ekosystemtjänster som faktiskt opererar inom ett givet markslag. Förslagsvis bör man därför studera de realiserade ekosystemtjänsterna i samband med historisk kartläggning för en noggrannare bild av förändringen.

 • Höijer, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Lindö, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Mustafa, Arwa
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nyberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Health and sustainability in public meals: an explorative review2020In: International Journal of Environmental Health Research and Public Health, ISSN 1687-9805, Vol. 17, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The world is facing a number of challenges related to food consumption. These are, on the one hand, health effects and, on the other hand, the environmental impact of food production. Radical changes are needed to achieve a sustainable and healthy food production and consumption. Public and institutional meals play a vital role in promoting health and sustainability, since they are responsible for a significant part of food consumption, as well as their “normative influence” on peoples’ food habits. The aim of this paper is to provide an explorative review of the scientific literature, focusing on European research including both concepts of health and sustainability in studies of public meals. Of >3000 papers, 20 were found to satisfy these criteria and were thus included in the review. The results showed that schools and hospitals are the most dominant arenas where both health and sustainability have been addressed. Three different approaches in combining health and sustainability have been found, these are: “Health as embracing sustainability”, “Sustainability as embracing health” and “Health and sustainability as separate concepts”. However, a clear motivation for addressing both health and sustainability is most often missing