hkr.sePublications
1 - 32 of 32
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Holmqvist, Josefine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hultman, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Vi har inga konflikter, men...": konflikthantering inom arbetslag på förskolan och huruvida konflikter upplevs påverka arbetsklimatet kollegor emellan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativt utformad studie med sociokulturell och mikrosociologisk teoriansats med samspel, kommunikation och relationskompetens som huvudfokus. Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och barnskötares uppfattning om konflikt som begrepp, hur konflikter hanteras inom arbetslaget samt huruvida konflikter kan komma att påverka arbetsklimatet mellan kollegorna. Förutom teoretisk ansats har tidigare forskning inom begreppet konflikt samt olika modeller och strategier för konflikthantering studerats och skrivits fram. Vi har använt oss av hermeneutisk metodansats där vi med hjälp av tolkning, förståelse och förmedling, har undersökt informanternas egna upplevelser av vårt valda ämne. Vi valde att göra semistrukturerade och ljudupptagna intervjuer för att få en fördjupning i vår empiri. Intervjuutskrifterna användes sedan i tolkning och analys. Åtta förskollärare och barnskötare intervjuades vilket vi ansåg var passande för studiens omfattning och för den mängd empiri vi önskade sammanställa. Resultatet visar på att konflikter hanteras genom öppen kommunikation och med hjälp av andra parter, exempelvis chefen. Det visar även att begreppet konflikthantering tolkas och förstås som ett inkluderande av att förebygga samt lösa konflikter. Informanterna diskuterar att konflikter påverkar deras arbetsklimat i stor omfattning och vidare även verksamheten med barnen.

 • Miranda O'Shea, Flavia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  A Psychoanalytic Interpretation: Jay Gatsby’s Id, Superego, Ego, and Core Issues2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present essay attempts a psychoanalytic interpretation of F. Scott Fitzgerald’s Jay Gatsby’s id, superego, ego, and core issues. The first stage of the paper offers an analysis of Gatsby’s id, superego and ego; and finds that the id largely rules his behaviour, with few instances where the ego takes control and manifests the superego. The second stage proposes that three psychoanalytic core issues are identifiable in the character of Gatsby: fear of abandonment, low self-esteem and insecure or unstable sense of self. Through the lens of Psychoanalytic Criticism, the present essay looks at fictional literature in order to gain insight into the human psyche, in hopes of discussing and spreading awareness about mental health.

 • Gustafsson, Ebba
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Pettersson, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Förskollärares tolkning av digitalisering i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Digitalisering är idag väldigt aktuellt och det finns en samhällsdebatt kring användandet av digitala verktygi förskolan. Syftet med studien är att undersöka förskollärares tolkning av digitalisering i förskolan och hurde anser att digitalisering har betydelse för barns utveckling och lärande. Syftet är även att synliggöradigitaliseringen betydelse för olika åldrar och hur förskollärarna anser sig arbeta med det, därigenom harstudien undersökt småbarns- och storbarnsavdelningar. För att uppnå syftet har studien utgått ifrån enkvalitativ metod, där semistrukturerade intervjuer har genomförts med förskollärare som arbetar påsmåbarns- eller storbarnsavdelningar. Resultatet visade att förskollärarna tolkade digitalisering i förskolansom något positivt och som idag är väldigt aktuellt för förskolan. Resultatet visade att förskollärarna anseratt digitalisering kan stödja barns utveckling och lärande hela tiden, och att det handlar om vad för syftepedagogerna har med arbetet med digitala verktyg. Det som framkom i resultatet var att förskollärarnaarbetade med digitalisering i förskolan på liknande sätt oavsett vilken åldersgrupp de arbetade med. Denskillnad som framkom var att de mindre barnen inte kunde uttrycka sig kring utvecklingen av arbetet meddigitalisering i förskolan. Resultatet stärker tidigare forskning som påtalar att digitalisering i förskolan är härför att stanna och att det handlar om hur de digitala verktygen används.

 • Clausson, Eva
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Nilsson, BoKristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Lunds universitet.
  Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars uppväxt och livsvillkor2019Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context(CYPHiSCO) förenas forskare knutna till Högskolan Kristianstad i sitt gemensammaintresse för barns hälsa och livsvillkor. I denna forskningsantologi,som är den andra i ordningen, presenteras aktuella forskningsprojekt medteoretiska och praktiska exempel. Antologin visar CYPHiSCOs bredd: från deallra yngsta barnen och deras föräldrar till ungdomar, inklusive barn ochunga med olika funktionsnedsättningar. I antologin presenteras forskningom barn och ungdomars existentiella hälsa, sömn och medievanor, förskolebarnsrörelse, motorik och fysisk aktivitet, barns rapportering om olyckor, barni militära familjer, fysisk aktivitet hos barn med Downs syndrom samt möjlighetertill estetiska uttryck.

 • Östlund, Daniel
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Andersson, Helena
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Segerby, Cecilia
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Rubin, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Utveckling av inkluderande lärmiljöer på en F-6 skola2019In: Samverkan för inkludering: som möjlighet och utmaning, 2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med projektet är att etablera ett samarbete, mellan högskola och en F-6 skola där grundsärskolan är integrerad. Fokus i projektet utgår från skolans önskan om att utveckla en inkluderande praxis på denna F-6 skola. Utgångspunkt tas därmed i styrdokumentens grundprincip (SFS 2010:801; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) om att ge förutsättningar för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Det finns i dagsläget få empiriska studier och begränsad kunskap för att stödja en inkluderande praxis (Florian, 2014; Göransson & Nilholm, 2014; Haug, 2017). Samtidigt efterfrågas empiriska studier i undervisningspraxis där strategier implementeras gällande inkludering (Florian & Black-Hawkins, 2010). Projektet involverar fyra forskare från högskolan, Daniel Östlund, Maria Rubin och Helena Andersson och Cecilia Segerby. Våra kompetenser kompletterar olika infallsvinklar för att utveckla inkluderande lärmiljöer i och med praktiken. Genom Daniel Östlund fokuseras grundsärskolans utmaningar, genom Maria Rubin inkludering i relation till språkliga utmaningar och förutsättningar i undervisningen särskilt i relation till flerspråkiga elever. Cecilia Segerbys medverkan omfattas av ingångar och utmaningar som är kopplade till matematik och matematiksvårigheter. Helena Andersson har med sin specialpedagogiska bakgrund särskilt fokus på skolutveckling och övergripande frågor rörande inkludering och utveckling av inkluderande lärmiljöer Projektet är i uppstartsfasen. Vår presentation syftar därför till att diskutera frågeställningar och metodologiska överväganden.

  Referens Florian, L. (2014). What counts as evidence of inclusive education? European Journal of Special Needs Education, 29(3), 286-294.

  Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2010). Exploring inclusive pedagogy. British Educational Research Journal, 37(5), 813-828. doi:http://dx.doi.org/10.1080/01411926.2010.501096

  Göransson, K. & Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings - a critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29(3), 265-280.

  Haug, P. (2017). Understanding inclusive education: ideals and reality. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(3), 206-217.

  SFS 2010: 800. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Allmänna Förlaget.

  Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Fritzes. Skolverket.

  (2011b). Läroplan för grundsärskolan. Stockholm: Fritzes.

 • Anderson, Lotta
  et al.
  Malmö Universitet.
  Östlund, Daniel
  Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.
  Swedish special needs teachers’ views on their work and collaborations in education for students with intellectual disabilities2019In: The New Educational Review, ISSN 1732-6729, Vol. 57, no 3, p. 225-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim is to analyze what characterizes the work of special needs teachers and what collaborations they engage in in schools for students with intellectual disability. Special needs teachers with degrees from three different universities in southern Sweden participated in the survey. The results show that a majority of the respondents had long experience before they started the special needs training program and they describe the direct encounters with students in the classroom as an important part of their work. Supervision and subject-development also exist, but not to the same extent as classroom teaching.

 • Hallgren, Sofie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Musikens roll i förskolan: rektorers syn på musik och sin inverkan av den musikaliska undervisningen i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien grundar sig i hur rektorer ser på musiken i förskolan och rektorers syn på sin egen inverkan av den musikaliska undervisningen. Studien har varit en kvalitativ studie där forskaren använt sig av djupintervjuer med semistrukturerade frågor. Fyra rektorer har deltagit i studien och de är från två olika kommuner. Några av rektorerna uppfattade musiken som ett universellt språk och en del av det vardagliga livet i och utanför förskolan. Rektorerna såg på sin inverkan med en kritisk syn där några ansåg att deras inverkan skulle vara större och några uppfattade att den inverkan de hade räckte för verksamheten. De teoretiska utgångspunkterna som använts i studien är Kullenberg (2014) som tar upp debatten kring synen på musikpedagogik och Lindströms (2012) teori om lärande i, om, med och genom estetik. Studien vilar på en fenomenografisk grund då den undersökt hur rektorerna uppfattat fenomenet musik som en del av förskolan. Det är även sedan fenomenografin som lagt grunden till hur empirin tolkas av forskaren där forskaren jämfört svaren av rektorerna för att se variationen i hur de uppfattar musiken.

 • Alic, Enes
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Kamberi, Agon
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Vad sker med redovisningsassistenterna i en digital föränderlig värld?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Digitization has an impact on the change that the accounting industry is undergoing. The vision of development is to automate and systematize society, which means that the technology mainly implements tasks of society. The study aims to dig deeper which effects the digitization has on the accounting firm. These effects are derived from an analysis model in which the role of the accounting assistants is questioned. Employees with different occupational positions at the accounting firm have been interviewed for empirical data collection. The interviews were conducted in a purposeful manner, since the selection is aimed at employees who are helpful in answering the study's question and purpose. The interviews were used to find links with the theoretical reference frames. With the help of the theoretical frame of reference and the collected empirical data, conclusions have been drawn that digitization causes different effects. The work approach is streamlined by automating the basic tasks of the accounting firm. The streamlining will lead to the accounting firm being able to deliver a broader service during the same time frame, which leads to increased client satisfaction. Quality achieves higher levels by increasing customer satisfaction. When the accounting firm delivers services with higher time gains, profitability will be higher. Profitability is something accounting firms and other businesses strive for, therefore it is likely that digitization will be implemented even more. Finally, the different effects of digitization show that the need for accounting assistants is diminishing, which is why digitization is partly perceived as a threat.

 • El-Hallah, Jamal
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Det bortglömda våldet: en litteraturstudie om män som utsätts för våld i nära relationer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld i nära relationer kan drabba både män och kvinnor och innebära att personen utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, ekonomisk/materiell utnyttjande och isolering. När det gäller mäns utsatthet för våld i nära relationer är den vanligaste formen av våld psykiskt våld. En stor andel män som utsätts för våld i en nära relation väljer att inte anmäla då de är rädda för att inte bli trodda. Syfte: Syftet var att beskriva hur män kan uppleva att utsättas för våld i en nära relation. Metod: En allmän litteraturstudie baserat på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Artiklarna granskades utifrån Högskolan i Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar och analysprocessen genomfördes utifrån Fribergs analysprocess. Resultat: Männens upplevelser av att utsättas för våld i en nära relation presenteras i form av tre kategorier, våldets karaktär som beskriver männens upplevelser av hur olika typer av våld yttrar sig och den andra kategorin våldets konsekvenser beskriver hur konsekvenser som uppkommit till följd av våldet påverkar männens liv. Den sista kategorin att söka hjälp efter våldsutsatthet beskriver männens upplevelse av att söka hjälp samt männens upplevelse av att kunskap kring våldsutsatta män saknas. Diskussion: I metoddiskussionen diskuteras litteraturstudiens metod utifrån de fyra trovärdighets begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras två centrala fynd som gjorts i resultatet, att bli sedd som en person och inte som en man och bristen på kunskap gör att männen inte får den hjälp de behöver. Dessa fynd diskuteras utifrån personcentrerad vård, etiska principer och lagar.

 • Olsson Möller, Ulrika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Pranter, Christa
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Hagelin, Carina Lundh
  Ersta Sköndal & Karolinska institutet.
  Beck, Ingela
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet & Region Skåne.
  Malmström, Marlene
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Fürst, Carl Johan
  Lunds universitet.
  Rasmussen, Brigit H
  Lunds universitet & Region Skåne.
  Using cards to facilitate conversations about wishes and priorities of patients in palliative care2019In: Journal of Hospice and Palliative Nursing, ISSN 1522-2179, E-ISSN 1539-0705Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To avoid discomfort, health care professionals may hesitate to pursue conversations about end of life with patients. Certain tools have the potential to facilitate smoother conversations in this matter. The objective was to explore the experiences of patients in palliative care in using statement cards to talk about their wishes and priorities. Forty-six cards with statements of wishes and priorities were developed and tested for feasibility with 40 participants, who chose the 10 most important cards and shared their thoughts about the statements and conversation. Data from individual interviews and field notes were analyzed using content analysis. One category describes practical aspects of using the cards including the relevance of the content and the process of sorting the cards. The second category describes the significance of using the cards including becoming aware of what is important, sharing wishes and priorities, and reflecting on whether wishes and priorities change closer to death. The cards helped raise awareness and verbalize wishes and priorities. All statements were considered relevant. The conversations focused not only on death and dying, but also on challenges in the participants' current life situation. For the most ill and frail participants, the number of cards needs to be reduced.

 • Andree, Maria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Hansson, Lena
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA).
  Industrial actors and their rationales for engaging in STEM education2019In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In science education, critical discussions on the engagement of industrial actors in STEM education are scarce. In this study, we take the perspective that industrial STEM education initiatives are an arena for governing STEM education. The aim is to contribute to a critical discussion on the involvement of industrial actors in STEM education by scrutinizing how they describe their engagement. More specifically, we look at the discursive repertoires industrial actors put forward as rationales for engaging in STEM education initiatives. The data consist of web materials wherein industrial actors describe and justify their engagements. We identify the following interpretative repertoires used by industrial actors when justifying their engagement in said initiatives: a) Securing competent labour, b) Securing economic growth, c) Improving the public image-marketing, d) Contributing to a bright future, e) Increasing interest in STEM, f) Increasing knowledge in and of STEM and g) Empowering young people. The repertoires are discussed in light of potential tensions between public and private good. The notion of 'boundary repertoires' is introduced to discuss repertoires which can be adapted across discursive practices and which afford industrial actors possibilities for speaking to a varied audience-shareholders as well as teachers.

 • Djerf, Henric
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Hagman, David
  Inventeringsfiske i Arkelstorpsviken: 13-17 Augusti 20192019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Arkelstorpsviken är en grund och kraftigt övergödd vik. Som efter sjö sänkningen är avskild från Oppmannasjön med en kanal på 1 km. Vid den norra stranden ligger samhället Arkelstorp. Under åren 2018-2020 driver Oppmanna Vånga byggderåd ett LEADER projekt tillsammans med Högskolan Kristianstad. Projektet syftar till att ta reda på varför sjön är kraftigt övergödd och vad som är lämpliga åtgärder för att bättra vatten kvaliteten. Arkelstorpsviken är intressant då miljöövervakningen indikerar att stora mängder näringsämne lämnar vikennedströms. Dessa näringsämnen hamnar först i Ivösjön men sedan i Hanöbukten.  Denna undersökning är gjord som del i LEADER projektet för att få en inblick hur den ekologiska statusen är i Arkelstorpsviken.   

 • Fjelkner, Annika
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi. Kristianstad University, Library & Higher Education Development.
  Håkansson, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Rosander, Pia
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi.
  Do personality traits matter?: a comparative study of student preferences for TLAs and assessment modes in two different majors2019In: Teaching & Learning Inquiry, Vol. 7, no 1, p. 78-102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  What, then, do we need to know about our students to better provide for more equitable outcomes? Who will succeed depend on many factors, and student personality traits is one factor less discussed in the engagement and First year experience literature. The aim of this study is to add to the teaching in higher education discussion by exploring how student differ regarding personality traits profile (IPIP-NEO-PI test; Goldberg, 1999), approaches to learning (R-SPQ-2F test; Biggs, Kember & Leung, 2001), and preference for teaching and learning activites and assessment modes. The on-line survey study was carried out in a small, teaching intensive Swedish university on students in a Business (n=144) and Pre-school teacher education program (n=179). Findings were that there seem to be systematic differences between the types of modes preferred, and also significant differences between the two majors regarding learning approach, motive and strategy. Findings are discussed in relation to Jarvis’ (2010) model of learning and disjuncture, Biesta’s (2005) discussion on educational relationships and risk, and Trowler’s (2008) concept of teaching and learning regimes (TLRs). There are two clear risks that teachers and curriculum developers face. First, teachers who are new or come from a different TLR may face the risk of alienating students and exposing them to extreme anxiety if using TLAs and assessment modes students are uncomfortable with and unused to. Second, teachers and curriculum developers run the risk of not challenging students enough, thus depriving them of valuable learning experiences.

 • Arnoldsson, Viktor
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Murati, Tauland
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Ungdomars användning och upplevelser av sociala medier i relation till psykisk stress: en kvantitativ undersökning ur ett genusperspektiv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 – 2016 med 100% i åldersgruppen 10 – 17 och med 70% i åldrarna 18 – 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. Ur ett genusperspektiv visar studier att det finns likartade motiv bakom användning av sociala medier hos killar och tjejer. Nämligen tenderar killar och tjejer att använda sociala medier för att ingå i en ungdomskultur. Syfte: Att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers användning av sociala medier ur ett genusperspektiv. Därtill undersöka om det fanns genusskillnader gällande upplevelser av koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie gjordes genom enkätutlämnande. Studien grundade sig på en enkätstudie (n= 130) på en gymnasieskola i Skåne. Resultat: 88,5% av ungdomarna upplevde att det fanns en koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Ur ett genusperspektiv visade resultatet att det inte fanns skillnader mellan killar och tjejers "upplevelser". Dessutom visade resultatet även att det inte fanns skillnader mellan båda könen gällande "användning" av sociala medier. Konklusion: Eftersom det inte fanns några genusskillnader kan det vara tänkbart att tillämpa olika insatsåtgärder jämlikt för båda könen.

 • Gicic, Sejla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Kelmendi, Ariana
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Hållbarhetsrapportering i bilindustrin: en kvalitativ studie av SDG-rapporteringens utveckling2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study is to study the development of SDG's sustainability reporting in Volkswagen, Volvo and Peugeot, and compare the development of reporting between respective automobile companies during the period 2014-2017. In order to compare the SDG reporting between and within the companies, a text analysis was carried out which was then quantified. The theoretical frame of reference is based on sustainability reporting, voluntary SDG application and relevant theories. The empirical evidence consists of data from the text analysis. Based on the collected empirical data, the development was compared between 2014 and 2017. The paper ends in a conclusion where companies within the same industry tend to be more similar to achieve legitimacy, which might lead to greenwashing behavior in which companies create sustainable statements without real interventions. The study is a basis for continued research on the phenomenon of greenwashing in the automobile industry and its SDG reporting.

 • Kasearu, Kairi
  et al.
  Estland.
  Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  A systemic perspective on children’s well-being in military families in different countries2019In: JMVFH Journal of military, veteran and familiy health, E-ISSN 2368-7924, Vol. 5, no S2, p. 79-96Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Children are influenced by different environments – home, friends, school, community, society, and the existence and availability of various services – and child well-being is the outcome of the interrelationships between the child and these environments. The military is one of the environments that shapes the well-being of children in military families, and the environments interact with each other. Methods: Our main assumption is that the effect of military environment on child well-being may vary in different societies depending on the general social security system. We describe how the military children’s well-being is embedded in military systems, which in turn is embedded in welfare state. The main question is how the well-being of children from military families varies across countries and how much variation can be explained by the interplay between military systems and different welfare regimes. Results: We begin by describing the differences in welfare states and military systems, and then give a short overview of children’s well-being in the context of different welfare regimes (e.g., availability of public child care, health care, and access to education and extracurricular activities). Discussion: Next, we look at the interplay between the military and welfare regimes and, finally, we show how the well-being of military children is supported across countries by their different welfare regimes.

 • Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Att möta elever som har det svårt2019In: Skolhälsan, ISSN 0284-284X, no 4, p. 24-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Rosén, Helena
  et al.
  Lunds universitet.
  Behm, Lina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). lina.behm@hkr.se .
  Wallerstedt, Birgitta
  Linnaeus universitet.
  Ahlström, Gerd
  Lunds universitet.
  Being the next of kin of an older person living in a nursing home: an interview study about quality of life.2019In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 19, no 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The length of stay in nursing homes before death in Sweden has significantly decreased, and nearly one-third of people die within 6 weeks of entering a nursing home. Support for the next of kin is one of the cornerstones of palliative care, but the principles are not always adhered to as recommended when caring for the elderly, which can affect the quality of life of their next of kin. The aim of this study was to explore the experiences of quality of life among the next of kin of older persons who live in nursing homes before an educational intervention of palliative care.

  METHODS: This is an explorative qualitative interview study with 40 next of kin using qualitative content analysis performed at baseline before the implementation of the principles of palliative care in nursing homes.

  RESULTS: The next of kin's experiences of quality of life were expressed in three themes: Orientation to the new life situation, Challenges in their relationship and the Significance of the quality of care in the nursing home. The next of kin experienced a sense of relief, although the older person was constantly on their minds, and they could feel lonely. The difference in the couple'slife situations was experienced as burdensome by the next of kin. The challenges in the relationship were described as stressful, related to a guilty conscience and the older person's vulnerability. The nursing home could be a context facilitating good relations. The perceptions of quality of care in terms of person-centredness affected the quality of life of the next of kin.

  CONCLUSIONS: The findings show that four factors are decisive for the quality of life of next of kin: the relationships within the family, the degree of relief that nursing home care entails as compared to home care, the older person's health status and whether the care is person-centred. Increased knowledge and education regarding palliative care in nursing homes are needed to better meet the needs of next of kin. Implementation of palliative care should take into account the need for support for next of kin.

 • van Helden, Jan
  et al.
  Nederländerna.
  Argento, Daniela
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  New development: our hate-love relationship with publication metrics2019In: Public Money & Management, ISSN 0954-0962, E-ISSN 1467-9302Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the increasing importance of publication metrics in research. Four themes are addressed: the impact of journal metrics on issues like research funding and tenure; the unintended consequences of these metrics; whether the niche domain of public sector accounting journals is threatened by these metrics; and how researchers can best deal with the mania surrounding journal metrics. This article is part of an ongoing and larger research project about the identity shift of public sector accounting researchers due to an increasing importance of publication metrics.

 • Forsberg, Sarah
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Home Delivered Meals II: older Adults Sensory Perceptions and Satisfaction from Assistant Nurses Perspective2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Introduction: Overall meal satisfaction and sensory properties of the food have been seen to impact the nutritional status in older adults living in residential care homes. However, there is a lack of studies focusing on home-dwelling older adults’ perceptions and satisfaction of home delivered meals.

  Objective: The purpose was to examine home-dwelling older adults’ sensory perceptions and satisfaction of home-delivered meals from the assistant nurses’ perspective.

  Method: The present study was the quantitative follow-up phase of a mixed method study with an exploratory sequential design. Data was collected through an online survey regarding assistant nurses’ (N=74) experiences of their care recipients satisfaction and perceptions of appearance, odor, flavor and texture of the meals.

  Result: The nurses reported that most care recipients appreciate the sensory properties of the meals. However, the perceptions of texture and flavor varied considerably as the texture of vegetables were perceived as either hard or soft, and the meat was perceived as either chewy or easy to chew. Moreover, the flavor of the meals were perceived as either tasty or tasteless. Sensory properties were important for the care recipients’ meal experience, and odor (OR= 6.15, p= 0,03,) and flavor (OR= 5.71, p= 0,05) were significant predictors for meal satisfaction. However, satisfaction could not be correlated to type of delivery system.

  Conclusion: Chewing difficulties and deteriorating smell and taste senses could be a reason for the great variation of the reported perceptions of texture and flavor. To increase older adults’ acceptability, more focus on choice of products and cooking techniques might be a way to improve the texture and flavor of the meals. Furthermore, due to selection bias the result cannot be generalized.

 • Lundkvist, Maja
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Amedi, Blerta
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Continuance commitment and organizational culture – is there a relationship?: a study examining continuance commitment amongst university employees2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Organizations today are facing difficulties with gaining committed employees. As organizational success isdependent on employee commitment, researchers have in recent years implied that there is a relationship betweenorganizational culture and organizational commitment. Organizational culture is described as the shared values,norms, assumptions and beliefs of a group. Moreover, research has shown that commitment consists out of threecomponents, of which continuance commitment is described as employees need rather than willingness to staywith its employing organization. Although there are research concerning the two concepts in a profit-drivenorganizational context, there seem to be less research concerning non-profit organizations, such as universities.The purpose of this thesis is therefore to examine if there is a relationship between organizational culture and thecomponent continuance commitment in universities. This was done through a quantitative research approach, witha positivistic research philosophy. To collect empirical data, a self-completion questionnaire was designed anddistributed. The choice was made to limit the empirical context to three universities within the Swedish countrySkåne. These universities are Malmö University, Kristianstad University and Lund University. Further, the contextwas limited to employees at the faculties of business administration and economics.The results of this thesis indicate that no relationship between organizational culture and continuance commitmentexists among employees at the faculties of business administration and economics at the three universities.Nevertheless, the results indicate that half of the respondents recognized a lack of organizational culture, butbelieved in need for it to create employee commitment.

 • Jönsson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Nilsson, Fia
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Funkar hundtricket?: varför hundägare har en större social samvaro2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, tio sydsvenska hundägare upplever att hundägandet påverkar deras sociala liv. Detta har undersökts genom att intervjua utvalda hundägare som representerar olika delar av hundvärlden för att kartlägga olika hundägares upplevelser av den sociala samvaron kopplat till hundrelaterade aktiviteter. Det har också genomförts tre observationer i olika organiserade hundsammanhang för att kunna motivera antaganden som görs av de sociala fenomen som förekommer. Resultatanalysen visar att de intervjuade hundägarna upplever att hundägandet påverkar deras sociala tillvaro positivt genom att hunden fungerar som en isbrytare. De flesta av hundägarna beskriver också att de fått djupare vänskaper med personer de lärt känna via hundarna, till stor del på grund av att mycket tid spenderas gemensamt. Det har också berättats att olika hundrelaterade träffar är positiva och har en energipåfyllande effekt. Det framkom också att hundrelaterade aktiviteter kan skapa fler djupa vänskaper i större utsträckning än andra fritidsaktiviteter. Intervjupersonerna har också beskrivit grupperingar inom hundvärlden, emellan vilka det finns vissa motsättningar och starka känslor om vad som är rätt eller fel. Av detta dras slutsatserna att de tio intervjuade hundägarna upplever social vinst av att äga hund, att hundarna agerar som isbrytare och naturlig samlingspunkt, samt att hundrelaterade aktiviteter ofta är fyllda av glädje och positivitet vilket gör att hundägare gärna återkommer till dessa sammanhang. Det finns också gott om yttre kännetecken som gör att hundägarna kan känna igen varandra och snabbt dela in varandra i olika grupper.

 • Pousar, Sanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Rikkärr och kalkfuktängar i Lyngsjö: hävdens betydelse i det kort- och långsiktiga naturvårdsarbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är fortfarande ett av världens mest våtmarksrika länder och har därför ett internationellt ansvar för bevarandearbetet. Däremot försvann huvuddelen av våtmarkerna i södra Sverige på grund av dikningar och sjösänkningar mellan 1800- och 1900-talen. Idag har en del våtmarker restaurerats och nyskapats, men det rör sig oftast om öppna vatten med strandzoner och arealmässigt långt mindre än det som trots allt finns kvar. De få kvarvarande kalkfuktängar har ett stort vetenskapligt och kulturellt värde. En rapport om Skånes rikkärr 2009 redogjorde för att 81 % av länets skyddade rikkärr är i behov av insatser i en eller annan form. Strax söder om Kristianstad sänktes Lyngsjön under början av 1800-talet och värdefulla rikkärr och kalkfuktängar bildades på den gamla sjöbottnen. Dessa marker är utnämnda Natura 2000-områden och kommer att bli skyddade som naturreservat. Floran är både art- och individrik och det är bland annat den rika förekomsten av orkidéer gör markerna skyddsvärda. För att bidra till kunskapsunderlaget för framtida skötsel- och bevarandeåtgärder studerades litteraturen och kärlväxterna undersöktes längs tre transekter. Resultatet visade att majoriteten av kärlväxterna som finns där är mer gynnade av bete än av slåtter. Många av arterna visade på en god hävd men det fanns inslag av bladvass Phragmites australis och andra konkurrensstarka växter som har möjlighet att ta över området på ett oönskat sätt. Målsättningen för markerna är att långsiktigt bevara och utveckla områdets naturvärden knutna till ett kulturpåverkat landskap. Här finns en lång tradition av odling och hävd med bete och slåtter. Betesupplägget behöver utvärderas för att ta hänsyn till floran och det finns behov av kompletterande skötsel när betesdjuren inte räcker till för att bevarandestatusen ska kunna upprätthållas. 

 • Wallin Bengtsson, Viveka
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research environment Oral Health - Public Health - Quality of Life (OHAL). Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för oral hälsa.
  Periodontitis, carotid calcifications and future cardiovascular diseases in older individuals2019Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background. Periodontitis is a chronic inflammatory disease with a microbiological etiology affecting the supporting tissues of the tooth. The disease affects approximately 50% of the adult population. The prevalence of periodontitis increases with age. The complex bacterial infection, as well as an exaggerated host inflammatory reaction, may trigger subclinical atherosclerosis. Aims. The overall aim of the present thesis was to study the associations between periodontitis, cardiovascular diseases and mortality. The specific aims were: I) to evaluate the use and value of panoramic radiographs in assessing carotid calcifications in relation to other used methods (gold standards) and to assess the literature on carotid calcifications defined from panoramic radiographs and concurrent diagnosis of stroke and periodontitis, II) to evaluate if periodontitis is associated with the presence of carotid arterial calcifications diagnosed on panoramic radiographs in an elderly population, III) to assess if carotid calcifications detected on panoramic radiographs are associated with future events of stroke, and/or ischemic heart diseases over 10–13 years in individuals between 60 and 96 years, IV) to assess if individuals ≥ 60 years of age with periodontitis are more likely to develop stroke or ischemic heart diseases or are at higher risk of death over a period of 17 years. Methods: A literature review based on peer-reviewed studies was performed evaluating the use of panoramic radiographs in assessing carotid calcifications compared to other methods. In study II, III, IV older individuals, 60 years and older participating in the Swedish National Study of Aging and Care (SNAC) were included in the studies. A dental hygienist performed a dental clinical and radiographic examination. Probing depths (PD) and bleeding on probing (BOP) was registered. From radiographic panoramic images, the distances between the alveolar bone level and the cement enamel junction (CEJ) were measured. In study II, a diagnosis of periodontitis was declared, using a composite definition; if a distance between the alveolar bone level and the CEJ ≥5 mm on panoramic radiographs at >10% of sites and PD ≥5 mm at one or more teeth and with BOP >20% of teeth. In study IV, an indicator of a history of periodontal disease was declared if a distance between the alveolar bone level and the CEJ ≥5 mm on panoramic radiographs at ≥30% of sites. Evidence of a radiopaque nodular mass in the intervertebral space at or below the vertebrae C3-C4 was identified as carotid calcification. In addition, a medical research team performed the medical examinations, and a medical doctor (JB) reviewed all medical records for information about events of stroke and ischemic heart diseases. Stroke and ischemic heart diseases were registered according to the ICD 10 codes: ICD 60-69 for stroke and ICD: 20-25 for ischemic heart diseases. Study I was a review of the literature, in study II, a cross-sectional study design was employed. In studies III and IV, a longitudinal prospective study design was used. Results: On the use of panoramic radiographs in assessing carotid calcifications in relation to other used methods, the sensitivity and specificity varied between studies published. Furthermore, only a small number of studies were found concerning carotid calcifications and stroke. These studies were primarily retrospective. Four studies were found on the association between periodontitis and carotid calcification. Study II identified that older individuals with periodontitis had a significantly higher prevalence of carotid calcifications than individuals who did not have a diagnosis of periodontitis. In study III, a significant association was found between carotid calcifications on panoramic radiographs and 13- year incidence of stroke using a logistic regression analysis adjusted for confounders (BMI, diabetes type 2, hypertension) in the 60-72 years. A statistically significant crude association between radiographic evidence of carotid calcifications and incidence of ischemic heart diseases was found in individuals between 60-72 years. Such an association was, however, not identified among individuals older than 72 years. In study IV, Cox regression analysis was used, adjusted for confounders (age group, BMI >30, diabetes type 2, gender, hypertension, history of AMI, history of stroke, periodontitis, smoking) and with a definition of periodontitis as having a distance between the alveolar bone level and the CEJ ≥5 mm in panoramic radiographs at ≥ 30% of sites. Periodontitis increased the risk for ischemic heart diseases in all individuals, in women and in the 78-96 years age group (OO). Associations between periodontitis, and mortality were found in all individuals, in men and in the 60-72 years age group (YO) in the long term follow-up. Conclusions: 1. 1. Study I identified that there are studies which have assessed the value of panoramic radiographs in relation to other used methods (gold standards). The sensitivity and the specificity varied, with the specificity being more often higher. Few studies have considered the relationship between radiographic evidence of carotid calcifications and stroke. Four studies identified a relationship between a diagnosis of periodontitis and carotid calcifications on panoramic radiographs. 2. Study II identified a significant association between periodontitis and carotid calcification in individuals 60-96 years. 3. Study III identified that signs of carotid calcifications assessed from panoramic radiographs from the 60-96-year-old individuals were consistent with an incident of stroke and/or ischemic heart diseases over 13 years follow-up. 4. Study IV identified that periodontitis was associated with future ischemic heart diseases in all individuals, in women and in the 78- 96 years age group. Periodontitis was associated with mortality in all indviduals, in men and in the 60-72 years age group.

 • Ohlin, Christer
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP).
  Information and communication technology in a global world: teachers’ perceptions of continuing professional development2019In: Research in Social Sciences and Technology, E-ISSN 2468-6891, Vol. 4, no 2, p. 41-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study takes its departure from ongoing debate about teachers’ (collective) “continuing professional development” (CPD). The overall aim is to highlight active teachers’ perceptions on developing a self-understanding of their complex role in daily practice by using digital tools. The following research questions guided the study: How can teachers make schools more relevant and engaging? How can students’ achievement increase? In what way can teachers provide high-quality education for all students? Three perspectives will be guiding the study: Information and Communication Technology (ICT), learning, and special education. The participants in the study are 21 staff members in preschool, primary school, and a recreation center with whom we conducted structured individual interviews and focus group discussions. Field notes were also taken during the interview and discussion sessions. The findings reveal the importance of the teachers’ deeper understanding of students’ creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Furthermore, the most powerful thing teachers can do is to design engaging, meaningful, and authentic work and technology-enhanced learning experiences. In order to improve learning in a digital world, the teachers must be engaged and supported by professional learning opportunities to continually improve and strengthen their digital competencies and teaching practices. The theoretical standpoint is the norm model as an analytical tool to understand the teachers’ perceptions. The concept of “norm” is a collective term for the factors and structures that are regarded as a normal balance between the aspects of value/will, system conditions/possibilities, and cognition/knowledge.

 • Garmy, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Hansson, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för psykologi. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Vilhjalmsson, Runar
  Island.
  Kristjansdottir, Gudrun
  Island.
  Bullying and pain in school-aged children and adolescents: a cross-sectional study2019In: Sage Open Nursing, ISSN 2377-9608, Vol. 5Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Bullying is defined as repeated and unwanted aggressive behavior involving a power imbalance and hurt children and adolescents’ socioemotional functioning. The aim is to investigate associations between pain (headache, stomach pain, backache, and neck/shoulder pain) and bullying among school-aged children and adolescents. This cross-sectional schoolbased survey comes from the Icelandic data set in the international research network Health Behaviour in School-Aged Children. The study population included all Icelandic students in Grades 6, 8, and 10 (ages 11, 13, and 15years, respectively; participation rate, 84%; n¼10,626). An anonymous standardized questionnaire was distributed and completed by students in their classrooms. About every 8 in 10 bullied students reported weekly pain (79%), compared with little over half of nonbullied students (57%). The prevalence of pain was significantly higher among bullied students compared with their nonbullied peers. Being a bullying victim was associated with an increased frequency of experiencing headaches, stomachaches, and back pain, in addition to neck or shoulder pain. It is important for mental health nurses and health professionals to ask about pain when meeting with children and adolescents as well as to inquire about their peer relationships.

 • Beres, Viktor
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Kajliden, Viktor
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Privata småsparares påverkan på Aktieprisvolatilitet: En empirisk studie av smallcap-bolag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the following study both financial and ownership data have been gathered regarding companies listed on the Swedish OMX Stockholm Small-cap list to determine whether the fraction of small private investors have an significant impact on volatility. The reason is because volatility has a central role within the stock market making it an important variable. Previous theories suggest that a number of different variables that affect the volatility, where small private investors are one of them. Our regression model proves that the fraction of small private investors indeed have a significant effect on volatility. Our results also suggest that the company’s earnings divided by its total assets is a variable which alters the volatility. Multiple variables which were suggested by theories to have an impact on volatility could not be proven to be true, one of these variables were institutional owners.

 • Olsson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Persson, Amanda
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Gymnasieekonomers uppfattning om den traditionella revisorsstereotypen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Secondary school economists´ perception of the auditor plays a major role in financial education at university level and in the audit firms. Secondary school economists´ can be future students and employees at colleges and audit firms. The purpose of the study is to examine how secondary school economists´ perceive the auditor as well as themselves based on characteristics associated with the traditional auditor stereotype. The study also examines, though to a lesser extent, whether there is a connection between the intention to become an auditor and if you have someone in your vicinity working as an auditor. Through a quantitative approach, the study´s three hypotheses based on profession theory, identity theory and the traditional auditor stereotype are examined. Characteristics of the traditional auditor stereotype identified by previous research have been used, among other things, as a basis for a questionnaire survey conducted at two secondary schools in Sweden. The main result of the study is that the secondary school economists´ perceive that the auditor has a high status, which indicates that the audit occupation is classified as a profession. The study´s result cannot demonstrate that secondary school economists´ consider themselves share characteristics with the traditional auditor stereotype. Finally, the study cannot demonstrate that secondary school economists who have someone in their vicinity who works as an auditor have the intention to become an auditor.

 • Brandt, Jonathan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Cehajic, Armin
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Continuous Auditing: Inställning och attityder hos internrevisorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a discussion about the current way of conducting business that contains a digitalized structure in the form of information- and enterprise systems where the digital information is vital. According to research this new environment requires new methods for measurement and reporting. While the development of the digitalization in businesses and society has gone far, the accounting and auditing methods have not.One concept that has become relevant in the process of digitalization is Continuous Auditing. There has been research about the concept for a while and there was a hope that businesses would start adopting it and switch from traditional auditing methods. For instance, the research has spoken about the possibility to do auditing in a more proactive way and implement automated technology. However, the research has shown that the concept only has been implemented in a few cases. This study has the purpose to examine why through examining the main users, the internal auditors` attitudes towards the concept.This study has applied a qualitative approach with the help of semi-structured interviews with internal auditors. The interviews and the analysis have been formed by previous literature and conducted research on internal auditing, continuous auditing and also theory about technology adoption.For instance, the results of this study were that internal auditors are willing to adopt similar concepts and are feeling the need to implement such. However, it is unclear whether the users should be internal auditors.

 • Brandt, Jonathan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Cehajic, Armin
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Continuous Auditing: Inställning och attityder hos internrevisorer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a discussion about today’s current way of conducting business that contains a digitalized structure in the form of information- and enterprise systems where the digital information is vital. According to research this new environment requires new methods for measurement and reporting. While the development of the digitalization in businesses and society has gone far, the accounting and auditing methods have not. One concept that has become relevant in the process of digitalization is Continuous Auditing. There has been research about the concept for a while and there was a hope that businesses would start adopting it and switch from traditional auditing methods. For instance, the research has spoken about the possibility to do auditing in a more proactive way and implement automated technology. However, the research has shown that the concept only has been implemented in a few cases. This study has the purpose to examine why through examining the main users, the internal auditors` attitudes towards the concept. This study has applied a qualitative approach with the help of semi-structured interviews with internal auditors. The interviews and the analysis have been formed by previous literature and conducted research on internal auditing, continuous auditing and also theory about technology adoption. For instance, the results of this study were that internal auditors are willing to adopt similar concepts and are feeling the need to implement such. However, it is unclear whether the users should be internal auditors.

 • Ahlerup, Amanda
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Naturen, kulturen och helheten: En studie i hur kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan natur och kultur i landskapet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den europeiska landskapskonventionen belyser att landskapet skapas genom påverkan av och i samspel mellan naturliga processer och mänsklig kultur. Konventionen har bidragit till en medvetenhet kring vikten av att uppmärksamma detta samspel och behovet av en integrerad natur- och kulturmiljövård. Kulturreservaten knyter genom sin intention att förmedla natur- och kulturhistoriska helheter an till landskapskonventionen. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning kulturreservatens informationstexter skildrar samspelet mellan naturelement och kulturelement i landskapet. Informationstexter i nio kulturreservat har analyserats genom en innehållsanalys där förekomsten av fristående naturelement och kulturelement samt samspel mellan naturelement och kulturelement har kvantifierats. Resultatet visar att skildringar av samspel förekommer i 60% av reservatens informationstexter. Detta indikerar att uppdelningen av skyddsvärda områden i natur- och kulturreservat möjligen är obefogad då landskapet inte låter sig indelas i natur och kultur. 

 • Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Forskningsmiljön Arbete i skolan (AiS).
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Teaching chemistry and physics in preschool: a matter of establishing intersubjectivity2019In: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 41, no 17, p. 2542-2556Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes analysis of teaching instances that are part of an in-service preschool teachers programme about chemistry and physics in preschool. The aim is to develop knowledge about the communication established between teacher and children in relation to an object of learning, specifically the role of intersubjective communication in relation to an object of learning. A set of science activities with a specified object of learning was developed in groups of teachers and researchers. A qualitative analysis of the communication in relation to the chosen object of learning was performed. The focus of the analysis was excerpts representing differences in intersubjectivity related to the object of learning and what can be said to characterise the communication between teachers and children in these situations. The results show that intersubjectivity can occur in different ways with different consequences for children’s opportunities to experience the intended object of learning. In connection to this, the importance of teachers having a mutual simultaneity in the communication with children about a specific content is highlighted. The teachers have to create links between the child’s perspective and the object of learning. Intermediary objects of learning are discussed as supporting elements in the conquest of new knowledge.