hkr.sePublications
1 - 28 of 28
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Ljungberg, Emma
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson-Gradin, Jennifer
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns rätt till integritet: En kvalitativ studie om fyra förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en kvalitativ intervjustudie har vi undersökt några förskollärares syn på hur de tar hänsyn till barns integritet i förskolan. Syftet har varit att ta reda på hur några förskollärare beskriver barns rätt till integritet och hur de beskriver olika dilemman i arbetet med barns integritet.I studien har vi valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden och valt att intervjua fyra förskollärare. Livsvärldsfenomenologin är det teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår studie. Vi har använt oss av litteratur och forskning som berör integritet. Genom vårt resultat kan vi se att det finns en bred tolkning av vad integritet i förskolan innebär och att det även finns en del dilemman som berör detta. Det har blivit tydligt igenom resultatet att det är viktigt med lyhörda och närvarande pedagoger som kan ta hänsyn till barns integritet och att den kan te sig olika.

 • Berglund, Malin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lagergren, Martina
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Mångkultur i förskolan: En studie med fokus på förskollärares förhållningssätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet mångkultur samt hur de förhåller sig relationellt till lärandeobjektet. Studiens forskningsfrågor är: Hur tolkar förskollärare begreppet mångkultur? Vilken betydelse anser förskollärare att det relationella arbetet har för deras intentioner gällande mångkultur i förskolan? Vi har utgått från kvalitativ metod i form av intervjuer. Insamlad empiri har analyserats utifrån en fenomenografisk analysmodell. Tidigare forskning (Lunneblad, 2013 Lahdenperä, 2008 Björn-Willens, 2006 Ljungberg, 2005) visar på att begreppet mångkultur är komplext för förskollärare att förhålla sig till i sitt uppdrag utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Resultatet av studien visar att det finns olika synvinklar att förhålla sig till kring begreppet mångkultur. I den fenomenografiska analysen utgick vi från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv samt ett relationellt perspektiv. Vi upptäckte att perspektiven kan i samspel utveckla varandra. Analysen kategoriserades in i teman vi fann i intervjuerna, komplexiteten i begreppet, relation till föräldrar samt utvecklingsmöjligheter. Slutsats för denna studie är att mångkultur kan bidra till gemenskap och samspel beroende på hur förskollärare tolkar begreppet och värdesätter relationer. Förskollärarens medvetenhet kring sina egna värderingar och tankar om mångkultur är betydelsefull för att kunna möta andra människor och därmed utveckla den mångkulturella verksamheten.

 • Lundberg, Sanna
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Olsson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Det är en glädje att se barnens språkutveckling tillsammans med andra vid måltiden": Förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har som syfte att synliggöra förskollärares upplevelser av språkstimulering i måltidssituationer på förskolan. Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats, där semistrukturerade intervjuer med förskollärare ligger till grund. Intervjuer har genomförts på fyra olika förskolor, med sex förskollärare. Bearbetning och analys av materialet har gjorts med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet. Fenomenologin som teori koncentrerar sig på att få en tydlig bild av fenomenet i sig, så som det uppfattas av människor. Forskaren tolkar respondentens erfarenheter och upplevelser av ett fenomen, som i denna studie är språkstimulering i måltidssituationer och dess variation, för att kunna få fram essensen av varför något är på ett visst sätt. Studiens resultat visar att förskollärare upplever måltiden som ett tillfälle för samtal och språkutveckling. Resultatet visar även att språkstimulering vid måltiden kan se ut på olika sätt, så som att förskolläraren ställer mycket frågor för att locka till samtal eller backar i samtalet för att låta barnen samspela med varandra. De beskriver sig uppleva lärandet vid måltiden som spontant, vilket kräver en närvarande och lyhörd förskollärare. En slutsats som kunnat dras utifrån resultatet är att det inte finns en perfekt fysisk miljö för att främja språket vid måltiden. Istället är det förskollärarens förhållningssätt och den aktuella barngruppens behov som har betydelse.

 • Hammerå, Sofie
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Kördel, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  ”Men är man liksom med där så kan leken bygga ofantligt bra broar till andra kompisar utan att vi har samma verbala språk”: Leken som verktyg för att främja trygghet för nyanlända barn i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärarna på två mångkulturella förskolor arbetar för att skapa trygghet i leken hos nyanlända barn. För att få fram ett resultat så genomfördes en kvalitativ studie där fyra förskollärare intervjuades enskilt kring ämnet, vilket sedan transkriberades och analyserades grundligt för att få fram ett resultat. Studien utgick ifrån ett interkulturellt perspektiv då det perspektivet berör mångkulturella grupper där en handling sker bland individer med olika kulturella bakgrunder. Resultatet visade på att förskollärarna använder sig av olika metoder som närvarande pedagog, ta del av barnens hemkultur, tecken, bilder och rörelser för att främja trygghet hos nyanlända barn i leken. Förskollärarens inflytande i barns gruppkonstellationer beskrivs då det skapar trygghet hos barn även där. En närvarande förskollärare som bidrar till att barnen leker i en varierad mångfald skapar på så sätt en trygghet i en interkulturell miljö.

 • Christensen, Lina
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Majaraite, Rusne
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Förskollärares arbete med jämställdhet i leken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I vår forskningsstudie har vi undersökt om hur förskolläraren arbetat med jämställdhet med barnen i olika leksituationer. Utifrån våra forskningsfrågor, På vilket sätt framträder jämställdhetsarbetet i leksituationer i verbala interaktioner mellan förskollärare och barn. På vilket sätt förhåller sig förskollärare till normer rörande könsroller, i leken. För att besvara dessa forskningsfrågor har vi använt oss av kvalitativ ansats och samlat in data genom skriftliga observationer. Vi har genomfört vår forskning på en förskola med två deltagande förskollärare i en barngrupp på 14 barn, var av tio var flickor och fyra pojkar. Observationerna skedde både inomhus och utomhus. Vi såg i observationerna att förskollärarna arbetade med allas likavärde och jämlikhet och var inte alltid medvetna om när de arbetade med jämställdhet i alla situationer. Det som vi har kommit fram till i resultatet har varit att vi har kunnat se skillnad i hur förskollärarna har interagerat utifrån de olika observationerna med barnen. Lekarna som bestämdes av förskollärarna var könsneutrala och utmanade inte barnen i de stereotypa könsrollerna. Förskollärarna vad noga med att benämna barnen med deras namn och ge ungefär lika mycket talutrymmet för båda könen.

 • Olsson, Ellen
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Fält Bjärlestam, Emelie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. I vår undersökning har vi använt utvecklingspedagogik, receptionsteori och barns tidiga literacyutveckling som teoretiska ansatser. Teorierna, tidigare forskning och studier har använts för att ge stöd för olika metoder för läs- och skrivutveckling som miljöns utformning, boksamtal, multimodalitet, multimedialitet och att utgå ifrån barns intresse. I vår studie deltog förskollärare från två olika avdelningar, även om andra pedagoger också var välkomna att delta. Studien visar att de deltagande förskollärarna använder sig av metoderna på olika sätt och upplever förändring i sitt arbetssätt kring barnlitteratur efter att ha deltagit i Läslyftet. Pedagoger berättade om olika förändringar såsom sitt förhållningssätt under högläsning, att planera lässtunden rätt, att eftersträva att boksamtal sker och olika sätt att placera böcker i olika miljöer för att väcka intresse för litteraturen. I studien uttryckte några förskollärare en viss oro över upplevelsen att föräldrar läser för lite för sina barn. Utifrån detta går vår studie närmare in på förskolans betydande roll för barns möte med barnlitteraturen.

 • Lönnerheden, Sofia
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Barns musicerande: Ett verktyg för språkutveckling2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie baseras på kopplingen mellan musik och sång och språkutvecklingsarbetet i förskolan. Syftet är att få syn på vilka uppfattningar förskollärare har om musik och sång som verktyg för att främja verbala språkutveckling. Studien baseras på kvalitativa semistrukturella intervjuer med förskollärare från en mindre kommun i södra Sverige och fokus ligger på två avgränsningar inom ämnet: Vilka uppfattningar förskollärare har om musik och sång som verktyg för att främja barns verbala språkutveckling samt hur förskollärare använder musik och sång för att ge stöd åt barns muntliga språkutveckling. Intervjuerna baseras på sex intervjufrågor som ger förskollärarna tillfälle att beskriva sin syn på musik och sång i relation till språkutveckling. Resultatet visar på en mestadels positiv uppfattning om musik och sång som språkutvecklande verktyg samt att arbetet med musik och sång i förskolan baseras på barnens delaktighet och intresse. Detta kan betyda att musik och sång verkligen används för att utveckla barns verbala språk i förskolan samt att förskollärare inser nyttan i användandet av musik och sång med förskolebarn för att utveckla språket.

 • Olsson, Therese
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Ek, Kajsa
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hälsoförskola - från vision till pedagogisk praktik: Att bygga upp en ny pedagogisk profil från grunden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den nya läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 skrivs hälsa och välbefinnande fram som ett prioriterat perspektiv som ska utgöra en naturlig del av barnens vardag på förskolan. Läroplanen ger dock inga direktiv gällande innebörden i begreppen ”hälsa” och ”välbefinnande” eller vad detta kan innebära i förskolans verksamhet. Vid tidpunkten för denna uppsats så pågick arbetet med att bygga upp en hälsoförskola i en mindre kommun i södra Sverige. Förskolans ambition var att arbeta utifrån en utpräglad hälsoprofil. Med tanke på tolkningsutrymmet som läroplanen lämnar gällande hälsa och välbefinnande så blev det intressant att med kritisk blick granska hur framväxten av denna hälsoprofil gick till. Denna uppsats byggde alltså på en fallstudie, där syftet var att med Hälsoförskolan som utgångspunkt klargöra hur en ny pedagogisk profil växte fram från vision till implementering. Ett underliggande syfte var att belysa och bringa klarhet i vad begreppet hälsa kunde innebära i en förskolepraktik och hur detta begrepp kunde omsättas i praktisk pedagogisk verksamhet. Metoden som valdes var kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med sex utvalda nyckelpersoner som antogs besitta den kunskap vi behövde för att uppfylla syftet. Resultatet som framkom i studien visade att processen att ta fram en ny pedagogisk profil hade genomgått olika faser och att nyckelpersonerna hade haft olika roller under processens gång. Vidare visade resultatet att nyckelpersonerna hade en klar samsyn gällande den konceptram som ligger till grund för profilen, även om tonvikten lades vid olika delområden. Samtidigt indikerade resultatet att det inte rådde en uttalad samsyn vad gäller det långsiktiga slutmålet för Hälsoförskolans arbete. John P. Kotters åttastegsmodell för ett framgångsrikt förändringsarbete låg som teoretisk grund för analysen av resultatet.

 • Goncalves Andersson, Ana Vick
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Bergner, Jennie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Kommunikationsmöjligheter i förskolan: en kvalitativ studie om kommunikationsverktyg vid inskolning av nyanlända2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en inblick i hur kommunikation fungerar i praktiken utifrån respondenternas perspektiv och erfarenheter. Ambitionen med studien är att den ska bidra med en fördjupad kunskap om hur pedagoger går tillväga för att få kommunikation med nyanlända att fungera. När det verbala språket inte räcker till, vilket tillvägagångssätt använder pedagogerna för att barn och vårdnadshavare skall få en uppfattning av hur förskoleverksamheten fungerar? Studien har en kvalitativ forskningsmetod och utfördes genom enkätintervju. Studien riktar sig mot respondenter som är legitimerade förskollärare, med erfarenheter av att arbeta med mångkulturalitet. Centralt för studien är Aspelins perspektiv på den relationella pedagogiken, vilket är en av studiens två teoriförankringar. Det andra perspektivet är det interkulturella perspektivet. Resultatet visar att pedagoger kommunicerar genom både verbala och icke-verbala kommunikationsverktyg. Respondenterna lyfter att tolk som kommunikationsverktyg minskar missförstånd. De anser att översättningsappar inte är tillförlitliga, eftersom de inte vet om det översätts rätt, vilket kan resultera i missförstånd. Slutsatsen är att det gäller att vara kreativ i sitt sätt att kommunicera med nyanlända. Således gäller det att pedagoger tänker utanför det uppenbara i sitt sätt att kommunicera.

 • Svensson, Ida
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Mikaela
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Åberg, Jennie
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Lek och relationsskapande: Pedagogers syn och tankar kring lek och relationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger talar om och beskriver sina tankar kring leken som relationsskapande samt hur de tänker kring hur lek och relationer kan inverka på trygghet, gemenskap och tillhörighet i förskolans verksamhet.För att skapa en större förståelse utifrån syftet har studien utgått ifrån följande frågeställningar: • Hur beskriver pedagogerna att lek kan användas för att främja relationsskapande? • Vilken inverkan anser pedagogerna att relationer kan ha för trygghet och det sociala samspelet? Studien grundas i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma pedagoger som arbetar med barn i åldern ett till tre år, samt en pedagog som arbetar med barn i åldern tre till fem år. Likheter och skillnader har därmed kunnat synliggöras i arbetssätt och tankar kring barns relationsskapande och hur leken kan användas i processen för att skapa relationer och samhörighet både barnen emellan liksom mellan barn och pedagoger. Forskningsbakgrunden påvisar att exkludering är ett vanligt fenomen medan resultatet från denna studie fokuserar på hur pedagoger kan arbeta inkluderande för att skapa samhörighet och trygghet i förskolans verksamhet. Resultatet från studien har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv liksom den relationella pedagogiken där vikten av en genuint intresserad och emotionellt närvarande pedagog belyses som viktig både för att stödja barn i lek och i skapande av relationer. I diskussion har resultat och analys knutits an och problematiserats utifrån tidigare forskning. Här belyses även studiens metodval och hur det kan ha inverkat på studiens resultat och analys.

 • Hena, Momota
  et al.
  Lund University.
  Leung, Cherry
  USA.
  Clausson, Eva
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Garmy, Pernilla
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Prevalence and association of depressive symptoms with the consumption of analgesics among adolescents2018In: 10th Excellence in Pediatrics Conference—2018 Book of Abstracts, 2018, Vol. 5, p. 78-79, article id 191Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Introduction: Depression is a major cause of morbidity and disability worldwide, and according to the World Health Organization, it is the fourth leading cause of disease burden. Depression is a complex condition that can have disabling effects on an individual’s personal relationships, productivity and general health. A large group of youths are at risk for depression, which is more pervasive than normal teenage mood swings. The worldwide prevalence rate of depression among adolescents is approximately 4–8%. Depressive symptoms have a significant association with how physiological pain is perceived. In Sweden, non-prescribed over-the-counter (OTC) drugs have seen permitted since 2009. Therefore, analgesics like paracetamol and ibuprofen are available from retail shops for all customers, including adolescents. Studies on the use of OTC drugs in Sweden have revealed how Swedish teenagers can be vulnerable as new customers due to gaps in knowledge and misconceptions about OTC drugs.

  Purpose: The aim of this study is to investigate the prevalence of depressive symptoms, physiological pain and the consumption of analgesics, as well as the association between depressive symptoms and the consumption of analgesics among Swedish adolescents between 13 and 15 years old. The hypothesis of this study is that there is a correlation between depressive symptoms and analgesic intake among Swedish adolescents.

  Materials and Methods: This study was conducted in six municipalities in southern Sweden from 2012 to 2014. All schools with students in grade 8 were asked to participate in the study, and 21 of the 23 eligible schools agreed to participate. Questionnaires were distributed among the students, and consent responses were obtained. Depressive symptoms were measured by the Center for Epidemiological Studies Depression Scale (CES-D), scores ≥16.

  Results: The prevalence of depressive symptoms was 37% among girls and 13% among boys. The prevalence rate of consuming analgesics during the last weeks was 57% among girls and 29% among boys. A multivariate logistic regression showed that depressive symptoms are significantly associated with the consumption of analgesics among teenagers.

  Conclusion: This paper could contribute to the wider research scope in the global community in terms of how increasing use of OTC analgesics among adolescents might be a sign that the health care system should focus on their complex psychosocial problems. Further research should be done on what to target when supporting adolescents who are struggling with pain and higher consumption of analgesics to educate them about pain-management strategies.

 • Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Olshov, Anders
  Intelligence Watch.
  Allt fler i Skåne äter för mycket och fel. Hälften av Skånes befolkning är överviktig eller fet. Vi föreslår ett batteri av åtgärder2018In: Sydsvenska Dagbladet, ISSN 1652-814X, no 10 dec., p. A3-A3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I Skåne uppgår de direkta och indirekta samhällskostnaderna för fetma och övervikt i form av ökade vårdkostnader och förlorad produktion till ca 10 miljarder kronor per år.

 • Bacetic, Oliver
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Persson, Adam
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Service quality and its effect on customer satisfaction in online-banking: A quantitative study about the relationship between service quality and customer satisfaction2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The continuous development and expansion of online-banking have significantly changed the way of conducting banking errands. The traditional bank is gradually perishing as online-banking takes over, leading customers and banks to acquire new ways of communicating. Self-service technology and customer needs have changed the relationship between banks and their customers from physical to digital. Online-banking relationships were established to create interest for long-term relations to avoid the cost of acquiring new customers.

  How service quality factors within online-banking affect customer satisfaction have become relevant to study as it contributes to a bank’s performance. Where the performance increases the chances of competitive advantages such as a bigger market share and long-term success in the banking industry.

  The purpose of this thesis is to explain how service quality within online-banking affects customer satisfaction, using service quality factors from the e-SERVQUAL, SSTs and TAM. A quantitative method based on relevant theories were used through a positivistic and a deductive research approach in order to test the study hypotheses. The result of this study is based on 110 respondents. The result presents a positive relationship between service quality and customer satisfaction, as Technology and Fulfilment contributed the most and Reliability the least to customer satisfaction.

 • Persson, Johanna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Det generella biotopskyddet av alléer: en analys av Länsstyrelsers dispensbeslut2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det generella biotopskyddet i Sverige omfattar lättidentifierbara områden som finns över hela landet, där ingår bland annat alléer. Alléer är enligt miljöbalken lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. Skyddet innebär att man inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. Det som anses vara ett särskilt skäl beskrivs i naturvårdsverket vägledning. Denna kandidatuppsats syfte är att undersöka hur länsstyrelser i Sverige behandlar beslut om dispens från det generella biotopskyddet av alléer, genom att analysera hur natur- och kulturvärdet behandlas i besluten samt att undersöka vad det är som gör att dispenser blir beviljade respektive avslagna. För att kunna analysera besluten strukturerat har en analysmall använts. Resultatet visar att naturvärdet berörs i alla de analyserade besluten. Beslut från Länsstyrelsen Skåne och Dalarna berör kulturmiljövärdet mest. Alla besluten som är beviljade dispens är motiverade med ett särskilt skäl.   Beslut som får avslag blir ofta nekade dispens när ansökan innehåller termer och ord som berör alléns estetiska värde och när det saknas särskilt skäl.  Under rubriken diskussion lyfts problematiken med att endast skydda alléernas naturvärde i ett landskap fyllt med kultur, men också handläggarens tolkningsutrymme av lagstiftningen.

 • Holmqvist, Stefan
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Vårdträdens resa i tid och tanke: en komparativ studie över tid om bakomliggande orsaker till ett landskapselements uppkomst2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårdträdet är ett landskapselement som har sitt kulturella ursprung i hedniska tider av träddyrkan. Dessa träd har förts från heliga lundar in till gårdsplanerna där de har planterats för att sedan tjäna som symbol för gårdens lycka eller olycka beroende på trädets hälsa och hur behandlingen av trädet utförts. I moderna tider tenderar vi att istället för en tro på ödet och sökandet efter omen för att sia om framtiden, resonera med hjälp av logik och rationalitet för att tolka vår omgivning. Hur dessa sätt att tänka står i kontrast till varandra har varit utgångspunkten för denna studien. Vårdträdet har tjänat som symbol för detta då landskapselementet fortfarande existerar på den skånska landsbygdens gårdstomter precis som det gjort i hundratals år. Hur kulturen, och resonerandet kring träden i fråga ser ut idag i jämförelse med då är dock den intressanta frågan och syftet med studien har varit att få en djupare förståelse för detta. Genom detta kan ett bidrag ges till diskussionen kring varför platser ser ut som de gör. Frågeställningen för studien har därför blivit "Vilka faktorer i då- och nutid ligger bakom skapandet av landskapselementet vårdträd?" Undersökningsmetoden som valts för detta har till en början varit att studera frågelistor från Lunds universitets Folklivsarkiv. Vidare har djupintervjuer genomförts tillsammans med människor som har ett vårdträd växande i anslutning till gården de bor på. På detta sätt har en historisk inblick skapats om vårdträden som sedan kan ställas i kontrast emot dagens människors tänkande om samma sorts träd. Resultaten visar på att vissa kulturella fenomen lever kvar medan andra har förändrats. Vårdträden anses idag liksom då, som kulturarvsobjekt som "tillhör gården". Träden används också fortfarande som socialiseringsplats samt som solskydd och i viss mån som offerplats av gröt på julen samt att trädet får växa fritt. Hur kulturen dock skiljer sig visar sig i hur rädslan vid trädets behandling ej existerar i samma grad längre. Vårdträden respekteras då liksom nu, men tron om bestraffning och otur vid "illa" behandling av vårdträdet är ej lika starkt manifesterat i de intervjuades tankar som det tenderade att vara enligt frågelistorna. Då vårdträden i traditionell mening ej rördes över huvud taget, gallras träden idag utan större eftertanke. Vad likheterna gällande synen på träden som kulturarvssymbol beror på, kan vara att träden p.g.a. sina höga åldrar genom denna konstant tillskrivs ett historiskt värde genom berättelser som hela tiden tillskrivs trädet desto äldre det blir. Därför har vårdträdet då liksom nu många gånger tjänat som släktklenod för gårdens invånare där minnen från alla livets skeden är knutna. Skiljaktigheterna kan bero på hur dagens rationella och logiska tänkande skiljer sig från folktrons ej ifrågasättande och okritiska synsätt. På grund av detta tenderar personerna att vifta bort de historiska föreställningarna och behandla sina vårdträd som de vill. Dock lever möjligen vårdträdskulturen kvar även som ett "mekaniskt" handlande, dvs att planteringen i sig, att träden ej rörs och att "ta i trä" är handlingar som utförs av automatisk karaktär utan att reflektera över deras historiska innebörd. Oavsett vad, fortsätter i alla fall vårdträdet vara ett inslag på den skånska landsbygden.

 • Saari, Amira
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Svensson, Thapanee
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Flerspråkighet i förskolan: En intervjustudie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka strategier förskollärarna använder sig av för att stimulera och stödja flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Metoden vi har valt för att ta reda på detta är intervjuer. Den teoretiska ansats vi har valt för vår studie är språkteorin och det sociokulturella perspektivet, där språk, kommunikation och samspel är i fokus. Huvudresultatet som framkommit i vår studie är att majoriteten av förskolorna främst fokuserar på att barnen ska lära sig svenska. Resultatet visar även att förskolorna använder sig av liknande hjälpmedel för att stödja de flerspråkiga barnens språkutveckling. Samtliga förskollärare nämner att de har en viktig roll i förskolan där de behöver lyssna, vara närvarande och tydliga i arbetet med barnen. De nämner även att konkret material, små grupper och att stötta samt utmana barnen är viktigt för att de ska utvecklas och lära sig. I arbetet utgår de alltid från barnens intresse, förståelse och behov.

 • Linder, Josefine
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  Hansen, Jenny
  Kristianstad University, Faculty of Education.
  "Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd": En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. Resultatet visar att förskollärares barnsyn påverkar barns möjligheter till att påverka och vara delaktiga i utformningen av förskolans miljö. Att i samspel mellan den vuxne och barn synliggörs barnsynen samt om den vuxne har en tillåtande attityd eller inte till att låta barn vara delaktiga. Det är viktigt med samspel, så att den vuxne kan ta del av barns tankar och intressen, samt bearbeta olika händelser tillsammans. Förskollärarna har en viktig uppgift att stärka det enskilda barnet och utmana dem i vardagen, så att de finner det lustfyllt att vara delaktiga, känna sig höra och sedda. Begrepp som återkommer och behandlas i studien är barns perspektiv, barnperspektiv, delaktighet och samspel. Det insamlade materialet har analyserats med livsvärldsfenomenologin och ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att få svar på våra forskningsfrågor. 

 • Jonsson, Anneli
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  Bernhardsson, Stina
  Kristianstad University, Faculty of Health Science.
  "She'd have done the same for me" - Att vårda en person med demenssjukdom i hemmet ur ett närståendeperspektiv: En allmän litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige lever idag ca 150 000 personer med demenssjukdom vilken räknas som en av de stora folksjukdomarna. Då ett ökat antal äldre bor kvar i hemmet är det även fler närstående som vårdar personer med demenssjukdom, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den som vårdar. Syfte: Att beskriva närståendes erfarenheter av att vårda en person med demenssjukdom i hemmet. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar, varav 14 kvalitativa och en kvantitativ. Textanalys utfördes på materialet. Resultat: Det övergripande temat var Livet förändrades när närstående började vårda personen med demenssjukdom - “It´s not husband-wife anymore it`s carer-caree...”. Huvudkategorierna var Relationer förändrades – “Change of roles”, Hantera situationen - “It changed and yet I tried to be positive...”, Upplevelser av formell vård - ”Spider in the net” och Upplevelser av informell vård – ”We’re like family”. Diskussion: Tre huvudfynd diskuterades utifrån familjefokuserad omvårdnad. Fynden var Könsskillnader i rollerna inom familjen, Närstående upplever sorg och förlust samt Brist på kontinuitet i vården. Slutsats: Det är viktigt att uppmärksamma närståendes behov och bemöta hela familjen ur ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv. Sjuksköterskan har ett ansvar för att utveckla arbetssätt och riktlinjer för att på ett bättre sätt stödja den närstående i vården av personen med demenssjukdom.

 • Wendin, Karin
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Birch, Karina
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Olsson, Viktoria
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Äta insekter: nyttigt och hållbart, eller?2018In: nutritionsfakta.seArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Intresset för insekter som mat är stort, inte minst därför att de anses vara både nyttiga och klimatsmarta. Trots dessa argument är de allra flesta, främst i västerländska kulturer, tveksamma till att stoppa dem i munnen. Enligt svensk lagstiftning är de hittills förbjudna att använda som mat, åtminstone kommersiellt.

 • Rydberg Sterner, Therese
  et al.
  Ahlner, Felicia
  Blennow, Kaj
  Dahlin-Ivanoff, Synneve
  Falk, Hanna
  Havstam Johansson, Lena
  Hoff, Maria
  Holm, Mathias
  Hörder, Helena
  Jacobsson, Tina
  Johansson, Boo
  Johansson, Lena
  Kern, Jürgen
  Kern, Silke
  Machado, Alejandra
  Mellqvist Fässberg, Madeleine
  Nilsson, Johan
  Ribbe, Mats
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för mat- och måltidsvetenskap.
  Rydén, Lina
  Sadeghi, André
  Sacuiu, Simona
  Samuelsson, Jessica
  Sigström, Robert
  Skoog, Johan
  Thorvaldsson, Valgeir
  Waern, Margda
  Westman, Eric
  Wetterberg, Hanna
  Zetterberg, Henrik
  Zetterberg, Madeleine
  Zettergren, Anna
  Östling, Svante
  Skoog, Ingmar
  The Gothenburg H70 Birth cohort study 2014-16: design, methods and study population.2018In: European Journal of Epidemiology, ISSN 0393-2990, E-ISSN 1573-7284Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To improve health care for older persons, we need to learn more about ageing, e.g. identify protective factors and early markers for diseases. The Gothenburg H70 Birth Cohort Studies (the H70 studies) are multidisciplinary epidemiological studies examining representative birth cohorts of older populations in Gothenburg, Sweden. So far, six birth cohorts of 70-year-olds have been examined over time, and examinations have been virtually identical between studies. This paper describes the study procedures for the baseline examination of the Birth cohort 1944, conducted in 2014-16. In this study, all men and women born 1944 on specific dates, and registered as residents in Gothenburg, were eligible for participation (n = 1839). A total of 1203 (response rate 72.2%; 559 men and 644 women; mean age 70.5 years) agreed to participate in the study. The study comprised sampling of blood and cerebrospinal fluid, psychiatric, cognitive, and physical health examinations, examinations of genetics and family history, use of medications, social factors, functional ability and disability, physical fitness and activity, body composition, lung function, audiological and ophthalmological examinations, diet, brain imaging, as well as a close informant interview, and qualitative studies. As in previous examinations, data collection serves as a basis for future longitudinal follow-up examinations. The research gained from the H70 studies has clinical relevance in relation to prevention, early diagnosis, clinical course, experience of illness, understanding pathogenesis and prognosis. Results will increase our understanding of ageing and inform service development, which may lead to enhanced quality of care for older persons.

 • Strand, Gustav
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Mattsson, Olof
  Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola.
  Förskollärares digitala kompetens: en kvalitativ studie angående några förskollärares upplevelser av sin digitala kompetens och arbete med IKT2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några förskollärare upplever digital kompetens, hos sig själv samt i verksamheten, deras upplevelser av hur digital kompetens kan påverka deras arbete med IKT och deras upplevelser av att arbeta med IKT. Forskningsfrågorna lyder: Hur upplever några förskollärare sin digitala kompetens? Hur upplever några förskollärare att deras digitala kompetens påverkar hur de arbetar i förskolans verksamhet? Hur upplever några förskollärare arbete med IKT? Studien har en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det har medverkat sex förskollärare från sex olika verksamheter i studien. Bearbetning av det insamlade materialet skedde genom en fenomenologisk analys samt en tematisk analys. Analysen presenteras i fyra kategorier: förskollärares upplevelser av digital kompetens, ett kvalitativt arbete med IKT, stöd och möjligheter för kompetensutveckling samt styrdokumentens roll och förväntningar. Resultatet visade på en skillnad mellan förskollärares definition av digital kompetens och hur skolverket definierar digital kompetens. Det framkom även en stor variation i hur säkra förskollärare upplever sig vara i sitt arbete med IKT. Resultatet visar även att det finns en skillnad mellan tillgången till digitala verktyg i verksamheter samt tillgång till kompetensutveckling. Slutsatsen är att arbete med IKT i förskolans verksamhet har en koppling till hur förskollärare ser på sin egna digitala kompetens, deras attityd och intresse till arbete med IKT samt de digitala möjligheter som verksamheten har att erbjuda.

 • Augustinsson, Sören
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för arbetsliv.
  Ericsson, Ulf
  Kristianstad University, Faculty of Business, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Business, Avdelningen för arbetsliv.
  Nilsson, Henrik
  Linnaeus University.
  Making sense of assignment: on the complexity of being a school leader2018In: NJCIE, Vol. 2, no 2-3, p. 149-164Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  he primary aim of this paper is to narrow down the description of how school leaders interpret the assignment (the task) and identify the markers for how they look upon the conditions of doing a good job in Sweden. The aim is in the context of practice-based and process-oriented research. We use complexity and complexity theories to frame the emerging practice of leading and organizing. This is in contrast to technocratic homogenization—that is, law texts, steering documents, documentation, standardized methods, planning, and ceremonies. A questionnaire was conducted with three open questions (n=363 out of a possible 548 participants) and four focus groups (n=21). Complexity, dilemmas, and inconsistency emerge in the respondents’ answers the closer they are to everyday action. The results show that complexity theories put focus on a conflict between the image of schools as complicated and complex. Complicated is accompanied by generalizing and weak contextualizing of control systems, standardized methods, planning, law texts, and evidence-based education—that is, the concept of technocratic homogenization. Complexity theories emphasize the life in organizations, everyday practice as leaders, and a conflict between weak and robust contextualizing from the perspective as practice-based and process-oriented research.

 • Djerf, Henric
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Lacoursière, Jean O
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Mårtensson, Lennart
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, Faculty of Natural Science, Avdelningen för miljö- och biovetenskap.
  Can wetlands reduce humic substances in forested streams: combining two approaches to characterize efficiency2018In: Book of abstracts: Linnaeus ECO-TECH '18, 2018Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Establishing statistical significance in assessing wetland performance can be quite challenging when reduction in the monitored substance is very small and temporarily variable. Assessing colour changes associated with humic substances is such a situation. One of the most important parameters of any evaluation of wetland treatment performances is the retention time of the water before it exit the wetland. This can be theoretically estimated, but even better measured directly with the help of a tracing agent. In this research, the approach is based on the simultaneously assessment of hydraulic retention time using conservative tracing (Rhodamine WT) and a mass balance based removal efficiency assessment (regression slope of the summation mass-in vs. summation mass-out).

 • Al-Galby, Mohamed
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Arezou, Madani
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Hardware Root of Trust for Linux Based Edge Gateway2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Linux-based Edge Gateways that connects hundreds or maybe thousands of IoT devices, are exposed to various threats and cyber-attacks from the internet. These attacks form a considerable risk targeting the privacy and confidentiality of IoT devices throughout their gateways. Many researches and studies have been conducted to alleviate such a problem. One of the solutions can be achieved by building a root of trust based on a hardware module such as Trusted Platform Module (TPM) or software like Trusted Execution Environment (TEE). In this work, we provide a solution to the problem by enabling Hardware Root of Trust (HRoT) using TPM on a product from HMS Industrial Network AB known as GWen board, a Linux-based embedded system, used as gateway to connect IoT devices. We describe a method that uses the processor of the GWen (i.e. Zynq-7020 FPGA SoC) to enable secure boot. Besides, we provide a method to enable the TPM chip mounted on the GWen (i.e. SLB 9670 TPM 2.0) using TPM Software Stack TSS 2.0. We demonstrated, in detail, various use-cases using the TPM on GWen including cryptographic keys generation, secure key storage and key usage for different cryptographic operations. Furthermore, we conducted an analysis to the adopted solution by inspecting the latency of TPM commands on the GWen gateway. According to the high restrictions of TPM 2.0 specifications and based on our results, adding the TPM 2.0 to the IoT gateway GWen will enhance the security of its Linux distribution and will makes it possible to securely identify and authenticate the gateway on the network based on its secret keys that are stored securely inside its TPM.

 • Andersson, Eric
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Jeppsson, Johan
  Kristianstad University, Faculty of Business.
  Goodwill som en resultatjusterare: påverkar ledningens handlingsutrymme redovisningen av goodwill?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since year 2005 all Swedish listed companies has to present their financials and accountingaccording to the standard IFRS. This has allowed the management to make subjectiveinterpretations, which in turn has elaborated opportunities to influence the accounting. Thosepossibilities can be explained by Agency Theory and Positive Accounting Theory, which presumethe management acting opportunistically, in order to maximize self-interest. Management tend tomanipulate companies accounting, whereof goodwill can be used as an adjuster of results.The thesis disambiguate how management discretion affect companies accounting of goodwill,contingent of the organizational level. The thesis hypothesis elaborates thru factors of theorganizational level, which are also tested in order to see how the variables affect businesscorporations accounting of goodwill. A positive research philosophy is used in order to analyze thethesis purpose. The data collection has been accomplished using the company's annual reports.The thesis results indicates that the higher debt and stronger concentration of ownership, the lessamount goodwill is accounted. If companies has a lower debt and weaker concentration ofownership, it increases management discretion and thereby a potentially higher amount of goodwill.The thesis contribute to knowledge about managing goodwill and that management discretion hasa potentially impact on the accounting of goodwill. Finally, the thesis contributes to increasedopportunities to compare the thesis results with previous studies, which may result in the ownersbeing able to get more knowledge of how they best reduce management discretion and itsopportunistically decisions.

 • Isberg, Julia
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Åkers, Anna
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Utanverken - en oas mitt i staden: en enkätundersökning om upplevelsekaraktärer, kulturella ekosystemtjänster och utveckling i Utanverken, Kristianstad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagsläget finns ett stort behov av exploatering för nya bostäder och förtätning i många svenska städer. Bra boende - och livsmiljöer innefattar ofta en närhet till grönområden. Utanverken i Kristianstad, Skåne län, är ett grönområde med höga natur - och kulturvärden. Omkring området planeras en stor exploatering av bostäder vilket betyder att grönområdet är viktigt för staden. Genom grönområden kan olika upplevelsekaraktärer upplevas och olika kulturella ekosystemtjänster tas ut. Dessa karaktärer och tjänster är en viktig hälsoaspekt för människan. För att ta reda på vilka upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster som upplevs och utnyttjas av de boende omkring undersökningsområdet idag genomfördes en enkätundersökning. Resultatet visar att det finns karaktärer och tjänster som upplevs och utnyttjas mer än andra. Däremot finns det meningsskiljaktigheter kring utveckling av undersökningsområdet mellan olika grupper av de boende. För att tillgodose dagens och framtidens invånares önskningar bör det alltid föras en dialog mellan beslutsfattare och invånare. Vid planering av grönområden bör det även tas i beaktande över vilka funktioner dessa bör innehålla för att främja speciella upplevelsekaraktärer och kulturella ekosystemtjänster för skapandet av bra boendemiljöer i urbana områden. 

 • Garmy, Pernilla
  et al.
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap.
  Olsson Möller, Ulrika
  Kristianstad University, Faculty of Health Science, Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap. Kristianstad University, Faculty of Health Science, Research Environment PRO-CARE, Patient Reported Outcomes - Clinical Assessment Research and Education.
  Winberg, Cecilia
  Lunds universitet.
  Magnusson, Lina
  Lunds universitet, Göteborgs universitet.
  Kalnak, Nelli
  Lunds universitet.
  Experience of participating in a mastermind group2018Conference paper (Other academic)
 • Arponen, Omar
  Kristianstad University, Faculty of Natural Science.
  Realtids-PCR för påvisande av plasmidburen ampicillinresistens: Kartläggning av förekomst i vattenisolat från Helge Å, Kristianstad2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The antibiotic class β-lactams include drugs such as penicillins, cephalosporines, carbapenems and monobactams which mechanism of action is to inhibit cell-wall synthesis. Bacteria have developed several mechanisms to counter β-lactams. Bacteria can defend themselves from antibiotics by releasing enzymes that attack the antibiotic compound itself by hydrolysis, target alteration or redox reactions. Presence of antibiotics can also trigger a downregulation of genes coding for antibiotic binding proteins, as well as upregulation of proteins that serves as channel and pump proteins that ensure no accumulation of antibiotics occurs in the cytosol. The aim with the study was to investigate the presence of three plasmid-mediated genes (blaFOX, blaCIT(CMY-2) and blaMOX) coding for ampicillin resistance (pAmpC) in water isolates sampled from Helge River, Kristianstad. The detection of genes was done according to a previous optimized protocol for Real-Time PCR with SYBR™Green chemistry (duplex blaCIT(CMY-2)/blaMOX and singleplex blaFOX). The method proved not to be robust for multiplex PCR, only the singelplex for the gene blaFOX could produce valid results. 30 of 96 isolates were deemed as positive for the gene, whereas 27 of 79 were considered clinical relevant. Among the 27 isolates, 16 also harbored other genes for resistance (13 blaCTX-M, 2 blaOXA, 1 blaTEM and 1 blaSHV). One isolate carried on three resistancegenes (blaFOX, blaCTX-M och blaTEM). A majority of the positive isolates, 20 out of 27, were sampled near the pumpstation. The findings indicate that Helge river might be a reservoir for dissemination of antibiotic resistance genes.