hkr.sePublications
1 - 13 of 13
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Jørgensen, Øyvind
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Bäckström, Martin
  Lund University.
  Björklund, Fredrik
  Lund University.
  Judgments of warmth and competence in a computerized paradigm: little evidence of proposed impression formation asymmetries.2017In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 12, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Much of what we know concerning impression formation is based on experimental methods where the participant receives a list of traits or behaviors and is asked to make trait judgments or meta-cognitive judgments. The present study aimed to put some well-known effects from the impression formation literature to a test in a more dynamic computerized environment, more akin to many real world impression formation scenarios. In three studies participants were introduced to multiple target persons. They were given information about the target persons' behavior, one at a time, while making ratings of their warmth and competence, and their probability of performing related behaviors in the future. In neither of the studies the negativity effect of warmth or the positivity effect of competence were reproduced.

 • Rubin, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjöberg, Emelie
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC - ur BVC-sköterskans perspektiv2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The statistics for child vaccinations in Sweden are high, only a few parents choose not to follow the Swedish vaccination program. However, previous studies show that parents can have questions and opinions regarding the vaccines content and effects. From the BVC nurses experience of the parent´s questions and opinions in relation to the vaccination of their child at the BVC, a BVC nurse can through this study be better equipped to meet parents. This should be able to contribute to creating additional sense of security with regards to the vaccination of the child. Goal: The aim of this study was to analyse the BVC nurses experience of a parent´s questions and opinions in relation to the vaccination of their child at the BVC. Method: The study has a qualitative inductive approach. Fourteen semi-structured interviews were carried out with BVC nurses that have worked at a BVC for a duration of one to 37 years. The data material was analysed with the help of qualitative content analysis. Result: The result shows that a parent´s questions and opinions more than ever tend to revolve around both handling traditional questions regarding pain and side effects and an ever more trending challenge as the high information stream that parents meet today. The result is summarised in two categories; Questions and opinions regarding whether to vaccinate or not and Questions and opinions regarding the vaccine and its consequences. Conclusion: Previous studies show that BVC nurses have experience with regards to the parents that have questions and opinions about vaccines. The study can contribute with considerate knowledge of how parent´s search for information and in such case gice possibilities for improvement. 

 • Andersson, Kristofer
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Svedjebrukets slutskede: En studie av svedjebruket och landskapet i Algustorp, Röke socken, norra Skåne, ca 1800-19002017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Relativt lite forskning har de senaste årtiondena bedrivits gällande svedjebruket, i synnerhet förekomsten och utbredningen av svedjeland inom enskilda byar. Arealen svedjad mark i förhållande till arealen åkermark i byn Algustorp, Röke socken, norra Skåne utgör grunden för denna studie. Gunhild Weimarck publicerade 1953 en avhandling där arealen svedjad mark jämförs med arealen åkermark i Lönsboda, Örkened socken, nordöstra Skåne. För denna uppsats är jämförelser mellan de två byarna fundamental, det vill säga en komparativ studie där likheter och skillnader diskuteras utifrån olika parametrar. Uppsatsen ska dessutom ge ökad kännedom om svedjebrukets förekomst i fem närbelägna byar i anslutning till Algustorp, belysa svedjandets betydelse för agrarsamhället och framför allt redogöra för svedjelandens omfattning inom byn Algustorp. För att möjliggöra detta har källmaterial i form av frågelistsvar, jordeböcker och historiskt kartmaterial varit grundläggande för studien. Analyser av geografisk information i applikationen ArcMap har underlättat beräkningen av arealen svedjemark respektive åkermark i Algustorp. Resultatet visar att arealen svedjeland i Algustorp var mindre än byns åkerareal, till skillnad från Lönsboda, där svedjemarkens areal istället var större i förhållande till byns åkermark. Detta fenomen tycks bero på regionala skillnader, det vill säga olikartade markförhållanden i de olika byarna. Tillgången på odlingsbar mark framstår som mycket liten i Lönsboda. Därmed förekom större arealer svedjemark i Lönsboda till skillnad från Algustorp, där förutsättningarna för spannmålsodling till synes är mera gynnsamma. Det är med stor sannolikhet naturgivna förhållanden, främst jordartssammansättningen, som pådrivit ett större behov av att nyttja svedjebruk i Lönsboda.

 • Annika, Eriksson
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Boel, Jeppsson
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Mathematics Recovery Programme: en aktionsstudie i tidiga insatsers betydelse för elevers aritmetiska förståelse2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med följande rapport är att ta reda på om och hur elevers aritmetiska och numeriska förmågor utvecklas med hjälp av Mathematics Recovery Programme (MRP), Wright et al (2000). För att kunna besvara syftesfrågan har fyra elever undervisats enskilt under en sjuveckorsperiod i enlighet med detta program. Eleverna har observerats och intervjuats i undervisningssituationerna med hjälp av metoderna teaching experiment (Steffe och Thompson, 2000) och flexibla intervjuer (Ginsburg et al, 1998).

  MRP har sin teoretiska grund i radikalkonstruktivistiska teorier och vår studie har en deduktiv ansats då vi utgick från dessa teorier i vår undervisning och i efterföljande analys. Enligt konstruktivistiska teorier konstruerar eleverna själva sin kunskap i för dem meningsfulla sammanhang, i interaktion med andra. Undervisningen måste utgå från och bygga på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, för att eleverna ska kunna vidareutveckla sin matematiska förståelse.

  Studiens resultat visar att de fyra eleverna gör framsteg. Bidragande orsaker till detta var lärarens observationer och reflektioner av arbetet under lektionerna och den efterföljande analysen av de videoinspelningar som gjordes under lektionerna. På detta vis kunde läraren utmana elevernas tankar på den nivå där de befann sig. Materialets utformning och möjligheten till mikrojustering var även det en bidragande orsak till elevernas framsteg. I dialog med läraren synliggjordes det som eleverna visste och kunde, både för dem själva och för läraren.

  Vår slutsats är att enskild strukturerad undervisning under en begränsad tid av välutbildade lärare/speciallärare hjälper elever i deras matematiska utveckling. Specialläraren i matematik spelar här en viktig roll i att utforma undervisning för elever i matematiksvårigheter som bygger på och vidareutvecklar deras aritmetiska förmågor.

 • Bosakova, Zuzana
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Ekonomisk jämförelse mellan trappstegsgaller och hålplåtsgaller: en fallstudie vid Kristianstads Centrala reningsverk2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kristianstads reningsverk är dimensionerat för 205 000 pe. En ny utbyggnad av verket är inplanerad för att förbereda för ökade krav på reningsgraden respektive större utveckling av staden. Verket ska i det närmaste öka sin kapacitet till 350 000 pe.Det första reningssteget är av avgörande betydelse då dess avskiljningsgrad kan påverka respektive medfölja hela den efterföljande processen, från dess början till dess slutgiltiga produkt: slammet. Utan den mekaniska förbehandlingen skulle föremål och partiklar följa med vattnet in i verket och förorsaka driftstörningar i form av igensättning i och slitage av maskiner och pumpar.Reningsverket i Kristianstad har otillräcklig separering av föroreningar i den första fasen av reningen, dvs. mekanisk rening i form av galler. Trappstegsgallret släpper igenom alldeles för stora mängder föremål, såsom bindor, tops, hår, fibermaterial och servetter av olika material.Syftet med studien är att undersöka ekonomiska konsekvenser av att byta filter. Otillräcklig eliminering av fasta föroreningar i det inkommande vattnet genom trappstegsgallret, förorsakar onödiga kostnader för verket. En likhetsgranskning mellan nuvarande utgifter och eventuellt investering i det nya hålplåtsgallret ligger centralt i projektet. Undersökning av annuitetsmetoden vid inköp av varor påvisar att investering i det nya gallret som skulle kosta ca 3 mkr (grundinvestering) och genom beräkningar med hjälp av annuitetsmetoden skulle kapitalsatsning vara vid konstant inbetalning av summan 513 tkr per år under ekonomiskt livslängd 15 år. Differensen mellan satsning i de nya gallerna samt underhållsutgifter (397 tkr) för de nuvarande Step-Screen gallret är 513 tkr minus 397 tkr pekar på resultat 116 tkr. Det tyder på att investering i det nya gallret EscaMax kommer att kosta varje år 116 tkr mer än det görs i dagsläget. Det måste nog poängteras att det togs ingen hänsyn till underhållskostnaderna för de nya hålplåtsgallerna i beräkningar.

 • Bengtsson, Mikael
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Märgelgravar i Åstorps kommun: Förändringar i förekomst över tid och lokalisering i landskapet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Märgelgravar är småbiotoper i odlingslandskapet som ofta hyser höga naturvärden och är viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden i slättlandskapet. De utgör också synliga kulturlämningar från 1800 - talets jordbruk och den agrara utveckling som skedde då. Märgelgravarna är idag skyddade som generella biotopskyddsområden. Biotopskyddsområdena bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen samt FN - konventionen om biologisk mångfald. Märglingen var som mest omfattande mellan cirka 1850 fram till 1890 i södra Sveriges slättbygd. Märgeln användes som jordförbättringsmedel och grävdes upp där det fanns kalkhaltig lera. Där den bröts bildades bestående gravar som ofta vattenfylldes. Syftet med studien är att kartlägga hur många märgelgravar som försvunnit i Åstorps kommun, var de ursprungligen placerades och vad som kännetecknar de som finns kvar idag. Undersökningen grundas på kartmateriel från ca. 1930, ca. 1970 och 2015 som bearbetats och analyserats i ett GIS - program. Resultaten visar att endast 23% av märgelgravarna finns kvar 2015 jämfört med 1930 och att de ursprungligen grävdes i lerjordar nära bebyggelse, men att de som finns kvar idag i högre utsträckning ligger längre ifrån bebyggelse och till större del i sluttningar. Borttagandet av märgelgravarna tros bero på de omfattande rationaliseringar som jordbruket genomgick speciellt efter andra världskriget, då de sågs som odlingshinder eller som lämpliga platser att dumpa sopor och rivningsmateriel i. 

 • Holmberg, Fredrik
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Rask, Daniel
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Sjuksköterskors upplevelser av arbetet på akutmottagning: i arbetet med traumapatienter - en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The accident and emergency (A&E) department, a health care setting where patients with acute illness or injury arrive for assistance. In the A&E the nursing tasks is based around providing good care in regard to the patients’ needs and perform certain medical technical measures. Nurses should show empathy and act in an ethically appropriate manner when treating patients. Trauma is defined as when the human body is exposed to high-energetic violence suffered from an accident or from penetrating/non-penetrating violence. Schuster's thesis shows how nurses' work experiences affects their private life and their profession. Aim: The aim was to describe nurses' experiences of working in the A&E with patients who arrives with physical trauma. Method: A literature review based on six qualitative scientific articles. Results: Three categories: (1) experiences of difficult and complex situations, (2) the importance of creating relationships and (3) experiences of working under stress. Results showed how nurses dealt with emotions when encountering trauma patients, the importance of relationships in the workplace and how uncertainty reflected in the work at the A&E. Conclusion: Coping strategies, peer support and stress were the functions and emotions nurses described as part of her work with trauma patients.

 • Persson, Lena
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Hedenborg, Camilla
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Patienters upplevelser av att vårdas för borderline personlighetssyndrom2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter med borderline personlighetssyndrom (BPD) upplever negativa attityder och inte erbjuds den vård de behöver vid kontakt med den psykiatriska vården. Patienter med BPD uppvisar en stark emotionell smärta och känslomässig instabilitet vilket innebär att sjuksköterskan upplever svårigheter och osäkerhet vid omvårdnad av dessa patienter. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter med borderline personlighetssyndrom erfar och upplever den psykiatriska vården. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva kvalitativa studier genomfördes. Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier: Känslor av att bli avvisad och sviken, Relationen en förutsättning, Samtalets betydelse och att bli hörd, samt Hopp om ett tillfrisknande. I resultatet framkom att det stigma och de negativa attityder som omger diagnosen BPD påverkade patienternas upplevelse av vården negativt. En bra relation till sjuksköterskan som byggde på tillit, en bra kommunikation och utgick från patientens perspektiv var viktig för att uppnå en god omvårdnad och en terapeutisk allians. Slutsats: Genom ökad kunskap om tillståndet BPD och klinisk handledning kan attityder och stigmatisering om BPD minskas. Det ökar möjligheten för sjuksköterskan att ge denna patientgrupp en positiv vårdupplevelse och en god omvårdnad.

 • Zimmergren, Hanna
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Mötet med Palliativ vård: Närståendes upplevelse av vård av en familjemedlem i livets slutskede2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år avlider 90 000 till 100 000 människor i Sverige, där majoriteten är i behov av palliativ vård. Palliativ vård är en vårdform som utformades för personer där syftet inte längre är att behandla sjukdomen utan att lindra symtom och ge en god livskvalitet. I den palliativa vården utgör närstående en stor roll för både patienten, men även för vårdpersonalen. Bristande kunskap om närståendes upplevelser i den palliativa vården utgav syftet till studien. Syfte: Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att en familjemedlem vårdas palliativt i livets slutskede. Metod: En litteraturstudie utfördes där tio kvalitativa studier granskades och analyserades. Resultat: Resultatet visade att närståendes upplevelser av den palliativa vården var både positiv och negativ. De olika kategorierna som genomsyrade upplevelsen var att leva nära döden med subkategori känslomässig berg- och dalbana och förlust, samt behov av trygghet, med subkategori delaktighet och tillit. Slutsats: Studien visar att delaktighet bidrog till en känsla av sammanhang för närstående i den svåra situationen. Närstående behövde känna tillit för att uppleva trygghet i vårdsituationen. Studien visade även att de hade ett behov av stöd, samt behov av att vårdpersonal visade engagemang vid livets slutskede.

 • Ebenstrand, Cecilia
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Bollspelets plats i ämnet idrott och hälsa.: En enkätstudie om elevers attityd till bollspel.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att pojkar gynnas i ämnet idrott och hälsa och att bollspel är den mest förekommande aktiviteten på idrott och hälsa-lektioner, detta utan stöd från de kunskapskrav som finns i ämnet. Utifrån detta valdes en kvantitativ metod för att undersöka elevers attityd till momentet bollspel i ämnet idrott och hälsa och se om denna attityd samverkar med attityden till ämnet samt att undersöka om det finns skillnader mellan flickors och pojkars attityd.

  I studien har 118 elever fyllt i en enkät och dessa svar har sedan behandlats. Resultatet visar att pojkar är mer positivt inställda till bollspel och till ämnet idrott och hälsa i jämförelse med flickor. Resultatet visar att de elever som tycker om momentet bollspel är mer positiva till ämnet i jämförelse med de som inte tycker om momentet bollspel.

   

  Som slutsats dras att det finns skillnader mellan pojkars och flickors attityd till bollspel och ämnet idrott och hälsa samt det finns ett samband mellan elevers attityd till bollspel och till ämnet idrott och hälsa.

 • Rönkkö, Kari
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Bergman, Anna-Karin
  FoU Helsingborg.
  Svensson, Måns
  Lund University Internet Institute.
  Danielsson, Pernilla
  PArT Helsingborg.
  Rosengren, Calle
  Lund University Internet Institute.
  Åström, Fredrik
  Lund University Internet Institute.
  Lundin, Therese
  PArT Helsingborg.
  Digital teknik och socialt arbete: att motivera socialt utsatta ungdomar med stöd avmotivationsappar och hälsoarmband2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Digital teknik och socialt arbete är en pilotstudie som syftat till att undersöka effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka ungdomars motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor. Projektet har präglats av ett explorativt angreppsätt i det att vi undersökt hur introduktion av ny digital teknik mottas av olika målgrupper inom socialtjänsten.

  Forskning har visat sig att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa. Sömnen är ytterligare faktor som spelar en betydande roll för barn och ungas hälsa. Vi har denna kunskap om fysiska aktivitet och sömn i samhället idag samtidigt som barn och ungas psykiska och fysiska hälsosituation utgör ett uppmärksammat folkhälsoproblem. Att barn rör på sig för lite syns hos alla grupper av barn och unga oavhängigt faktorer som familjeförhållanden, arbetsmarknadsstatus och föräldrars samhällsekonomiska status. Enligt Socialstyrelsen (2013) är det av extra vikt att barn och unga uppnår bästa möjliga hälsa eftersom det visat sig att nedsatt hälsotillstånd i unga år kan få betydelse för resten av individens liv. Insatser för att preventivt främja våra barns och ungas hälsa är därför en önskvärd och god samhällsinvestering både för den enskilda individen och för allas vår gemensamma hållbara framtid. Denna rapport beskriver resultatet av ett forsknings-och utvecklingsprojekt där vi undersökt hur appar och aktivitetsarmband skulle kunna användas för att motivera barn och unga till ökad fysisk aktivitet samt bättre sömnvanor. 

  Våra undersökningar av tidigare forskning inom problemområdet har visat på att det finns en tydlig koppling mellan ökad fysisk aktivitet och minskad psykisk ohälsa, såsom t.ex. att fysisk aktivitet kan minska depression och ångest. Fysisk aktivitet har samma effekt som psykologisk behandling och medicinering, men ger betydligt färre biverkningar än medicinering. Det finns också framgångsrika försök med viktminskningsgrupper som arbetat med stöd av digitala lösningar. Tekniken i sig kan bidra med att sätta mål, motivera, och följa upp resultat. Sociala funktioner för att kunna följa andras framsteg har visat sig öka motivation gällande att vara mer fysiskt aktiv. Angreppsätt där man låter användare mäta och följa sitt eget beteende ger den största positiva effekten för att åstadkomma hälsofrämjande beteendeförändringar. 

  Om fysisk aktivitet är bra för hälsa är sömn om möjligt ännu viktigare. Forskning inom sömn visar att det en tydlig koppling mellan sömn och vardagligt välbefinnande. Det har konstaterats att olika typer av sömn har olika funktioner. REM-sömnen har t.ex. påvisat koppling till bättre mönsterigenkänning medan djupsömnen har en påverkan på minnet. Forskning visar också att sömnlöshet påverkar immunförsvaret negativt vilket i sin tur kan bidra till sömnstörningar och övervikt hos ungdomar.

  Vad gäller teknik så visar forskning att professionell kompetens inom hälsa och medicin inte alltid används vid framtagning av teknik, vilket utgör ett återkommande problem. Det är inte enbart är tekniken som måste fungera för att insatsen ska kunna lyckas, attityden till e-hälsa bland befolkningen generellt sett kan också ha en avgörande betydelse. Om den generella bilden av tekniken bland befolkningen är negativ så är det svårt att införa och lyckas med teknikstöd. Teknikutvecklingen är snabb, och vi står inför en dramatisk ökning av olika informations- och telekommunikationsteknologier vars syfte är att förbättra och utveckla egenvård och omsorg. Frågor om integritet hamnar ofta i skymundan. Flertalet av de identifierade relevanta publikationerna fokuserade mer på tekniken än det hälsobefrämjande stödet.

  Vår bibliografiska undersökning visar att det finns förhållandevis lite av samband mellan begrepp som är relaterade till hälsoappar och egenvård kontra motivationsarbete och socialt arbete. De starkaste sambanden av intresse för oss hittade vi i ett gränsland mellan medicin och datavetenskap. Sammanfattningsvis kan vi säga att flertalet av de här identifierade akademiska publikationerna diskuterar de tekniska lösningarna i sig, eller presenterar användarvalidering av olika lösningar; snarare än socialt arbete, eget motivations- och förändringsarbete av dåliga vanor och livsmönster - som är vårt intresseområde i denna studie.

  För att bättre förstå och bidra till utmaningarna så har ett samarbete initierats mellan Helsingborgs stads Forsknings- och utvecklingsenhet för social hållbarhet (FoU Helsingborg), Preventivt arbete tillsammans (PART) från Helsingborgs stad och forskare från både Lunds Internet institut (LUii), Lunds Universitet samt Digital design, Sektionen för hälsa och samhälle på Kristianstad Högskola (HKR). Ett internt utvecklingsprojekt har genomförts av PART med stöd av FoU i Helsingborgs stad. I samband med utvecklingsprojektet har ett gränsöverskridande samarbete initierats där aktionsforskning ramat in utvecklingsprojektets empiriska studie och möjliggjort en gemensam yta för ett bredare kunskapsskapande. Vårt fokus har varit ett kunskapsbildande vad gäller aktivitetsarmband och motivationsappar för barn och unga som löper risk för ohälsa. Denna rapport presenterar en akademisk kunskapsöversikt, samt resultatet från ett utvecklingsprojekt där vi tillsammans undersökt effekterna av att använda aktivitetsarmband och tillhörande social app. Vi har beforskat vilken påverkan dessa kan ha på ungdomars egen motivation till fysisk aktivitet och goda sömnvanor.

  Syftet med pilotprojektet har varit att kartlägga forskningen på området, undersöka de upplevda effekter av att använda aktivitetsarmband med tillhörande motivationsapp för att stärka deltagares motivation till fysisk aktivitet och förbättrade sömnvanor, samt undersöka hur vi kan förstå de faktorer som verkar vara mest betydande för att uppnå effekter. Det senare har vi gjort genom att fokusera på fyra övergripande områden: Användandet av motivationsapp - Hur länge och med vilken frekvens använder deltagarna armband och motivationsapp? Värdeskapande för ungdomar - Till vilka positiva resultat bidrar armband och motivationsapp? Negativa bieffekter - Kan armband och motivationsapp orsaka negativa bieffekter hos deltagarna? Om så, till vilka områden hänför sig dessa bieffekter? Värdeskapande för personal – Vilken nytta ser personalen av armband och motivationsapp i sitt arbete?

  Ur ett forskningsperspektiv så är studien att betrakta som mindre, varvid dess värde skall beaktas utifrån detta. Mer forskning behövs i området motivationsappar och socialt arbete. Studieresultatet visar på faktorer som har betydelse för frågeställningarna, som också kan identifieras i tidigare forskning. Positiva upplevelser har varit att ungdomarna fått en märkbart ökad medvetenhet om sina egna levnadsmönster vad gäller motion och sömn. Tydligast märktes den nya medvetenhet som växte fram runt egna sömnvanor, även att dessa inte alltid gick att åtgärda på egen hand. Det var också uppenbart att den nya medvetenheten ledde ökad motivation och fysisk aktivitet. Identifierade negativa bieffekter var att stress kunde uppstå när ungdomarna var förhindrade att själva öka sitt stegantal samtidigt som de såg andra ungdomars resultat öka. Det rapporterades problem med att sköta den dagliga laddningen av aktivitetsarmbandet, samt att aktivera sömnmätningen när de skulle lägga sig. Ett stort värde för personalen var att de fick ett instrument som berikade kommunikationen utifrån “objektiv” data genererad av ungdomarnas egna mätningar av motion och sömn. Ett verktyg som utgjorde god hjälp för samtal, som i sig kunde bidra till bättre struktur i ungdomars liv.

 • Schmidt, Manuela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Lund University.
  Frequent visitors at the psychiatric emergency room: a literature review2017In: Psychiatric quarterly, ISSN 0033-2720, E-ISSN 1573-6709Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Frequent visitors at the psychiatric emergency room (PER) constitute a small subgroup of patients, yet they are responsible for a disproportionate number of visits and thus claim considerable resources. Their needs are often left unmet and their repetitive visits reflect their dissatisfaction as well as that of PERs' staff. Motivated by these dilemmas, this study systematically reviews the literature about frequent visitors at PER and seeks to answer two questions: What characterizes frequent visitors at PER in the literature? and What characterizes PER in the literature? Based on 29 studies, this paper offers answers to the two questions based on a strength weakness opportunities and threats (SWOT) analysis. The results of the review and subsequent analysis of the literature revealed the multiplicity and complexity of frequent visitors' characteristics and how they appear to converge. Commonalities were more difficult to identify in PER characteristics. In some cases, this happened because the characteristics were poorly described or were context specific. As a result, it was not easy to compare the studies on PER. Based on SWOT and the findings of the analysis, the paper proposes new venues of research and suggests how the field of mental health might develop by taking into account its opportunities and threats.

 • Olsson, Torben
  et al.
  Kristianstad University, Avdelningen för externa relationer.
  Lorentz Hjorth, Charlotte
  Krinova.
  Yngvesson, Markus
  Krinova.
  Jönsson, Eric
  Kristianstad University, Avdelningen för externa relationer.
  Oehlmann, Johanna
  Danmark.
  Hjorth, Daniel
  Danmark.
  Incubation for public innovation IOI: strengthening universities’ strategic collaboration with the surrounding society : project report2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))