hkr.sePublications
1 - 42 of 42
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Persson, Christel
  et al.
  Kristianstad University, Research environment Learning in Science and Mathematics (LISMA). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Mårtensson, Lennart
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Korostenski, Jaromir
  Halling, Arne
  Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap.
  Mänskliga avtryck för hållbar utveckling: hur kan de synliggöras, beskrivas och förstås i relation till förskolans uppdrag?2017In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 1, 25-34 p.Article in journal (Other academic)
 • Alm, Karin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP.
  Traditionella undervisningsformers problematik och pedagogiska resurs2017In: Högskolepedagogisk debatt, ISSN 2000-9216, no 1, 16-24 p.Article in journal (Other academic)
 • Wikbourn, Emil
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Lindberg, Fredrik
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Det behövs inte så mycket för att få till det lill: En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. Ett läroplansteoretiskt perspektiv ligger till grund för antagandet att en läroplan är en text som föreskriver ett önskat innehåll, men att personalen och yttre faktorer spelar in i vilken innebörd läroplanen ges i praktiken. Fokusgruppsdiskussioner med personal från fyra fritidshem har genomförts. Studiens resultat och analys pekar på att personalen har i uppdrag att tillgodose elevers önskemål och behov, samtidigt som de behöver skapa nya erfarenheter för eleverna och stimulera dem att utöva inflytande i verksamheten. Fritidshemmets kapitel i läroplanen har bidragit med tydlighet och fungerar som ett verktyg när fritidshemspersonalen ska definiera, motivera och argumentera för sin verksamhet. För att uppfylla sitt uppdrag behöver fritidshemspersonalen förutom ekonomiska och organisatoriska förutsättningar även samarbeta och arbeta för utveckling på både grupp- och individnivå.

 • Xu, Minjie
  et al.
  Kristianstad University. felicia2013xu@hotmail.com.
  Lindén, Louise
  Kristianstad University. louiselinden@live.se.
  Upplevelsen av att vara närstående till en person som drabbats av cancer.: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Statistik visar att var tredje person i Sverige under sin livstid kommer att drabbas av cancer och att antalet cancerfall har ökat under de senast decennierna. Majoriteten av de som får en cancerdiagnos har närstående som sitt närmaste stöd. Detta gör också att rollen som närstående har en stor betydelse för både personen med cancer och dennes vård. Målet med denna studie är därför att sätta närstående i centrum och belysa hur dom påverkas och upplever när någon i deras närhet drabbats av cancer. Syfte: Studiens syfte var att undersöka närståendes upplevelser när någon i nära relation drabbats av cancer. Metod: Byggd på en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats, där 13 vetenskapliga artiklar valdes ut. Analysmetod gjordes i form av en manifest innehållsanalys. Resultat: Studien är uppbyggt på tre kategorier Känslomässig utmaning, Förändrad livsvärld och Upplevelser av sjukvården och följt av två vardera underkategorier. Slutsats: Det framkom att sjuksköterskans bemötande och kunskap har en stor betydelse för närståendes upplevelser inom cancervården. Vården ska också utgå från ett helhetsperspektiv, där hela familjen som en enhet bör inkluderas.

 • Paloma, Mamani
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Upplevelse av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskeprofessionen är en kvinnodominerad arena och antalet manliga sjuksköterskor är lågt. Detta är ett resultat av samhällets normer och attityder kring genus. Normer kring genus är inget statiskt utan förändras över tid. Andelen manliga sjuksköterskor ökar men det går trögt. Syfte: Syftet men denna litteraturstudie var att undersöka upplevelsen av att vara man inom sjuksköterskeprofessionen. Metod: Litteraturstudien baserades på tio kvalitativa artiklar. Artiklarna analyserades med induktiv ansats.  Analysen resulterade i två huvudkategorier som mynnade ut i fem subkategorier. Huvudkategorierna var frustration och välbefinnande. Resultat: Resultatet visade på att männen upplevde att deras yrkesval blev ifrågasatt av familj, vänner, patienter och kollegor samt att de kände ett utanförskap på arbetsplatsen. De manliga sjuksköterskorna kände sårbarhet och rädsla inför risken att bli falskt anklagade för sexuellt ofredande samt att vara homosexuella. Risken att bli falskt anklagad för sexuellt ofredande berodde på att männens beröring sexualiserades. Männen upplevde en yrkesstolthet då arbetet kändes meningsfullt. Hos de manliga sjuksköterskorna fanns en vilja att göra gott samt att vårda människor. Slutsats: Det behövs mer forskning om genus utifrån ett manligt perspektiv inom sjuksköterskeprofessionen i Sverige för att bättre förstå problematiken kring varför så få män väljer att bli sjuksköterska. Det behövs även fler studier i genus i förhållande till andra faktorer såsom etnicitet, ålder, klass och sexuell läggning för att få en breddare och djupare bild av manliga sjuksköterskors upplevelse av sin arbetsmiljö.

 • Andersson, Sandra
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Friberg, Viktoria
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Stickrädsla och nålfobi hos vuxna: En litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: 25% av den vuxna befolkningen lider av stickrädsla. Hos vissa är rädslan så påtaglig att de väljer att undvika medicinsk behandling. Rädsla är en naturlig reaktion på ett hot som man vill fly ifrån. En starkare typ av rädsla kallas fobi. Sjuksköterskans skyldighet är att bemöta patienters upplevelser med respekt samt att ta hänsyn till dessa i samband med kontakt med stickrädda patienter. Syfte: Syftet med studien var att beskriva vuxna patienters upplevelser av stickrädsla och nålfobi. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på sju kvantitativa och två kvalitativa vetenskapliga artiklar har genomförts. Från analysen av artiklarna sammanställdes tre huvudkategorier. Resultat: De vanligaste förekommande upplevelserna i samband med nålstick hos patienter med stickrädsla och nålfobi är rädsla, ångest, avsky och skam. Det som påverkar dessa upplevelser är bland annat vårdmiljön och hur vårdpersonalen talar till dem. Distraktion och olika strategier kan vara till hjälp för att lindra patienters upplevelser av stickrädsla och nålfobi. Slutsats: Det framkom att stickrädsla och nålfobi är ett relativt vanligt problem inom sjukvården som medför negativa upplevelser och onödigt lidande för patienter. Mer forskning om vuxnas upplevelser kring stickrädsla och nålfobi behövs för att öka medvetenheten hos vårdpersonal. 

 • Vernersson, Sofia
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Gren, Frida
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  ADHD i skolan och på fritidshemmet: En fallstudie om resursfördelning och stöd för elever med ADHD, i skolans olika verksamheter2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Neuropsykiatriska diagnoser blir allt vanligare i dagens samhälle. Elever i skolan och på fritidshemmet kan behöva särskilt stöd för att klara av sin vistelse vid dessa instutitioner. Under vår verksamhetsförlagda utbildeng har vi sett att elever med diagnosen ADHD ofta för stöd i form av elevassistent under skoltid, men inte under fritidstiden. I denna studien undersöker vi hur resursfördelningen mellan skolan och fritidshemmet ser ut på en skola. Vi har intervjuat rektorn, samt utformat två fokusgrupper med tre fritidspedagoger och tre grundlärare, med syftet att få fram vad de olika yrkeskategorierna upplever vilket stöd som erbjuds för att kunna bemöta elever med ADHD. Studien har en fenomenologisk ansats och analysen bygger på sociokulturell och relationell teori. 

  Resultatet av vår fallstudie visade att behovet får styra vilket stöd fritidspedagoger och grundlärare får för att bemöta elever med ADHD. Både grundlärare och pedagoger belyser vikten av en lyhörd ledning för att få det stöd som behövs i de olika verksamheterna. De uttrycker även en önskan om fortbildning, för att kunna bemöta elever med ADHD på bästa sätt, samt utbildade elevassistenter. 

 • Hägerström, Denise
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sandberg, Anneli
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Har du myror i brallan?: En studie om rörelse i förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En kvalitativ studie om rörelse i förskolan med syfte att studera hur barn upplever sin möjlighet till fysisk aktivitet under dagen i förskolans inne och utemiljö. Intervjuerna genomfördes i form av samtalspromenader på en förskola med barn i fyra och fem års ålder. Resultatet har redovisats, analyserats och diskuterats utifrån barns perspektiv. Resultatet visar att barnen upplever att deras rörelsemöjligheter inomhus är begränsade på grund av regler och förskolemiljöns utformning. Utemiljön upplever barnen som mer tillåtande med större möjlighet till fysisk aktivitet och pulshöjande aktiviteter. 

 • Ekman, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Gybäck, Theresé
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Användning och effekter av TAKK i förskolans verksamhet: Användningsområde och pedagogers uppfattningar2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi tittat närmare på i vilka situationer TAKK används i förskolan, samt pedagogernas uppfattning av TAKK i verksamheten. Vi har sökt efter forskning inom området och gjort en enkätstudie där vi ställt frågor till pedagoger som är verksamma inom förskolan. Pedagogernas uppfattningar om arbetet med TAKK har vi sedan jämfört med den forskning vi hittat. Detta för att se om pedagogernas uppfattning stöds av forskningen. Resultatet av enkätstudien visar att pedagogerna ser positiva effekter med användandet av TAKK i verksamheten. Det påvisar att respondenterna ser att TAKK stöttar barnen i deras språkutveckling och underlättar konflikthantering. Minst en pedagog per avdelning har utbildning inom TAKK och antalet utbildade pedagoger ökar stadigt. I resultatet framgår även att barn som saknar det verbala språket kan förmedla sina känslor genom TAKK istället för att bitas och rivas i frustration.

 • Vera Delgado, Maria José
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Flerspråkighet i förskolan: Hur uppfattar förskollärare och modersmålslärare att de stimulerar barns språkutveckling i förskolan?2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vilka arbetsmetoder förskollärare och modersmålslärare använder för att stödja barns språkutveckling samt hur de uppfattar undervisningsmetoderna som de använder. Studien har genomförts utifrån en kvalitativ fallstudie med en fenomenografisk syn i analysen av materialet. Jag har valt att intervjua förskollärare och modersmålslärare för att se om det finns likheter och skillnader mellan dessa två yrkesgruppers användning av, och inställning till, undervisningsmetoder för språkinlärning. Urvalet av förskolan var att det var en mångkulturell förskola och den var mest passande i min valda undersökning då jag valde att ha med barn med annat modersmål. Respondenterna uppfattningar om flerspråkiga barns språkutveckling är att språk förvärvas genom interaktion och samspel med omgivningen och för att utveckla språk måste barn få lov att höra, uppleva, prova och tillägna sig språk genom olika aktiviteter. Det är enligt respondenterna även viktigt att förtydliga så mycket som möjligt med hjälp av de olika hjälpmedel, så som sång, bilder, böcker. Resultatet om likheter och skillnader mellan de två yrkesgrupperna var att båda yrkesgrupperna tyckte att högläsning är viktigt för språkutvecklingen och en av skillnaderna var samlingen, modersmålslärarna kan ha mellan två till fyra barn i jämförelse med förskollärarna som har fler.

 • Melén Fäldt, Maria
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Högskolepedagogisk debatt: Läraktiviteter för att uppnå värderingsförmåga och förhållningssätt2017Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Masche-No, Johanna G.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Steinberg knew it: authoritative parenting does affect teen externalizing problems. But how does it work?2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on preventive effects of authoritative parenting against externalizing problems (Steinberg, 2001) has been criticized for invalid measurements of parental control (Stattin & Kerr, 2000), and that findings might reflect parental reactions rather than parental influences (Glatz et al., 2012; Kerr et al., 2012). However, few studies have assessed bidirectional effects between parenting and externalizing problems, and even less have attempted to explore how the parent-adolescent relationship might mediate these effects from a systems perspective.

  Using two annual data collections (N = 1,281/1,274/824 at T1/T2/overlap, resp.) in a representative Swedish community sample of adolescents originally in grades 7-10 (Mage = 15.2, SD = 1.2), bi-directional effects between perceived parenting (warmth, psychological control, behavior control, overcontrol), adolescent relationship satisfaction, goals (establishing autonomy, submission under parental authority), and strategies (disclosure, secrecy), and externalizing problem behaviors (drug/alcohol use, delinquency, aggression) were explored, controlling for the respective dependent variable at T1, gender, and school grade. Parental attitudes (e.g., perceived child depression, satisfaction, and feelings of giving up) were assessed at T2 in a sub-sample (N = 290), allowing for the prediction of these attitudes by T1 externalizing. Missing data were multiply imputed. Still, those analyses involving parent attitudes are tentative due to the lack of T1 measures and the large number of missing data.

  Cross-sectionally, all three externalizing behaviors were modestly associated with parenting and relationships in expected directions. However, despite large correlations between the three externalizing behaviors, longitudinal predictions differed. Aggression was not predicted and did not predict parenting and parent-adolescent relationships across time, suggesting that aggression develops at younger age.

  Both delinquency and drug/alcohol use predicted parents’ feelings of low satisfaction, poor trust, and of giving up, but none of the adolescent-reported parenting behaviors. Unexpected predictions of high submission under parental authority and of low secrecy by drug/alcohol use could be explained by a statistical suppressor effect. Thus, although parents felt bad about their externalizing children, this did not result in deteriorated parenting as observed by the adolescents, in contrast to previous research (Kerr & Stattin, 2003), and unlike parents’ reactions to internalizing problems in this study.

  Supporting parenting effects, low levels of delinquency were predicted by parental overcontrol and tentatively by parental control. Low drug/alcohol use was predicted by parental support, adolescents’ goals rather not to become autonomous but to submit under parental authority, disclosure of information, and low secrecy towards parents. Mediation analyses revealed that adolescents react to parental support by intentions to submit under parental authority and becoming less secretive, which both predicted decreased drug/alcohol use over time. The preventive effect of parental (over-)control against delinquency was found using scales developed by the Stattin/Kerr group rather than the questioned “monitoring” scale. Albeit no direct effect of control on low drug/alcohol use was revealed, a preventive effect of parental support was explained by adolescents’ willingness to accept parental authority and not to keep secrets from them. These findings support a parent-effects theory of authoritative parenting (Steinberg, 2001) and help understand how adolescents’ goals and behaviors mediate parental behaviors.

 • Masche-No, Johanna G.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Psykologi.
  Hur hänger inåtvända problem och utagerande beteenden hos ton­åringar ihop med deras föräldrarelation?2017In: Barnsliga sammanhang: Forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson och Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 1, 91-110 p.Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Olsson, Ann-Margreth E.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO).
  Barns deltagande och medskapande i socialautredningar om barns och familjers behov och resurser: "barnavårdsutredningar” och Barnahus2017In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnandeoch delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 21-33 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet belyses, utifrån tre forskningsstudier, hur barns delaktighet och deltagande i sociala utredningar kan utvecklas genom socialsekreterares invitationer. Studierna har bedrivits som dialogisk deltagande aktionforskning där deltagande socialsekreterare och deras ledare deltagit i studien i intervjuande samtal och med reflektioner på återkopplingar av resultat liksom samskapande av nya frågeställningar. I två av studierna har forskaren handlett och coachat socialsekreterarna som en pågående aktion inom forskningsstudien. Kapitlet syftar till att belysa hur barns medskapande kan tas tillvara genom att beakta barns rättigheter till del- aktighet och deltagande inom det sociala arbetets praktik och i synnerhet i utredningsarbete. Den aktuella kontexten handlar om utredningsprocesser inom socialtjänsten. Kontexten innehåller också den institution som i Norden kommit  att  kallas  Barnahus  (Johansson,  2012). Inom Barnahusverksamheten samarbetar polis, åklagare, rättsmedicin, barnmedicin liksom barn- och ungdomspsykiatrin samt socialtjänsten när ett barn misstänks vara eller varit utsatt för våld eller övergrepp (Rikspolis- styrelsen, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, & Åklagarmyndigheten, 2008). Det kan också handla om att barnet har bevittnat våld i nära relationer (Broberg et al., 2015). På Barnahuset samordnas myndigheternas inledande insatser. Barnet förhörs av polis och för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse, iakttas förhöret av andra involverade professionella inklusive barnets socialsekreterare genom videokoppling till ett medhörningsrum i närheten av förhörsrummet.

 • Hedov, Gerth
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Information till föräldrar som fått ett barn med funktionsnedsättning: exemplet Downs syndrom2017In: Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet / [ed] Bo Nilsson & Eva Clausson, Kristianstad: Kristianstad University Press , 2017, 7-20 p.Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta kapitel handlar om arbetet med att utforma riktlinjer för hur  man möter och ger stöd till föräldrar som fått ett barn med funktionsnedsätt- ning (Downs syndrom). Tidsmässigt rör det om den första tiden för föräldrarna, om vad som sägs till dem och vad som görs inom förloss- nings- och barnsjukvården. Hur reagerar föräldrarna i den för dem nya, oväntade, okända och sannolikt skrämmande situationen? Vad vill för- äldrarna ha och vad behöver de ha och inte minst vad ges de för initialt omhändertagande? De nya nationella medicinska riktlinjerna har för första gången fått ett eget avsnitt som handlar om just detta första om- händertagande. Avsnittet har sin utgångspunkt i både beprövad erfaren- het och empirisk forskning. Vårdprogrammet presenterades 21 mars 2013.

  Detta arbete kan också ses som ett exempel på hur man kan ”fånga upp” ett vårdproblem från empirin, processa det genom  forskningsprocessen och hur man sedan implementera resultatet åter till empirin.

 • Nilsson, Bo
  et al.
  Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Pedagogik.
  Clausson, EvaKristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Barnsliga sammanhang: forskning om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I forskningsmiljön Children’s and Young People’s Health in Social Context,CYPHiSCO, förenar forskare vid Högskolan Kristianstad sitt intresse för barns, tonåringars och unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa, välbefinnande och delaktighet. I CYPHiSCO bedrivs både grundforskning om faktorer som står i samband med hälsa och tillämpad forskning såsom aktionsforskning eller utvärderingar av preventionsprogram. I denna bok har vi samlat några av forskningsmiljöns aktuella forskningsprojekt. Ett genomgående tema är hur barns och ungas delaktighet och handlingsutrymme utgör viktiga aspekter av deras hälsa och välbefinnande, något som i boken ses ur ett salutogentperspektiv.

 • Melén Fäldt, Maria
  Kristianstad University, Learning Resource Centre.
  Högskolepedagogisk debatt: Tema: Läraktiviteter för att uppnå Värderingsförmåga och förhållningssätt2017Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Andersson, Jessica
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Wennerberg, Frida
  Våga fråga, för barnets bästa: En uppsats om pedagogers uppfattningar om modellen Barnets Bästa för mottagande av nyanlända barn i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt Rädda Barnen (2016) flydde år 2015 över 30 miljoner barn, tusentals av dem hamnade i Sverige. Samtidigt är vårt land ett utav de länder där segregationen ökar allra mest (Lunneblad, 2013 b). För att stoppa segregationen finns inga snabba lösningar, arbetet måste utföras från grunden. Med anledning av det politiska världsklimatet och det faktum att Sveriges förskolor har och fortsätter att ta emot nyanlända barn genomfördes år 2011-2012 utvecklingsprojektet Barnets Bästa, i Göteborg. Syftet med projektet var att ge stöd till pedagoger som tar emot nyanlända barn (Göteborgs Stad, 2014). Svensk förskola är internationellt känd för att hålla en god kvalitét (Skolinspektionen, 2016) och har en god grund att ta emot nyanlända barn. För att möjliggöra en god integrering behöver dock de handlingsmodeller som finns, däribland Barnets Bästa, utvärderas. Syftet med vår studie var att, utifrån en fenomenografisk ansats, undersöka pedagogers uppfattningar om hur det var att arbeta med modellen Barnets Bästa i förskolans verksamhet. Vidare syftade studien till att undersöka pedagogers uppfattningar om hur modellen Barnets Bästa kunde bidra till att skapa en trygg miljö för nyanlända barn. Genom kvalitativa intervjuer sammanställdes resultatet som bearbetades med hjälp av tidigare forskning och litteratur. Resultatet visade att pedagogerna var nöjda med innehållet i Barnets Bästa och att modellen upplevdes så effektiv att pedagogerna ville utöka användningen av modellen till samtliga barn i verksamheten. Samtidigt uppfattade pedagogerna att arbetet med Barnets Bästa var tidskrävande och svårt att genomföra i praktiken. I diskussionen kopplades resultat samman med teori, forskning, styrdokument och metod.

 • Rönkkö, Kari
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Svensson, Måns
  Lund University.
  Svensson, Lupita
  Lund University.
  Carlsson, Hanna
  Lund University.
  Empirisk studie av sociala medier i professionella organisationer 2013-2016: skola, social omsorg, och bibliotkek2017Report (Other academic)
 • Rönkkö, Kari
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Design och datavetenskap.
  Urinboyev, Rustam
  Lund University.
  Svensson, Måns
  Lund University.
  Svensson, Lupita
  Lund University.
  Carlsson, Hanna
  Lund University.
  Literature review of social media in professional organisations 2000-2015: work, stress, power relations, leadership, librarians, teachers, and social workers2017Report (Other academic)
 • Delic, Jasmina
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Ekholm, Elina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Omvårdnaden i det tysta: En litteraturstudie om upplevelser av att vårda en partner med demens2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en av Sveriges folksjukdomar och idag finns det ungefär 160 000 drabbade. Sjukdomen medför kognitiv nedsättning som successivt försämras under sjukdomsförloppet och detta gör att de anhörigas liv påverkas. På grund av de behov som personen med demens har, kan det bli en utmaning för den anhörige att vårda. Syfte: Att belysa upplevelser av att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och är baserad på 13 kvalitativa artiklar. Samtliga artiklar granskades och analyserades. Resultat: Tre huvudkategorier som är Upplevelser i den praktiska omvårdnaden, Upplevda förändringar och Känslomässiga upplevelser med tillhörande underkategorier. De anhöriga hade både positiva och negativa upplevelser av att vårda, dock dominerade de negativa känslorna. Slutsats: Med kännedom och förståelse för anhörigas upplevelser av att vårda sin partner med demenssjukdom kan sjuksköterskan ge rätt utbildning, stöd och information. Det är önskvärt med ett bredare perspektiv på anhörigas upplevelser av att vårda då det har framkommit att fler kvinnor än män vårdar sin partner med demenssjukdom. Litteraturstudien är en begränsad studie och det är av betydelse med fortsatt forskning.

 • Jaktlund, Olivia
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Klaar, Evelina
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  ”How can I tell someone, ”Oh, I’m going crazy right now.”: En litteraturstudie om flyktingar och psykisk ohälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att komma till ett nytt land som flykting eller asylsökande kan uttryckas i glädje, men faktumet att ha undkommit en fara kan göra att glädjen blir svår att upprätthålla. Detta gör att flyktingmottagandet kan vara den viktigaste faktorn i en nyanländs vardag. Med den stora flyktingströmmen krävs kulturkompetens utav vårdpersonalen. Därför är det viktigt att undersöka flyktingars uppfattningar om psykisk ohälsa samt vilka faktorer som har en inverkan på deras vårdsökande, för att på så sätt få en bättre förståelse för dessa människor och deras upplevelser. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka flyktingars uppfattningar om psykisk ohälsa och faktorer som påverkar deras vårdsökande. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Analysen genomfördes utifrån en manifest innehållsanalys. Resultat: Tre stycken kategorier, synen på psykisk ohälsa, faktorer av betydelse vid val av hjälpkälla och faktorer av betydelse i mötet följt av två-tre underkategorier utgjorde resultatet. Slutsats: Att psykisk ohälsa var stigmatiserad, att mötet som innefattade bemötande och kommunikation spelade en stor roll för personernas vårdsökande samt att kulturens inverkan spelade roll. 

 • Bernevik, Tina
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sagdati, Larisa
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Den tredje pedagogen: En studie om den inre lärmiljön i en förskola inspirerad av Reggio Emilias pedagogiska filosofi2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar vilka förutsättningar lärmiljön på förskolor inspirerade av Reggio Emilias filosofi erbjuder för barns meningsskapande. Reggio Emiliafilosofin kan sammanfattas som ett förhållningssätt där man ser barnet som kompetent och utforskande. Studiens syfte är att studera betydelsen av design för lärande och design i lärande i förskolor inspirerade av Reggio Emiliafilosofin. Detta gör vi genom att ta del av utvalda förskollärares uppfattningar. I studien intervjuades fem förskollärare som alla gav sin uppfattning om den pedagogiska lärmiljön inom Reggio Emilias filosofi. Vi har utgått från det socialsemiotiska perspektivet.

  Det empiriska underlaget består av en kvalitativ forskning med semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes för att kunna belysa respondenternas uppfattningar av den inre lärmiljön i Reggio Emilia inspirerade förskolor.

  Studiens resultat visar att lärmiljön har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Med genomtänkta, flexibla och föränderliga miljöer som är iscensatta tillsammans med barnen och där utformningen utgår från barnens åsikter och intresse genererar miljön till ny kunskap och utveckling.

 • Sohlberg, Linda
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjösten, Susanne
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Hellström, Linda
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns delaktighet och inflytande i förskolan relaterat till barngruppens storlek2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose of this study was to study preschool teachers' perceptions of children's participation and influence in relation to group sizes in preschool. We conducted a qualitative study where we interviewed ten preschool teachers to find their views on group sizes in their schools. We saw early in the study that the preschool teachers saw participation and influence as two equivalent concepts. They argue that without the participation one cannot have influence and without influence one cannot get participation. Study results showed that children's opportunity to participate democratically in preschool was affected in large groups, as well as preschool teachers working methods and approach is of great importance. An example of this is that the children’s sense of perspective is not fully fulfilled when the teachers don’t have time for conversation and communication. Likewise, it emerged that values in the preschool is an important aspect for children to be given the opportunity to participate and influence, since good values leads to good educational activities. The teachers felt that there were difficult to sustain good values in large groups of children. 

 • Carpenbo, Susanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Kimhi, Yona
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Sjöstedt, Morgan
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Han Hon Hen Den?: Förskollärares uppfattning om kön, könsmönster och könsroller2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ur ett normkritiskt perspektiv undersöka hur förskollärare med erfarenhet av genusfrågor inom förskolan uppfattar och talar om sitt arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller utifrån deras syn på kön. Undersökningen bygger på̊ kvalitativ metod som i detta fall innebär intervjuer. Det var sex förskollärare som intervjuades. Intervjuerna genomfördes på tre förskolor samt i två av respondenternas hem enligt deras önskemål. I resultatet gick det att urskilja två olika sätt att förhålla sig till genusarbete i förskolan. En grupp hade större erfarenhet av forskning och arbete kring kön och genus. De såg kön som mer komplext utifrån queerteori. Den andra gruppen ansåg sig inte ha tillräcklig erfarenhet av genusarbete och såg kön som binärt. Gruppen med större erfarenhet reflekterade mer kring vikten av vuxnas agerande för att bryta mot olika normer, vilket påverkade deras arbete att konsekvent ha ett genus och normkritiskt tänk. Respondenterna med större erfarenhet av genusarbete hade ett normkritiskt förhållningssätt som grundläggande perspektiv på verksamheten. Den andra gruppen respondenter prioriterade områden där de istället fokuserade på det som uppstod tillfälligt i barngruppen. De kritiserade inte normer i lika stor utsträckning utan fokuserade istället på avvikare och försökte skapa en större tolerans kring avvikare av normer eller valde att kringgå känsliga ämnen på olika sätt. Dessa två förhållningssätt visade sig också när det gällde det intersektionella perspektivet. Studien visade att erfarenhet av genusarbete inte styrker en gemensam syn på hur arbetet ska genomföras, vilket skolinspektionens rapport kring förskolans arbete med jämställdhet även visade.

   

 • Frick, Elin
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Stålbrand, Marie
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Barns behov av vila och återhämtning i förskolan: Ett pedagogperspektiv2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte har varit att undersöka förskollärares uppfattning om barns vila och återhämtning samt att undersöka hur vila erbjuds i förskolan. Det vetenskapsteoretiska perspektiv vi valt att utgå ifrån är ett sociokulturellt perspektiv där interaktionen mellan människor är nyckelordet. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod och vi har använt oss av semistrukturerad intervju som metod. Genom semistrukturerad intervju fanns möjligheten till ett större djup och det fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Resultatet är utifrån intervjuerna indelat i teman relaterade till de frågeställningar som studien har som syfte att besvara.

  Resultatet visar att vilan är en daglig rutin på de undersökta förskolorna och en rutin som anses viktig för att barnen ska orka med. De yngsta barnen sover på sin vila medan det för de äldre barnen finns flera olika alternativ till vila så som saga, massage, yoga eller att rita. Barnens inflytande och interaktionen mellan barn och vuxna för att vilan ska bli en positiv upplevelse, framträder som en viktig aspekt i planeringen och utförandet av vilostunden.

  Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med kunskap kring vikten av att erbjuda barnen i förskolan aktiviteter och utrymme för att kunna vila och återhämta sig.

 • Andersson, Robert
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur): En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med ett allt varmare klimat har observationer av främst växter visat sig vara värdefulla för vilka effekter en klimatförändring kan få på ekosystemen. Observationer av tidpunkten för dessa företeelser är det som benämns fenologi och utgör enligt flera studier indikationer på att jordens klimat förändras. Målet med min undersökning är att se om klimatförändringar har påverkat lövsprickningen i södra Sverige. För att mer specifikt undersöka tidpunkten för lövsprickning har jag avgränsat mig till björk (Betula alba) och ek (Quercus robur) i fyra län i södra Sverige. För att undersöka eventuella fenologiska förändringar har jag använt/jämfört historiska data från 1873–1923 med nutida 2008–2016 och beräknat hur lövsprickningsdatumen och temperatur har förändrats. För att kunna undersöka sambandet mellan lövsprickning och temperatur har månadsmedeltemperaturen använts för jämförelse tre månader bakåt räknat från lövsprickningsdatum. Resultatet visade att både temperaturen och lövsprickningen har förändrats. I undersökningsområdet har medeltemperaturen i genomsnitt ökat med 2°C, medan lövsprickningen har tidigarelagts för björk och ek med 16,5 respektive 11,5 dagar i genomsnitt. Resultatet visar också att de fenologiska förändringarna är statistiskt signifikanta. Däremot är det mer osäkert att förändringarna beror på temperaturen, trots starka kopplingar mellan temperaturförändringarna och fenologiska förändringar. Det skulle kunna vara variationen i temperaturen, snarare än medeltemperaturen som är viktigast för lövsprickningen.

 • Adolfsson Gunnarsson, Johanna
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Doyle, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skolplacering för grundsärskolans elever: var och hur genomför eleverna sin obligatoriska skolgång?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har valt att undersöka grundsärskoleelevers skolplacering. Vårt syfte är att undersöka vad en skolgång i grundsärskolan idag, i praktiken kan innebära för eleven, med avseende på skolplacering, och vårt mer preciserade syfte är att undersöka elevers skolplacering i grundsärskolan, avseende kursplanstillhörighet, elevens fysiska placering och skolans organisation.

  Vi har, för att undersöka grundsärskoleelevers skolplacering, riktat oss med en enkät till 46 kommuner i 3 län i Sverige. Vi har också genomfört intervjuer med två personer som först deltagit i enkätundersökningen. Det visar sig i vår undersökning att grundsärskolan i praktiken, för de elever som är mottagna inom skolformen, kan se mycket olika ut både inom och mellan de kommuner som varit föremål för vår undersökning. Det saknas till stor del forskning om var och hur elever i grundsärskolan är skolplacerade, de undersökningar som finns är främst gjorda inom skolmyndigheterna. I framtiden skulle det vara av vikt om ytterligare undersökningar gjordes beträffande var och hur våra grundsärskoleelever är skolplacerade, inte minst för att kunna jämföra exempelvis skolresultat och trivsel med fysisk skolplacering. Det är av vikt att vara medveten om olikheten inom skolformen, för yrkesutövande, men även för att t.ex. kunna delta i den diskussion kring grundsärskola som finns såväl inom forskningen, som i den mer allmänna samhällsdebatten.

 • Jakobsson, Liselotte
  et al.
  Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna.
  Nilsson, Petra
  Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS). Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap.
  Fransson, Per
  Umeå University.
  The influence from sense of coherence on perceived health after prostatectomy: a 5 year follow up2017In: Medical and Clinical Research, ISSN 0976-5530, Vol. 2, no 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to to describe which factors of health related quality of life were associated with a high sense of coherence in a 5 year perspective. The sense of coherence, SOC-scale, EORTC QLQ C-30 and PR 25 questionnaires were applied to a sample of 222 men at baseline and over 5 years following radical prostatectomy. Result showed significant association to SOC in psychological aspects (emotional and cognitive functioning, p=<0.00-0.04 respectively 0.04) and for hormone treatment related symptoms (i.e. manhood p=<0.05). High SOC was associated with quality of life (index) in the early post treatment period and to aspects of general functioning (role-, emotional- respectively cognitive) in year 3 and 5. High sense of coherence was interpreted to be a health resource for experiencing life quality connected to different aspects at different time points of the data collection. The result showed stability in SOC and QoL scoring over 5 years.

 • Irandoust, Manuchehr
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv.
  Government spending and revenues in Sweden 1722–2011: evidence from hidden cointegration2017In: Empirica Journal of European Economics, ISSN 0340-8744Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines the long-run causal relationship between government revenues and spending of the Swedish economy over the period 1722–2011. The results based on hidden cointegration technique and a modified version of the Granger non-causality test, show that there exists a long-run and asymmetric relationship between government spending and government revenues. Our estimation results can be summarized into three main empirical findings. First, the government follows a hard budget constraint and soft budget constraint strategies in the case of negative and positive shocks, respectively. Second, negative shocks to the fiscal budget are removed fairly quickly compared to positive shocks. Third, bi-directional causality between revenues and expenditures offers support in favor of the fiscal synchronization hypothesis. The policy implication is that budget deficit’s reduction could be achieved through government spending cut, accompanied by contemporaneous tax controls.

 • Källström, Lisa
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Ekonomi och arbetsliv. Kristianstad University, Research environment Governance, Regulation, Internationalization and Performance (GRIP. Kristianstad University, Research environment Auditing, Organisation and Society (AOS).
  A place to live: a typology of stakeholder co-creation activities2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Stakeholder co-creation is of key strategic importance and a topical issue within both place marketing and public governance. However, co-creation is a wide concept and there is a need to further the understanding of the roles of stakeholders and the specific activities in co-creation. Inspired by the place marketing field, the context of this study is the place. Thus, a contribution is made to public governance by a change in focus. Furthermore, a model grounded in empirical work is created which helps us to understand different activities that take place in the co-creation of a place to live. Six important activities in place co-creation are identified: handling, enabling, operating, social networking, supporting and representing.

 • Höglund, Evevlina
  et al.
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Albinsson, Berit
  RISE Research Institutes of Sweden.
  Stuhr-Olsson, Gunnel
  Findus Special Foods.
  Signäs, Michael
  Medirest Compass AB.
  Karlsson, Christina
  ICA Sverige.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Wendin, Karin
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap. Kristianstad University, Research Environment Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Protein and energy enriched muffins designed for nutritional needs of older adults2017In: Nutrition & Food Sceince, ISSN 2474-767X, Vol. 2, no 4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Disease related malnutrition is a common problem among older adults which results in human suffering and high health care costs. One way to counteract this condition is to offer appetizing and nutritious food products adapted to the needs of older adults. However, macronutrient enrichment of food products is not straight forward as it affects flavour and texture properties. In this study, muffins were fortified with rape seed oil and whey powder to reach increased fat and/or protein content and the nutritional value, sensory properties and physical parameters were investigated. The results showed that ingredients could be added to significantly increase the energy and protein density, but enrichment affected on appearance and other sensory properties. Extra fat made the muffins flat and moist with a smooth and fatty mouth feel, while whey powder addition resulted in high/pointy muffins with shiny appearance, hard texture and altered flavours. For co-addition of fat and protein the effects of added protein dominated. The specific role of muffin/cake batter compounds, and their transformation during the baking process, needs to be further investigated. Hence, more research is needed in order to offer older adult appealing foods with high energy and nutrient density.

 • Nilsson, Marie
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Oral hälsa och folkhälsovetenskap. Kristianstad University, Forskningsmiljön Människa - Hälsa - Samhälle (MHS).
  Salutogenetic resources in the everyday lives of teachers: promoting workplace learning and well-being2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis was to explore salutogenic resources in the everyday lives of teachers, and toinvestigate how an intervention of collegial reflection influences their work-related learning and their being.The thesis includes two parts, a needs assessment and an intervention, performed between 2009 and2016. Both qualitative and quantitative approaches have been used in the process of the thesis. Methods used for data generation have been multistage focus groups interviews, individual interviews, questionnaire, open mail questions, and digital recordings of the reflection meetings. Four different methods have been used For the analyses: content analysis, hermeneutic analysis, multiple linear regression, and thematic analysis.

  The findings indicate that the caring relationships with pupils, but also colleagues, were important for the teachers’ finding meaning in their work. The caring relationships and the sense of meaningfulness were important resources for the teachers well-being.

  Collegial reflection was a health promoting resource in that it contributed with social support from colleagues, a sense of belonging, a consensus regarding shool issues, and recovery. This recovery occurred while the teachers were having their collegial reflection, indicating that they still felt recovered even though they were reflecting on work-related issues.

  The thesis also indicates that teachers’ experiences of time pressure at work was the variable with the strongest associaton to their experience of work-life balance. The integration of work and private lives is an important part of being a teacher. Certain aspects of work was considered as positive and salutogenic when integrated with their private lives, such as the creative aspect of teaching. However, other aspects, such as ruminating over abused pupils, were affecting their well-being in a detrimental way when integrated in their private lives.

  In a time when much focus is put on teachers’ increasing workload, documentation and psychosocial risks, it is important to pay more attention to the salutogenic and the enhancing aspects of  teacher's work. By doing that, teachers’ well-being may be enhanced, as well as supporting teacher retention.

 • Beery, Thomas H.
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Raymond, Christopher M
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Kyttä, Marketta
  Finland.
  Olafsson, Anton Stahl
  Danmark.
  Plieninger, Tobias
  Danmark.
  Sandberg, Mattias
  Gothenburg University.
  Stenseke, Marie
  Gothenburg University.
  Tengö, Maria
  Stockholm Resilience Center.
  Jönsson, K. Ingemar
  Kristianstad University, School of Education and Environment, Avdelningen för Naturvetenskap. Kristianstad University, Research environment Man & Biosphere Health (MABH).
  Fostering incidental experiences of nature through green infrastructure planning2017In: Ambio, ISSN 0044-7447, E-ISSN 1654-7209Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Concern for a diminished human experience of nature and subsequent decreased human well-being is addressed via a consideration of green infrastructure's potential to facilitate unplanned or incidental nature experience. Incidental nature experience is conceptualized and illustrated in order to consider this seldom addressed aspect of human interaction with nature in green infrastructure planning. Special attention has been paid to the ability of incidental nature experience to redirect attention from a primary activity toward an unplanned focus (in this case, nature phenomena). The value of such experience for human well-being is considered. The role of green infrastructure to provide the opportunity for incidental nature experience may serve as a nudge or guide toward meaningful interaction. These ideas are explored using examples of green infrastructure design in two Nordic municipalities: Kristianstad, Sweden, and Copenhagen, Denmark. The outcome of the case study analysis coupled with the review of literature is a set of sample recommendations for how green infrastructure can be designed to support a range of incidental nature experiences with the potential to support human well-being.

 • Carlsson, Lars
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Henriksson, Pontus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  En jämförande studie av in- och utpendling över komungränser: Pendlingsmönster i Kristianstad och Karlstad2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • Redegard, Magnus
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Havsstrandängar i Halland: Försvinnande och nyetablering vid framtida klimatförändringar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Coastal meadows of the EU-code 1330 have a range reaching from the Atlantic coast to the Öresund including all along the coastline of Halland. The habitat is home to many species, including many that are threatened and have requirements for fine-grained soils with low height and slope. Grazing and haymaking keep these species rich meadows open. Climate change, however, affects global sea level and is projected to negatively affect on the salt meadows. Through a GIS analysis, meadow losses due to sea level rise are calculated. The result shows large losses of meadows in Halland, a full 87.9% of the existing meadows are projected to be lost in a sea level rise of 1m. In addition to these concerns, the result also shows that there are opportunities for establishment of new salt meadows. In fact, the area for potential new meadows is greater than what’s available today, which is considered as a positive result. In conclusion, GIS analysis provides an indication of what may happen with salt meadows in Halland due to climate change, losses and potential compensation. However, if new areas are to serve as meadows, active measures must be taken. Necessary actions include both change of existing land types and effort that can help the meadows to re-establish themselves in the event of sea level rises. 

 • Hjerth, Heléne
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Cangemark, Christina
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Skolledares strategier gällande implementering av handlingsplaner samt Skolverkets stödmaterial för särbegåvade elever2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att beskriva hur skolledare i grund- och gymnasieskolor implementerar Skolverkets studie- och stödmaterial (2015) för särbegåvade elever. Vi vill även undersöka vilken beredskap det finns hos pedagogerna i de nationella skolverksamheterna , hur extra anpassningar och det särskilda stödet ser ut för gällande elever. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om särbegåvade elever samt Skolverkets studie- och stödmaterial för särskilt begåvade elever. Med hjälp av enkätundersökningar och intervjuer ville vi se

  • Hur använder och implementerar skolledare i grund- och gymnasieskolr Skolverkets studie- och stödmaterial(2015) för särbegåvade elever i de nationella skolverksamheterna?
  • Vilken kunskap, beredskap och anpassning har pedagogerna runt särbegåvade elever i de svenska skolorna?

  Den teoretiska ansatsen i studien är ramfaktorteorin. Exempel på olika faktorer för skolans ramverk är skollag, läroplan och arbetstid, men kan även vara olika arbetsuppgifter. Ramfaktorteorin tar inte sikte på de formellt uppställda målen, utan på det som är praktiskt möjligt. 

  Sammanfattnningsvis pekar resultaten på att Skolverkets studie- och stödmaterial är sparsamt implementerat i de nationella skolverksamheterna. Att pedagoger i de svenska skolorna saknar kunskap och beredskap för särbegåvade elever samt pekar resultatet på brister av extra anpassningar för särbegåvade elever. 

 • Svensson, AnnaLena
  et al.
  Kristianstad University, School of Education and Environment.
  Axelsson, Jennie
  Vad pratar du om?: - En studie kring innehållet i samtalet vid lunchen på förskolan2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets syfte är att undersöka hur förskollärare samtalar tillsammans med barnen under lunchen på förskolan. Videoobservationer har genomförts av fyra legitimerade förskollärare på tre förskolor. Analysen av resultatet har gjorts utifrån ett sociokulturellt perspektiv där ett lärande sker genom utmaning, samspel och vikten av att individen är aktiv. Resultatet visar att samtalen består av tre teman; samtalets karaktär, kontrollfrågor och omsorg. Resultatet visade att alla fyra samtalen hade ganska lika karaktärer under luncherna och att de var uppbyggda på ungefär samma sätt. I tre av observationerna började lunchen med att förskollärarna samtalade om maten som serverades tillsammans med barnen. Antingen berättade förskolläraren vilken mat som serverades eller så frågade förskolläraren vad barnen skulle äta. Det som förekom flera gånger under samtalet var att förskollärarna ställde slutna eller ledande frågor till barnen där de enbart hade möjlighet till att svara ja eller nej. Detta ledde till att samtalen inte utvecklades vidare. Under samtalen ställde även förskollärarna frågor till barnen om vad de hade gjort för aktiviteter tidigare under dagen, barnen återberättade vad de gjort. Observationerna visade även att när barnen påstod eller berättade något så svarade förskolläraren vid de flesta tillfällen med fråga tillbaka till barnen. det förekom även under samtalen att förskollärarna förmedlade beteende, regler och normer som var förknippade med måltidssituationen.

 • Hansson, Anna
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Thörn, Rebecka
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Vårdpersonals erfarenheter av att bedriva vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In 2015 municipalities and county administrative councils in Sweden concluded that, information and knowledge regarding person-centered care should be distributed through municipalities, county councils as well as local district administration for the purpose of implementation in health care. Person-centered care implies that the professional health care team and the patient should work in unison so that they may facilitate the care collectively. Objective: The object of the study was to illustrate the health professionals’ experiences with a person-centered approach to managing care. Method: Qualitative research through focus group interviews. Health professionals on a medical care unit where person-centered care practiced during a twelve month period were included. Four focus group interviews were conducted with various nursing assistants, registered nurses, doctors and a mixed group. The collected data was assessed with conventional qualitative content analysis. Results: The results from the four conducted focus group interviews were divided into five categories; Introduction and knowledge: The participant´s perception of the concept of person-centred care varied greatly and several participants considered themselves not knowing the meaning of person-centered care. Puls-board as a working tool: Puls-board and puls-rounds made the planning of patients clear and provided more structure in the work. Singular room and confidentiality; Participants felt that confidentiality was equated with person-centered care and that singular room was provided confidentiality.  Relationships and participation: The perception was that the patients were involved when they received information about their care and treatment. Teamwork, continuity and time: Continuity among staff and enough time to get to know the patients were prerequisites for working person-centred. Discussion: The results were discussed based on theoretical frameworks and models of person-centered care. Participants felt that confidentiality was the same as person-centred care. Confidentiality is not discussed in the models and frameworks for person-centred care. Conclusion: The conclusion of the study is that the health professionals’ considered their way of working person-centered as seen from their own point of view, and their knowledge of what the method entails. Results of the study showed that the health professionals’ interpretation of person-centered care do not correlate with the theoretical models. Person-centered care with inpatient care context needs to be studied and developed.

 • Iveborn, Linda
  Kristianstad University, School of Health and Society.
  Distriktssköterskor/sjuksköterskors erfarenheter att bedöma svårläkta bensår: en kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Chronic leg ulcers are today considered as a growing public health problem. This affects mainly people over 65 years and often results in pain and impaired quality of life because they often take a long time to heal. Prevention and treatment of these wounds require large health-care resources. The district nurse/nurse in primary health care addresses a significant portion of chronic leg ulcers. Aim: The aim of the study was to describe the district nurse/nurse's experiences to assess chronic leg ulcers. Method: A qualitative inductive approach was used. Fourteen district nurses/nurses in Southeast Skåne were interviewed individually. During the interview a semi-structured interview-guide was used. The interviews was analyzed using qualitative content analysis. Results: District nurses/nurses felt that they had sufficient knowledge to assess chronic leg ulcers, and that they had the ability to translate knowledge into practice. They used no guidelines in the assessment but felt that their experience ruled the assessment and  measures to be taken. They said it was important to see the patient from a holistic perspective and that it was an advantage to have a commitment for leg ulcers because treatments are often demaning and extended over a long time. The district nurse used in varying degrees other people's skills. For them it was obvious necessity for them to consult others when they were in need of advice or help. Conclusion: Chronic leg ulcers represent a significant volume of primary care, and the district nurse needs the right conditions to be able to assess these. Implementation of the guidelines and scoring protocols would be a way to go to meet this need. There is also a need to develop cooperation between the concerned professions who treat patients with chronic leg ulcers. To give the district nurse the right conditions to dispose of chronic leg ulcers mean that she can work on guidelines and opportunities for development and training on evidence-based level.

   

 • Clausson, Eva
  et al.
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Environment Children's and Young People's Health in Social Context (CYPHiSCO). Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Janlöv, Ann-Christin
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Berg, Agneta
  Kristianstad University, School of Health and Society, Avdelningen för Sjuksköterskeutbildningarna. Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health.
  Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns psykosociala hälsa: en kvalitativ studie2017Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skolsköterskors utmaningar med att dokumentera skolbarns psykosociala hälsa – en kvalitativ studie

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka skolsköterskors utmaningar relaterat till dokumentation av skolbarns psykosociala hälsa

  Metod: Sex fokusgruppsdiskussioner genomfördes. I diskussionerna ingick frågor om situationer som var särskilt utmanande att dokumentera samt vad som begränsar och/eller underlättar dokumentationen av den psykosociala hälsan. Kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka data.  

  Resultat: Analysen resulterade i ett övergripande tema: Att göra sin plikt och rädsla för att göra fel samt tre underteman: osäkerhet relaterat till den egna förmågan; rädsla för framtida konsekvenser och strategier för att hantera dokumentationen. 

  Slutsats: Skolsköterskor som förlitar sig på sin intuition och som använder en strukturerad dokumentationsmodell ökar möjligheterna till en tillförlitlig dokumentation. För att ytterligare utveckla sina yrkeskunskaper kan regelbunden yrkesmässig handledning vara av stor betydelse. Detta kan i sin tur bidra till ökad forskning och utveckling till förmån för skolbarns psykosociala hälsa.

 • Jimson, Kajsa
  ”Jag fattar inte. Jag vet ju inte vad de vill. Varför säger de inte allt?": En kvalitativ intervjustudie av fem grundskollärares beskrivning av läsförståelse och läsförståelseundervisning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den genomförda studien har varit att öka förståelsen för och kunskapen om begreppet läsförståelse och läsförståelseundervisning och hur denna kan organiseras för att gynna samtliga elever. I studien framkom att de deltagande lärarna har god kompetens och kunskap på området läsförståelse. Det identifieras också att god läsförståelseundervisning, utifrån insamlad empiri samt tidigare forskning på området, är sådan där val av texter är central. Att variera undervisningen i form av metod och arbetssätt framkommer som viktigt för att kunna tillgodose samtliga elevers behov. Undervisningen bör fokusera både på att eleverna utvecklar läsförståelsestrategier genom explicit undervisning men också på ett mer innehållsfokuserat och lustfyllt läsande. Avkodningsförmåga, motivation och hemförhållande framhålls, bland andra faktorer, som starkt påverkande på elevernas läsförståelse. Det framkommer också att lärarna, i motsats till forsknings och litteratur, tycker sig ha goda kunskaper om sina elevers behov och vilka anpassningar som behövs i förhållande till dessa. Resultatet visar också att de ämnesspecifika begrepp som lärarna använder under intervjuerna inte är samstämmiga med dem som används i forskning och litteratur på området.