hkr.sePublications
1 - 34 of 34
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Algerstedt, Malin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Christell, Åsa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Självklara anpassningar?: Goda lärmiljöer i möte med språklig sårbarhet.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att visa på goda språkutvecklande lärmiljöer och språkutvecklande anpassningar samt speciallärarens uppdrag i detta arbete. Vi vill i vår studie ta reda på en rektors, en speciallärares, en lågstadielärares, en mellanstadielärares samt tre lärarstudenters tankar kring goda språkliga lärmiljöer samt vilka anpassningar de anser gynnar alla elevers språkutveckling. Vi önskar även ta del av hur de olika professionerna ser på språkligt sårbara elever samt lärares pedagogiska utmaningar vid utformandet av goda språkliga lärmiljöer. Som datainsamlingsmetoder har intervjuer (med utbildade professioner) och gruppintervju (med lärarstudenterna) använts. Resultatet har analyserats utifrån ett relationellt och sociokulturellt perspektiv.Studiens resultat visar att de olika professionerna och lärarstudenterna anser det är betydelsefullt att som lärare aktivt och medvetet arbeta språkstimulerande för att utveckla elevers språk. Exempel på hur goda språkliga lärmiljöer kan byggas är att lärare försöker skapa bra relationer med och mellan elever samt varierar sin undervisning. Ytterligare exempel är att visa elever på deras framgångar, skapa ett tillåtande samtalsklimat, utgå från elevers kunskapsnivå/förförståelse samt att lärare ingår i ett kollegialt lärande. Språkutvecklande anpassningar som respondenterna nämner är till exempel digitala hjälpmedel, använda sig av bilder, rörelse och musik. En intressant notering var att lärarstudenterna var de enda ut av våra respondenter som belyste vikten av elevens egna medverkan i sina anpassningar. Är det en så självklar del för övriga respondenter och därmed anledningen till att den ej nämns? Respondenterna önskar att speciallärare utvecklar goda språkliga lärmiljöer genom att de undervisar elever i olika former och har en gedigen kunskap om språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare lyfter respondenterna att speciallärare bör stötta vid pedagogiska utredningar och tester samt ha ett gott samarbete med kollegor, elever och föräldrar. En viss skillnad fanns i respondenternas svar vad gäller speciallärarens uppdrag. Rektorn och lärarstudenterna menar att speciallärarens roll främst inte innefattar att plocka ut elever för att ha en -till - en undervisning till exempel lästräning, utan efterfrågade hellre handledning. Specialläraren berättade i sin tur att denne ofta arbetar med individuell undervisning samt att det är en del i speciallärarens uppdrag.

 • Persson, Filippa
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Emma
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  “Att skapa relationer i förskolan är a och o”: en kvalitativ studie angående förskollärarnas förhållningssätt till att skapa hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie vill undersöka hur förskollärare skapar en hållbar relation till de yngre barnen i förskolan. För att ta reda på det gjordes en kvalitativ studie där deltagande förskollärare deltog genom semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågorna som användes var följande: Vilka faktorer anser förskollärarna vara viktiga för skapandet av hållbara relationer till de yngre barnen i förskolan. Hur skapar förskollärarna hållbara relationer? Hur bygger förskollärarna samspel i verksamheten?

  För att ta reda på forskningsfrågorna fick förskollärarna svara på nio olika frågor som samtliga var kopplade till studiens syfte. Den insamlade datan analyserades genom en tematisk analys där sex olika teman framkom, dessa var: verksamheten, förskollärarens förhållningssätt och kompetenser, relationsbyggande, hållbara relationer, den samspelande miljön samt omsorgens betydelse i relation till barnet. 

  Resultatet visade att samtliga förskollärare resonerar och förhåller sig till att relationerna till både barnen och verksamheten har en stor betydelse för deras arbete inom förskolans verksamhet.

  Slutsatsen påvisade att förskollärare värderar relationer högt i förskolans verksamhet, främst till barnen men likväl den till kollegor samt barnens vårdnadshavare. Förmågan att använda personliga kompetenser i relation till barnet i sin professionella roll påstods av flera förskollärare vara nyckeln till att skapa relationer till barnen som ska hålla över en längre tid.

 • Berg, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Huovinen Andersson, Nina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematik i ett flerspråkigt klassrum: -en intervjustudie om hur lärare arbetar språkutvecklande i matematik2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många flerspråkiga elever misslyckas i ämnet matematik och enligt många forskare kan ett språkutvecklande arbetssätt vara framgångsrikt för dessa elevers kunskapsutveckling. Detta föranledde studiens syfte, att undersöka på vilka olika sätt matematiklärare arbetar språkutvecklande i matematikundervisningen. I studiens del om tidigare forskning lyfts arbetssätt som främjar språkutvecklingen i matematiken fram. Utifrån nio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med matematiklärare från lågstadiet och gymnasiet, har vi samlat in data i syfte att få en bredare kunskap om lärares språkutvecklande arbetssätt samt att jämföra dessa. Studiens resultat analyserades i förhållande till det sociokulturella perspektivet, intellektuella och fysiska redskap som medierande verktyg, scaffolding och de två specialpedagogiska perspektiven, relationellt och kategoriskt. Studiens resultat visade att samtliga lärare ansåg språket vara en betydande faktor i matematikundervisningen. Därav utgjorde språket ofta ett hinder för flerspråkiga och skapade utmaningar inom problemlösning. Olika typer av samtal användes av alla lärare i syfte att utveckla matematiskt språk och förståelse. Dock fanns skillnader i utförandet, lågstadielärarna stöttade eleverna språkligt med hjälp av bilder och laborativt material medan gymnasielärarna stöttade eleverna genom att förklara nya ord och begrepp. Ingen av lärarna ansåg sig medvetet använda någon särskild metod för språkutvecklande arbete i matematikundervisningen, dessutom hade ingen ett fungerande samarbete med studiehandledare. Resultatets slutsatser ledde till följande förslag på tillämpningar inom det specialpedagogiska området. En medvetenhet kring språkutvecklande arbetsmetoder i matematik som gynnar flerspråkiga elever kan hjälpa speciallärare att handleda kollegor i skapandet av en språkfrämjande lärmiljö. Genom kunskap om flerspråkiga elevers förutsättningar och behov kan lärare och speciallärare gemensamt arbeta språkutvecklande och på så sätt förebygga uppkomsten av språkliga hinder i matematiken.

 • Redza, Jasmina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Andersson, Linn
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom: en litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är det allt mer förekommande med utbrott av multiresistenta stammar på sjukhus, det blir då ett ökat behov av att patienter trots vårdform ska vårdas inom isolering. Smittsamma infektionssjukdomar kräver isolering för att förhindra spridning av infektion. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom på sjukhus. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturstudie som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen har gjorts i Cinahl Complete och Pubmed. Granskningen av artiklarna gjordes genom Kristianstad Högskolas granskningsmall. Resultat: Patienternas upplevelser av isolering vid en infektionssjukdom kunde delas upp i tre huvudkategorier och nio subkategorier. Känslor i samband med isolering: Smittsam och smutsig, diskriminering, ensamhet. Att vara inlåst: Instängd och övergiven, begränsad, konsekvenser och isoleringsrummets betydelse. Mötet med sjuksköterskan:Informationsbrist och bemötande. Diskussion: Patienter med infektionssjukdom som kräver isolering upplevde i stor utsträckning att hälso- och sjukvårdspersonal saknade kunskap om deras infektionssjukdom och om riktlinjer vid isolering och att deras upplevelse av diskriminering stärktes för att de blev åtskilda från andra patienter. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om patienters upplevelser av isolering vid infektionssjukdom för att kunna ge de en god omvårdnad och en jämlik vård.

 • Sjöström, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Riskfaktorer för fall hos äldre personer inom ortopedisk slutenvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Falls involving persons aged 65 years and older is the most common cause of accidents leading to hospital care and is associated with both high morbidity and death. In hospital care, it is estimated that fall accidents account for 20-30% of reported incidents. Falls can be caused by multifactorial factors. Purpose: The purpose was to investigate risk factors concerning accidental falls involving patients aged 65 years and older at orthopedic inpatient care. Method: A retrospective case-control study focused on falls with a quantitative basis was used to answer the purpose of this study. 47 incidents of accidental falls were audited to a study group and then compared to a control group of 47 patients. Data was analyzed with descriptive and analytic statistics. Results: This study shows that the use of sleeping aids increase the risk of falls (p=0,004) but also that the length of inpatient care  in itself has importance. Discussion: Sleep aids increase the risk of fall and therefore non-pharmacological nursing measure should be seen as the first choice over the pharmacological measures. Conclusion: Nonpharmacological nursing alternatives for improved sleep quality should be prioritized and several alternatives are mentioned in the study. Further studies in this area could be focused on why increased length of care can lead to an increased likelihood of accidental falls.

 • Tegnér, Erika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Hur omvårdnadspersonal uppmärksammar och lindrar oro på demensboende: en studie med fri noteringsmetod2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Worry and anxiety are common symptoms in people with cognitive disorders as a result of having difficulty coping with different feelings. Worry and anxiety are distressing conditions and affect well-being. Those who care for people with cognitive disorders are mainly nursing staff. Aim: The purpose of the study was to describe the nursing staff's experiences of paying attention to and alleviating anxiety of older people with cognitive illness in dementia. Method: A qualitative study was used to answer the study's purpose. Ten nursing staff at two dementia residences in southern Sweden who had underwent training in person-centered care for the elderly and people with cognitive illness kept diary notes for fourteen days where they freely noted events in which they identified concerns and how they alleviated them. Data was content analysed. Meaning-bearing units were identified, condensed and formed subcategories, which were sorted into categories. Outcome: The nursing staff draws attention to worry and anxiety through physical and by adjusting in the environment. Discussion: When the nursing staff uses their skills, a person-centered approach and are engaged in their work they often succeed in alleviating the worry of people with cognitive illness. Conclusion: The nursing staff's ability to relieve anxiety was successful and it seems that the nursing staff benefited from the training they had received in person-centered care for the elderly and people with cognitive illness. Future research in this field could be to examine how the nurse work in teams to distinguish between bodily and emotional expressions of anxiety and pain.

 • Björklund, Carina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ekstedt, Anette
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  En studie av vårdnadshavares förväntningar på fritidshemsverksamheten2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur vårdnadshavare, som för första gången lämnar sitt barn på fritidshemmet, ser på fritidshemmets verksamhet samt vilka uppfattningar och kunskaper de har om de fyra målen i läroplanen. Vi ville även undersöka eventuella likheter och skillnader mellan vårdnadshavarna och läroplanens fyra mål.  För att undersöka detta användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex vårdnadshavare vid två skolor. Resultatet som analyserades utifrån sociokulturell teori visade att barnen tillsammans med andra skulle utveckla sitt lärande inom de olika målen. Språk och kommunikation är ett viktigt verktyg i interaktionen med andra och i de olika aktiviteterna som barnen är delaktiga i på fritidshemmet ansåg vårdnadshavarna. Studien visade på att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med vårt uppdrag utifrån läroplanen. Trots att kunskap om läroplanens skrivningar inte fanns hos alla vårdnadshavarna visade resultatet att vårdnadshavarnas förväntningar på fritidshemmets verksamhet stämmer väl överens med fritidshemmets uppdrag.

   

 • Klippfors, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Tall Privora, Louise
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Musikens betydelse för yngre barns språkutveckling: förskollärarnas arbete med musikundervisning i förskolan2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskollärarna uppfattar musikens betydelse för yngre barns språkutveckling i förskolan genom deras arbete med musikundervisning. Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som utgår från att lärandet sker via samspel och interaktion med andra. Studien har genomförts med kvalitativ ansats där intervjuer med fem förskollärare har gjorts. Bearbetningen av empirin har inspirerats av grounded theory som forskningsmetod där kodning av materialet skett. Resultatet påvisar att förskollärarnas egna intresse av sång och musik är relevant för deras arbete, till exempel hur engagerad och säker/osäker man är på sin egen sångröst. Det sker spontana sångstunder varje dag medan planerade sker ungefär en gång i veckan. De planerade innehåller konkreta bilder, sångpåsar, instrument samt att de använder sig av TAKK och rörelser. Förskollärarna uppfattar att musiken har betydelse för de yngre barnens språkutveckling genom att barnen bland annat imiterar. Barnen kan även uppfatta rytmen i sången och därmed sjunga innan de kan tala. Genom att ha sång -och musikundervisning kan det öka barns ordförråd. 

 • Bozorgi, Catherina
  et al.
  Danmark.
  Holleufer, Celina
  Danmark.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Saliva secretion and swallowing: impact of different types of food and drink on subsequent intake2020In: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 12, no 1, p. 1-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The oral processing of food is important for eating and digestion in order to gain energy and nutrients. Due to disease, injury, or aging, individuals may experience difficulties in this process. These difficulties often lead to dysphagia, which is associated with malnutrition. Thus, it is of importance to find solutions and strategies to enable food intake. It is well known that sour and/or carbonated foods and drinks increase saliva secretion and trigger the swallowing reflex. However, knowledge regarding how subsequent food intake is impacted is lacking. The aim of this study was to clarify whether sour and/or carbonated foods and drinks had subsequent impacts on swallowing function. Twelve healthy participants evaluated eleven foods and drinks in terms of their ability to increase saliva production and ease the swallowing of subsequent food. Results showed that sourness and carbonation had positive impacts on saliva secretion and swallowing. No correlation was found between the pH/sourness of the foods and the ease of swallowing them. It was concluded that the ingestion of cherry tomatoes, natural yoghurt, and, in particular, citrus juice made swallowing of a neutral cracker easier. These results may be used to increase food intake among dysphagia patients.

 • Danielsson, Emilia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Anderberg, Elin
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Bedömning i matematik: en fallstudie om elevers och lärares uppfattningar2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att visa hur några elever och en lärare uppfattar olika bedömningsformer i matematik. Arbetet lyfter specifikt det muntliga nationella delprovet i matematik. Dessa uppfattningar är väsentliga att belysa, eftersom de nationella proven är ett stöd för lärarna att ge eleverna en likvärdig och rättvis bedömning. Tidigare forskning tar upp att det behövs mer forskning kring uppfattningar om bedömningar i matematik. Forskningen på området lyfter både positiva och negativa aspekter av muntliga bedömningar. Utöver detta tar man upp att elever tenderar att föredra det som de är vana vid. Inom matematikundervisning har det skriftliga provet fortsatt vara en traditionell bedömningsmetod. Detta gör det tämligen intressant att söka svar på frågan “Vilka uppfattningar har eleverna och läraren kring det muntliga nationella delprovet i matematik?”. Resultat från vår fallstudie stödjer övrig forskning på några punkter. Men vi har också fått resultat som inte har stöd i litteraturen. Eleverna i vår studie har en mer positiv uppfattning av flervalsprov, skriftliga prov samt muntliga. Detta i jämförelse med problemlösningar och grupparbeten. Det framkom från denna klass att de generellt upplever en bättre känsla efter att de genomfört delprovet än innan och att de kände sig trygga i sina grupper.

 • Thorén, Mia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Och väggarna förvandlades till världen runtomkring": pedagogers röster och praktiker kring att främja elevers fantasi och kreativitet i och genom fritidshemmets inomhusmiljö2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The emphasis of Swedish leisure-time teachers assignment lies in the unpredictable characteristics of play, explorative and creative ways of working and encouraging child fantasy and creativity. The leisure time centre is also a physical space where a complex mix of expectations of informal learning and care takes place.

   

  The physical learning environment of Swedish leisure-time centres, and the teacher’s assignment concerning it, is neither in detail regulated in steering documents nor well documented in academic research but seems to be an upcoming subject of attention.

   

  This study, which has been executed as walking interviews with teachers in four Swedish leisure-time centres, aims to – through a sociocultural and multimodal theoretical perspective – illustrate the intention and applied practices concerning the encouraging of child fantasy and creativity in and through physical learning environment. It also aims to explore the use and range of artifacts and how they are presented to children.

   

  The results of this study present a unanimous picture of the range of artifacts used and an assignment highly vivid to the teachers but still unspecified as well as marginalized.    

 • Eneberg, Niclas
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Ekosystemtjänster då och nu: kartläggning, arealförändring och trade-off av ekosystemtjänster i fyra byar i Fränninge socken mellan tidigt 1800-tal och nutid2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt möjligheten att kartlägga och identifiera historiska ekosystemtjänster från tidigt 1800-tal i fyra byar i Fränninge socken, Sjöbo kommun. Studien har även undersökt om det historiska materialet är av sådan kvalité att den kan användas till trade-off analys för nutida ekosystemtjänster inom samma område samt för arealförändring. Studien har främst genomförts som en GIS-studie där historiska kartor har digitaliserats och analyserat. Med hjälp av naturvårdsverkets ekosystemtjänstförteckning har ekosystemtjänster kopplats till diverse markslag, både historiska och nutida. Resultatet har sedan ställts emot varandra i syfte att tydliggöra eventuell förändring

  Resultatet visar en arealökning av ekosystemtjänsterna kopplade till åkrarna. Det har även skett en ökning av ekosystemtjänster kopplade till skogsmarken inklusive sumpskogen. Minskning av ekosystemtjänsternas areal har skett i markslagen betesmark, äng, våtmark, vattendrag, mosse och torvmosse. Trade-off bland ekosystemtjänsterna har ej skett, det har istället skett en förflyttning av ekosystemtjänsterna från den historiska ängen, främst till dagens ökande areal av skogsmarker.

  Det historiska materialet är av sådan kvalité att det är användbart för generell kartering och analys. Dock saknas det data för mer djupgående analyser. Det historiska materialet vittnar ej om ekologisk status varför studien ej bör ses som kvalitativ utan snarare kvantitativ vilket i nuläget visar en generell utveckling och avsaknad av trade-off. Hade ekologisk status tagits i beaktande hade också bilden klarnat över vilka ekosystemtjänster som faktiskt opererar inom ett givet markslag. Förslagsvis bör man därför studera de realiserade ekosystemtjänsterna i samband med historisk kartläggning för en noggrannare bild av förändringen.

 • Höijer, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Lindö, Caroline
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Mustafa, Arwa
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Nyberg, Maria
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Forskningsmiljön Mat, måltid, hälsa i 24-timmarsperspektivet.
  Sepp, Hanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Health and sustainability in public meals: an explorative review2020In: International Journal of Environmental Health Research and Public Health, ISSN 1687-9805, Vol. 17, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The world is facing a number of challenges related to food consumption. These are, on the one hand, health effects and, on the other hand, the environmental impact of food production. Radical changes are needed to achieve a sustainable and healthy food production and consumption. Public and institutional meals play a vital role in promoting health and sustainability, since they are responsible for a significant part of food consumption, as well as their “normative influence” on peoples’ food habits. The aim of this paper is to provide an explorative review of the scientific literature, focusing on European research including both concepts of health and sustainability in studies of public meals. Of >3000 papers, 20 were found to satisfy these criteria and were thus included in the review. The results showed that schools and hospitals are the most dominant arenas where both health and sustainability have been addressed. Three different approaches in combining health and sustainability have been found, these are: “Health as embracing sustainability”, “Sustainability as embracing health” and “Health and sustainability as separate concepts”. However, a clear motivation for addressing both health and sustainability is most often missing

 • Ottosson, Emelie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Beatrice
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Språkstörning i förskolan: förskollärarnas förhållningssätt till barn med språkstörning2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur fyra olika förskollärare med olika erfarenheter i förskolan upplever arbetet med barn som har en språkstörning. Vi var nyfikna på hur arbetssättet i förskolan kan se ut när man arbetar med barn som har en språkstörning men även om förskollärarna upplever att det finns några skillnader på barn som har ett eller flera språk i kombination med språkstörning. Vi har valt att använda oss av det sociokulturella och relationella perspektivet samt Jim Cummins perspektiv på flerspråkighet för att analysera vårt resultat. För att kunna besvara studiens frågeställningar har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare i mellersta Skåne.  Det som framgår i intervjuerna med förskollärarna är att de alla anser att ett inkluderande arbetssätt verkar vara det bästa för att främja språkutvecklingen även hos barn som inte har en språkstörning.

 • Schmidt, Manuela
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Lunds universitet.
  Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Stjernswärd, Sigrid
  Lunds universitet.
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Professionals' perspective on needs of persons who frequently use psychiatric emergency services2020In: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores how professionals experience persons who frequently use psychiatric emergency services (PES) in terms of their needs in Sweden. The data comprise 19 semi-structured individual interviews and one focus group interview with healthcare professionals (i.e., assistant nurses, psychiatric nurses, intern physicians, and resident physicians), which are analyzed using qualitative content analysis. The overall findings suggest that persons who frequently use PES suffer from illness, unfavorable life circumstances, and inadequate care, which together emphasize the need for more sustainable support. The findings indicate that the professionals saw beyond illness-related needs and could also acknowledge patients' needs originating from social, existential, and care- and support-related aspects of life.

 • Lancing, Michaela
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Hur får jag kontakt med dig?": en kvalitativ studie om kommunikation och samspel mellan förskollärare och förskolebarn2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på kommunikationens och samspelets betydelse i mötet med förskolebarn. Den avser att undersöka vad det finns för möjligheter och om det finns några hinder för kommunikation och samspel. Studiens forskningsfrågor är följande: Vad innebär samspel och kommunikation enligt förskolläraren? Hur beskriver förskolläraren sitt förhållningsätt gentemot barnen gällande kommunikation och samspel mellan förskollärare och barn?Vidare undersöks begreppet relation, vad innebär en god relation enligt förskolläraren? Studien sker med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer är metoden. Fyra förskollärare intervjuas. De teoretiska utgångspunkterna som genomsyrar studien är det sociokulturella perspektivet och den relationella pedagogiken. Resultatet visar en ny definition på vad kommunikation kan vara för något. Begreppet lyssna är en kommunikation, likaså är kommunikation också lyssnandet. Relationer mellan förskollärare och förskolebarn anses vara väldigt viktigt och även förskollärarens förhållningssätt. Kommunikation och samspel hänger ihop, att man har ett genuint intresse för den andra. Resultatet visar även att kommunikation kan ske på olika sätt, inte enbart verbalt. Synen på samspel är likvärdiga vilket diskuteras varför det kan vara så. Att vara förskollärare krävs det att du förhåller dig till något i arbetet tillsammans med barnet och det är viktigt att vara välförankrad i förskolans läroplan, att motivering ska finnas till varför du väljer att göra på ett visst sätt. Resultatet visar även vikten av förskollärarens förhållningssätt och att bygga goda relationer, det vill säga ”hur får jag kontakt med dig”?

 • Berg, Johan
  et al.
  RISE.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Äta insekter: finns det några hälsorisker?2019In: Nutritionsfakta, Vol. decemberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  En tidigare publicerad artikel i Nutritionsfakta har visat på hälso- och hållbarhetsfördelar med att äta insekter. Finns det då några hälsorisker med att äta insekter? När det gäller kemiska risker är dessa små, förutsatt att producenten har kontroll på fodrets tungmetallinnehåll. Bakterier och andra mikroorganismer behöver kontrolleras noga, men inga tydliga risker finns här heller. Personer med skaldjursallergier bör dock vara försiktiga med insekter. Generellt motsvarar riskerna de som gäller för andra animaliska livsmedel, och samma typ av kontrollprogram bör finnas. Dock behövs mer forskning inom området. Kött från nöt, svin och fjäderfä har studerats under lång tid; det är dags att låta forskningen kring insekter som mat börja ta igen det försprånget.

 • Thorssell, Louise
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Maria
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Motorik i förskolan: en intervjustudie om förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och motoriskt lärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att undersöka förskollärares uppfattningar om fysisk aktivitet och vilka effekter de upplever fysisk aktivitet i förskolan har på barnets motoriska lärande. Tidigare forskning visar att vi står inför en samhällsförändring där den tidigare vardagliga motionen succesivt försvinner för att vi får tillgång till fler bekvämligheter i samband med den ständigt uppdaterade tekniken. Livsförändringar som denna ställer i längden till problem eftersom människan är i behov av rörelse för att fungera på bästa möjliga sätt och förebygga motoriska brister. För att kunna utveckla de fundamentala motoriska färdigheterna är det viktigt med rörelse tidigt i livet. Alla barn måste ges möjlighet till rörelse i förskolan så de kan röra sig med en säkerhet som är naturlig i olika situationer de möter. Som förskollärare finns möjligheter men också skyldigheter att förverkliga en hållbar livsstil med goda vanor som barnet kan ha med sig hela livet. Studiens resultat visar att förskollärarna anser att fysisk aktivitet i förskolan är viktigt för barnets motoriska lärande. De anser att deras roll är viktig och att deras engagemang påverkar barnets lust och motivation för fysisk aktivitet. Förskollärarnas smak eller osmak för ämnet visar sig ha stor påverkan på undervisningen. De förskollärare som har smak för fysisk aktivitet väljer gärna att planera aktiviteterna, medan andra ser den fria leken och den spontana fysiska aktiviteten som en tillgång som främjar motoriskt lärande. Resultatet har bearbetats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En sammanställning av studiens resultat utifrån dess syfte med frågeställningar har kopplats till studiens teoretiska perspektiv som gjorts med hjälp av Bourdieus teori om habitus. 

 • Abdul Malik, Beheshta
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Asamoah, Helena
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lek och undervisning i förskolan: en kvalitativ studie av hur förskollärare uppfattar begreppen lek, undervisning och lärande i förskolan2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom denna studie har vi velat undersöka hur förskollärare uttrycker sig kring begreppen lek, undervisning och lärande i förskolans verksamhet. Forskningsfrågan är hur de uppfattar begreppen och hur dessa förhåller sig till varandra. De teoretiska perspektiven i studien har utgångspunkt i utvecklingspedagogik och sociokulturell teori. Vi har utfört en studie med hjälp av intervjuer med åtta förskollärare. Genom intervjuerna ville vi undersöka pedagogers sätt att uppfatta begreppen lek och undervisning, deras beröringspunkter och hur pedagogerna förhöll sig till dem. Resultatet visar bland annat att begreppen undervisning och lärande tycks ha samma innebörd. Förskollärares kompetens och närvaro är det som behövs för att införa undervisning i leken. Majoriteten av intervjupersonerna framställer sig mindre som undervisare, de var mindre bekväma med att använda begreppet undervisning och mer bekväma med begreppet lärande. Detta kan hänga samman med bristande förtrogenhet med deras yrkesspråk.

 • Carlsson, Betty
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ragnarsson, Helén
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet i förskolan: hur påverkar miljön och pedagogernas förhållningssätt barns möjlighet till fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Människor idag är mindre aktiva än sina föregångare. En anledning till detta kan bero på att samhällets utveckling har gått framåt och inte inbjuder till så mycket rörelseaktiviteter som det gjorde förr. Barn idag spenderar många timmar på förskolan därför är det viktigt att det finns pedagoger som förstår vikten av fysisk aktivitet och vilka hälsofrämjande effekter det för med sig. Det är även viktigt att förskolans miljö stimulerar barns fysiska aktivitet. Detta har lett oss in på vårt syfte att med denna studie undersöka på vilket sätt förskolans miljö inbjuder till fysisk aktivitet samt på vilket sätt pedagogerna ger barnen förutsättningar till att främja den fysiska aktiviteten. För att undersöka detta har vi använt oss av en kvantitativ enkätstudie där 20 frågor har besvarats. Totalt var det 118 st pedagoger som svarade på enkäten. Som hjälp för att analysera vårt resultat har vi utgått ifrån den sociokulturella teorin. Vårt resultat visar att förskolans miljö har olika förutsättningar angående den fysiska aktiviteten. Det visar även att pedagogens förhållningssätt ger barn olika förutsättningar till att främja den fysiska aktiviteten. 

 • Falkelod, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ahlberg, Sara
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Inomhusmiljön på förskolan- hur viktig är den?: en intervjustudie om förskollärares syn på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring den fysiska lärandemiljön inomhus och hur delaktiga barnen är i utformningen av den. Studien utgår från en kvalitativ ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer. Vi har genomfört intervjuer med fem förskollärare på tre olika förskolor. Det insamlade materialet har analyserats utifrån teorierna om loose parts och affordances. Resultatet i undersökningen visar att förskollärarna anser att den fysiska lärandemiljön är viktig och att den diskuteras ofta i arbetslaget. Förskollärarna säger vidare att de ofta ändrar om i miljön men hur mycket barnen görs delaktiga i processen varierar. Hur tillgängligt materialet kan vara för barnen lyfts men delar också förskollärarnas svar åt. Men alla ser problematiken i att ha en fysisk lärandemiljö där precis allt är tillgängligt för alla. En slutsats som vi kunnat dra utifrån resultatet är att förskollärarna förstår att den fysiska lärandemiljön är viktig för barns utveckling och lärande men att de ser olika hinder för att kunna skapa den fysiska lärandemiljö som de önskar. 

 • Truant, Elisa
  et al.
  Italien.
  Culasso, Francesca
  Italien.
  Argento, Daniela
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för ekonomi.
  Disclosing strategies and business models in the integrated report2019In: Symphonia Emerging Issues in Management, ISSN 1593-0319, no 1, p. 108-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore the extent to which strategies and business models (BMs) are disclosed in Integrated Reports (IRs). In addition, this paper seeks to understand the reasons for the changes in such disclosures over time. A longitudinal case study focusing on Terna, an Italian listed public utility operating in the electricity sector, is presented. Multiple methods of data collection and analysis were adopted. A content analysis based on the framework of Sukhari and De Villiers (2018) was performed on Terna’s IRs from 2011 to 2017. Interviews were conducted with several managers to integrate the data stemming from the content analysis. The paper opens up the ‘black box’ of corporate strategy disclosures, showing how they can evolve over time. The findings reveal a resistance to fully communicating sensitive corporate information related to strategic goals and their implementation.   

 • Wahlström, Mimmi
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Johansson, Fanny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  “Tiden är alltid avgörande för om man hinner samtala”: en intervjustudie om förskollärares resonemang kring kommunikationens betydelse i olika lärandesituationer2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I förskolans läroplan (2018) framgår det att förskolläraren ansvarar för att barn ska stimuleras och utmanas i sin utveckling genom kommunikation och språk. Kommunikation är därför ett centralt verktyg för undervisning. Mot den bakgrunden är syftet med studien att ta reda på hur förskollärare resonerar kring sitt sätt att kommunicera med hjälp av öppna frågor, produktiva frågor och slutna frågor, i sin undervisning. Med tanke på syftet valde vi att göra en kvalitativ studie och förhålla oss till hermeneutisk ansats. Undersökningen gjordes på två olika förskolor i olika kommuner. Semistrukturerade gruppintervjuer genomfördes med totalt sju förskollärare som är studiens informanter. Transkribering av intervjuerna genomfördes och sedan kategoriseras resultatet. Utifrån begrepp inom sociokulturella och utvecklingspedagogiska teorin analyserades resultatet. I de olika undervisningssituationerna framgår det att förskollärare använder sig av olika frågestrategier. I analysen av resultatet framgår det om förskollärarnas frågestrategier utmanar barnen. Om de också anser sig kunna bidra till barnens lärande och utveckling beroende på vilken fråga som ställs. Förskollärarna resonerar likaså att tiden är en avgörande faktor, när det gäller möjligheten till att ställa utmanande frågor till barn. Förskollärare kommunicerar på olika sätt till yngre och äldre barn. Till yngre barn sker den verbala kommunikationen genom benämning på saker och händelser. Till äldre barn ställs frågor för att utveckla den verbala kommunikationen.

 • Rexhaj, Edona
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematik i förskolan: En kvalitativ studie kring den nyutexaminerade förskollärarens uppfattning om synliggörandet av matematik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie behandlar matematik i förskolan. Syftet är att skapa en inblick i hur nyutexaminerade förskollärare uppfattar deras synliggörande av matematik i förskolan. Studien syftar även till att undersöka vad förskollärarna anser att matematik kan innebära i förskolan. Studien baseras på kvalitativa semistrukturella intervjuer med förskollärare från två olika kommuner i nordvästra Skåne. Intervjuerna baseras på nio intervjufrågor som ger förskollärarna möjlighet att beskriva sina uppfattningar om ämnet matematik. Resultatet visar att förskollärarna synliggör matematiken för barnen genom samtal och med hjälp av olika artefakter. Fysiska artefakter kan vara till exempel leksaksbilar, bilder och klossar. Mentala artefakter är talande och tänkande.

 • Beery, Thomas H.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik.
  Exploring the role of outdoor recreation to contribute to urban climate resilience2019In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Climate resilience is an important mix of climate mitigation and climate adaptation designed to minimize current and future disruption while promoting opportunity. Given the importance of the regional and local arena for consideration of impacts of climate change trends and needs for climate action, climate resilience in one community, Duluth, Minnesota, is considered. At the core of this project is the climate resilience question: what can we currently be doing in our communities to prepare for projected climate change while simultaneously improving life for current residents and visitors? Given the growing importance of outdoor recreation and nature-based tourism in Duluth, the role this sector may be able to play in climate resilience is considered. Using action research methodology, the research process of adjusting, presenting, and conducting follow-up from a National Oceanic and Atmospheric Administration Climate Adaptation for Coastal Communities workshop is presented. The study takes a unique look at one workshop outcome, a Duluth Parks and Recreation planning tool. Specifically, a resilience checklist is presented as a useful sample outcome of the overall process. Beyond the study community, the role of outdoor recreation to serve climate resilience is explored and affirmed.

 • Iwarsson, Susanne
  et al.
  Lunds universitet.
  Edberg, Anna-Karin
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Ivanoff, Synneve Dahlin
  Göteborgs universitet.
  Hanson, Elizabeth
  Linnéuniversitetet.
  Jönson, Håkan
  Lunds universitet.
  Schmidt, Steven
  Lunds universitet.
  Understanding user involvement in research in aging and health2019In: Gerontology & geriatric medicine, ISSN 2333-7214, Vol. 5, no 18, p. 661-675Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  User involvement in research is advocated as an avenue for efficient societal developments. In this article, we identify potentials, problems, and challenges related to research on aging and health, and identify and illustrate research priorities using an evolving research program as an example. Involving user representatives in the development phase, the UserAge program engages researchers at four universities in Sweden. The program builds upon previous and ongoing research with user involvement. The goals are to maximize the impact of user involvement, enhance the execution of high-quality research, increase the knowledge about what difference user involvement can make, and evaluate the impact of research about and with user involvement. Taken together and communicated in the international scientific community as well as in a wide range of public arenas, the empirical results, capacity-building, and modeling efforts of UserAge will have an impact not only on the present situation but also on the future.

 • Davidson, Per
  et al.
  Lunds universitet.
  Hellerstedt, Robin
  Lunds universitet.
  Jönsson, Peter
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Johansson, Mikael
  Lunds universitet.
  Suppression-induced forgetting diminishes following a delay of either sleep or wake2019In: Journal of Cognitive Psychology, ISSN 2044-5911, E-ISSN 2044-592XArticle in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We investigated the duration of suppression-induced forgetting (SIF), and the extent to which retrieval suppression differs between negative and neutral memories. We further examined if SIF was differently affected by sleep versus wake during the delay interval between retrieval suppression and re-test. Fifty participants first learned to associate neutral words with either neutral or negative images. Then, a subset of the words was shown again, and participants were asked to either recall (Think), or to suppress retrieval of (No-Think) the associated images. Finally, a memory test for all items was performed either immediately after the Think/No-Think (T/NT) phase (No Delay), or after a 3.5 h delay interval containing either sleep or wake. Results revealed a SIF effect only in the No Delay group, indicating that this forgetting effect dissipates already after a 3.5 h delay interval. Negative items were experienced as more intrusive than neutral ones during the T/NT phase.

 • Gasanin, Emina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Légrádi, Jessica
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Flerspråkighet i förskoleklass: en studie om förskollärares arbete med flerspråkiga elevers språkutveckling2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med studiens syfte vill vi belysa de metoder och arbetssätt som främjar elevers förstaspråksutveckling och andraspråksutveckling i undervisningen. I studien används begrepp från det sociokulturella perspektivet. De är den proximala utvecklingszonen, scaffolding, samspel och flerspråkighet/tvåspråkighet. Intervjuer och observationer har använts för att ta reda på hur två förskollärare arbetar med flerspråkighet i förskoleklass. Resultatet visar att förskollärarna saknar resurser för inkludering av elevers modersmål (första språket) i undervisningen. Observationerna visar hur förskollärarna arbetar för att elever ska utveckla det svenska språket (andraspråket). I intervjuerna beskriver förskollärarna sitt förhållningsätt där de använder sig av tydlighet, korta instruktioner och upprepningar i mötet med flerspråkiga elever.

 • Broström, Christer
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Matematisk elasticitet en väg ut ur matematiksvårigheter: En intervjustudie på vuxna elever2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How do the mathematics teacher together with the special teacher get pupils to struggle after repeated failures? Mathematical resilience could be the answer. In a Swedish context this is something needed to develop pupils in mathematics. One way out of this is to focus on three important themes: value, struggle and growth. From this it develops four different knowledges such as having a growth mindset, mathematics can be valuable, struggle and support to stay in the growth zone. Seven persons were interviewed using semi structured interviews. Selected quotes were sorted in seven categories as follows: time, negative feelings, positive feelings, motivation, extern-, intern-environment and treatment. The study shows that if a pupil has difficulties with mathematics things are not hopeless. There were pupils with intrinsic motivation who succeeded after several failures with the help of mathematical resilience. This is valuable to know for special teachers. The math teachers at the adult-school was not aware of that they worked with mathematic resilience, but instinctively they did.

 • Fridberg, Marie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Jonsson, Agneta
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Redfors, Andreas
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för matematik- och naturvetenskapernas didaktik. Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  Thulin, Susanne
  Kristianstad University, Faculty of Education, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik. Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Barndom, Lärande och Utbildning (BALU). Kristianstad University, Research Platform Collaboration for Education.
  The role of intermediary objects of learning in early years chemistry and physics2020In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the present study is to study model-based teaching and collaborative inquiry learning of chemical processes and physical phenomena in preschool, with a specific focus on the verbal communication established between teachers and children (4-5 years old). According to variation theory, learning is always directed at a specific content, called the object of learning. This study aims at highlighting what ‘threatens’ the teacher’s and preschool children’s intersubjectivity during the teaching of chemistry and physics content, and at discussing possible ways to continue the teaching of an object of learning, once sufficient intersubjectivity in a teaching/learning situation has been lost. The result shows the need for the teacher to divide and split a larger object of learning, such as e.g. water purification, into smaller learning steps ‘on the way’ in order to hinder breaks in intersubjectivity that otherwise may arise. We introduce the notion of ‘overarching object of learning’ and ‘intermediary object of learning’, and the intermediary objects of learning identified in this study are categorized as belonging to three different themes: the role of words, the role of theoretical models and science concepts and the role of analogies and abstractions. The teacher’s awareness of intermediary objects of learning as critical aspects for children’s individual learning is crucial for the teaching of everyday science in a preschool setting.

 • Gustafsson, Evelina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Rickardsson, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Min uppgift är att försöka förstå ”barnets bästa”: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av begreppet ”barnets bästa” och barnkonventionen. Studien synliggör hur förskollärares barnperspektiv påverkar deras uppfattningar av begreppet ”barnets bästa”. Frågeställningarna i denna studie innefattar hur förskollärare uppfattar begreppet ”barnets bästa” samt hur de uppfattar sig arbeta utifrån begreppet och barnkonventionen. En kvalitativ metod i form av intervjuer har genomförts där fem förskollärare deltagit. Utifrån förskollärarnas svar har ett resultat skrivits fram och tolkats utifrån det sociologiska perspektivet och utifrån barnperspektiv samt barns perspektiv. Resultatet visar på att barnkonventionen och begreppet ”barnets bästa” är komplext och att förskollärarna menade att mer kompetens kring barnkonventionen önskades. De beskrev flera konkreta situationer och dilemman som kontinuerligt uppstår i deras förskoleverksamheter när ”barnets bästa” ska beaktas.

 • Munch, Tanja
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Nilsson, Aneta
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Två förskolors praktiska arbete med jämställdhet: En observationsstudie om pedagogernas arbetssätt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att granska två förskolors jämställdhetsarbete, genom att synliggöra vilka arbetssätt pedagogerna använder i jämställdhetsarbetet, samt hur dessa arbetssätt upprätthåller, respektive motverkar stereotypa könsmönster. Vi har kommit fram till att det könsneutrala arbetssättet är det som dominerar på de två undersökta förskolor, men att det även finns enstaka situationer där det könsstereotypa arbetssättet kan synliggöras. Genom granskning och analys av det könsneutrala arbetssättet visade vi att stereotypa könsmönster delvis kan motverkas, men att det även kan finnas en underliggande manlig norm som det könsneutrala arbetssättet byggs på. Å andra sidan resulterar det könsneutrala arbetssättet dock även i att pojkarna och flickorna blir mer lika varandra och att könet osynliggörs i barngruppen, varigenom barnen får samma möjligheter oberoende av kön. Dessutom har vi visat att det könsneutrala arbetssättet inte innebär att pedagogerna bemöter pojkarna och flickorna likadana, utan att det faktiskt kan finnas skillnader i bemötandet utifrån barnens individuella behov, men oberoende av kön. Vi visade även att det kompensatoriska arbetssättet inte kunde synliggöras överhuvudtaget, vilket kan ha både för – och nackdel för jämställdhetsaspekten. Utifrån den här studien kan det bli betydelsefullt att granska olika arbetssätt som används inom jämställdhetsarbete, för att skapa en medvetenhet om vilka rådande normer pedagogernas jämställdhetsarbete byggs på.

 • Andersson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Klang, Daniella
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns fysiska aktivitet i förskolan: Förskollärares betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The overall aim of the study is to create a deeper understanding regarding the importance of the preschool teachers meaning for children's opportunities to physical activities in the preschool environment. With the study, we want to find out what meaning the preschool teachers have on children’s physical activity in the preschool and how they are using it. The study is based on semistructured interview questions with personal contact, through sound recordings and notes. The preschool teachers connect physical activity to movement and motor development, it was only one that mentioned the heart race-increasing activities. Preschool teachers mentioned how important the preschool’s environment is to be able to offer physical activities for the children. They also talked a lot about interaction and role models, what role interplay and role models have in the preschool activities between preschool teachers, children between themselves and preschool teachers and children. 

 • Berntsson, Jonathan
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Al Bomola, Bareq
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fysisk aktivitet i förskolan: En kvalitativ studie om förskollärares arbete med fysisk aktivitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förskollärares syn på sitt arbete med fysisk aktivitet och rörelse samt hur de beskriver detta arbete. Utifrån detta syfte ställdes forskningsfrågorna Hur beskriver verksamma förskollärare att det lärarledda arbetet med fysisk aktivitet, med barn i de äldre åldrarna på förskolan, genomförs? samt Utifrån dessa beskrivningar, vad ser de för utmaningar för och möjligheter med att implementera lärarledda fysiska aktiviteter? Studien använde sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det sociokulturella perspektivet har varit den teoretiska utgångspunkten för studien. Resultatet visade att förskollärare såg på fysisk aktivitet på två olika sätt. Dels som en återkommande rutin och dels som ett behov hos barnen. De främsta utmaningarna för att genomföra lärarledd fysisk aktivitet som förskollärarna såg var lokaler, bristande material och otillräckligt med tid. De främsta möjligheterna med fysisk aktivitet som sågs var att förbättra barnens hälsa, att lugna ner barngruppen och bidra till ökat lärande.